Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH đầu tư thương mại và du lịch Hùng Hiền dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1 Đánh giá ưu điểm, hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công tác lập, phân tích BCĐKT nói riêng tại công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiên

3.1.1 Ưu điểm Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH

Về công tác lập Bảng cân đối kế toán

 • Việc lập BCĐKT được lên kế hoạch cụ thể, chia thành các bước rõ ràng. Trước khi lập BCĐKT, trước khi tiến hành lập BCĐKT, kế toán đã tiến hành kiểm tra lại chứng từ, số liệu trên các sổ kế toán đảm bảo tính chính xác về nội dung và số liệu của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, công tác kiểm tra các chứng từ sổ sách, đảm bảo tính trung thực về số liệu cũng như nội dung kinh tế diễn ra thường xuyên. Bên cạnh việc lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán khoa học sự rà soát kỹ lưỡng, hiệu quả đã giúp cho công tác lập BCĐKT tại công ty được nhanh chóng, chính xác và phản ánh đúng tình hình tài chính của công ty trong kỳ kế toán.
 • Việc lập BCĐKT của công ty luôn đảm bảo đúng thời gian quy định của Bộ Tài chính, đúng kỳ kế toán đảm bảo phản ánh kịp thời, thường xuyên tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
 • Công ty đã lập Bảng cân đối kế toán theo đúng chuẩn mực số 21 và theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Về tổ chức bộ máy quản lý và kế toán

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Dịch Vụ Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Kiểm Toán

3.1.2 Hạn chế Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH

Về công tác lập và phân tích BCĐKT

 • Việc lập Bảng cân đối phân tích báo cáo tài chính (hay phân tích tình hình tài chính) nhằm làm rõ xu hướng, tốc độ tăng trưởng, thực trạng tài chính của doanh nghiệp, chỉ ra những thế mạnh và cả tình trạng bất ổn nhằm đề xuất những biện pháp quản trị tài chính đúng đắn và kịp thời để phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng vốn. Nhưng Công ty chưa thực sự coi trọng công tác phân tích tài chính. Như vậy, công ty đã bỏ qua một công cụ đắc lực phục vụ cho công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của mình
 • Công ty không thực hiện phân tích tài chính, tình hình biến động các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán cũng như cơ cấu tài sản và nguồn vốn do đó không thấy được những nguy cơ tài chính tiềm ẩn, cũng như xu hướng biến động ảnh hưởng đến các kết quả kinh tế trong tương lai. Không kịp thời khắc phục tồn tại này sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Đội ngũ kế toán của Công ty có trình độ chuyên môn chưa đồng đều, bên cạnh những nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, còn có nhân viên vẫn còn nhiều hạn chế trong chuyên môn, dẫn đến sự kết hợp giữa các phần hành kế toán thiếu nhịp nhàng, chính xác, thường xuyên xảy ra những vướng mắc trong việc tổng hợp số liệu để lập BCTC
 • Mỗi kế toán kiêm nhiều mảng kế toán khác nhau. Trong khi đó, việc hạch toán kế toán của công ty vẫn được thực hiện thủ công mà chưa áp dụng phần mềm kế toán. Điều này có thể dẫn đến sai sót trong quá trình làm việc

3.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền.

Kiến thứ nhất: Công ty nên tiến hành Phân tích Bảng cân đối kế toán.

Báo cáo tài chính nói chung và bảng cân đối kế toán nói riêng có vai trò hết sức quan trọng. Nó cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính đã qua cùng những dự đoán trong tương lai. Thông tin của bảng cân đối kế toán là nguồn căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Muốn vậy, trước tiên phải “nắm chắc các con số” hay “hiểu được các con số”, tức là sử dụng các công cụ phân tích như là một phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ các số liệu tài chính trong Bảng cân đối kế toán. Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH

Do đó, công ty cần thực sự coi trọng và tiến hành một cách chi tiết, đầy đủ công tác phân tích báo cáo tài chính mà trước hết là Bảng Cân đối kế toán.

Để phân tích Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh được đầy đủ, công ty có thể thực hiện theo quy trình phân tích sau:

Bước 1: Lập kế hoạch phân tích BCĐKT.

 • Chỉ ra nội dung phân tích, nội dung phân tích có thể bao gồm:
 • Phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn.
 • Phân tích sự biến động của tài sản và nguồn vốn.
 • Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Phân tích các chỉ sổ tài chính đặc trưng.
 • Chỉ rõ chỉ tiêu cần phân tích.
 • Chỉ rõ khoảng thời gian mà chỉ tiêu đó phát sinh và hoàn thành.
 • Chỉ rõ khoảng thời gian bắt đầu và thời hạn kết thúc quá trình phân tích.
 • Xác định kinh phí cần thiết và người thực hiện công việc phân tích.

Bước 2: Thực hiện phân tích BCĐKT.

Thực hiện công việc phân tích dựa trên nguồn số liệu, các phương pháp chọn lựa để tiến hành phân tích. Tổng hợp kết quả và rút ra kết luận.

Bước 3: Lập báo cáo phân tích BCĐKT.

Báo cáo phân tích phải bao gồm:

 • Đánh giá được ưu điểm, nhược điểm trong công tác quản lý.
 • Chỉ ra nguyên nhân đã tác động tích cực, tiêu cực đến KQKD.
 • Đưa ra các biện pháp để nâng cao công tác, động viên, phát huy và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Để phân tích tình hình tài chính thông qua Bảng cân đối kế toán công ty nên thực hiện các nội dung phân tích cụ thể sau đây:

a. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản tại Công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền

Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán của Công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền vào năm 2019, ta có bảng phân tích cơ cấu và biến động của tài sản. (Biểu 3.1)

Nhận xét: Qua bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản, ta có một số nhận xét sau:

Tổng tài sản hiện công ty đang quản lý và sử dụng là 5.826.225.518 đồng, giảm 673.557.965 đồng so với năm 2018 tương ứng giảm 10,36%. Điều này cho thấy quy mô kinh doanh của công ty là giảm so với năm 2018.Đây là biểu hiện chưa tốt. Trong nền kinh tế hiện nay, muốn duy trì mở rộng thị trường, để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành khác thì quy mô vốn kinh doanh là điều kiện phù hợp và tất yếu mà công ty phải cố gắng. Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH

Năm 2018, Tài sản ngắn hạn của công ty là 4.306.495.523 chiếm 66,26% trong tổng tài sản. Tài sản dài hạn là 2.193.287.954 chiếm 33,74% trong tổng tài sản và năm 2019 tài sản ngắn hạn và dài hạn tương ứng 4.549.632.091 đồng và 1.276.593.427 đồng với tỷ trọng tương ứng 78,09% và 21.9%. Qua đó cho thấy, Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong Tổng tài sản bởi đặc thù ngành nghề cung cấp dịch vụ của công ty. Năm 2019 tỷ trọng Tài sản ngắn hạn đã tăng so với năm 2018 là 78,09% trong Tổng tài sản, tỷ trọng Tài sản dài hạn giảm còn 21.91%. Việc Tài sản ngắn hạn tăng lên sẽ tạo vốn cho hoạt động kinh doanh đồng thời giải quyết nhanh khâu thanh toán cũng như khâu trả nợ vay. Đây cũng là dấu hiệu chứng tỏ công ty đã chú trọng hơn đến Tài sản ngắn hạn. Việc điều chỉnh này đã làm thay đổi khá nhiều cơ cấu vốn và được đánh giá là tích cực.

Để đánh giá chính xác hơn việc tăng quy mô tài sản, sự biến động và cơ cấu tài sản có thực sự hợp lý hay không, ta cần đi sâu phân tích đối với từng loại, từng chỉ tiêu tài sản:

Về Tài sản ngắn hạn: Từ số liệu Biểu 3.1 ta thấy, Tài sản ngắn hạn năm 2019 tăng so với năm 2018 là 243.136.568 đồng tướng ứng 5.65%. Trong đó:

“Tiền và các khoản tương đương tiền”: Năm 2018 là 1.465.915.711 đồng tương ứng 22,55%, năm 2019 là 2.082.059.393 đồng tương ứng 35,74%, tăng so với năm 2018 là 616.143.682 đồng tương ứng với tỷ lệ 42.03%. Xét trên góc độ khả năng thanh toán thì đây là một biểu hiện tốt vì công ty đã có lượng tiền dự trữ đáp ứng nhu cầu thanh toán của công ty, nhất là khi doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán ngay.

“Các khoản phải thu ngắn hạn”: Năm 2018 là 1.251.164.560 đồng chiếm tỷ trọng 19.26%, năm 2019 là 1.247.711.523 đồng chiếm tỷ trọng 21.41% trong Tài sản ngắn hạn. Như vậy các khoản phải thu ngắn hạn năm 2019 so với năm 2018 giảm 3.453.037 đồng tương ứng tỷ lệ giảm 0.26%. Trong đó, khoản phải thu của khách hàng là chiếm hoàn toàn trong các khoản phải thu ngắn hạn, ngoại trừ khoản chênh lệch do sai số không đáng kể của “Khoản phải thu khác”. Việc khoản phải thu giảm xuống so với đầu năm chứng tỏ công ty đã hoạt động tốt trong vấn đề thu hồi nợ đọng từ khách hàng, tạo thêm vốn cho công ty kinh doanh. Tuy nhiên khoản phải thu giảm không đáng kể nên công ty cần tiếp tục cố gắng hơn.

“Hàng tồn kho”: Hàng tồn kho có sự biến động năm 2019 giảm 369.554.077đồng tương ứng giảm 23.25% so với năm 2018. Hàng tồn kho giảm đáng kể so với năm trước, trong đó cơ cấu của năm 2018 và 2019 đạt 24.45% và 20.94% trong tổng tài sản. Công ty cần quản lý chặt chẽ để không bị mất mát hao hụt hàng tồn kho.

Về Tài sản dài hạn: Ở công ty có xu hướng giảm. Tài sản dài hạn năm 2019 giảm so với năm 2018 với số tiền là 916.694.527 đồng: Giảm từ 2.193.287.954 đồng ( tương ứng 33.74% trong Tổng tài sản) xuống 1.276.593.427 đồng ( tương ứng 21.91% trong Tổng tài sản). Trong đó chênh lệch đến từ tài sản cố định ít có sự biến động giảm 99.651.515 đồng tương đương giảm 14.29%. Tỷ trọng năm 2019 và 2018 lần lượt là 10.26% và 10.73% Nhìn vào tỷ trọng của tài sản cố định ta có thể nhận thấy việc ít đầu tư vào tài sản cố định thể hiện ban lãnh đạo công ty vẫn chưa thật sự quan tâm đến trang thiết bị cơ sở vật chất. Tài sản dài hạn khác cũng giảm 817.043.018 đồng tương đương giảm 54.63% , qua đó có thể thấy công ty chưa thật sự biết cân bằng giữa tài sản ngắn hạn và dài hạn .

3.2.2.2 Phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH

Công tác đánh giá tình hình tài chính của công ty sẽ không triệt để, đầy đủ nếu chỉ dựa vào phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản của công ty. Vì vậy, để thấy rõ hơn tình hình tài chính của công ty, chúng ta cần phải kết hợp phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn của công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền. Ta lập bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn. (Biểu3.2)

Phân tích cơ cấu nguồn vốn giúp chúng ta thấy, để có vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã huy động từ những nguồn nào và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động của nguồn vốn. Qua đó, thấy mức độ hoạt động tài chính và khả năng thanh toán đối với các khoản nợ của công ty.

Thông qua số liệu tính toán được ở Biểu 3.2, ta thấy Tổng nguồn vốn của công ty TNHH đầu tư thương mại và du lịch Hùng Hiền tại thời điểm cuối năm giảm 673.557.965 đồng tương ứng tỷ lệ giảm 10.36%. Điều này chứng tỏ trong năm 2019 khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn của công ty giảm xuống khá lớn do đó công ty không đáp ứng được việc mở rộng quy mô kinh doanh. Sự tăng hay giảm nguồn vốn chịu ảnh hưởng của hai nhân tố là Nợ phải trả và Nguồn vốn chủ sở hữu. Nếu như Nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ cao trong Tổng nguồn vốn thì doanh nghiệp có khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính và mức độ độc lập của doanh nghiệp đối với chủ nợ là rất cao. Ngược lại, nếu công nợ phải trả chiếm chủ yếu thì khả năng đảm bảo về mặt tài chính là rất thấp. Để có một cái nhìn cụ thể hơn ta đi vào phân tích từng chỉ tiêu trong tổng nguồn vốn.

Cụ thể:

Nợ Phải trả: Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH

Cuối năm 2018 chỉ tiêu “ Nợ phải trả” của công ty là 2.743.043.655 đồng chiếm 42.20% trong tổng nguồn vốn, đến cuối năm 2019 chỉ tiêu này giảm xuống còn 983.622.932 đồng, giảm 1.759.420.723 đồng, ứng với tỷ lệ giảm 64.14%, đồng thời tỷ trọng nợ phải trả cũng giảm xuống 25.32% từ 42.20% xuống còn 16.88%..Số tiền nợ phải trả ngày càng giảm xuống cho thấy công ty đã chấp hành tốt kỷ luật tín dụng và cũng cho thấy mức độ phụ thuộc tài chính của công ty đã giảm.Điều này chứng tỏ năm 2019 công ty ít sử dụng nguồn vốn đi vay, đã tự chủ về tài chính hơn đồng thời đã làm nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

Vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu của công ty năm 2018 là 3.756.739.828 đồng chiếm tỉ trọng 57.80% trong tổng nguồn vốn . Năm 2019 vốn chủ sở hữu của công ty là 4.842.602.586 đồng ứng với tỉ trọng trong tổng nguồn vốn là 83.12% .Số cuối năm so với số đầu năm lượng tăng 1.085.862.758 đồng tương đương với 28.9%. Vốn chủ sở hữu tăng là do lợi nhuận tăng điều này chứng tỏ công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Nguồn vốn dài hạn = 4.842.602.586

 Tài sản dài hạ = 1.276.593.427

Như vậy, Nguồn vốn dài hạn đã lớn hơn Tài sản dài hạn, điều đó cho thấy Công ty đã sử dụng đúng nguyên tắc sử dụng vốn trong kinh doanh. Nguồn vốn dài hạn không những đủ tài trợ cho tài sản dài hạn mà còn dư thừa sử dụng trong ngắn hạn. Tình hình tài trợ cho hoạt động kinh doanh của công ty đảm bảo nguyên tắc cân bằng tài chính và đảm bảo sự ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.2.2.3 Phân tích khả năng thanh toán của công ty Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH

Từ số liệu của các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán (Biểu 3.3), ta lập được Bảng phân tích khả năng thanh toán của công ty như sau:

Công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền

Hệ số thanh toán tổng quát:

Hệ số thanh toán tổng quát tại thời điểm năm 2019 là 5.9 cao hơn so với năm 2018 có hệ số thanh toán tổng quát là 2.4 tăng 3.5 lần so với năm trước. Đồng thời ta thấy hệ số này ở cả hai năm đều lớn hơn 1 chứng tỏ các khoản nợ huy động bên ngoài đều có tài sản đảm bảo rất cao. Trong năm 2019 công ty TNHH đầu tư thương mại và du lịch Hùng Hiền cứ đi vay 1 đồng vốn thì có 5.9 đồng tài sản đảm bảo. trong năm 2019 Công ty đã tích cực huy động nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu sử dụng vốn để kinh doanh của mình. Mặc dù số lượng vốn huy động vốn lớn nhưng luôn được đảm bảo rất cao bằng tài sản. Hệ số thanh toán tổng quát cao sẽ tạo được niềm tin, sự an toàn đối vối các cá nhân, tổ chức tín dụng khi tiến hành cho vay vốn.

Hệ số thanh toán hiện hành tại thời điểm năm 2018 là 1.6 tại thời điểm năm 2019 là 4.6 và đều lớn hơn 1 và có xu hướng tăng nhanh về phía năm 2019.

Về mặt lý thuyết thì hệ số thanh toán hiện hành được cho là tốt khi lớn hơn 1 nhưng xét về mặt thực tế hệ số thanh toán hiện hành xấp xỉ bằng một sẽ tốt hơn vì cơ bản Công ty vẫn đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngắn hạn. Hơn nữa việc duy trì hệ số thanh toán hiện hành nhỏ hơn một lại biểu hiện hiểu quả sử dụng đồng vốn của Công ty. Không phải trong bất cứ trường hợp nào hệ số thanh toán hiện hành lớn hơn hoặc bằng một đều tốt vì khi đó doanh nghiệp đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn nhưng lại chưa sử dụng tốt đồng vốn của mình và chưa chiếm dụng được vốn của các đơn vị khác vào trong hoạt động kinh doanh của mình. Cho nên trong năm tới Công ty nên có các biện pháp thích hợp để giảm hệ số này và duy trì ở mức thấp hơn hoặc xấp xỉ bằng một để đạt lợi ích cao nhất cho hoạt động kinh doanh của mình. Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH

Nếu như hệ số thanh toán tổng quát giúp cho các cá nhân, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp xem xét có nên cho vay cấp vốn, bán chịu cho doanh nghiệp hay không thì hệ số khả năng thanh toán nhanh là thước do của việc huy động tài sản có khả năng quy đổi ngay thành tiền để thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn, giúp cho các cá nhân, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp quyết định được

thời gian cho Doanh nghiệp vay nợ là bao nhiêu. Hệ số này tại thời điểm năm 2019 là 2.1 tăng 1.6 lần so với năm 2018 là 0.5, tại thời điểm năm 2019 hệ số thanh toán nhanh lớn hơn một. Điều này chứng tỏ khả năng thanh toán nhanh của công ty đã đáp ứng được, công ty hoàn toàn có thể thanh toán nợ đến hạn.

Tóm lại: Thông qua việc phân tích, ta thấy tình hình tài chính của công ty khá là tốt, công ty cần cố gắng phát huy khả năng quản lý tài sản. Nhưng cũng qua phân tích ta mới hiểu được công ty vẫn có thể gặp những rủi ro nếu không phân tích bảng cân đối kế toán. Công ty cần phải tiến hành phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng và các Báo cáo tài chính khác cuối mỗi niên độ kế toán nhằm tìm ra hướng giải quyết đúng đắn trong thời gian tiếp theo.

Ý kiến thứ hai: Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kế toán của công ty.

Để công tác phân tích đạt hiệu quả, công ty nên xây dựng quy trình phân tích cụ thể. Em xin mạnh dạn đưa ra quy trình phân tích với các nội dung như sau:

Bước 1: Bố trí nhân sự

Công ty tổ chức một đội ngũ cán bộ chuyên trách đảm nhận việc phân tích. Đội ngũ này gồm 3 người : kế toán trưởng, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng nhân sự. Đây là đội ngũ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nhiều năm làm việc thực tế đã được khẳng định tại công ty.

Bước 2: Thu thập thông tin

Đây là khâu quan trọng phục vụ cho quá trình phân tích. Thông tin có đầy đủ , chính xác thì quá trình phân tích mới được thuận lợi, kết quả phân tích mới hiệu quả mang tính khách quan. Thông tin ở đây chính là những tài liệu, sổ sách như Bảng cân đối kế toán của 1- 2 năm gần nhất với năm phân tích, số liệu của doanh nghiệp cùng ngành, những thông tin kinh tế trong và ngoài nước liên quan đến nội dung phân tích. Chú ý những tài liệu này trước khi được sử dụng phải được kiểm tra về tính trung thực, hợp lý.

Bước 3: Xây dựng chương trình phân tích

Xây dựng chương trình phân tích càng tỷ mỉ, chi tiết thì hiệu quả của công tác phân tích càng cao. Khi xây dựng chương trinh phân tích, Công ty cần nêu rõ những vấn đề sau:

 • Lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp: phương pháp so sánh phương pháp tỷ lệ,…
 • Xác định nội dung phân tích: nội dung phân tich bảng cân đối kế toán của Công ty co thể bao gồm: phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồng – vốn phân tích các tỷ số tài chính đặc trưng,…
 • Xác định thời gian thực hiện chương trình phân tích
 • Xử lý tài liệu sưu tầm được, lập các bảng phân tích số liệu, tính toán các chỉ tiêu, so sánh các chỉ tiêu đó qua các năm.
 • Trên cơ sở các phương pháp phân tích đã lựa chọn tiến hành phân tích nội dung đã dự kiến.
 • Sau khi phân tích phải tiến hành lập bảng đánh giá tổng hợp, đánh giá chi tiết.

kiến thứ ba: Công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền nên áp dụng phần mềm kế toán vào công tác hạch toán kế toán.

Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, việc cung cấp các thông tin đòi hỏi chính xác và kịp thời. Hơn nữa khối lượng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Công ty ngày càng nhiều, nhưng Công ty vẫn đang sử dụng hình thức kế toán thủ công. Điều này sẽ tạo thêm gánh nặng cho các kế toán viên, và có thể xảy ra những sai sót trong quá trình hạch toán, đưa ra thông tin không chính xác làm ảnh hưởng đến quyết định của lãnh đạo Công ty.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp, vừa dễ sử dụng mà giá cả lại phù hợp. Có thể kể đến một số phần mềm hay được sử dụng như: MISA, FAST Accounting, BRAVO, Acc Pro,…

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020 gồm 13 phân hệ, được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với mục đích giúp cho các doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều về tin học và kế toán mà vẫn có thể sử dụng và làm chủ được hệ thống phần mềm kế toán, quản lý các nghiệp vụ phát sinh của mình. Phần mềm này rất dễ sử dụng và luôn được cập nhật những chế độ tài chính mới nhất. Đặc biêt hơn, phần mềm hỗ trợ tạo mẫu, phát hành, in, quản lý và sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ –CP. (Biểu 3.4) Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH

Phần mềm kế toán BRAVO 7

Phần mềm kế toán Bravo có nhiều tính năng nổi trội, cho phép các doanh nghiệp triển khai hiệu quả các phần hành thuộc nghiệp vụ kế toán như theo dõi sổ sách kế toán, nắm rõ việc thu, mua, bán hàng hóa, quản lý tài sản và hàng tồn kho, tính giá thành sản phẩm,… Đặc biệt, phần mềm này cho phép liên kết dữ liệu số liệu, có chức năng tìm và tự sửa lỗi dữ liệu, tự sao lưu số liệu theo lịch đã lập. Hơn nữa, người dùng có thể điều chỉnh tự do, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp để xây dựng chương trình riêng. (Biểu 3.5)

Phần mềm kế toán Fast Accounting

Ưu điểm của phần mềm này là giao diện cũng rất dễ làm việc, luôn cập nhật những thay đổi mới nhất về các chính sách điều khoản thuế, thông tư và các nghị định của Bộ tìa chính, bám sát các chế độ kế toán hiện hành, và xử lý dữ liệu số liệu một cách nhanh, cho phép kết xuất báo cáo ra Excel với mẫu biểu sắp xếp đẹp. (Biểu 3.6)

Kết luận: Qua tìm hiểu một số phần mềm kế toán hay dùng, có thể sử dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là phù hợp với hình thức kinh doanh của Công ty, em thấy phần mềm kế toán MISA là phù hợp nhất. Bên cạnh những tính năng hữu hiệu, giá cả hợp lý, MISA là phần mềm phổ biến thường được đưa vào nội dung giảng dạy tại các trường đại học và các trung tâm kế toán. Vì vậy, áp dụng phần mềm này trong quá trình hạch toán kế toán sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, giảm áp lực đối với nhân viên kế toán.

KẾT LUẬN

Đề tài khóa luận: “Hoàn thiện công tác lập và phân tích BCĐKT tại công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền.” đã trình bày và làm rõ một số vấn đề sau:

Về mặt lý luận:

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp.

Về mặt thực tiễn:

 • Phản ánh thực tế công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền.
 • Đã đánh giá được ưu nhược điểm trong công tác kế toán nói chung và công tác lập, phân tích BCĐKT tại đơn vị.
 • Đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như công tác lập, phân tích BCĐKT tại công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Hùng Hiền.
 • Tiến hành phân tích Bảng cân đối kế toán.
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán của công ty.
 • Áp dụng phần mềm kế toán vào công tác hạch toán kế toán. Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> khóa luận: Công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464