Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở tỉnh Cao Bằng theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Những nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh

3.1.1. Đảm bảo thực hiện nội dung và chức năng của hoạt động quản lí một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn

Nguyên tắc này xuất phát từ cơ sở khoa học của lý luận dạy học về mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn, lý luận phải mang tính khách quan khoa học, phải ứng dụng được vào thực tiễn; chức năng của hoạt động quản lý cần phải được thực hiện một cách tuần tự, khoa học và thống nhất giữa xây dựng kế hoạch Giáo dục đạo đức học sinh, tổ chức thực hiện kế hoạch Giáo dục đạo đức cho học sinh, chỉ đạo thực hiện kế hoạch Giáo dục đạo đức cho học sinh, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch Giáo dục đạo đức cho học sinh. Để thực hiện tốt nguyên tắc này, trong quá trình xây dựng nội dung, cần phải có sự lựa chọn, sàng lọc những nội dung cần thiết và có ý nghĩa thiết thực, phù hợp để các nội dung đó đảm bảo được thực hiện và mang lại hiệu quả. Vì vậy, tính thực tiễn là yêu cầu bắt buộc trong việc xây dựng và lựa chọn các biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh.

3.1.2. Đảm bảo tăng cường các trải nghiệm giáo dục giá trị trong xây dựng nội dung, phương pháp, hình thức Giáo dục đạo đức cho học sinh Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

Trong xây dựng nội dung, cần phải tăng cường các trải nghiệm hướng đến những kiến thức thực tiễn gắn bó với đời sống, địa phương, mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực, nhiều môn học, phải kết hợp tốt giữa khoa học tự nhiên và xã hội một cách hài hòa trong quá trình dạy học để hình thành nhân cách tốt đẹp cho học sinh. Nhà trường phải thực hiện phương pháp dạy học mới, tăng thực hành trải nghiệm, tạo điều kiện cho học sinh tương tác nhiều với thực tế thay cho phương pháp truyền thụ một chiều; hình thức tổ chức cần đa dạng, phong phú, linh hoạt, phù hợp: dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp, ngoài khuôn viên nhà trường; tăng cường thực hành, rèn luyện kĩ năng trong các tình huống cụ thể của đời sống.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.1.3. Đảm bảo phối hợp thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục

Các biện pháp đưa ra phải thống nhất, đồng bộ, phải tác động tích cực lên toàn bộ quá trình quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh, tác động lên đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên, các lực lượng tham gia Giáo dục đạo đức cho học sinh và bản thân học sinh. Vì vậy, việc đưa ra các biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh phải có tính khoa học, thống nhất, chặt chẽ giữa các lực lượng Giáo dục nhằm đảm bảo sự thống nhất trong nhận thức cũng như hoạt động Giáo dục cùng một hướng, một mục đích, một tác động tổ hợp, đồng tâm tạo sức mạnh kích thích, thúc đẩy quá trình phát triển nhân cách của học sinh, tránh sự tách rời mâu thuẫn, bài xích lẫn nhau gây cho các em tâm trạng nghi ngờ, hoang mang, dao động trong việc lựa chọn, định hướng các giá trị tốt đẹp của nhân cách.

3.1.4. Đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của định hướng đổi mới chương trình giáo dục phô thông

Các biện pháp đưa ra nhằm Giáo dục cho học sinh các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện, chú trọng Giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Các phẩm chất đạo đức này được hình thành, phát triển gắn liền với quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân Việt Nam.

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở tỉnh Cao Bằng theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

3.2.1. Tổ chức truyền thông nội bộ liên tục để nâng cao nhận thức của Cán bộ quản lý, Giáo viên các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở về hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh theo định hướng đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông

 • Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên là yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công trong việc nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện và chất lượng Giáo dục đạo đức cho học sinh. Vì vậy, cần tổ chức truyền thông nội bộ liên tục để làm cho đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên, các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về tầm quan trọng và sự cần thiết của hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh trong giai đoạn hiện nay. Trước hết, phải tạo cho đội ngũ này nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò cũng như xác định rõ được trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường đối với công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh theo yêu cầu của xã hội, của ngành Giáo dục theo định hướng đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông. Từ đó, người Cán bộ quản lý, Giáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc mà mình đảm nhận, nâng cao thức trong công tác Giáo dục thế hệ trẻ. Đây là biện pháp quản lý có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì chỉ có nhận thức đúng vấn đề mới đưa ra được hành động đúng, là cơ sở để hướng đến một kết quả tốt đẹp.

 • Nội dung và cách thực hiện Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

Kết hợp các hình thức tuyên truyền khác nhau để nâng cao nhận thức của Cán bộ quản lý, Giáo viên các nhà trường về hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh theo định hướng đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông, tập trung vào các nội dung sau:

Phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng (Nghị quyết số 29-NQ/TW [18], Chỉ thị số 42-CT/TW [19], Chỉ thị số 05-CT/TW [20],…, quyết định của Chính phủ (Quyết định số 1501/QĐ-TTg [12],…, các văn bản chỉ đạo của ngành, địa phương về công tác công tác Giáo dục đạo đức, Giáo dục tư tưởng, chính trị cho học sinh trong tình hình mới.

 • Nâng cao năng lực của Cán bộ quản lý, Giáo viên vể việc đổi mới công tác quản lý, đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức Giáo dục đạo đức cho học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.
 • Nâng cao tinh thần trách nhiệm của Cán bộ quản lý, Giáo viên trong việc phối hợp giữa nhà trường , gia đình và xã hội trong công tác Giáo dục nói chung và Giáo dục đạo đức nói riêng cũng như tham gia vào việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch Giáo dục đạo đức cho học sinh. Để thực hiện biện pháp này, nhà trường cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng cho Cán bộ quản lý, Giáo viên về đổi mới hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh cũng như đánh giá quá trình Giáo dục và tự Giáo dục của các em thông qua các buổi tập huấn tập trung, các cuộc họp hội đồng sư phạm, sinh hoạt chuyên môn của nhà trường và của tổ chuyên môn. Đưa nội dung phối hợp với cha mẹ học sinh trong đánh giá vào nội dung sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm định kì.

Chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động của nghành Giáo dục và công đoàn nghành Giáo dục đưa ra như: cuộc vận động “Dân chủ – kỷ cương – tình thương-trách nhiệm”; cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo”; cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Thành lập ban chỉ đạo công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh do Hiệu trưởng làm trưởng ban. Hằng năm, triển khai tốt việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, của Đảng, nhà nước, của ngành, và của địa phương về công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh.

Cử Cán bộ quản lý, Giáo viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn về nội dung, phương pháp Giáo dục đạo đức, những kiến thức quan trọng cũng như các kỹ năng cơ bản về Giáo dục đạo đức và quản lý công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh theo chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Tổ chức các buổi giao lưu, sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, học tập kinh nghiệm giữa Cán bộ quản lý, Giáo viên các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động quản lý và Giáo dục đạo đức cho học sinh cũng như việc đánh giá học sinh. Tuyên truyền nhân rộng các hình thức phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội hiệu quả. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

Xây dựng nội dung cụ thể trong việc phối hợp các lực lượng tham gia vào hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh. Đưa nội dung phối hợp với gia đình học sinh vào tiêu chí thi đua của giáo viên.

 • Điều kiện thực hiện biện pháp

CBQL nhà trường cần nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quyết định của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của ngành, địa phương về công tác GDĐĐ cho học sinh, mục tiêu Giáo dục đạo đức cho học sinh theo chương trình phổ thông mới, những định hướng phát triển Giáo dục của ngành, địa phương và của các cơ quan quản lý Giáo dục. Xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho Cán bộ quản lý, Giáo viên; chuẩn bị đủ con người, cơ sở vật chất, tài liệu cho công tác tuyên truyền. Cán bộ quản lý, Giáo viên các nhà trường phải xác định rõ nhiệm vụ tự nâng cao nhận thức của bản thân và trách nhiệm tuyên truyền đến cha mẹ học sinh và các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương về công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh. Bên cạnh đó cần đầu tư, bổ sung kinh phí và các điều kiện cần thiết phục vụ tốt cho hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh; tổ chức bộ máy quản lý phải có tính ổn định, nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính kỷ luật trong nhà trường. Mỗi Cán bộ quản lý, Giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm, từ cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày là tấm gương sáng về nhân cách cho học sinh noi theo.

3.2.2. Xây dựng và triển khai kế hoạch, nội dung Giáo dục đạo đức cho học sinh phù hợp với văn hóa truyền thống và điều kiện thực tiễn của địa phương

 • Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Việc quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở, để có được kết quả như mong muốn thì đòi hỏi người Cán bộ quản lý phải bám sát theo nội dung, lựa chọn xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện những nội dung cơ bản nhất phù hợp với thực tế, cũng như những nội dung cần được cải tiến và đổi mới sao cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.

Trong quá trình xây dựng nội dung Giáo dục đạo đức cho học sinh cần hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức xã hội mới phù hợp với văn hóa truyền thống và điều kiện thực tiễn của địa phương đồng thời tiếp nhận những giá trị mới sao cho phù hợp với sự phát triển của xã hội và xu thế của thời đại.

Cần kết hợp chặt chẽ Giáo dục đạo đức cho học sinh với Giáo dục pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời đổi mới nội dung Giáo dục pháp luật là việc làm hết sức cần thiết vì Giáo dục pháp luật cho học sinh đóng vai trò quan trọng trong công tác Giáo dục của nhà trường. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

 • Nội dung và cách thực hiện

Ban Chỉ đạo Giáo dục đạo đức của nhà trường căn cứ vào thời lượng Giáo dục, nội dung và yêu cầu cần đạt theo quy định chung trong chương trình giáo dục phổ thông mới, căn cứ vào văn hóa truyền thống, điều kiện thực tiễn của địa phương để chỉ đạo lựa chọn, xây dựng các nội dung Giáo dục đạo đức thiết thực, phù hợp gắn việc Giáo dục giữa lý thuyết với các hoạt động thực tiễn trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu cần đạt và bảo đảm tổng thời lượng đã quy định trong chương trình. Chú trọng các hoạt động trải nghiệm nhằm Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua việc Giáo dục các giá trị truyền thống cách mạng, các di tích lích lịch sử, các di sản văn hóa của địa phương, tiêu biểu như:

 • Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó: Nơi đây sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước Bác đã trở về tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Đây cũng là nơi đã gắn liền với giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1941-1945.
 • Di tích Quốc gia đặc biệt Khu rừng Trần Hưng Đạo: Năm 1944, dưới sự chỉ huy của đồng chí Võ Nguyên Giáp, diễn ra Lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
 • Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến thắng Biên giới năm 1950: Có giá trị đặc biệt quan trọng, gắn liền với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp; gắn liền với sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.
 • Khu di tích mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng: Người đội trưởng Đội Nhi đồng cứu quốc đầu tiên của Việt Nam (Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày nay), người thiếu niên anh hùng mới tròn 14 tuổi đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ để bảo toàn bí mật, giúp các đồng chí cán bộ Việt minh kịp thời tản lên núi.
 • Cao Bằng giàu âm hưởng dân ca dân tộc như: Giá Hai, Hà Lều, Phong Slư, Hát Then, Hát Lượn,…. Trước hết phải kể đến dân ca nổi tiếng then tính với nhiều làn điệu và thể loại đặc trưng. Hát Then là một loại hình âm nhạc không chỉ mang tính dân gian mà còn gắn chặt với tín ngưỡng của người dân tộc thiểu số Tày, Nùng. Hiện nay nước ta đang làm thủ tục để đề nghị tổ chức UNESCO công nhận thể loại âm nhạc này là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
 • Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng trở thành CVĐC toàn cầu thứ 8 của Đông Nam Á, nơi đây có Thác bản giốc: được bình chọn là 1 trong 10 thác nước kỳ vĩ nhất thế giới.

Nội dung Giáo dục đạo đức cho học sinh sau khi đã được xây dựng và thông qua Hội đồng Sư phạm nhà trường, Cán bộ quản lý tổ chức, chỉ đạo, phân công cho các lực lượng trong nhà trường tham gia Giáo dục đạo đức cho học sinh thực hiện tốt các nội dung Giáo dục đạo đức đã đề cập nhằm Giáo dục cho học sinh có hiểu biết về những chuẩn mực đạo đức, pháp luật cơ bản và giá trị, ý nghĩa của các chuẩn mực đó; tự hào về truyền thống gia đình, quê hương, dân tộc; tôn trọng, khoan dung, quan tâm, giúp đỡ người khác; tự giác, tích cực học tập và lao động; có thái độ đúng đắn, rõ ràng trước các hiện tượng, sự kiện trong đời sống; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội, công việc và môi trường sống.

Bên cạnh đó, nhà trường cần trang bị thêm cho các em những phẩm chất như: bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng, sống có ước mơ hoài bão, có lý tưởng, tinh thần vượt khó, đấu tranh chống tư tưởng vị kỷ, làm phá vỡ khối đoàn kết các dân tộc trong nhà trường. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

Người làm công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh cần phải có sự nhìn nhận khách quan và khoa học để vừa kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp, vừa chọn lọc, tiếp thu những giá trị quý giá, phù hợp để xây dựng một hệ giá trị đạo đức phù hợp với thời đại.

Trên cơ sở chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm chi tiết hóa các mặt hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh phù hợp với đặc điểm của từng khóa học, từng khối, từng lớp cụ thể. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân tham gia Giáo dục đạo đức cho học sinh theo từng tháng, từng học kỳ và năm học.

Nghiên cứu những chỉ đạo của các cấp quản lý cũng như chính quyền địa phương liên quan đến vấn đề Giáo dục đạo đức cho học sinh để xây dựng kế hoạch hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh có tính lâu dài nhằm định hướng cho cả một giai đoạn, đồng thời có kế hoạch cho cả năm học, từng học kỳ, từng tháng, định hướng hoạt động cho toàn trường cũng như các đơn vị phối hợp. Các tổ chức đoàn thể trong trường căn cứ kế hoạch chung để xây dựng kế hoạch cụ thể, kế hoạch càng cụ thể, chi tiết thì càng thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, Cán bộ quản lý cần phải tìm hiểu, khảo sát tình hình của nhà trường về năng lực của đội ngũ Giáo viên, về biểu hiện đạo đức của học sinh, những yếu tố thuận lợi và khó khăn tác động đến Giáo dục đạo đức cho học sinh. Đặc biệt cần phải quan tâm đến chất lượng, hiệu quả Giáo dục đạo đức cho học sinh năm học trước. Đây chính là căn cứ vững chắc, thuyết phục cho việc lập kế hoạch Giáo dục đạo đức và quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh, huy động triệt để sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo cán bộ, Giáo viên trong nhà trường và các lực lượng xã hội.

Đảng ủy cũng như Ban Giám hiệu nhà trường cần phải xác định nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện kế hoạch, bởi vì đây là điều kiện làm cho kế hoạch khả thi. Trong các trường Trung học cơ sở nói chung và trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở nói riêng nguồn lực bên trong chính là chất lượng của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và tập thể học sinh, là yếu tố quyết định trong việc thực hiện công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh.

Tập thể các lớp trên cơ sở kế hoạch và nhiệm vụ được giao tổ chức họp lớp, sinh hoạt liên đội để thảo luận và đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu đề ra nhằm góp phần nâng cao hiệu quả Giáo dục đạo đức cho học sinh. Bên cạnh đó, học sinh phải chú trọng quá trình tự Giáo dục, tự giác chấp hành đầy đủ, nghiêm túc mọi quy chế, quy định về học tập, sinh hoạt, lao động tại nhà trường. Tích tham gia vào các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động tập thể, các hoạt động trải nghiệm vừa nâng cao tư tưởng chính trị, gắn liền lý thuyết đã học với thực tiễn cuộc sống.

 • Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

Để làm tốt công tác này Hiệu trưởng cần xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công đúng người, đúng việc, xây dựng bộ máy quản lý công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh một cách đồng bộ, đảm bảo sự thống nhất cao giữa các bộ phận có liên quan; lựa chọn những giáo viên có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm trực tiếp làm công tác Giáo dục đạo đức, tuyên truyền phổ biến pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của nhà trường đến học sinh. Các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở phải nắm chắc tình hình của đơn vị mình, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao; đảm bảo triển khai nội dung Giáo dục đạo đức cho học sinh phù hợp với văn hóa truyền thống và điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

3.2.3. Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức Giáo dục đạo đức cho học sinh theo định hướng đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông

 • Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học Giáo dục CD, HĐNGLL và các môn học khác. Kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả nhằm tạo nên sự phong phú đa dạng trong việc Giáo dục Giáo dục đạo đức cho học sinh. Thông qua các hoạt động Giáo dục chính khóa và ngoại khóa, giúp người học hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm, những truyền thống quý báu của dân tộc, những phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của địa phương. Qua đó học sinh biết vận dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống thực tiễn, từ đó diều chỉnh các hành vi, thói quen của bản thân phù hợp với những chuẩn mực đạo đức của xã hội. Biến quá trình rèn luyện thành quá trình tự rèn luyện. Từ chỗ thực hiện theo kế hoạch đến chỗ tự xây dựng kế hoạch hoạt động, tự tổ chức, điều chỉnh hoạt động, thực hiện kế hoạch và tự đánh giá kết quả hoạt động cho chính bản thân và tập thể học sinh.

 • Nội dung và cách thực hiện

Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động để học sinh khám phá, phân tích, khai thác thông tin, tự đề ra nhiệm vụ, tự tìm cách giải quyết, xử lí tình huống thực tiễn; tăng cường sử dụng các thông tin, tình huống, trường hợp của thực tế cuộc sống xung quanh, gần gũi với đời sống học sinh; coi trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm để học sinh tự phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức mới, phát triển kĩ năng và thái độ tích cực, trên cơ sơ đó hình thành, phát triển các phẩm chất đạo đức chủ yếu. Điều quan trọng đối với nhà trường là làm sao để các em học sinh cùng tham gia vào quá trình Giáo dục một cách tích cực, không được phép tách mình ra khỏi các hoạt động của tập thể lớp, không đứng trên, đứng ngoài quan sát mà tự giác thấy mình là một thành viên của tập thể lớp đang hoạt động tích cực. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

Muốn đổi mới phương pháp, hình thức Giáo dục đạo đức cho học sinh thì phải xác định trước mục tiêu, nội dung, phương tiện, hình thức tổ chức và phương thức đánh giá, để phát triển bài soạn theo hướng giảm lý thuyết tăng thực hành và đa dạng hóa các loại hình hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh, đó là một sự đổi mới cần thiết cho quá trình đổi mới phương pháp, hình thức Giáo dục.

Đổi mới phương pháp và hình thức Giáo dục đạo đức còn phụ thuộc vào đối tượng, điều kiện, hoàn cảnh vì vậy Giáo viên cần phải chủ động và có sáng kiến để làm cho học sinh: biết tự Giáo dục, tự vận dụng; biết hợp tác và chia sẻ; liên hệ với thực tiễn đang thay đổi và giải quyết các tình huống nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; biết kiểm tra và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế mà mục đích đề ra; biết nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, xếp loại kết quả hoạt động so với mục đích yêu cầu của nhiệm vụ; biết rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn.

Chỉ đạo đổi mới phương pháp và hình thức Giáo dục đạo đức theo hướng tích cực, trong đó cần chú trọng phương pháp trao đổi nhóm, phương pháp nêu vấn đề, phương pháp tạo tình huống, phương pháp tìm kiếm thông tin qua tài liệu,…

Kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả: dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp, ngoài khuôn viên nhà trường; tăng cường thực hành, rèn luyện kĩ năng trong các tình huống cụ thể của đời sống; tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại nhằm đa dạng, cập nhật thông tin, tạo hứng thú cho học sinh. Quán triệt cho các tổ chuyên môn và Giáo viên nhận thức việc phải đổi mới phương pháp, hình thức Giáo dục đạo đức, lồng ghép các nội dung Giáo dục đạo đức trong quá trình dạy giảng dạy. Đối với mỗi bài dạy có lồng ghép cần đưa ra trao đổi về nội dung lồng ghép, lựa chọn các phương pháp, hình thức phù hợp, đảm bảo được yêu cầu, mục đích đề ra; tạo mọi điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp và hình thức Giáo dục nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong quá trình lĩnh hội kiến thức. Trong năm học, cần tổ chức, chỉ đạo các tổ chuyên môn thao giảng một số tiết dạy lồng ghép tốt, để cho các Giáo viên dự và học tập kinh nghiệm, kịp thời phát hiện và động viên khích lệ những mặt tích cực, đồng thời khắc phục những hạn chế góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy lồng ghép Giáo dục đạo đức hiện nay ở các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở trên địa bàn.

Trong quá trình tổ chức các hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh cần vận vận dụng các phương pháp và hình thức Giáo dục một cách linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp nhằm thu hút và lôi cuốn các em tham gia vào quá trình Giáo dục. Ngoài ra, cần phải phối hợp chặt chẽ thống nhất với các tổ chức đoàn thể trong công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh.

 • Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh, các trường chủ động triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nội dung Giáo dục đạo đức.

Tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng; tích cực đổi mới phương pháp, hình thức Giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy. Việc đổi mới này cần được tổ chức đồng bộ, bên cạnh đó mỗi giáo viên cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm để đạt hiệu quả cao.

Huy động sự ủng hộ và tạo điều kiện về tinh thần, vật chất từ các nguồn lực trong và ngoài nhà trường, ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước.

CBQL, Giáo viên và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường có ý thức tham gia, đóng góp cho việc xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh; nắm vững khả năng học tập, sở thích hoạt động, các mối quan hệ trong tập thể học sinh nhằm xây dựng môi trường hoạt động có ý nghĩa Giáo dục được trang bị các phương tiện và chương trình phù hợp với nội dung và kế hoạch đã đề ra; kế hoạch hoạt động phải cụ thể, thường xuyên kiểm tra, theo dõi và có sự điều chỉnh kịp thời phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh.

3.2.4. Phát huy vai trò chủ động của Nhà trường trong việc phối hợp chặt chẽ, thống nhất với gia đình và xã hội để Giáo dục đạo đức cho học sinh Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

 • Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Phát huy vai trò trung tâm của nhà trường, vai trò chủ động, định hướng trong việc phối hợp và phát huy trách nhiệm, sức mạnh tổng hợp của gia đình, nhà trường, xã hội trong hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh.

Xác định vai trò, nhiệm vụ, chức năng của gia đình, nhà trường, xã hội; tăng cường phát huy mặt tích cực của sự tác động qua lại giữa các lực lượng tham gia Giáo dục đạo đức cho học sinh, tạo nên môi trường Giáo dục an toàn, lành mạnh.

Thông qua sự phối hợp này để nâng cao hiệu quả Giáo dục đạo đức cho học sinh, từng bước đảm bảo về cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện cần thiết đối với hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh và hiệu quả quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh trong các nhà trường.

 • Nội dung và cách thực hiện

Tăng cường sức mạnh và khả năng tổ chức phối hợp của các bộ phận, các thành viên trong trường tham gia hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh Ban Giám hiệu nhà trường: Tổ chức cho Cán bộ quản lý, Giáo viên, nhân viên nghiên cứu, nắm vững yêu cầu, nội dung, phương pháp của hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh; lập kế hoạch Giáo dục đạo đức cho học sinh, hướng dẫn cho Giáo viên lập kế hoạch riêng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch. Trực tiếp tổ chức chỉ đạo hoạt động Giáo dục đạo đức, chỉ đạo Giáo viên làm công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh thống nhất các hoạt động Giáo dục đạo đức của nhà trường. Phối hợp với công an địa phương để bàn giải pháp ngăn ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên làm công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh, tổ tư vấn tâm lý: phối hợp với Đội thiếu niên tổ chức các hoạt động Giáo dục đạo đức và đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh. Phối hợp với các tổ chức, các nhân trong và ngoài nhà trường để Giáo dục những học sinh chậm tiến.

Liên đội trường: Phối hợp với Hội đồng đội cấp trên để triển khai thực hiện các phong trào, các hoạt động xã hội, văn hóa nghệ thuật mang tính Giáo dục, tổ chức các cuộc thi, hoạt động sáng tạo, sinh hoạt câu lạc bộ,…

Quản lý sự phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng xã hội khác trong Giáo dục đạo đức học sinh: Thực tế, ngành Giáo dục không thể đơn độc trong việc chống suy thoái đạo đức của học sinh hiện nay, mà cần có một chỗ dựa vững chắc là sự đồng thuận của gia đình và sự chung tay Giáo dục của toàn xã hội. Do đó, Cán bộ quản lý nhà trường cần chủ động quan hệ, phối hợp, liên kết với Hội cha mẹ học sinh, với các tổ chức chính quyền địa phương để bàn bạc, thống nhất biện pháp Giáo dục đạo đức phù hợp với tâm sinh lý và đặc điểm học sinh của từng địa phương trong tỉnh.

Phối hợp với các lực lượng xã hội tại địa phương nhằm thu hút và phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực, biến quá trình Giáo dục học sinh thành nhiệm vụ của toàn dân, toàn xã hội. Đây là việc thực hiện “Cộng đồng hóa trách nhiệm” đảm bảo các điều kiện thuận lợi trong việc quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh. Các lực lượng xã hội bao gồm: các cơ quan hành pháp quản lý xã hội, các đoàn thể chính trị, các tổ chức, đơn vị kinh tế, các tổ chức, các đơn vị kinh doanh, các cơ quan chức năng xã hội khác. Nội dung phối hợp: Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

Phối hợp với tổ chức Đảng trong việc chỉ đạo toàn dân tham gia Giáo dục thế hệ trẻ. Tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thức bảo vệ xã hội, giữ gìn trật tự, an ninh. Phối hợp với mặt trận tổ quốc Việt Nam để làm tốt công tác khuyến học, hòa giải, Giáo dục cá biệt, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực trong học sinh. Phối hợp Đoàn thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động Giáo dục truyền thống, lý tưởng, đấu tranh phòng chống các hiện tượng tiêu cực xã hội, góp phần lành mạnh hóa xã hội; tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, đơn vị kinh tế trong việc xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường và tạo điều kiện cho học sinh làm quen với thực tế. Phối hợp các cơ quan truyền thông, văn hóa thể thao, bệnh viện để tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Đại diện Hội Cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi thảo luận nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả Giáo dục đạo đức cho học sinh.

Nhà trường cần chủ động tạo mối quan hệ giữa chặt chẽ, thường xuyên với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành đoàn thể và tổ chức xã hội liên quan để quản lý và Giáo dục học sinh, đặc biệt là chính quyền nơi học sinh cư trú. Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức phối hợp Giáo dục đạo đức cho học sinh giữa các lực lượng Giáo dục trong và ngoài trường. Tham mưu cho các lực lượng xã hội về nội dung phối hợp. Xây dựng và đề xuất cơ chế làm việc, hình thức kết hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức ngoài nhà trường phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh. Phân công cụ thể từng người, từng tổ chức đảm nhiệm phụ trách công việc; định kỳ kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm. Huy động và vận dụng sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể, các cá nhân, các doanh nghiệp đóng góp cả tinh thần và vật chất để tổ chức các hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh.

 • Điều kiện thực hiện biện pháp

Có sự chỉ đạo cụ thể, sâu sát, thống nhất của Chi bộ Đảng đối với Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, Giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Tổ chức và duy trì tốt mối liên hệ với các đơn vị, tổ chức khác ngoài nhà trường.

Người phụ trách công việc tổ chức phối hợp phải có khả năng thuyết phục và giao tiếp tốt, nhiệt tình, năng nổ, tâm huyết với sự nghiệp Giáo dục, có kiến thức về Giáo dục đạo đức cho học sinh.

3.2.5. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

 • Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Biện pháp này giúp cho Cán bộ quản lý, Giáo viên đánh giá đúng kết quả hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh của nhà trường, thấy được những ưu điểm và hạn chế, tổ chức rút kinh nghiệm, tìm ra những nguyên nhân, biện pháp để nâng cao hiệu quả của hoạt động này. Động viên, khuyến khích gương tập thể, cá nhân có tâm huyết, nhiệt tình, sáng tạo trong hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh.

Nội dung và cách thực hiện

 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, hàng tháng về các hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh.
 • Kiểm tra hồ sơ của các Giáo viên tham gia công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các môn học.
 • Sau mỗi hoạt động cần đánh giá rút kinh nghiệm đánh giá những mặt được, những mặt hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm cho các hoạt động lần sau.

Tổng kết đánh giá, khen thưởng theo nhiều mức độ khác nhau. Cần có các tiêu chí thi đua cụ thể ngay từ đầu năm học. Có thi đua phải có khen thưởng thì mới tạo hứng thú cho người tham gia.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh kịp thời các kế hoạch GDĐĐ học sinh như: Cán bộ quản lý tham dự các hoạt động trải nghiệm, tham dự các giờ sinh hoạt lớp của Giáo viên CN, xem xét việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, nhận xét đánh giá Giáo viên về hoạt động quản lý và Giáo dục đạo đức học sinh.

Đánh giá hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh của BGH: Đánh giá việc xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch và công tác kiểm tra, đánh giá của BGH.

Đánh giá hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh của Giáo viên bộ môn, Giáo viên CN: Đánh giá GV trong việc lồng ghép Giáo dục đạo đức qua việc xây dựng kế hoạch cá nhân, giờ dạy trên lớp, giờ sinh hoạt lớp và các hoạt động ngoại khóa. Giáo viên CN tổ chức cho học sinh của lớp tự kiểm điểm, nhận xét, sau đó cả lớp xếp loại, khen thưởng cho từng cá nhân công khai trước lớp. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

Đánh giá hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh của Đội Thiếu niên Tiền phong: Chỉ đạo xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động của Chi đội, xây dựng các biểu điểm thi đua giữa các lớp, xây dựng tiêu chuẩn đội viên của nhà trường,… Hiệu trưởng đánh giá công tác xây dựng kế hoạch, các hoạt động của Đội và các hoạt động ngoại khóa.

Đánh giá công tác phối hợp Giáo dục đạo đức cho học sinh với gia đình chính quyền địa phương: Hiệu trưởng xây dựng các kênh thông tin phản hồi về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng, đánh giá hiệu quả thực hiện công tác phối hợp với gia đình và địa phương. Các cấp chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh có thể tham gia đánh giá ý thức học tập, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và các qui định ở nơi cư trú của học sinh.

Xây dựng nền nếp tự kiểm tra đánh giá, tạo ra tính tự giác, tự chịu trách nhiệm của các bộ phận và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

 • Điều kiện thực hiện biện pháp

Thành lập Ban kiểm tra đánh giá, cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, việc kiểm tra, đánh giá phải thường xuyên, kịp thời, khách quan, công bằng, chính xác. Xây dựng các tiêu chí thi đua khen thưởng, kỷ luật, thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

Phải có sự thống nhất cao, phối hợp giữa các bộ phận chức năng, các cán bộ Giáo viên làm công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường. Đảm bảo kinh phí và các điều kiện cần thiết cho việc quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh

Các biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mối quan hệ thống nhất, biện chứng với nhau. Mỗi biện pháp đều có những vị trí, vai trò nhất định trong quá trình quản lý, người Cán bộ quản lý cần phải biết phối hợp linh hoạt giữa các biện pháp để các biện pháp hỗ trợ nhau, việc thực hiện tốt biện pháp này sẽ là tiền đề để thực hiện có hiệu quả các biện pháp khác và ngược lại. Do đó, cần phải đảm bảo được tính đồng bộ trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp đã nêu, mỗi biện pháp sẽ ít hiệu quả khi được thực hiện đơn lẻ.

Biện pháp 1: “Tổ chức truyền thông nội bộ liên tục để nâng cao nhận thức của Cán bộ quản lý, Giáo viên các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở về hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh theo định hướng đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông” được đánh giá là biện pháp mở đầu và tất yếu phải có. Bởi vì, phải có nhận thức đúng mới có thể hành động đúng và khi đã có hành động đúng thì ý thức, nhận thức được củng cố.

Biện pháp 2: “Xây dựng và triển khai kế hoạch, nội dung Giáo dục đạo đức cho học sinh phù hợp với văn hóa truyền thống và điều kiện thực tiễn của địa phương” đây là chức năng kế hoạch hóa của quá trình quản lý. Biện pháp này rất quan trọng mang tính đột phá, các nội dung Giáo dục đạo đức theo chương trình Giáo dục phổ thông mới được Giáo dục gắn liền với các giá trị truyền thống cách mạng, các di tích lích lịch sử, các di sản văn hóa, bản sắc các dân tộc của địa phương Cao Bằng phù hợp với đối tượng và mô hình trường Phổ thông dân tộc nội trú. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

Các biện pháp 3: “Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức Giáo dục đạo đức cho học sinh theo định hướng đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông” và biện pháp 4: “Phát huy vai trò chủ động của Nhà trường trong việc phối hợp chặt chẽ, thống nhất với gia đình và xã hội để Giáo dục đạo đức cho học sinh” là những biện pháp cơ bản có mối quan hệ mật thiết mới nhau nằm trong một chu trình quản lý thống nhất và nó có ý nghĩa quyết định đến chất lượng Giáo dục đạo đức cho học sinh.

Biện pháp 5: “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh” là biện pháp có ý nghĩa thiết yếu bởi đây là khâu then chốt cuối cùng trong chu trình quản lý, giúp cho nhà quản lý kiểm tra được kết quả của hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh, đồng thời đánh giá chất lượng Giáo dục nói chung và chất lượng Giáo dục đạo đức cho học sinh nói riêng của các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tất cả các biện pháp trên, để mang lại hiệu quả đòi hỏi người Cán bộ quản lý phải thực sự là người dẫn đầu, ngoài những chuẩn mực hành vi đạo đức, tác phong, thì người Cán bộ quản lý phải có năng lực quản lý, có khả năng đoàn kết, tập hợp, huy động các nguồn lực để triển khai các biện pháp một cách thống nhất và đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh trong các nhà trường.

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp

3.4.1. Mục đích

Đánh giá tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đã đề xuất

3.4.2. Đối tượng thăm dò ý kiến

Khảo nghiệm, trưng cầu ý kiến của 151 Cán bộ quản lý và Giáo viên đang công tác ở 12/12 trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

3.4.3. Cách thức tiến hành

Câu hỏi khảo nghiệm đưa ra là: Xin quý thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến của mình về tính cần thiết và tính khả thi của 5 biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức học sinh các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được đề xuất.

3.4.4. Kết quả khảo nghiệm Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

Kết quả khảo nghiệm được thể hiện ở Bảng 3.1

Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm về mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Kết quả khảo sát của bảng 3.1 cho thấy tất cả các biện pháp đề xuất đều được các Cán bộ quản lý và Giáo viên nhận xét và đánh giá là cần thiết và rất cần thiết, khả thi và rất khả thi với tỷ lệ cao, cụ thể như sau:

Biện pháp 1: Tổ chức truyền thông nội bộ liên tục để nâng cao nhận thức của Cán bộ quản lý, Giáo viên các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở về hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh theo định hướng đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông có tỷ lệ đánh giá cần thiết và rất cần thiết là 96,69%, khả thi và rất khả thi là 94,70%. Điều này một lần nữa khẳng định đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên là yếu tố hết sức quan trọng, thiết yếu, quyết định sự thành công trong việc nâng cao chất lượng hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh.

Biện pháp 2: Xây dựng và triển khai kế hoạch, nội dung Giáo dục đạo đức cho học sinh phù hợp với văn hóa truyền thống và điều kiện thực tiễn của địa phương có tỷ lệ đánh giá cần thiết và rất cần thiết là 94,70%, khả thi và rất khả thi là 98,68%. Đây là biện pháp rất quan trọng để cụ thể hóa các nội dung Giáo dục đạo đức theo chương trình Giáo dục phổ thông mới gắn liền với thực tế của địa phương nhằm duy trì và phát huy giá trị truyền thống cách mạng, các di tích lích lịch sử, di sản văn hóa và bản sắc các dân tộc của địa phương Cao Bằng.

Biện pháp 3: Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức Giáo dục đạo đức cho học sinh theo định hướng đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông có tỷ lệ đánh giá cần thiết và rất cần thiết là 98,01%, khả thi và rất khả thi là 97,35%. Đổi mới phương pháp, hình thức Giáo dục đạo đức cho học sinh cần phải xác định trước mục tiêu, nội dung và các điều kiện cần thiết để kết hợp các phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học hiện đại, kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả nhằm tạo nên sự phong phú đa dạng trong việc Giáo dục Giáo dục đạo đức cho học sinh.

Biện pháp 4: Phát huy vai trò chủ động của Nhà trường trong việc phối hợp chặt chẽ, thống nhất với gia đình và xã hội để Giáo dục đạo đức cho học sinh có tỷ lệ đánh giá cần thiết và rất cần thiết là 91,70%, khả thi và rất khả thi là 88,72%. Nhằm phát huy trách nhiệm, sức mạnh tổng hợp và toàn diện của gia đình, nhà trường, xã hội trong hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh.

Biện pháp 5: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh có tỷ lệ đánh giá cần thiết và rất cần thiết là 95,68%, khả thi và rất khả thi là 96,90%. Đây là khâu then chốt cuối cùng trong chu trình quản lý, kết quả của kiểm tra, đánh giá là cơ sở để điều chỉnh hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh, đồng thời động viên, khuyến khích những tập thể, cá nhân có tâm huyết, nhiệt tình, sáng tạo trong hoạt động này. Kiểm tra, đánh giá phải được tiến hành thường xuyên, khách quan, công bằng và chính xác.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận quản lý Giáo dục, khảo sát thực trạng và cơ sở khoa học của các nguyên tắc xác lập biện pháp, đề tài đã đề xuất 05 biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau:

Biện pháp 1: “Tổ chức truyền thông nội bộ liên tục để nâng cao nhận thức của Cán bộ quản lý, Giáo viên các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở về hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh theo định hướng đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông”.

Biện pháp 2: “Xây dựng và triển khai kế hoạch, nội dung Giáo dục đạo đức cho học sinh phù hợp với văn hóa truyền thống và điều kiện thực tiễn của địa phương”.

Biện pháp 3: “Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức Giáo dục đạo đức cho học sinh theo định hướng đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông”.

Biện pháp 4: “Phát huy vai trò chủ động của Nhà trường trong việc phối hợp chặt chẽ, thống nhất với gia đình và xã hội để Giáo dục đạo đức cho học sinh”.

Biện pháp 5: “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh”.

Các biện pháp này có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất với nhau, tác động qua lại và bổ sung cho nhau. Mỗi biện pháp đều có những vị trí, vai trò nhất định trong quá trình quản lý. Vì vậy, trong quá trình thực hiện người Cán bộ quản lý phải kết hợp các biện pháp một cách linh hoạt, thống nhất và đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục đạo đức cho học sinh trong các nhà trường.

Các biện pháp đề xuất đã được khảo nghiệm về mức độ cần thiết và tính khả thi, kết quả khảo nghiệm cho thấy các biện pháp được đánh giá là rất cần thiết và có tinh khả thi, có thể triển khai trong thực tế và mang lại hiệu quả. Việc thực hiện thống nhất và đồng bộ các biện pháp này sẽ khắc phục những hạn chế trong quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện nay.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

1. Kết luận

Quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh có vị trí quan trọng trong toàn bộ quá trình Giáo dục cho học sinh ở các trường Trung học cơ sở nói chung và các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nói riêng. Đây là quá trình lâu dài, phức tạp đòi hỏi có sự quan tâm đúng mức của Ban Giám hiệu nhà trường các lực lượng trong và ngoài nhà trường tham gia vào công tác Giáo dục. Vì vậy, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh trong các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở là việc làm cấp thiết.

Tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ mà toàn ngành Giáo dục đang quyết tâm thực hiện. Trong đó, tăng cường quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh là việc làm có tính cấp thiết. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Giáo dục mà là của toàn xã hội. Điều này đã được ghi trong các Văn kiện, các văn bản quy phạm pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đó chính là đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về Giáo dục toàn diện cho học sinh trong giai đoạn hiện nay. Các phương pháp, hình thức tiến hành công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh phải dựa trên cơ sở khoa học về Giáo dục học, Tâm lý học và các khoa học có liên quan. Trong quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh cần phải nắm vững lý luận về khoa học quản lý, phương pháp luận nghiên cứu khoa học, như vậy việc đề xuất các giải pháp quản lý về công tác này mới có cơ sở đảm bảo.

Qua việc khảo sát và xử lý kết quả điều tra về quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cho thấy quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh đã có những ưu điểm và hạn chế ảnh hưởng đến công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh. Đại đa số Cán bộ quản lý, Giáo viên, nhân viên và học sinh trong các nhà trường có nhận thức tốt về vai trò và tầm quan trọng của công tác Giáo dục đạo đức. Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh của các nhà trường còn bộc lộ một số hạn chế và bất cập như: việc thực hiện các chức năng quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức chưa toàn diện; việc phối hợp các lực lượng cùng tham gia vào hoạt động Giáo dục đạo đức chưa đi vào chiều sâu; công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động Giáo dục đạo đức chưa được tiến hành thường xuyên; Giáo dục đạo đức qua các môn học chưa đạt hiệu quả như mong muốn, nghiêng về dạy chữ nhiều hơn; một bộ phận học sinh chưa nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của công tác này, cho nên vẫn còn học sinh vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường.

Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tác giả đã đề xuất 05 biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Các giải pháp này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau; kết quả thăm dò tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp nêu trên là khá cao, có thể vận dụng vào thực tiễn quản lý. Các biện pháp đảm bảo giá trị thực tiễn vì nó đã giải quyết được một trong những vấn đề có tính cấp bách và chiến lược của Giáo dục nói chung và Giáo dục phổ thông nói riêng theo định hướng đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông.

2. Khuyến nghị Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

2.1. Đối với Sở Giáo dục&ĐT tỉnh Cao Bằng

 • Tăng cường chỉ đạo công tác Giáo dục đạo đức học sinh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
 • Định kỳ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho Cán bộ quản lý, Giáo viên tham gia hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh. Tổ chức Hội thảo, các chuyên đề về “giáo dục đạo đức cho học sinh” cho các cán bộ Quản lý giáo dục và Giáo viên các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở trên đại bàn tỉnh.
 • Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kế hoạch và thực hiện quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở.

2.2. Đối với các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở

 • Tăng cường sự quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa của chi bộ Đảng, Ban Giám hiệu đối với công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh. Thực hiện tốt các chức năng quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh.
 • Tích cực đổi mới, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động Giáo dục đạo đức, nhằm thu hút người học tham gia học tập rèn luyện một cách tích cực.
 • Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động Giáo dục đạo đức cho học sinh. Làm tốt công tác khen thưởng, phê bình kịp thời đúng người đúng việc đúng thời điểm.
 • Phối hợp chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ với các lực lượng trong và ngoài nhà trường trong công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh.
 • Kết hợp, lồng ghép hữu cơ giữa dạy học trên lớp với các hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp, giữa các hoạt động trong và ngoài nhà trường nhằm hình thành nhân cách và phát huy tính chủ động tích cực tham gia của học sinh.
 • Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để phục vụ cho công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh; xây dựng môi trường nhà trường an toàn, lành mạnh và thân thiện. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS phổ thông

One thought on “Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục đạo đức cho HS phổ thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464