Khóa luận: Thực trạng công tác lập BCĐKT tại công ty TNHH

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Thực trạng công tác lập BCĐKT tại công ty TNHH hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH đầu tư thương mại và du lịch Hùng Hiền dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.2 Thực trạng công tác lập và phân tích BCĐKT tại công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền

2.2.1 Thực trạng công tác lập BCĐKT tại công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền Khóa luận: Thực trạng công tác lập BCĐKT tại công ty TNHH

2.2.1.1 Nguồn số liệu lập BCĐKT tại công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền

BCĐKT tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 được lập dựa trên:

 • Số dư các TK loại 1, 2, 3, 4 trên sổ cái, Bảng tổng hợp chi tiết năm 2019
 • Căn cứ vào Bảng cân đối số phát sinh năm 2019
 • Căn cứ vào BCĐKT năm 2018

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Kiểm Toán

2.2.1.2 Quy trình lập BCĐKT tại công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền

Bước 1 : Kiểm tra tính có thật của các chứng từ phản ánh NVKT phát sinh trong kỳ kế toán

Bước 2 : Tạm khóa sổ kế toán và đối chiếu số liệu từ các sổ kế toán liên quan

Bước 3 : Thực hiện các bút toán kết chuyển và khóa sổ kế toán chính thức

Bước 4 : Lập bảng cân đối số phát sinh

Bước 5 : Lập bảng cân đối kế toán theo 200/2014/TT-BTC.

Bước 6 : Thực hiện kiểm tra và ký duyệt.

2.2.1.3 Nội dung các bước lập BCĐKT tại công ty Khóa luận: Thực trạng công tác lập BCĐKT tại công ty TNHH

Bước 1: Kiểm tra tính có thật của các chứng từ phản ánh NVKT phát sinh trong kỳ kế toán của công ty.

Định kỳ hàng tháng, kế toán kiểm tra tính có thật của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, xem việc ghi chép, cập nhật có đầy đủ chứng từ và đúng thứ tự hay không, nếu có sai sót thì phải kịp thời xử lý.

Kế toán tiến hành kiểm tra qua các bước như sau:

 • Sắp xếp chứng từ theo trình tự thời gian, theo nội dung kinh tế của từng nghiệp vụ và sắp xếp chứng từ theo số hiệu tăng dần.
 • Kiểm tra đối chiếu chứng từ của nghiệp vụ kinh tế phát sinh với nội dung được phản ánh trên sổ Nhật ký chung về cả nội dung kinh tế, ngày tháng, số tiền cũng như quan hệ đối ứng tài khoản của nghiệp vụ.
 • Nếu phát hiện sai sót, lập tức tiến hành điều chỉnh xử lý kịp thời.

Ví dụ 1: Kiểm tra tính có thật của nghiệp vụ: Ngày 11/04/2019, nộp tiền mặt vào tài khoản Ngân hàng Công thương Việt Nam, số tiền 24.750.000 đồng.

 • Phiếu chi (Biểu 2.1)
 • Giấy nộp tiền (Biểu 2.2)
 • Giấy báo có (Biểu 2.3)
 • Sổ Nhật ký chung (Biểu 2.4)
 • Sổ cái TK 111 (Biểu 2.5), sổ cái TK 112. (Biểu 2.6)

Nội dung Remarks: Nộp tiền vào tài khoản.

Đơn vị trả tiền Payer  Ngày hạch toán Accounting date 11/04/2019

Kế toán Accountant Chủ tài khoản A/C holder Giao dịch viên Teller Kiểm soát viên Supervisor

Bước 2: Tạm khóa sổ kế toán và đối chiếu số liệu từ các sổ kế toán.

Sau khi kiểm tra tính có thật của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán tính số dư cuối kỳ của Sổ Cái các tài khoản, Sổ chi tiết và Bảng tổng hợp chi tiết các tài khoản. Sau đó, đối chiếu số liệu giữa Sổ Cái các tài khoản, Sổ chi tiết và Bảng tổng hợp chi tiết. Nếu phát hiện sai thì sửa chữa kịp thời. Khóa luận: Thực trạng công tác lập BCĐKT tại công ty TNHH

Ví dụ:

Bước 3: Thực hiện các bút toán kết chuyển và khóa sổ kế toán

Tiếp theo, công ty tiến hành thực hiện các bút toán kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh (Sơ đồ 2.4)

Sau khi thực hiện bút toán kết chuyển, kế toán thực hiện khóa sổ kế toán chính thức.

Bước 4: Lập Bảng cân đối số phát sinh

Sau khi khóa sổ chính thức toàn bộ hệ thống Sổ tổng hợp, kế toán lập Bảng cân đối số phát sinh như sau:

Mỗi tài khoản sẽ được ghi 1 dòng trên Bảng cân đối số phát sinh. Cột “Số hiệu tài khoản” ghi số hiệu các TK sử dụng trong doanh nghiệp từ TK loại 1 đến 9.

Cột “Tên tài khoản” diễn giải tên tài khoản tương ứng từng số liệu.

Cột “Số dư đầu năm”, lấy số liệu dòng “Số dư đầu năm” trên Sổ Cái các TK.

TK có số dư bên Nợ thì ghi vào cột “Nợ”

TK có số dư bên Có thì ghi vào cột “Có”

Cột “Số phát sinh trong năm” lấy số liệu dòng “Cộng phát sinh” trên Sổ Cái TK.

 • TK có phát sinh bên Nợ thì ghi vào cột “Nợ”
 • TK có phát sinh bên Có thì ghi vào cột “Có”

Cột “Số dư cuối năm”, lấy số liệu dòng “Số dư cuối năm” trên Sổ Cái các TK.

 • TK có số dư bên Nợ thì ghi vào cột “Nợ”
 • TK có số dư bên Có thì ghi vào cột “Có”

Sau khi ghi đầy đủ các số liệu có liên quan đến các tài khoản tiến hành cộng Bảng cân đối số phát sinh. Số liệu trên Bảng cân đối số phát sinh phải đảm bảo tính cân đối bắt buộc:

 • Tổng số dư Nợ đầu năm = Tổng số dư Có đầu năm.
 • Tổng số phát sinh Nợ = Tổng số phát sinh Có.
 • Tổng số dư Nợ cuối năm = Tổng số dư Có cuối năm.

Ví dụ: Cách lập chỉ tiêu Tiền mặt – số hiệu TK 111 trên bảng cân đối số phát sinh năm 2019 của Công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền

Căn cứ vào sổ cái TK 111 (biểu 2.11), kế toán lập chỉ tiêu Tiền mặt trên Khóa luận: Thực trạng công tác lập BCĐKT tại công ty TNHH

Bảng cân đối số phát sinh như sau:

Cột “Số hiệu tài khoản” là 111

Cột “Tên tài khoản” là Tiền mặt

Cột “Số dư đầu năm”: Số liệu để ghi vào cột “Số dư đầu năm” TK 111 là số dư Nợ đầu năm trên sổ cái TK 111 số tiền là : 1.020.958.394 đồng. Cột “Số phát sinh trong năm”: Số liệu để ghi vào cột Nợ căn cứ ở dòng “Cộng phát sinh” bên Nợ trên Sổ Cái TK 111, số tiền là 15.672.352.612 đồng. Số liệu để ghi vào cột Có căn cứ ở dòng “Cộng phát sinh” bên Có trên Sổ Cái TK 111, số tiền là 15.354.125.451 đồng.

Cột “Số dư cuối năm”: Số liệu để ghi vào cột “Số dư cuối năm” của TK 111 là căn cứ vào dòng “Số dư cuối năm” cột Nợ trên sổ cái TK 111, số tiền là 1.339.185.555 đồng.

Các chỉ tiêu khác trên bảng cân đối số phát sinh được lập tương tự Dưới đây là Bảng cân đối số phát sinh của công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền năm 2019 (Biểu 2.12)

Bước 5: Lập Bảng cân đối kế toán

Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán năm 2019 được lập như sau:

 • Cột “Số đầu năm” căn cứ vào số liệu của cột “Số cuối năm” trên Bảng cân đối kế toán của công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền năm 2018
 • Cột “Số cuối năm” kế toán căn cứ vào các Sổ Cái, Bảng tổng hợp chi tiết tài khoản và Bảng cân đối số phát sinh năm 2019 của công ty TNHH đầu tư thương mại và du lịch Hùng Hiền để lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán.

Các chỉ tiêu ngoài BCĐKT: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này

Sau khi lập xong các chỉ tiêu, Bảng Cân đối kế toán của công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền tại ngày 31/12/2019 được lập hoàn chỉnh như biểu 2.13

 • Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
 • Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
 • Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là “01.01.X“.
 • Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Bước 6: Kiểm tra, ký duyệt

Sau khi lập xong bảng cân đối kế toán, người lập bảng cùng với kế toán trưởng sẽ kiểm tra lại lần nữa, sau đó in ra và ký duyệt. Cuối cùng, bảng cân đối kế toán; cùng với các báo cáo tài chính khác sẽ được kế toán trưởng trình lên giám đốc xem xét và ký duyệt.

2.2.2 Thực trạng công tác phân tích BCĐKT tại công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền

Sau khi lập và kiểm tra tính chính xác của Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019 (Biểu 2.13), công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền không tiến hành phân tích Bảng cân đối kế toán Khóa luận: Thực trạng công tác lập BCĐKT tại công ty TNHH

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464