Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học trên địa bàn thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp

3.1.1. Cơ sở lý luận

Trong chương 1, tác giả đã trình bày cơ sở lý luận về nội dung quản lý hoạt động giáo dục lao động ở trường TH theo các chức năng quản lý bao gồm: Xây dựng kế hoạch; tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra hoạt động giáo dục lao động cho học sinh.

Các biện pháp đề xuất được dựa trên cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục lao động ở trường TH.

3.1.2. Cơ sở thực tiễn

chương 2, tác giả đã trình bày thực trạng và nguyên nhân dẫn đến thực trạng quản lý hoạt động giáo dục lao động ở các trường TH trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo kết quả nghiên cứu, bên cạnh những nội dung quản lý được thực hiện tốt vẫn còn tồn tại một số nội dung cần phải cải tiến để đáp ứng được yêu cầu của hoạt động giáo dục lao động trong nhà trường như: hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục lao động trong việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh; HT cử GV tham gia các lớp tập huấn về KNS, hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục lao động…; tổ chức các buổi tọa đàm với CMHS về sự cần thiết phải giáo dục lao động cho học sinh; đưa nội dung giáo dục lao động cho học sinh vào kế hoạch hoạt động của nhà trường, của các tổ chuyên môn; xây dựng góc tuyên truyền về những hoạt động lao động có ý nghĩa để học sinh học tập và noi theo; tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm để giáo dục ý thức, thái độ, kỹ năng, phương pháp lao động cho học sinh; tham mưu với địa phương tổ chức phong trào chủ nhật xanh, thứ bảy tình nguyện…; tổ chức các tiết thực hành, thí nghiệm, qua đó giáo dục kỹ năng, phương pháp lao động; sử dụng phương pháp nêu gương đối với học sinh tham gia lao động tốt trong các tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm nhằm nhân rộng gương điển hình trong toàn trường; tham mưu với lãnh đạo cấp trên trang bị đầy đủ các đồ dùng dạy học, máy chiếu ở các phòng học để giáo viên tích hợp giáo dục lao động một cách phù hợp và hiệu quả vào từng tiết dạy; tuyên dương, khen thưởng các học sinh, nhóm học sinh, lớp học sinh thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoạt động học tập, hoạt động trải nghiệm, nêu gương điển hình các cá nhân tiêu biểu có ý thức tự giác trong lao động để các em noi theo; tham mưu với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động lao động công ích cho học sinh tham gia; kết hợp với Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM tổ chức các hội thi: Lớp học xanh, một học sinh một mầm cây, trang trí lớp học…; xây dựng kế hoạch và đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục lao động; tăng cường đầu tư máy móc hiện đại và tập huấn cho GV sử dụng máy móc và ứng dụng CNTT vào việc tích hợp giáo dục lao động trong các môn học; xây dựng phòng thí nghiệm để phục vụ cho các hoạt động thí nghiệm, thực hành; xã hội hóa một số hoạt động ngoại khóa, tiết học thực tế để giáo dục lao động cho học sinh; thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để bổ sung, sửa chữa kịp thời phục vụ hoạt động dạy học, giáo dục lao động cho học sinh. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

Từ kết quả nghiên cứu thực trạng, những biện pháp được đề xuất nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại trong công tác quản lý hoạt động giáo dục lao động để nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động giáo dục lao động trong nhà trường TH thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp

Hệ thống các biện pháp được đề xuất cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

3.2.1. Đảm bảo tính pháp chế

Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lao động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lao động trong các trường TH trên địa bàn thị xã Dĩ An đảm bảo cơ sở pháp lý, được pháp luật công nhận. Không có biện pháp nào trái với pháp luật. Tất cả các biện pháp đề xuất đều được căn cứ vào Luật Giáo dục, các Thông tư, Quy chế, Điều lệ, Chỉ thị của ngành và căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thực hiện của các cấp về GDĐT.

3.2.2. Đảm bảo tính hệ thống – cấu trúc

Tính hệ thống, cấu trúc được đảm bảo, có nghĩa là các biện pháp đề xuất phải bao quát các nội dung, các khía cạnh của công tác quản lý hoạt động giáo dục lao động, bao quát mọi mặt của vấn đề, có biện pháp quản lý trực tiếp và có biện pháp quản lý gián tiếp (thông qua các yếu tố, các chủ thể liên quan đến hoạt động giáo dục lao động). Hay nói cách khác, những thành tố nào tham gia vào quá trình giáo dục lao động thì khi đề ra biện pháp phải xét tới vai trò, sự ảnh hưởng của các thành tố đó.

Khi đề ra các biện pháp được phải đi từ thực trạng nhận thức đến hành động. Trên cơ sở mối quan hệ biện chứng giữa hoạt động giáo dục lao động của GV và kết quả thực hiện các hoạt động lao động của HS, cần có các biện pháp đề xuất cho hoạt động quản lý hoạt động giáo dục lao động ở cấp độ rộng đến hẹp, từ chung đến riêng. Nói một cách khác, có biện pháp liên quan đến quản lý cấp trường đến quản lý ở cấp tổ bộ môn, biện pháp liên quan trực tiếp đến GV cũng như học sinh.

3.2.3. Đảm bảo tính thực tiễn Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

Các biện pháp phải thể hiện và cụ thể hoá đường lối, phương châm giáo dục của Đảng và Nhà nước, phù hợp với chế định giáo dục của ngành trong quá trình quản lý. Hệ thống các biện pháp được đề xuất phải có khả năng thực thi trong thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục lao động cho học sinh ở các trường tiểu học. Nói một cách cụ thể, các biện pháp đề xuất phải phù hợp với nội dung quản lý hoạt động dạy học. Tính thực tiễn của các biện pháp đòi hỏi phải tìm các biện pháp quản lý phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện, tận dụng các nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực, thông tin), môi trường của các trường TH trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy chế của Bộ GDĐT. Các biện pháp này phải phù hợp với khả năng quản lý trường học, của cán bộ quản lý và điều kiện giáo dục thực tế của nhà trường, phù hợp với khả năng và trình độ của đội ngũ GV và các điều kiện giáo dục của HS trong trường.

3.2.4. Đảm bảo tính khả thi

Yêu cầu này đòi hỏi các biện pháp được đề xuất có khả năng áp dụng vào thực tiễn hoạt động quản lý của người HT trường TH một cách thuận lợi, trở thành hiện thực và đem lại hiệu quả cao trong việc thực hiện các chức năng quản lý của người HT (lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra). Để đạt được điều này, khi xây dựng biện pháp phải đảm bảo tính khoa học trong trình tự các bước tiến hành.

Ngoài những yêu cầu mang tính nguyên tắc đã trình bày ở trên, các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lao động rất chú trọng đến các yêu cầu thống nhất trong quản lý giáo dục – bảo đảm lợi ích của GV và HS được làm việc, học tập và rèn luyện trong môi trường giáo dục lành mạnh, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục; tập trung dân chủ – có sự kết hợp, nhất trí và thống nhất giữa nhà trường – GV- HS; đảm bảo kết hợp cân đối giữa yêu cầu và năng lực, giữa quyền hạn và trách nhiệm; đảm bảo tính kế hoạch – quản lý phải đảm bảo kết hợp giữa giải quyết từng phần và tiếp cận hệ thống. Tôn trọng tính nhất thể của hệ thống. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

3.3. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lao động ở trường TH công lập trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

3.3.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò quan trọng của hoạt động giáo dục lao động trong trường tiểu học

 • Mục tiêu của biện pháp

Giúp cho CBQL, GV, HS và phụ huynh HS nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của hoạt động giáo dục lao động trong nhà trường, ý nghĩa của hoạt động giáo dục lao động đối với việc giáo dục đạo đức, nhân cách người học. Chỉ khi nhận thức được vai trò của hoạt động giáo dục lao động thì học sinh mới có ý thức và thái độ đúng đắn trong lao động, từ đó tự giác, tích cực lao động, hiểu được giá trị của lao động để thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường.

 • Nội dung và cách thực hiện

HT xây dựng kế hoạch năm học của nhà trường trong đó chú trọng đến nội dung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò của hoạt động giáo dục lao động cho học sinh.

HT giao cho phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn phối hợp với tổ CM xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của hoạt động giáo dục lao động và việc tổ chức hoạt động giáo dục lao động trong nhà trường ngay từ đầu năm học và triển khai như một nhiệm vụ của tổ CM.

Thường xuyên tổ chức các chuyên đề, hội thảo, tọa đàm về tầm quan trọng của lao động đối với việc giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh cho GV, HS và CMHS tham gia. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

Tuyên truyền vai trò về lao động và giáo dục lao động đối với GV và HS bằng các băngron, khẩu hiệu trên bảng tin của trường, lớp. Có thể xây dựng “Góc lao động” hoặc “Tấm gương về lao động” trong sân trường bằng cách thiết kế trên bảng tin măng non, các bảng treo trên cây hoặc dựng quanh hành lang lớp học. Trên bảng là thông tin về các hoạt động lao động của các em học sinh trong trường để nâng cao ý thức lao động cho các em. Có thể phối hợp để các em học sinh cùng tham gia công việc thiết kế này nhằm khơi gợi ở các em ý thức, kĩ năng và niềm say mê lao động.

Phối hợp với các tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành lập Đội sao đỏ quan sát, theo dõi ý thức giữ gìn vệ sinh trong sân trường, sau đó tuyên dương những em có ý thức tốt nhằm nhân rộng các gương điển hình trong toàn trường.

Lên kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cho các em tham gia tổng vệ sinh đường phố, chăm sóc các di tích lịch sử địa phương.

Thông qua các buổi họp CMHS, GV giúp CMHS hiểu rõ về vai trò, vị trí của hoạt động giáo dục lao động nhằm thay đổi tư tưởng “lao động là việc của người lớn, trẻ con không cần phải làm”, khuyến khích CMHS tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục lao động do nhà trường tổ chức.

Điều kiện thực hiện

 • Ban giám hiệu nhà trường cần nhận thức rõ vai trò của hoạt động giáo dục lao động trong nhà trường.
 • Cần được hỗ trợ về kinh phí, CSVC, phương tiện để tổ chức các hoạt động giáo dục lao động.

3.3.2. Biện pháp 2: Đa dạng hóa các phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục lao động cho học sinh.

Mục tiêu của biện pháp Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

 • Giúp cho học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục lao động.
 • Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lao động đa dạng, phong phú thu hút được nhiều học sinh tham gia và nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục lao động.

Nội dung và cách thực hiện:

 • Tổ chức lao động vệ sinh lớp, trường hàng ngày, hàng tuần.
 • Lên kế hoạch tổ chức các hội thi nhân kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
 • Kết hợp với các tổ chức Đội tổ chức các hoạt động lao động ngoài giờ chính khóa cho học sinh tham gia: Ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh,…
 • Cần sự phối hợp của các tổ chức trong nhà trường như Công đoàn, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức ngoài nhà trường như Hội đồng Đội cấp phường, Hội Chữ thập đỏ phường… trong công tác tổ chức các hoạt động giáo dục lao động.
 • Tổ chức các hội thi khuyến khích sự sáng tạo của học sinh trong lao động như: Lớp học xanh, mỗi học sinh một mầm cây, trang trí góc lao động trong lớp học…
 • Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho các em tham gia vào những hoạt động lao động đơn giản để các em cùng trải nghiệm nhằm giáo dục lòng yêu lao động, biết quý trọng giá trị lao động cho các em.
 • Tăng cường công tác chủ nhiệm, nhắc nhở giáo viên theo dõi, quan sát thái độ của học sinh trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn đồ dùng học tập, tinh thần tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Tổ chức các tiết thực hành, thí nghiệm, qua đó giáo dục kỹ năng, phương pháp lao động ngay trong giờ học chính khóa để cho các em tham gia và giúp cho các em hiểu “Học tập cũng là một dạng lao động”.

Điều kiện thực hiện:

 • BGH nhà trường cần phải tạo điều kiện cho GV tham gia các lớp tập huấn về đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp giáo dục lao động trong trường tiểu học.
 • Cần phải lên kế hoạch tích hợp giáo dục lao động thông qua các môn học, các hoạt động của Đoàn, Đội,..ngay từ đầu năm học.
 • Dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động giáo dục lao động và xã hội hóa hoạt động giáo dục lao động.
 • Tham mưu với địa phương lên kế hoạch tổ chức các buổi lao động công ích vào đầu năm.

3.3.3. Biện pháp 3: Tăng cường chỉ đạo hoạt động giáo dục lao động cho học sinh

Mục tiêu của biện pháp Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

 • Tạo ra sự thay đổi căn bản về chất trong hoạt động giáo dục lao động.
 • Tạo ra những hoạt động hấp dẫn, sinh động thu hút cho học sinh tham gia. kích thích động cơ học tập đúng đắn của HS, khơi dậy sự tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo trong quá trình lĩnh hội tri thức và rèn luyện kĩ năng sống, kĩ năng lao động.
 • Tạo động lực cho đội ngũ GVCN nâng cao kĩ năng giáo dục lao động cho học sinh.

Nội dung và cách thực hiện

 • Theo kế hoạch dạy học trong chương trình đổi mới giáo dục hiện nay, cần phải tăng cường chỉ đạo hoạt động giáo dục lao động về các nội dung sau:
 • Lồng ghép, tích hợp giáo dục ý thức, thái độ, kĩ năng và phương pháp lao động qua các môn học như Đạo đức, kĩ thuật, khoa học…
 • Đưa nội dung giáo dục lao động trong các cuộc họp CMHS để tranh thủ sự đồng thuận của CMHS.
 • GV giáo dục cho học sinh hiểu giá trị của lao động thông qua hoạt động trồng cây tạo mảng xanh trong lớp…
 • Sử dụng phương pháp nêu gương đối với học sinh tham gia lao động tốt trong các tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm nhằm nhân rộng gương điển hình trong toàn trường.
 • Coi trọng công tác đảm bảo an toàn lao động cho các em khi tham gia các hoạt động lao động.
 • Tham mưu với lãnh đạo cấp trên trang bị đầy đủ các đồ dùng dạy học, máy chiếu ở các phòng học để giáo viên tích hợp giáo dục lao động một cách phù hợp và hiệu quả vào từng tiết dạy.

HT phân công phó hiệu trưởng phụ trách CM phối hợp với tổ CM xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện giáo dục lao động của các thành viên trong từng tổ.

Ban giám hiệu cần quán triệt cho tổ trưởng, phó tổ trưởng CM, đội ngũ GVCN, GV bộ môn để họ ý thức được tầm quan trọng của giáo dục lao động, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của GV trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục.

Tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn về hình thức và PP giáo dục lao động để GV biết rõ ưu điểm, nhược điểm của từng phương pháp từ đó biết cách lựa chọn, phối hợp các phương pháp cho phù hợp với hoạt động giáo dục lao động, từng đối tượng dạy học. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

 • Sử dụng tối đa các phương tiện hiện có, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nhà trường xây dựng các tài liệu để GV tham khảo và vận dụng vào quá trình thực hiện giáo dục lao động.
 • Tập huấn, hướng dẫn cho GV thực hiện cách soạn bài đảm bảo lồng ghép giáo dục lao động một cách thiết thực và hiệu quả.
 • Chỉ đạo tổ CM tăng cường trao đổi, thảo luận về cách tích hợp giáo dục lao động và phương pháp giáo dục lao động cho học sinh.
 • Tổ chức các cuộc thi, khuyến khích GV sáng tạo và sử dụng các dụng cụ, phương tiện dạy học để giáo dục lao động phù hợp với yêu cầu của từng nội dung, từng bài học.

Xây dựng các tiêu chí đánh giá giờ dạy theo yêu cầu tích hợp giáo dục lao động, tăng cường dự giờ, thao giảng để điều chỉnh giờ dạy theo các tiêu chí đã xây dựng.

Điều kiện thực hiện

 • Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện và phối hợp với tổ CM trong việc xây dựng, thực hiện nội dung tích hợp giáo dục lao động vào các môn học.
 • Trang bị đầy đủ CSVC, phương tiện, tài liệu dạy học để GV có điều kiện vận dụng tối đa khả năng của mình trong việc thực hiện giáo dục lao động cho học sinh.

3.3.4. Biện pháp 4: Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục lao động của giáo viên và mức độ tham gia lao động của học sinh

Mục tiêu của biện pháp Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

 • Đánh giá chính xác hoạt động giáo dục lao động cho học sinh. Qua đó, rút kinh nghiệm trong việc hình thành ở HS thái độ, động cơ lao động đúng đắn, kĩ năng lao động cơ bản.
 • Rèn luyện cho HS tính tích cực, tự giác trong lao động, hình thành ở các em phương pháp lao động phù hợp với bản thân để nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục trong nhà trường.
 • Phân loại đối tượng HS từ đó có kế hoạch, phương pháp giáo dục lao động phù hợp, kịp thời phát hiện những HS yêu lao động, tích cực, tự giác trong lao động để tuyên dương nhằm nhân rộng gương điển hình trong toàn trường.

Nội dung và cách thực hiện

 • Đầu năm học, HT xây dựng và ban hành các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu trong giáo dục lao động cho học sinh.
 • Lên kế hoạch kiểm tra việc tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục lao động thông qua các môn học, hoạt động dự giờ, thao giảng.
 • Kiểm tra đánh giá việc giáo dục lao động cho học sinh qua các phong trào, các hoạt động trải nghiệm.
 • Tuyên dương, khen thưởng những giáo viên thực hiện tốt giáo dục lao động cho học sinh.
 • Tuyên dương, khen thưởng các học sinh, nhóm học sinh, lớp học sinh thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoạt động học tập, hoạt động trải nghiệm, nêu gương điển hình các cá nhân tiêu biểu có ý thức tự giác trong lao động để các em noi theo.
 • Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch giáo dục lao động của nhà trường, tổ chuyên môn và giáo viên.

Điều kiện thực hiện

 • Ban giám hiệu nhà trường có năng lực quản lý tốt, tâm huyết với việc giáo dục lao động cho học sinh và coi đây là yếu tố quyết định đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh.
 • Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm là những người có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm trong giảng dạy và công tác chủ nhiệm, là những thầy cô mẫu mực, có phẩm chất đạo đức, nhiệt tình, biết thương yêu cảm thông, chia sẻ; có uy tín với HS, CMHS và hội đồng sư phạm. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

3.3.5. Biện pháp 5: Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tổ chức hoạt động giáo dục lao động cho học sinh

Mục tiêu của biện pháp

 • Tạo sự đồng thuận, tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường trong việc giáo dục lao động cho học sinh.
 • Tổ chức nhiều hơn nữa các giáo dục lao động thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ học trong và ngoài nhà trường nhằm thu hút các em tham gia vào các hoạt động lao động.

Nội dung và cách thực hiện

Hoạt động ngoài giờ học chính khóa có nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú đa dạng: hoạt động xã hội, hoạt động văn hoá nghệ thuật, hoạt động lao động… Do đó, trong kế hoạch đầu năm của Ban giám hiệu cần phải kết hợp với UBND phường, Đoàn trường, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cần đưa nội dung tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp như: Hoạt động lao động công ích, thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh,…. để GV thông báo rộng rãi trong cuộc họp CMHS đầu năm.

Lập kế hoạch cụ thể về kinh phí, thời gian tiến hành từng công việc cụ thể.

 • Phân công cho GV phụ trách các khối lớp, phối hợp cùng GVCN, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên và nhà trường thực hiện theo đúng kế hoạch.
 • Thống nhất với Ban đại diện CMHS cũng như các cơ quan, tổ chức ngoài nhà trường về hoạt động giáo dục lao động ngoài giờ lên lớp để phối hợp cùng thực hiện.
 • Thường xuyên kiểm tra nắm bắt việc thực hiện các hoạt động lao động ngoài giờ ở các khối lớp để có kế hoạch chỉ đạo nội dung phù hợp, sắp xếp thời gian biểu cho hoạt động của các lớp không chồng chéo, tránh lặp lại sinh nhàm chán trong hoạt động cho học sinh.
 • Tổ chức lấy ý kiến của HS, kiểm tra đánh giá kết quả lao động sau mỗi đợt tổ chức nhằm rút kinh nghiệm cho việc tổ chức lao động ở những lần sau. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

Điều kiện thực hiện

 • HT nhà trường cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động lao động ngoài giờ học chính khóa từ đầu năm học và phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng cá nhân cụ thể, thường xuyên đôn đốc thực hiện và có kiểm tra đánh giá sau mỗi hoạt động.
 • Nhà trường đầu tư kinh phí, phương tiện, CSVC cho các hoạt động lao động của GV và HS.
 • Có sự phối hợp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức ngoài trường trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục lao động ngoài giờ học.
 • CMHS tạo điều kiện về thời gian, ủng hộ cho các em để tham gia lao động ngoài giờ học chính khóa trên lớp.

3.3.6. Biện pháp 6: Tăng cường quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành

Mục tiêu của biện pháp

 • Đảm bảo CSVC, trang thiết bị dạy học đầy đủ để học sinh có điều kiện tốt nhất trong học tập và tham gia các hoạt động giáo dục lao động góp phần hình thành và phát triển nhân cách cho HS.
 • Thiết bị dạy học phù hợp với nội dung chương trình, được sử dụng hiệu quả giúp HS chiếm lĩnh tri thức dễ dàng, nhanh chóng, hứng thú hơn. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em có thể tham gia lao động ngay trong từng tiết học.
 • Có phòng thí nghiệm, phòng thực hành để các em có thể tự làm những sản phẩm thủ công, tiến hành thí nghiệm để tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn.Từ đó các em hiểu được giá trị của lao động.

Nội dung và cách thực hiện

 • Tiến hành rà soát hàng năm để thống kê được thực trạng CSVC, trang thiết bị dạy học hiện có trong nhà trường.
 • Tổ CM đề xuất trang bị sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học cần thiết cho quá trình tích hợp, lồng ghép giáo dục lao động.
 • Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa CSVC, trang thiết bị dạy học hiện có, sửa chữa cải tiến những dụng cụ cũ, bổ sung những dụng cụ mới vào bộ dụng cụ đã có làm cho chúng trở thành bộ dụng cụ hoàn chỉnh có thể sử dụng được.
 • Lập dự toán mua sắm trang thiết bị dạy học mới, ưu tiên mua sắm các thiết bị dạy học hiện đại phục vụ cho việc đổi mới nội dung và hình thức lao động. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.
 • Lên kế hoạch, dự toán để xây dựng phòng thí nghiệm, phòng thực hành.
 • Huy động tối đa nội lực trong tập thể GV, HS trong nhà trường, tổ chức đóng góp tài liệu, ý tưởng thiết kế các đồ dùng cho các bài học, thi làm đồ dùng dạy học, đóng góp làm phong phú trang thiết bị dạy học của nhà trường. Việc tự làm đồ dùng dạy học không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có tác dụng phát triển năng lực trí tuệ, bồi dưỡng kích thích hứng thú nghề nghiệp của GV và HS. Đưa nội dung làm và sử dụng đồ dùng dạy học là một tiêu chí đánh giá xếp loại GV hàng năm, tiết dạy không sử dụng đồ dùng, hay có đồ dùng mà không sử dụng thì đánh giá tiết dạy đó không đạt yêu cầu.
 • Dự kiến các nguồn lực có thể huy động từ: chính quyền địa phương, CMHS, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn…
 • Tích cực nghiên cứu ứng dụng CNTT vào tích hợp giáo dục lao động.

Thông qua tổ CM xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học; yêu cầu, nhắc nhở GV, nhân viên, HS có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường: bàn giao phòng học và các thiết bị trong phòng học cho từng lớp, kí cam kết giữ gìn, xây dựng cho các em HS ý thức làm chủ, bảo quản tốt CSVC, thiết bị dạy học.

 • Chỉ đạo cán bộ phụ trách thiết bị của nhà trường kiểm kê tình trạng đồ dùng dạy học.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho GV sử dụng thiết bị. Khi có thiết bị mới, tổ chức hướng dẫn ngay cho GV, không để tình trạng có thiết bị nhưng không có người sử dụng được.
 • Có kế hoạch kiểm tra tài sản thường xuyên và định kỳ để kịp thời tu sửa và trang bị mới những dụng cụ cần thiết phục vụ cho hoạt động giáo dục lao động.

Điều kiện thực hiện

 • HT phải nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng, sử dụng, bảo quản, tăng cường CSVC trường học đối với việc giáo dục lao động cho học sinh.
 • Có sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương về kinh phí, nhân lực giúp tăng cường CSVC theo tinh thần xã hội hóa giáo dục.
 • Có sự quan tâm, ủng hộ của CMHS về kinh phí hỗ trợ cho quá trình trang bị CSVC, trang thiết bị dạy học.
 • Ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của toàn bộ CB, GV và HS nhà trường trong quá trình sử dụng, bảo quản trang thiết bị dạy học.
 • Để thực hiện được biện pháp này thì khi sử dụng các nguồn tài chính phải công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng chế độ chính sách và tiết kiệm. Hồ sơ, sổ sách thu, chi đầy đủ rõ ràng, đúng qui định chung.

3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

Mỗi biện pháp được tác giả đề xuất có vị trí, vai trò nhất định và có mối quan hệ biện chứng, chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau, tạo điều kiện và bổ sung cho nhau trong hệ thống biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lao động. Thực hiện tốt biện pháp này thì sẽ tác động và gây hiệu ứng tốt đến các biện pháp còn lại.

Đối với biện pháp 1 “Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và CMHS về vai trò quan trọng của hoạt động giáo dục lao động trong trường tiểu học” có vai trò quyết định trong việc định hướng cho hành động. Bởi vì, chất lượng và hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục lao động ở các trường TH công lập trên địa bàn thị xã Dĩ An phụ thuộc phần lớn vào nhận thức của CBQL, GVCN, GV và CMHS ở các nhà trường.

Đối với các biện pháp từ 2 đến 5 là đa dạng hóa các phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lao động cho học sinh; tăng cường chỉ đạo hoạt động giáo dục lao động cho học sinh; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục lao động của giáo viên và mức độ tham gia lao động của học sinh; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tổ chức hoạt động giáo dục lao động cho học sinh giúp cho học sinh tích cực, tự giác, hăng say, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động giáo dục lao động làm cho hoạt động giáo dục lao động cho học sinh thật sự hiệu quả. Đây là những hoạt động trọng tâm của công tác QL hoạt động giáo dục lao động.

Đối với biện pháp 6 tăng cường quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành đóng vai trò quan trọng, là điều kiện hỗ trợ các biện pháp trên nhằm thực hiện tốt hoạt động giáo dục lao động.

Khi triển khai các biện pháp này đòi hỏi người HT cần nghiên cứu kỹ từng biện pháp và vận dụng sao cho phù hợp với tình hình thực tế của trường mình. Các biện pháp này sẽ góp phần khai thông khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý hoạt động giáo dục lao động của HT các trường TH hiện nay. Tuy nhiên, việc vận dụng các biện pháp vào quá trình quản lý hoạt động giáo dục lao động sao cho hiệu quả còn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng, trình độ và cả tâm huyết của người HT.

3.5. hảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp được đề xuất

3.5.1. Mục đích khảo nghiệm Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

Nhằm đánh giá tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đã được đề xuất.

3.5.2. Công cụ và khách thể khảo sát

3.5.2.1. Công cụ khảo sát

Công cụ khảo sát là phiếu hỏi dành cho CBQL và GV, GVCN ở các trường TH công lập. Phiếu hỏi này gồm ba phần: lời dẫn; phần thông tin cá nhân và biện pháp khảo sát. Phần biện pháp khảo sát được cấu trúc gồm sáu biện pháp:

 • Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò quan trọng của hoạt động giáo dục lao động trong trường tiểu học.
 • Biện pháp 2: Đa dạng hóa các phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lao động cho học sinh.
 • Biện pháp 3: Tăng cường chỉ đạo hoạt động giáo dục lao động cho học sinh.
 • Biện pháp 4: Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục lao động của giáo viên và mức độ tham gia lao động của học sinh.
 • Biện pháp 5: Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tổ chức hoạt động giáo dục lao động cho học sinh.
 • Biện pháp 6: Tăng cường quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm, thực hành.

Tác giả khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp được đề xuất ở 5 mức độ, người trả lời chỉ được chọn một mức độ duy nhất.

3.5.2.2. Khách thể khảo sát

Khách thể khảo sát của đề tài bao gồm 121 CBQL và 171 GV chủ nhiệm và giáo viên bộ môn của 6 trường TH công lập ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trong đó, HT là 6 (2%); phó hiệu trưởng là 17 (5,8%); tổ trưởng, tổ phó chuyên môn là 98 (33,6%); GV chủ nhiệm là 114 (39,0%) và 57 GV bộ môn (19,6%). Tất cả các phiếu phát ra đều thu về đủ. Như vậy, chúng tôi đã thu thập được ý kiến của toàn bộ đối tượng khảo sát.

3.5.3. Quy định các mức độ đánh giá

 • Mức 1: Hoàn toàn không khả thi /Hoàn toàn không cần thiết
 • Mức 2: Không khả thi / Không cần thiết
 • Mức 3: Ít khả thi / Ít cần thiết
 • Mức 4: Khả thi / Cần thiết
 • Mức 5: Rất khả thi / Rất cần thiết

Quy ước thang đo Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

Sau khi thu về phiếu thăm dò ý kiến, sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để tiến hành thống kê: tính điểm trung bình cho tất cả các biện pháp khảo sát. Mặt khác còn tiến hành tính tỉ lệ phần trăm cho mỗi mức độ của từng biện pháp đã đề xuất. Dựa vào giá trị trung bình trong thang đo Likert 5 với mức giá trị khoảng cách = (Maximum – Minimum) /n = (5-1)/5 = 0.8, quy ước thang đo thể hiện ở bảng 3.1 như sau:

3.5.4. Kết quả khảo sát tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất

Kết quả khảo sát tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất được trình bày trong phụ lục 5,6. Sau đây phân tích tính cần thiết và khả thi của từng biện pháp

3.5.4.1. Tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò quan trọng của hoạt động giáo dục lao động trong trường tiểu học

Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của biện pháp 1 được ghi nhận trong bảng 3.2 dưới đây:

Bảng 3.2 cho thấy các nội dung được được đưa ra trong biện pháp 1 đều đạt ĐTB từ 4,69 đến 4,91 tức là được đánh giá ở mức rất cần thiết.

Kết quả khảo nghiệm tính khả thi ở biện pháp 1 thể hiện ở biểu đồ 3.1 sau:

Bảng 3.1. Ý kiến của CB, GV về tính khả thi của biện pháp 1

Kết quả ở biểu đồ 3.1 cho thấy, tất cả các nội dung đều được đánh giá ở mức độ khả thi và rất khả thi, cao nhất là nội dung “HT cử GV tham gia các lớp tập huấn về KNS, hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục lao động,…

Như vậy, biện pháp 1 vừa có tính cần thiết và khả thi cao. Do đó, có thể sử dụng biện pháp này trong thực tế để nâng cao hiệu quả giáo dục lao động cho học sinh. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

3.5.4.2. Tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp 2: Đa dạng hóa các phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lao động cho học sinh

Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của biện pháp 2 được ghi nhận trong bảng 3.2 dưới đây:

Biểu đồ 3.2. Ý kiến của CB, GV về tính cần thiết của biện pháp 2

Biểu đồ 3.2 cho thấy tất cả 292 CB, GV đều đánh giá ở mức độ cần thiết và rất cần thiết. Không có ý kiến nào cho rằng, biện pháp hoàn toàn không cần thiết, không cần thiết, ít cần thiết. Chúng tôi cũng khảo nghiệm tính khả thi của biện pháp 2, kết quả thể hiện ở bảng 3.3 như sau:

Bảng 3.3. Ý kiến của CB, GV về tính khả thi của biện pháp 2

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.3 cho thấy tất cả nội dung đều được đánh giá ở mức độ “rất khả thi”, có ĐTB từ 4,58 đến 4,78; ĐTB chung: 4,72. Nội dung “Tổ chức các tiết thực hành, thí nghiệm, qua đó giáo dục kỹ năng, phương pháp lao động” là nội dung được đánh giá cao nhất ở biện pháp này. Bởi vì ông bà ta thường dạy “ Trăm hay không bằng tay quen”. Cách giáo dục hiệu quả nhất là cho học sinh là thông qua thực hành, trải nghiệm từ đó sẽ giáo dục được kỹ năng, phương pháp lao động hiệu quả cho học sinh.

3.5.4.3. Tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp 3: Tăng cường chỉ đạo hoạt động giáo dục lao động cho học sinh

Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp 3 được ghi nhận trong bảng 3.3 như sau:

Biểu đồ 3.3. Ý kiến của CB, GV về tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp 3

Kết quả ở biểu đồ 3.3 cho thấy, tất cả các nội dung trong biện pháp 3 đều được đánh giá ở mức độ “rất cần thiết” và “rất khả thi” với ĐTB từ 4.51 đến 4,85 và ĐTB chung là 4,78. Nhưng nội dung được đánh giá cao nhất là “HT chỉ đạo giáo viên lồng ghép, tích hợp giáo dục ý thức, thái độ, kĩ năng và phương pháp lao động qua các môn học như Đạo đức, kĩ thuật, khoa học… ”; thứ hai là “Chỉ đạo GVCN đưa nội dung giáo dục lao động trong các cuộc họp CMHS để tranh thủ sự đồng thuận của CMHS”; thứ ba là “HT chỉ đạo GV giáo dục cho học sinh hiểu giá trị của lao động thông qua hoạt động trồng cây tạo mảng xanh trong lớp…”; thứ tư là “Sử dụng phương pháp nêu gương đối với học sinh tham gia lao động tốt trong các tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm nhằm nhân rộng gương điển hình trong toàn trường”. Hai nội dung còn lại cũng được đánh giá ở mức độ “rất cần thiết” và “rất khả thi”. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

3.5.4.4. Tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp 4: Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục lao động của giáo viên và mức độ tham gia lao động của học sinh

Chúng tôi tiến hành khảo nghiệm tính cần thiết của biện pháp 4. Kết quả thể hiện ở bảng 3.4 như sau:

Bảng 3.4. Ý kiến của CB, GV về tính cần thiết của biện pháp 4

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.4 cho thấy tất cả các nội dung ở biện pháp 4 đều được đánh giá ở mức độ “rất cần thiết” có ĐTB từ 4,39 đến 4,72. Còn tính khả thi của biện pháp được thể hiện ở biểu đồ 3.4 như sau:

Biểu đồ 3.4. Ý kiến của CB, GV về tính khả thi của biện pháp 4

Biểu đồ 3.4 cho thấy, các nội dung của biện pháp 4 đều được đánh giá ở mức độ “rất khả thi”. Đánh giá tính khả thi cao nhất là “Xây dựng và ban hành các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu trong giáo dục lao động cho học sinh” (ĐTB: 4,72). Muốn hoạt động giáo dục lao động đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần phải xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá mức độ thực hiện giáo dục lao động một cách cụ thể, chặt chẽ và kịp thời thay đổi cách kiểm tra đánh giá hoạt động lao động của học sinh. Tuy nhiên biện pháp hiệu quả nhất là phải “Tuyên dương, khen thưởng những giáo viên thực hiện tốt giáo dục lao động cho học sinh”. Đây cũng là nội dung được đánh giá ở mức “rất khả thi” và là nội dung xếp thứ hai trong biện pháp này. Nội dung này có hiệu quả tích cực giúp giáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giáo dục lao động cho học sinh.

3.5.4.5. Tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp 5: Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tổ chức hoạt động giáo dục lao động cho học sinh

Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp 5 được ghi nhận trong bảng 3.5 như sau:

Bảng 3.5. Ý kiến của CB, GV về tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp 5

Kết quả nghiên cứu của bảng 3.5 cho thấy, tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp này có ĐTB từ 4,45 đến 4,90. Điều này cho thấy các nội dung đều được đánh giá ở mức độ “rất cần thiết” và “rất khả thi”. Mặt khác độ lệch chuẩn của các nội dung trong biện pháp này cho thấy các ý kiến về tính cần thiết và tính khả thi không bị phân tán. Chúng ta có thể áp dụng biện pháp này nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục lao động trong trường tiểu học.

3.5.4.6. Tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp 6: Tăng cường quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm, thực hành Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của biện pháp 6 được ghi nhận trong bảng 3.5 như sau:

Biểu đồ 3.5. Ý kiến của CB, GV về tính cần thiết của biện pháp 6

Kết quả ở biểu đồ 3.5 cho thấy các nội dung của biện pháp này đều được đánh giá ở mức độ “rất cần thiết” (ĐTB từ 4,26 đến 4,70). Cao nhất là nội dung “Xã hội hóa một số hoạt động ngoại khóa, tiết học thực tế để giáo dục lao động cho học sinh”, có ĐTB là 4.70. Hiện nay, biện pháp giáo dục lao động hiệu quả nhất là tăng cường các tiết ngoại khóa, tiết học thực tế để giáo dục học sinh. Thông qua các hoạt động này sẽ rèn cho các em ý thức, thái độ và kĩ năng lao động đơn giản cần trang bị cho các em nhất là các em học sinh ở bậc tiểu học. Bên cạnh đó chúng tôi còn khảo nghiệm tính khả thi của biện pháp này thể hiện ở bảng 3.6 như sau:

Bảng 3.6. Ý kiến của CB, GV về tính khả thi của biện pháp 6

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.6 cho thấy, các nội dung này cũng được đánh giá ở mức “rất khả thi”. Do đa số các trường ở Dĩ An hiện nay số lượng học sinh khá đông, không có quỹ đất để xây các phòng thí nghiệm, phòng thực hành. Nhưng HT có thể tham mưu lãnh đạo cấp trên trang bị cơ sở vật chất, dụng cụ lao động cho học sinh tham gia vào các hoạt động lao động tại lớp, tại trường. Giáo viên cần phải tích cực học tập phương pháp giảng dạy lồng ghép các nội dung giáo dục lao động sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Từ bảng số liệu chung về tính cần thiết và tính khả thi ( xem phụ lục 5 và phụ lục 6), cho thấy những biện pháp có tính khả thi cao thì cũng được đánh giá mức độ cần thiết cao và ngược lại. Đây là kết quả rất đáng được quan tâm nhằm cải tiến công tác quản lý hoạt động giáo dục lao động trong nhà trường. Kết quả khảo sát về mức độ cần thiết và mức độ khả thi được thể hiện trực quan bằng biểu đồ 3.6 sau:

Biểu đồ 3.6. Mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lao động

Nhìn chung, từ kết quả của biểu đồ 3.6 cho thấy không có sự khác biệt lớn trong đánh giá của CBQL và GV về các biện pháp. Tuy nhiên chúng tôi còn kiểm định (Correlations) về tính cần thiết và khả thi. Kết quả thu được ở bảng 3.7 như sau:

Kết quả ở bảng 3.7 cho thấy sự tương quan giữa mức độ cần thiết và tính khả thi là cao (0,895). Vì thế, trong quá trình quản lý hoạt động giáo dục lao động tại các trường TH công lập trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, các CBQL có thể vận dụng các biện pháp này sao cho phù hợp với từng điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của trường mình, từng bước nâng cao hiệu quả của công tác này, từ đó nâng cao dần giá trị của hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học hiện nay.

Tiểu kết chương 3 Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

Trên cơ sở lý luận của công tác quản lý hoạt động giáo dục lao động và thực trạng nghiên cứu công tác quản lý hoạt động giáo dục lao động ở một số trường TH trên địa bàn thị xã Dĩ An, đồng thời đối chiếu với mục tiêu đào tạo của các trường TH cũng như điều kiện thực tiễn, chúng tôi đề xuất 6 biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động giáo dục lao động ở các trường TH của địa phương. Đó là: Nâng cao nhận thức của CBQL, GV, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò quan trọng của giáo dục lao động trong trường tiểu học; Đa dạng hóa các phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lao động; Tăng cường chỉ đạo hoạt động giáo dục lao động cho học sinh; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục lao động của giáo viên và mức độ tham gia lao động của học sinh; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tổ chức hoạt động giáo dục lao động cho học sinh; Tăng cường quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành.

Kết quả khảo nghiệm cho thấy các biện pháp được đề xuất có tính cần thiết, tính khả thi cao và có thể áp dụng cho công tác quản lý hoạt động giáo dục lao động trong các trường TH trên địa bàn thị xã Dĩ An. Trong các biện pháp trên, cần đặc biệt lưu ý tới những nội dung được đánh giá cao sau đây:

HT chỉ đạo giáo viên lồng ghép, tích hợp giáo dục ý thức, thái độ, kĩ năng và phương pháp lao động qua các môn học như Đạo đức, kĩ thuật, khoa học…; Tham mưu cấp trên ban hành các văn bản chỉ đạo giáo dục lao động cho học sinh tiểu học; Sử dụng phương pháp nêu gương đối với học sinh tham gia lao động tốt trong các tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm nhằm nhân rộng gương điển hình trong toàn trường.; Đưa các nội dung giáo dục lao động vào mục tiêu giáo dục học sinh của tổ chức Đội; Tham mưu với địa phương tổ chức phong trào chủ nhật xanh, thứ bảy tình nguyện…; Chỉ đạo GVCN đưa nội dung giáo dục lao động trong các cuộc họp CMHS để tranh thủ sự đồng thuận của CMHS; Tổ chức các tiết thực hành, thí nghiệm, qua đó giáo dục kỹ năng, phương pháp lao động… Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

Các biện pháp chúng tôi đề xuất ở trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại, hỗ trợ nhau, không trùng chéo và mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên tùy theo điều kiện thực tế mà lãnh đạo từng trường có thể sử dụng các biện pháp nào cho phù hợp trong từng giai đoạn cụ thể, gắn liền với tình hình thực tế tại trường mình một các linh hoạt, khéo léo thì nhất định chất lượng hoạt động giáo dục sẽ được nâng cao.

KẾT LUN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Từ nghiên cứu lí luận về lao động, giáo dục lao động, hoạt động giáo dục lao động, quản lý hoạt động giáo dục, quản lý hoạt động giáo dục lao động, thực trạng giáo dục lao động và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục lao động tại các trường TH công lập trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:

Hoạt động giáo dục lao động là hệ thống những tác động giáo dục, hình thành ở học sinh những quan điểm, niềm tin, thái độ đúng đắn đối với lao động, có thói quen lao động, rèn luyện kĩ năng lao động cần thiết, có văn hóa lao động, chuẩn bị tâm thế cho thế hệ trẻ sẵn sàng đi vào cuộc sống lao động trong tương lai.

Quản lý hoạt động giáo dục lao động là tác động của chủ thể QL nhà trường (đặc biệt là Hiệu trưởng) đến tập thể giáo viên, công nhân viên, tập thể học sinh và các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường đến hoạt động giáo dục lao động nhằm hình thành quan điểm, niềm tin, thái độ đúng đắn đối với lao động, rèn cho học sinh các kỹ năng lao động cần thiết để chuẩn bị đi vào cuộc sống lao động trong tương lai. Để nâng cao được chất lượng hoạt động giáo dục lao động, đem lại niềm yêu thích lao động cho học sinh phải chú ý đến nhiều yếu tố như nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục lao động, CSVC…trong đó vai trò của công tác QL hoạt động giáo dục lao động trong nhà trường rất quan trọng, nó làm cho hoạt động giáo dục lao động của học sinh trở nên nề nếp, thường xuyên, hệ thống và có hiệu quả.

Nhận thức về vị trí vai trò của hoạt động giáo dục lao động của CBQL, GV ở các trường TH trên địa bàn thị xã Dĩ An được đánh giá ở mức độ khá tốt. Công tác QL hoạt động giáo dục lao động bước đầu cũng được quan tâm hơn.

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát, hoạt động giáo dục lao động và công tác QL hoạt động này vẫn còn một số hạn chế. Nguyên nhân của hạn chế đó là do chưa có văn bản chỉ đạo của cấp trên, thiếu sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, trang thiết bị dạy phục vụ hoạt động còn thiếu, không đồng bộ, việc đầu tư soạn giảng để tích hợp nội dung giáo dục lao động vào các môn học chưa được quan tâm; công tác QL hoạt động giáo dục lao động của lãnh đạo nhà trường còn chưa có biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lao động trong nhà trường.

Từ việc nghiên cứu thực trạng cho thấy sự cần thiết phải có những biện pháp hữu hiệu, đồng bộ để hoàn thiện hơn nữa trong công tác QL hoạt động giáo dục lao động nhằm đem lại sự hứng khởi cho học sinh khi tham gia các hoạt động nhằm góp phần giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh nói riêng và chất lượng giáo dục của nhà trường nói chung. Chúng tôi đã đề xuất 6 biện pháp. Đó là: Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của CBQL, GV, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò quan trọng của giáo dục lao động trong trường tiểu học.

Biện pháp 2: Đa dạng hóa các phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lao động.

Biện pháp 3: Tăng cường chỉ đạo hoạt động giáo dục lao động cho học sinh.

Biện pháp 4: Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục lao động của giáo viên và mức độ tham gia lao động của học sinh.

Biện pháp 5: Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tổ chức hoạt động giáo dục lao động cho học sinh.

Biện pháp 6: Tăng cường quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành.

Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lao động của HT được nêu trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một hệ thống có tác động bổ sung cho nhau trong việc nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lao động. Việc vận dụng các biện pháp ấy sao cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường để đạt được hiệu quả cao lại phụ thuộc rất nhiều vào khả năng, bản lĩnh, sự nhạy bén của người HT.

Kết quả khảo nghiệm cho thấy các biện pháp đề xuất được CBQL, GV đánh giá là cần thiết và mang tính khả thi cao.

Như vậy, với kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn trình bày ở trên, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu và giả thuyết khoa học đã được chứng minh, kết quả nghiên cứu phù hợp với giả thuyết khoa học.

2. Khuyến nghị Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng chương trình lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục lao động vào các môn học ở bậc tiểu học.

Đầu tư các nguồn lực trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Đầu tư nguồn tài chính xây dựng phòng thí nghiệm, phòng thực hành.

Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên bậc tiểu học đáp ứng với yêu cầu đổi mới.

Xây dựng tiêu chí đánh giá tiết dạy có tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục lao động của GV phù hợp với định hướng đổi mới PPDH cấp TH trong giai đoạn hiện nay.

2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Tăng cường tổ chức cho CBQL được tham quan học tập, giao lưu trao đổi kinh nghiệm với những trường có thành tích cao, có nhiều kinh nghiệm, sáng tạo trong quản lý hoạt động giáo dục nói chung và hoạt động giáo dục lao động nói riêng.

Có văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể hơn về việc thực hiện các hoạt động giáo dục lao động ngoài giờ học chính khóa nhằm tạo điều kiện cho các trường xây dựng và phối hợp trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục lao động thực tế trong và ngoài nhà trường.

2.3. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng cho CBQL, GV nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực quản lý nhà trường.

Bồi dưỡng công tác kiểm tra các hoạt động giáo dục lao động cho CBQL nhà trường.

Tham mưu với Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An tăng cường đầu tư đồng bộ CSVC (trang thiết bị, phòng thí nghiệm, phòng thực hành…) hỗ trợ nhà trường trong việc thực hiện đổi mới hoạt động giáo dục lao động.

Tăng cường tổ chức các chuyên đề, hội thảo về tổ chức hoạt động giáo dục lao động,… để CBQL, GV trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và học tập.

2.4. Đối với các trường tiểu học công lập trên địa bàn thị xã Dĩ An

2.4.1. Đối với hiệu trưởng Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

Quán triệt cho đội ngũ CB, GV, HS hiểu rõ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hoạt động giáo dục lao động trong nhà trường, nhất là việc giáo dục thế hệ trẻ ý thức, kĩ năng, thái độ lao động để đáp ứng với yêu cầu đổi mới như hiện nay.

Phải tích cực bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, phối kết hợp có hiệu quả các phương pháp QL nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lao động với tinh thần chủ động, linh hoạt.

Mạnh dạn giao quyền và hướng dẫn cụ thể cho tổ trưởng chuyên môn trong quá trình xây dựng các hoạt động giáo dục lao động của tổ. Đề cao trách nhiệm của đội ngũ để GV có thể chủ động trong việc thực hiện tích hợp, lồng ghép giáo dục lao động trong môn học. Từ đó phát huy vai trò tích cực, sáng tạo trong lao động của học sinh.

Chỉ đạo GV hướng dẫn cho HS phương pháp lao động có hiệu quả, thực hiện đổi mới KT-ĐG kết quả lao động của HS.

Tổ chức các chuyên đề, hội thảo về tổ chức hoạt động giáo dục lao động, tạo kiều kiện cho CB, GV chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động lao động ngoài giờ chính khóa cho thầy và trò cùng tham gia nhằm giáo dục những kĩ năng sống, kĩ năng lao động cơ bản cho học sinh.

Tập trung QL tốt công tác giáo dục lao động trong trường, xây dựng khối đoàn kết trong hội đồng giáo dục nhà trường nhằm tạo ra sự thống nhất trong việc thực hiện giáo dục lao động cho học sinh.

Quản lý tốt CSVC, thiết bị giáo dục tại trường, vận động kinh phí từ nhiều nguồn đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại.

2.4.2. Đối với giáo viên

Nghiêm túc thực hiện nội dung chương trình từng lớp học, tích cực tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, phát huy tinh thần học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đặc biệt là giáo dục lao động, vận dụng có hiệu quả những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm vào công tác giáo dục học sinh. Chủ động, linh hoạt trong quá trình đổi mới PPDH, lồng ghép, tích hợp có hiệu quả nội dung giáo dục lao động vào từng tiết dạy góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói riêng và chất lượng giáo dục lao động nói chung của nhà trường.

Quản lý hoạt động giáo dục lao động ở trong trường TH là tác động có chủ đích của HT lên toàn bộ các nguồn lực để tổ chức và phối hợp hoạt động của họ trong quá trình giảng dạy và giáo dục học sinh theo mục tiêu đào tạo ở bậc tiểu học. Quản lý hoạt động giáo dục lao động trong trường TH bao gồm nhiều nội dung phong phú. Trên cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục lao động trong trường TH, đề tài đã phân tích thực trạng quản lý hoạt động giáo dục lao động trong trường TH công lập trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Từ đó, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục lao động trong trường TH. Đề tài cần được nghiên cứu ở phạm vi rộng hơn và tổ chức thực hiện các biện pháp đề xuất để nghiên cứu đi vào thực tiễn. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lao động ở trường tiểu học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464