Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công hiện nay dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo là vấn đề rất quan trọng, mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam đã có nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo đã và đang mang lại những kết quả rất khả quan. Chiến lược phát triển giáo dục 2011 -2020 chỉ rõ: “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của người học”[ 11, tr.12].

Nghị quyết 86 của ĐUQSTƯ (nay là Quân ủy Trung ương) về giáo dục và đào tạo trong tình hình mới chỉ rõ: “Đổi mới toàn diện công tác giáo dục và đào tạo… tạo chuyển biến cơ bản và vững chắc về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo”[ 29, tr.12]. Trong đó đổi mới quản lý giáo dục được xác định là khâu “đột phá”, mà trọng tâm là quản lý đánh giá chất lượng giáo dục, nhằm làm chuyển biến chất lượng giáo dục và đào tạo trong các nhà trường quân đội hiện nay.

Nằm trong hệ thống các nhà trường quân đội, TSQĐC có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan CHTM Đặc công cấp phân đội bậc đại học và nhiều loại hình đào tạo khác đáp ứng yêu cầu xây dựng, chiến đấu của Binh chủng Đặc công và quân đội. Trong những năm qua phát huy những kinh nghiệm đã có trong công tác quản lý giáo dục và đào tạo, Nhà trường đã tổ chức và thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo. Qua đó, Nhà trường đã đào tạo được hàng nghìn sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu về đội ngũ cán bộ cho binh chủng và toàn quân.

Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu của quân đội và Binh chủng Đặc công trong tình hình mới, đòi hỏi nhà trường phải nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo, nhằm bảo đảm cho học viên sau khi tốt nghiệp ra trường vừa phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực theo quy định của nhà nước và quân đội, vừa phải có năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý theo yêu cầu của người sĩ quan Đặc công. Muốn vậy, học viên phải được đào tạo theo phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu” và phải được đánh giá chất lượng học tập một cách chặt chẽ, khách quan, nghiêm túc. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Đánh giá chất lượng học tập của người học là một nhân tố của quá trình dạy học, là hoạt động quan trọng của hoạt động quản lý nhà trường, có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nói chung và ở TSQĐC nói riêng. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay ở TSQĐC quá trình đánh giá chất lượng học tập của học viên vẫn chưa thực sự khoa học, cùng một đối tượng; nội dung, chương trình, mục tiêu yêu cầu đào tạo như nhau; Song ở mỗi khoa, đơn vị quản lý học viên (lớp, hệ) lại có cách đánh giá chất lượng học tập của học viên khác nhau; hay trong cùng một hệ thì việc nhận xét đánh giá chất lượng học tập cũng rất khác nhau và có lúc, có nơi chưa tuân thủ đúng theo quy trình và tiêu chí đánh giá chất lượng học tập.

Do đó quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC trong những năm qua là vấn đề luôn thu hút được sự quan tâm, nghiên cứu của các cán bộ quản lý giáo dục, các lực lượng sư phạm trong nhà trường xét cả trên phương diện lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC sẽ góp phần quan trọng giúp cho các chủ thể quản lý nhà trường có những nội dung biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng góp phần thực hiện tốt mục tiêu yêu cầu giáo dục, đào tạo của nhà trường. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài: “Biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công hiện nay làm luận văn tốt nghiệp của mình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Trong lịch sử giáo dục của nhân loại vấn đề quản lý đánh giá chất lượng giáo dục xuất hiện khi khoa học giáo dục phát triển mạnh mẽ. Ở các nước Châu Âu tiêu biểu là nền giáo dục Xô Viết, dấu mốc đầu tiên trong lịch sử là vào những năm 20 của thế kỷ XX, nhằm đáp ứng nhiệm vụ xoá bỏ, cải tạo những tàn dư của nhà trường chế độ cũ, xây dựng nhà trường của chế độ mới với quan điểm đánh giá người học là cơ sở và điều kiện cho việc giáo dục ý thức học tập, phát triển những khả năng và phẩm chất cần thiết của người học, việc đánh giá người học đã được quan tâm và đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Những năm 70 – 80 của thế kỷ XX, nhiều nhà khoa học giáo dục Xô Viết tiêu biểu như: Palôxki, Bônđarenkô, Papakhtrian…Đã đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận, nguyên tắc, quan điểm đánh giá kết quả học tập của người học với nhiều công trình có giá trị cả về lý luận và thực tiễn… Đặc biệt tác giả Travinxki trong công trình nghiên cứu của mình đã chỉ rõ để quá trình đánh giá kết quả học tập bảo đảm tính chân thực, khách quan trước hết cần xác định các mức độ đánh giá, tác giả đã nêu lên 4 tham số chung để đánh giá đó là: Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

 Trình độ tri thức thực tế: Yêu cầu người học phải ghi nhớ đơn thuần các sự kiện, các khái niệm, qui luật, lý thuyết nằm trong các môn học tự nhiên, khoa học xã hội được quy định trong chương trình.

 Trình độ vận dụng: Yêu cầu người học phải biết vận dụng những tri thức đã học để giải quyết các nhiệm vụ nhận thức cũng như trong hoạt động thực tế có ích cho xã hội.

 Trình độ phân tích, tổng hợp: Yêu cầu người học phải có khả năng phát triển, chứng minh làm sáng tỏ những tư tưởng, những luận điểm cơ bản của những tài liệu đã học và biết vận dụng chúng để trả lời câu hỏi hay bài tập với nhiều mối liên hệ đa dạng giữa một số đại lượng.

Trình độ sáng tạo: Yêu cầu người học phải có kỹ năng tri thức vào những tình huống mới, biết giải quyết các nhiệm vụ nhận thức không theo mẫu có sẵn. Đồng thời đòi hỏi người học phải có thái độ tích cực đối với các hiện tượng tự nhiên và đời sống xã hội, phải nắm vững các kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.

Những vấn đề nghiên cứu trên của tác giả tuy chưa thật hoàn chỉnh, song nó có giá trị cao về lý luận và thực tiễn, góp phần quan trọng làm nền tảng cho các công trình nghiên cứu về quản lý đánh giá chất lượng học tập của người học.

Trong công trình nghiên cứu của Bourke (1986) đã sử dụng các chỉ số để  nhằm đánh giá chất lượng đào tạo đại học như: Tỷ lệ sinh viên hoàn thành khoá học, chất lượng giảng dạy, tỷ lệ sinh viên trên giáo viên, diện tích lớp học, mức độ thu hút các nguồn ngân sách cho nghiên cứu, thu hút sinh viên nhập học, khả năng tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp, chất lượng dịch vụ của thư viện vv… Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Trong một công trình nghiên cứu khác, Ronley (1996) đã đánh giá chất lượng đào tạo đại học thông qua các hoạt động và chất lượng giảng dạy, được thể hiện ở: mức độ đáp ứng nhu cầu của sinh viên, chất lượng dịch vụ trong nhà trường, chất lượng của môi trường dạy và học, tỷ lệ hoàn thành khoá học v.v…

Ở Australia, việc đánh giá chất lượng đào tạo đại học từ năm 1992 đến nay thường được đánh giá ở các chỉ số cơ bản như mức độ hài lòng của sinh viên khi kết thúc khoá học về các vấn đề: sự rõ ràng, cụ thể của mục tiêu, yêu cầu và chuẩn mực; cấu trúc nội dung, chương trình, chất lượng giảng dạy, sự nâng cao tay nghề và mở rộng kiến thức vv… Bắt đầu từ năm 2000 thì việc xem xét mức độ hài lòng của sinh viên, khả năng tìm việc làm, sự thăng tiến của những sinh viên tốt nghiệp đại học cũng đã được các nhà trường đại học lưu ý và quan tâm nhiều hơn. Trong những năm gần đây, nhiều nhà nghiên cứu đã tổng kết có khoảng 300 chỉ số có thể ảnh hưởng quyết định đến chất lượng đào tạo, nhưng họ cũng chỉ ra rằng chỉ có một số nhỏ các chỉ số có thể áp dụng chung cho tất cả các nước. Ngoài ra, với đặc thù kinh tế – xã hội và cơ chế quản lý giáo dục cụ thể, các nước đã xây dựng các chỉ số đánh giá chất lượng đào tạo riêng cho phù hợp thực tiễn của nước mình.

 Các nước phát triển như Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo và vấn đề quản lý hoạt động đánh giá chất lượng đào tạo đã được triển khai nghiên cứu từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Trong các cuốn sách (đã được dịch sang tiếng việt) của một số tác giả ở các nước trên đều cho rằng: đánh giá chất lượng có mục đích kiểm định, đo đạc quá trình giáo dục, từ đó các nhà quản lý có thể dự đoán kết quả, đưa ra những quyết định, những điều chỉnh kịp thời để nâng cao chất lượng giáo dục. Và họ cho rằng, quản lý đánh giá chất lượng giáo dục cần được thực hiện đồng bộ ở cả hai phương diện: Đánh giá sản phẩm giáo dục và đánh giá các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường. Cơ sở giáo dục muốn phát triển và hội nhập quốc tế phải có chính sách, mục tiêu và quy trình đánh giá chất lượng giáo dục; do đó hoạt động quản lý đánh giá chất lượng giáo dục được tiến hành đồng thời ngay trong quá trình đào tạo. Cơ quan kiểm định là các đơn vị độc lập với cơ quan quản lý và triển khai giáo dục, từ đó các kết quả đánh giá có giá trị khách quan, loại trừ được các yếu tố chủ quan, tuỳ tiện do bệnh thành tích. Đối với giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề chất lượng giáo dục chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố cấu thành nhà trường như: hoạt động quản lý, đội ngũ giáo viên, học viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học và tổ chức, quản lý giáo dục… Do đó, quản lý đánh giá chất lượng giáo dục đại học cần đặt trong mối quan hệ với các yếu tố đó. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Ở Việt Nam, về phương diện nghiên cứu lý thuyết đã có nhiều tác giả đề cập đến quản lý đánh giá chất lượng giáo dục cả ở bậc học phổ thông và giáo dục đại học như: Nguyễn Công Khanh “Về tiêu chuẩn kiểm định khoá đào tạo giáo viên tiểu học”, Nguyễn Đức Chính “Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học”, Đặng Bá Lãm “Kiểm tra và đánh giá trong dạy – học đại học”, Trần Khánh Đức “Quản lý và kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO&TQM”. Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, cùng với trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước về “Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dùng cho các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam”.

 Về phương diện thực tiễn, từ năm 2002 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm xây dựng cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục, từ đây hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục ở nước ta được hình thành và đi vào hoạt động. Cụ thể như: Tháng 1/2002 thành lập Phòng Kiểm định chất lượng đào tạo thuộc Vụ Đại học và Sau đại học; tiếp đó Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập theo Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ. Tiếp đó là Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục của Đại học Quốc gia Hà Nội; và Trung tâm Khảo thí – Đánh giá chất lượng giáo dục của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh được thành lập. Cùng với sự ra đời các tổ chức, ngày 2/12/2004, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học với 10 tiêu chuẩn và 53 tiêu chí bao hàm hầu hết các hoạt động của trường đại học.Và mới đây, Quyết định số 65/2007/QĐ-BGĐT về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ra đời, đây là cơ sở pháp lý để triển khai hoạt động kiểm định chất lượng ở các cơ sở đào tạo đại học.

 Quản lý đánh giá chất lượng học tập của người học là một khâu, một bước của quá trình dạy học, là một chức năng rất quan trọng của hoạt động quản lý giáo dục. Quản lý đánh giá chất lượng học tập ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của quá trình dạy học. Từ trước tới nay đã có nhiều tác giả trong nước với nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này dưới những góc độ khác nhau như: Dương Thiệu Tống, Đặng Bá Lãm, Đặng Vũ Hoạt… Năm 1986 trong Hội nghị Giáo dục toàn quốc lần thứ III tác giả Đặng Vũ Hoạt có bài tham luận “ Đánh giá tri thức của học sinh trong lịch sử giáo dục nhà trường”. Năm 1995, Viện nghiên cứu phát triển giáo dục đã nghiên cứu thành công đề tài B94-38-09PP về “Cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của sinh viên các trường đại học và cao đẳng”. Từ công trình nghiên cứu đó, tác giả Đặng Bá Lãm đã xuất bản cuốn sách “Phương pháp kiểm tra, đánh giá trong giảng dạy ở đại học”. Cũng trong thời gian này, Viện Khoa học giáo dục đã nghiên cứu thành công đề tài B94-37-43 về “Cơ sở lý luận của việc đánh giá trong quá trình dạy học ở trường phổ thông”. Trong quân đội, các nhà trường quân sự cũng đã đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, gắn quá trình đào tạo với nghiên cứu khoa học. Qua đó, đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu đến những vấn đề chất lượng đào tạo, trong đó có chất lượng học tập và quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên. Theo một hướng tiếp cận khác, đề tài cấp học viện “Đánh giá chất lượng học tập của học viên đào tạo tại Học viện Chính trị Quân sự hiện nay” do tác giả Mai Văn Hoá làm Chủ nhiệm, đã phân tích khá sâu sắc những dấu hiệu của chất lượng học tập, xem “Chất lượng học tập của học viên ở Học viện Chính trị Quân sự là tổng hợp các yếu tố phản ánh những tác động của quá trình dạy – học; phản ánh mức độ biến đổi về trí tuệ, kĩ năng và thái độ của học viên sau khi kết thúc môn học và khoá học; đáp ứng các yêu cầu của mục tiêu giáo dục – đào tạo đã xác định”. Đề tài còn chỉ ra những vấn đề lý luận và thực tiễn về đánh giá chất lượng học tập của học viên và những giải pháp thiết thực, tính khả thi cao trong đánh giá chất lượng học tập của học viên. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Đề tài “Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo đại học ở Học viện Chính trị Quân sự hiện nay” do tác giả Trương Thành Trung làm Chủ nhiệm năm 2005, đã khái quát những vấn đề cơ bản về lí luận của chất lượng giáo dục – đào tạo và đánh giá chất lượng giáo dục – đào tạo, đồng thời cũng đã đề cập những dấu hiệu cơ bản của chất lượng học tập của học viên; đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Trong quá trình phân tích đã làm sáng tỏ cấu trúc của chất lượng giáo dục đào tạo, đề tài đã chỉ ra mối quan hệ biện chứng của chất lượng dạy, chất lượng giáo dục và chất lượng hoạt động học của người học, đã khẳng định: “Chất lượng học tập của học viên được thể hiện ở kết quả lĩnh hội kiến thức, hình thành kĩ năng và trình độ phát triển trí tuệ của họ”.

Đề tài khoa học cấp ngành “Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo sĩ quan đặc công cấp phân đội trình độ đại học trong thời kì mới” do tác giả Vũ Văn Nghiệp TSQĐC làm Chủ nhiệm đề tài đã đưa ra quan niệm về chất lượng giáo dục đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu đặc công cấp phân đội trình độ đại học ở TSQĐC là: “Chất lượng giáo dục đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu đặc công cấp phân đội trình độ đại học là tập hợp kết quả các quá trình chuẩn bị, thực hành giáo dục rèn luyện và truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo cho học viên theo chương trình, quy trình được xác lập và được khảo nghiệm qua mức độ hoàn thành cương vị chức trách, theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo khi ra trường tại các đơn vị Đặc công”. Đồng thời đề tài đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu đặc công cấp phân đội trình độ đại học ở TSQĐC những năm tới.

Trong những năm qua cũng đã có khá nhiều những bài viết trên các tạp chí, báo… bàn về đánh giá chất lượng học tập của học sinh, sinh viên. Kết quả của các công trình nghiên cứu đã đem lại những thành tựu mới cho việc đánh giá chất lượng học tập của người học. Đồng thời, sự xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu cũng đã làm nảy sinh những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Tuy nhiên, phạm vi của các đề tài, bài viết trên mới chỉ là nghiên cứu về chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng học tập và đánh giá chất lượng học tập của học viên mà chưa đề cấp tới vấn đề quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Kế thừa cách tiếp cận các kết quả nghiên cứu ở trên, vận dụng vào quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC hiện nay, tác giả cho rằng cần phải phân tích đúng đắn những đặc điểm quá trình đào tạo của Nhà trường, những nhân tố tác động, đánh giá thực trạng quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên, từ đó xác định những yêu cầu trong xây dựng và thực hiện các biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC hiện nay, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Nhà trường. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý chất lượng học tập của người học, đề xuất những biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên ở TSQĐC góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường.

Nhiệm vụ nghiên cứu

Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm bước đầu trong quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC.

Đề xuất yêu cầu, biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên ở TSQĐC góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường.

4. Khách thể, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài

Khách thể nghiên cứu

Chất lượng học tập của người học trong quá trình đào tạo ở TSQĐC.

Đối tượng nghiên cứu

Biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC hiện nay.

Phạm vi, giới hạn nghiên cứu Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Phạm vi, giới hạn: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất những biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên ở TSQĐC hiện nay.

Thời gian nghiên cứu các số liệu điều tra khảo sát từ năm 2007 đến năm 2012.

5. Giả thuyết khoa học

Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên là một khâu của quá trình giáo dục và đào tạo của nhà trường nếu trong quá trình đào tạo xây dựng được các tiêu chí đánh giá, tổ chức thực hiện tốt nội dung quản lý đánh giá, đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập, phát huy vai trò các lực lượng sư phạm trong nhà trường trong quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên, đồng thời thường xuyên kiểm tra, sơ tổng kết việc thực hiện quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên thì hiệu quả giáo dục và đào tạo của nhà trường sẽ ngày càng được nâng lên.

6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận

Trong quá trình nghiên cứu tác giả dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng Mác – Lê nin; quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giáo dục; dựa trên các quan điểm, nguyên tắc, phương pháp của khoa học quản lý giáo dục, lý luận về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học và công tác bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường quân đội.

Phương pháp nghiên cứu

Tác giả sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, vận dụng các quan điểm tiếp cận hệ thống – cấu trúc; quan điểm thực tiễn; quan điểm lịch sử – lôgic. Các phương pháp cụ thể đó là:

Nghiên cứu hệ thống hoá, khái quát hoá các vấn đề lý luận về giáo dục và đào tạo, quản lý giáo dục, các văn kiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các văn bản pháp luật… Trên cơ sở đó xây dựng cơ sở lý luận của đề tài.

Quan sát cách thức tiến hành quản lý hoạt động đánh giá chất lượng học tập của học viên trong thực tiễn hoạt động quản lý của nhà trường. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Nghiên cứu những báo cáo tổng kết kinh nghiệm quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên của nhà trường những năm từ 2007-2012.

Xây dựng các phiếu hỏi ý kiến đối với các lực lượng có liên quan trực tiếp đến đề tài (Thủ trưởng Ban Giám hiệu, cán bộ các cơ quan: Phòng Đào tạo, Phòng Chính trị, Ban khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo, các khoa giáo viên, cán bộ quản lý học viên, học viên…).

  • Xin ý kiến một số nhà khoa học và chuyên gia về một số vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan.
  • Sử dụng các phương pháp toán thống kê, lập bảng biểu, xử lý số liệu thu nhận được.
  • Sử dụng phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục đào tạo của nhà trường.

7. Ý nghĩa của đề tài

Nghiên cứu thành công đề tài góp phần quan trọng trong thực hiện các yêu cầu, biện pháp cơ bản mà thực tiễn đặt ra hiện nay về quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC.

Đề tài hoàn thành có thể làm tài liệu tham khảo trong công tác quản lý giáo dục của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường.

8. Kết cấu của đề tài

Luận văn gồm: Mở đầu, 2 chương, 5 tiết, kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

1.1. Cơ sở lý luận của quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên

1.1.1.  Các khái niệm công cụ

1.1.1.1.  Khái niệm chất lượng học tập Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Chất lượng là một khái niệm có tính tương đối. Có nghĩa là khi đánh giá chất lượng phải đối chiếu, so sánh với một thước đo nào đó thường được gọi là chuẩn. Theo cách hiểu thông thường, chất lượng đào tạo là mức độ kiến thức, kỹ năng và thái độ mà học sinh đạt được sau khi kết thúc một cấp học, bậc học nào đó so với các chuẩn đã được đề ra trong mục tiêu giáo dục.

Chất lượng học tập là một lĩnh vực phức tạp là mức độ kiến thức, kỹ năng và thái độ mà học sinh đạt được sau khi kết thúc khoá học so với các chuẩn đã được đề ra trong mục tiêu dạy học.

 Theo tác giả Trần Khánh Đức (Viện nghiên cứu phát triển giáo dục) quan niệm: Chất lượng  học tập được đánh giá qua mức độ đạt trước mục tiêu đào tạo đã đề ra đối với một chương trình đào tạo và chất lượng học tập là kết quả của quá trình dạy học được phản ánh ở các đặc trưng về phẩm chất, giá trị nhân cách và giá trị sức lao động hay năng lực hành nghề của người tốt nghiệp tương ứng với mục tiêu, chương trình đào tạo theo các ngành nghề cụ thể.

Đối với giáo dục đại học, bên cạnh mục tiêu đào tạo nhân lực còn có mục tiêu quan trọng nữa là đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho các ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn. Dĩ nhiên, chuẩn của các loại hình đào tạo này phải xuất phát từ yêu cầu nghiên cứu, vận dụng và sáng tạo để hội nhập quốc tế. Hơn nữa, chất lượng của quá trình đào tạo đại học là chất lượng tổng thể của tất cả các thành tố trong hệ thống. Xem xét chất lượng không chỉ xem xét chất lượng của sản phẩm đầu ra mà phải xem xét toàn diện.

Theo quan điểm triết học, chất lượng hay sự biến đổi về chất là kết quả của quá trình tích lũy về lượng (quá trình tích lũy, biến đổi) tạo nên những bước nhảy vọt về chất của sự vật và hiện tượng. Trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh chất lượng sản phẩm được đặc trưng bởi các yếu tố về nguyên vật liệu chế tạo, quy trình và công nghệ sản xuất, các đặc tính về sử dụng, kể cả về mẫu mã, thị hiếu..v..v… Các đặc tính chất lượng có thể được thể hiện tường minh qua các chỉ số kỹ thuật – mỹ thuật của sản phẩm và có thể so sánh dễ dàng với các sản phẩm cùng loại.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chất lượng với đặc trưng sản phẩm là “con người lao động” có thể hiểu là kết quả (đầu ra) của quá trình đào tạo và được thể hiện cụ thể ở các phẩm chất, giá trị nhân cách và giá trị sức lao động hay năng lực hành nghề của người tốt nghiệp tương ứng với mục tiêu đào tạo của từng ngành đào tạo trong hệ thống đào tạo nghề. Với yêu cầu đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động quan niệm về chất lượng đào tạo nghề không chỉ dừng ở kết quả của quá trình đào tạo trong nhà trường mà còn phải tính đến mức độ phù hợp và thích ứng của người tốt nghiệp với thị trường lao động như tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp, năng lực hành nghề tại các vị trí làm việc cụ thể ở các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sản xuất – dịch vụ, khả năng phát triển nghề nghiệp..v..v.. Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng chất lượng đào tạo trước hết phải là kết quả của quá trình dạy học và được thể hiện trong hoạt động nghề nghiệp của người tốt nghiệp. Quá trình thích ứng với thị trường lao động không chỉ phụ thuộc vào chất lượng đào tạo mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác của thị trường như quan hệ cung – cầu, giá cả sức lao động, chính sách sử dụng và bố trí công việc của nhà nước và người sử dụng lao động ..v..v. Do đó, khả năng thích ứng còn phản ánh cả về hiệu quả đào tạo ngoài xã hội và thị trường lao động.

Chất lượng đào tạo còn là sự thỏa mãn mục tiêu và đáp ứng yêu cầu của “khách hàng” đối với “sản phẩm”. Ở đây “sản phẩm” chính là người đã được đào tạo và tốt nghiệp trong các trường nghề, trung tâm dạy nghề, còn “khách hàng” là những đơn vị, cá nhân có sử dụng người đã tốt nghiệp trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp như chủ doanh nghiệp, thủ trưởng đơn vị, nhà nước, cơ quan, đoàn thể, phụ huynh học sinh. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Việc đo lường và đánh giá chất lượng học tập của là hết sức khó khăn bởi vì “sản phẩm” để đo là những con người phát triển qua đào tạo và chịu sự tác động phức hợp của môi trường xã hội; vì các quan niệm còn khác nhau khi xây dựng chuẩn đánh giá chất lượng học tập; vì các phương pháp và tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng học tập chưa được xây dựng và ban hành trong toàn ngành giáo dục.

Từ những quan niệm về chất lượng, chúng tôi đưa ra quan niệm chất lượng học tập của người học như sau:

Chất lượng học tập của người học là tổng hợp các kiến thức, kỹ xảo, kỹ năng và thái độ được hình thành và phát triển trong quá trình học tập rèn luyện ở nhà trường, đáp ứng với  mục tiêu yêu cầu đào tạo và nhiệm vụ chức trách sau khia ra trường.

Khái niệm chỉ ra những đặc trưng cơ bản đó là:

Một là, Chất lượng học tập không phải là những con số cộng lại giản đơn của tất cả các giá trị kiến thức, kỹ xảo, kỹ năng và thái độ của người học hợp thành, mà là sự tích hợp, tổng hoà của các yếu tố, các phẩm chất được hình thành và phát triển trong quá trình học tập ở nhà trường, các yếu tố đó có quan hệ biện chứng tác động qua lại chế ước, thúc đẩy nhà trong một chỉnh thể thống nhất tạo nên giá trị chung của hoạt động học tập. Bao gồm sự phong phú, mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và diễn biến của tiến trình dạy học – giáo dục. Trong đó, nhấn mạnh cách dạy, cách học, sự rèn luyện của người học và tổ chức có hiệu quả các quá trình đó.

Hai là, chất lượng học tập phản ánh năng lực nhận thức và các phẩm chất của người học so với mục tiêu yêu cầu đào tạo của nhà trường; nó được biểu hiện ra ở mục đích, động cơ thái độ học tập, mức độ nắm kiến thức, kĩ xảo, kĩ năng và trình độ vận dụng một cách sáng tạo các kiến thức kĩ xảo, kĩ năng trong các tình huống học tập và hoàn thiện các chuẩn mực, giá trị phẩm chất nhân cách của người học sau khi ra trường. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Ba là, chất lượng học tập còn được biểu hiện ở sản phẩm đào tạo (đầu ra). Đó là sự phù hợp của sản phẩm đào tạo với nhu cầu của xã hội. Biểu hiện của sự phù hợp đó là mức độ thích ứng với công việc và phát huy tác dụng của người học sau khi ra trường. Theo quan niệm của các nhà nghiên cứu chất lượng giáo dục đại học phương Tây thì đó chính là sự thoả mãn nhu cầu của “khách hàng”. Các cơ quan, đơn vị, xã hội sử dụng sản phẩm đào tạo là người đánh giá chính xác nhất về chất lượng đào tạo. Kết quả đạt được của quá trình  học tập chính là sự biến đổi về chất của đối tượng người học, là giá trị gia tăng trong giáo dục và đào tạo, là mức độ kiến thức, kỹ xảo kỹ năng và các phẩm chất nhân cách cần thiết mà người học đạt được sau khi kết thúc khoá học so với các chuẩn đã được đề ra trong mục tiêu đào tạo.

 Bốn là, chất lượng học tập là vấn đề tổng hợp được tạo nên từ chất lượng của tất cả các yếu tố và điều kiện liên quan đến đối tượng người học. Chất lượng học tập của người học được xem xét trên các mặt cơ  và có quan hệ chặt chẽ với quá trình dạy học như:

Chất lượng quá trình dạy học: Bao gồm sự phong phú, mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và diễn biến của tiến trình dạy học. Trong đó, nhấn mạnh cách dạy và quản lý tổ chức có hiệu quả các quá trình đó.

Chất lượng của sản phẩm dạy học: Đó là sự phù hợp của sản phẩm đào tạo với nhu cầu của xã hội và nhà trường. Biểu hiện của sự phù hợp đó là mức độ thích ứng với công việc và phát huy tác dụng của người học sau khi ra trường.

Tóm lại: Chất lượng giáo dục và đào tạo nói chung và chất lượng dạy học nói riêng có các cấp độ khác nhau, được hình thành và phát triển trong quá trình phát triển hệ thống quản lý chất lượng: Kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và quản lý chất lượng tổng thể. Chất lượng tổng thể là triết lý của sự phát triển liên tục, nó không phải là thanh tra. Đó là sự cố gắng làm mọi việc đúng ngay từ đầu và đúng vào mọi thời điểm hơn là việc kiểm tra. Cải tiến liên tục bằng cách áp dụng kỹ thuật quản lý chất lượng theo vòng tròn Deming (PDCA), trong đó sử dụng phân tích thống kê để xác định tổn thất chất lượng dựa trên những sự kiện. Trước những thay đổi to lớn trong mục tiêu và yêu cầu quá trình về xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế, mà giáo dục và đào tạo là khâu then chốt nhất, đòi hỏi phải gắn sự phát triển của các cơ sở giáo dục đào tạo với sự phát triển về chất lượng giáo dục và đào tạo của cơ sở đó. Do đó, nâng cao và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo không còn là mục đích tự thân của mỗi cơ sở giáo dục và đào tạo mà đã trở thành một đòi hỏi cấp thiết từ phía có liên quan đến chất lượng giáo dục và đào tạo.

1.1.1.2. Khái niệm quản lý đánh giá chất lượng học tập Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Hiện nay có nhiều quan niệm về đánh giá chất lượng học tập của người học, tuỳ theo góc độ tiếp cận, phương pháp tiến hành và mục đích quản lý đánh giá mà có những cách hiểu khác nhau.

Theo quan điểm tiếp cận giá trị: Đánh giá là sự thu thập và lý giải một cách có hệ thống những bằng chứng dẫn tới sự phán xét về giá trị theo quan điểm hành động.

Theo quan điểm tiếp cận hiệu quả: Đánh giá là việc đưa ra phán quyết về giá trị của một sự kiện, nó bao hàm việc thu thập thông tin sử dụng trong việc định hướng giá trị của một chương trình, một sản phẩm, một tiến trình và một mục tiêu hay tiềm năng ứng dụng của một cách thức đưa ra, nhằm đạt tới mục đích nhất định.

Khái niệm đánh giá trong quá trình giáo dục đào tạo còn được hiểu là: Căn cứ vào dữ liệu, những thông tin thu được trong quá trình kiểm tra để ước lượng năng lực hoặc phẩm chất, để nhận định, phán đoán và đề xuất các quyết định làm cho quá trình đào tạo đạt hiệu quả cao hơn, sản phẩm đào tạo tốt hơn.

Từ những vấn đề trình bày trên có thể đưa ra quan niệm về đánh giá trong quá trình dạy học như sau:

Đánh giá là quá trình hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả dạy học dựa trên sự phân tích những thông tin thu được từ phía người học, đối chiếu các tiêu chí đã đề ra; từ đó đề xuất những ý kiến thích hợp nhằm cải thiện thực trạng, điều chỉnh nâng cao chất lượng và hiệu quả quá trình đào tạo. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Đánh giá chất lượng học tập của học viên là xác định mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, trình độ phát triển tư duy và trình độ được giáo dục của họ theo mục tiêu đề ra sau một nội dung, một môn học hoặc một giai đoạn học tập cụ thể.

Hiện nay các nhà trường quân đội và TSQĐC đang sử dụng phương pháp đánh giá chất lượng học tập các môn học của học viên dựa trên số điểm học viên đạt được sau mỗi môn học, khoá học thông qua kết quả kiểm tra, thi kết thúc học phần, môn học hoặc thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, việc đánh giá kết quả học tập của học viên bằng phương pháp này đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết đối với các nhà quản lý bởi liệu kết quả của các môn học đó có thực sự phản ánh đúng khả năng nắm vững tri thức, mức độ thuần thục kỹ năng, kỹ xảo của học viên hay không? Do đó, vấn đề phải nghiên cứu để tìm ra biện pháp nhằm đánh giá đúng chất lượng học tập của học viên là vấn đề hết sức cấp thiết hiện nay.

 Lý thuyết dạy học hiện đại lại coi trọng vai trò chủ thể tích cực, chủ động của người học đặt người học vào vị trí trung tâm của hoạt động giáo dục và đào tạo. Việc tích luỹ kinh nghiệm về phương pháp học tập để chuẩn bị khả năng tự học liên tục, suốt đời trở thành một mục tiêu dạy học của tất cả các cấp học, bậc học. Theo tinh thần đó, người dạy phải hướng dẫn cho người học phát triển kĩ năng đánh giá và tự đánh giá để điều chỉnh cách học; đồng thời người dạy phải thông qua việc đánh giá chất lượng học tập của người học để điều chỉnh hoạt động dạy học cho có hiệu quả hơn.

Quan điểm đánh giá dựa trên tiêu chí mục tiêu dạy học đang ngày càng chiếm ưu thế, trở thành phổ biến hơn so với đánh giá theo chuẩn so sánh kết quả học tập của học viên này với học viên khác. Nhờ sự vận dụng lý thuyết mới về mục tiêu giáo dục, người ta thiết kế mục tiêu dạy học theo từng chương, từng bài thành những tiêu chí rất cụ thể để có thể căn cứ vào đó mà đánh giá chính xác kết quả dạy học. Khâu đánh giá được tính toán ngay khi xác định mục tiêu và khi đánh giá người ta chú ý không chỉ mặt đã đạt được mà cả những mặt chưa đạt được để có kế hoạch bổ khuyết trước khi bước vào một nội dung dạy học mới. Với lý thuyết hệ thống, việc đánh giá chất lượng học tập của học viên được tiến hành ở nhiều tầng bậc, có sự phối hợp theo chủ định và kế hoạch cụ thể. Đối tượng đánh giá được đặt trong hệ thống, việc xử lý thông tin thu được có tính đến những mối liên hệ trong hệ thống để đưa ra được những nhận định khách quan hơn về chất lượng học tập của người học và đề xuất những biện pháp điều chỉnh hoạt động sư phạm hợp lý hơn. Với lý thuyết hoạt động mỗi học viên bộc lộ được tiềm năng và trình độ thực chất về kiến thức, kĩ năng, thái độ. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

 Quản lý chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng, đại học là quá trình tổ chức thực hiện có hệ thống các hoạt động của các chủ thể  quản lý đến toàn bộ quá trình đào tạo, nhằm bảo đảm và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Từ những quan niệm trên đây, chúng tôi quan niệm:

Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên là hoạt động có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch của các chủ thể quản lý trong nhà trường tác động đến quá trình đánh giá, nhằm thực hiện tốt mục tiêu yêu cầu đào tạo của Nhà trường.

 Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên là hoạt động có tính mục đích rõ ràng đó là xem xét đối chiếu với mục tiêu yêu cầu, chương trình, nội dung đào tạo đã xác định. Thông qua đánh giá chất lượng học tập của học viên góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên, chất lượng công tác của cán bộ quản lý giáo dục và các lực lượng tham gia quá trình đào tạo, xem xét điều chỉnh hoạt động của mình phù hợp với đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy của nhà trường hiện nay.

 Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên là một nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động quản lý giáo dục và đào tạo của nhà trường. Bởi lẽ cho dù chất lượng dạy học, các yếu tố bảo đảm như hoạt động giảng dạy của giáo viên, chất lượng quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất, phương tiện dạy học được đánh giá có chất lượng đến đâu chăng nữa nhưng quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên trên thực tế lại thấp, không hiệu quả, tức là chất lượng quản lý của các chủ thể của nhà trường chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đạt được những yêu cầu mục tiêu quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên. Tác giả Trần Kiểm cho rằng “Giáo dục chính là nói vấn đề học tập của mọi người. Nếu trong giáo dục có vấn đề quản lý chất lượng tổng thể thì trọng tâm của công tác này phải là quản lý đánh giá chất lượng học tập” [39, tr.212].

Mục đích quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên là nhằm bảo đảm cho quá trình học tập của học viên thực hiện tốt nhất mục tiêu yêu cầu đào tạo mà nhà trường đã xác định đó là: “Đào tạo những thanh niên, quân nhân có đủ tiêu chuẩn quy định, trở thành sĩ quan chỉ huy tham mưu đặc công, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ đại học, năng lực toàn diện về chỉ huy, lãnh đạo, quản lý và huấn luyện bộ đội, có thể lực tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Học viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân quân sự, ngành chỉ huy tham mưu đặc công, đảm nhiệm chức vụ ban đầu mũi trưởng đặc công (trung đội trưởng) phát triển lên liên đội trưởng (tiểu đoàn trưởng) và tương đương, có tiềm năng phát triển lâu dài”[48, tr.2].

1.1.1.3. Khái niệm biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Để đưa ra khái niệm biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC, chúng tôi cho rằng cần phải dựa vào những căn cứ sau đây:

Một là, dựa vào Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo quyết định số 25/2006/QĐ – BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Hai là, dựa vào Quy chế Tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng chính qui trong các trường quân đội ban hành kèm theo Quyết định số 2031/2011/QĐ – BQP ngày 30 tháng 8 năm 2001; Quy chế Tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi công nhận tốt nghiệp các đối tương theo chức vụ trong nhà trường quân đội ban hành kèm theo Quyết định số 149/2006/QĐ – BQP, ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Ba là, dựa và các quy định, quy chế, chỉ thị về giáo dục đào tạo của Hiệu trưởng về hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo; hướng dẫn của Phòng đào tạo, Ban khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo ở TSQĐC.

Với cách tiếp cận quan điểm trên, Chúng tôi quan niệm:

Biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên ở TSQĐC là tổng hợp các cách thức tác động của chủ thể quản lý đến hoạt động đánh giá chất lượng học tập của người học thông qua các quy chế, quy định, các tiêu chí đánh giá nhằm mục đích đánh giá đúng kết quả học tập của học viên. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Biện pháp được hiểu là cách làm, cách giải quyết một vấn đề cụ thể nhằm đạt được mục đích đề ra. Trong quá trình quản lý, chủ thể quản lý sử dụng các công cụ quản lý thông qua các chức năng quản lý để tác động vào đối tượng quản lý hay vào các yếu tố của quá trình đào tạo, đó chính là thực hiện một biện pháp quản lý.

Theo tác giả Phạm Viết Vượng “Biện pháp quản lý là theo dõi sát sao mọi công việc, kiểm tra kịp thời, thanh tra để uốn nắn … tổ chức tốt tự giám sát, tự kiểm tra của các bộ phận, các tổ chuyên môn là biện pháp tốt nhất và hiệu quả nhất”.

Chủ thể quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC rất đa dạng, phong phú. Xác định đúng chủ thể quản lý sẽ góp phần giúp cho các bộ phận, cá nhân phát huy vai trò trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý tránh được sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ, có thể chỉ rõ chủ thể quản lý hoạt động đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC như sau:

Một là, Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và điều hành toàn diện mọi mặt hoạt động của Nhà trường. Trong đó, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học được xác định là nhiệm vụ trung tâm và cũng là chủ thể quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC.

Hai là, Phòng Đào tạo là cơ quan quản lý, điều hành tổng thể chương trình, kế hoạch huấn luyện của tất cả các đối tượng học viên, phối hợp hoạt động sư phạm của các khoa giáo viên với hoạt động của các cơ quan chức năng khác thành một quy trình giáo dục và đào tạo thống nhất, nhịp nhàng và cũng là cơ quan trực tiếp tham ra hoạt động quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC.

 Ba là, Phòng Chính trị là cơ quan chức năng quản lý hồ sơ, lí lịch, danh sách học viên; theo dõi nắm chất lượng quá trình học tập, rèn luyện của học viên cùng tham gia vào quá trình quản lý đánh giá người học để có cơ sở tham mưu cho Ban giám hiệu về đánh giá nhận xét chất lượng học tập của học viên, làm căn cứ phân công công tác khi học viên ra trường.

Bốn là, Ban Khảo thí và đảm chất lượng giáo dục – đào tạo với chức năng tham mưu, đề xuất giúp cho Ban Giám hiệu xây dựng, bổ sung quy chế giáo dục và đào tạo và cũng là lực lượng chủ yếu tham giá các hoạt động như: thanh tra huấn luyện, kiểm tra, thi và tổ chức chấm thi các học phần, môn học, thi tốt nghiệp cuối khóa và bảo vệ khóa luận cho học viên.

 Năm là, Ban Khoa học quân sự là cơ quan quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giáo viên và học viên. Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học của học viên theo quy chế hoạt động khoa học quân sự của nhà trường. Tham gia vào quá trình nhận xét đánh giá chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học của học viên. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

 Sáu là, các khoa giáo viên là lực lượng sư phạm chủ yếu, trực tiếp giảng dạy, quản lý nội dung, chương trình môn học, phương pháp sư phạm trong nhà trường và trực tiếp tiến hành các hoạt động quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

 Bảy là, các đơn vị quản lý học viên (hệ, lớp) là bộ phận trực tiếp tổ chức quản lý việc học tập rèn luyện của học viên theo chương trình, kế hoạch và quy chế, quy định giáo dục và đào tạo, Tổ chức quản lý hoạt động học tập ngoại khóa cho học viên. Tham gia huấn luyện một số nội dung theo hiệp đồng của Phòng Đào tạo, hướng dẫn học viên học tập, nghiên cứu khoa học. Tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, các phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, xây dựng nếp sống chính qui môi trường sư phạm ở các đơn vị học viên. Cán bộ quản lý học viên còn tham gia trực tiếp vào đánh giá, phân loại kết quả học tập, rèn luyện, đề xuất khen thưởng học viên có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.

1.1.2. Nội dung quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công

Các nội dung của hoạt động quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC là một chính thể thống nhất. Trong đó cần xác định, đối tượng của quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên là chất lượng hoạt động học tập của tất cả học viên, tập thể học viên. Học viên vừa là khách thể tiếp nhận các tác động sư phạm, tự điều khiển theo các quyết định của chủ thể quản lý, và cũng vừa là chủ thể tự tổ chức, tự điều khiển thực hiện quá trình học tập là nhân tố quyết định chất lượng học tập của chính mình.

Nội dung quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC bao gồm nhiều mặt, nhiều yếu tố song có thể khái quát tập trung ở một số nội dung cơ bản sau đây: Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Một là, quản lý việc thực hiện quy chế giáo dục – đào tạo, quy chế học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Văn bản, chỉ thị là cơ sở pháp lí quan trọng dựa vào đó để các đơn vị quản lí học viên và đội ngũ cán bộ quản lí quán triệt, triển khai thực hiện. Tuy nhiên, việc xây dựng và ban hành các văn bản, chỉ thị của Nhà trường trong hoạt động xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng học tập của học viên còn gặp nhiều khó khăn… chính vì vậy, việc cụ thể hóa các yêu cầu về học tập đánh giá chất lượng học tập, xây dựng thành các văn bản, chỉ thị hướng dẫn các đơn vị thực hiện còn hạn chế. Hiện nay, việc đánh giá chất lượng học tập học viên của Nhà trường vẫn chủ yếu dựa vào kết quả học tập tính bằng điểm số, kết quả rèn luyện do đơn vị quản lí học viên phân loại.

Việc cụ thể hóa những nội dung của Luật giáo dục, Quy chế giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Điều lệ công tác nhà trường của Bộ Quốc phòng vào thực tiễn Nhà trường và xây dựng thành bộ tiêu chí hoàn chỉnh để đánh giá học viên trong Nhà trường đảm bảo chặt chẽ, chính xác, nhất quán chưa được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Mặc dù các văn bản chỉ thị, quy chế, hướng dẫn hoạt động đánh giá học viên của Nhà trường được xây dựng và triển khai tích cực. Song việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản đó trong thực tiễn quản lí giáo dục của đội ngũ cán bộ quản lí cấp cơ sở, chất lượng và hiệu quả đạt được còn mức độ nhất định, đặc biệt là việc cụ thể hóa các văn bản trong đánh giá chất lượng. Qua trao đổi, tọa đàm với các cán bộ quản lí học viên, nhiều ý kiến cho rằng, việc cụ thể hóa mục tiêu đào tạo trong đánh giá học viên còn ít, nhiều nội dung khó lượng hóa để đánh giá.

Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên để phục vụ quá trình dạy và học. Với mục đích lấy thông tin phản hồi cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và học viên; quan tâm đến hiệu quả của hoạt động giảng dạy trong việc phát triển khả năng của người học chứ không phải là việc chứng minh người học đã đạt được mức thành tích nào đó. Đánh giá dựa vào sự phát triển người học giúp giáo viên, học viên đánh giá được hiệu quả của hoạt động giảng dạy cũng như kết quả tiếp thu, chỉ ra những bước tiếp theo cần thực hiện để phát triển năng lực của học viên theo mục tiêu đã đề ra.

Hai là, quản lý nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức thi, kiểm tra đánh giá.

Quản lý chất lượng học tập của học viên thông qua nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức thi, kiểm tra đánh giá với mục đích đánh giá chính xác kết quả học tập, đòi hỏi học viên phải ứng dụng các kĩ năng và kiến thức vào các nội dung học tập ở nhà trường để đối chiêu với mục tiêu yêu cầu của nhà trường với trình độ hiện có của bản thân. Quản lý chất lượng học tập của người học bao gồm quản lý xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch học tập trên lớp, kế hoạch tự học, tự rèn luyện của học viên và quản lý chất lượng học tập các môn học, khoá học (điểm số, kết quả các hoạt động, tiến độ hoạt động, thời gian hoàn thành). Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Ba là, quản lý kết quả học tập, đánh giá sự sáng tạo của người học.

Nội dung quản lý này nhấn mạnh sự mới mẻ, đa dạng và sáng tạo của những cách thực hiện đánh giá khác với cách làm truyền thống của học viên. Cách đánh giá này cung cấp nhiều mẫu đại diện về việc học của học viên để nâng cao tối đa hình ảnh và tiếng nói của học viên, cũng như thông qua những hoạt động và thành tích đa dạng của họ. Đánh giá sự sáng tạo của học viên thường được sử dụng nhằm tạo động cơ đúng đắn cho học viên, giúp họ có trách nhiệm hơn đối với việc học của chính mình, làm cho quản lý hoạt động đánh giá trở thành một bộ phận thường trực của kinh nghiệm học tập và gắn chặt nó trong những hoạt động thực tiễn cho phép nhận dạng và kích thích khả năng sáng tạo của  học viên. Chính vì vậy, quản lý sự sáng tạo của người học phải gắn chặt với việc quản lý xây dựng động cơ, trách nhiệm, thái độ học tập của người học trong quá trình học tập.

Bốn là, quản lý chất lượng bảo đảm cơ sở vật chất cho đánh giá chất lượng học tập của người học.

Quản lý chất lượng bảo đảm đảm cơ sở vật chất học tập của người học không chỉ phản ánh bộ mặt, điều kiện đảm bảo cho quá trình đào tạo mà còn phản ánh trình độ, phương thức đào tạo của nhà trường. Cơ sở vật chất bảo đảm cho quá trình học tập được hiện đại hóa sẽ là điều kiện quan trọng cho việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, đổi mới phong cách tư duy, nâng cao tính tích cực của cả thầy và trò. Hiện đại hóa nhà trường còn tạo điều kiện thuận lợi cho công nghệ hóa quá trình dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Ngày nay, các chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo chỉ được thực hiện có hiệu quả trên cơ sở sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại và ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin.

1.1.3. Các nhân tố tác động đến quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Việc đánh giá chất lượng học tập của học viên trong quá trình dạy học chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan và chủ quan đó là:

Nhân tố khách quan

Nhân tố khách quan là những yếu tố thuộc về môi trường sư phạm tác động ảnh hưởng tới chất lượng học tập của học viên TSQĐC. Đó là những nhân tố liên quan đến sự phát triển, thay đổi của nhà trường, của xã hội cũng như trách nhiệm của đội ngũ quản lý như: mục tiêu đào tạo; hệ thống cơ sở vật chất bảo đảm; trách nhiệm của cán bộ quản lý; và vai trò tập thể lớp. Công tác quản lý, đảm bảo huấn luyện, giáo dục và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong nhà trường có ảnh hưởng không nhỏ đến việc đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Do đó, khi quản lý hoạt động đánh giá chất lượng học tập các môn học của học viên cần căn cứ vào tất cả các yếu tố trên. Mỗi yếu tố chi phối từng mặt nào đó đến chủ thể đánh giá; có những yếu tố mang tính chất kỹ thuật cần được nghiên cứu tháo gỡ; có những yếu tố mang tính xã hội cần khắc phục dần từng bước, làm cho quá trình đánh giá chất lượng học tập của học viên đạt đến độ chính xác ngày càng cao hơn, giúp cho việc phong quân hàm, sắp xếp học viên sau khi ra trường được chính xác hơn.

Trong quá trình dạy học ở TSQĐC, quản lý hoạt động đánh giá chất lượng học tập là quá trình được tiến hành có hệ thống nhằm xác định mức độ đạt được về trình độ nắm kiến thức, phát triển trí tuệ, kỹ năng và thái độ của học viên trong quá trình học tập.

Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên có vai trò rất quan trọng, vì: Nó là một khâu, một bước nhằm hoàn thiện quá trình dạy học; nó gắn chặt với các khâu khác như: Xác định mục đích, xây dựng nội dung – chương trình dạy học, lựa chọn và sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học tạo nên một chu trình khép kín của quá trình dạy học.

Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên cần phải thực hiện đầy đủ các chức năng sau:

Chức năng dạy học và phát triển: Quản lý đánh giá chất lượng học tập là một trong những biện pháp nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của người học, góp phần chủ yếu giúp học viên củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ xảo, kĩ năng và phát triển trí tuệ, năng lực tư duy sáng tạo trong học tập và nghiên cứu các môn học. Nhờ có đánh giá giúp người học có cơ hội bộc lộ những năng lực bản thân trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả quá trình dạy học.

Chức năng kiểm soát – điều chỉnh: Thông qua các kết quả đánh giá sẽ giúp cán bộ quản lý điều chỉnh tiến độ, kế hoạch giảng dạy, tổ chức hoạt động tự học cho học viên và giúp cho lãnh đạo Nhà trường xem xét lại mục tiêu dạy học đã đặt ra có khả thi không? Kết quả đánh giá còn giúp cho giáo viên, bộ môn và khoa có cơ sở kiểm soát quá trình dạy và học; rà soát và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng học viên. Đồng thời, thông qua đánh giá giúp học viên biết được thực trạng kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo và năng lực trí tuệ của bản thân; để từ đó điều chỉnh phương pháp, kế hoạch học tập để học tốt hơn.

Chức năng giáo dục – định hướng: Đánh giá được thực hiện theo quy trình và những tiêu chí đã xác định sẽ góp phần giáo dục nhân cách học viên trong quá trình học tập tại trường, giúp học viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, tích cực sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, hình thành động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tạo ý thức tự học tập, tự kiểm tra đánh giá bản thân.

Quản lý đánh giá chất lượng học tập là một trong những con đường, biện pháp nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của người học, góp phần chủ yếu giúp người học củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo và phát triển trí tuệ, năng lực tư duy độc lập và sáng tạo trong học tập các môn học. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Nhân tố chủ quan

Nhân tố chủ quan là nhân tố tác động trực tiếp đến chất lượng học tập và quản lý chất lượng học của học viên TSQĐC bao gồm:

Một là, các nhân tố thuộc về người học

Học tập là hoạt động của người học trong suốt quá trình đào tạo trong nhà trường, vì thế chất lượng học tập của học viên phụ thuộc vào chính bản thân người học. Đó là những yếu tố bên trong quyết định trực tiếp đến chất lượng học tập như: kiến thức, kỹ xảo, kỹ năng, thái độ và kinh nghiệm nghề nghiệp quân sự của người học.

Kiến thức của người học được biểu hiện tập trung ở mức độ hiểu biết và nắm vững những kiến thức thức cơ bản của các môn học nhằm hình thành nên các kỹ năng học tập, nghiên cứu như: đọc, nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo, biết xác định các hình thức tổ chức và phương pháp học tập thích hợp; xây dựng kế hoạch học tập một cách khoa học; phân tích, đánh giá lựa chọn, sử dụng thông tin; tự kiểm tra, đánh giá kết quả, chất lượng học tập của bản thân và tập thể lớp học. Học viên càng có hiểu biết sâu sắc những vấn đề trên đây, đồng thời biết vận dụng những kiến thức đó vào quá trình học tập thì chất lượng và kết quả học tập sẽ cao và ngược lại, nếu kiến thức về các vấn đề đó ít, lại hạn chế về  khả năng vận dụng vào thực tiễn thì chắc chắn chất lượng và kết quả học tập không cao.

Thái độ học tập của học viên: là tổng thể nói chung những biểu hiện ra bên ngoài bằng nét mặt, cử chỉ, lời nói chung những biểu hiện ra bên ngoài bằng nét mặt, cử chỉ lời nói, hành động của ý nghĩ, tình cảm đối với ai hoặc là đối với một sự việc, hiện tượng, hành động, hoạt động, sự nghiệp nào đó. Thái độ học tập là một thuộc tính của ý thức, là yếu tố bên trong quy định xu hướng tự giác, tích cực, độc lập trong quá trình học tập của học viên được biểu hiện ra bên ngoài bằng những xúc cám hay hành vi trong học tập. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Nội dung, tính chất hoạt động học tập của học viên TSQĐC, đòi hỏi mỗi học viên phải có thái độ đúng đắn với bản thân với tư cách là chủ thể của hoạt động học tập. Tức là học viên phải tích cực nghiên cứu,  chủ động, tư tổ chức, tự điều khiển, kế hoạch hoá hoạt động học tập của mình trong mọi trường hợp, điều kiện khó khăn khác nhau. Thái độ học tập tích cực là điều kiện cần thiết để lĩnh hội tài liệu học tập, nâng cao tính hiệu quả và chất lượng học tập của học viên  TSQĐC là đó thực chất là biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Thái độ học tập của học viên được thể hiện ở các thành phần tâm lý bên trong như: nhu cầu, động cơ, hứng thú, say mê, ý chí khắc phục khó khăn, tính tự giác thói quen trong học tập. Thái độ tự nghiên cứu cũng có thể biểu hiện ra bên ngoài và có thể quan sát được như sự tích cực lên thư viện, vào các trang Web tìm đọc tài liệu, đến các nhà sách tìm mục tài liệu; tích cực trao đổi, tranh luận với đồng nghiệp , giáo viên; chăm chỉ nghiên cứu; thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập.

Động cơ học tập của học viên TSQĐC bao gồm hệ thống động cơ những thứ bậc khác nhau thúc đẩy và là nguyên nhân trực tiếp thôi thúc hành động, duy trì hứng thú giúp học viên vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu trong học tập. Vì vậy, việc xác định tốt động cơ đúng đắn sẽ quyết định chất lượng, kết quả học tập của học viên.

Hai là, các nhân tố thuộc về người dạy

Đội ngũ giáo viên, lực lượng trực tiếp đánh giá chất lượng học tập của học viên. Trong quá trình học tập hoạt động học tập và hoạt động giảng dạy của giáo viên luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Hoạt động học của người học và hoạt động dạy của giáo viên là hai hoạt động có mới quan hệ biện chứng tác động qua lại và thúc đẩy nhau trong quá trình dạy – học. Chất lượng của hoạt động dạy tác động đến chất lượng của hoạt động học, đến kết quả học tập của người học sự tác động này được thể hiện trên các khía cạnh chủ yếu là: trình độ, năng lực sư phạm của  đội ngũ giáo viên; phương pháp giảng dạy; kinh nghiệm của giáo viên có ảnh hưởng lớn đến chất lượng học tập của học viên.

Trình độ, năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động dạy và có tác động ảnh hưởng lớn đến việc hình thành các kỹ năng nghiên cứu cơ bản của học viên trong quá trình học tập. người giáo viên với vai trò chủ thể tác động sư phạm, trên cơ sở mục đích và nhiệm vụ dạy học đã xác định phải biết kế thừa, xây dựng nội dung, phương pháp dạy học của bản thân cũng như chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn người học một cách tối ưu nhất trong điều kiện cụ thể của nhà trường. Vì thế trình độ, năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên, thông qua việc xây dựng nội dung dạy học, thiết kế các phương pháp dạy học sẽ tác động tốt đến chất lượng học tập của học viên.

Chất lượng nội dung dạy học TSQĐC thể hiện tính khoa học, cơ bản, hiện đại và hệ thống, chuyên sâu trong các chuyên ngành đào tạo. Trong đó bao hàm hệ thống tri thức đã được khái quát hoá bảo đảm độ chính xác, tin cậy và khách quan, đồng thời thường xuyên được bổ xung, cập nhật giúp người học có hệ thống kiến thức nền tảng. Chất lượng nội dung bài giảng chính là cơ sở tiền đề cho quá trình phát triển nội lực của người học, giúp họ tiếp tục triển khai hoạt động tự học, tự nghiên cứu. Vì vậy, chất lượng bài giảng tốt, có nhiều kiến thức mới chuyên sâu và sự đòi hỏi sự nỗ lực cao của người học để chiếm lĩnh sẽ là chất xúc tác quan trọng nâng cao chất lượng học tập của học viên TSQĐC. Không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức, chất lượng nội dung bài giảng còn hàm chứa tính giáo dục cao trong quá trình dạy học. Nội dung tri thức tin cậy, chính xác khoa học và hiện đại bảo đảm tính tư tưởng, tính giáo dục nghề nghiệp sâu sắc, giữ phương hướng chính trị, giai cấp; bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, đồng thời có tính chiến đấu cao trong phê phán cái sai, bảo vệ cái đúng sẽ trang bị, bồi dưỡng thế giới quan khoa học, lý tưởng và niềm tin đúng đắn trong hoàn thiện phẩm chất và nhân cách học viên. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

1.2. Cơ sở thực tiễn quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công

1.2.1. Đặc điểm học tập của học viên ở Trường Sĩ quan Đặc công

Đối tượng tuyển sinh đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu cấp phân đội ở TSQĐC rất phong phú, đa dạng nguồn đào tạo từ những thanh niên, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp đã tốt nghiệp trung học phổ thông đang phục vụ trong binh chủng và các đơn vị trong toàn quân trúng tuyển trong kì thi tuyển sinh quân sự theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Quốc phòng; hoặc được các đơn vị, địa phương tuyển chọn, cử tuyển về trường học tập trở thành sĩ quan đặc công, đáp ứng yêu cầu xây dựng binh chủng và quân đội trong giai đoạn cách mạng mới.

Hoạt động học tập của học viên TSQĐC là hoạt động được diễn ra trong điều kiện nhà trường môi trường quân sự có mục tiêu rõ ràng, nội dung, chương trình đào tạo cụ thể, có kế hoạch và phương thức đào tạo theo thời gian đã xác định; mọi hoạt động học tập diễn ra trong môi trường quân sự, quá trình học tập, rèn luyện được phân loại, quản lý, đánh giá tương đối chặt chẽ của các lực lượng giáo dục và quản lý giáo dục. Học viên luôn được phát huy vai trò chủ thể của hoạt động học tập một cách chủ động, tích cực, sáng tạo trong nhận thức và rèn luyện nhân cách. Đối tượng hoạt động học tập là kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, kinh nghiệm nghề nghiệp theo các chuyên ngành đào tạo Đặc công. Quá trình học tập diễn ra rất khẩn trương, liên tục, tính nguy hiểm cao, căng thẳng về trí tuệ và sức khoẻ, nhất là những nội dung kỹ, chiến thuật đặc công. Công cụ học tập không chỉ là sách, bút … mà còn là các loại vũ khí quân sự đặc chủng của chuyên ngành Đặc công. Địa bàn học tập không chỉ trên giảng đường, thao trường, bãi tập trong khu vực nhà trường đóng quân, mà còn diễn ra trên phạm vi cả nước, trên các loại địa hình (sông suối, ao hồ, biển đảo, thành thị, nông thôn, miền núi). Hình thức phương pháp học tập của học viên ở Trường Sĩ quan Đặc công cũng rất phong phú, đa dạng, tuỳ theo mục đích, nhiệm vụ, nội dung môn học mà có các hình thức, phương pháp khác nhau.

1.2.2. Thực trạng quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

1.2.2.1. Thực trạng đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công

Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát hoạt động quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên, phân tích các số liệu thu thập được và nhận định từ những văn bản (nghị quyết, báo cáo tổng kết, đánh giá của nhà trường, của các cơ quan chức năng và hệ quản lý học viên…) cho thấy, đánh giá chất lượng học tập của học viên ở TSQĐC những năm qua có những ưu điểm, hạn chế như sau:

Những ưu điểm đạt được

Nhà trường đã quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Thực hiện và vận dụng linh hoạt sáng tạo các quan điểm, nguyên tắc, phương châm giáo dục và các mối kết hợp trong huấn luyện. Tổ chức thực hiện nghiêm quy trình, chương trình giáo dục, đào tạo mới theo tinh thần Nghị quyết 86 Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân uỷ Trung ương). Tích cực chủ động đổi mới toàn diện cả về nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp dạy học.

Nhà trường đã chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra năm học và kiểm tra đột xuất. Duy trì tốt việc kiểm tra giám sát thực hiện quy chế thi, kiểm tra. Đã xây dựng và ban hành quy định về quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi; quy chế kiểm tra, thi…Vì vậy, công tác tổ chức thi, kiểm tra được đổi mới ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, đúng quy chế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Trong quá trình thực hiện kiểm tra, thi trước hết về phía đội ngũ giáo viên đã xây dựng được ngân hàng đề thi đồng thời xây dựng được hệ thống đáp án thích hợp và mang tính đồng bộ.

Để tiến hành kiểm tra, thi đảm bảo phù hợp với từng bộ môn, từng nội dung, đặc điểm đối tượng học viên cụ thể, đã kết hợp cả 3 phương pháp đó là: vấn đáp, viết và thực hành. Thông qua đó nhằm rèn luyện kỹ năng nói, viết và kỹ năng thực hành cho học viên. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Trong việc tổ chức kiểm tra, thi đảm bảo đúng trình tự, đúng quy định về học trình, học phần. Về cơ bản đảm bảo được quy chế, coi thi, chấm thi nghiêm túc.

Việc sắp xếp thời gian kiểm tra, thi đảm bảo tương đối hợp lý. Thời gian dành cho ôn thi học phần tỷ lệ thuận với số đơn vị học trình chứa đựng trong các học phần, môn học. lịch thi được thông báo trước (vào đầu học kỳ). Quản lý chặt chẽ điều kiện thi học trình, học phần theo đúng quy chế.

Sau mỗi lần kiểm tra thi, nhìn chung các khoa giáo viên và các lớp học viên có tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá ưu điểm, tìm ra được những vấn đề còn tồn tại từ đó rút ra nguyên nhân và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục cho những lần tổ chức kiểm tra, thi tiếp theo.

Kết quả đào tạo năm học 2011-2012 đã tổ chức đào tạo cho 13 đối tượng đúng nội dung, chương trình kế hoạch, 100% nội dung thi, kiểm tra đạt yêu cầu trong đó có 97,8% khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ chức cho học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học khoá 32, Cao đẳng phân đội khoá 1; sĩ quan phân đội 3 năm khoá 6; Cao đẳng chính trị khoá 3 đi thực tập ở đơn vị cơ sở đạt kết quả giỏi. Tổ chức thi tốt nghiệp cuối khoá, tốt nghiệp quốc gia cho các đối tượng học viên bảo đảm nghiêm túc chặt chẽ, đúng quy chế, đạt chất lượng tốt. Học viên tốt nghiệp ra trường có đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách ban đầu theo mục tiêu yêu cầu đào tạo, 100% phấn khởi nhận nhiệm vụ. Tỷ lệ tốt nghiệp giỏi tăng 2,36% so với năm học 2010 – 2011.

Những hạn chế trong đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công

Đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC còn bộc lộ những hạn chế nhất định như:

Trong quá trình tổ chức hoạt động kiểm tra, thi đánh giá kết quả học tập của học viên, nhiều khi còn thiên về đánh giá mặt số lượng các đơn vị kiến thức, chưa coi trọng đúng mức việc đánh giá về mặt vận dụng kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo và tính sáng tạo của học viên. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Việc ra đề thi kiểm tra viết, vấn đáp cho các môn học, học phần còn nhiều hạn chế, bất cập. Đề kiểm tra, thi còn nặng về yêu cầu học viên tái hiện lại kiến thức đã được giới thiệu trên lớp, chưa mang tính tổng hợp cao, chưa buộc học viên phải có sự suy luận, sáng tạo trong cách giải quyết. Nhiều đề kiểm tra, thi chưa mang tính phân loại học viên.

Trong việc tổ chức kiểm tra, thi có giáo viên chưa nêu cao trách nhiệm, còn giản đơn trong việc thực hiện quy định biểu hiện khi coi thi vẫn còn hiện tượng giáo viên coi thi lơi lỏng, thiếu sự theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, chưa kịp thời nhắc nhở học viên hoặc chưa tỏ rõ thái độ và hành động kiên quyết xử lí các hành vi vi phạm quy chế của học viên như trao đổi trong khi làm bài thi.

Việc chấm bài, đánh giá kết quả học tập của học viên, ở một số giáo viên còn chưa giữ vững tính nguyên tắc. Việc cho điểm, đánh giá kết quả còn nương nhẹ, chưa thực sự đặt ra yêu cầu cao đối với học viên, đôi khi còn thiên về tình cảm. Một số giảng viên do nhận lời giúp đỡ từ phía bạn bè, đồng nghiệp, người quen, chỉ huy quản lý đơn vị học viên chấm bài chưa thực sự khách quan, công bằng, chính xác dẫn đến việc nâng điểm cho học viên.

 Mặt khác số ít giáo viên năng lực còn hạn chế, trình độ nắm bắt nội dung kiến thức các bộ môn chưa toàn diện, dẫn đến việc chấm điểm, đánh giá kết quả học tập của học viên chưa thật chuẩn xác. Có giáo viên trong chấm kiểm tra, thi chưa nêu cao trách nhiệm, còn giản đơn chủ quan, thiếu sự chuẩn bị về đáp án, không tập trung chú ý lắng nghe hoặc ghi chép, không cho điểm ngay sau khi học viên trả lời xong (trong thi vấn đáp), không đọc kỹ bài thi (trong thi viết) dẫn đến đánh giá kết quả không chính xác.

Sau khi kết thúc kiểm tra, thi và sau khi công bố kết quả chấm một số giáo viên việc nhận xét chưa cụ thể, rút kinh nghiệm chưa kịp thời, chưa chỉ rõ được những điểm mạnh, điểm yếu của từng tập thể và của từng cá nhân mỗi học viên.

1.2.2.2. Thực trạng quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Nhằm đánh giá đúng thực trạng quản lý chất lượng học tập tìm rõ nguyên nhân mạnh, yếu trong quản lý hoạt động đánh giá. Từ đó đề xuất với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường có những chủ trương biện pháp sát đúng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở TSQĐC hiện nay.

Chúng tôi tiến hành điều tra 80 phiếu hỏi cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường kết quả như sau:

Một là, hệ thống văn bản, quy chế, quy định liên quan đến giáo dục, đào tạo cuả nhà trường

Những ưu điểm cơ bản

Một là, hệ thống các văn bản, quy chế, quy định về quản lý giáo dục nói chung, quản lý chất lượng đào tạo của nhà trường nói riêng được nhà trường hết sức coi trọng. Qua khảo sát cho thấy, hiện nay toàn trường đang duy trì quản lý hoạt động giáo dục, đào tạo dựa trên một số loại văn bản, như: Quy chế giáo dục, đào tạo; quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học; quy định tự học, quy định kiểm tra đánh giá, …Các loại văn bản, quy chế, quy định trên được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên và thực tế hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường, bước đầu đã phát huy được hiệu quả nhất định.

Khi chúng tôi điều tra, khảo sát đánh giá hệ thống văn bản, quy chế, quy định liên quan đến giáo dục, đào tạo, cho thấy có 73,75% cán bộ quản lý cho rằng là đầy đủ và phù hợp, có 12,50% cho rằng chưa đầy đủ và phù hợp và có 13,75% cho rằng còn thiếu và bất cập. Vấn đề này được phản ánh khi chúng tôi thực hiện trao đổi với cán bộ quản lý, giáo viên các khoa giáo viên. Hầu hết các ý kiến đều cho thấy việc nghiên cứu, bổ sung, phát triển và hoàn thiện các văn bản, quy chế, quy định làm cơ sở cho chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên trong quá trình đào tạo là rất cần thiết.

Những hạn chế chủ yếu Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Hệ thống các văn bản chưa đầy đủ, đồng bộ và chất lượng một số loại văn bản, quy chế, quy định còn bộc lộ hạn chế, lạc hậu. Đặc biệt là “Năng lực quán triệt và cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết, quy định của trên vào thực tiễn đào tạo của nhà trường” ở một số cơ quan chuyên môn, khoa giáo viên và đơn vị quản lý học viên chưa thực sự hiệu quả.

Nhiều ý kiến cho rằng các văn bản, quy định, quy chế giáo dục, đào tạo của nhà trường hiện nay còn chồng chéo ở nhiều khâu của các cơ quan chức năng và việc tổ chức triển khai thực hiện có nội dung đạt hiệu quả chưa cao. Các ý kiến cho rằng nhà trường cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các văn bản, quy chế, quy định, bổ sung và hoàn thiện một số loại văn bản, chỉ thị về giáo dục, đào tạo, nhất là các quy định về giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, để theo sát sự vận động, biến đổi của tình hình mới đáp ứng được yêu cầu của xã hội, quân đội đặt ra.

Hai là, thực trạng về mục tiêu, nội dung chương trình, kế hoạch hóa giáo dục, đào tạo ở TSQĐC

Những ưu điểm cơ bản

Mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo được nhà trường rất quan tâm, đã xác định tốt mục tiêu yêu cầu giáo dục, đào tạo, xây dựng và quản lý tốt các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, giai đoạn, từ cấp nhà trường đến các cấp quản lý. Cụ thể, như: Kế hoạch đào tạo; chương trình môn học, kế hoạch đầu bài; lịch giảng dạy; kế hoạch kiểm tra giảng dạy, thanh tra giảng dạy; kế hoạch thực tập cuối khóa…“Công tác tham mưu, tổ chức quản lý, thực hiện kế hoạch đào tạo và hiệp đồng giảng dạy chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến trình, sát với tình hình thực tế, chất lượng ngày càng được nâng lên”.

Tính kế hoạch về quản lý đào tạo ở TSQĐC được thể hiện cụ thể trong lịch huấn luyện chính khoá, ngoại khoá; kế hoạch tự học; kế hoạch tuần; kế hoạch môn học. Việc triển khai thực hiện kế hoạch cũng được tiến hành khá nề nếp và khoa học. Các bộ phận và cá nhân thường xuyên thực hiện kế hoạch cơ bản chủ động, nghiêm túc và đạt được các yêu cầu đề ra. Nhất là, việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đã diễn ra nhiều do có những nhiệm vụ đột xuất, song các lực lượng đã chủ động, linh hoạt giải quyết những tình huống cụ thể và đạt được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Kết quả khảo sát cho thấy, đa số cán bộ quản lý, giáo viên đều khẳng định việc kế hoạch hóa giáo dục, đào tạo thực hiện rất phù hợp là 76,25%,  phù hợp là 11,25%,  chưa phù hợp là 12,50%.

Các khoa giáo viên đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình, xác định nội dung hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường. Việc xác định thời gian, thời điểm cho lựa chọn chủ đề, chuẩn bị giáo án cũng như thục luyện giảng rất cụ thể. Việc phân công giáo viên bảo đảm khoa học, phù hợp với chuyên môn và khả năng giảng dạy bảo đảm tính hiệu quả giảng dạy. Các giáo viên, hầu hết đều nhận thức rõ việc kết hợp giữa truyền đạt tri thức với tổ chức, quản lý trong đào tạo là đòi hỏi khách quan, là yêu cầu trong thực hiện mục tiêu của quá trình đào tạo của nhà trường. Những giáo viên được khoa phân công theo dõi, giúp đỡ học viên trong học tập, luôn xác định rõ trách nhiệm, chủ động trong hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nội dung và phương pháp học tập của học viên.

Những hạn chế chủ yếu Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Công tác xây dựng kế hoạch giáo dục, đào tạo nói chung và xây dựng kế hoạch quản lý đánh giá chất lượng đào tạo đã được Ban Giám hiệu nhà trường nhận định đó là: “Công tác quản lý, thực hiện kế hoạch huấn luyện có nội dung còn hạn chế. Lịch giảng dạy còn một số nội dung bố trí môn học, thời gian lên lớp, địa điểm thực hành chưa bảo đảm tính khoa học; thời gian dành cho thực hành chuyên ngành ít; việc bố trí, sắp xếp thời gian, trật tự các môn học, thời gian ôn luyện, kiểm tra, thi còn có những bất cập. Về vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi với một số đồng chí cán bộ quản lý ở các khoa giáo viên về thực trạng tính kế hoạch trong giáo dục, đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo ở khối các khoa giáo viên còn bộc lộ những hạn chế, như: Việc cụ thể hoá mục tiêu đào tạo, kế hoạch giảng dạy, “phân chia thời gian giảng dạy” ở một số khoa, tổ bộ môn và giáo viên chưa thể hiện rõ tính kế hoạch trong quản lý hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường.

Do nhận thức chưa đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của kế hoạch đào tạo, cho nên vẫn còn một số cán bộ quản lý, giáo viên còn đơn giản, chưa quan tâm đúng mức, tính kế hoạch chưa cao, còn biểu hiện hình thức, nội dung giảng dạy chưa sát thực tiễn của nhà trường, yêu cầu đào tạo.

Ba là, quản lý các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên

Những ưu điểm cơ bản:

Đây là một trong những khâu quan trọng, là chức năng cơ bản của công tác quản lý. Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo được nhà trường, các cơ quan chức năng, khoa giáo viên và đơn vị quản lý học viên tiến hành thường xuyên và nhìn chung đảm bảo tốt. Thông qua kiểm tra đã giúp cho chủ thể quản lý đánh giá kết quả hoạt động đào tạo của nhà trường đạt được mức độ nào, người học gặp những khó khăn vướng mắc gì để từ đó có biện pháp quản lý tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

Hiện nay, việc trao đổi thông tin về kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động đào tạo giữa Phòng đào tạo, Ban khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên của nhà trường là tương đối tốt. Theo điều tra xã hội học cho thấy công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động đào tạo của nhà trường nhìn chung luôn bảo đảm tốt các khâu của quy trình đánh giá và kết quả đánh giá phần nào đó đã phản ánh được thực tế chất lượng đào tạo, công tác kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo đã đánh giá cơ bản sát, đúng năng lực đào tạo của nhà trường. Tổng hợp ý kiến cho thấy, số cán bộ, giáo viên cho rằng các hình thức đánh giá kết quả học tập của học viên, rất phù hợp là 70,00% phù hợp là 18,50%, chưa phù hợp là 11,50%.

Những hạn chế chủ yếu: Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Quản lý các hình thức kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC cũng đã bộc lộ những hạn chế đó là: Một số cán bộ, giáo viên chưa có khả năng sử dụng tốt các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên. Phòng đào tạo chưa có đầy đủ các thông tin phản hồi về hoạt động đào tạo từ phía người học thông qua hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, để trao đổi với các khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên, việc phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, chưa khoa học.

Bốn là, thực trạng quản lý các điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động dạy học ở TSQĐC

Những ưu điểm cơ bản:

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là một trong những nhân tố góp phần quyết định đến chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhà trường. Nhận thức sâu sắc vấn đề này nhà trường đã tổ chức xây dựng kế hoạch quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chặt chẽ, xác định mục tiêu, nguyên tắc và nhiệm vụ quản lý. Những năm qua, Nhà trường đã rất cố gắng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho giáo dục, đào tạo nói chung. Nhà trường đã xây dựng, mua sắm, trang bị, sử dụng, tu sửa, bảo quản cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy học. Theo khảo sát, điều tra cho thấy việc bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật cho hoạt động dạy học, thì có 66,25% ý kiến của cán bộ quản lý, giảng viên cho là rất phù hợp, 21,25% phù hợp và 12,50% chưa phù hợp.

Tìm hiểu về vấn đề này qua khảo sát, trao đổi với các cán bộ quản lý, giáo viên, chúng tôi thấy rằng, mặc dù nhà trường và các cơ quan chức năng đã có nhiều cố gắng, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, tuy nhiên, chất lượng một số trang bị kỹ thuật dạy và học hiện đại, giảng đường, còn hạn chế, thiếu đồng bộ.

Hiện nay, nhà trường vẫn chưa có được những phòng học chuyên dụng với trang thiết bị cần thiết (bảng, gương, camera, ghi âm các loại đồ dùng trực quan, các công cụ phương tiện, công cụ dạy học…) để học viên có thể thực hành, rèn luyện theo quy trình khoa học và chỉnh sửa các thao tác nghề nghiệp chưa chuẩn; đồng thời xem và phân tích các giờ giảng mẫu của giảng viên qua băng hình để học tập, đúc rút kinh nghiệm, mặt khác nguồn tài liệu và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong học cũng như thực hành còn chậm, chưa theo kịp thực tiễn dạy học hiện nay. Cũng vấn đề này khi được hỏi thì có 76,00% ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên cho rằng cần thiết phải đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác phòng học chuyên dụng phục vụ tốt cho hoạt động giáo dục, đào tạo. Do điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất của nhà trường còn có những hạn chế nhất định, cho nên khó tránh khỏi những bất cập chưa hợp lý trong nâng cao chất lượng bảo đảm cho chất lượng, hiệu quả dạy và học của nhà trường. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

1.2.2.3. Nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế trong quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC

Nguyên nhân của những ưu điểm:

Một là, Đảng ủy, Ban giám hiệu TSQĐC luôn có chủ trương đúng đắn, coi trọng đào tạo kiến thức, chuyên môn nghề nghiệp, đi đôi với chú trọng rèn luyện năng lực của học viên. Tập trung lãnh đạo đổi mới, cải tiến tổ chức, quản lý quá trình đào tạo; phát huy sức mạnh của các tổ chức, trước hết là tổ chức đảng trong quản lý quá trình giáo dục, đào tạo.

Hai là, các chủ thể quản lý giáo dục, đào tạo chủ động, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Các lực lượng này luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ba là, phần lớn học viên có động cơ, thái độ trách nhiệm học tập, rèn luyện tốt, tích cực tu dưỡng, phấn đấu. Tính tích cực, tự giác, trách nhiệm và quyết tâm học tập và rèn luyện của học viên là yếu tố bảo đảm biến quá trình quản lý của tổ chức thành quá trình tự quản lý của mỗi học viên trong qúa trình đào tạo.

Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế:

Một là, Quản lý đánh giá chất lượng học tập những năm qua ở TSQĐC chưa tuân thủ  đúng theo lý luận quản lý và khoa học quản lý giáo dục. Sự phân cấp quản lý giữa các cơ quan đào tạo và các cơ quan chức năng, khoa giáo viên và đơn vị quản lý học viên còn chưa rõ ràng, thiếu thống nhất, chưa đồng bộ về tính pháp lý, đôi khi các hoạt động quản lý còn chồng chéo nhau.

Hai là, một bộ phận học viên do chưa chuẩn bị tốt về mặt tâm thế cho định hướng nghề nghiệp trong tương lai; chưa thể hiện tính sẵn sàng và tâm lý vững vàng cho hoạt động tự rèn luyện kỹ xảo, kỹ năng nghề nghiệp; xác định nhiệm vụ học tập chưa đúng đắn, còn đơn giản, chưa tích cực trong rèn luyện tích lũy kinh nghiệm trong quá trình học tập. Chất lượng học viên được đào tạo chưa đồng đều nhau về trình độ nhận thức, khả năng tố chất, năng khiếu, khả năng thuyết trình còn hạn chế, bản lĩnh tâm lý, nhiều kỹ năng chưa tốt… Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Ba là, các yếu tố bảo đảm cho tổ chức, quản lý quá trình đào tạo còn hạn chế. Quá trình đào tạo được cấu thành bởi nhiều thành tố, có mối quan hệ biện chứng với nhau. Việc tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo có liên quan mật thiết với các yếu tố đó. Vì thế, các yếu tố cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu, phương tiện kỹ thuật dạy và học, nhất là chưa có được phòng học chuyên dụng, vì vậy học viên chưa có điều kiện để áp dụng những phương tiện, kỹ thuật dạy học hiện đại vào quá trình học tập và nghiên cứu mà chủ yếu vẫn theo phương pháp truyền thống, do đó chất lượng đào tạo hiệu quả chưa cao.

Quản lý nội dung đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên còn thiên về quản lý hành chính, chưa chú trọng đúng mức đến quản lý chất lượng đào tạo, chưa tạo thời gian cho học viên thực hành, số lần thực hành chuyên môn nghề nghiệp còn ít, nên chưa có điều kiện để học viên rèn luyện tay nghề và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn bản thân.

Hoạt động kiểm tra của các cơ quan chức năng, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên chưa kết hợp được giữa thường xuyên và đột xuất mà thường chỉ được tiến hành theo định kỳ do vậy việc phát hiện những thiếu sót, lệch lạc của học viên còn chưa kịp thời để khắc phục ngay từ đầu.

1.2.2.4. Một số kinh nghiệm bước đầu rút ra từ hoạt động quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công

Từ những hoạt động quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên trong những năm qua ở TSQĐC, có thể rút ra một số kinh nghiệm bước đầu trong quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC như sau:

Một là, thường xuyên chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ giáo viên và học viên về mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Nhà trường.

Chỉ có nhận thức rõ mục tiêu yêu cầu đào tạo, hiểu rõ nhiệm vụ học tập mới tạo nên động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn, tinh thần say mê, nhiệt tình trong quá trình thực hiện và mang lại kết quả cao. Thực tiễn cho thấy khi nào cấp uỷ, cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên coi trọng đúng mức việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và học viên quán triệt tốt nhiệm vụ sẽ mạng lại kết quả học tập cao và ngược lại, nếu việc giáo dục nhận thức không được tiến hành thường xuyên và kém hiệu quả thì chất lượng học tập cũng theo đó bộc lộ nhiều hạn chế, thiết sót.

Hai là, thường xuyên phát huy tinh thần tự giác, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên trong quá trình học tập, nghiên cứu. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Hoạt động học tập của học viên TSQĐC xét về bản chất là hoạt động nhận thức mang tính chất nghiên cứu độc lập sáng tạo, là quá trình huy động các thao tác tư duy vào quá trình học tập. Để đạt chất lượng học tập tốt học viên không thể không tích cực, tự giác. Nếu không tích cực, tự giác học tập thì không thể lĩnh hội được nội dung học tập và cũng không thể đáp ứng mục tiêu yêu cầu đào tạo.

Ba là, thực hiện nghiêm quy trình quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên theo quy chế giáo dục đào tạo của cấp trên và của Nhà trường đề ra.

Quy chế giáo dục đào tạo của trên và của nhà trường là văn bản có tính pháp lệnh vì vậy nếu không thực hiện tốt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, chất lượng kiểm tra đánh giá, chất lượng quản lý đánh giá đối với người học. Vì vậy, thực hiện tốt quy trình quản lý đánh giá chất lượng bằng các văn bản, quy chế giáo dục đào tạo của trên và nhà trường là một kinh nghiệm quí, giúp cho hoạt động quản lý đánh giá luôn mang lại hiệu quả cao, mong muốn của các chủ thể quản lý trong nhà trường

Bốn là, thực hiện tốt việc sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quản lý đánh giá kết quả học tập của học viên.

Sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động quản lý đánh giá là việc làm thường xuyên, quan trọng có ý nghĩa thiết thực nâng cao chất lượng của hoạt động dạy học, huấn luyện ở TSQĐC. Có thực hiện tốt việc này mới giúp cho các cơ quan, khoa giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nâng cao hiệu quả công tác của các bộ phận, bảo đảm tính khách quan và sẽ góp phần phát huy được những ưu điểm, mặt tích cực, đồng thời cũng thấy rõ những hạn chế, thiếu sót để có những biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến tiến bộ trong học tập của học viên. Điều quan trọng của sơ, tổng kết rút kinh nghiệm quản lý đánh giá chất lượng học tập giúp học viên – chủ thể tiến hành hoạt động tự quản lý – đánh giá đúng bản thân về kết quả, chất lượng học tập để từ đó xác định rõ trách nhiệm, không ngừng vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm học và cả khoá học.

Từ sự nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý đánh chất lượng học tập của học viên TSQĐC. Đề tài đã xây dựng được các khái niệm công cụ như: đánh giá chất lượng học tập và quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC. Đánh giá chất lượng học tập của học viên ở TSQĐC phụ thuộc vào nhiều nhân tố cả khách quan và chủ quan về người học, người dạy, môi trường đào tạo, trong đó nhân tố chủ quan thuộc về người học là quyết định, các nhân tố khác là quan trọng không thể thiếu để tạo nên hiệu quả quản lý đánh giá chất lượng học tập của người học. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Dựa vào các tiêu chí  quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên nói chung, của học viên đào tạo ở TSQĐC nói riêng đang còn là vấn đề được các nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục, các lực lượng sư phạm trong đó có TSQĐC nghiên cứu, bàn luận và từng bước thử nghiệm trong quá trình giáo dục đào tạo. Đề tài tập trung nghiên cứu quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên với cách tiếp cận hệ thống, cấu trúc đưa ra những nhận định có tính lí luận và thực tiễn cao.

Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC là một khâu quan trọng trong quy trình đào tạo của nhà trường. Quản lý đánh giá chất lượng học tập là quá trình vận dụng những tri thức khoa học về chuyên môn, nghiệp vụ vào quản lý nhằm hoàn thiện, phát triển đầy đủ phẩm chất, năng lực theo mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu quân đội, xã hội. Đây là hoạt động có mục đích có kế hoạch của cả chủ thể và đối tượng quản lý nhằm điều khiển, tối ưu hoá quá trình giáo dục, đào tạo. Quan niệm, chủ thể, đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp; nghiên cứu đầy đủ các đặc điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo; thực trạng, nguyên nhân của quản lý  dánh giá chất lượng đào tạo; đồng thời phân tích rõ các nhân tố tác động đến quản lý đào tạo là cơ sở để xác định rõ những yêu cầu và biện pháp quản lý mới khoa học, khả thi, hiệu quả hơn.

Trên cơ sở khái quát đặc điểm học viên ở TSQĐC, phân tích thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế trong quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC, Từ đó rút ra những kinh nghiệm bước đầu trong quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên làm cơ sở đề xác định những yêu cầu xây dựng và thực hiện các biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC hiện nay. Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên

One thought on “Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên

  1. Pingback: Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464