Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: yêu cầu, biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên trường sĩ quan đặc công hiện nay dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Yêu cầu quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công hiện nay

Thực hiện các biện pháp quản lý đánh giá chất l­ượng học tập của học viên ở TSQĐC hiện nay là phải đ­ược tiến hành một cách khoa học, tỷ mỉ, cụ thể, chính xác; phải xuất phát từ thực tiễn học tập, công tác của học viên đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu đặc công theo những mục tiêu đã xác định. Quản lý hoạt động đánh giá chất lượng học tập của học viên không thể là sản phẩm của những ý kiến chủ quan của nhà quản lý. Vì vậy, quá trình thực hiện các biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên phải đ­ược dựa trên các căn cứ xác đáng cùng với đó là những yêu cầu chặt chẽ mang tính định hướng cho hoạt động đánh giá đi đúng hướng và đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra. Để thực hiện tốt các biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên ở TSQĐC đạt hiệu quả, cần quán triệt thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

2.1.1. Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên ở Trường Sĩ quan Đặc công phải đảm bảo tính khách quan, khoa học

Trong hoạt động giáo dục nói chung, giáo dục và đào tạo trong các nhà tr­ường quân sự nói riêng để xem xét, đánh giá học viên với mục tiêu yêu cầu đào tạo đ­ược nhà trư­ờng xác định. Tính trung thực, khách quan của việc đánh giá chất l­ượng học tập của học viên đ­ược thể hiện dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, đối t­ượng học viên là ai…Thì các chỉ số đánh giá, cách thức đánh giá không thay đổi, tức là kết quả đánh giá thể hiện sự khách quan không lệ thuộc bất cứ ý muốn chủ quan của cá nhân hay tổ chức nào [13, tr.17]. Tính chính xác của việc quản lý đánh giá tức là phản ánh đúng kết quả học tập của học viên như­ hiện thực khách quan của nó; tính trung thực, khách quan đó bảo đảm cho sự chính xác và mang lại công bằng cho tất cả đối t­ượng được đánh giá. Xây dựng các biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên phải đảm bảo tính công khai, sự công khai đó thể hiện sự minh bạch, rõ ràng, nghĩa là chủ thể và đối t­ượng quản lý phải hướng những yêu cầu nhất quán khoa học bảo đảm tính mục đích của đánh giá nghĩa là phải có đầy đủ thông tin về nhau, đ­ược dân chủ tham gia trong suốt quá trình xây dựng và thực hiện các biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên. Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2.1.2. Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng

Tính dân chủ đ­ược thể hiện trong suốt quá trình tổ chức xây dựng cũng nh­ư triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng học tập của học viên. Trong quá trình xây dựng các biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên phải xuất phát từ thực tiễn ng­ười học, lấy ng­ười học làm trung tâm của quá trình giáo dục, đào tạo của nhà trường, phát huy đ­ược trí tuệ tập thể để đóng góp cho nội dung xây dựng và thực thiện các biện pháp. Việc xây dựng tiêu chí đánh giá học viên phải thực hiện tốt Quy chế dân chủ đ­ược ban hành theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01-3-2000; của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy chế này đã chỉ ra, mục đích của việc thực hiện dân chủ trong nhà trường là nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều Luật Giáo dục quy định theo ph­ương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”[1, tr.2]. Từ Quy chế dân chủ đó gắn với đặc thù của quá trình đào tạo trong các nhà trư­ờng quân sự đặc biệt là hoạt động xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng học tập đối với đối tư­ợng đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu đặc công ở Trường Sĩ quan Đặc công đòi hỏi phải đư­ợc hiểu một cách đúng đắn. Tính dân chủ đó phải đ­ược thể hiện trong suốt quá trình tổ chức xây dựng cũng như triển khai các hoạt động đánh giá học viên. Khi tiêu chí đánh giá đ­ược xây dựng hoàn thiện phải đ­ược tuyên tryền, phổ biến rộng rãi tới tất cả mọi lực l­ượng giáo dục, nhất là đội ngũ học viên và cán bộ quản lý; đồng thời tiếp thu những ý kiến phản hồi để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí đánh giá. Quá trình triển khai đánh giá học viên phải đ­ược tiến hành công khai, chặt chẽ, có kế hoạch. Từng học viên đư­ợc sử dụng những tiêu chí để tự đánh giá đối chiếu với kết quả học tập của mình, đ­ược dân chủ trình bày ý kiến với kết quả đánh giá của tập thể đơn vị đối với cá nhân mình. Những ý kiến đó phải đ­ược đội ngũ cán bộ quản lý các cấp xem xét nghiêm túc và giải quyết thoả đáng trên cơ sở tôn trọng những nội dung, nguyên tắc của các tiêu chí đã đ­ược xác định. Thực hiện yêu cầu này đòi hỏi phải nêu cao tinh thần đấu tranh, chống mọi biểu hiện dân chủ hình thức, dân chủ vô nguyên tắc, dân chủ nh­ưng không tập trung và thiếu tính xây dựng, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự kỉ c­ương trong mọi hoạt động của nhà trường.

2.1.3. Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công cần phát huy vai trò của các tổ chức, các chủ thể quản lý

Việc xây dựng và thực hiện các biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên với mục đích nhằm phục vụ cho việc đánh giá học viên một cách toàn diện trong suốt quá trình đào đạo. Chính vì vậy quá trình nghiên cứu, xây dựng tiêu chí  đánh giá phải xem xét toàn diện quá trình học tập, rèn luyện của học viên. Tính toàn diện đ­ược hiểu là phải xem xét và đánh giá từ ý thức trách nhiệm, động cơ thái độ của ng­ười học trong học tập, rèn luyện, công tác đến chất l­ượng, hiệu quả, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của ng­ười học, đ­ược thể hiện trong từng tháng, học kì, năm học, khoá học theo kết quả đánh giá xếp loại cụ thể bằng điểm số cụ thể, các danh hiệu thi đua, các hình thức khen th­ưởng, phân loại đảng viên, đoàn viên, sự tr­ưởng thành về mặt nhân cách của ng­ười học so với mục tiêu yêu cầu đào tạo của từng năm học và toàn khoá học đã xác định. Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Quá trình học tập, rèn luyện của học viên ở TSQĐC luôn đ­ược gắn chặt với các tổ chức, các đoàn thể trong đơn vị (tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức đoàn, hội đồng quân nhân…), cũng như­ cơ quan chức năng (phòng đào tạo, phòng chính trị, ban khảo thí) và khoa giáo viên thông qua nhiệm vụ học tập, sinh hoạt và các hoạt động khác, thông qua giao tiếp hàng ngày, học viên bộc lộ những phẩm chất, năng lực của mình (cả những ư­u và như­ợc điểm), từ đó giúp cho các tổ chức, các đoàn thể xây dựng, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí đánh giá học viên đảm bảo phù hợp với thực tiễn, đánh giá đúng đ­ược học viên. Việc xem xét toàn diện đó đ­ược tiến hành trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ lưu trữ của cấp uỷ, chỉ huy đơn vị, của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, các thông tin đó phải là những bằng chứng để đi đến những kết luận phù hợp. Ví dụ: khi đánh giá chất l­ượng học tập, rèn luyện của học viên theo tiêu chí chỉ ra là tốt thì các thông tin minh chứng thu thập đ­ược từ các số liệu l­ưu trữ và phản ánh của các đoàn thể, tổ chức trong đơn vị đối chiếu phải đ­ược thể hiện trùng khớp với nhau và đều đ­ược khẳng định là tốt.

2.1.4. Bảo đảm sự phù hợp với điều kiện của nhà trường trong quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công

Đây là một yêu cầu có ý nghĩa thực tiễn rất cao, bởi tất cả các sự tác động trong quá trình quản lý giáo dục đều h­ướng tới việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục – đào tạo. Việc xây dựng tiêu chí quản lý đánh giá chất l­ượng học tập của học viên ở TSQĐC cũng không nằm ngoài mục đích đó. Tiêu chí quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên thực chất là bộ th­ước đo thông qua đó mà từng học viên nắm và đối chiếu kết quả của mình đối với những chuẩn mực đã đ­ược xác định. Chính vì vậy, xác định và xây dựng đ­ược hệ thống tiêu chí đánh giá tốt là tạo điều kiện thuận lợi cho ng­ười học thúc đẩy, nâng cao chất l­ượng học tập của mình. Mặt khác các tiêu chí đánh giá khi đư­ợc xây dựng phải tạo ra động lực để thúc đẩy đối t­ượng đ­ược đánh giá v­ươn lên, có tác dụng phát huy các mặt tốt, hạn chế mặt tiêu cực. Kết quả học tập, rèn luyện của mỗi học viên trong quá trình học tập thể hiện trình độ nhận thức riêng của mỗi ngư­ời, tuy nhiên thông qua việc sử dụng hệ thống tiêu chí đánh giá đó để giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục giúp cho học viên động cơ, thái độ và quan điểm đúng đắn đối với nhiệm vụ học tập, rèn luyện; giúp cho họ tự xác định nghĩa vụ và ý thức trách nhiệm tr­ước tập thể, gia đình và bản thân về kết quả học tập của mình. Những kết quả tốt đẹp trong học tập sẽ là nguồn kích thích mạnh mẽ làm nảy sinh trong họ niềm say mê và tình yêu đối với học tập, một nét tính cách vô cùng quan trọng của những ng­ười học viên đào tạo ở TSQĐC. Bởi vì, sự say mê công việc là nét tiêu biểu nhất trong bất cứ hoạt động nào và là điều kiện quan trọng nhất dẫn tới mọi thành công trong sự nghiệp của mỗi con ngư­ời. Đồng thời thông qua đó, đòi hỏi ngư­ời học phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, phải tích cực chủ động và độc lập tiến hành các hoạt động, phải tự rèn luyện, bồi d­ưỡng ý chí và thói quen lao động, học tập có hệ thống, có nền nếp tự học, tự rèn, tự đánh giá và tự hoàn thiện ph­ương pháp học tập của mình. Nhờ đó, học viên điều chỉnh hoạt động tiếp tục nỗ lực phấn đấu v­ươn lên không ngừng để đạt đ­ược các mục tiêu học tập, rèn luyện theo yêu cầu đào tạo [43, tr. 38]. Việc xây dựng và thực hiện các biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên phải có tác dụng khích lệ, động viên tạo động lực cho học viên phấn đấu v­ươn lên bằng chính sự nỗ lực của họ, góp phần xây dựng tập thể đơn vị vững mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo của Nhà trường. Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Các yêu cầu trên đây có vị trí, vai trò tác dụng khác nhau, song giữa chúng có mối quan hệ biện chứng thống nhất tác động qua lại vừa góp phần định hướng, vừa là những chỉ dẫn rất cơ bản trong quán triệt, thực hiện các biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên. Vì vậy, chủ thể quản lý, đối tượng người học và các lực lượng sư phạm trong quá trình xây dựng và thực hiện các biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC phải đặt trong mối quan hệ chỉnh thể không được tuyệt đối hoá hoặc xem nhẹ một yêu cầu nào.

2.2. Những biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công hiện nay

Biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC về thực chất là đảm bảo thực hiện một cách chính xác, khách quan, toàn diện trong việc xác nhận kết quả học tập của học viên. Tuy nhiên, quá trình đánh giá kết quả học tập của học viên ở Nhà trường hiện nay lại phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố cả khách quan lẫn chủ quan. Từ việc phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên ở TSQĐC hiện nay chúng tôi xin đề xuất những biện pháp cơ bản trong hoạt động quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên ở TSQĐC như sau:

2.2.1. Giáo dục tạo sự thống nhất về nhận thức cho các chủ thể trong quản lý hoạt động đánh giá chất l­ượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công

Mục đích biện pháp

Đây là biện pháp rất quan trọng trong hệ thống biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC. Giáo dục tạo sự thống nhất về nhận thức cho các chủ thể trong quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên có ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của các lực lượng tham gia vào quản lý đánh giá chất lượng học tập của người học.

Nội dung biện pháp Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Thống nhất về nhận thức giúp cho các chủ thể quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC thấy rõ đ­ược vị trí vai trò, sự cần thiết phải tiến hành hoạt động quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên. Đây là một nội dung không thể thiếu trong quá trình giáo dục đào tạo của một nhà trường; hiểu rõ việc đánh giá chất lượng học tập của học viên là một khâu quan trọng của quá trình đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo; là cơ sở để điều chỉnh các quyết định quản lý, là minh chứng thực tế để khẳng định chất l­ượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Việc thống nhất nhận thức phải đ­ược tiến hành một cách th­ường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú nh­ư thông qua công tác học tập, quán triệt, phổ biến; các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện; giải đáp thắc mắc của các cơ quan chức năng. Để thống nhất nhận thức cho các chủ thể tiến hành hoạt động quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC chúng tôi cho rằng: điều quan trọng, cốt yếu là phải tăng cường công tác giáo dục làm chuyển biến thái độ trách nhiệm trong học tập. Có thể nói thái độ trách nhiệm của các chủ thể là cội nguồn, cái khởi đầu, đồng thời cũng là cái đích cuối cùng thôi thúc con người hành động vươn lên. Thái độ, trách nhiệm có mối quan hệ chặt chẽ với nhận thức, tư tưởng của mỗi cá nhân cũng như tập thể. Nhận thức, tư tưởng đúng đắn đi liền với trách nhiệm lớn và quyết tâm cao, thì dù khó khăn gian khổ, vất vả đến mấy cá nhân hay tập thể đó cũng vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngược lại, nhận thức, tư tưởng không đúng dẫn đến hành động, việc làm thiếu hoặc vô trách nhiệm, “được chăng hay chớ”.

Giáo dục thái độ, trách nhiệm cho các chủ thể trong quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC hiện nay thực chất là xây dựng những tiền đề căn bản với tư cách là động lực thúc đẩy, định hướng trong qúa trình giáo dục đào tạo của Nhà trường nhằm đáp ứng tốt nhất mục tiêu yêu cầu đào tạo. Giáo dục thái độ, trách nhiệm cho các chủ thể cần gắn chặt với đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, vận dụng tốt các phương pháp sư phạm để gây hứng thú, say mê, tin tưởng của người học với những nội dung, kiến thức mà họ được trang bị. Bên cạnh đó cần chăm lo thảo mãn các nhu cầu nhận thức, nhu cầu về tinh thần, nhu cầu vật chất trong quá trình đào tạo cũng là một tác nhân quan trọng để nâng cao ý thức, thái độ, trách nhiệm cho các chủ thể quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC.

Thực tế cho thấy, mọi thành công trong hoạt động của con người đều bắt nguồn từ mức độ nhận thức và trách nhiệm của họ về hoạt động đó. Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC là hoạt động quan trọng, song rất khó khăn phức tạp và liên quan đến nhiều tổ chức và lực lượng. Đồng thời, quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên là công việc của mọi lực lượng tham gia quá trình đào tạo, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo chỉ huy của Ban giám hiệu nhà trường và sự hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về bảo đảm chất lượng giáo dục. Do đó, nâng cao nhận thức cho các chủ thể hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động này, từ đó xác định và đề cao trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức triển khai là giải pháp giữ vai trò nền tảng, cơ sở ban đầu cho hoạt động quản lý đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo của TSQĐC.

 Mục đích của biện pháp này nhằm giúp các chủ thể đánh giá, nhận rõ thực trạng chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học theo chức năng. Thông qua thực hiện biện pháp này, giúp các chủ thể thấy rõ thực trạng trình độ, chất lượng của  nhà trường so sánh với bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học đã công bố đạt đ­ược đến mức nào, biết được thực trạng các hoạt động tổ chức quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên, cũng như­ các điều kiện bảo đảm chất lượng cho đào tạo, nghiên cứu khoa học như­: cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, chư­ơng trình, giáo trình, các nguồn kinh phíđạt đến mức nào theo các tiêu chí. Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

 Quá trình thực hiện biện  pháp này, giúp các chủ thể  quản lý đánh giá  xác định rõ tầm nhìn, các điểm mạnh, điểm tồn tại, thời cơ, thách thức và những khó khăn, mâu thuẫn đang tồn tại và những lực cản trên con đường phát triển chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường. Trên cơ sở đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ thể trong đề xuất các kế hoạch, biện pháp thực hiện; kiến nghị với cấp trên và các cơ quan chức năng có sự chỉ đạo và cung cấp, hỗ trợ các điều kiện đảm bảo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, đào tạo.

Điều kiện thực hiện biện pháp

Để thực hiện tốt biện pháp này cần quán triệt các yêu cầu sau:

Một là, trong giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các chủ thể trong quản lý hoạt động đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC cần tìm tòi và lựa chọn những hình thức tổ chức tuyên truyền sâu rộng, để các lực lượng tham gia hiểu rõ toàn bộ nội dung, khối lượng công việc phải triển khai từ đó đề cao trách nhiệm trong triển khai thực hiện. Đặc biệt trong đó cần chú ý các nhóm tiêu chí đánh giá chất lượng và quy trình đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC.

Hai là, để nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các chủ thể trong hoạt động này, khi triển khai cần kết hợp phổ biến nội dung quản lý đánh giá đối với các đợt bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học viên. Đồng thời, có thể lồng ghép việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động quản lý đánh giá chất lượng trong nội dung sinh hoạt  ra nghị quyết lãnh đạo của chi bộ đảng, hoặc trong triển khai nhiệm vụ hàng tháng của các cơ quan chức năng, các khoa giáo viên và các đơn vị quản lý học viên. Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Ba là, để chỉ đạo và triển khai có kết quả việc quản lý hoạt động đánh giá chất lượng, công việc đầu tiên của nhà trường và cơ quan tham mưu (Ban khảo thí) là xây dựng và quán triệt cho các chủ thể nhận thức rõ các chế định, thiết chế của hoạt động này. Cụ thể  như: quy trình các bước tiến hành hoạt động đánh giá chất lượng, thành phần tham gia, thời gian và tính chất công việc, các tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá của Bộ, của Nhà trường, các mặt đảm bảo cho hoạt động này được thực thi trên thực tế…Trên cơ sở nhận thức đầy đủ và hiểu rõ các chế định của hoạt động này thì mới có thể xác định và nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong thực thi nhiệm vụ. Do vậy, cơ quan tham mưu cần dựa vào các văn bản quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo như: Luật Giáo dục, các văn bản chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng để xây dựng các quy định, quy chế. Đồng thời, căn cứ vào các hướng dẫn của cơ quan khảo thí cấp trên như: Phòng Khảo thí Cục Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai có kết quả công việc quan trọng này.

Quản lý hoạt động đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC chỉ có thể đạt hiệu quả khi các chủ thể của hoạt động này từ lãnh đạo chỉ huy các cấp đến đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của nhà trường, nhất là các cán bộ chuyên trách nhận thức rõ tầm quan trọng của nó trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; từ đó xác định và nâng cao trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện và nắm vững các thiết chế, quy định của hoạt động này. Đây là biện pháp giữ vai trò nền tảng ban đầu cho hoạt động quản lý đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo có thể triển khai có kết quả; và nó giúp lãnh đạo và Ban Giám hiệu Nhà trường hiểu thực chất, đánh giá đúng về thực lực của mình, tìm ra những biện pháp phát huy thế mạnh, khắc phục những yếu kém, sai sót, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của của nhà trường.

2.2.2. Thực hiện tốt quy trình quản lý hoạt động đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công

Mục đích biện pháp

Đây là một biện pháp có ý nghĩa then chốt, quyết định chất l­ượng, hiệu quả của hoạt động quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên ở TSQĐC. Quy trình đánh giá học viên là quá trình triển khai hoạt động đánh giá của các chủ thể giáo dục đ­ược thực hiện dựa theo những tiêu chí, tiêu chuẩn đã xác định và đư­ợc tiến hành theo các khâu, các bư­ớc tuân thủ lôgíc từ giai đoạn chuẩn bị đánh giá, tiến hành đánh giá và xử lý kết quả.

Nội dung biện pháp Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Thực hiện tốt quy trình đánh giá cũng đồng nghĩa với việc vận dụng tốt các khâu, các bư­ớc trong hoạt động đánh giá học viên. Các bước quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC đó là:

B­ước 1: Từng học viên tự đánh giá kết quả của mình theo các mức điểm đ­ược xác định trong các tiêu chí;

  • B­ước 2: Cấp uỷ, chỉ huy các lớp quản lý học viên hội ý xem xét và thông qua kết quả đánh giá từng học viên theo các tiêu chí đã xác định;
  • Bư­ớc 3: Các lớp quản lý học viên tổ chức hội nghị toàn thể tiến hành bỏ phiếu đánh giá học viên;
  • B­ước 4: Đảng uỷ, chỉ huy hệ tổng hợp xem xét và thông qua kết quả phân loại, đánh giá của các lớp;
  • B­ước 5: Hội đồng đánh giá học viên của Nhà trư­ờng thông qua và báo cáo với Hiệu tr­ưởng ra quyết định;
  • B­ước 6: Hiệu tr­ưởng kí và công bố kết quả đánh giá học viên năm học, (khoá học) đến từng học viên.

Nh­ư vậy, sáu bư­ớc của một quy trình quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC là một thể thống nhất, thực hiện tốt từng khâu, từng b­ước ở mỗi giai đoạn sẽ cho một kết quả đánh giá khách quan, trung thực.

Điều kiện thực hiện biện pháp

Để triển khai thực hiện tốt quy trình quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC cần thực hiện một số biện pháp cụ thể sau:

Một là, chuẩn bị hoạt động đánh giá là giai đoạn xây dựng kế hoạch, thiết kế nội dung, ph­ương pháp, dự kiến cách thức tổ chức, các hoạt động, các tình huống trong quá trình đánh giá.

Hai là, xác định nội dung quản lý hoạt động đánh giá bao gồm việc xác định mục đích, mục tiêu, nhiệm vụ đánh giá; xác định đặc điểm của đối t­ượng đánh giá và tiến hành xây dựng kế hoạch đánh giá. Nội dung đánh giá phải tuân thủ theo kế hoạch và dựa theo hệ thống các tiêu chí, các chỉ số đã xác định. Kế hoạch đánh giá dù có đ­ược chuẩn bị tốt nh­ưng nếu tiến hành đánh giá không chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, khoa học thì kết quả đánh giá sẽ thiếu chính xác, không đạt đ­ược mục đích của hoạt động đánh giá đã xác định. Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Ba là, tiến hành hoạt động đánh giá là giai đoạn triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đánh giá. Biện pháp này đòi hỏi cách làm việc tỷ mỷ, thận trọng. Giai đoạn xử lý kết quả là quá trình phân tích, tổng hợp thông tin và đưa ra những kết luận cuối cùng về đối t­ượng đánh giá. Nội dung đánh giá bao gồm cả việc xử lý kết quả đánh giá định l­ượng, định tính thông qua tổng hợp các kết quả đánh giá ở từng chỉ số, từng tiêu chí, nhóm tiêu chí và tổng hợp toàn bộ kết quả đánh giá.

2.2.3. Phát huy hiệu quả quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên gắn với đổi mới phương pháp dạy học ở Trường sĩ quan Đặc Công

Mục đích biện pháp

 Phát huy hiệu quả quản lý đánh giá chất lượng học tập của người học gắn với đổi phương pháp dạy học là yêu cầu khách quan của quá trình dạy học bảo đảm cho quá trình này diễn ra nhịp nhàng ăn khớp mang lại hiệu quả cao, đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường.

Nội dung biện pháp

Kết quả và chất lượng của quả trình đào tạo của Nhà trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó phương pháp dạy của đội ngũ giáo viên và phương pháp học tập của người học giữ vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo. Chúng ta vẫn đã từng nghe nói nhiều đến câu nói: “Thày nào trò ấy”. Câu nói đó có nhiều hàm ý, song chung qui lại đó là mối quan hệ nhân – quả, nói cách khác chất lượng, trình độ nhiệt huyết, thái độ hay động cơ học tập của người học trong tất cả các khâu của quá trình dạy học trong đó xác định; Đổi mới phương pháp dạy và học, bảo đảm khách quan, minh bạch, đề cao sự sáng tạo trong học tập của học viên là một biện pháp không thể thiếu trong quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên ở TSQĐC hiện nay.

Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Trước hết cần tập trung vào một số vấn đề cơ bản như: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy của đội ngũ giáo viên. Trên cơ sở các phương pháp sư phạm chung nhất và thực tiễn sư phạm ở TSQĐC cho thấy hiện nay đổi mới phương pháp dạy học cần sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học như; kết hợp thuyết trình với nêu vấn đề, đối thoại trực tiếp với học viên; phương pháp dạy học tích cực, gợi mở, tình huống, hợp tác, mô phỏng…Kết hợp với việc sử dụng có hiệu quả các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại như trình chiếu Power point, ghi âm, ghi hình…Hạn chế đến mức thấp nhất lối dạy học thụ động, độc thoại một chiều, hạn chế tính năng động, tư duy sáng tạo của người học.

Đối với người học cần tiếp tục thực hiện các phương pháp học tập, nghiên cứu sáng tạo, độc lập nhằm tạo ra nề nếp, phương pháp, thói quen nhanh chóng thích ứng, lấy tự học, tự nghiên cứu làm chính, kết hợp tích luỹ kiến thức với rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo nghề nghiệp quân sự.

Việc đổi mới phương pháp dạy và học phải gắn liền với việc đổi mới đồng bộ phương pháp và hình thức thi, kiểm tra đánh giá của đội ngũ giảng viên. Trước hết cần có sự thống nhất trong khâu tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên, đây là nhân tố nhạy cảm nhất. Do vậy, việc đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng học viên ở Trường Sĩ quan Đặc công phải bảo đảm tính vừa sức, nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng trong đánh giá; có tác dụng thực sự trong dạy học, giáo dục và phát triển người học, đồng thời cũng phản ánh đúng chất lượng đào tạo của nhà trường.

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học viên không chỉ đơn thuần là để xem xét chất lượng của người học, mà còn có tác động tích cực vào toàn bộ các yếu tố của hệ thống, là cơ sở điều chỉnh đổi mới phương pháp dạy – học, nâng cao chất lượng đào tạo. Tính khách quan, chính xác trong đánh giá kết quả người học vừa là cơ sở đưa ra các quyết định đúng đắn trong lựa chọn, đổi mới phương pháp dạy – học, vừa là động lực trực tiếp nâng cao chất lượng của hoạt động học tập của học viên. Đề cao tính sáng tạo của học viên trong đánh giá là một nội dung rất quan trọng đó vừa đánh giá khả năng nắm bắt kiến thức vừa đánh giá khả năng vận dụng tổng hợp, vừa đánh giá được kĩ năng, tri thức, thái độ của người học; đa dạng hoá các hình thức đánh giá và từng bước tiếp cận các hình thức đánh giá tiên tiến; đổi mới mạnh mẽ nâng cao chất lượng khâu ra đề thi; phát huy vai trò của khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục trong đánh giá, quản lý hoạt động đánh giá chất lượng học tập của học viên. Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Cách thức tiến hành đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học viên ở TSQĐC bao gồm nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Xác định mục đích kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học viên phải thực hiện các chức năng đó là kiểm tra, đánh giá giúp người học phát triển tư duy, trí thông minh, óc sáng tạo, có tác động giáo dục sâu sắc. Đồng thời cũng qua việc kiểm tra, đánh giá giảng viên tự đánh giá điều chỉnh hoạt động giảng dạy của mình, sửa đổi phương pháp để dạy học tốt hơn, phù hợp hơn.

Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC được tiến hành có hệ thống, bằng nhiều cách thức để xác định mức độ đạt được về trình độ phát triển tư duy và trình độ được giáo dục. Thông qua đánh giá làm sáng tỏ mức độ đạt được và chưa đạt được của quá trình dạy học so với mục tiêu đã xác định. Tình trạng kiến thức, kỹ năng và những phẩm chất nhân cách của học viên, từ đó xác định mức độ chất lượng, hiệu quả đào tạo. Phát hiện sai lệch và điều chỉnh hoạt động nhằm đạt được mục tiêu dạy học dự kiến, trên cơ sở đó đưa ra những quyết định bổ sung, điều chỉnh cho chu trình tiếp theo của quá trình dạy học để đạt tới mục tiêu cao hơn. Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên giúp cho giáo viên nắm được thông tin về kết quả hoạt động sư phạm của mình, từ đó phát huy những việc đã làm tốt, có những điều chỉnh bổ sung kịp thời những việc chưa tốt, từ biên soạn nội dung, lựa chọn phương pháp, phương tiện và các hình thức dạy học. đến các hoạt động hướng dẫn, ôn tập củng cố nhằm giúp học viên đạt được kết quả học tập cao hơn.

2.2.4. Phối hợp các lực lượng sư phạm trong quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công

Mục đích biện pháp

Biện pháp này giúp cho các chủ thể quản lý của nhà trường có sự thống nhất trong hoạt động quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC. Góp phần quan trọng trong việc ra các quyết định quản lý bảo đảm chính xác có chất lượng tốt.

Nội dung biện pháp Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Tham gia vào quá trình đào tạo ở TSQĐC bao gồm nhiều lực lượng, nhiều tổ chức, cơ quan, nhiều bộ phận khác nhau. Mỗi cơ quan, mỗi bộ phận có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng có mối quan hệ chặt chẽ, tác động hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một chỉnh thể thống nhất hướng tới mục đích chung là nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo mục tiêu đào tạo, trong đó có việc nâng cao quản lý chất lượng đào tạo cho học viên là nhiệm vụ xuyên suốt của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Do vậy, phát huy sức mạnh của các lực lượng giáo dục là vấn đề mang tính nguyên tắc và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo nói chung và quản lý hoạt động đánh giá chất lượng học tập của học viên nói riêng.

Điều kiện thực hiện

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của các lực lượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong quá trình đào tạo nhà trường cần quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc bổ sung hoàn thiện mục tiêu, yêu cầu đào tạo cho phù hợp với sự phát triển của thực tiễn, nhu cầu xã hội và quân đội; kịp thời bổ sung, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo; đồng thời có những biện pháp cụ thể huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vào quá trình giáo dục, đào tạo. Ban Giám hiệu nhà trường phải thường xuyên chỉ đạo cơ quan, phòng, ban chức năng cụ thể hoá các nghị quyết, các văn bản cấp trên, xây dựng ban hành các văn bản, quy định, quy chế và hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC một cách thống nhất, chặt chẽ, đúng quy chế bảo đảm với đặc điểm, nhiệm vụ của nhà trường; đặc biệt phải quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các tổ chức, các nhân tố tham gia hoạt động này. Chỉ đạo, hướng dẫn khoa giáo viên, các hệ quản lý học viên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quyết định đó. Thường xuyên chỉ đạo hoạt động thanh, kiểm tra, rút kinh nghiệm hoạt động quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên nhất là việc kiểm tra, đánh giá kết quả các môn học, thi học phần và tốt nghiệp, bảo về khoá luận của học viên. Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Hai là, đối với Phòng Đào tạo, Ban Khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục – đào tạo cần nắm vững và quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu đào tạo của khoá học; cụ thể hoá mục tiêu, yêu cầu đó thành các chỉ tiêu về phẩm chất, năng lực trong từng học kỳ, năm học, để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo cho phù hợp với đặc điểm của đối tượng học viên và phù hợp với mô hình đào tạo trong từng giai đoạn của tiến trình đào tạo. Nắm chắc tình hình tư tưởng, những biến động về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của từng học viên trong trường, đề ra biện pháp lãnh đạo sát đúng. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm nghị quyết; kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm và có biện pháp bổ sung khi cần thiết.

Ba là, đối với các khoa giáo viên đây là nhân tố chủ yếu, trực tiếp tham gia quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học viên, có chức năng, nhiệm vụ:“tổ chức thi, kiểm tra hết môn do khoa phụ trách và quản lý kết quả…; phân công giáo viên coi thi, chấm thi, kiểm tra, hướng dẫn học viên làm các bài tập, tiểu luận, thực hành, viết báo cáo, viết khoá luận và bảo vệ khoá luận cuối khoá”. Để thực hiện tốt chức chức năng nhiệm vụ của mình Khoa giáo viên cần làm tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm với quan điểm tất cả vì người học cho đội ngũ giáo viên trong Khoa. Trong đó tập trung quán triệt về mục tiêu yêu cầu đào tạo; yêu cầu của các tiêu chí và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng học tập của học viên, quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của nhà trường, nhất là chuyên đề về “chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục” chống các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động như: tiêu cực, bệnh thành tích, vi phạm quy chế thi, kiểm tra.

Căn cứ vào lịch huấn luyện của nhà trường, kế hoạch của khoa, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập theo các môn học do khoa đảm nhiệm; phối hợp với đơn vị quản lý học viên hướng dẫn giải đáp thắc mắc, nội dung ôn tập, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện cho các nội dung kiểm tra. Lựa chọn, phân công giáo viên soạn đề thi, đáp án, coi thi, chấm thi.

Để kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC một cách thiết thực, hiệu quả cần kết hợp các hình thức kiểm tra, đánh giá như: kiểm tra, đánh giá thường xuyên, kiểm tra, đánh giá giai đoạn, kiểm tra, đánh giá tổng kết. Thực hiện đa dạng hóa các cách thức kiểm tra, đánh giá như: hỏi đáp, viết, thực hành, viết thu hoạch, tiểu luận, bài tập…Đồng thời cần chủ động nghiên cứu, vận dụng phương pháp thi trắc nghiệm khách quan đối với các môn học thuộc khoa học xã hội nhân văn và các môn chuyên ngành quân sự. Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Để đánh giá khách quan chính xác mức độ kết quả đạt được của học viên TSQĐC hiện nay cần tập trung đổi mới các khâu, các bước của công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo nghiệp vụ sư phạm.

Trước hết, cần tổ chức tốt việc rà soát, soạn thảo hệ thống đề thi cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ dạy – học của học phần, môn học. Khoa, tổ bộ môn cần phân công giáo viên có kinh nghiệm, trình độ soạn thảo đề thi. Đề thi kiểm tra theo hướng mở, bao quát toàn bộ nội dung môn học, phần học. Tránh chỉ đơn thuần là kiểm tra trí nhớ, tái hiện đơn thuần, đề thi phải đặt ra những tình huống có vấn đề phong phú gợi mở bảo đảm 50% lý luận và 50% thực tiễn vận dụng; gia tăng những đề thi, câu hỏi mang tính vận dụng tổng hợp, đánh giá được nhiều kỹ năng của người học. Xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi ở hai cấp, cấp khoa và cấp trường của tất cả các bộ môn, kiên quyết loại bỏ dạng câu hỏi, đề thi theo kiểu tái hiện, các đề cương chuẩn bị sẵn dẫn đến việc học tủ, học lệch. Chủ động nghiên cứu, vận dụng phương pháp thi trắc nghiệm khách quan cho phù hợp với từng khoa và bộ môn như: ngoại ngữ, tin học, toán, tâm lý học, giáo dục học, các môn khoa học kỹ thuật quân sự…

Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc trong coi thi, kiểm tra. Giáo viên cần thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành chính trước, trong và sau khi tiến hành thi, kiểm tra như: quán triệt, nhắc nhở học viên về quy chế, quy định của thi, kiểm tra; số báo danh trên mỗi bàn thi và đọc số thứ tự từng học viên vào phòng thi, đánh số thứ tự vị trí ngồi chuẩn bị trả bài của từng học viên (thi, kiểm tra vấn đáp). Đặc biệt đối với môn kỹ thuật quân sự, chiến thuật phải kiểm tra chặt chẽ số lượng, chất lượng vũ khí trang bị theo quy định. Phải quan sát phòng thi, ngăn chặn và nhắc nhở kịp thời những trường hợp có dấu hiệu vi phạm và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm quy chế thi, kiểm tra; thực hiện nghiêm quy định không được ra ngoài (trừ trường hợp đặc biệt), không được làm việc riêng hoặc nói chuyện riêng khi coi thi v.v…

Tổ chức quá trình chấm thi, kiểm tra bảo đảm đánh giá chính xác mức độ đạt được các yêu cầu bài thi, kiểm tra. Giảng viên cần tập trung đánh giá chính xác mức độ nắm kiến thức, kỹ xảo, kỹ năng, về liên hệ vận dụng thực tiễn, về phương pháp trình bày và sự sáng tạo của học viên so với chuẩn và thang đánh giá chất lượng học tập của từng đối tượng. Phát hiện những sai sót, hạn chế của bài trả thi, kiểm tra để chỉ ra cho học viên biết và khắc phục, sửa chữa, tránh tình trạng thu nhận không đầy đủ thông tin, bỏ sót thông tin, không đánh giá đúng kết quả trả bài của học viên. Cần giữ đúng nguyên tắc khách quan và yêu cầu sư phạm trong đánh giá kết quả học tập của học viên. Thực hiện nghiêm những quy định hiện hành của nhà trường về chấm thi, kiểm tra như: duy tri nghiêm túc việc thống nhất đáp án, hai giáo viên chấm thi một bài và những quy định hiện hành khác; tuyệt đối không được mang bài về nhà chấm, tổ chức chấm bài tập trung tại ban khảo thí bảo đảm chất lượng giáo dục, từng bài thi viết phải có lời phê của giáo viên chấm thi về mức độ trả lời câu hỏi của học viên. Trong chấm thi, kiểm tra vấn đáp, các giáo viên chấm cùng bàn nên có sự hội ý, trao đổi về chất lượng trả bài của từng học viên, giúp cho việc xem xét kết quả đánh giá có cơ sở hơn. Khi cho điểm thì mỗi giáo viên cho độc lập; các điểm giỏi trong chấm thi, kiểm tra viết phải được thông qua chủ nhiệm bộ môn và cán bộ khoa; cụ thể hoá tiêu chí đánh giá đối với các điểm 8 trở lên với yêu cầu cao, chặt chẽ hơn, đúng với đòi hỏi của bậc đào tạo đại học. Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Tổ chức tốt việc nắm thông tin ngược sau thi, kiểm tra: thực hiện trả kết quả thi, kiểm tra trực tiếp đến học viên, tăng cường tính công khai của thi cử, đánh giá. Phối hợp cùng đơn vị quản lý học viên nắm được những thắc mắc, nghi ngờ về kết quả chấm điểm của giáo viên; trao đổi trực tiếp với cán bộ lớp, hệ và học viên về tình hình kết quả chấm thi, kiểm tra và có những điều chỉnh, nhắc nhở kịp thời đối với giáo viên nếu thấy cần thiết để họ rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, để công bằng, chính xác khách quan trong đánh giá cần kết hợp đánh giá điểm quá trình và điểm thi, điểm cố định và điểm cơ động. Đánh giá cần nhìn chung cả quá trình trên cơ sở tính đến tới kết quả từng giai đoạn học tập của người học.

Bốn là, đối với đơn vị quản lý học viên: là nhân tố quan trọng trong các hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng quá trình học tập của học viên, có chức năng, nhiệm vụ “Quản lý hướng dẫn và kiểm tra việc tự học của học viên…; Nhận xét đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên”[12]. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ các đơn vị quản lý  học viên và cán bộ quản lý học viên cần thực hiện tốt các biện pháp về kiểm tra, đánh giá chất lượng của học viên như sau:

Nắm chắc kế hoạch thi, kiểm tra các môn học, kịp thời phố biến, hướng dẫn, giúp đỡ học viên xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương pháp ôn luyện, chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu và trang bị chu đáo, tỉ mỉ bảo đảm chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả cao nhất.

Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục xây dựng động cơ đúng đắn, ý thức trách nhiệm và ý chí quyết tâm trong việc thực hiện những yêu cầu kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học viên. Trong đó, cần quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu đào tạo, quy chế, quy định của nhà trường về kiểm tra, đánh giá. Thực hiện tốt chế độ dân chủ ở đơn vị, xây dựng bầu không khí đoàn kết trong đơn vị, hướng các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt của đơn vị vào phục vụ cho việc nâng cao chất lượng học tập của học viên. Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Tổ chức quản lý quá trình tự ôn luyện của học viên một cách khoa học, phù hợp với môn học, hình thức học tập. Phát huy vai trò của tổ học tập, tổ phương pháp, đội ngũ cán bộ quản lý và của tập thể học viên trong việc hướng dẫn, bồi dưỡng các nội dung  trong thi và kiểm tra.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, khoa giáo viên và các tổ chức, cá nhân trong đơn vị thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng, động cơ, thái độ trong học tập, chất lượng tự học, kết quả học tập, rèn luyện hàng ngày, hàng tuần trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt, với những cá nhân có biểu hiện chưa yên tâm với nhiệm vụ, động cơ, thái độ chưa đúng đắn, phương pháp học tập còn yếu, kết quả học tập, rèn luyện chưa tốt, cần được chú ý để phối hợp cùng giáo viên đưa ra những tác động sư phạm cụ thể, thiết thực hơn giúp đỡ họ trong học tập, rèn luyện.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc chấp hành thực hiện các quy định của học viên; kịp thời phát hiện tình hình, ngăn chặn, phê phán những việc làm sai trái của một số học viên trong thi, kiểm tra; hình thành dư luận tập thể tích cực, mạnh dạn, thẳng thắn lên án, phê bình những hành vi có biểu hiện thiếu trung thực không lành mạnh trong thi, kiểm tra; xây dựng môi trường giáo dục tốt đẹp để giáo dục nhân cách học viên trong quá trình đào tạo tại nhà trường. Đồng thời phải có thái độ và biện pháp kiên quyết trong việc phát hiện, ngăn chặn từ trước và từ gốc những biểu hiện vi phạm quy chế thi, kiểm tra của học viên; tăng cường các biện pháp mạnh để sử lý các trường hợp cố tình vi phạm các quy định, quy chế như: “phao”, “phỏm” trong thi và kiểm tra; ngăn chặn kịp thời các hiện tượng “xin điểm”, “chạy điểm” vì mục đích cá nhân. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt việc bình xét, chấm điểm rèn luyện học viên, phân loại nhận xét, đánh giá học viên theo quy định, đề nghị khen thưởng, kỷ luật, xét lên lớp, lưu ban, phong quân hàm khuyến khích những  học viên giỏi.

Tổ chức duy trì chặt chẽ hoạt động rút kinh nghiệm sau mỗi lần thi, kiểm tra; phối hợp với các khoa giáo viên, cơ quan  trong kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học viên. Kịp thời báo cáo lên cấp trên theo phân cấp quản lý.

Đối với học viên, cần quán triệt sâu sắc mục tiêu đào tạo, các quy định, quy chế, xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị và nhiệt tình trong học tập. Nắm vững kế hoạch, tích cực ôn luyện, chủ động tự đánh giá chất lượng và kết quả học tập của mình, tự xác nhận những mặt đạt được và tự nhận ra những hạn chế về khả năng nhận thức, những sai sót về kiến thức, sự không phù hợp về  phương pháp học tập, từ đó tìm hướng khắc phục, nỗ lực vươn lên cải thiện kết quả học tập. Chống tư tưởng học thụ động, đối phó, học vì lợi ích trước mắt của cá  nhân, khắc phục triệt để hiện tượng vi phạm quy chế thi, hiện tượng xin điểm, chạy điểm. Tuyệt đối không sử dụng biện pháp phi sư phạm như gian lận trong phòng thi, nhờ vả, chạy thầy làm biến dạng tính trung thực của kết quả đánh giá, tự học viên hạ thấp nhân cách của mình.

2.2.5. Phát huy tính chủ thể của học viên trong tự đánh giá chất lượng học tập ở Trường Sĩ quan Đặc công   Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Mục đích biện pháp

Học viên TSQĐC là chủ thể trực tiếp quản lý hoạt động tự đánh giá bản thân mình về chất lượng học tập, là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại trong việc học tập của bản thân.

Nội dung biện pháp

 Người học cần xác định rõ nhiệm vụ về hoạt động tự đánh giá chất lượng học tập, nghiên cứu trong quá trình học tập tại nhà trường của từng môn học và cả khóa học. Như vậy, học viên phải hình dung trước được kết quả hoạt động học tập của mình, đó là những tri thức khoa học sẽ được tiếp thu để làm giàu vốn kinh nghiệm phục vụ nghề nghiệp cho bản thân cho nên họ phải cố gắng để thoả mãn nhu cầu hiểu biết, khám phá thế giới xung quanh. Việc tự đánh chất lượng học tập của học viên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc lập kế hoạch học tập, phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch, tiến hành đúng quy trình các khâu các bước của hoạt động học tập của bản thân so sánh đối chiếu với mục tiêu yêu cầu đào tạo trong từng học kỳ, năm học và khóa học.

Điều kiện thực hiện biện pháp

Một là, học viên phải xác định được nội dung hoạt động tự đánh giá chất lượng học tập. Nội dung tự đánh giá chất lượng học tập bao gồm những đơn vị kiến thức, những kỹ năng, kỹ xảo cần có được trong chương trình đào tạo. Học viên phải xác định học đến đâu nắm chắc đến đó, tức là phải nắm vững kiến thức theo các mức độ: hiểu; nhớ; vận dụng và sáng tạo. Học viên có thái độ tích cực trong hoạt động tự học. Hoạt động tự học phải trở thành nhu cầu của bản thân, chủ động, độc lập kiên trì khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ tự học đặt ra. Đồng thời phải xác định hình thức tự học như thế nào để mang lại kết quả cao. Đây chính là học viên thực hiện kế hoạch tự học, việc này có thể gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi họ phải tự giác, kiên trì, có kỹ năng thực hiện tự học đạt hiệu quả. Đồng thời họ phải biết thường xuyên tự kiểm tra, điều chỉnh hoạt động học của mình để đi tới mục tiêu học tập đề ra. Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Hai là, học viên cần có phương pháp tự học phù hợp: Muốn tự học tốt, học viên phải có phương pháp học tập (tự học) khoa học có như vậy mới tiết kiệm được thời gian, sức lực và mang lại hiệu quả cao. Việc tự học có thể diễn ra bất kỳ nơi nào, nhưng tốt nhất là ở thư viện, phòng đọc sách, ở thao trường, bãi tập, tại phòng nhà ở…điều đó sẽ mang lại cho học viên cả hai ưu thế trí tuệ và không gian học tập; quan trọng là nơi đó không làm phân tán sự tập trung trong khi học tập, nghiên cứu. Mặt khác, cũng nên học vào lúc thoải mái nhất, vào đúng khoảng thời gian đã lên kế hoạch để tự học.

Ba là, học viên phát huy vai trò, khả năng tự đánh giá chất lượng học tập của học viên cần phải được tiến hành thường xuyên và liên tục. Trong đó chú trọng phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của mỗi học viên trong hoạt động tự nhận thức, nhận thức yêu cầu của mục tiêu đào tạo của nhà trường. Do vậy, có thể rút ra, phát huy vai trò, khả năng tự đánh giá chất lượng học tập của học viên là nhân tố trực tiếp thúc đẩy chất lượng học tập, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo ở TSQĐC hiện nay.

2.2.6. Thường xuyên kiểm tra hoạt động quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công

Mục đích biện pháp

Đây là biện pháp có vai trò hết sức quan trọng, mục đích giúp cho việc điều chỉnh và kích thích toàn bộ hoạt động quản lý đánh giá chất lượng giáo, dục đào tạo của nhà trường; từ nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các chủ thể đến xây dựng và triển khai kế hoạch, tập huấn chuyên môn và tăng cường chỉ đạo, phát huy vai trò trách nhiệm của các lực lượng tham gia. Và như vậy, nó can thiệp vào tất cả các biện pháp, điều chỉnh những sai lệch, hoặc kích thích hiệu quả khi triển khai thực hiện nội dung, yêu cầu của các biện pháp.

Nội dung biện pháp

Nội dung sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm cần tập trung vào việc xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng đối với học viên như thế có phù hợp không? tính khoa học, hợp lý của các tiêu chí đó như thế nào? những tiêu chí chưa phù hợp hoặc không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những gì? những kinh nghiệm về việc xây dựng các tiêu chí đánh giá; rút kinh nghiệm về việc triển khai hoạt động đánh giá học viên theo tiêu chí ở từng đơn vị.

Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm có vai trò to lớn trong việc xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng học tập của học viên ở TSQ§C. Sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm có tác dụng tập trung được trí tuệ, tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục, giữa các đơn vị quản lý học viên, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả. Mặt khác thông qua việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác đánh giá học viên sẽ phát hiện được những tiêu chí không phù hợp, kịp thời bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các tiêu chí cho phù hợp với mục tiêu yêu cầu, đặc điểm, nhiệm vụ giáo dục đào tạo của Nhà trường và sự phát triển của thực tiễn. Do vậy, sửa đổi, hoàn thiện các tiêu chí là yêu cầu khách quan, cần được tiến hành thường xuyên. Mặt khác, đánh giá học viên theo tiêu chí là một cách làm mới và khá phức tạp, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và sự tỷ mỉ của các lực lượng quản lý giáo dục trong việc xây dựng tiêu chí và triển khai hoạt động đánh giá theo tiêu chí.

Từ những bài học rút ra thông qua hoạt động sơ, tổng kết, Nhà trường tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện tiêu chí đánh giá và có các biện pháp đồng bộ nhằm thực hiện việc xây dựng tiêu chí và triển khai hoạt động đánh giá theo tiêu chí sau đánh giá sơ, tổng kết. Vì vậy phải thường xuyên làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm để hoạt động quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên trong nhà trường có chất lượng, đáp ứng tốt mục tiêu yêu cầu đào tạo.

 Tóm lại, mỗi biện pháp phản ánh từng mặt, khía cạnh khác nhau cùng tạo nên hiệu quả của hoạt động quản lý đánh giá chất lượng học tập của TSQĐC. Tuy nhiên, bên cạnh tính độc lập tương đối của các biện pháp, thì chúng là một chỉnh thể thống nhất, gắn bó mật thiết không tách rời nhau, tạo thành một hệ thống. Sức mạnh và hiệu quả của các biện pháp trên, chỉ có được khi chúng gắn chặt với nhau trong một chỉnh thể toàn vẹn. Mọi biểu hiện xem nhẹ một biện  pháp nào đó, vận dụng tách rời, hoặc tuyệt đối hóa từng mặt đều làm giảm hiệu quả của hệ thống. Điều đó có nghĩa là, mỗi biện pháp chỉ phát huy hiệu quả và có tác dụng khi chúng nằm trong hệ thống, dựa vào nhau và được các chủ thể sử dụng đồng thời cùng với các biện pháp khác; nếu sử dụng đơn lẻ thì không thể phát huy tác dụng của chúng tuy các biện pháp thống nhất chặt chẽ với nhau. Trong đó có biện pháp giữ vai trò định hướng, đặc biệt quan trọng, đồng thời có biện pháp mang tính chất là cơ sở, điều kiện cho hoạt động quản lý hoạt động đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC.

2.3. Khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi các biện pháp đã đề xuất

2.3.1. Mục đích khảo nghiệm Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của từng biện pháp đã đưa ra để từ đó có thể tìm ra biện pháp hữu hiệu trong quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên ở TSQĐC.

2.3.2. Đối tượng khảo nghiệm

Bao gồm: 100 đ/c gồm: Ban giám hiệu: 5đ/c; Phòng Đào tạo: 5đ/c; Phòng Chính trị: 10 đ/c; Ban Khảo thí: 5 đ/c; Các khoa giáo viên: 70 đ/c; Hệ quản lý học viên: 5 đ/c.

2.3.3. Quy trình khảo nghiệm

Để tiến hành khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề ra, tác giả xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến theo hai tiêu chí: Tính cần thiết và Tính khả thi của các biện pháp quản lý. Thực hiện đánh giá các tiêu chí theo 4 mức độ:

  • Tính cần thiết: Rất cần thiết (4đ), Cần thiết (3đ), Bình thường (2đ), Không cần thiết (1đ).
  • Tính khả thi: Rất khả thi (4đ), Khả thi (3đ), Ít khả thi (2đ), Không khả thi (1đ).
  • Tiến hành lấy phiếu trưng cầu ý kiến về các biện pháp quản lý.

Sau khi có được kết quả trưng cầu ý kiến, tác giả tiến hành phân tích xử lý số liệu trên bảng thống kê; tính điểm trung bình của các biện pháp đã được khảo sát, rồi xếp theo thứ bậc để nhận xét, đánh giá và rút ra kết luận.

2.3.4. Kết quả khảo nghiệm

2.3.5. Nhận xét

Từ bảng kết quả khảo nghiệm cho thấy, tỷ lệ tán thành và mức độ cần thiết và khả thi là rất cao đối với các biện pháp đã được đề xuất trong luận văn. Tất các các biện pháp đưa ra với trên 91,00%  đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên cho rằng cần thiết và trên 92,00%  cho rằng có tính khả thi cao. Như vậy, hệ thống các biện pháp mà tác giả đề xuất có ý nghĩa quan trọng cần thiết. Việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ở Trường Sĩ quan Đặc công hiện nay. Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Về mức độ cần thiết

Các biện pháp 1 và 2 có tỷ lệ cao cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên cho rằng là cần thiết, bởi vì đây là những vấn đề còn nhiều hạn chế và bất cập. nhất là về nhận thức đối với hoạt động quản lý đánh giá kết quản học tập của học viên TSQĐC thời gian qua.

Biện pháp 3 cũng được cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên cho là cần thiết với 87,00%; cho thấy, đây là biện pháp đột phá trong quản lý đánh giá kết quả học tập của học viên TSQĐC. Thực tiễn cũng cho thấy: Đổi mới phương pháp dạy và học, đề cao sự sáng tạo trong đánh giá kết quả học tập của học viên, thực hiện tốt biện này thì chất lượng hiệu quả đánh giá sẽ nâng cao. Thời gian qua việc quản lý hoạt động đánh giá kết quả người học còn nhiều hạn chế cả nội dung và phương pháp đánh giá. Tiếp theo là các biện pháp 4,5,6 cũng được cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên rất quan tâm và cho rằng cần thiết phải tiến hành đồng bộ và đặt trong mối quan hệ với các biện pháp 1,2,3.

Về tính khả thi

Biện pháp 1 có 1,00% cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên cho rằng không khả thi, có nhiều nguyên nhân trong đó nhận thức, năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên còn hạn chế, nhận thức chưa đúng đắn về vị trí vai trò của hoạt động quản lý đánh giá kết quả học tập cho rằng hoạt động đó là của Ban khảo thí kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục… Như vậy kết quả khảo nghiệm cho thấy, các biện pháp 1,2,3 đều được cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên cho rằng cần thiết và  tính khả thi rất cao. Bởi lẽ, đây là những biện pháp có chất lượng và hiệu quả tốt đối với quá trình quản lý đánh giá kết quả học tập của học viên ở Trường Sĩ quan Đặc công. Các biện pháp 4,5,6 có một số ý kiến cho rằng không cao là do những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong đó khách quan là chủ yếu. Như vậy các biện pháp đề tài đề xuất có ý nghĩa lý luận và thực tiễn tốt trong việc tổ chức quản lý đánh giá kết quả học tập của học viên TSQĐC.

Quản lý hoạt động đánh giá chất lượng học tập của học viên ở TSQĐC hiện nay là một quá trình được tiến hành có hệ thống, thường xuyên nhằm xác định mức độ đạt được về kết quả học tập của học viên so với mục tiêu yêu cầu đào tạo của Nhà trường, so với mục tiêu dạy học của học phần, môn học… kết quả đó phải được tính đến mức độ lĩnh hội kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, sự phát triển về tư duy; mức độ hình thành, phát triển nhân cách người cán bộ đặc công trong tương lai.

Quản lý hoạt động đánh giá chất lượng học tập của học viên là một khâu quan trọng không tách rời của toàn bộ quá trình đào tạo. Thực tiễn đánh giá chất lượng học tập của học viên ở TSQĐC trong thời gian qua cho thấy bên cạnh những mặt thành công, thì vấn đề này đang đặt ra nhiều mâu thuẫn đòi hỏi phải xem xét, giải quyết một cách thoả đáng nhằm tạo ra động lực mạnh mẽ cho toàn bộ quá trình dạy – học và cho công tác quản lý giáo dục – đào tạo ở Nhà trường.

Các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá chất lượng học tập của học viên là một thể thống nhất, đồng bộ. Mặc dù, mỗi biện pháp có vị trí, vai trò, nội dung, cách tiến hành khác nhau, song giữa các biện pháp lại có mỗi quan hệ biện chứng tác động qua lại. Vì vậy, chủ thể quản lý, đối tượng quản lý và các lực lượng liên quan trong nhà trường cần nhận thức đúng đắn và vận dụng linh hoạt vào hoạt động của từng cơ quan, đơn vị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường, cũng như nâng cao chất lượng quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên ở TSQĐC hiện nay.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

1. Kết luận

1. Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC là hoạt động có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch của các chủ thể quản lý trong nhà trường tác động đến toàn bộ quá trình học tập của học viên nhằm bảo đảm cho quá trình dạy học diễn ra theo đúng yêu cầu nội dung và đạt được hiệu quả đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Nhà trường.

Trong những năm qua, lãnh đạo chỉ huy các cấp của Nhà trường đã có nhiều biện pháp cách thức đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo học viên sĩ quan chỉ huy tham mưu đặc công cấp phân đội. Nhờ đó chất lượng của hoạt động này từng bước được nâng lên. Chuyển biến tích cực tiếp cận ngày càng sát với mục tiêu yêu cầu đào tạo và đòi hỏi của thực tiễn quân đội và xã hội. Hoạt động học tập của học viên đang từng bước có sự phát triển đúng hướng góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường.

Quản lý hoạt động học tập của học viên TSQĐC là sự thống nhất các lực lượng sư phạm trong nhà trường. Đề tài đã xây dựng được các yêu cầu trong việc xây dựng và thực hiện các biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập cho học viên ở TSQĐC bảo đảm tính đồng bộ và khả thi, phản ánh chất lượng, hiệu quả của hoạt động dạy học và huấn luyện, giáo dục của nhà trường. Đồng thời cũng khẳng định mối quan hệ thống nhất không thể tách rời trong quá trình đào tạo.

Để khẳng định tính đúng đắn trong việc lựa chọn vấn đề nghiên cứu, đề tài đã tiến hành khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi của các biện pháp quản lý đánh giá kết quả học tập của học viên TSQĐC. Qua tổng hợp kết quả khảo nghiệm đã cho kết quả tốt, đó là minh chứng cho tính đúng đắn của việc chọn đề tài nghiên cứu.

2. Kiến nghị Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Đối với Ban Giám hiệu Nhà trường: Cần quan tâm hơn nữa đối với việc đánh giá chất lượng học tập của học viên, chỉ đạo việc phối hợp thực hiện đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị trong đánh giá học viên. Tổ chức biên soạn, cụ thể hoá những tiêu chí đánh giá và hướng dẫn đơn vị quản lý học viên tiến hành hoạt động đánh giá đảm bảo chặt chẽ, khách quan, thống nhất, khoa học. Tạo môi trường học tập để học viên có điều kiện tham gia vào việc đánh giá có hiệu quả và chất lượng; phát huy vai trò các tổ chức quần chúng trong đơn vị trong đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC.

Đối với các cơ quan chức năng, khoa giáo viên: Nghiên cứu tham mưu giúp Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá bảo đảm sự phù hợp giữa mục tiêu yêu cầu đào tạo với thực tiễn của quân đội, đối tượng đào tạo; xây dựng các mẫu biểu phục vụ hoạt động đánh giá trong đó chú trọng vào xây dựng mẫu phiếu tự đánh giá của từng học viên và mẫu tổng hợp kết quả đánh giá của các đơn vị đảm bảo thống nhất, khoa học, thuận tiện, chặt chẽ.

Đối với các đơn vị quản lý học viên: đề xuất điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện các tiêu chí đánh giá đối với từng học viên, duy trì chặt chẽ nghiêm túc các hoạt động đánh giá ở cấp cơ sở tạo điều kiện giúp cơ quan chức năng, Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu ra các quyết định quản lý hoạt động đánh giá phân loại học viên bảo đảm chính xác, khách quan. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tạo môi trường sư phạm tốt để học viên tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện, học tập. Luận văn: Biện pháp đánh giá chất lượng học tập của học viên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464