Tiểu luận: Tư tưởng của Hồ Chí Minh về thời kì quá độ

Chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành luật bài Tiểu luận: Tư tưởng của Hồ Chí Minh về thời kì quá độ cho các bạn đang chuẩn bị làm bài tiểu luận cùng nhau tham khảo nhé. Tiểu luận môn học là một trong những yêu cầu bắt buộc của các trường đại học, và Cao Học. Đối với sinh viên hay học viên tất cả các khóa học đều bắt buộc phải làm một bài tiểu luận, với đề tài bắt buộc hoặc là một đề tài cụ thể nào đó ví dụ như đề tài Tiểu luận: Tư tưởng của Hồ Chí Minh về thời kì quá độ lên xã hội chủ nghĩa các bạn cùng tham khảo đề tài tiểu luận dưới đây.

I. Quan điểm cua Mac LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên xã hội chũ nghĩa

1. Quan điểm của Mac LêNin về thời kỳ quá độ Tiểu luận: Tư tưởng của Hồ Chí Minh về thời kì quá độ

Theo các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin thì có 2 con đường quá độ lên CNXH là quá độ trực tiếp và quá độ gián tiếp.

Con đường thứ nhất là con đường quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội từ những nước tư bản pháp triển ở trình độ cao.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Tiểu Luận Môn

Con đường thứ hai là quá độ gián tiếp lên chủ nghĩa xã hội ở những nước chủ nghĩa tư bản phát triển còn thấp.hoặc như V.I.LêNin cho rằng,những nước có nền kinh tế lạc hậu,chưa trãi qua thời kỳ phát triển của chủ nghĩa tư bản cũng có thể đi lên chủ nghĩa xã hội được trong điều kiện cụ thể nào đó nhất là trong điều kiện đảng kiểu mới của giai cấp vô sản nắm quyền lảnh đạo (trở thành đảng cầm quyền )và được hai hay nhiều nước tiên tiến giúp đở.

2.Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ Tiểu luận: Tư tưởng của Hồ Chí Minh về thời kì quá độ

a. Cơ sơ và tư tưởng của Hồ Chí Minh

Trên cơ sở vận dụng lý luận về cách mạng không ngừng, về thời kỳ quá độ lên CNXH của chủ nghĩa Mác – Lênin và xuất phát từ đặc điểm tình hình cụ thể thực tế Việt Nam, Hồ Chí Minh đã chọn con đường cách mạng Việt Nam là tiến hành giải phóng dân tộc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến dần lên CNXH. Như vậy, quan niệm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên CNXH là quan niệm về một hình thái quá độ gián tiếp cụ thể – quá độ từ một xã hội thuộc địa nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, sau khi giành độc lập dân tộc quá độ lên CNXH.

Trong thời kỳ quá độ, nước ta có đặc điểm lớn nhất là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên CNXH không kinh qua giai đoạn phát triển TBCN. Đặc điểm này chi phối các đặc điểm khác, thể hiện ngay trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và làm cơ sở nảy sinh nhiều mâu thuẫn. “Mâu thuẫn cơ bản trong thời kỳ quá độ là mâu thuẫn giữa một bên là yêu cầu phải tiến lên xây dựng một chế độ xã hội mới có “công, nông nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến” với một bên là tình trạng lạc hậu phải đối phó với bao thế lực cản trở, phá hoại mục tiêu của chúng ta”.

b. Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Hồ Chí Minh khẳng định con đường cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Cần nhận thức rõ tính quy luật chung và đặc điểm lịch sử cụ thể của mỗi nước khi bước vào thời kỳ quá độ: “tuỳ hoàn cảnh, mà các dân tộc phát triển theo con đường khác nhau… Có nước thì đi thẳng đến chủ nghĩa xã hội, có nước thì phải kinh qua chế độ dân chủ mới, rồi tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

Hồ Chí Minh xây dựng quan niệm quá độ gián tiếp căn cứ vào thực tiễn của Việt Nam từ một xã hội thuộc địa, nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh khẳng định con đường cách mạng Việt Nam là tiến hành giải phóng dân tộc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội.

Theo Hồ Chí Minh, thực chất của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là quá trình cải biến nền kinh tế sản xuất lạc hậu thành nền sản xuất tiên tiến, hiện đại. Thực chất của quá trình này cũng là quá trình đấu tranh giai cấp diễn ra gay go, phức tạp trong điều kiện mới.

Do những đặc điểm và tính chất quy định, quá độ lên CNXH ở Việt Nam là một quá trình dần dần, khó khăn, phức tạp và lâu dài. Nhiệm vụ của thời kỳ này gồm 2 nội dung lớn: Tiểu luận: Tư tưởng của Hồ Chí Minh về thời kì quá độ

Một là, xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật cho CNXH, xây dựng các tiền đề về kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng cho CNXH.

Hai là, cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo và xây dựng, lấy xây dựng làm trọng tâm, chủ chốt, lâu dài.

Tính chất phức tạp của thời lỳ này được Người lý giải trên các điểm sau:

Thứ nhất, thực sự đây là một cuộc cách mạng làm đảo lộn mọi mặt đời sống xã hội, cả lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, cả cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

Thứ hai, trong sự nghiệp xây dựng CNXH, Đảng, Nhà nước và nhân dân chưa có kinh nghiệm, nhất là trên lĩnh vực kinh tế.

Thứ ba, sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta luôn luôn bị các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước tìm cách chống phá.

Từ đó, Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong xây dựng CNXH phải thận trọng, tránh nôn nóng, chủ quan và đốt cháy giai đoạn. Vì vậy, xây dựng CNXH đòi hỏi phải có một năng lực lãnh đạo mang tính khoa học, lại phải có nghệ thuật khôn khéo cho thật sát với tình hình thực tế.

c. Quan điểm Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng CNXH ở nước ta trong thời kỳ quá độ

Công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta là một sự nghiệp cách mạng toàn diện. Người đã xác định rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực:

Chính trị: nội dung quan trọng nhất là phải giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng phải luôn tự đổi mới, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Người quan tâm vấn đề làm sao cho Đảng cầm quyền mà không trở thành Đảng quan liêu, xa dân, biến chất,…

Củng cố và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất, nòng cốt là liên minh công – nông – trí thức, do Đảng lãnh đạo; củng cố và tăng cường sức mạnh toàn bộ hệ thống chính trị cũng như từng thành tố của nó.

Kinh tế: Hồ Chí Minh đề cập các mặt: lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và cơ chế quản lý kinh tế.

Người nhấn mạnh tăng năng suất lao động trên cơ sở tiến hành công nghiệp hóa XHCN.

Người quan niệm độc đáo về cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp. Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, củng cố hệ thống thương nghiệp làm caầu nối tốt nhất giữa các ngành sản xuất xã hội, thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Đối với kinh tế vùng, lãnh thổ, Người lưu ý phát triển đồng đều giữa kinh tế đô thị và kinh tế nông thôn. Người đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế hải đảo và các vùng núi. Tiểu luận: Tư tưởng của Hồ Chí Minh về thời kì quá độ

Ở nước ta, Hồ Chí Minh là người đầu tiên chủ trương phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong suốt thời kỳ quá độ. Người xác định rõ vị trí, vai trò và xu hường vận động của từng thành phần kinh tế. nước ta cần ưu tiên phát triển kinh tế quốc doanh tạo nền tảng vật chất cho CNXH.

Bên cạnh chế độ và quan hệ sở hữu, Hồ Chí Minh rất coi trọng quan hệ phân phối và quản lý kinh tế. quản lý kinh tế phải dựa trên cơ sở hạch toán, đem lại hiệu quả cao, sử dụng tốt các đòn bẩy trong phát triển sản xuất.

Văn hóa – xã hội:

Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc xây dựng con người mới. Đặc biệt Người đề cao vai trò của văn hóa, giáo dục và khoa học – kỹ thuật trong xã hội XHCN. Người rất coi trọng việc nâng cao dân trí, đào tạo và sử dụng nhân tài, khẳng định vai trò to lớn của văn hóa trong đời sống xã hội.

II. Biện pháp

1. Phương châm

Để xác định bước đi và tìm cách làm phù hợp với Việt Nam, Người đề ra 2 nguyên tắc có tính chất phương pháp luận:

Xây dựng CNXH là một hiện tượng phổ biến mang tính quốc tế, cần quán triệt các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về xây dựng chế độ mới. Học tập kinh nghiệm của các nước anh em nhưng không sao chép giáo điều, máy móc.

Xác định bước đi và biện pháp xây dựng CNXH chủ yếu xuất phát từ điều kiện thực tế, đặc điểm dân tộc, nhu cầu và khả năng thực tế của nhân dân.

2. Biện pháp Tiểu luận: Tư tưởng của Hồ Chí Minh về thời kì quá độ

Quán triệt 2 nguyên tắc phương pháp luận trên, Hồ Chí Minh xác định phương châm thực hiện bước đi trong xây dựng CNXH: dần dần, thận trọng từng bước một, từ thấp đến cao, không chủ quan nôn nóng và việc xác định các bước đi phải luôn căn cứ vào các điều kiện khách quan quy định. Hồ Chí Minh nhận thức về phương châm “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH” không có nghĩa làm bừa, làm ẩu, chủ quan duy ý chí, mà phải lamà từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế.

Người đặc biệt lưu ý đến vai trò của công nghiệp hóa XHCN, coi đó là “Con đường phải đi của chúng ta, là nhiệm vụ trọng tâm của cả thời kỳ quá độ lên CNXH. Công nghiệp hóa có thể thực hiện thắng lợi trên cơ sở xây dựng và phát triển nông nghiệp toàn diện, vững chắc, một hệ thống tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nhẹ đa dạng nhằm giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm cho nhân dân, các nhu cầu thiết yếu cho xã hội.

  • Trên thực tế, Người đã chỉ đạo một số cách làm cụ thể sau đây:
  • Thực hiện cải tạo XH cũ, xây dựng XH mới, kết hợp cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng làm chính.
  • Kết hợp xây dựng và bảo vệ, đồng thời tiến hành 2 nhiệm vụ chiến lược ở 2 miền Nam – Bắc khác nhau trong phạm vi 1 quốc gia. Tiểu luận: Tư tưởng của Hồ Chí Minh về thời kì quá độ
  • Xây dựng CNXH phải có kế hoạch, biện pháp, quyết tâm để thực hiện thắng lợi kế hoạch.
  • Trong điều kiện nước ta, biện pháp cơ bản, quyết định, lâu dài trong xây dựng CNXH là đem của dân, tài dân, sức dân, làm lợi cho dân dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam.
  • Nói cách khác, phải biến sự nghiệp xây dựng CNXH thành sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền là tập hợp lực lượng, đề ra đường lối, chính sách để huy động và khai thác triệt để các nguồn lực của dân, vì lợi ích của quần chúng lao động.

KẾT LUẬN

Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam bao quát những vấn đề cốt lõi, cơ bản nhất trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin về bản chất, mục tiêu và động lực của CNXH; về tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ; về đặc điểm, nhiệm vụ lịch sử, nội dung, các hình thức, bước đi và biện pháp tiến hành công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta.. Tư tưởng đó trở thành tài sản vô giá, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho việc kiên trì, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta, đồng thời gợi mở nhiều vấn đề về xác định hình thức, biện pháp và bước đi lên CNXH phù hợp với những đặc điểm dân tộc và xu thế vận động của thời đại ngày nay.

Cùng với việc tổng kết lý luận – thực tiễn công cuộc xây dựng đất nước trong mấy thập kỷ qua, quan niệm về CNXH, về con đường đi lên CNXH ngày càng được cụ thể hoá. Nhưng trong quá trình xây dựng CNXH, bên cạnh những thời cơ, vận hội, Việt Nam đang phải đối đầu với hàng loạt thách thức, khó khăn cả trên bình diện quốc tế, cũng như từ các điều kiện thực tế trong nước tạo nên. Trong bối đó, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH, chúng ta cần tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng nhất. Đó là:

  • Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
  • Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tất cả các nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh để đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức.
  • Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
  • Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, làm trong sạch bộ máy nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư để xây dựng CNXH. Tiểu luận: Tư tưởng của Hồ Chí Minh về thời kì quá độ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464