Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Cơ sở và nguyên tắc đề xuất các biện pháp

3.1.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp

3.1.1.1. Cơ sơ pháp lí

Phát triển đội ngũ giáo viên vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển nhà trường. Luật giáo dục (điều 15 chương I) nêu rõ “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu gương tốt cho người học. Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có chính sách bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện nhiệm vụ của mình…”. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt”. Đây là tư duy mang tầm chiến lược, thể hiện quan điểm toàn diện, khách quan, khoa học của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển đội ngũ giáo viên, là yêu cầu cấp thiết của giáo dục phổ thông hiện tại. Yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên được Đại hội chỉ rõ là phải “xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng”, là khâu then chốt, là tiền đề trong đổi mới GD&ĐT.

3.1.1.2. Cơ sở lý luận

Cở sở lý luận được trình bày ở chương 1 dựa trên các nội dung quản lý phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THPT: Lập kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên; Sử dụng đội ngũ giáo viên; Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; Đánh giá đội ngũ giáo viên;

3.1.1.3. Cơ sở thực tiễn

Cơ sở thực tiễn là thực trạng chất lượng đội ngũ GV và thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương được trình bày ở chương 2. Từ kết quả nghiên cứu thực trạng, những biện pháp được đề xuất nhằm khác phục những mặt còn tồn tại trong công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên này để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giáo viên từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường THPT.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.1.2. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

3.1.2.1. Đảm bảo tính pháp chế của các biện pháp

Các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trong các trường THPT trên địa bàn huyện Phú Giáo được đề xuất đều đảm bảo cơ sở pháp lý, được pháp luật công nhận. Không có biện pháp nào trái với pháp luật. Tất cả các biện pháp đề xuất đều được căn cứ vào Luật Giáo dục, các Thông tư, Quy chế, Điều lệ, chỉ thị của ngành và căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thực hiện của các cấp về GD&ĐT.

3.1.2.2. Đảm bảo tính hệ thống- cấu trúc

Tính hệ thống, cấu trúc được đảm bảo, có nghĩa là các biện pháp đề xuất phải bao quát các nội dung, các khía cạnh của công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên, bao quát mọi mặt của vấn đề, có biện pháp quản lý trực tiếp và có biện pháp quản lý gián tiếp (thông qua các yếu tố, các chủ thể liên quan đến phát triển đội ngũ giáo viên). Hay nói cách khác, những thành tố nào tham gia vào quá trình phát triển đội ngũ giáo viên thì khi đề ra biện pháp phải xét tới vai trò, sự ảnh hưởng của các thành tố đó.

3.1.2.3. Đảm bảo tính thực tiễn

Các biện pháp phải thể hiện và cụ thể hoá đường lối, phương châm giáo dục của Đảng và Nhà nước, phù hợp với chế định giáo dục của ngành trong quá trình quản lý. Muốn vậy phải xác định định hướng chiến lược phát triển giáo dục hiện nay, các biện pháp cụ thể để thực hiện chiến lược giáo dục, trong đó việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường là một trong những yếu tố cấp bách cần được tập trung giải quyết. Hệ thống các biện pháp được đề xuất phải có khả năng thực thi trong thực tiễn quản lý đội ngũ giáo viên ở các trường THPT. Nói một cách cụ thể, các biện pháp đề xuất phải phù hợp với nội dung quản lý phát triển đội ngũ giáo viên. Tính thực tiễn của các biện pháp đòi hỏi phải tìm các biện pháp quản lý phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện, tận dụng các nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực, thông tin), môi trường của các trường THPT trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy chế của Bộ GD&ĐT. Các biện pháp này phải phù hợp với khả năng quản lý trường học của cán bộ quản lý và điều kiện thực tế của nhà trường, phù hợp với khả năng và trình độ của đội ngũ giáo viên.

3.1.2.4. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

Các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên được xây dựng và đề xuất được dựa trên cơ sở kế thừa truyền thống quản lý đội ngũ giáo viên; phát huy được những ưu điểm, thành quả của hệ thống quản lý giáo dục các trường THPT hiện tại. Đồng thời phải phát triển các nguồn lực sẵn có của các đơn vị quản lý, các cơ sở giáo dục, tạo nên sự đổi mới theo hướng nâng cao hơn chất lượng của công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên sao cho thích ứng với nhu cầu thực tiễn giáo dục tại địa bàn huyện Phú Giáo hiện nay.

3.1.2.5. Đảm bảo tính khả thi

Yêu cầu này đòi hỏi các biện pháp được đề xuất có khả năng áp dụng vào thực tiễn hoạt động quản lý của người Hiệu trưởng trường trường THPT một cách thuận lợi, trở thành hiện thực và đem lại hiệu quả cao trong việc thực hiện các chức năng quản lý của người Hiệu trưởng (lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra). Để đạt được điều này, khi xây dựng biện pháp phải đảm bảo tính khoa học trong trình tự các bước tiến hành. Các biện pháp phải được kiểm chứng, khảo nghiệm có căn cứ khách quan và có khả năng thực hiện cao.

Ngoài những yêu cầu mang tính nguyên tắc đã trình bày ở trên, các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên rất chú trọng đến các yêu cầu thống nhất trong quản lý giáo dục – bảo đảm lợi ích của giáo viên được làm việc, học tập và rèn luyện trong môi trường giáo dục lành mạnh, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục; tập trung dân chủ – có sự kết hợp, nhất trí và thống nhất giữa nhà trường – giáo viên – học sinh; đảm bảo kết hợp cân đối giữa yêu cầu và năng lực, giữa quyền hạn và trách nhiệm; đảm bảo tính kế hoạch – quản lý phải đảm bảo kết hợp giữa giải quyết từng phần và tiếp cận hệ thống. Tôn trọng tính nhất thể của hệ thống.

3.2. Một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của đội ngũ CBQL và giáo viên

3.2.1.1. Mục đích biện pháp

Giúp cho CBQL, giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ giáo viên trong nhà trường, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đối với sự phát triển của nhà trường cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân CB – GV đối với sự phát triển của đội ngũ giáo viên. Chỉ khi nhận thức được vai trò, ý nghĩa quyết định của đội ngũ giáo viên với chất lượng giáo dục trong nhà trường, CB- GV mới có động cơ và thái độ đúng đắn, có hành động phù hợp đúng chức năng nhiệm vụ của mình để thực hiện mục tiêu phát triển chất lượng đội ngũ giáo viên của đơn vị mình từ đó nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Biện pháp tác động vào nhận thức đóng vai trò là biện pháp mở đường cho các biện pháp khác bởi nó là cơ sở để tập hợp các lực lượng, phát huy tính chủ động tích cực, làm cho đối tượng hiểu mà dẫn đến tự nguyện, thống nhất trong hành động thực hiện mục tiêu chung.

3.2.1.2. Nội dung và biện pháp thực hiện Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của người giáo viên THPT. Đưa nội dung nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của nhà giáo vào kế hoạch hoạt động của nhà trường, đặc biệt trong các buổi sinh hoạt chính trị đầu năm học, học kì.

Triển khai, quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản của nhà nước, của ngành, đặc biệt là những văn bản liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm, vai trò, nhiệm vụ của nhà giáo đến tất cả các cán bộ giáo viên trong trường. Nhà trường phải lưu trữ đầy đủ các văn bản chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm trong việc triển khai các văn bản này đến cán bộ, giáo viên một cách đầy đủ, kịp thời. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ GV, đảng viên, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”.

 • Biểu dương, khen thưởng… kịp thời các cá nhân thực hiện tốt cũng như phê bình, nhắc nhở những cá nhân chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Tổ chức các buổi đối thoại giữa BGH với GV về công tác giám sát, phản biện theo quy định 217, 218-QĐ/TW.
 • Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng và chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên. Phổ biến cho giáo viên về chuẩn nghề nghiệp để giáo viên có ý thức trong viêc rèn luyện bản thân hướng tới đáp ứng cũng như vượt chuẩn
 • Ngoài ra trong phòng họp, có một số chỗ khá thuận lợi để niêm yết các văn bản chuyên môn quan trọng hay sử dụng; các văn bản chuyên môn mới để cán bộ, giáo viên tiện theo dõi học tập và thực hiện.

3.2.1.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

Hiệu trưởng cần nhận thức được tầm quan trọng của phát triển đội ngũ giáo viên cũng như quản lý phát triển đội ngũ giáo viên đối với sự phát triển của nhà trường và có sự quan tâm đúng mức tới hoạt động này.

Mỗi giáo viên tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn của mình cũng như sẵn sàng chia sẻ, hợp tác với các đồng nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động giảng dạy nhằm phát triển năng lực chuyên môn.

Các cá nhân, bộ phận, đơn vị khác trong trường cần xác định rõ phát triển đội ngũ giáo viên cũng chính là nhiệm vụ của mình để tích cực phối hợp với các giáo viên trong quá trình tiến hành các hoạt động nhằm phát triển đội ngũ giáo viên.

3.2.2. Biện pháp 2: Đổi mới lập kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

3.2.2.1. Mục đích biện pháp

Hiệu trưởng cần lập kế hoạch bởi vì lập kế hoạch cho biết phương hướng hoạt động trong tương lai, làm giảm sự tác động của những thay đổi từ môi trường, tránh được sự lãng phí và dư thừa nguồn lực, và thiết lập nên những tiêu chuẩn thuận tiện cho công tác kiểm tra. Lập kế hoạch là công cụ để quản lý, giúp Hiệu trưởng tập trung vào mục tiêu đã xác định đồng thời hướng mọi cố gắng của các thành viên vào mục tiêu chung. Kế hoạch hóa tạo ra sự đồng bộ, tính hiệu quả cao trong sự phối hợp giữa các hoạt động của các tổ chức, các bộ phận hướng đến thực hiện mục tiêu cụ thể và mục tiêu chung.

Kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên giúp cho Hiệu trưởng có cái nhìn bao quát về thực trạng đội ngũ giáo viên cũng như nhu cầu đội ngũ cần thiết phù hợp với định hướng phát triển của nhà trường trong tương lai để có sự phân phối các nguồn lực cho hoạt động này một cách hợp lý, các bộ phận và cá nhân chủ động trong việc chuẩn bị cho các hoạt động đã dự kiến ngay từ đầu năm học.

Mục tiêu của xây dựng kế hoạch là để định hướng cho việc tổ chức thực hiện phát triển đội ngũ giáo viên ở nhà trường được hiệu quả; công tác chỉ đạo của cán bộ QLGD trở nên có mục đích, có cân nhắc cụ thể mà không bị lôi cuốn vào những công việc lặt vặt thường ngày; kế hoạch càng rõ ràng, khúc chiết càng giúp cho công việc của CBQL được sắp xếp hợp lý, dự đoán các lực lượng tham gia để phân công đúng đối tượng, phân bố hợp lý công việc theo thời gian, định ra được vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm cho mỗi thành viên của tổ chức, chủ động và tự tin hơn trong công tác; từ đó đảm bảo tính khả thi của kế hoạch.

3.2.2.2. Nội dung và cách thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

Trước khi lập kế hoạch phát triển đội ngũ, Hiệu trưởng cần vạch ra phương hướng phát triển của nhà trường trong thời gian sắp tới (5 năm, 10 năm…) căn cứ vào định hướng phát triển của địa phương cũng như tình hình thực tế của nhà trường. Từ đó, xác định nhu cầu đội ngũ đáp ứng sự phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn.

Phối hợp với các tổ chuyên môn rà soát, đánh giá lại một cách cụ thể, chính xác, có hệ thống tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường, cả về số lượng lẫn chất lượng. So sánh với nhu cầu phát triển trong tương lai để có định hướng lập kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên.

Hiệu trưởng căn cứ vào tình hình thực tế ở hiện tại và nhu cầu phát triển trong tương lai để lên kế hoạch cụ thể cho cả giai đoạn và từng năm học, từng học kì. Nội dung kế hoạch cần xác định rõ mục tiêu phát triển đội ngũ GV về chất lượng, nội dung, các biện pháp và hình thức tổ chức, có phân công, phân cấp, phân nhiệm cụ thể và rõ ràng cho các lực lượng nào tham gia và người chỉ huy hoạt động phối hợp. Mỗi nội dung cần làm rõ kinh phí tổ chức thực hiện, các phương tiện, cơ sở vật chất hỗ trợ cho hoạt động phối hợp trong quá trình tổ chức sẽ được trích ra từ đâu, huy động từ nguồn nào, ai là người quản lý; việc kiểm tra, đánh giá sự phối hợp này sẽ căn cứ vào đâu và được tiến hành như thế nào cùng với phương án dự phòng.

Trong điều kiện hiện tại cùng xu hướng tinh giản biên chế của nhà nước, các trường THPT huyện Phú Giáo cần tập trung xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ GV hiện tại để tận dụng hết nguồn lực sẵn có thay vì tuyển dụng thêm. Chỉ tuyển dụng ở những vị trí thật cần thiết nếu lực lượng có sẵn còn thiếu, không đáp ứng được nhu cầu phát triển nhà trường. Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

Nhà trường cần thông báo cũng như tham khảo ý kiến đóng góp của đội ngũ giáo viên trong trường, đặc biệt là khi có sự thay đổi để tạo được sự đồng thuận cao trong họ, bởi họ chính là đối tượng thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên; tăng cường thông tin với địa phương, kịp thời báo cáo với cấp trên về kế hoạch hoạt động của nhà trường, tham mưu với cấp uỷ và chính quyền cùng dự thảo kế hoạch để có sự phối hợp đồng nhất trong các hoạt động để cùng thực hiện hoạt động phát triển đội ngũ giáo viên có chất lượng cho nhà trường và địa phương.

3.2.2.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

Việc xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên phải căn cứ trên thực tế khách quan để có sự chỉ đạo kịp thời, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch; vì thế cần điều tra, khảo sát tình hình, điều kiện thực hiện trước khi xây dựng kế hoạch nhằm kịp thời cập nhật sự biến đổi môi trường, đảm bảo tính hệ thống và tính hướng đích, không gây ra sự bất ổn, tuỳ tiện trong tổ chức hoạt động. Công tác dự thảo kế hoạch càng cụ thể, chi tiết thì sự phân phối nguồn lực cho các hoạt động càng hợp lý, khả năng thực thi càng cao.

Cần có sự chuẩn bị chu đáo về điều kiện cơ sở vật chất cũng như đội ngũ thay thế, có kế hoạch phối hợp với các lực lượng giáo dục phù hợp với nội dung của hoạt động cũng như có sự phân phối nguồn lực cho hoạt động một cách hợp lý, có nội dung kiểm tra và xây dựng tiêu chí đánh giá cho từng hoạt động, có sơ kết, tổng kết thi đua, động viên khen thưởng kịp thời.

Cần có sự phối hợp thống nhất các lực lượng tại địa phương, tham mưu với các cấp lãnh đạo để được tạo điều kiện giúp đỡ cho kế hoạch phát triển đội ngũ đã xây dựng thực thi với hiệu quả tối ưu nhất.

Khi xây dựng kế hoạch, cần phải chọn lọc bố trí, sắp xếp cẩn thận công việc cụ thể phù hợp với từng đối tượng đặc biệt đối với những nhân sự được bổ nhiệm và vị trí công tác cao hơn hoặc những vị trí mới để đảm bảo tính công bằng, dân chủ, khách quan sao cho khi họ thực hiện nhiệm vụ được giao mà vẫn cảm thấy thoải mái, không bị áp đặt. Muốn vậy, CBQL cũng như giáo viên cần phải hiểu rõ đối tượng của mình, phải nắm được khả năng, nhu cầu của họ thì việc bố trí công việc mới phù hợp, mới có tác dụng động viên, khả thi và tạo hiệu quả.

3.2.3. Biện pháp 3: Tăng cường hiệu quả công tác sử dụng giáo viên Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

3.2.3.1. Mục đích thực hiện biện pháp

Người lãnh đạo, quản lý cần bao quát, nắm được năng lực thật sự của từng người để có kế hoạch giao việc, nâng cao năng lực của từng người trong quá trình làm việc. Mỗi người có một điểm mạnh riêng, đó là lý do người quản lý cần biết cân nhắc và cẩn trọng khi sắp xếp đội ngũ giáo viên của mình vào từng vị trí nhất định căn cứ vào quá trình tích lũy kinh nghiệm và sở trường để phân công bố trí phù hợp. Sử dụng hợp lý và linh hoạt đội ngũ giáo viên trong cơ chế cho phép. Trong đó chú trọng việc liên kết giữa các trường trong sử dụng đội ngũ giáo viên, để giáo viên được sử dụng hiệu quả nhất; đội ngũ giáo viên phát huy được hết khả năng của mình phục vụ cho sự nghiệp giáo dục.

Tạo điều kiện phát huy tối đa sức mạnh nội lực, sự đồng thuận trong tổ chức, giúp đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, phát huy hết năng lực và sở trường của họ trong hoạt động giáo dục học sinh. Phát hiện và lựa chọn được những giáo viên có đủ sức đủ tài để xây dựng đội ngũ giáo viên làm nòng cốt, sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn nhân lực, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất trong giảng dạy, giáo dục học sinh.

3.2.3.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Để đảm bảo chất lượng của đội ngũ giáo viên làm việc tại các trường THPT, công tác sử dụng nguồn nhân lực cần phải đảm bảo những nội dung sau:

 • Trong quản lí nhà trường việc thiết lập cơ sở dữ liệu về đội ngũ giáo viên là một nội dung quan trọng của quản lí nhân lực. Dữ liệu và thông tin cá nhân của giáo viên là căn cứ quan trọng để đánh giá và giao nhiệm vụ cho giáo viên. Nguồn dữ liệu về giáo viên là căn cứ để giao nhiệm vụ cũng như xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo giáo viên.
 • Việc bố trí giáo viên trường THPT phải được thực hiện sao cho đúng người, đúng việc, phù hợp với nhu cầu của từng trường, từng bộ môn. Tuyển chọn bồi dưỡng giáo viên tại chỗ, bổ sung giáo viên có tâm huyết, trẻ hoá đội ngũ, đồng thời tích cực phát huy triệt để năng lực và khả năng giảng dạy của giáo viên. Phân tích công việc: mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc để phân công giáo viên hợp lý. Xác định rõ các tiêu chuẩn phân công giáo viên đảm bảo sự dân chủ và khoa học khi phân công chuyên môn. Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo
 • Nhà trường cần thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá, khuyến khích động viên kịp thời để giáo viên tìm tòi sáng tạo những phương pháp giảng dạy có hiệu quả và phù hợp với đặc thù và đối tượng học sinh. Chú trọng quản lý lao động của ĐNGV như giờ dạy, năng suất, chất lượng công việc được phân công. Theo dõi, giám sát thực hiện kế hoạch giáo dục của giáo viên. Tổ chức đánh giá, sắp xếp đội ngũ nhà giáo phù hợp, tùy theo từng thời điểm và thời gian mà bố trí sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. Bổ sung giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, có tâm huyết. Những việc này được thực hiện bởi chính các trường THPT và cơ quan quản lý có thẩm quyền.
 • Tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra hồ sơ giáo viên, dự giờ, trao đổi chuyên môn hỗ trợ giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giao cho các tổ chuyên môn, giáo viên giỏi quan tâm giúp đỡ giáo viên trẻ, giáo viên còn hạn chế về năng lực chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy.
 • Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện để giáo viên phát huy năng lực, hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên trong khuôn khổ tổ chuyên môn, trường.
 • Muốn sử dụng hợp lí thì phải đánh giá đúng thực trạng đội ngũ giáo viên hiện có, đánh giá đúng bản chất, năng lực giáo viên sẽ phát huy được tiềm năng của từng người và của cả đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, đánh giá giáo viên lại là một việc cực kì khó khăn, nhạy cảm và phức tạp, đây là một khâu rất quan trọng nhưng cũng rất khó khăn trong công tác cán bộ từ trước đến nay, đòi hỏi phải thực hiện một cách khéo léo và hợp lí.
 • Công tác điều động luân chuyển đội ngũ giáo viên phải được thực hiện sao cho đảm bảo tính dân chủ, tránh cách làm tùy tiện, áp đặt, trên cơ sở đó sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, đảm bảo chú trọng về chất lượng, phù hợp với các mục tiêu và yêu cầu đã đề ra, tạo điều kiện cho giáo viên trẻ, giáo viên trong quy hoạch có thời gian tích lũy rèn luyện trong thực tiễn. Tất cả giáo viên phải chấp hành tuyệt đối sự điều động phân công của tổ chức. Tuy nhiên, cần có sự quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của mỗi giáo viên trong quá trình thực hiện để động viên, khuyến khích họ tích cực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Nhà trường phải có kế hoạch dự phòng để đảm bảo đủ giáo viên khi cần thiết hoặc trong các trường hợp đột xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghỉ ốm, thai sản, sự thay đổi về chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, thiết bị dạy học… sự thay đổi về tổ chức, cơ cấu nhà trường, tỉ lệ thuyên chuyển, nghỉ hưu, nghỉ việc, khả năng tài chính để thu hút nhân tài hay các hoạt động khác.
 • Phát huy vai trò tích cực, chủ động của tổ chuyên môn trong sử dụng GV, tạo điều kiện thuận lợi cho GV làm việc, tạo mối quan hệ trong công việc của GV để kịp thời hỗ trợ cho nhau.

3.2.3.3. Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

Các trường THPT cần xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về thời gian, số lượng, cách thức tiến hành để thực hiện các nội dung trên, trong đó cần chú đến đặc trưng vùng, miền, văn hóa của địa phương để bố trí tuyển chọn, phân công giáo viên sao cho hợp lý và kịp thời, kế hoạch phải được phê duyệt bởi cơ quan quản lý như Sở GD&ĐT.

Chỉ đạo thực hiện chọn lựa phân công giáo viên cần có sự giám sát chặt chẽ, kịp thời động viên, khen ngợi những giáo viên có năng lực, có thành tích tốt hoặc điều chỉnh, ngăn chặn những việc làm không phù hợp và tránh được tiêu cực.

Phát hiện và lựa chọn được những giáo viên có đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe để xây dựng đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục địa phương trong giai đoạn mới. Muốn vậy phương thức bố trí sử dụng giáo viên là hết sức quan trọng, tuỳ từng đơn vị, từng vùng mà có những phương thức tuyển chọn, bố trí phù hợp.

3.2.4. Biện pháp 4: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu đổi mới giáo dục

3.2.4.1. Mục đích thực hiện biện pháp

Đào tạo, bồi dưỡng góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ trình độ và năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đảm bảo chất lượng của hoạt động nghề nghiệp. Nhằm giúp các trường THPT huyện Phú Giáo có được đội ngũ giáo viên THPT tại chỗ đủ năng lực và thực lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Nâng cao khả năng nắm bắt những thay đổi về chương trình và đổi mới phương pháp dạy học của đội ngũ giáo viên. Tăng cường khả năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học sư phạm vào dạy học và giáo dục cho đội ngũ giáo viên. Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ mới.

3.2.4.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

Các cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương chủ trì phối hợp với các trường sư phạm, lựa chọn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín về chất lượng tổ chức đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đủ số lượng và đảm bảo chất lượng; đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ và phẩm chất để không ngừng nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục ở tất cả các trường, lớp.

Xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức tu nghiệp, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chưa đạt chuẩn đào tạo theo từng giai đoạn ở các trường. Chú trọng nội dung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên. Lựa chọn các hình thức bồi dưỡng phù hợp nhu cầu giáo viên và điều kiện thực tế nhà trường

Hiệu trưởng cần khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ (ThS. TS).

Xây dựng được ĐNGV cốt cán giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có tư cách đạo đức tốt, sử dụng họ như những đầu mối để triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên. Thông qua kiểm tra đánh giá hoặc qua các kỳ thi giáo viên giỏi để tuyển chọn những giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực sư phạm. Đội ngũ này sau đó sẽ được bồi dưỡng, tập huấn hoặc tham gia các lớp học ngắn hạn do Bộ GD&ĐT, sở GD&ĐT hoặc các trường sư phạm tổ chức. Việc sử dụng đội ngũ này phải hợp lý và hiệu quả, có thể để họ tham gia phối hợp cùng với các đoàn thanh kiểm tra của sở GD&ĐT; Tuyển chọn những giáo viên cốt cán để cử đi học tập, tiếp thu những kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để họ phát huy năng lực trong hoạt động sinh hoạt chuyên môn liên trường hoặc trong các đợt tập huấn, các kỳ thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi… từ đó họ tiếp tục triển khai tới toàn thể giáo viên trong đơn vị họ công tác…

Cần có quy định cũng như tổ chức đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên, có chế độ khen thưởng, động viên với những cá nhân hoàn thành tốt và nhắc nhở, phê bình những giáo viên không hoàn thành tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Sử dụng đa dạng các phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng tạo điều kiện để giáo viên, báo cáo viên có thể sắp xếp thời gian hợp lý để tam gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng theo quy định; kết hợp bồi dưỡng tập trung với tự học, tự bồi dưỡng và bồi dưỡng tại trường. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hình thức theo cụm, thao giảng trên lớp, dự giờ rút kinh nghiệm, tham quan thực tế; tổ chức hội nghị, hội thảo, chuyên đề, thi giáo viên dạy giỏi các cấp nhằm khuyến khích giáo viên phát huy khả năng của mình và được chia sẻ kinh nghiệm với những đồng nghiệp có cùng sở thích..

Phổ biến phong trào tự học, tự bồi dưỡng trong đội ngũ giáo viên, đảm bảo tự học cả về năng lực và đạo đức nhà giáo.

Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức phù hợp đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan, chất lượng của giáo viên phải được chuyển biến so với trước khi tham gia bồi dưỡng.

3.2.4.3. Điều kiện thực hiện Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

 • Sở GD&ĐT cần thực hiện dự toán ngân sách cho việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên.
 • Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cần đảm bảo đúng đối tượng, đúng lúc, đúng nội dung.
 • Công tác bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn đội ngũ cần thực hiện đúng với chỉ đạo, chính sách của Đảng và Nhà nước.
 • Quán triệt với toàn bộ giáo viên trong các trường để có nhận thức đúng đắn, thái độ tích cực đối với công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.
 • Nhà trường cần đầu tư các phương tiện, thiết bị dạy học, tài liệu, sách giáo khoa nhằm đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả phục vụ cho đợt bồi dưỡng. Các trường đầu tư xây dựng thư viện đạt chuẩn có đầy đủ sách giáo khoa, sách hướng dẫn, nhiều sách tham khảo, các loại báo và tạp chí đặc biệt là báo và tập san chuyên ngành. Tổ chức giới thiệu sách mới, thảo luận những vấn đề mà báo chí đặt ra một cách thiết thực phục vụ cho công tác giáo dục.
 • Việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phải thực sự thiết thực và phục vụ cho chính công tác giảng dạy của giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng trình độ, năng lực chuyên môn, khả năng sư phạm, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, cũng như khả năng tham gia các hoạt động khác của nhà trường. Đồng thời công tác bồi dưỡng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, linh hoạt với nhiều biện pháp như: động viên, khuyến khích, hành chính, kinh tế… gắn với trách nhiệm của giáo viên.

3.2.5. Biện pháp 5: Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

3.2.5.1. Mục đích thực hiện biện pháp

Việc kiểm tra đánh giá xếp loại đội ngũ giáo viên tuân theo quy trình hợp lí, đảm bảo tính thống nhất, cụ thể hóa, công khai, minh bạch, đảm bảo được sự công bằng và quyền lợi cho từng giáo viên, tránh những tác dụng tiêu cực, làm mất lòng tin, uy tín của các nhà quản lý giáo dục.

Tạo động lực cho giáo viên cố gắng tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, rèn luyện đạo đức đáp ứng yêu cầu dạy học và giáo dục học sinh trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

3.2.5.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Đầu mỗi năm học, nhà trường cần triển khai các văn bản về thanh tra, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên tới toàn thể các cán bộ giáo viên trong nhà trường để giáo viên có căn cứ phấn đấu.

Hiệu trưởng cần triển khai các công việc xây dựng kế hoạch đánh giá, xếp loại. Hằng năm, ngay từ đầu năm học các trường xây dựng kế hoạch đánh giá, xếp loại GV theo Chuẩn nghề nghiệp. Đối tượng được đánh giá, xếp loại là tất cả đội ngũ GV của nhà trường đang công tác trong năm học đó. Tuy việc đánh giá, xếp loại GV được thực hiện vào cuối năm học, nhưng việc thu thập các minh chứng của một số tiêu chí có thể tiến hành vào thời điểm thực hiện tiêu chí đó. Trong quá trình xây dựng kế hoạch đánh giá, xếp loại GV theo Chuẩn nghề nghiệp cũng nên quy định rõ quy định rõ thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các đối tượng liên quan (bản thân GV, tổ chuyên môn, các thành viên trong tổ chuyên môn, hiệu trưởng). Có kế hoạch kiểm tra định kỳ về hồ sơ chuyên môn của giáo viên theo quy định. Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

Căn cứ vào chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT, yêu cầu của từng hạng giáo viên, yêu cầu đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp dạy học; căn cứ các yêu cầu đặc trưng về phẩm chất, năng lực của người giáo viên THPT để cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá đội ngũ giáo viên, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu đạt các chuẩn của giáo viên THPT, của từng hạng giáo viên, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục THPT. Đánh giá việc thực hiện qui chế chuyên môn của ĐNGV

 • Nhà trường và Sở GD&ĐT tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động của giáo viên và của các trường để vừa ngăn ngừa các sai phạm trong thực hiện các hoạt động giáo dục vừa thúc đẩy các hoạt động giáo dục theo hướng tích cực và vừa có tác dụng nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ giáo viên nhà trường.
 • Hoạt động kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên THPT phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của nhà trường, hoạt động cá nhân của giáo viên; thanh tra, kiểm tra, đánh giá phải đi liền với giám sát. Việc đánh giá giáo viên phải dựa trên kết quả chất lượng, hiệu quả giáo dục. Đánh giá kết quả giảng dạy, giáo dục cũng như đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục khác như chủ nhiệm… của đội ngũ giáo viên.
 • Nhà trường cần tăng cường vai trò kiểm tra của tổ chuyên môn. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, tổ trưởng chủ trì cùng các giáo viên trong tổ chuyên môn tiến hành triển khai việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kỳ báo cáo hiệu trưởng. Các tổ chuyên môn phải có kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá, phân loại trong tổ mình giúp việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên để đạt hiệu quả cao
 • Sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại thì có thể dựa trên kết quả đó để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GV, tiến hành công tác thi đua cho năm học hoặc xử lý đối những GV chưa đạt Chuẩn

3.2.5.3. Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

Để đem lại hiệu quả cho hoạt động kiểm tra thì cần cụ thể hoá các chuẩn mực về quản lý có trong các văn bản pháp luật và trong các hướng dẫn của ngành để có được chuẩn mực đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên trường THPT. Từ đó so sánh kết quả thực hiện được với chuẩn mực mà xếp loại giáo viên về phẩm chất, về năng lực thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục của họ.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất đối với từng đơn vị hoặc đội ngũ giáo viên trong trường.

3.2.6. Biện pháp 6: Tạo động lực làm việc cho giáo viên

3.2.6.1. Mục đích thực hiện biện pháp

Giúp giáo viên phát huy được năng lực giúp họ toàn tâm toàn lực vì sự nghiệp GD&ĐT, yên tâm thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn. Tạo động lực cho ĐNGV là trách nhiệm và mục tiêu của người quản lý. Thông qua các biện pháp chính sách có thể khai thác, sử dụng có hiệu quả và phát huy tiềm năng nguồn lực trong đơn vị.

3.2.6.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ giáo viên. Các trường THPT cần xây dựng bộ Quy tắc ứng xử trong nhà trường để xác định rõ hệ thống giá trị của nhà trường, chuẩn mực đạo đức của các thành viên. Đồng thời, thống nhất và hướng dẫn hành vi ứng xử của mọi thành viên trong nhà trường theo các giá trị và chuẩn mực đã xác định. Việc này sẽ tạo động lực và làm cơ sở cho cán bộ giáo viên, công nhân viên làm việc trong môi trường lành mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

Về cải tạo cơ sở vật chất, cần khắc phục thực trạng về một số điều kiện cơ sở vật chất trên cơ sở tận dụng kết cấu kiến trúc cũ của trường. Ngoài ra, cần cải tạo cảnh quan môi trường sư phạm, trong đó ưu tiên trồng cây xanh, vườn hoa, …giúp cho việc tăng cường sức sống, giảm nguy hại về bức xạ và tạo cảm giác thoải mái, gần gũi và thân thiện với thiên nhiên.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giáo viên. Các trường có trách nhiệm cập nhật, phổ biến và thực hiện những chế độ, chính sách dành cho giáo viên trong từng thời điểm để giáo viên có thể an tâm hoàn thành nhiệm vụ mà ngành giao phó. Các đơn vị thực hiện chế độ, chính sách dành cho đội ngũ giáo viên thường xuyên theo dõi, tìm hiểu sâu sắc về tình hình cuộc sống của đội ngũ giáo viên thuộc đơn vị mình. Từ đó, phân tích các vấn đề khó khăn phổ biến, ảnh hưởng đến cuộc sống giáo viên, đề xuất với lãnh đạo các cấp có các phương án giải quyết theo hướng nhân lực là tài sản quý.

Làm tốt chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên là một điều kiện để động viên khuyến khích họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi một thành tích, một việc làm tốt dù nhỏ đều phải được trân trọng, ghi nhận và động viên khuyến khích kịp thời, dù chỉ là một lời khen ngợi, biểu dương cũng mang lại hiệu quả lớn giúp giáo viên viên tự tin, có thêm động lực làm việc. Bên cạnh đó, để động viên, kích thích tính tích cực của giáo viên trong công việc, phải vận dụng nguyên tắc mọi quyền lợi vật chất không chia đều mà căn cứ vào chất lượng, hiệu quả công việc.

Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, cũng cần quan tâm tới đời sống tinh thần cảu giáo viên. Hàng năm tổ chức tham quan học tập cho ĐNGV, kịp thời thăm hỏi và động viên những giáo viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vận động tập thể có ý thức chia sẻ cùng nhau với giáo viên và thân nhân khi đau ốm, có niềm vui, nỗi buồn, hoặc gặp rủi ro; tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hóa – tập thể cho các tổ chuyên môn. Việc tạo ra bầu không khí thuận lợi trong tập thể sư phạm là việc làm rất quan trọng để giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, hiệu quả công việc của giáo viên cũng phải được động viên bằng lợi ích vật chất nhất định để kích thích người lao động.

Vận dụng cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tạo cảnh quan môi trường, chăm lo đời sống vật chất (thu nhập tăng thêm), chính sách khen thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe, tham quan học tập… nhằm tạo động lực làm việc cho giáo viên. Khi GV có động lực làm việc thì sẽ tạo ra khả năng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác, bên cạnh đó còn tạo ra sự gắn bó và thu hút lao động giỏi về với tổ chức. Bởi động lực làm việc luôn mang tính tự nguyện, mà kết quả thực hiện công việc chính là khả năng và động lực làm việc.

3.2.6.3. Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

Cần thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của ngành giáo dục và đào tạo nói chung và tại địa bàn huyện Phú Giáo, Bình Dương nói riêng.

Không được lạm dụng sự đóng góp của phụ huynh học sinh vào thực hiện các chế độ, chính sách dành cho giáo viên.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Mỗi biện pháp nêu trên đều có vai trò, vị trí, tầm quan trọng và phạm vi ảnh hưởng nhất định trong việc nâng cao nhận thức, đảm bảo về số lượng, cân đối về cơ cấu, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, năng lực họat động giảng dạy của đội ngũ giáo viên các trường THPT trên địa bàn huyện Phú Giáo. Các biện pháp chủ yếu nêu trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, ràng buộc lẫn nhau, vừa là điều kiện, vừa là kết quả của nhau. Mỗi biện pháp là thành phần của một thể thống nhất, có mối quan hệ hữu cơ với nhau, tương tác lẫn nhau, các biện pháp có mối quan hệ mật thiết với nhau và hỗ trợ cho nhau để đạt tới mục tiêu của từng biện pháp, đồng thời cùng góp phần đạt mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung thực hiện biện pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên thấy được tầm quan trọng của các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên; ưu tiên tập trung vào biện pháp quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV sẽ làm cơ sở cho việc xây dựng các biện pháp khác có hiệu quả. Đồng thời, thực hiện tốt công tác sử dụng đội ngũ, tạo động lực làm việc cho giáo viên,… sẽ giúp cho công tác phát triển đội ngũ giáo viên thuận lợi và có hiệu quả. Nếu làm tốt công tác thanh kiểm tra, đánh giá giáo viên sẽ giúp xây dựng được ĐNGV có phẩm chất đạo đức và kỹ năng sư phạm tốt.

Để các biện pháp triển khai có hiệu quả, trong quá trình thực hiện đòi hỏi các cấp quản lý giáo dục cần vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ĐNGV các trường THPT. Có như vậy, các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mới mang tính khả thi đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, của sự nghiệp phát triển giáo dục trong xu hướng toàn cầu, hoà nhập nền giáo dục tiên tiến của thế giới.

3.4. Khảo sát về tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

3.4.1. Công cụ khảo sát và cách xử lí kết quả

Công cụ khảo sát là một phiếu hỏi dành cho CBQL và giáo viên, phiếu hỏi này gồm ba phần: mục đích khảo sát; phần thông tin cá nhân và biện pháp khảo sát. Phần biện pháp khảo sát được cấu trúc gồm sáu biện pháp:

 • Biện pháp nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên
 • Biện pháp đổi mới lập kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên
 • Biện pháp tăng cường quản lý công tác sử dụng giáo viên
 • Biện pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
 • Biện pháp kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên
 • Biện pháp tạo động lực làm việc cho giáo viên

Tất cả các biện pháp trong ba nhóm đều có 5 mức độ và người trả lời chỉ được chọn một mức độ duy nhất. Sau khi thu về phiếu thăm dò ý kiến, sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để tiến hành thống kê: tính điểm trung bình cho tất cả các biện pháp khảo sát.

Bảng 3.1. Cách tính điểm của phiếu hỏi

3.4.2. Khảo sát tính cần thiết và khả thi của một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

3.4.2.1. Biện pháp 1: nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên

Bảng 3.2. Mức độ cần thiết và khả thi của nhóm biện pháp nâng cao nhận thức của ĐNGV

Mức độ cần thiết

nhóm biện pháp nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên, có thể nhận thấy ĐTB của các nội dung trải dài từ 4,21 đến 4,58 chứng tỏ các CBQL và giáo viên tham gia khảo sát đánh giá nhóm biện pháp này rất cần thiết phải thực hiện để nâng cao hiệu quả phát triển đội ngũ giáo viên tại các trường THPT trên địa bàn huyện Phú Giáo. Đặc biệt, có những nội dung có ĐTB rất cao như “Biểu dương, khen thưởng, phê bình… kịp thời các cá nhân thực hiện tốt và chưa tốt nhiệm vụ “ (ĐTB = 4,58). Ở nội dung này, có tới 42,3% khách thể tham gia khảo sát đánh giá ở mức độ khá cần thiết và 57,7% đánh giá rất cần thiết, cho thấy biện pháp này thực sự có ý nghĩa thực tiễn.

Mức độ khả thi

Quan sát bảng số liệu 3.2 có thể thấy cả 5/5 biện pháp mặc dù có ĐTB khác nhau nhưng đều được đánh giá ở mức độ rất khả thi khi thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công tác phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường THPT trên địa bàn huyện Phú Giáo. Đặc biệt là một số biện pháp như: Biểu dương kịp thời các cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ, phê bình những cá nhân trách nhiệm chưa cao trong công việc (ĐTB = 4,49; 100% tỉ lệ lựa chọn mức độ rất khả thi và khá khả thi); Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của người giáo viên THPT (ĐTB = 4,45; 100% tỉ lệ lựa chọn mức độ rất khả thi và khá khả thi); Thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại giữa BGH với GV về công tác giám sát, phản biện theo quy định 217, 218-QĐ/TW (ĐTB = 4,40; 100% tỉ lệ lựa chọn mức độ rất khả thi và khá khả thi).

3.4.2.2. Biện pháp 2: Đổi mới lập kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

Bảng 3.3. Mức độ cần thiết và khả thi của nhóm biện pháp đổi mới lập kế hoạch phát triển ĐNGV

Quan sát kết quả nghiên cứu ở bảng 3.3 cho thấy, trong 5 nội dung của nhóm biện pháp đổi mới lập kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, có 4 nội dung được đánh giá rất cần thiết phải thực hiện, với ĐTB từ 4,26 đến 4,53. Xếp ở vị trí đầu tiên với ĐTB cao nhất là biện pháp “Chú trọng công tác dự báo nhu cầu số lượng giáo viên các môn học”. Ở biện pháp này, có tới 93,6% khách thể tham gia khảo sát cho rằng khá cần thiết và rất cần thiết phải thực hiện, không có ai lựa chọn mức không và ít cần thiết. Ba biện pháp còn lại cũng đều có tỉ lệ lựa chọn tổng hai mức rất cần thiết và khá cần thiết xấp xỉ hơn 90%. Đây là con số khá cao thể hiện sự đồng thuận của nhóm GV, CBQL tham gia khảo sát về mức độ cần thiết của các biện pháp này.

Biện pháp có ĐTB thấp nhất trong nhóm là “Xác định các điều kiện hỗ trợ công tác phát triển đội ngũ GV” (ĐTB = 4,05). Mặc dù có ĐTB thấp nhất trong nhóm nhưng vẫn là yếu được đánh giá mức độ khá cần thiết với tỉ lệ lựa chọn tổng hai mức rất cần thiết và khá cần thiết lên tới 87,2%. Điều này chứng tỏ tất cả biện pháp trong nhóm biện pháp “đổi mới lập kế hoạch phát triển ĐNGV” đều được đánh giá cao về tính cần thiết.

Mức độ khả thi

Kết quả nghiên cứu tính khả thi của nhóm biện pháp đổi mới lập kế hoạch phát triển ĐNGV cho thấy, cả 6 biện pháp có ĐTB khá gần nhau, dao động từ 4,35 đến 4,44 cho phép chúng tôi kết luận những biện pháp này đều rất khả thi khi áp dụng vào trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý phát triển đội ngũ tại các trường THPT trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Trong đó, biện pháp có ĐTB lớn nhất là “Xác định mục tiêu phát triển đội ngũ GV về chất lượng” (ĐTB = 4,44). Đây cũng là biện pháp chúng tôi cho rằng có thể coi là biện pháp chủ lực trong nhóm biện pháp nà, bởi nó có thể tận dụng những nguồn lực đội ngũ có sẵn, có thể thực hiện ngay mà không phụ thuộc vào nhiều các yếu tố bên ngoài. Bên cạnh đó, đây cũng là xu thế trong công tác phát triển đội ngũ, đặc biệt trong giai đoạn chương trình giáo dục phổ thông mới chuẩn bị được áp dụng, đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải thay đổi nhiều về kỹ năng nghề nghiệp cũng như trình độ chuyên môn.

3.4.2.3. Biện pháp 3: tăng cường hiệu quả công tác sử dụng giáo viên

Bảng 3.4. Mức độ cần thiết của nhóm biện pháp tăng cường quản lý công tác sử dụng giáo viên

Mức độ cần thiết

Phân tích kết quả ở bảng 3.4 có thể thấy, trong số 8 biện pháp được đề xuất của nhóm biện pháp tăng cường quản lý công tác sử dụng giáo viên, có 4 biện pháp được đánh giá ở mức độ rất cần thiết với ĐTB từ 4,35 đến 4,56 lần lượt bao gồm: Đảm bảo sự dân chủ và khoa học khi phân công chuyên môn (ĐTB = 4,56); Xác định rõ các tiêu chuẩn phân công giáo viên (ĐTB = 4,53); Chú trọng quản lý lao động của ĐNGV như giờ dạy, năng suất, chất lượng công việc được phân công (ĐTB = 4,53); Phân tích công việc: mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc để phân công giáo viên hợp lý (ĐTB = 4,35). Thực tế, những biện pháp này là những biện pháp khá cơ bản và không phải nhà trường chưa thực hiện trong quá trình quản lý phát triển đội ngũ ở đơn vị của mình. Tuy nhiên, việc thực hiện chưa thực sự hiệu quả, thực hiện chưa có hệ thống và đồng bộ ở tất cả các trường, các thời điểm. Do đó, đây vẫn là những biện pháp được GV và CBQL tham gia khảo sát đánh giá cao về mức độ cần thiết. Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

4 nội dung còn lại được đánh giá khá cần thiết phải thực hiện. Minh chứng là ĐTB của các biện pháp này trải dài từ 3,88 đến 4,01 và tổng tỉ lệ lựa chọn mức độ rất cần thiết và khá cần thiết của các biện pháp này đều lớn hơn 65% và không có ai lựa chọn ở mức độ không cần thiết và ít cần thiết.

Mức độ khả thi

Kết quả đánh giá mức độ khả thi của nhóm biện pháp tăng cường quản lý công tác sử dụng giáo viên được thể hiện trong bảng 3.10. Quan sát kết quả nghiên cứu ở bảng 3.10 cho thấy cả 8/8 biện pháp đều được đánh giá rất khả thi khi áp dụng vào thực tiễn. Minh chứng là cả 8/8 biện pháp đều có ĐTB lớn hơn 4,40 và 100% GV, CBQL lựa chọn mức độ từ bình thường đến rất khả thi, không có tỉ lệ lựa chọn không khả thi và ít khả thi. Đặc biệt là một số biện pháp như: Tạo điều kiện thuận lợi cho GV làm việc (ĐTB = 4,49); Đảm bảo sự dân chủ và khoa học khi phân công chuyên môn; Phân công nhiệm vụ cho ĐNGV cần phân tích công việc: mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc để phát huy hết khả năng của ĐNGV; Xác định rõ các tiêu chuẩn phân công giáo viên (ĐTB = 4,45)…

3.4.2.4. Biện pháp 4: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

Bảng 3.5. Mức độ cần thiết của nhóm biện pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

Mức độ cần thiết

Quan sát kết quả bảng 3.5 cho thấy, đặc điểm nổi bật của các biện pháp trong nhóm biện pháp đổi mới quản lý tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên là không có biện pháp nào có kết quả đánh giá không hoặc ít cần thiết (tỉ lệ lựa chọn 2 mức này là 0,0%) và tỉ lệ lựa chọn ở mức độ trung bình cũng khá thấp. Trong số 6 biện pháp được đề xuất của nhóm biện pháp này, có 5 biện pháp được đánh giá ở mức độ rất cần thiết với ĐTB từ 4,33 đến 4,66 và tổng tỉ lệ lựa chọn các mức rất cần thiết và khá cần thiết đều lớn hơn 90%. 5 biện háp này có ĐTB khá gần nhau, lớn nhất là hai biện pháp: “Chú trọng nội dung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho ĐNGV” và “Lựa chọn các hình thức bồi dưỡng phù hợp nhu cầu giáo viên và điều kiện thực tế nhà trường” (cùng có ĐTB = 4,46).

Biện pháp xếp ở thứ hạng cuối cùng và cũng là biện pháp duy nhất được đánh giá ở mức độ khá cần thiết trong nhóm biện pháp này là “Khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ (ThS. TS)” (ĐTB = 4,10). Việc khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ bằng cách tham gia các khóa học Thạc sĩ, Tiến sĩ hiện nay cũng đang được các trường THPT thực hiện. Tuy nhiên, cần phải tính toán và lựa chọn cẩn thận để việc đi học Thạc sĩ, Tiến sĩ thực sự cần thiết và hiệu quả không phải chạy theo trào lưu, bởi đây không phải là mục tiêu chính trong phát triển đội ngũ của giáo dục phổ thông.

Mức độ khả thi

Điểm đặc biệt khi quan sát bảng số liệu 3.5 là không có khách thể nghiên cứu nào lựa chọn mức độ đánh giá không khả thi và ít khả thi đối với nhóm biện pháp đổi mới quản lý tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Bên cạnh đó, ĐTB của cả 6 biện pháp này khá tương đồng nhau, dao động từ 4,41 đến 4,47 cho phép chúng tôi kết luận cả 6 biện pháp này đều được đánh giá rất khả thi khi áp dụng trong thực tiễn. Đặc biệt là một số biện pháp “Đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của ĐNGV” (ĐTB = 4,47); “Khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ” (ĐTB = 4,46),…

3.4.2.5. Biện pháp 5: đổi mới kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

Bảng 3.6. Mức độ cần thiết và khả thi của nhóm biện pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên

Mức độ cần thiết

Kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên vừa là biện pháp giúp đánh giá lại thực trạng đội ngũ, đồng thời lại là biện pháp tạo động lực phát triển đội ngũ giáo viên. Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.6 cho phép chúng tôi đi đến kết luận cả 5/5 biện pháp trong nhóm biện pháp tăng cường quản lý kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên đều rất cần thiết phải thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý phát triển đội ngũ cho các trường THPT trên địa bàn huyện Phú Giáo. Điều này được minh chứng qua tỉ lệ lựa chọn tổng cả hai mức đánh giá rất cần thiết và khá cần thiết đều xấp xỉ 95% và tỉ lệ lựa chọn mức độ trung bình từ 5,1% trở xuống. ĐTB của các biện pháp này cũng khá gần nhau và trải dài từ 4,42 đến 4,46, tương ứng với mức đánh giá rất cần thiết.

Mức độ khả thi

Quan sát kết quả nghiên cứu ở bảng 3.6 cho thấy, trong 5 biện pháp được đề xuất của nhóm biện pháp tăng cường quản lý kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên, có 4/5 biện pháp được đánh giá là rất khả thi khi áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý phát triển đội ngũ tại các trường THPT trên địa bàn huyện Phú Giáo. ĐTB của 4 biện pháp này trải dài từ 4,21 đến 4,50, bao gồm: Triển khai các văn bản về thanh tra, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên; Đánh giá việc thực hiện qui chế chuyên môn của ĐNGV (ĐTB = 4,50); Có kế hoạch kiểm tra định kỳ về hồ sơ chuyên môn của giáo viên theo quy định (ĐTB = 4,49); Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục khác như chủ nhiệm, Đoàn thanh niên… (ĐTB = 4,21).

Biện pháp được đánh giá thấp nhất trong nhóm biện pháp này là “Đánh giá kết quả giảng dạy, giáo dục của ĐNGV”. Mặc dù vậy, biện háp này vẫn có ĐTB là 4,04 tương ứng với mức độ đánh giá khá khả thi. Do đó, đây vẫn là biện pháp có thể áp dụng trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý phát triển đội ngũ các trường THPT trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

3.4.2.6. Biện pháp 6: tạo động lực làm việc cho giáo viên Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

Bảng 3.7. Mức độ cần thiết của nhóm biện pháp tạo động lực làm việc cho giáo viên

Mức độ cần thiết

Cả 5 biện pháp trong nhóm biện pháp tạo động lực làm việc cho giáo viên đều có ĐTB lớn hơn 4,62 và tỉ lê lựa chọn các mức độ rất cần thiết và khá cần thiết đều rất cao (lớn hơn 97%) cho phép chúng tôi kết luận tất cả các biện pháp này đều rất cần thiết phải áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường THPT trên địa bàn huyện Phú Giáo. Đặc biệt là biện pháp “Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giáo viên” (ĐTB = 4,64). biện pháp này 100% GV, CBQL đánh giá là rất cần thiết và khá cần thiết phải thực hiện, không có ai đánh giá ở mức độ trung bình trở xuống. Điều này chứng tỏ biện pháp thực sự là cần thiết trong công tác phát triển đội ngũ giáo viên. Đây là kết quả rất đáng được quan tâm, bởi thực tế trong những năm vừa qua, nhà nước cũng như Bộ, các Sở, phòng cũng đã cố gắng quan tâm nhiều hơn đến đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ giáo viên bằng cách ban hành các chế độ, chính sách nhưng đời sống của giáo viên vẫn còn khá khó khăn so với mặt bằng chung của xã hội, phần nào ảnh hưởng tới tinh thần và hiệu quả công việc của họ.

Mức độ khả thi

Quan sát bảng kết quả nghiên cứu 3.7 có thể nhận thấy, đây là nhóm biện pháp được đánh giá thấp nhất về tính khả thi so với các nhóm biện pháp ở trên, cho thấy việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhằm tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên vẫn thực sự còn rất khó khăn. Có 2/5 biện pháp được các khách thể nghiên cứu đánh giá là rất khả thi khi áp dụng, cụ thể là: Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên (ĐTB = 4,56); Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ giáo viên (ĐTB = 4,23). Đây là những biện pháp mà bản thân chủ thể quản lý trong nhà trường có thể độc lập thực hiện được và là những yêu cầu cơ bản mà đội ngũ giáo viên cần được đáp ứng.

Ba biện pháp còn lại có ĐTB từ 3,92 đến 3,97 vẫn nằm trong mức đánh giá khá khả thi khi áp dụng trong thực tiễn, bao gồm: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giáo viên (ĐTB = 3,97); Hàng năm tổ chức tham quan học tập cho ĐNGV (ĐTB = 3,97); Khen thưởng, động viên kịp thời cho ĐNGV (ĐTB = 3,92).

Tiểu kết chương 3 Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

Trên cơ sở lý luận và kết quả khảo sát thực trạng quản lý phát triển đội ngũ GV ở một số trường THPT huyện Phú Giáo, đồng thời đối chiếu với mục tiêu giáo dục của các trường THPT và điều kiện thực tiễn, tác giả đã đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý phát triển đội ngũ ở các trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Kết quả khảo nghiệm cho thấy các biện pháp được đề xuất có tính cần thiết và tính khả thi cao và có thể áp dụng cho công tác quản lý phát triển đội ngũ trong các trường THPT trên địa bàn huyện Phú Giáo. Trong các biện pháp trên, cần đặc biệt lưu ý tới những biện pháp được đánh giá cao sau đây: “Biểu dương, khen thưởng, phê bình… kịp thời các cá nhân thực hiện tốt và chưa tốt nhiệm vụ”; “Chú trọng công tác dự báo nhu cầu số lượng giáo viên các môn học”; “Đảm bảo sự dân chủ và khoa học khi phân công chuyên môn”; “Xác định rõ các tiêu chuẩn phân công giáo viên”; “Chú trọng nội dung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho ĐNGV” và “Lựa chọn các hình thức bồi dưỡng phù hợp nhu cầu giáo viên và điều kiện thực tế nhà trường”; “Xác định mục tiêu phát triển đội ngũ GV về chất lượng”; “Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên”; “Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ giáo viên”. .

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Phát triển đội ngũ giáo viên là làm biến đổi đội ngũ về số lượng, chất lượng và cơ cấu để đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường. Quản lí phát triển đội ngũ giáo viên là quá trình tác động có định hướng, có mục đích của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm làm biến đổi đội ngũ về số lượng, chất lượng và cơ cấu để đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường.

Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT gồm các nội dung: Lập kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên; Sử dụng đội ngũ giáo viên; Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; Đánh giá đội ngũ giáo viên; Tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên

Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên: Các chỉ đạo, hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể địa phương; Văn hóa nhà trường; Phẩm chất, năng lực, trình độ của đội ngũ quản lý; Thái độ làm việc của giáo viên; Chế độ lương, thưởng đảm bảo đời sống cho giáo viên.

Kết quả khảo sát thực trạng chất lượng đội ngũ GV các trường THPT huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho thấy, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, GV, CBQL tham gia khảo sát đánh giá giáo viên THPT đạt ở mức độ Tốt, đặc biệt là các tiêu chí “Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị – xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân”; “Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với HS, giúp HS khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt”. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục của giáo viên được đánh giá ở mức độ khá, vẫn có khoảng 20% (1/5 mẫu nghiên cứu) đánh giá giáo viên chỉ đạt mức độ trung bình ở cả 2 tiêu chí này, đặc biệt ở tiêu chí “Thu thập và xử lí thông tin về điều kiện giáo dục trong nhà trường và tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, sử dụng các thông tin thu được vào dạy học, giáo dục” có 2,6% giáo viên, CBQL đánh giá giáo viên chỉ đạt ở mức độ yếu.

GV đã thực hiện tốt những yêu cầu cơ bản trong năng lực dạy học của giáo viên, bao gồm: Nắm vững mục tiêu, nội dung cơ bản của chương trình sách giáo khoa của các môn học được phân công giảng dạy; Thực hiện nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ được quy định trong chương trình môn học; Xây dựng, bảo quản, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy định… Một số yếu tố thuộc nhóm yêu cầu cao trong năng lực dạy học, một số GV vẫn chưa đáp ứng được như: “Có khả năng hướng dẫn đồng nghiệp một số kiến thức chuyên sâu về môn học” và “Có khả năng bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc giúp đỡ học sinh yếu hay học sinh còn nhiều hạn chế trở nên tiến bộ”. Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

Năng lực giáo dục của giáo viên được đánh giá ở mức độ Khá. Giáo viên các trường THPT trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương có năng lực hoạt động chính trị xã hội đạt mức độ Khá. Năng lực phát triển nghề nghiệp của giáo viên THPT được đánh giá ở mức độ khá

Kết quả khảo sát thực trạng quản lí phát triển đội ngũ GV các trường THPT huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho thấy, công tác lập kế hoạch trong quản lý phát triển đội ngũ tai các trường THPT trên địa bàn huyện Phú Giáo đã được các nhà quản lý quan tâm và thực hiện ở mức độ Tốt. Công tác sử dụng GV tại các trường THPT trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương của các nhà quản lý trường học được đánh giá khá hiệu quả. Công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên đã được các cán bộ quản lý ở các trường THPT quan tâm thực hiện, tuy vậy vẫn còn tồn tại một vài điểm cần phải được quan tâm hơn để công tác quản lý đội ngũ giáo viên thực sự đi vào chiều sâu như: tạo điều kiện thuận lợi cho GV học tập chủ động, sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm giữa các giáo viên trong trường, bầu chọn giáo viên tham gia các khóa học một cách công bằng, khách quan… Công tác kiểm tra đánh giá giáo viên được đánh giá khá tốt, tuy nhiên các khách thể nghiên cứu vẫn chưa thực sự đánh giá cao tính dân chủ, công bằng trong công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên. Công tác tạo động lực cho giáo viên có ĐTB trải dài từ 3,73 đến 4,29 được đánh giá ở mức độ từ Khá đến Tốt, tuy nhiên, công tác chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giữa các giáo viên chưa thực sự được thực hiện hiệu quả như mong đợi (Có tới hơn 30% khách thể đánh giá hiệu quả quản lý ở nội dung này chỉ đạt mức yếu đến trung bình).

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường THPT trên địa bàn huyện Phú Giáo theo đánh giá của khách thể tham gia khảo sát, yếu tố ảnh hưởng thuận lợi là sự tác động của văn hóa nhà trường và thái độ tích cực, nhiệt tình của 1 số GV của trường; yếu tố gây khó khăn bao gồm thái độ tiêu cực của 1 số GV của trường và chế độ lương, thưởng cho giáo viên chưa thỏa đáng, chưa kịp thời. Đây là những yếu tố cần có giải pháp để giải quyết kịp thời.

Trên cơ sở lý luận và kết quả khảo sát thực trạng quản lý phát triển đội ngũ GV ở một số trường THPT huyện Phú Giáo, đồng thời đối chiếu với mục tiêu giáo dục của các trường THPT và điều kiện thực tiễn, tác giả đã đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý phát triển đội ngũ ở các trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Kết quả khảo nghiệm cho thấy các biện pháp được đề xuất có tính cần thiết và tính khả thi cao và có thể áp dụng cho công tác quản lý phát triển đội ngũ trong các trường THPT trên địa bàn huyện Phú Giáo. Trong các biện pháp trên, cần đặc biệt lưu ý tới những biện pháp được đánh giá cao sau đây: “Biểu dương, khen thưởng, phê bình… kịp thời các cá nhân thực hiện tốt và chưa tốt nhiệm vụ”; “Chú trọng công tác dự báo nhu cầu số lượng giáo viên các môn học”; “Đảm bảo sự dân chủ và khoa học khi phân công chuyên môn”; “Xác định rõ các tiêu chuẩn phân công giáo viên”; “Chú trọng nội dung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho ĐNGV” và “Lựa chọn các hình thức bồi dưỡng phù hợp nhu cầu giáo viên và điều kiện thực tế nhà trường”; “Xác định mục tiêu phát triển đội ngũ GV về chất lượng”; “Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên”; “Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ giáo viên”.

2. Khuyến nghị Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

2.1. Đối với Sở GD&ĐT

Cần quan tâm hơn nữa việc tuyển chọn giáo viên về công tác tại các trường phổ thông trên địa bàn đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ đào tạo, vững về tư tưởng chính trị và tinh thông về nghiệp vụ sư phạm. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viên chi tiết, cụ thể theo từng khu vực và có kế hoạch tìm nguồn tuyển chọn giáo viên mới.

Quan tâm thực hiện các chế độ chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của giáo viên như: Tổ chức cho Giáo viên dự các lớp tập huấn chuyên môn và phương pháp giảng dạy mới trong và ngoài nước; khuyến khích, động viên các giáo viên đi học trên chuẩn và nâng cao trình độ chuyên môn.. tăng cường trang bị phương tiện dạy học hiện đại đảm bảo cho giáo viên có đầy đủ tài liệu và sách tham khảo.

Thực hiện kiểm tra theo quy chế chuyên môn một cách thường xuyên, đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá giáo viên chính xác và kịp thời.

2.2. Đối với các trường THPT

Tổ chức thực hiện tuyển dụng, phân công và bồi dưỡng giáo viên theo đúng quy định, chủ động khuyến khích giáo viên phát triển năng lực và chủ động tiến hành tập huấn thường xuyên cho giáo viên.

Thường xuyên học hỏi nâng cao nhận thức và năng lực quản lý.

Nâng cao nhận thức cho giáo viên và đảm bảo đội ngũ giáo viên có điều kiện để chuẩn hóa và nâng trên chuẩn.

Giáo viên cần không ngừng học tập, rèn luyện để có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng các tiêu chí của chuẩn giáo viên phổ thông. Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý giáo viên các trường THPT huyện Phú Giáo

One thought on “Luận văn: Biện pháp NC đội ngũ giáo viên huyện Phú Giáo

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng chất lượng giáo viên ở huyện Phú Giáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464