Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Trường Trung học phổ thông Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp

Dựa trên những căn cứ:

Căn cứ vào những định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, của Đảng và Nhà nước, của địa phương qua các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết, các văn bản pháp quy;

Căn cứ thông báo kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

Căn cứ cơ sở lí luận về giáo dục đạo đức cho lứa tuổi học sinh trung học phổ thông và thực trạng tổ chức và quản lí hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trung học phổ thông;

Từ những căn cứ trên, tác giả đề xuất các biện pháp dựa trên những nguyên tắc sau.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo chủ trương, chính sách, mục tiêu của Đảng và Nhà nước Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

Các biện pháp phải là sự thể hiện một cách cụ thể hoá những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với chế định của ngành. Muốn vậy, phải xác định đúng chiến lược, mục tiêu phát triển giáo dục hiện nay, các biện pháp cụ thể trong việc quản lý nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THPT.

Quan điểm về phát triển con người Việt Nam nói trên đã thể hiện rõ ở mục tiêu giáo dục là “Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh cũng như quản lý giáo dục nói chung, tất cả các biện pháp đều có mối quan hệ qua lại, tương tác, gắn bó với nhau. Mỗi biện pháp được coi là một thành tố của hệ thống. Sự vận hành của mỗi thành tố phải được đặt trong mối tương tác qua lại với các thành tố khác sao cho hiệu quả của mỗi biện pháp phải đem lại sự phát triển tối ưu cho hệ thống. Hệ thống quản lý của nhà trường được hình thành từ các bộ phận chức năng: chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, tổ hành chính, Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội phụ huynh học sinh; Từ việc ra quyết định, thành lập Ban chỉ đạo, lập kế hoạch, huy động các lực lượng thực hiện đúng mục đích, phù hợp với nội dung và điều kiện để thực hiện, kiểm tra đánh giá.

Chính vì vậy, các biện pháp quản lý đưa ra phải có tính hệ thống, hợp lý, để có tác động đồng bộ đến quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh theo đúng những định hướng, mục tiêu của ngành đồng thời phải kế thừa những biện pháp hiệu quả đã và đang thực hiện trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động của con người, nhằm tạo ra những điều kiện cần thiết cho sự tồn tại của xã hội, làm biến đổi tự nhiên và xã hội. Do đó, thực tiễn là nguồn gốc, động lực, mục tiêu và là tiêu chuẩn để đánh giá hoạt động của con người. Trong công tác quản lý nói chung, quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT Minh Đài nói riêng, quan điểm thực tiễn là luận điểm quan trọng của phương pháp luận, nó yêu cầu hoạt động quản lý phải bám sát quá trình phát triển của thực tiễn đầy biến động. Vì vậy, việc xác lập các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh và tổ chức thực hiện các biện pháp đó cần phải đảm bảo tính thực tiễn. Tính thực tiễn của các biện pháp được thể hiện ở nội dung, cách thức tiến hành, điều kiện thực hiện gắn với thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh và mục tiêu quản lý hoạt động này của địa phương, đơn vị. Việc đề xuất các biện pháp phải dựa trên cơ sở thực tiễn: nghiên cứu thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức và công tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường THPT; phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện, các nguồn lực như: nhân lực, vật lực, tài lực, môi trường của nhà trường THPT, và trên cơ sở tuân thủ các quy chế của Bộ giáo dục&ĐT.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Tính khả thi là khả năng áp dụng được trong thực tế và mang lại hiệu quả cao. Các biện pháp đề xuất có khả năng áp dụng vào thực tiễn để tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT, đem lại hiệu quả cao. Muốn vậy khi xây dựng các biện pháp phải đảm bảo tính khoa học. Các biện pháp phải được kiểm tra, khảo nghiệm một cách chặt chẽ, phải được điều chỉnh trong từng bước sát với tình hình và những đòi hỏi từ thực tế. Các biện pháp phải phát huy được tính hiệu quả, đem lại lợi ích cho học sinh, nhà trường và toàn xã hội. Các biện pháp đưa ra đều nhằm mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THPT Minh Đài. Kết quả này sẽ được thể hiện cụ thể qua các bảng xếp loại, đánh giá chất lượng giáo dục đạo đức học sinh, đặc biệt là học sinh tốt nghiệp THPT theo đúng những chuẩn mực đạo đức xã hội và những quy định của Luật giáo dục.

Cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viênbộ môn, Đoàn thanh niên, phụ huynh học sinh, các cơ quan đoàn thể địa phương… là những chủ thể tham gia công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Mỗi chủ thể có một vai trò khác nhau, trong đó bản thân học sinh là chủ thể rất quan trọng. Do vậy, hệ thống các biện pháp phải phát huy được tính tích cực, chủ động, tự giác của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường.

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT Minh Đài Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

3.2.1. Biện pháp 1: Quản lý các hoạt động nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh

3.2.1.1 .Ý nghĩa và Mục đích của biện pháp

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc có thành công hoặc thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém” [23]. Sở dĩ có cán bộ tốt hay kém đều nằm ở khâu nhận thức mà ra. Như vậy, khâu nhận thức là vô cùng quan trọng. Song, chưa phải cứ nhận thức đúng là có ngay hành động đúng. Để có hành động đúng còn cần phải có tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện công việc, phải có trình độ, khả năng mới có thể hoàn thành tốt công việc. Qua tình hình thực tiễn, tác giả nhận thấy việc làm cho tất cả các lực lượng giáo dục có sự chuyển biến trong nhận thức về tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức là việc làm quan trọng nhưng nâng cao tinh thần trách nhiệm để có thể biến nhận thức đó thành hành động thì còn quan trọng hơn nhiều. Chỉ khi nào các lực lượng giáo dục làm được như vậy thì công tác giáo dục đạo đức trong nhà trường mới đảm bảo thành công. Do vậy, có thể xem biện pháp: “Nâng cao nhận thức cho các lực lượng giáo dục về giáo dục đạo đức cho học sinh” là một trong các yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả của giáo dục đạo đức trường THPT Minh Đài.

Mục đích của biện pháp này là:

 • Nâng cao tinh thần trách nhiệm và trình độ quản lý giáo dục đạo đức cho tất cả đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường THPT.
 • Giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh và các lực lượng tham gia giáo dục khác thấy rõ được tầm quan trọng, sự cấp thiết của việc tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT.
 • Phát triển công tác giáo dục đạo đức thành một nhiệm vụ chính trị, một trong những nội dung quan trọng trong việc giáo dục, hình thành nhân cách cho học sinh THPT.

3.2.1.2 . Nội dung và quy trình thực hiện Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

Thứ nhất: Đối với cán bộ quản lý – giáo viên: để nâng cao năng lực nhận thức về hoạt động giáo dục đạo đức và quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh cần:

 • Tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thấm nhuần đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về chiến lược phát triển đất nước, chiến lược phát triển giáo dục, về luật giáo dục, điều lệ trường THPT và các quy định về xây dựng con người mới trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ – chủ nhân tương lai của đất nước.
 • Triển khai các văn bản của cấp trên một cách đầy đủ, kịp thời, cụ thể sao cho trong toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên quán triệt một cách sâu sắc, khắc phục tình trạng triển khai qua loa, chiếu lệ.
 • Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp giáo dục đạo đức. Có tri thức về đạo đức, quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh là điều kiện cần thiết, song càng cần phải có kỹ năng, phương pháp truyền thụ giáo dục đạo đức, quản lý giáo dục đạo đức học sinh.
 • Tổ chức hội thảo chuyên đề về giáo dục đạo đức và quản lý giáo dục đạo đức học sinh theo định kỳ tuỳ theo đơn vị nhưng ít nhất 1- 2 lần một năm học.

Để hội thảo đạt kết quả tốt, hiệu trưởng phải có kế hoạch chu đáo về thời gian, nội dung, phân công nhân sự nghiên cứu để viết tham luận, phải có hệ thống câu hỏi mở để cùng tham luận, tranh luận… Nội dung chuyên đề hội thảo phải thiết thực, giải quyết những vấn đề yếu kém, bức xúc về đạo đức ở đơn vị, địa phương làm sáng tỏ vai trò, vị trí của các lực lượng trong hoạt động giáo dục đạo đức và quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh. Cuối buổi hội thảo phải có kết luận thống nhất về nội dung, đề ra cho được các hình thức, biện pháp thích hợp để giáo dục và quản lý giáo dục đạo đức học sinh.

Tổ chức hội nghị trao đổi, phổ biến kinh nghiệm giáo dục đạo đức và quản lý giáo dục đạo đức học sinh cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viênbộ môn, phụ trách Đoàn, nhân viên theo định kỳ. Chọn những giáo viên đạt những thành tích cao trong giáo dục đạo đức để trình bày, trao đổi những kinh nghiệm đã đạt được. Cụ thể:

Đối với cán bộ phụ trách công tác Đoàn: Phải hiểu rõ mọi chủ trương của Đảng, Chính quyền, phải có định hướng cụ thể cho hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Đối với giáo viên chủ nhiệm: Là người thay mặt hiệu trưởng quản lý toàn diện học sinh một lớp, họ đóng vai trò quan trọng trong việc trực tiếp giáo dục học sinh vì vậy giáo viên chủ nhiệm phải nắm vững mục tiêu đào tạo giáo dục cả về nhân cách và kết quả học tập của học sinh, nắm vững hoàn cảnh của từng em học sinh để có phương pháp giáo dục thích hợp. giáo viên chủ nhiệm có vai trò quan trọng, vì vậy, chọn được một đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đủ đức, đủ tài sẽ mang lại hiệu quả cao cho công tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Tổ chức tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm ở những đơn vị trong và ngoài địa bàn huyện để đạt thành tích tốt trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm và có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào tình hình thực tiễn ở đơn vị mình. Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

Tổ chức lấy ý kiến phản ánh tâm tư nguyện vọng của học sinh, gặp gỡ đối thoại với học sinh, từ đó các bộ phận có liên quan điều chỉnh nhận thức và hành động cho phù hợp với thực tiễn.

Thứ hai: đối với phụ huynh của học sinh

Không ít các bậc phụ huynh vẫn xem việc dạy dỗ con em mình là của Nhà trường: Họ quan niệm đã khoán “Trọn gói” cho Nhà trường về giáo dục con em họ. Đây là quan niệm sai lầm vì thầy cô có tận tâm đến đâu thì vẫn không đủ quyết định nhân cách của các em, giáo dục của Nhà trường sẽ hạn chế nếu không nhận được sự giúp đỡ của gia đình. Hơn nữa về phương pháp: nhiều gia đình đã yêu thương, dạy dỗ con không đúng cách. Một số gia đình khác lại quá khắt khe, nghiệt ngã, không công bằng với con cái. Đó là lối giáo dục phản nhân văn. Chính vì vậy, cần khắc phục những quan niệm không đúng hoặc chưa đầy đủ về giáo dục đạo đức đang tồn tại phổ biến trong đời sống xã hội, ở không ít phụ huynh.

Thứ ba: đối với các lực lượng giáo dục, các cơ quan quản lý, các cấp uỷ Đảng và chính quyền.

Sự hạn chế về quan niệm giáo dục, đặc biệt ở giáo dục đạo đức thường thấy ở các lực lượng giáo dục ngoài xã hội, ở các cơ quan quản lý giáo dục ngay cả cấp chính quyền vẫn là chủ nghĩa hình thức, bệnh quan liêu và hành chính mệnh lệnh. Sự quan tâm tới nhà trường chỉ theo “mùa vụ”. Nó chỉ rộ lên vào những ngày: khai giảng, 20/11, trong thi cử, bế giảng năm học,… Cần phải nâng cao nhận thức giáo dục đạo đức cho các lực lượng làm giáo dục bồi dưỡng cho họ về: Chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, quy định của Bộ GD&ĐT về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, công tác quản lý.

3.2.1.3. Các điều kiện thực hiện

Để thực hiện tốt biện pháp trên, trước hết và trên hết cần phải có sự gương mẫu của lãnh đạo nhà trường, mà đứng đầu là Hiệu trưởng và sự ủng hộ hoạt động của Đảng, chính quyền, Đoàn thể và toàn thể cán bộ giáo viên. Người hiệu trưởng phải có tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ. Phải xây dựng được kế hoạch khả thi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, học tập về giáo dục đạo đức trong nhà trường đảm bảo khoa học, bao quát toàn diện và mang tính khả thi cao (bao gồm thường xuyên đánh giá các hoạt động học tập này để điều chỉnh và nâng cao tinh thần trách nhiệm, hạn chế học tập qua loa, hình thức). Điều quan trọng là phải xây dựng được một tập thể đoàn kết, thống nhất: Giữa các cấp lãnh đạo, đội ngũ giáo viên, nhân viên phải đồng lòng, có sự ủng hộ và nhất trí cao để phát huy được sức mạnh của từng cá nhân và tập thể trong việc giáo dục đạo đức học sinh. Nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm cho các cá nhân, các tổ chức, đối với việc quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh. Các hoạt động phải huy động nhiều bộ phận, tổ chức tham gia và thể hiện được sự đóng góp có hiệu quả của mỗi thành viên.

3.2.2. Biện pháp 2: Quản lý việc kế hoạch hoá hoạt động giáo dục đạo đức học sinh

3.2.2.1. Ý nghĩa và Mục đích của biện pháp Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

Đây là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình quản lý. Bất cứ một hoạt động nào muốn đạt được mục tiêu đã định thì phải xây dựng được kế hoạch hoạt động có hệ thống, khoa học và khả thi.

Trên cơ sở phân tích thực trạng, những thuận lợi, khó khăn, căn cứ vào những tiềm năng và những khả năng cần có để xác định rõ mục tiêu, nội dung hoạt động và các biện pháp cần thiết phù hợp với thực tiễn. Việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức ở trường THPT Minh Đài cần phải xây dựng được kế hoạch chung – Kế hoạch giáo dục toàn diện của nhà trường và kế hoạch riêng giáo dục đạo đức cho học sinh một cách cụ thể theo từng học kỳ, tháng chủ điểm trong năm học. Bản kế hoạch phải được sự ủng hộ và nhất trí cao của các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện. Kế hoạch giáo dục đạo đức và quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh phải có tính khả thi và tính hiệu quả cao.

3.2.2.2. Nội dung và quy trình thực hiện

Trên cơ sở kế hoạch tổng thể về giáo dục toàn diện của nhà trường, kế hoạch phát triển nhà trường, kế hoạch hoá các mặt hoạt động quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh. Nội dung của kế hoạch phải xác định được tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức, các biện pháp, hình thức giáo dục đạo đức, các lực lượng tham gia. Định rõ thời gian thực hiện công việc, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân theo chức năng tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh theo từng thời gian cụ thể trong năm học. Ngay đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường phải xây dựng kế hoạch quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh toàn trường, đảm bảo tính thống nhất giữa mục tiêu giáo dục toàn diện trong trường THPT, lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, thiết thực, phù hợp với hoạt động tâm lý học sinh để có hiệu quả giáo dục cao. Đưa vào mục tiêu, nhiệm vụ năm học, điều kiện khách quan, chủ quan, tiến hành lập kế hoạch tổng thể, lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức liên quan. Việc xây dựng kế hoạch phải căn cứ vào nội dung giáo dục đạo đức, vào kế hoạch thực hiện nhiêm vụ năm học, các hoạt động chủ điểm trong năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn … các điều kiện vật chất và khả năng thực hiện được của học sinh và các lực lượng giáo dục tham gia tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh. Việc kế hoạch hoá cho từng học kỳ, tháng, tuần, từng đợt thi đua đóng một vai trò quan trọng quyết định đến thành công của công tác quản lý. Kế hoạch càng cụ thể, chi tiết, càng thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện. Đặc biệt cần chú trọng đến công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch để có điều chỉnh khi cần.

Các tổ chức Đảng, chính quyền cần phải có kế hoạch để chỉ đạo các bộ phận chức năng làm tốt nhiệm vụ của mình trên cơ sở kế hoạch của nhà trường, các tổ chức cá nhân cùng xây dựng kế hoạch cho mình.

3.2.2.3. Các điều kiện thực hiện

Để đạt được mục tiêu đề ra, các tổ chức, bộ phận cá nhân phải có cách đánh giá tình hình thực tế, nhu cầu và điều kiện để xây dựng bảng kế hoạch hoạt động có tính khả thi, nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo sự phân công hợp lý, rạch ròi, tránh chồng chéo. Điều quan trọng là có sự hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo thực hiện cụ thể, sát sao của nhà quản lý.

3.2.3. Biện pháp 3: Thành lập Ban chỉ đạo quản lý các hoạt động giáo dục đạo đức phù hợp với đối tượng giáo dục và các lực lượng tham gia giáo dục Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

3.2.3.1. Ý nghĩa và Mục đích của biện pháp

Mục đích của việc tổ chức thành lập Ban chỉ đạo là xây dựng được một đội ngũ cán bộ quản lý và cộng tác viên hoạt động giáo dục đạo đức trong và ngoài nhà trường phù hợp với mục tiêu, nội dung tổ chức giáo dục đạo đức trong suốt năm học. Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhà trường, gia đình, các tổ chức, các lực lượng giáo dục trong xã hội cộng đồng trách nhiệm chăm lo giáo dục đạo đức cho học sinh và phát huy những tiềm năng phong phú của toàn xã hội (về vật chất và tinh thần) tham gia vào giáo dục thế hệ trẻ. Phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng để có những biện pháp cụ thể giúp cho học sinh nhận thức đúng, chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường, không mắc phải các tệ nạn xã hội.

3.2.3.2. Nội dung và quy trình thực hiện Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

Thành lập Ban tổ chức chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức: Ban chỉ đạo quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT Minh Đài bao gồm 2 thành phần (thành phần trong và ngoài nhà trường).

Thành phần trong nhà trường: Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo (Ban

Đức dục) do đồng chí Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng làm trưởng ban, và các thành viên: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm, đại diện Hội cha mẹ học sinh. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ đạo chương trình, tổ chức các hoạt động theo quy mô lớn và phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường để giáo dục đạo đức cho học sinh.

Thành phần ngoài nhà trường gồm: Cộng đồng dân cư, Hội phụ huynh học sinh, các Đoàn thể xã hội. Trên cơ sở thành phần trên cần xây dựng: Ban chỉ đạo quản lý hoạt động giáo dục đạo đức có các thành phần của Ban Chấp hành Hội phụ huynh học sinh và đại diện chính quyền, các tổ chức xã hội, một số cơ quan chuyên môn như Phòng Thông tin – Văn hóa, Công an… và một số cá nhân, chuyên gia …. Cần xây dựng được một hệ thống các cộng tác viên cho các hoạt động để khi tổ chức mời họ tham gia (làm báo cáo viên, hướng dẫn viên, Ban giám khảo) thuyết trình, có thể họ là những cán bộ văn hóa – nghệ thuật, thể dục – thể thao, cựu chiến binh, những cựu học sinh thành đạt, cán bộ kỹ thuật, cán bộ khoa học, các nhà hoạt động chính trị.

Yêu cầu đối với Ban tổ chức chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức:

 • Nhiệt tình, có trách nhiệm, tâm huyết, có uy tín.
 • Có kỹ năng, năng lực tổ chức quản lý, vận động quần chúng.
 • Có hiểu biết nhất định về vấn đề giáo dục đạo đức, hoặc một lĩnh vực chuyên môn nào đó liên quan đến hoạt động giáo dục đạo đức.
 • Có thời gian, có sức khỏe.
 • Gia đình phải nền nếp.
 • Trong Ban chỉ đạo quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh (cần thiết là cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, thủ trưởng các tổ chức chuyên môn vì họ mới có đủ tư cách pháp nhân huy động nguồn lực xã hội).

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Ban tổ chức chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức với lực lượng tham gia giáo dục:

Cơ chế tổ chức giữa ban tổ chức với lực lượng tham gia nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh thực chất là những cách thức tổ chức việc phối hợp, ai chỉ đạo, ai thực hiện để thông qua đó thực hiện sự tác động qua lại giữa các lực lượng tham gia, nhằm thực hiện mục đích, nhiệm vụ, nội dung đặt ra.

Đối với lực lượng trong nhà trường:

Hiệu trưởng chỉ đạo Phó Hiệu trưởng phụ trách giáo dục đạo đức, truyền thống, hoạt động ngoài giờ lên lớp và cơ sở vật chất. Dựa vào kế hoạch của trường, cụ thể hoá kế hoạch giáo dục đạo đức theo từng tuần, tháng và học kỳ. Phân công trách nhiệm các bộ phận kiểm tra tiến độ thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kịp thời. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ, cần chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phải phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên và các tổ chức trong trường như: Hội Chữ thập đỏ, Hội phụ huynh… Các hoạt động này phải đa dạng, phong phú, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Tổ chức các buổi giao lưu với cựu học sinh trường đạt thành tích cao trong học tập và thành đạt trong cuộc sống, hoặc giao lưu với anh hùng, cựu chiến binh trong chiến đấu, trong lao động và sản xuất ở địa phương. Cần phối hợp với Đoàn thanh niên chuẩn bị chương trình sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, tránh lập đi lập lại điệp khúc “Hát Quốc Ca – sơ kết thi đua – nhắc nhở thực hiện nội quy” sẽ gây nhàm chán mà sau khi thực hiện các bước trên nên thêm vào chương trình mục tuyên dương học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, đọc một câu chuyện hay trong sách rút ra ý nghĩa giáo dục, đố vui hàng tuần về lĩnh vực khoa học, văn hoá, xã hội…

Đánh giá thi đua cuối năm ở các lớp, qua đó đánh giá những thành quả đạt được, những mặt hạn chế trong công tác chủ nhiệm, nguyên nhân dẫn đến những kết quả trên và đưa ra biện pháp trong năm học mới. Việc đánh giá thi đua phải kèm theo sự động viên khen thưởng, mức độ tuỳ từng trường hợp nhưng qua đó nói lên được sự quan tâm của Hiệu trưởng đối với công tác chủ nhiệm. Công tác chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm được thực hiện qua buổi họp giao ban với giáo viên chủ nhiệm đầu tuần hoặc qua bảng thông báo đặt ở phòng giáo viên.

Mỗi học kỳ, Hiệu trưởng (Phó Hiệu trưởng) thông qua khối trưởng chủ nhiệm để đánh giá kết quả công tác chủ nhiệm ở từng khối. Việc đánh giá này dựa vào kết quả thi đua của lớp và kế hoạch chủ nhiệm (sổ chủ nhiệm).Việc đánh giá này phải khách quan công bằng, thấy được những cố gắng nỗ lực của giáo viên đối với công tác chủ nhiệm và động viên nhắc nhở những giáo viên thiếu quan tâm đến lớp. Mỗi tháng, Hiệu trưởng (Phó Hiệu trưởng) đều kiểm tra sổ liên lạc, đây là hình thức giúp Hiệu trưởng (Phó Hiệu trưởng) khái quát được tình hình học tập rèn luyện của mỗi lớp, cũng như đánh giá của giáo viên chủ nhiệm có gì sai sót không. (Thí dụ: Học Lực yếu, thì hạnh kiểm tối đa chỉ được khá) để nhắc nhở sửa chữa kịp thời trước khi chuyển sổ liên lạc cho phụ huynh học sinh.

Cuối năm học, Hiệu trưởng (phó Hiệu trưởng) tổng kết công tác chủ nhiệm, cần khen thưởng những cá nhân đạt thành tích trong công tác chủ nhiệm (dựa vào các tiêu chuẩn đạt chiến sĩ thi đua các cấp).

Đối với lực lượng ngoài nhà trường:

Đối với phụ huynh học sinh có thể thông qua cơ chế chỉ đạo sau:

Họp phụ huynh học sinh của lớp: Cuộc họp toàn thể phụ huynh học sinh của lớp là biện pháp liên hệ rộng rãi nhất giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh, đây là một hình thức được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất. Đó là những cuộc họp được tổ chức theo lịch định kỳ tùy theo tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường. Cuộc họp phụ huynh học sinh được tổ chức nhiều lần trong một năm học tùy theo vị trí, tính chất của cuộc họp mà nội dung của chúng hướng vào những công việc cụ thể khác nhau. Thông thường tổ chức được 3 lần họp phụ huynh học sinh trong một năm đó là vào các thời kỳ: Đầu năm học, giữa năm học và cuối năm học. Để các cuộc họp toàn thể phụ huynh học sinh có hiệu quả cao, giáo viên chủ nhiệm cần phải biết cách điều khiển cuộc họp. Để điều khiển cuộc họp được tốt giáo viên chủ nhiệm cần phải: Chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, xác định đúng mục tiêu của các cuộc họp một cách cụ thể, xây dựng nội dung một cách thiết thực và phong phú, tránh tình trạng biến cuộc họp phụ huynh học sinh thành một buổi thông báo điểm và các khoản đóng góp. Khi tiến hành các cuộc họp giáo viên chủ nhiệm cần khéo léo, tế nhị, kích thích được tính tích cực của phụ huynh học sinh trong việc đề ra các biện pháp phối hợp với nhà trường, không được xúc phạm đến nhân cách của học sinh, đến danh dự của các bậc phụ huynh học sinh. Sau mỗi lần tổ chức cuộc họp cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về nội dung và hình thức của lần họp đó để kỳ họp lần sau đạt kết quả tốt hơn. Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

Trao đổi thư từ, điện thoại với phụ huynh học sinh: Đây cũng là một hình thức phối hợp giữa nhà trường với gia đình, hình thức này được sử dụng rộng rãi để thông báo tình hình học tập và quá trình tu dưỡng đạo đức của học sinh giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh đặc biệt là khi có vấn đề đột xuất. Hình thức này có tác dụng thông tin nhanh để xử lý kịp thời những sự việc cần giải quyết. Hình thức này đặc biệt có tác dụng lớn đối với việc giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt vì đây không phải là phương pháp tìm hiểu học sinh, phương pháp phối hợp hành động giữa nhà trường với gia đình mà còn là con đường ngắn nhất để giáo viên chủ nhiệm, nhà trường phổ biến những kiến thức sư phạm về giáo dục đạo đức cho học sinh với gia đình một cách cụ thể và có hiệu quả nhất.

Thông qua sổ liên lạc giữa nhà trường với gia đình: Sổ liên lạc giữa nhà trường với gia đình có vai trò hết sức quan trọng, là phương tiện trao đổi thông tin hai chiều giữa nhà trường với gia đình. Trong suốt quá trình giáo dục của cả một năm học, giáo viên chủ nhiệm cần có kế hoạch định kỳ thông báo cho gia đình học sinh biết kết quả tu dưỡng đạo đức kết quả học tập và kết quả một số hoạt động khác của con em họ thông qua sổ liên lạc. Điều quan trọng là cùng với việc thông báo kết quả cần phải có những lời nhận xét, đánh giá toàn diện, phản ánh những tiến bộ, những ưu nhược điểm của từng học sinh và những kiến nghị cần thiết đối với gia đình. Những nhận xét đánh giá và kiến nghị phải cụ thể, tránh chung chung hời hợt. Cha mẹ học sinh sau khi xem xét sổ liên lạc cần ghi rõ ý kiến của mình về những kết quả phấn đấu của con cái cũng như về nhận xét đánh giá của giáo viên chủ nhiệm. Chính sự thông báo trao đổi ý kiến qua lại như vậy sẽ giúp cho cả nhà trường với gia đình thường xuyên và kịp thời thu được những thông tin cần thiết về học sinh để không ngừng điều chỉnh và hoàn thiện sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình để giáo dục đạo đức cho học sinh. Để đảm bảo tính khách quan, tính hiệu quả của sổ liên lạc, ngoài những yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh thì cộng đồng dân cư cũng phải là một lực lượng chủ yếu tham gia đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh ở gia đình và cộng đồng. Đại diện của cộng đồng dân cư nơi gia đình học sinh sinh sống là người chuyển giao sổ liên lạc giữa giáo viên chủ nhiệm lớp và gia đình mà không thông qua học sinh như hiện nay. Mặt khác cũng tăng cường số lần sử dụng sổ liên lạc trong năm học, trong một kỳ học thay bằng chỉ có một vài lần như hiện nay mà nhiều nhà trường vẫn đang làm.

Mời phụ huynh học sinh đến trường: Đây là một hình thức thường được giáo viên chủ nhiệm hay Hiệu trưởng sử dụng trong trường hợp học sinh vi phạm kỷ luật học tập, vi phạm đạo đức ở mức độ trầm trọng. Nhà trường có thể mời phụ huynh học sinh đến để thông báo tình hình của con em họ và cùng phụ huynh học sinh bàn bạc những biện pháp thích hợp để giáo dục đạo đức cho học sinh có hiệu quả. Việc mời phụ huynh học sinh tới trường không nhất thiết chỉ để thông báo thiếu sót của học sinh. Cần hiểu rằng việc mời phụ huynh học sinh tới trường còn để bàn bạc và giúp họ, cùng với họ thống nhất cách tổ chức giáo dục kể cả các em học sinh hư, học sinh bình thường, học sinh khá, giỏi. Nhà trường phải biết huy động sự giúp đỡ của phụ huynh học sinh dưới mọi hình thức đa dạng, phù hợp với phụ huynh học sinh… Những cuộc gặp gỡ với phụ huynh học sinh cho phép xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình ngày một thân thiết hơn đồng thời ngăn ngừa được những thiếu sót trong học tập và đạo đức của học sinh. Tuy nhiên không nên mời phụ huynh học sinh đến trường vì mục đích riêng tư, đồng thời phải có thái độ đúng mực trong việc tiếp xúc đó.

Đối với lực lượng xã hội khác

Thực chất đây là những cách thức phối hợp những tác động giáo dục giữa nhà trường với các LLgiáo dục xã hội trong địa bàn dân cư nơi trường đóng và học sinh đang sinh sống. Mục đích của việc xây dựng cơ chế này một mặt là xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp trong lĩnh vực của đời sống xã hội có tác dụng như là những mối quan hệ giáo dục. Sự phối hợp giữa nhà trường và xã hội được thể hiện qua các biện pháp sau:

 • Nhà trường và xã hội phối hợp xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh
 • trong cộng đồng dân cư. Khu vực nơi học sinh đang sinh sống và học tập, lao động, vui chơi là môi trường gần gũi quen thuộc đối với các em, là môi trường mô hàng ngày ảnh hưởng đến con người. Cộng đồng nơi ở là môi trường xã hội trực tiếp điều chỉnh quan hệ của gia đình với các gia đình khác và thành viên của mỗi gia đình. Để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh thì trước hết phải xây dựng gia đình văn hóa, thông qua các phong trào gia đình văn hóa mới. Việc đó là vô cùng cần thiết bởi lẽ không khí gia đình êm ấm hòa thuận, người lớn mẫu mực trong cuộc sống, lao động cần cù nghiêm túc, say mê học tập, luôn quan tâm đến con em sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ý thức động cơ, thái độ nghị lực học tập và rèn luyện của con em mình. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh còn thực hiện thông qua nhà trường tổ chức phối hợp với các cơ quan công an, y tế, các tổ chức xã hội… bằng nhiều hình thức như kết nghĩa đỡ đầu, bảo trợ tham gia tổ chức hoạt động giáo dục học sinh. Trên cơ sở đó nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh như tuyên truyền cổ động cho các công tác: dân số – kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác như: ma túy, mại dâm, rượu chè, cờ bạc… Tham gia các phong trào xây dựng văn hóa xã hội, an toàn giao thông, phụ trách nhi đồng địa phương, bảo vệ an ninh, giữ gìn đường làng ngõ xóm, tham gia các lễ hội truyền thống của địa phương, các hội thi văn nghệ, thể thao, các hoạt động lao động công ích của địa phương, tìm hiểu và nghe nói chuyện về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa đạo đức… Đặc biệt tham gia tổ chức giáo dục học sinh trong hè ở địa phương. Điều quan trọng là mỗi thành viên trong các LLxã hội tham gia công tác giáo dục học sinh, trước hết phải là tấm gương cho các em noi theo. Đó là những tấm gương cần cù chịu khó trong lao động và công tác, nhân ái và vị tha trong quan hệ ứng xử, những tấm gương sống động trong sáng đẹp đẽ đó có tác dụng truyền cảm mạnh mẽ, tích cực hoàn thành nhân cách của học sinh. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh bằng cách nhà trường kết hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xóa bỏ và kiểm soát các tụ điểm vui chơi không lành mạnh ở khu vực trường đóng và nơi các em sinh sống. Bên cạnh đó tạo điều kiện tổ chức nhiều sân chơi phù hợp với các em trong nhà trường và ở cả khu dân cư. Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài
 • Nhà trường phối hợp với xã hội nhằm phát huy tiềm năng về vật chất và tinh thần thuận lợi cho việc giáo dục đạo đức cho học sinh.

Để thực hiện được biện pháp này nhà trường phải dựa vào nguyên tắc cơ bản để xác định với các tổ chức, đoàn thể trong xã hội là phát huy, tận dụng sức mạnh tổng hợp của mọi nguồn lực, thu hút mọi người nhằm biến hoạt động giáo dục học sinh thành nhiệm vụ của toàn dân cụ thể là:

 • Với cơ quan nhà nước có chức năng hành pháp điều hành và quản lý xã hội như: UBND, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Quân đội,… nhà trường tranh thủ sự lãnh đạo, sự hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục.
 • Với các đoàn thể chính trị xã hội như tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… Nhà trường cần phải phối hợp để phát huy sức mạnh tiềm năng của từng tổ chức trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh.
 • Với các tổ chức, đơn vị kinh tế xã hội các tổ chức này đều có điều kiện về kinh tế, cơ sở vật chất chính vì vậy mà nhà trường cần tranh thủ sự giúp đỡ của họ trong việc xây dựng cơ sở vật chất cho dạy và học, giúp học sinh làm quen với công nghệ sản xuất hiện đại và truyền thống, giáo dục lao động hướng nghiệp và khả năng thu nhận học sinh sau khi tốt nghiệp THPT mà gia đình không có điều kiện cho con em mình học tiếp, cung cấp cho họ nguồn lao động tương lai.
 • Với các cơ quan chức năng xã hội như: Trung tâm nghiên cứu, bệnh viện, cơ quan thông tin văn hóa… thì nhà trường cần phải phối hợp để tạo điều kiện cho các cơ quan giúp đỡ nhà trường trong các hoạt động văn thể.

Hiệu quả của việc liên kết giữa nhà trường và xã hội sẽ được nâng cao nếu nhà trường cũng như mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng một mạng lưới cộng tác viên của mình. Mạng lưới cộng tác viên bao gồm các nhà hoạt động chính trị, xã hội, các đoàn thể xã hội, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, Hội phụ huynh học sinh.

Xây dựng mạng lưới cộng tác viên sư phạm nhà trường cần đi sâu để phát hiện ra trong hội phụ huynh học sinh và các đoàn thể xã hội để tìm ra những người tích cực, có uy tín về nhiều mặt, qua đó mà vận động đề nghị họ cùng cộng tác giúp đỡ nhà trường. Mạng lưới cộng tác viên mỗi lớp làm việc theo một kế hoạch thỏa thuận với giáo viên chủ nhiệm. Họ theo dõi và bàn bạc về việc giáo dục học sinh của mỗi gia đình trong cộng đồng. Họ có thể đến gia đình để tìm hiểu điều kiện sinh hoạt và giáo dục học sinh, có thể giúp đỡ nhà trường tổ chức các buổi ngoại khóa cho học sinh, hoặc đỡ đầu cho học sinh thiếu sự quản lý của cha mẹ. Nhờ họ mà giáo viên chủ nhiệm làm công tác giáo dục đối với gia đình học sinh cá biệt sẽ thuận lợi hơn.

Nhà trường và xã hội phối hợp tạo ra quá trình giáo dục thống nhất và liên tục trong không gian và theo thời gian.

Để thực hiện được biện pháp này nhà trường thường xuyên chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động các tổ chức tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh qua kế hoạch hoạt động chung của nhà trường. Đây là công việc quan trọng bởi chỉ khi các gia đình, các tổ chức xã hội có hiểu rõ vai trò của giáo dục thì họ mới tự giác tham gia vào giáo dục đạo đức cho học sinh. Quá trình đó cần làm rõ một số nội dung sau:

 • Vai trò của giáo dục trong sự phát triển kinh tế, xã hội đào tạo nguồn nhân lực phục vụ CNH – HĐH đặc biệt chú ý đến vai trò của giáo dục đạo đức trong giáo dục thế hệ trẻ.
 • Thống nhất những quy định giáo dục giữa nhà trường và xã hội.
 • Thống nhất những hoạt động ở cộng đồng để học sinh tham gia tại cộng đồng như: Vui chơi, giữ gìn an ninh, phòng chống các tai tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường.

3.2.3.3. Các điều kiện thực hiện

Xây dựng được mối liên hệ chặt chẽ gắn bó giữa nhà trường – gia đình và xã hội.

Các lực lượng tham gia phối hợp giáo dục đạo đức cho học sinh phải nhiệt tình, tâm huyết, hết lòng vì thế hệ trẻ.

Có nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động.

3.2.4. Biện pháp 4: Quản lý việc đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục đạo đức học sinh Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

3.2.4.1 Ý nghĩa và Mục đích của biện pháp

Biện pháp này góp phần động viên, khuyến khích, nhân rộng được tấm gương của các tập thể, cá nhân có tư cách, phẩm chất, tinh thần tu dưỡng và rèn luyện đạo đức tốt; giúp các em học sinh thấy được các tồn tại, khuyết điểm, các nguyên nhân và biện pháp để học tập, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức tốt hơn. Giúp cho cán bộ quản lý các cấp, giáo viên, phụ huynh thấy được những ưu điểm, nhược điểm của học sinh trong công tác giáo dục đạo đức, rút kinh nghiệm, tìm ra những nguyên nhân, biện pháp để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh.

3.2.4.2 Nội dung của biện pháp

Xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại đạo đức học sinh: căn cứ vào Luật giáo dục 2005, Thông Tư 58 Bộ giáo dục&ĐT, Điều lệ trường THPT, Quy chế đánh giá xếp loại học sinh, nội quy, quy định của trường THPT Minh Đài xây dựng và thực hiện tốt nguyên tắc trong kiểm tra đánh giá việc thực hiện hoạt động giáo dục của giáo viên và học sinh. Xây dựng nội dung kiểm tra phù hợp với hoạt động giáo dục đạo đức đang thực hiện trong nhà trường. Làm rõ chế độ kiểm tra việc thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức theo hình thức: thường xuyên, định kỳ, đột xuất. Chế độ kiểm tra giúp thúc đẩy việc thực hiện hoạt động giáo dục diễn ra đúng tiến độ. Lựa chọn phương pháp kiểm tra phù hợp với hoạt động giáo dục nhà trường, tránh gây căng thẳng cho giáo viên và học sinh. Nhưng cũng không tạo tâm lí lỏng lẻo lơ là trong việc thực hiện hoạt động trên.

3.2.4.3. Quy trình thực hiện Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

Về công tác kiểm tra

Hạn chế lớn nhất trong công tác kiểm tra đã làm rõ trong phần thực trạng là trường THPT Minh Đài chưa xây dựng được đội ngũ kiểm tra có có đủ năng lực hiểu biết toàn diện về nội dung giáo dục đạo đức. Kiểm tra chưa đúng định kỳ đảm bảo tính thường xuyên liên tục do vậy cần khắc phục hạn chế trên bằng một số biện pháp như:

Trong nhà trường cần tăng cường thực hiện tốt nguyên tắc trong kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

Cán bộ giáo viên thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao và tiêu chuẩn về đạo đức theo quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình để chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra, nêu cao ý thức tự kiểm tra, tự phê bình, nhìn thẳng vào sự thật, tự nhận thấy và dũng cảm nhận sai lầm, khuyết điểm, vi phạm, thật sự cầu thị tiếp thu góp ý, phê bình của nhà trường đối với mình.

Cấp quản lý nhà trường phải chủ động chọn nội dung, đối tượng, có kế hoạch, phương pháp kiểm tra sát hợp; kết hợp chặt chẽ giữa nêu cao ý thức tự giác tự kiểm tra, tự phê bình của giáo viên và học sinh với công tác thẩm tra, xác minh để làm rõ, kết luận chính xác nội dung kiểm tra (khi cần thiết). Kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của giáo viên, học sinh phải gắn với công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ và việc nâng cao chất lượng nội dung các hoạt động giáo dục. Kiểm tra các hoạt động giáo dục đạo đức phải có hình thức, phương pháp kiểm tra khách quan, thận trọng, chặt chẽ, phù hợp. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng nôi dung các hoạt động giáo dục. Khi tham gia góp ý, phê bình đối với cán bộ giáo viên được kiểm tra không được gây tâm lý nặng nề, căng thẳng. Phải xây dựng được chế độ kiểm tra hoạt động giáo dục đạo đức trong nhà trường. Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm tra 6 tháng và hằng năm đối với việc thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức của cán bộ giáo viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý, lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trong chương trình, kế hoạch kiểm tra, cấp quản lý phải đề ra nội dung, đối tượng, biện pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, giáo viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách.

 • Chương trình, kế hoạch kiểm tra cán bộ, giáo viên trong việc thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức phải được chủ thể kiểm tra thông báo cho đối tượng kiểm tra và tổ chức đang quản lý đối tượng kiểm tra từ đầu năm (trừ trường hợp kiểm tra đột xuất).
 • Qua kiểm tra, phải xem xét, kết luận về cuộc kiểm tra; xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ, giáo viên có khuyết điểm, vi phạm và trách nhiệm của tổ chức quản lý cán bộ, giáo viên; theo dõi, đôn đốc việc chấp hành kết luận sau kiểm tra.

Xây dựng tốt nội dung kiểm tra, trong đó tập trung vào một số vấn đề sau:

 • Việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung hoạt động giáo dục đạo đức tới giáo viên và học sinh của cấp lãnh đạo; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của bản thân cán bộ, giáo viên và học sinh.
 • Về tinh thần yêu nước, kiên định thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Về ý thức trách nhiệm phục vụ học sinh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; việc triển khai hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh; chống biểu hiện về sự vô cảm, quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho học sinh.
 • Về tình thương yêu, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, đoàn kết, hợp tác quốc tế; chống chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.
 • Về thực hiện các chuẩn mực đạo đức và đạo đức nghề nghiệp do cơ quan, đơn vị, tổ chức ban hành theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhà trường cần xây dựng được hình thức kiểm tra đảm bảo tính chặt chẽ, khoa họ. Theo tác giả trong một năm học để thực hiện tốt hoạt động giáo dục cần thực hiện kiểm tra như sau:

 • Kiểm tra thường xuyên: Người đứng đầu nhà trường là hiệu trưởng phân công kiểm tra trực tiếp hoặc gián tiếp phó hiệu trưởng và ban kiểm tra về việc thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức thông qua trực tiếp trao đổi, đối thoại với đối tượng kiểm tra hoặc trao đổi, tìm hiểu thông qua học sinh của đối tượng kiểm tra. Việc kiểm tra thường xuyên diễn ra trong từng tiết học ….
 • Kiểm tra đột xuất: Kiểm tra và kết luận kịp thời khi có sự việc đột xuất xảy ra hoặc khi có yêu cầu của tổ chức cấp trên đối với cán bộ, giáo viên trong việc thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức chủ yếu thông qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo hoặc kiểm tra việc vi phạm Quy định này.Tập trung kiểm tra những vấn đề liên quan đến hoạt động giáo dục đạo đức đơn vị. Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài
 • Kiểm tra định kỳ: Căn cứ yêu cầu của việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác xây dựng hoạt động giáo dục đạo đức và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức để xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định nội dung, đối tượng, thời gian và tiến hành kiểm tra cho phù hợp. Nhà trường cần tiến hành kiểm tra định kỳ theo tuần, tháng, học kỳ để kịp thời đôn đóc việc thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức của học sinh và giáo viên.

Về phương pháp kiểm tra cũng cần được xây dựng cho phù hợp thực tế với hoạt động giáo dục đạo đức của nhà trường. Trong đó cần tập trung vào một số vấn đề sau:

 • Xây dựng kế hoạch từng cuộc kiểm tra; quyết định lập đoàn (tổ) kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong đoàn (tổ) kiểm tra, xây dựng đề cương kiểm tra.
 • Thông báo cho cán bộ, giáo viên, học sinh được kiểm tra biết để phối hợp và cán bộ, giáo viên và học sinh được kiểm tra biết để chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra theo đề cương kiểm tra, cung cấp tài liệu phục vụ cho việc kiểm tra và gửi cho đoàn (tổ) kiểm tra.
 • Việc thông báo cần thực hiện sớm (trước10 ngày) để giáo viên, học sinh có thời gian chuẩn bị gồm: Quyết định thành lập đoàn (tổ) kiểm tra, kế hoạch thực hiện, đề cương gợi ý để cán bộ, giáo viên, học sinh được kiểm tra báo cáo.
 • Đoàn (tổ) kiểm tra tiến hành kiểm tra; thẩm tra, xác minh theo các nội dung kiểm tra.
 • Trong quá trình kiểm tra, nếu có nội dung mới phát sinh cần phải kiểm tra thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo ban giám hiệu nhà trường xem xét, quyết định bổ sung nội dung kiểm tra.
 • Đoàn (tổ) kiểm tra tiến hành kiểm tra họp thảo luận, kết luận; thông báo kết luận kiểm tra đến cán bộ, giáo viên, học sinh được kiểm tra, tổ chức quản lý cán bộ, giáo viên, học sinh được kiểm tra để chấp hành.
 • Kết luận kiểm tra cần được thông báo trực tiếp để kịp thời biểu dương cũng như uốn nắn, nhắc nhở, có những yêu cầu cần thiết đối với cán bộ, giáo viên, học sinh được kiểm tra. Hình thức thông báo kết luận do người đứng đầu nhà trường quyết định.
 • Lập và lưu trữ hồ sơ cuộc kiểm tra; phân công cán bộ giám sát cán bộ, giáo viên, học sinh được kiểm tra chấp hành kết luận kiểm tra, quyết định kỷ luật (nếu có) sau kiểm tra.

Về công tác xử lý kết quả kiểm tra

Biểu dương, khen thưởng cán bộ, giáo viên, học sinh tiêu biểu thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Phổ biến, nhân rộng những gương điển hình trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo.

Chấn chỉnh, nhắc nhở, uốn nắn cán bộ, giáo viên có nhận thức lệch lạc, có khuyết điểm hoặc biểu hiện vi phạm. Xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, giáo viên, học sinh có khuyết điểm hoặc vi phạm (nếu có). Qua giám sát, kiểm tra chấp hành nếu phát hiện cán bộ, giáo viên, học sinh có dấu hiệu vi phạm thì chuyển uỷ ban kiểm tra tiến hành kiểm tra.

Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh được kiềm tra chấp hành kết luận kiểm tra, quyết định kỷ luật (nếu có); ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, học sinh được kiểm tra sửa chữa khuyết điểm vi phạm (nếu có), khắc phục hậu quả gây ra. Sau khi xử lý học sinh vi phạm, cần có kế hoạch theo dõi, phối hợp với phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương tạo cho học sinh phấn đấu sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ. BGH nhà trường cần có công văn gửi con em các xã vi phạm đạo đức trong nhà trường cần tu dưỡng rèn luyện đạo đức tại địa phương.

3.2.4.4 .Các điều kiện thực hiện

Xây dựng các tiêu chí, cơ chế kiểm tra, đánh giá công khai, công bằng. Lực lượng tham gia kiểm tra có đủ trình độ, năng lực chuyên môn về kiểm tra, đánh giá. Làm việc công bằng, khách quan.

3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cộng đồng, địa phương cho học sinh Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

3.2.5.1 .Ý nghĩa và Mục đích của biện pháp

Biện pháp này góp phần giáo dục đạo đức và phát triển nhân cách cho học sinh. Mặt khác còn gián tiếp giúp các em nắm được hệ thống giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam từ đó giáo dục lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, định hướng giáo dục tư tưởng tình cảm hành động con người Việt Nam. Giúp các em mặc dù tiếp cận với những khoa học hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc độc đáo của dân tộc mình. Chính từ những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc mà giúp các em vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong học tập, lao động rèn luyện sẵn sàng bảo vệ và xây dựng Tổ quốc với tình yêu quê hương đất nước thiết tha.

3.2.5.2. Nội dung của biện pháp

Trường THPT Minh Đài căn cứ vào tình hình cụ thể địa phương để duy trì và phát huy truyền thống sau:

Truyền thống yêu nước: Là sự biểu hiện tình cảm, ý chí, hành động của con người Việt Nam từ thế hệ này truyền sang thế hệ sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Truyền thống nhân nghĩa: Đây là đạo lý cao thượng của dân tộc ta đó là lòng nhân ái, sự giúp đỡ yêu thương giúp đỡ lẫn nhau… lòng vị tha cả với kẻ thù.

Các truyền thống trong giáo dục như: Tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học, uống nước nhớ nguồn…

3.2.4.3. Quy trình thực hiện Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

Đối với mỗi cán bộ giáo viên không những làm tốt công tác giảng dạy, trau dồi cho học sinh tri thức, kỹ năng, kỹ xảo về các lĩnh vực khoa học mà còn phải làm tốt nhiệm vụ giáo dục.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng sách báo với nội dung về lịch sử, văn hoá truyền thống dân tộc, địa phương tỉnh Phú Thọ… để giáo dục học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đặt biệt tổ chức cho học sinh dâng hương khu di tích Đền Hùng, Thăm, viếng nghĩa trang Liệt sĩ xã Minh Đài… Đặt biệt hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, du lịch, hội thảo nhằm giúp các em có dịp rèn luyện các hành vi tốt, phòng ngừa các hành vi xấu qua hoạt động thực tiễn đó.

Tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường nhằm giáo dục tri thức về các giá trị đạo đức truyền thống, khởi đầu xây dựng cho học sinh những thói quen tốt đối với các giá trị đạo đức truyền thống. Nghiên cứu khả năng lồng ghép nội dung giáo dục những giá trị đạo đức truyền thống vào các môn học và tạo môi trường thuận lợi giúp cho việc tuyên truyền giáo dục các giá trị đạo đức truyền thống. Tạo môi trường thuận lợi giúp cho việc tuyên truyền giáo dục các giá trị đạo đức truyền thống.

3.2.5.4 .Các điều kiện thực hiện

Có kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động thực tế và các tham quan học tập thực tế. Việc tổ chức, triển khai thực hiện có kế hoạch chặt chẽ, phù hợp. Bộ máy quản lý hoạt động giáo dục đạo đức của nhà trường phải được vận hành thường xuyên, liên tục thành nếp. Kết quả hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh phải đạt hiệu quả cao.

3.2.6. Biện pháp 6: Quản lý nâng cao chất lượng văn hóa trong nhà trường Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

3.2.6.1 .Ý nghĩa và Mục đích của biện pháp

Khi nói đến văn hóa, người ta thường hàm ý về khía cạnh tinh thần. Tuy nhiên, nói một cách chính xác thì văn hóa của tổ chức như là hệ thống các giá trị hay tài sản vô hình và hữu hình mà tổ chức sở hữu. Văn hóa có các hợp phần mang tính vật thể và phi vật thể. Cụ thể hơn, các giá trị tinh thần hữu hình và vô hình cần được hiện thực hóa, hiện diện thông qua các biểu hiện hữu hình, vật thể hay vật chất. Vận dụng lý thuyết “tổ chức biết học hỏi” vào quản lý văn hóa nhà trường nhằm góp phần nâng cao giá trị, hành vi đạo đức của học sinh thông qua cách ứng xử, ăn mặc, môi tường sư phạm văn hóa. Các lĩnh vực này được vận hành dưới sự quản lý của BGH đứng đầu là hiệu trưởng và qua đó đã thể hiện sự độc đáo riêng biệt khác nhau ở mỗi nhà trường.

3.2.6.2. Nội dung của biện pháp

Môi trường sư phạm là điều kiện quan trọng để tổ chức quá trình dạy học giáo dục, là một trong những nhân tố quyết định tính hiệu quả của quá trình giáo dục. Hiệu trưởng phải thực hiện được vai trò quản lý trong việc xây dựng môi trường sư phạm phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục nói chung và công tác giáo dục đạo đức nói riêng. Người hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học, chăm lo xây dựng nhà trường từ cơ sở vật chất, cảnh quan, nề nếp, kỷ cương, không khí học tập… trong đó người hiệu trưởng cần chú ý xây dựng mối quan hệ lành mạnh, trong sáng giữa thầy với thầy, giữa thầy và trò, giữa bạn bè, giữa tập thể và cá nhân… Đây là mối quan hệ giữa người với người, những mối quan hệ đó tốt đẹp sẽ tạo nên những nét bản chất nhất, những nét riêng của trường, tạo nên môi trường đạo đức thuận lợi nhất để hình thành nhân cách cao đẹp ở học sinh.

Về tầm nhìn là sự nắm bắt nhanh sự thay đổi của nhà trường trước bối cảnh mới trong nước và trên thế giới. Đó là việc hưởng ứng thực hiện phong trào xây dựng “Nhà trường thân thiện học sinh tích cực” của ngành giáo dục. Hưởng ứng nhiệt tình phong trào xây dựng nếp sống thanh lịch của người Hà Nội, hay đi đầu trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học. Nhưng điều quan trọng nhất là tầm nhìn đó được sự ủng hộ của cán bộ giáo viên trong thực hiện các sứ mệnh mà nhà trường xác định cần thực hiện. Sự quản lý của nhà trường về văn hóa trường học từ môi trường sư phạm, đến ứng xử trong nhà trường góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp cho học sinh.

3.2.6.3. Quy trình thực hiện Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

Thứ nhất: Quản lý bầu không khí trong nhà trường

Quản lý khung cảnh sư phạm nhà trường khang trang sạch sẽ, giúp học sinh củng cố nâng cao tình yêu quê hương đất nước, có tinh thần bảo vệ môi trường.

Quản lý khẩu hiệu trong nhà trường với nhưng khẩu hiệu mang tính giáo dục đạo đức cao như “Giáo dục làm người là mục tiêu số 1 của nhà trường” hay “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Tiên học lễ, hậu học văn” như muốn khẳng định nét truyền thống văn hóa riêng của nhà trường trong giáo dục. Đồng thời có tác động tới hành vi đạo đức học sinh hàng ngày khi đến trường.

Thứ hai: Về tinh thần

Phải tạo dựng và duy trì không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, lành mạnh; hình thành nên phong cách học tập, lao động và vệ sinh trong nhà trường như:

 • Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của ngành, của nhà trường đề ra (có nề nếp học tập và làm việc nghiêm túc, vệ sinh sạch sẽ…).
 • Thực hiện tốt các phong trào thi đua, mọi hành động đúng phải ủng hộ, phê phán những cái sai, cái tiêu cực.
 • Xây dựng văn hoá học đường: xây dựng quy ước ứng xử văn hoá, xác định hệ thống giá trị, tầm nhìn của mỗi nhà trường.
 • Xây dựng mối quan hệ tốt giữa các thành viên trong nhà trường: Quan hệ

giữa thầy với thầy, giữa thầy với trò, giữa học sinh với học sinh. Trong các mối quan hệ phải thực sự đúng mực, hài hoà, giáo viên có những cử chỉ, hành động, lời nói ân cần đối với học sinh. Quan hệ giữa học sinh với nhau phải đoàn kết, thân ái, không nói tục chửi bậy, không tham gia vào các tệ nạn xã hội. Qua các mối quan hệ làm cho các em luôn coi trường học là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em. Nhà trường phải thực sự là ngôi nhà thứ hai, là tổ ấm của mỗi em.

Tuyên truyền vận động trong đội ngũ giáo viên thực hiện các phong trào thi đua: “Dạy tốt – học tốt”, cuộc vận động: “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”. “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo”, xây dựng “Gia đình nhà giáo văn hoá”, “Cơ quan văn hoá”.

Nêu cao khẩu hiệu: “Tiên học lễ, hậu học văn” và lời dạy của Bác Hồ đối với học sinh: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ phần lớn ở công học tập của các em” trong nhà trường.

 • Đẩy mạnh hưởng ứng phong trào: “Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”, chương trình này chính là nhằm mục đích xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh để đạt hiệu quả cao trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
 • Tuyên truyền, vận động toàn thể thầy cô giáo, các em học sinh hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, kể chuyện về tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp với nhiều hình thức phong phú theo các chủ đề năm học. Đưa trò chơi dân gian, hát ca và các loại hình sinh hoạt văn hoá dân gian khác vào trường học một cách bền vững. Tạo điều kiện để học sinh được tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ lành mạnh, bổ ích, qua đó vừa giúp các em có điều kiện khẳng định mình, mặt khác còn hạn chế thời gian các em đi chơi các trò chơi nguy hại. Ngoài ra nhà trường nên thường xuyên tổ chức cho các em học sinh lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, chăm sóc cây cảnh, lao động tăng gia sản xuất… Qua các buổi lao động đó các em được trực tiếp góp sức của mình xây dựng nhà trường và các em biết trân trọng công sức mình bỏ ra, giúp cho các em học sinh có được tình yêu đối với lao động, giáo dục được tinh thần làm chủ tập thể.

Thứ ba: Quản lý văn hóa ứng xử trong nhà trường

Thông qua việc xây dựng nội quy trường học, cách ăn mặc của giáo viên và học sinh khi đến trường. Trong mỗi lớp học đều có ảnh Bác Hồ được treo ở vị trí trang trọng nhất, và dòng chữ: “Học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” Mỗi khi nhìn lên bảng đen, các em đều nhìn thấy nụ cười ấm áp của Bác như nhắn nhủ: Hãy học tập và tu dưỡng đạo đức tốt để trở thành người có ích cho xã hôi. Các em học sinh đến trường trong trang phục áo trắng mang nhãn hiệu logo của trường, với phù hiệu mang tên, trường, lớp, với đôi dép xăng đan gọn gàng, các em vui vẻ bên nhau, học tập say mê. Việc tuân theo các quy định, nội quy nhà trường đã tạo nên nét đẹp văn hóa trường học ở học sinh trường THPT Minh Đài. Điều đó góp phần tạo ra các thế hệ học sinh học tốt, chăm ngoan và thái độ hòa nhã, cư xử đúng mực. Đó chính là nét văn hóa của học sinh trường THPT Minh Đài .

Thứ tư: Quản lý giá trị, niềm tin, kỳ vọng

Quá trình lãnh đạo, quản lý nhà trường là quá trình xây dựng văn hóa tổ chức nhà trường, về bản chất là quá trình định hướng giá trị. Giá trị không hình thành tức thì mà được thử thách, sàng lọc và khi đã hình thành thì nó có tác dụng lâu bền, được lưu truyền qua các thế hệ. Đó là giá trị chân – thiện – mỹ. Hệ thống giá trị cốt lõi của trường THPT Minh Đài cũng là hệ thống giá trị cốt lõi của tất cả các nhà trường Việt Nam. Giá trị cốt lõi của văn hóa quản lý nói chung và văn hóa quản lý vận dụng trong nhà trường THPT Minh Đài nói riêng là coi trọng con người, kết hợp đức trị và pháp trị để duy trì sự ổn định, hướng tới sự hài hòa và phát triển bền vững. Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

Với mục tiêu nhà trường đặt ra, nhà trường đã thông qua các kế hoạch: Đưa giáo viên tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ giáo viên, bằng các hoạt động: Thi giáo viên dạy giỏi, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi. Học sinh được tham gia các hoạt động Đoàn thể, chuyên môn như: Thi học sinh giỏi cấp trường, thi sáng tạo khoa học- kỹ thuật, các hội thảo: Học sinh nói chuyên về tự học, tự nghiên cứu hoặc các cuộc giao lưu với các giáo viên trường bạn đã tạo nên niềm tin cho giáo viên và học sinh. Và họ “ tin là cần làm” để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Niềm tin là thứ sẵn sàng đạt được nhất thông qua giao tiếp cởi mở giữa các cá nhân và tập thể trong trường, niềm tin cũng sẽ được tăng cường khi nhà trường có truyền thống “đưa ra các quyết định theo cái cách phản ánh một sự hiểu biết rõ ràng và tinh tế về văn hóa của trường”.

Đối với học sinh, văn hóa tạo nên giá trị đạo đức và có vai trò điều chỉnh hành vi. Khi được giáo dục trong một môi trường văn hóa và thấm nhuần hệ giá trị văn hóa, học trò không những hình thành được những hành vi chuẩn mực mà quan trọng hơn là ẩn chứa trong tiềm thức các em là niềm tin nội tâm sâu sắc vào những điều tốt đẹp, từ đó, khao khát cuộc sống hướng thiện và sống có lý tưởng. Ví vậy, các em luôn mong đợi Văn hóa Nhà trường giúp các em về khả năng thích nghi với xã hội. Một con người có văn hóa thì trong con người đó luôn hội tụ đầy đủ những giá trị đạo đức căn bản, đó là đức tính khiêm tốn, lễ độ, thương yêu con người, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội… Do vậy, khi gặp những tình huống xã hội phát sinh, dù là những tình huống mà các em chưa từng trải nhưng nhờ vận dụng năng lực văn hóa để điều tiết hành vi một cách hài hòa, các em có thể tự điều chỉnh mình phù hợp với hoàn cảnh, ứng xử hợp lẽ, hợp với lòng người và cuộc sống xung quanh.

3.2.6.4 .Các điều kiện thực hiện

Văn hóa là một khái niệm phức hợp và phức tạp nên ban lãnh đạo nhà trường cần có kế hoạch với mục tiêu cụ thể để phát triển và quản lý văn hóa nhà trường, có bước kiểm tra, đánh giá (bước đầu đánh giá là của nhân dân trong vùng về chất lượng trình độ và văn hóa của nhà trường). Hiệu trưởng nhà trường phải xây dựng Hội đồng sư phạm nhà trường là một tập thể đoàn kết, nhất trí, vững mạnh. Cán bộ giáo viên, nhân viên luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, là tấm gương cho học sinh noi theo. Phải không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để hoàn thiện nhân cách bản thân, luôn nhiệt tình, tâm huyết với công tác giáo dục học sinh, coi học sinh như con em của mình. Các lực lượng giáo dục trong nhà trường đều có ý thức thống nhất được tầm quan trọng của quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trong giai đoạn hiện nay: nền kinh tế thị trường, nhiều tệ nạn xã hội, nhiều giá trị nhân văn truyền thống đạo đức bị coi thường, xô lệch… Cần phải đưa vấn đề giáo dục đạo đức vào công tác xây dựng môi trường sư phạm một cách khoa học, chặt chẽ.

Huy động các lực lượng thống nhất mục đích và thống nhất chương trình hành động xây dựng môi trường sư phạm nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh. Phải quyết tâm thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ đã thống nhất giữa các lực lượng trong nhà trường. Nhà trường phải có diện tích đủ rộng để quy hoạch thành các khu vực tạo ra khuôn viên xanh – sạch – đẹp trong nhà trường.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

Biện pháp quản lý là một hệ thống đa dạng, năng động. Không có biện pháp nào vạn năng. Mỗi biện pháp có ưu thế riêng nhưng lại có nhược điểm riêng. Chính vì vậy chúng ta nên dùng nhiều biện pháp để phối hợp giải quyết một nhiệm vụ. Phải tuỳ theo công việc, con người, hoàn cảnh cụ thể mà lựa chọn các biện pháp thích hợp. Qua thực tiễn, các biện pháp trên phải được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất. Mỗi biện pháp khi đứng riêng lẻ thì ít có giá trị nhưng khi có sự phối hợp sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh.

Trong các biện pháp trên: Biện pháp “Nâng cao nhận thức cho các lực lượng giáo dục về giáo dục đạo đức” có ý nghĩa tiên quyết. Trong bất kỳ một hoạt động nào, việc nâng cao nhận thức cho mọi người tham gia là hết sức cần thiết vì có nhận thức đúng mới hành động đúng, nhận thức chi phối mọi hoạt động. Do vậy, việc nâng cao nhận thức cho các lực lượng giáo dục về hoạt động giáo dục đạo đức học sinh sẽ mang lại sự thành công của hoạt động này. Biện pháp “Kế hoạch hoá công tác quản lý giáo dục đạo đức học sinh” có ý nghĩa quyết định đến thành công của công tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh, bởi vì bất cứ một hoạt động nào muốn đạt được mục tiêu đặt ra thì phải xây dựng được kế hoạch hoạt động. Trên cơ sở phân tích thực trạng, những thuận lợi, khó khăn, căn cứ vào những tiềm năng và những khả năng cần có để xác định rõ mục tiêu, nội dung hoạt động và các biện pháp cần thiết phù hợp với thực tiễn. Biện pháp “Nâng cao chất lượng quản lý văn hóa nhà trường ” mang ý nghĩa then chốt bởi vì trường học là nơi truyền bá những nét đẹp của văn hóa một cách khuôn mẫu và bài bản nhất. Môi trường sư phạm là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình giáo dục đạo đức, công tác giáo dục đạo đức chỉ có thể đạt hiệu quả khi nó diễn ra trong một môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện cả về tinh thần và cơ sở vật chất. Nét đẹp văn hóa trong giao tiếp cũng đòi hỏi các nhà sư phạm dạy cho học sinh những điều mẫu mực nhất. Những chuẩn mực về lời nói, hành vi trong giao tiếp, ứng xử một cách mẫu mực đòi hỏi về phía nhà trường phải đưa ra những chuẩn mực trong chương trình giảng dạy. Chính vì thế việc xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực trong nhà trường sẽ giúp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh. Biện pháp “Tăng cường giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cộng đồng, địa phương cho học sinh” có ý nghĩa bổ trợ, góp phần giáo dục đạo đức và phát triển nhân cách cho học sinh. Mặt khác còn gián tiếp giúp các em nắm được hệ thống giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam từ đó giáo dục lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, định hướng giáo dục tư tưởng tình cảm hành động con người Việt Nam. Giúp các em mặc dù tiếp cận với những khoa học hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc độc đáo của dân tộc mình. Những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc mà giúp các em vượt qua khó khăn, thử thách trong học tập, lao động rèn luyện sẵn sàng bảo vệ và xây dựng Tổ quốc với tình yêu quê hương đất nước thiết tha. Biện pháp: “Tổ chức thành lập Ban chỉ đạo quản lý các hoạt động giáo dục đạo đức phù hợp với đối tượng giáo dục và các lực lượng tham gia giáo dục” mang tính toàn diện bởi vì đích của biện pháp là xã hội hoá giáo dục. Phát huy được sức mạnh tổng hợp cho giáo dục. Biện pháp này đã giải quyết được mâu thuẫn bức xúc nhất trong quản lý giáo dục nói chung và quản lý giáo dục đạo đức nói riêng.

3.4. Khảo nghiệm về nhận thức tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp

Để khắc phục tính chủ quan, tác giả đã trưng cầu ý kiến của 60 thành viên về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh. Sáu mươi thành viên bao gồm: 1 hiệu trưởng, 3 hiệu phó, 05 tổ trưởng chuyên môn, 1 Bí thư đoàn, 1 Chủ tịch Công đoàn, 49 giáo viên, 7 nhân viên. Kết quả như sau :

Bảng 3.1: Kết quả khảo sát về nhận thức tính cấp thiết, tính khả thi của các biện pháp:

Kết quả từ bảng 3.1 cho thấy đại đa số thành viên đánh giá các biện pháp giáo dục đạo đức trên là cấp thiết và khả thi, có thể vận dụng vào thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức học sinh, thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, tác giả luận văn đã đề xuất 6 biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường như sau:

Biện pháp 1: Quản lý các hoạt động nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh.

Biện pháp 2: Quản lý việc kế hoạch hoá hoạt động giáo dục đạo đức học sinh.

Biện pháp 3: Thành lập Ban chỉ đạo quản lý các hoạt động giáo dục đạo đức phù hợp với đối tượng giáo dục và các lực lượng tham gia giáo dục.

Biện pháp 4: Quản lý việc đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục đạo đức học sinh.

Biện pháp 5: Tăng cường giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cộng đồng, địa phương cho học sinh.

Biện pháp 6: Quản lý nâng cao chất lượng văn hóa trong nhà trường. Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trên có mối quan hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau. Biện pháp này là tiền đề, cơ sở cho biện pháp kia, chúng bổ sung cho nhau và thúc đẩy nhau cùng hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh. Do đó, phải thực hiện chúng một cách đồng bộ, nhất quán trong suốt quá trình giáo dục đạo đức học sinh.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Tác giả luận văn đã hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra :

 • Tổng quan được các vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức. Đây là cơ sở, là khung lý luận của đề tài.
 • Xác định được 10 tồn tại, hạn chế cơ bản của hoạt động giáo dục đạo đức và quản lý hoạt động giáo dục đạo đức của trường THPT Minh Đài

Hoạt động giáo dục đạo đức có những hạn chế cơ bản sau:

 • Hoạt động giáo dục đạo đức có những hạn chế cơ bản sau:
 • Nhà trường chủ yếu chú trọng giáo dục trí dục, chưa quan tâm đúng mức đến mặt đức dục, nội dung giáo dục đạo đức thiên về kiến thức mà xem nhẹ việc rèn ý thức, thái độ, hành vi cho học sinh.
 • Các hình thức tổ chức chưa phong phú, đa dạng, có chiều sâu để cuốn hút học sinh. Thiếu các hoạt động trải nghiệm thực tiễn để các em có thể cảm nhận được sâu các nội dung giáo dục
 • Mục tiêu, nội dung giáo dục đạo đức và các giải pháp giáo dục đạo đức chưa được chuyển tải nhất quán tới các đoàn thể xã hội, phụ huynh học sinh để đồng trách nhiệm trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh.

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức có những hạn chế cơ bản sau:

 • Thiếu văn bản pháp quy hướng dẫn về hoạt động giáo dục đạo đức nên việc tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức thiếu đồng bộ. Hoạt động giáo dục đạo đức không mang tính pháp quy cao như hoạt động dạy học, nên trong thực tế hoạt động giáo dục đạo đức chưa được đặt ngang hàng với giáo dục trí tuệ. Ngoài ra, thiếu sự chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới, văn bản hướng dẫn nhiều khi còn chung chung, dẫn đến sự vận dụng thiếu đồng bộ không chỉ giữa các trường.
 • Thiếu kế hoạch hệ thống và chi tiết. Việc quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường mới chỉ dừng lại ở lựa chọn những ngày lễ lớn để tổ chức hoạt động giáo dục, chưa cụ thể và đa dạng hóa các hình thức tổ chức theo những vấn đề/nhu cầu của thực tế. Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài
 • Công tác tuyên truyền giáo dục trong đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường chưa hiệu quả. Một bộ phận cán bộ quản lý và giáo viên nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục đạo đức, thiếu quan tâm đến mặt giáo dục này cho học sinh, thậm chí còn có những cán bộ giáo viên thiếu mẫu mực, chưa phải là tấm gương cho học sinh noi theo.
 • Thiếu sự phối hợp hiệu quả: Một số cơ quan, ban ngành chưa quan tâm phối hợp với nhà trường để giáo dục đạo đức cho học sinh. Vẫn còn hiện tượng nhận thức sai lệch về nhà trường, cho rằng giáo dục đạo đức chỉ là trách nhiệm của riêng nhà trường. Một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm phối hợp với nhà trường để giáo dục đạo đức cho con em. Tư tưởng “trăm sự nhờ thầy” còn khá phổ biến trong phụ huynh. Còn có những phụ huynh chăm lo làm ăn hơn chăm sóc con cái. Tâm lý “bao cấp” trong giáo dục còn ảnh hưởng lớn đến tư tưởng phụ huynh, quan niệm về xã hội hóa giáo dục chưa được nhận thức đầy đủ.
 • Năng lực quản lý hoạt động giáo dục đạo đức của một bộ phận cán bộ quản lý, năng lực tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức của đội ngũ giáo viên vẫn còn những hạn chế. Vì vậy còn nặng về biện pháp hành chính, các biện pháp sư phạm chưa được phát huy một cách tích cực.
 • Thiếu cán bộ chuyên trách có năng lực để tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tài liệu, kinh phí, cơ sở vật chất chưa đáp ứng đầy đủ cho hoạt động giáo dục đạo đức.
 • Thiếu chú trọng tạo môi trường giáo dục trong và ngoài tốt (mặt trái của đời sống xã hội ảnh hưởng sâu sắc đến môi trường giáo dục nói chung và hoạt động giáo dục đạo đức nói riêng cho học sinh THPT…)
 • Đề xuất được 6 biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế cơ bản của hoạt động giáo dục đạo đức và quản lý hoạt động giáo dục đạo đức của trường THPT Minh Đài đó là:

Biện pháp 1: Quản lý các hoạt động nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh.

Biện pháp 2: Quản lý việc kế hoạch hoá hoạt động giáo dục đạo đức học sinh.

Biện pháp 3: Thành lập Ban chỉ đạo quản lý các hoạt động giáo dục đạo đức phù hợp với đối tượng giáo dục và các lực lượng tham gia giáo dục.

Biện pháp 4: Quản lý việc đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục đạo đức học sinh.

Biện pháp 5: Tăng cường giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cộng đồng, địa phương cho học sinh.

Biện pháp 6: Quản lý nâng cao chất lượng văn hóa trong nhà trường.

2. Kiến nghị Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

Đối với Bộ Giáo dục và Đạo tạo

Trong từng chu kỳ bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên nên có nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên chủ nhiệm về hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT.

Cần đổi mới về nội dung và phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ

 • Cần có văn bản chỉ đạo chặt chẽ về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
 • Tổ chức hội thảo về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
 • Tăng cường thanh tra – kiểm tra công tác giáo dục đạo đức cho học sinh đối với các trường.
 • Cho phép khen thưởng những cán bộ- giáo viên- chủ nhiệm có thành tích trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh.

Đối với các cấp chính quyền

 • Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục quyết liệt hơn để hổ trợ nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh
 • Có chỉ đạo mạnh với các lực lượng chức năng làm sạch môi trường giáo dục ở địa phương.

Đối với trường THPT Minh Đài

 • Thành lập Ban giáo dục đạo đức học sinh
 • Cần xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh riêng biệt theo tháng, học kỳ và năm học với nội dung, hình thức phong phú và hấp dẫn.
 • Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương.
 • Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục trong nhà trường có tính giáo dục cao.
 • Tổ chức hội thảo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
 • Xử lý nghiêm minh đối với những học sinh vi phạm đạo đức. Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Giáo dục đạo đức học sinh Trường THPT Minh Đài

One thought on “Luận vặn: Giải pháp nâng cao giáo dục tại THPT Minh Đài

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng giáo dục đạo đức học sinh THPT Minh Đài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464