Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Xã hội càng phát triển, vị trí, vai trò của nhân tố con người càng quan trọng. Con người lại là sản phẩm của giáo dục, vì thế giáo dục trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội loài người. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước, tất yếu và cấp bách phải đổi mới sự nghiệp GD&ĐT theo đường lối mà Đảng đã chỉ ra. Đổi mới sự nghiệp GD&ĐT, trước hết phải đổi mới công tác quản lý giáo dục. Nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo đều xem đổi mới công tác quản lý là yêu cầu tiên quyết của đổi mới giáo dục, trong đó công tác thanh tra giáo dục là một khâu thiết yếu của công tác quản lý nhà nước về GD&ĐT.

Thanh tra có mục đích giúp cơ quan lãnh đạo, vừa kiểm tra sự đúng đắn của bản thân về công tác lãnh đạo của mình, vừa kiểm tra sự chấp hành của các cơ quan thuộc quyền, nhằm tìm ra những biện pháp chỉ đạo và quản lý tốt nhất, bảo đảm cho việc thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục mà Đảng và Nhà nước đề ra. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá VIII, phần nói về định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã ghi: “Đổi mới cơ chế quản lý, bồi dưỡng cán bộ, sắp xếp chấn chỉnh và nâng cao năng lực của Bộ máy quản lý giáo dục và đào tạo. Hoàn thiện hệ thống Thanh tra giáo dục, tăng cường cán bộ thanh tra, tập trung vào thanh tra chuyên môn” [47]. Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Kiểm tra, kiểm soát luôn là một bộ phận cấu thành một cách tự nhiên trong hoạt động của mọi tổ chức và cá nhân. Cùng với các hoạt động phòng ngừa và khắc phục, hoạt động kiểm tra kiểm soát đã hình thành một hệ thống “đề kháng” của mỗi tổ chức nhằm bảo vệ các tổ chức khỏi các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, hoạt động kiểm tra, kiểm soát cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo nên hiệu quả lao động của tổ chức. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trước những yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao cho thanh tra giáo dục nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục nói chung và các cơ sở giáo dục phổ thông nói riêng. Do vậy, mỗi cán bộ, công chức, viên chức thanh tra giáo dục luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, đoàn kết, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

Hiệu quả công tác thanh tra giáo dục phổ thông gồm các biện pháp quản lý của lãnh đạo tổ chức thanh tra, biện pháp tác nghiệp của cán bộ thanh tra nhằm đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ trước với thời gian và chi phí vật chất ít nhất. Hiệu quả công tác thanh tra gắn bó mật thiết với hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời hiệu quả công tác thanh tra còn phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ thanh tra. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thanh tra là tai mắt của Đảng và Chính phủ, tai mắt sáng suốt thì người mới sáng suốt” [47]. Đổi mới công tác thanh tra giáo dục đã và đang trở thành nhu cầu bức thiết. Đội ngũ thanh tra giáo dục phải thực sự vững mạnh để thực hiện tốt công tác thanh tra, góp phần nâng cao chất lượng quản lý trường học phổ thông, qua đó giúp nhà trường đạt được mục tiêu giáo dục đã đặt ra.

Long An là một tỉnh năng động. Nền kinh tế thị trường đã và đang diễn ra mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đặc biệt là giáo dục bậc phổ thông. Nhiều trường học phổ thông tư thục được thành lập và hoà nhập vào sự nghiệp giáo dục chung của cả tỉnh. Bên cạnh đó, các trường công lập cũng được sát nhập, mở rộng về quy mô trường, lớp. Do đó, ngành giáo dục Long An cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cán bộ thanh tra đối với sự phát triển giáo dục của tỉnh. Để đảm bảo hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục phổ thông hoạt động đúng hướng phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng – Nhà nước và của Tỉnh thì nhất thiết phải phát triển đội ngũ thanh tra giáo dục đủ về số lượng và mạnh về chất lượng. Từ những phân tích trên, tác giả chọn đề tài: “Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An” để nghiên cứu.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Nhận Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2. Mục đích nghiên cứu

Đánh giá thực trạng công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An.

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An.

3.2. Khách thể nghiên cứu

Công tác quản lý nhân lực trong ngành giáo dục tại tỉnh Long An.

4. Giả thuyết nghiên cứu

Công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An đã chú trọng việc tuyển chọn và sử dụng, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế nhất định: chưa chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh tra; việc đánh giá và xếp loại đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông chưa được quan tâm một cách thoả đáng.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

 • Hệ thống hoá lý luận về quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.
 • Xác định thực trạng công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An.
 • Đề xuất các giải pháp quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An.

6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

 • Đề tài chỉ nghiên cứu công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An dưới góc nhìn tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và kiểm tra, đánh giá chứ không mang tính dự báo dưới góc nhìn quản trị nguồn nhân lực.
 • Đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông bao gồm: thanh tra viên giáo dục và cộng tác viên thanh tra giáo dục tại Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT. Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.
 • Việc đề xuất các giải pháp quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An chỉ dừng ở mức khảo sát tính cần thiết và tính khả thi mà chưa thử nghiệm hay thực nghiệm.

7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

7.1. Phương pháp luận

7.1.1. Quan điểm hệ thống cấu trúc

Nghiên cứu công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An một cách toàn diện, trên nhiều mặt dựa vào việc phân tích đối tượng thành các bộ phận trong một chỉnh thể.

Kết quả nghiên cứu được trình bày một cách hệ thống và có cấu trúc theo một trình tự khoa học. Đồng thời các giải pháp được đề xuất phải dựa trên một quy trình cụ thể.

7.1.2. Quan điểm lịch sử – logic

Tìm hiểu, phát hiện sự nảy sinh phát triển của công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An trong những khoảng thời gian và không gian cụ thể với những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để điều tra khách quan nhất.

Việc đề xuất và khảo sát tính cần thiết và khả thi của các giải pháp quản lý phải được thực hiện theo một trình tự khoa học.

7.1.3. Quan điểm thực tiễn

Việc nghiên cứu phải xuất phát từ việc giải quyết các vấn đề thực tiễn về công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An.

7.2. Phương pháp nghiên cứu

7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

Phân tích, tổng hợp lý thuyết; phân loại và hệ thống hóa lý thuyết từ tài liệu, công trình nghiên cứu, sách báo, chính sách Nhà nước, chiến lược giáo dục, các tài liệu trên internet,… nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu.

7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

a. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Sử dụng phiếu hỏi khảo sát thực trạng công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An:

Phiếu 1: Phiếu khảo sát dành cho cán bộ quản lý tại Sở GĐ&ĐT và các Phòng GD&ĐT tỉnh Long An

Phiếu khảo sát gồm những nội dung:

 • Phần 1: Thông tin cá nhân
 • Phần 2: Nội dung hỏi
 • Nhận thức về công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục tại tỉnh Long An
 • Thực trạng (tự đánh giá) công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An
 • Thực trạng công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An
 • Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An
 • Thực trạng công tác đánh giá và xếp loại đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An

Phiếu 2: Phiếu khảo sát dành cho đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông

Phiếu khảo sát gồm những nội dung:

 • Phần 1: Thông tin cá nhân
 • Phần 2: Nội dung hỏi
 • Nhận thức về công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục tại tỉnh Long An
 • Thực trạng công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An
 • Thực trạng công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An
 • Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An
 • Thực trạng công tác đánh giá và xếp loại đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An

Phiếu 3: Phiếu khảo sát dành cho CBQL và giáo viên phổ thông

Phiếu khảo sát gồm những nội dung:

 • Phần 1: Thông tin cá nhân
 • Phần 2: Nội dung hỏi Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.
 • Nhận thức về công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục tại tỉnh Long An
 • Thực trạng công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An
 • Thực trạng công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An
 • Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An
 • Thực trạng công tác đánh giá và xếp loại đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An

Ngoài ra, phiếu điều tra khác cũng được thực hiện nhằm khảo sát tính cần thiết và khả thi của các giải pháp quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An cho cán bộ quản lý tại Sở GĐĐT và các Phòng GD&ĐT tỉnh Long An.

 • Phương pháp phỏng vấn

Tìm hiểu thực trạng quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An với các nhóm khách thể đối tượng khảo sát được xác lập.

Phiếu phỏng vấn bao gồm:

 • Phần 1: Thông tin cá nhân
 • Phần 2: Nội dung hỏi
 • Bổ sung thêm thông tin để làm sáng tỏ kết quả khảo sát
 • Bổ sung thêm thông tin để góp phần làm cơ sở cho các giải pháp đề xuất
 • Tìm hiểu sâu hơn về đối tượng nghiên cứu đối với một số khách thể điển hình.

Phương pháp chuyên gia

Xin ý kiến của một số cán bộ quản lý giáo dục có kinh nghiệm đưa ra giải pháp có tính cần thiết và khả thi liên quan đến việc quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An.

Phương pháp thống kê toán học: Xử lý kết quả điều tra từ bảng hỏi bằng phần mềm SPSS phiên bản 16.0.

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ THANH TRA GIÁO DỤC BẬC PHỔ THÔNG

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông

Công tác thanh tra giáo dục từ lâu đã được Đảng và Nhà nước quan tâm và sự quan tâm đó được cụ thể hoá bằng các chủ trương, chính sách, luật: Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Nghị quyết Hội nghị lần 2 của BCH Trung ương Đảng khoá VIII về “Định hướng chiến lược phát triển GD&ĐT trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” đã khẳng định những thành tích to lớn và những yếu kém tồn tại của ngành GD&ĐT trong thời gian qua. Để phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những hạn chế, Nghị quyết đã chỉ ra là cần phải “Hoàn thiện hệ thống thanh tra giáo dục, tăng cường cán bộ thanh tra, tập trung vào thanh tra chuyên môn”. Nghị quyết cũng chỉ rõ: “Công tác quản lý giáo dục và đào tạo có những mặt yếu kém bất cập. Công tác thanh tra giáo dục còn yếu kém, thiếu những biện pháp hữu hiệu để kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo; chậm phát hiện và thiếu nghiêm túc trong xử lý và khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong ngành `giáo dục và đào tạo” [10]. Những quan điểm chỉ đạo của Đảng đã tạo cơ hội và định hướng để GD&ĐT phát triển lành mạnh, bền vững góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. Sự đổi mới về nội dung chương trình, phương pháp, những thay đổi trong đánh giá xếp loại học sinh, đòi hỏi những thanh tra viên chuyên ngành phải tiếp cận và có những kỹ năng tương ứng.

Trên cơ sở đánh giá những thành tựu và những mặt yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII, Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 6 khoá IX đã đưa ra kết luận: “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII, xác định ba nhiệm vụ cụ thể và năm giải pháp chủ yếu để thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ nay đến năm 2005 và đến năm 2010” [47]. Trong nhiệm vụ nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo nhân tài, nghị quyết xác định: “Xây dựng cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục theo mục tiêu giáo dục” [47]. Giải pháp đầu tiên trong kết luận là đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước về giáo dục:“Tăng cường trật tự kỷ cương trong các trường học và toàn bộ hệ thống giáo dục, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục”. “Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đổi mới cơ bản công tác thi cử, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, công tác tuyển sinh…” [47].

Luật Giáo dục năm 2005 của nước Việt Nam, tại chương VII – mục 4 đã nêu rõ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục. Để thi hành Luật Giáo dục Chính phủ đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục và Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

Vị trí, sức ảnh hưởng của công tác thanh tra cũng nhận được sự quan tâm của các vị lãnh đạo đất nước và vẫn còn được giữ nguyên giá trị đến ngày nay: Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Tại Hội nghị tổng kết thanh tra toàn miền Bắc tháng 4/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “cán bộ thanh tra giúp cấp trên hiểu biết tình hình địa phương và cấp dưới, đồng thời cũng giúp cho các cấp địa phương kịp thời sửa chữa, uốn nắn nếu làm sai, hoặc làm chậm cho nên trách nhiệm của công tác thanh tra là quan trọng” [10]. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý mà thiếu sự kiểm tra, thanh tra thì sẽ dẫn đến bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí và chỉ có tăng cường kiểm tra, kiểm soát thì mới chống được các tệ nạn này. Thanh tra là nhằm mục đích giúp cấp trên nắm được tình hình, giúp cấp dưới sửa chữa, uốn nắn những sai lầm, lệch lạc; giúp đỡ cấp dưới thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật.

Kế đến là Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói trong lần đến thăm và nói chuyện với Hội nghị Thanh tra ngày 24/3/1972 rằng: “Vị trí và tầm quan trọng, tác dụng của công tác thanh tra là ở chỗ nó phải phát hiện cho mình những cái mà mình cần biết, nó thường xuyên là tai mắt của mình, nó biết nhìn, biết thấy, biết phát hiện và biết chỉ cho mình những cái mà mình cần biết… các đồng chí không coi trọng thanh tra tức là tước một cái vũ khí cần thiết của người lãnh đạo, không tài gì mình thấy hết đâu” [47].

Hay Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã khẳng định: “Thanh tra là khâu thiết yếu của quản lý nhà nước. Hiệu lực, hiệu quả của Thanh tra phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra. Vì vậy, có thể nói, phẩm chất, kỹ năng công tác của người cán bộ thanh tra là yếu tố quan trọng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước” [47].

Những quan điểm trên đã góp phần làm sáng tỏ và khẳng định mạnh mẽ về vai trò, vị trí của đội ngũ thanh tra nói chung và đội ngũ thanh tra giáo dục nói riêng.

Nhận thức được vai trò to lớn của giáo dục trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước; các nhà nghiên cứu giáo dục trong nước đã có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu về thanh tra và đặc biệt là thanh tra giáo dục. Các công trình trên thực sự là cẩm nang cho các nhà quản lý giáo dục các cấp trong lý luận cũng như thực tiễn quản lý giáo dục, quản lý nhà trường.

Các tác giả: Nguyễn Ngọc Quang, Hà Sỹ Hồ, Đặng Quốc Bảo,… đã nêu lên những nguyên tắc chung của việc quản lý hoạt động Dạy – Học, từ đó chỉ rõ một số biện pháp quản lý nhà trường. Một số biện pháp hữu hiệu để duy trì, điều chỉnh hoạt động của hệ quản lý đi đúng mục tiêu, kế hoạch là các biện pháp kiểm tra, thanh tra đánh giá kết quả công việc trong từng giai đoạn nhất định.

Cụ thể như tác giả Hà Sỹ Hồ: trong cuốn: “Những bài giảng về quản lý trường học” – Tập hai – Nhà xuất bản Giáo dục – 1995 đã cho rằng: “Chức năng kiểm tra đặc biệt quan trọng vì quá trình quản lý đòi hỏi những thông tin chính xác, kịp thời về thực trạng của đối tượng quản lý, về việc thực hiện các quyết định đã đề ra, tức là đòi hỏi những mối liên hệ ngược chính xác, vững chắc giữa phân hệ quản lý và phân hệ được quản lý…”. Ông khẳng định: “Quản lý mà không kiểm tra thì quản lý sẽ ít hiệu quả và trở thành quản lý quan liêu” [18]. Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Hay tác giả Nguyễn Ngọc Quang cho rằng: “Quá trình quản lý diễn ra trong năm giai đoạn: Chuẩn bị kế hoạch hoá; Kế hoạch hoá; Tổ chức; Chỉ đạo và Kiểm tra. Trong đó, giai đoạn kiểm tra là giai đoạn cuối cùng kết thúc chu trình quản lý. Kiểm tra giúp cho việc chuẩn bị tích cực cho kỳ kế hoạch tiếp theo. Kiểm tra tốt, đánh giá được sâu sắc và chuẩn bị trạng thái cuối cùng của hệ (nhà trường) thì đến kỳ kế hoạch (năm học) tiếp theo việc soạn thảo kế hoạch năm học mới sẽ thuận lợi, kế thừa được các mặt mạnh để tiếp tục phát huy, phát hiện được lệch lạc để uốn nắn loại trừ [33]”. Như vậy, kiểm tra giữ vai trò liên hệ nghịch trong quá trình quản lý. Kiểm tra giúp cho chủ thể quản lý điều khiển một cách tối ưu hệ quản lý. Không có kiểm tra, không có quản lý.

Việc quản lý, phát triển đội ngũ cán bộ thanh tra giáo dục và đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục đã được nhiều tác giả lựa chọn làm luận văn thạc sĩ như: tác giả Đoàn Kim Xuyến (2002) với đề tài “Biện pháp quản lý đội ngũ cộng tác viên thanh tra của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La”; tác giả Dương Tiến Công (2004) với “Biện pháp tổ chức, xây dựng lực lượng thanh tra các phòng giáo dục tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay; hay tác giả Nguyễn Văn Thanh (2008) trong đề tài “Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục cấp THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình”;… Các đề tài trên đã đưa ra một số biện pháp quản lý cũng như phát triển đội ngũ cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra về năng lực và phẩm chất, đạo đức. Tuy nhiên, các đề tài chưa tiếp cận việc quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục dựa trên việc tuyển dụng, bồi dưỡng, sử dụng và đánh giá đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông. Đề tài “Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại tỉnh Long An” được xác lập như một nghiên cứu cụ thể trên bình diện quản lý nhân lực về đội ngũ này.

1.2. Các thuật ngữ có liên quan

1.2.1. Quản lý và Quản lý Giáo dục

1.2.1.1. Quản lý

Theo Từ điển Tiếng Việt của Nhà xuất bản Hồng Đức, quản lý nghĩa là:

 • Trông coi và giữ gìn theo yêu cầu nhất định.
 • Tổ chức và điều khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định [43].

Theo F. Taylor: “Quản lý là biết được chính xác điều bạn muốn người khác làm, và sau đó hiểu được rằng họ đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rõ nhất” [20].

Theo H. Fayol: “Quản lý nghĩa là dự kiến, tổ chức, lãnh đạo, phối hợp và kiểm tra” [22].

Ngoài ra còn nhiều quan điểm khác nhau về quản lý. Có thể kể ra một số quan điểm sau:

Quản lý là tác động có định hướng, có kế hoạch của chủ thể quản lý lên đối tượng bị quản lý trong tổ chức để vận hành tổ chức nhằm đạt mục tiêu nhất định [25]. Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Hoạt động có sự tác động qua lại giữa hệ thống và môi trường. Do đó, quản lý được hiểu là việc đảm bảo hoạt động của hệ thống trong điều kiện có sự biến đổi liên tục của hệ thống và môi trường là chuyển động của hệ thống đến trạng thái mới thích ứng với hoàn cảnh mới [23].

Theo tác giả Trần Kiểm thì quản lý là những tác động của chủ thể quản lý trong việc huy động, phát huy, kết hợp, sử dụng, điều chỉnh, điều phối các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) trong và ngoài tổ chức (chủ yếu là nội lực) một cách tối ưu nhằm đạt mục đích của tổ chức hiệu quả cao nhất [20].

Những quan điểm đều mang những dấu hiệu chung:

 • Hoạt động quản lý được tiến hành trong một tổ chức hay một nhóm xã hội.
 • Hoạt động quản lý là những hoạt động có tính hướng đích.
 • Hoạt động quản lý là những tác động phối hợp nỗ lực của các cá nhân nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức.

Tóm lại, quản lý là sự tác động có tính tự giác, tính mục đích, tính kế hoạch, tính phương pháp của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được mục đích của tổ chức trong một môi trường luôn biến động.

1.2.1.2. Quản lý Giáo dục

Thuật ngữ “quản lý giáo dục” ít nhất được hiểu theo hai cấp độ: vĩ mô và vi mô.

Đối với cấp độ vĩ mô:

Quản lý giáo dục được hiểu là những tác động tự giác (có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật) của chủ thể quản lý đến tất cả các mắt xích của hệ thống (từ cao nhất đến các cơ sở giáo dục là nhà trường) nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ mà xã hội đặt ra cho ngành giáo dục [20].

Khái niệm trên tương ứng với sự phát triển hệ thống giáo dục trên quy mô cả nước hay hệ thống giáo dục của một Tỉnh/Thành phố hoặc đối với hệ thống giáo dục của một ngành học, cấp học cụ thể nào đó.

Đối với cấp vi mô:

Quản lý giáo dục là những tác động của chủ thể quản lý vào quá trình giáo dục (được tiến hành bởi tập thể giáo viên và học sinh, với sự hỗ trợ đắc lực của các lực lượng xã hội) nhằm hình thành và phát triển nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo của nhà trường [20]. Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

1.2.2. Đội ngũ thanh tra giáo dục

1.2.2.1. Đội ngũ

Theo Từ điển Tiếng Việt thì: “Đội ngũ là hàng ngũ” [42]. Nếu hiểu theo nghĩa này thì đội ngũ là một nhóm người được bố trí, sắp xếp vào những vị trí nhất định.

Theo Đại từ điển Tiếng Việt thì đội ngũ là một nhóm người được tập hợp và tổ chức thành một lực lượng để thực hiện một hay nhiều chức năng, có cùng nghề nghiệp hay không, nhưng đều cùng một mục đích nhất định [40].

Xét về mặt tổ chức, tác giả Phan Quang Xưng, Trần Quang Bách cho rằng: “Đội ngũ là thuật ngữ dùng để chỉ số đông sắp xếp có trật tự hoặc có tổ chức chặt chẽ [44].

Hay “Đội ngũ là chỉ một số đông người có cùng chức năng, nghề nghiệp được tập hợp và tổ chức thành một lực lượng” [31].

Từ những cách hiểu trên, chúng tôi đưa định nghĩa về đội ngũ như sau: Đội ngũ là tập hợp của một nhóm người có cùng chức năng, nhiệm vụ, nghề nghiệp được tổ chức thành một lực lượng và cùng thực hiện một mục tiêu chung.

1.2.2.2. Thanh tra

Theo nghĩa đời thường thì thanh tra được hiểu như là hoạt động xem xét tính đúng sai của một sự vật, hiện tượng hay con người.

Còn theo từ điển Tiếng Việt thì: “Thanh tra là kiểm tra, xem xét tại chỗ để phát hiện những trường hợp vi phạm” [43].

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới” [47]. Câu nói của Người đã chứng minh được rằng thanh tra là một chức năng thiết yếu của các cơ quan quản lý nhà nước. Lãnh đạo và quản lý là phải có thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra (inspect) xuất phát từ gốc Latin (inspectore) có nghĩa: “ nhìn vào bên trong”. Trong khi đó, tác giả Phạm Tuấn Khải thì cho rằng: “Thanh tra có nghĩa là sự kiểm tra, xem xét từ bên ngoài vào hoạt động của một đối tượng nhất định” [21].

Còn tác giả Lưu Xuân Mới khẳng định: “Thanh tra là một chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý nhà nước, là phương thức đảm bảo bằng pháp chế, tăng cường kỷ luật trong quản lý nhà nước, thực hiện quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa” [29].

Nói cách khác, thanh tra luôn được hiểu gắn liền với hoạt động của chủ thể mang thẩm quyền Nhà nước. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi được trao quyền, nhân danh chủ thể quản lý Nhà nước tiến hành thanh tra, kiểm soát, xem xét tận nơi, tại chỗ các đối tượng của quản lý để giúp cho quản lý đạt được mục tiêu nhiệm vụ đã đặt ra.

Từ điển Luật học viết: “Thanh tra là sự tác động của chủ thể đến đối tượng đã và đang thực hiện thẩm quyền được giao nhằm đạt được mục đích nhất định. Sự tác động có tính trực thuộc” [41].

Trong Pháp lệnh thanh tra ghi rõ: “Thanh tra là chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý nhà nước, là phương thức đảm bảo pháp chế, tăng cường kỷ luật trong quản lý nhà nước, thực hiện quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa” [26].

Từ những quan điểm trên, chúng tôi hiểu thanh tra là hoạt động kiểm tra có tính chất pháp chế của cơ quan quản lý cấp trên đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân cấp dưới do tổ chức thanh tra thực hiện, có trách nhiệm thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức và cá nhân nhằm phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa xử lý các vi phạm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, công dân.

1.2.2.3. Đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Theo từ điển Giáo dục học thì: “Thanh tra giáo dục được hiểu là công tác kiểm soát, xem xét tại chỗ những việc làm của cơ quan, cơ sở giáo dục để đánh giá…” [15].

Tại Điều 1, Nghị định số 101/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục quy định rõ: “Thanh tra giáo dục là thanh tra chuyên ngành về giáo dục. Thanh tra giáo dục thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục, nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực giáo dục [6].

Tại khoản 1, Điều 111, Luật Giáo dục năm 2005 ghi rõ: “Thanh tra giáo dục thực hiện thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm, bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục” [26].

Hoạt động thanh tra giáo dục được hiểu là hoạt động quản lý nhà nước do các chủ thể có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, xem xét, kiểm soát hoạt động của tổ chức và cá nhân có hoạt động trong hoặc có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo đối với việc thực hiện pháp luật, nhằm phát huy những yếu tố tích cực đồng thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý các vi phạm, bảo vệ lợi ích của nhà nước, các lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân.

Tóm lại, thanh tra giáo dục là chức năng quan trọng của các cấp quản lý trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thanh tra thực hiện quyền kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo đối với cấp trên đối với cơ quan tổ chức và cá nhân cấp dưới có hoạt động liên quan đến lĩnh vực giáo dục nhằm đánh giá việc thực hiện mục đích, nhiệm vụ giáo dục của đối tượng thanh tra nhằm đảm bảo pháp chế, tăng cường kỷ luật, nâng cao hiệu quả quá trình giáo dục, góp phần cải tiến, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục.

Từ những lý luận trên, chúng tôi định nghĩa đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông là tập hợp của một nhóm người có cùng chức năng, nhiệm vụ, quyền kiểm tra, kiểm soát các cơ sở giáo dục bậc phổ thông được tổ chức thành một lực lượng nhằm đảm bảo pháp chế, tăng cường kỷ luật, nâng cao hiệu quả quá trình giáo dục bậc phổ thông, góp phần cải tiến, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục bậc phổ thông.

1.3. Lý luận về đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông

Đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông mà đề tài đề cập là bao gồm cả thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

Thanh tra viên giáo dục

Theo điều 17, chương IV của Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục thì:

 • Thanh tra viên giáo dục là công chức được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong lĩnh vực giáo dục tại Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở. Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.
 • Thanh tra viên giáo dục được cấp trang phục, thẻ thanh tra và được hưởng chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp thâm niên, phụ cấp nghề và chế độ đặc thù khác theo quy định của pháp luật. Thanh tra viên giáo dục có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; phải tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 • Tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều kiện bảo đảm hoạt động đối với thanh tra viên thực hiện theo quy định của pháp luật [43].

Cộng tác viên thanh tra giáo dục

Điều 17, chương IV của Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục cũng ghi rõ: “Cộng tác viên thanh tra giáo dục là người không thuộc biên chế của cơ quan thanh tra giáo dục, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ thanh tra giáo dục, được cơ quan có thẩm quyền trưng tập làm nhiệm vụ thanh tra giáo dục thường xuyên hoặc theo vụ việc” [43].

Cộng tác viên thanh tra giáo dục chịu sự phân công của thủ trưởng cơ quan thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, chịu sự giám sát của thủ trưởng đơn vị, người ký quyết định thanh tra. Việc trưng tập, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách và kinh phí trưng tập cộng tác viên thanh tra giáo dục được thực hiện theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về cộng tác viên thanh tra giáo dục.

Các tổ chức thanh tra giáo dục sử dụng cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp lệnh thanh tra. Khi cấp có thẩm quyền huy động tham gia công tác thanh tra, cộng tác viên thanh tra được tạo điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, quy định chế độ công tác và đãi ngộ đối với cộng tác viên thanh tra giáo dục [26].

1.3.1. Vai trò của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông

Khi nói về vai trò của đội ngũ thanh tra giáo dục, tác giả Nguyễn Văn Thanh đã có những nêu một số vai trò chủ yếu như sau:

Thứ nhất: Thanh tra, kiểm tra giáo dục góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Thực chất thanh tra, kiểm tra giáo dục chính là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về giáo dục đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hoặc liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Hoạt động thanh tra, kiểm tra sẽ giúp các đối tượng được thanh tra, kiểm tra nhận thức một cách đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, nhận thức được vai trò quan trọng của chính sách phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay, từ đó sẽ hình thành ý thức tuân thủ quy định của pháp luật nói chung và những quy định của pháp luật về giáo dục nói riêng.

Thứ hai: Thanh tra, kiểm tra giáo dục góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền. Công tác thanh tra, kiểm tra giúp các cơ quan chức năng nhận thức đúng và làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục được đề cập tới ở đây bao gồm tất cả các cơ quan có thẩm quyền quản lý về giáo dục nói chung và các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra giáo dục nói riêng.

Thứ ba: Thanh tra, kiểm tra giáo dục nâng cao năng lực quản lý cho người đứng đầu các cơ sở giáo dục. Quá trình thanh tra, kiểm tra giúp người đứng đầu cơ sở giáo dục nhận rõ ưu, khuyết điểm của nhà trường cũng như của bản thân trong công tác quản lý, góp phần thực hiện tốt các yêu cầu giáo dục được giao theo chương trình, kế hoạch của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên. Đồng thời có thể kiến nghị với cấp có thẩm quyền nhằm điều chỉnh, bổ sung chủ trương, chính sách, biện pháp đã đưa ra để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cơ sở.

Thứ tư: Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục những vi phạm, thiếu xót sẽ kịp thời được phát hiện, khắc phục và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Việc phát hiện, khắc phục và xử lý các vi phạm sẽ loại bỏ những nhân tố tiêu cực, góp phần chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động trong hoặc liên quan đến lĩnh vực giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục [37]. Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

1.3.2. Tiêu chuẩn của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông

1.3.2.1. Tiêu chuẩn thanh tra viên:

Tiêu chuẩn thanh tra viên được quy định theo Chương II, Mục 1 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Thủ tưởng Chính phủ quy định về thanh tra viên và công tác viên thanh tra. Theo đó, thanh tra viên được chia thành ba ngạch từ thấp đến cao. Tương ứng với mỗi ngạch thanh tra viên là các tiêu chuẩn khác nhau, cụ thể:

Tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên

Nhiệm vụ:

 • Tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các vụ việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao;
 • Trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thu thập chứng cứ, hồ sơ có liên quan đến vụ việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao;
 • Lập biên bản, viết báo cáo kết quả thanh tra, làm rõ từng nội dung đã thanh tra, xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm; kiến nghị biện pháp giải quyết;
 • Tổ chức rút kinh nghiệm việc thực hiện các cuộc thanh tra được giao;
 • Trong quá trình thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 47 và Điều 54 Luật Thanh tra;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước giao.

Năng lực:

 • Am hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng;
 • Nắm được nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội;
 • Am hiểu tình hình kinh tế – xã hội; Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.
 • Nắm được quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; có khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao;
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động quản lý ở cấp cơ sở.

Yêu cầu trình độ, thâm niên công tác:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác;
 • Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên;
 • Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;
 • Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên thuộc 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức. Đối với công chức công tác tại các địa phương ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có sử dụng tiếng dân tộc thiểu số phục vụ trực tiếp cho công tác thì được thay thế chứng chỉ ngoại ngữ bằng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc Thủ trưởng cơ quan thanh tra nơi công chức đó công tác xác nhận;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng;
 • Có thời gian ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự, thử việc).

Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước thì phải có thời gian ít nhất 05 năm giữ ngạch công chức, viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên.

Tiêu chuẩn thanh tra viên chính:

Nhiệm vụ:

 • Chủ trì hoặc tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các vụ việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao;
 • Trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thu thập chứng cứ, hồ sơ có liên quan đến vụ việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao;
 • Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra, làm rõ từng nội dung đã thanh tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm; kiến nghị biện pháp giải quyết để chấn chỉnh hoạt động quản lý trong phạm vi ngành hoặc địa phương;
 • Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các cuộc thanh tra được giao;
 • Tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng; trực tiếp hoặc tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho thanh tra viên;
 • Trong quá trình thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 47 và Điều 54 Luật Thanh tra;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước giao.

Năng lực: Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

 • Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước và quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, đề xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra được giao;
 • Nắm vững nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội;
 • Am hiểu sâu tình hình kinh tế – xã hội;
 • Có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công; có khả năng đảm nhận trách nhiệm là trưởng đoàn, phó trưởng đoàn thanh tra; tổ chức điều hành hướng dẫn thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra được giao;
 • Có năng lực phân tích, đánh giá những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực, địa phương.

Yêu cầu trình độ, thâm niên công tác:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác;
 • Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên chính;
 • Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính;
 • Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên thuộc 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức. Đối với công chức công tác tại các địa phương ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có sử dụng tiếng dân tộc thiểu số phục vụ trực tiếp cho công tác thì được thay thế chứng chỉ ngoại ngữ bằng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc thủ trưởng cơ quan thanh tra nơi công chức đó công tác xác nhận;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng;
 • Có thời gian công tác ở ngạch thanh tra viên và tương đương tối thiểu là 09 năm, trừ trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và đang giữ ngạch công chức, viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên chính chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước.

Tiêu chuẩn thanh tra viên cao cấp

Nhiệm vụ:

 • Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các vụ việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao;
 • Trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan tiến hành thu thập chứng cứ, hồ sơ có liên quan đến vụ việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao;
 • Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra, làm rõ từng nội dung đã thanh tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm; kiến nghị biện pháp giải quyết để chấn chỉnh hoạt động quản lý đối với các ngành, lĩnh vực hoặc các địa phương;
 • Chủ trì hoặc tham gia tổng kết, đánh giá các cuộc thanh tra có quy mô lớn, phức tạp, cuộc thanh tra diện rộng được giao;
 • Chủ trì, tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho thanh tra viên, thanh tra viên chính;
 • Trong quá trình thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 47 và Điều 54 Luật Thanh tra;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước giao.

Năng lực: Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

 • Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng thời kỳ, từng ngành, từng lĩnh vực;
 • Am hiểu sâu tình hình kinh tế – xã hội trong nước và trên thế giới; nắm vững các nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội;
 • Có kiến thức sâu, rộng về chuyên môn nhiều ngành, lĩnh vực; có khả năng đảm nhận trách nhiệm trưởng đoàn, phó trưởng đoàn thanh tra các vụ việc có quy mô lớn, tình tiết rất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực; có khả năng tổ chức, điều hành thanh tra viên chính thực hiện nhiệm vụ thanh tra được giao;
 • Chủ trì việc tổng kết, nghiên cứu lý luận về công tác thanh tra; tham gia xây dựng các văn bản pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;
 • Tham gia xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu chuyên môn nghiệp vụ để đào tạo, bồi dưỡng cho thanh tra viên, thanh tra viên chính, cán bộ quản lý của các tổ chức thanh tra;
 • Có năng lực phân tích, khái quát, tổng hợp những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Yêu cầu trình độ, thâm niên công tác:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác;
 • Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên cao cấp;
 • Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp;
 • Có trình độ cao cấp lý luận chính trị;
 • Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C trở lên thuộc 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng;
 • Có thời gian công tác ở ngạch thanh tra viên chính và tương đương tối thiểu là 06 năm, trừ trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và đang giữ ngạch công chức, viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên cao cấp chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước [7].

1.3.2.2. Tiêu chuẩn của đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Tại Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của cộng tác viên thanh tra giáo dục.

Tiêu chuẩn: Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan.
 • Am hiểu pháp luật và có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thanh tra giáo dục.
 • Có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 5 năm trở lên;
 • Đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục, được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn cán bộ quản lý đối với từng cấp học và trình độ đào tạo;
 • Là giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên (đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở); giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên (đối với giáo viên trung học phổ thông); công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đối với các trường hợp không xếp loại giáo viên giỏi);
 • Đã được bồi dưỡng nghiệp vụ về thanh tra giáo dục theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Nhiệm vụ:

Cộng tác viên thanh tra giáo dục khi tham gia đoàn thanh tra có nhiệm vụ sau:

 • Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và trưởng đoàn thanh tra.
 • Kiến nghị trưởng đoàn thanh tra áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền của trưởng đoàn thanh tra để xử lý những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra.
 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với trưởng đoàn thanh tra, thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của các nội dung báo cáo [5].

Nhiệm vụ cụ thể của cộng tác viên thanh tra giáo dục như sau:

Thanh tra đánh giá việc giảng dạy của giáo viên các cấp học.

Thanh tra đánh giá công tác quản lý của hiệu trưởng, về tổ chức và hoạt động của các trường, các cơ sở giáo dục – đào tạo thuộc ngành học mầm non, ngành học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề bao gồm các trường công lập và tư thục.

Thanh tra các vụ việc ở phạm vi hẹp có nội dung liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ cụ thể trong quản lý, khối lượng thông tin, tài liệu phải thu thập, phân tích,tổng hợp ở mức độ nhất định.

Qua việc thanh tra đề xuất được những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản phù hợp với yêu cầu quản lý ngành.

1.3.3. Phẩm chất, kỹ năng của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Nói đến phẩm chất, kỹ năng của một người là nói đến tư cách đạo đức và khả năng của người đó ứng dụng tri thức khoa học vào hoạt động thực tiễn. Còn nói đến phẩm chất của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông thì phải hiểu là những tiêu chuẩn, nguyên tắc mà nhà nước và xã hội thừa nhận, quy định hành vi, xử sự của đội ngũ thanh tra giáo dục trong quan hệ công tác, quan hệ xã hội. Còn kỹ năng của đội ngũ thanh tra chính là khả năng vận dụng những kinh nghiệm, kiến thức của bản thân vào thực tiễn công tác thanh tra. Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã có sự phân tích chi tiết về phẩm chất và kỹ năng của người cán bộ thanh tra nói chung

Theo chúng tôi, đó cũng chính là những phẩm chất và kỹ năng mà đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông cần phải trang bị cho bản thân:

1.3.3.1. Yêu cầu về phẩm chất của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông

Có thể đề cập, phân tích phẩm chất của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông trên nhiều khía cạnh. Thế nhưng trong hoạt động quản lý nói chung, có ba nội dung liên quan đến phẩm chất của đội ngũ thanh tra:

Một là, đội ngũ thanh tra phải thấm nhuần và luôn trung thành với mục tiêu của tổ chức, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đặt lợi ích tổ chức, của tập thể lên trên hết. Thanh tra nhằm xem xét, đánh giá việc thực hiện mục tiêu quản lý giáo dục, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai lệch để hướng việc thực hiện đến đạt mục tiêu đó. Do đó, đội ngũ thanh tra phải thấm nhuần và phải luôn trung thành với mục tiêu đề ra. Nắm rõ mục tiêu quản lý giúp đội ngũ thanh tra thấy được những biểu hiện sai lệch để có những nhận xét, đánh giá, kiến nghị chấn chỉnh kịp thời. Mặt khác, thấm nhuần mục tiêu quản lý cũng giúp đội ngũ có thể phát hiện, kiến nghị được những nhân tố, hướng đi mới có hiệu quả hướng đến mục tiêu. Trong quản lý nhà nước về giáo dục, đội ngũ thanh phải luôn đối mặt với rất nhiều khó khăn. Có sự khó khăn do nội dung, tính chất công việc cụ thể mà mình phải tiến hành thanh tra, đòi hỏi đội ngũ thanh tra phải nỗ lực, không quản ngại, tìm mọi biện pháp để vượt qua khó khăn, tranh tình trạng dễ thì làm, khó thì bỏ. Có những khó khăn đến từ các đối tượng liên quan như đối tượng thanh tra mua chuộc, dụ dỗ, dọa nạt, đòi hỏi người làm công tác thanh tra phải có bản lĩnh, dũng cảm vượt qua. Cũng có khó khăn xuất phát từ chính bản thân của đội ngũ thanh tra như những tác động từ cuộc sống hàng ngày, gia đình, bạn bè, khiến sự xuất hiện những tư tưởng về lợi ích cá nhân, có sự so bì với những người khác trong cùng điều kiện làm việc.

Hai là, đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông phải có phong cách làm việc nghiêm túc, phải coi trọng và luôn ứng xử theo những tiêu chuẩn, nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức của nghề thanh tra. Phong cách làm việc tốt của đội ngũ thanh tra trước hết là tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có trách nhiệm cao thì mới có khả năng tạo ra hiệu quả công tác. Đội ngũ thanh tra luôn là những người có chức vụ, quyền hạn, do đó người làm công tác thanh tra trước hết là phải biết dựa vào quần chúng, gần gũi quần chúng. Mặt khác, đội ngũ thanh tra phải biết phòng, chống các biểu hiện chủ quan, tác phong quan liêu, đại khái, phô trương, quan cách; phải biết sắp xếp công việc một cách khoa học, phải tỉ mỉ, sâu sát; luôn có ý thức học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tổng kết công tác, đúc rút kinh nghiệm, sáng kiến để đổi mới phong cách làm việc ngày càng hiệu quả.

Đội ngũ thanh tra nhất thiết phải coi trọng và ứng xử theo những tiêu chuẩn, nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của mình. Khi thực hiện nhiệm vụ, nếu đội ngũ thanh tra dễ dàng bỏ qua thậm chí ứng xử trái với những tiêu chuẩn, nguyên tắc, chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp thì bên cạnh việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đội ngũ thanh tra, làm giảm hiệu lực của thanh tra còn có thể dẫn đến tình trạng dễ dãi trong xem xét, đánh giá, kết luận, thậm chí không dám nhắc nhở, phê bình, yêu cầu chấn chỉnh những biểu hiện sai trái vì chính bản thân mình cũng là người vi phạm…

Ba là, đội ngũ thanh tra phải có lối sống lành mạnh, tư tưởng trong sáng, thực sự là tấm gương trong công tác và trong cuộc sống. Hồ Chủ tịch đã dạy rằng “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không thể soi được” [47]. Nếu đội ngũ thanh tra không có lối sống lành mạnh, tư cách đạo đức trong sáng thì không thể vận động thuyết phục được quần chúng. Khi xem xét, đánh giá người khác và nhất là hướng dẫn cho họ thực hiện chính sách, pháp luật, các quy định của tổ chức mà bản thân người làm công tác thanh tra lại là người vi phạm hoặc có vấn đề về tư cách đạo đức thì tính thuyết phục không cao, công tác quản lý không thể đạt được hiệu lực, hiệu quả. Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

1.3.3.2. Yêu cầu về kỹ năng của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông

Trong thực tiễn, kỹ năng của đội ngũ thanh tra ví dụ như kỹ năng phân tích, tổng hợp, tổ chức công việc được đề cập,… Hoặc cụ thể hơn như kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng xây dựng kế hoạch thanh tra… Nói chung, kỹ năng của đội ngũ thanh tra có thể phân thành hai nhóm: kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

Kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ

Kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ là khả năng vận dụng những kinh nghiệm, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ thanh tra vào thực tiễn thanh tra giáo dục. Hoạt động thanh tra rất đa dạng nên những kinh nghiệm, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ có thể ứng dụng trong công tác thanh tra cũng rất đa dạng. Từ những yêu cầu về kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và tính chất công việc mà người quản lý có thể đặt ra những tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ thanh tra theo từng cấp hoặc từng vị trí công tác nhất định. Đơn cử như để có thể trở thành thanh tra viên thì người cán bộ thanh tra phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra cơ bản. Điều đó có nghĩa là khi thực hiện nhiệm vụ, người thanh tra viên sẽ có khả năng ứng dụng những kinh nghiệm, kiến thức được tranh bị về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo… vào thực tiễn công tác. Tuy nhiên, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ không hoàn toàn đồng nhất. Từ những nội dung nêu trên, có thể rút ra những yêu cầu về kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người cán bộ thanh tra như sau:

Một là, đội ngũ thanh tra phải được đào tạo và có những kỹ năng cơ bản để tham gia vào hoạt động quản lý, đồng thời phải có kỹ năng chuyên sâu về chuyên ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí công tác. Đội ngũ thanh tra phải có được những kiến thức về thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận…; phải có trình độ lý luận, tư duy logic, am hiểu giáo dục bậc phổ thông,… Do đó, nhất thiết phải được đào tạo cơ bản ở trình độ đại học trở lên về một chuyên ngành nào đó. Chuyên ngành đào tạo đó phải phù hợp với yêu cầu, vị trí công tác của người làm công tác thanh tra. Trường hợp do khách quan mà việc bố trí của tổ chức không phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, thì đội ngũ thanh tra phải có biện pháp bổ túc, tăng cường những kỹ năng chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu công việc.

Hai là, người cán bộ thanh tra phải có kỹ năng pháp lý, am hiểu pháp luật và biết khai thác, sử dụng pháp luật trong công tác. Pháp luật là công cụ quan trọng để quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Bất kỳ một tổ chức nào cũng phải có những nguyên tắc, quy định, quy chế làm cơ sở hoạt động của tổ chức đó. Vì vậy, để có thể xem xét, đánh giá việc thực hiện của một đối tượng nào đó thì đội ngũ thanh tra nhất thiết phải có kỹ năng về pháp lý để không những thấy được việc thực hiện đó là đúng hay sai so với quy định mà còn phải vượt lên, thấy được sự hợp lý hay bất hợp lý của quy định đó trong thực tiễn để từ đó có thể chấn chỉnh việc thực hiện theo đúng quy định đã đề ra hoặc đưa ra những căn cứ kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp. Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Ba là, đội ngũ thanh tra phải có kỹ năng phân tích, tổng hợp, bao quát vấn đề; có khả năng tìm tòi, giải quyết công việc từ những vấn đề cơ bản, gốc rễ. Đứng trước một vấn đề phải giải quyết, đội ngũ thanh tra phải phân tích được vấn đề một cách sâu sắc, thấy được biểu hiện, bản chất của vấn đề đó, xem xét vấn đề trong những điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể, từ đó tổng hợp các yếu tố, phân tích làm rõ nguyên nhân, để có những nhận định, đánh giá cuối cùng. Ví dụ như để giải quyết một hành vi làm trái pháp luật, nếu đội ngũ thanh tra chỉ làm rõ những biểu hiện khách quan bên ngoài của hành vi vi phạm, xác định những đối tượng liên quan, xác định hậu quả để áp dụng quy định của pháp luật để xử lý thì nhiều khi chưa đầy đủ và chặt chẽ. Để giải quyết thấu đáo tận gốc rễ của vi phạm đó, đội ngũ thanh tra phải đi sâu tìm hiểu căn nguyên của việc làm trái do thiếu trách nhiệm hay là cố ý, biết trái vẫn làm. Hoặc trong điều kiện, hoàn cảnh đó các đối tượng thực sự không còn sự lựa chọn nào khác do bó buộc của những cơ chế bất hợp lý nên đã làm trái… Đội ngũ thanh tra cũng phải xem xét kỹ hậu quả xảy ra, nhiều khi khi hành vi làm trái đó lại gây hậu quả thấp hơn nếu như đối tượng làm đúng những quy định không còn phù hợp.

Bốn là, đội ngũ thanh tra phải luôn chủ động, linh hoạt trong công việc, có kỹ năng tổ chức công việc, tác nghiệp độc lập và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả. Hoạt động thanh tra đòi hỏi việc tổ chức công việc khoa học, hợp lý, có kế hoạch, chương trình, phân công, phân nhiệm cụ thể, tỉ mỉ. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, cũng đòi hỏi đội ngũ thanh tra phải chủ động, linh hoạt trước những tình huống phát sinh. Người cán bộ thanh tra vừa chủ động trong phần việc của mình lại vừa phải có sự phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp để vừa nâng cao hiệu quả công tác với bản thân, vừa phục vụ tích cực cho hoạt động, mục tiêu chung của đoàn thanh tra hoặc nhóm công tác.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

Giao tiếp, ứng xử là nhóm kỹ năng quan trọng và là một trong những kỹ năng cơ bản để hình thành “văn hóa thanh tra”.

Để hoạt động thanh tra có hiệu quả thì thái độ, ứng xử của đội ngũ thanh tra phải luôn chuẩn mực, luôn thể hiện sự bình tĩnh, tự chủ trong mọi tình huống, nhất là không được thể hiện thái độ trịnh thượng, quan cách hay nóng nảy, cáu giận. Khi giao tiếp với người dân hoặc đối tượng thanh tra, đòi hỏi đội ngũ thanh tra luôn phải biết tự kiềm chế, vừa thể hiện sự cởi mở, chân thành, thông cảm nhưng lại nghiêm túc, đúng mực. Đối với những trường hợp đối tượng có thái độ quá khích, không hợp tác thì phải cương quyết nhưng cũng phải khôn khéo, không để bị kích động mà làm mất đi trạng thái cân bằng trong giao tiếp, ứng xử. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử cũng có thể kết hợp với kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. Thông qua kỹ năng giao tiếp, ứng xử hợp lý của đội ngũ thanh tra có thể thu thập thông tin một cách hiệu quả, làm rõ vấn đề theo hướng mình mong muốn mà không nhất thiết phải sử dụng các biện pháp, công cụ có tính chất hành chính.

Tóm lại, phẩm chất, kỹ năng của đội ngũ thanh tra không tự nhiên mà có. Thanh tra giáo dục lại không dễ để có thể trang bị đầy đủ những phẩm chất, kỹ năng đó. Cho dù các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục tư cách đạo đức có chất lượng và được thực hiện thường xuyên; các quy định về tiêu chuẩn ngạch, bậc, cơ chế thi cử có được đề ra và thực thi một cách chặt chẽ thì quan trọng nhất, để trở thành người thanh tra hoặc làm tốt vai trò, trách nhiệm thì đội ngũ thanh tra phải không ngừng học tập, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, rèn luyện kỹ năng công tác, vừa nghiên cứu tài liệu, sách vở, học ở trường, ở lớp, vừa phải học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp và nhất là phải tự rút ra cho mình những bài học, kinh nghiệm qua thực tiễn để có thể ứng dụng tri thức của mình vào công tác thanh tra ngày càng tốt hơn.

1.4. Lý luận về quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

1.4.1. Định nghĩa

Tác giả Hoàng Đàm Thanh định nghĩa: “Phát triển đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục nhằm hợp lý về số lượng, đồng bộ về chất lượng và ngày càng nâng cao chất lượng” [38]. Và lẽ đương nhiên, việc quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông cũng không nằm ngoài mục đích này.

Hay tác giả Đoàn Kim Xuyến cho rằng biện pháp quản lý đội ngũ cộng tác viên thanh tra của Phòng GD&ĐT là cách quản lý của Phòng GD&ĐT tập trung vào đội ngũ cộng tác viên thanh tra dựa vào sự tham gia của tất cả các thành viên của Phòng GD&ĐT nhằm đạt được sự thành công lâu dài nhờ việc thoả mãn các yêu cầu của tổ chức sử dụng đội ngũ công tác viên thanh tra phòng GD&ĐT quản lý và đem lợi ích cho công tác thanh tra giáo dục của Phòng GD&ĐT [45].

Từ những quan niệm trên và các định nghĩa về quản lý, quản lý giáo dục, đội ngũ thanh tra giáo dục,… có liên quan, chúng tôi định nghĩa về quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông như sau: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông là sự tác động có mục đích, có kế hoạch của quản lý cấp Sở GD&ĐT và các Phòng GD&ĐT đối với đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông nhằm phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ thanh tra, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục phổ thông.

1.4.2. Nội dung quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông theo các chức năng và yêu cầu quản lý

1.4.2.1. Nội dung quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông theo các chức năng quản lý

Công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông được phân tích trên bốn chức năng sau:

 • Chức năng kế hoạch hóa Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Kế hoạch hóa là chức năng cơ bản nhất trong các chức năng quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông. Việc lập kế hoạch giúp cho nhà quản lý có khả năng ứng phó với sự bất định và sự thay đổi trong công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông; cho phép nhà quản lý tập trung sự chú ý vào các mục tiêu quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông, lựa chọn những phương an tối ưu, tiết kiệm nguồn lực tạo hiệu quả cho công tác quản lý của tổ chức cũng như tạo điều kiện dễ dàng cho việc kiểm tra việc thực hiện việc quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Kế hoạch hoá công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông là lựa chọn một trong những phương án hành động tương lai của đơn vị, nó bao gồm sự lựa chọn các mục tiêu của cơ sở và từng bộ phận, xác định các phương thức để đạt được các mục tiêu.

Kế hoạch hóa công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông bao gồm xây dựng mục tiêu, chương trình hành động, xác định từng bước đi, những điều kiện, phương tiện cần thiết trong một thời gian nhất định.

 • Chức năng tổ chức

Chức năng tổ chức trong quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông là việc thiết kế cơ cấu các bộ phận sao cho phù hợp với mục tiêu của cấp quản lý và chủ thể quản lý. Không những thế mà chức năng tổ chức trong quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông còn phải chú ý đến phương thức hoạt động, đến quyền hạn của từng bộ phận, tạo điều kiện cho sự liên kết ngang, dọc và đặc biệt chú ý đến việc bố trí cán bộ – người vận hành các khâu trong kế hoạch đã đề ra.

Chức năng tổ chức trong công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông là một quá trình bao gồm năm bước:

 • Lập danh sách các công việc cần phải hoàn thành để đạt được mục tiêu quản lý quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.
 • Phân công lao động hợp lý đối với quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.
 • Kết hợp các nhiệm vụ của các thanh tra giáo dục bậc phổ thông một cách logic và hiệu quả.
 • Thiết lập cơ chế điều phối, tạo thành sự liên kết hoạt động giữa các thành viên hay bộ phận tạo điều kiện đạt mục tiêu quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông một cách dễ dàng.
 • Theo dõi, đánh giá và điều chỉnh hiệu quả lao động của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Chức năng chỉ đạo Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Sau khi hoạch định và sắp xếp tổ chức, người cán bộ quản lý phải điều khiển cho hệ thống hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông. Đây là quá trình sử dụng quyền lực quản lý để tác động đến cả hệ thống quản lý một cách có chủ đích nhằm phát huy hết tiềm năng của họ hướng vào việc đạt mục tiêu chung của công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Chức năng chỉ đạo công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông là làm việc với con người một cách khái quát và cụ thể. Chỉ đạo trong công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông như là sự tác động nghệ thuật đến con người sao cho họ sẽ tự nguyện và nhiệt tình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông là việc các nhà quản lý tiến hành các hoạt động:

 • Theo dõi, giám sát các bộ phận, cá nhân thực hiện quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông
 • Ra những quyết định điều chỉnh đối với công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông
 • Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc các bộ phận thực hiện phát quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông
 • Thiết lập những chế độ, chính sách động viên người thực hiện quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông
 • Báo cáo, hội họp rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Chức năng kiểm tra

Chức năng kiểm tra là đo lường và chấn chỉnh việc thực hiện nhằm để bảo đảm rằng các mục tiêu và các kế hoạch vạch ra đã và đang được hoàn thành.

Kiểm tra công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông là hoạt động quan sát và kiểm nghiệm mức độ đạt được công việc của cả hệ thống quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Kiểm tra công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông là một tiến trình gồm tám bước:

 • Từ thực tế, xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.
 • Tiến hành đo lường kết quả thực tế quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.
 • So sánh thực tại với các tiêu chuẩn quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.
 • Xác định các sai lệch trong quá trình quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.
 • Tiến hành phân tích các nguyên nhân sai lệch trong công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.
 • Lập kế hoạch điều chỉnh công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.
 • Tiến hành thực hiện các điều chỉnh đối với công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.
 • Kết quả mong muốn sau khi tiến hành điều chỉnh các sai lệch trong quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

1.4.2.2. Nội dung quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông theo yêu cầu quản lý

Trong công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông, người quản lý phải đảm bảo thực hiện các yêu cầu trong quá trình quản lý. Những yêu cầu đó bắt buộc người quản lý phải thực hiện mà không được bỏ qua ở một nội dung quản lý cụ thể. Đơn cử như công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông, người quản lý phải thực hiện các hoạt động:

 • Tuyển chọn, bổ nhiệm đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông
 • Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông
 • Sử dụng đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông
 • Đánh giá, xếp loại đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Tuyển chọn, bổ nhiệm đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Yêu cầu cơ bản hiện nay là phát triển được đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông các cấp đủ số lượng, mạnh về chất lượng, cụ thể là đạt được các tiêu chí về phẩm chất, năng lực và trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thanh tra. Đồng thời với kiện toàn bộ bộ máy quản lý, công tác thanh tra cần có những phương thức tổ chức hoạt động thanh tra hợp lý, hiệu quả phù hợp với tình hình hình giáo dục của địa phương.

Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông do Sở GD&ĐT và các Phòng GD&ĐT và cơ quan tổ chức chính quyền thực hiện. Các đơn vị có trách nhiệm lên kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hay trưng tập (đối với cộng tác viên thanh tra) đồng thời đề đạt nguyện vọng, tham mưu cho cấp trên về những ứng cử viên, theo dõi và phản ánh về kết quả công việc của các cá nhân. Các đơn vị cần phải xây dựng được hệ thống những tiêu chuẩn lựa chọn để căn cứ vào đó có thể dễ dàng chọn lựa đúng người, phù hợp với công tác thanh tra.

Việc tuyển chọn, bổ nhiệm đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông cần tính đến nhu cầu, sự phù hợp và đảm bảo chất lượng cho hoạt động thanh tra. Nguyên tắc tuyển chọn phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của các Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT, vì chất lượng giáo dục bậc phổ thông của địa phương. Tuyển chọn, bổ nhiệm đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định đồng thời phải tính đến khả năng sử dụng tối đa năng lực của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông được tuyển. Quá trình tuyển chọn, xét duyệt phải tính tuân thủ các quy định thi tuyển, xét tuyển viên chức hiện hành.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông

Công tác tuyển dụng đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông không thể tách rời quá trình đào tạo, bồi dưỡng. Hoạt động quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông nhằm nâng cao năng lực, khả năng cống hiến của mỗi thành viên cho kết quả hoạt động của tổ chức. Chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao, cải thiện kỹ năng đối với những công việc đang thực hiện; chương trình phát triển hướng vào việc phát triển, hình thành các kỹ năng cho các hoạt động trong tương lai nhằm chuẩn bị cho việc đề bạt hay nâng bậc. Chương trình này bao gồm chương trình bồi dưỡng và chương trình phát triển đội ngũ:

Chương trình bồi dưỡng Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

 • Huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông
 • Bồi dưỡng nhận thức chính trị, nhận thức về thanh tra giáo dục
 • Bồi dưỡng những kiến thức về chuyên môn
 • Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho hoạt động chuyên môn.

Chương trình phát triển

Là các chương trình được thiết kế nhằm nâng cao, hoàn thiện các kỹ năng cơ bản của các thành viên trong đội ngũ thanh tra, chuẩn bị cho công việc tương lai của họ. Cơ sở xây dựng chương trình bồi dưỡng và quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông:

 • Những yêu cầu về trình độ, kỹ năng của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông do ngành đặt ra.
 • Khả năng của các thành viên trong đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.
 • Nhu cầu được học tập, phát triển của các thành viên trong đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Công việc của người quản lý cần làm:

Người quản lý sẽ phải thực hiện những công việc sau để xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng và phát triển đội ngũ:

Đánh giá kết quả công việc: Mỗi công việc của các thành viên trong đội ngũ phải được thường xuyên và kịp thời kiểm tra, đánh giá, so sánh với tiêu chuẩn hay mục đích hoạt động của công việc mà họ đám nhận.

Phân tích yêu cầu của công việc: Xác định những kiến thức và kỹ năng cần cho mỗi công việc để xác định những ai sẽ phải tham dự chương trình huấn luyện, bồi dưỡng nào thật cụ thể.

Nghiên cứu các nhu cầu được học tập và phát triển của các thành viên trong đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Nghiên cứu các điều kiện trong và ngoài đơn vị trong công tác huấn luyện và quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Bất kỳ chương trình đào tạo, bồi dưỡng nào thì người quản lý cũng cần đặt ra những chỉ tiêu cần đạt để các thành viên trong đội ngũ có ý thức và phương hướng học tập, đồng thời làm thuận tiện cho việc đánh giá sau bồi dưỡng.

 • Công tác sử dụng đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Sử dụng đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông là việc sắp xếp các thành viên của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông làm công tác thanh tra theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Tuỳ theo tình hình từng địa phương mà đội ngũ thanh tra giáo dục sẽ có sự biến động về số lượng của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông. Vì vậy, việc sử dụng đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông thực sự không phải là một vấn đề đơn giản.

Việc phân công phân nhiệm dựa trên các nguyên tắc:

Tuân thủ quy định của các văn bản pháp quy. Các văn bản này giúp người quản lý đội ngũ thanh tra bậc phổ thông sử dụng đội ngũ thanh tra của mình một cách hợp lý đồng thời có căn cứ để ra quyết định bổ sung hay đề nghị cấp trên bổ sung năng lực khi cần thiết.

Tôn trọng nguyện vọng của thành viên trong đội ngũ, kết hợp giữa năng lực, nguyện vọng với yêu cầu của công việc. Mỗi thành viên trong đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông đều có những khả năng, năng lực nhất định, điều đó cho thấy họ phù hợp nhất với công việc nào, chuyên môn nào.

 • Công tác đánh giá đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông

Kiểm tra đánh giá đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông là quá trình thông tin cho những thành viên trong đội ngũ biết về kết quả thực hiện công tác thanh tra của họ. Việc đánh giá có những tác dụng: làm cho đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông biết được những thành tích mà họ đạt được, những gì chưa đạt được so với yêu cầu của hoạt động thanh tra, giúp họ thấy được kết quả công việc so với kế hoạch, nhiệm vụ; cho thấy được những gì cần phải làm để đạt được nhiệm vụ đã đề ra.

Nội quy, quy chế, những tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá là những chuẩn mực, căn cứ cho mỗi cá nhân người làm công tác thanh tra giáo dục làm việc, điều chỉnh hoạt động của bản thân, tự đánh giá công việc của bản thân và của tập thể, thuận lợi cho người quản lý kiểm tra, đánh giá. Tiêu chuẩn đánh giá cũng là thước đo giá trị và hiệu quả công việc của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông và tập thể đơn vị, đồng thời cũng là đích để họ gắng sức trong công việc.

Có hai hình thức hoạt động đánh giá: không chính thức và chính thức.

 • Kiểm tra, đánh giá không chính thức:

Đây là loại kiểm tra diễn ra thường xuyên của người quản lý cấp Sở GDĐT hay Phòng GD&ĐT đối với hoạt động thanh tra của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông tại đơn vị mình phụ trách thông qua các công việc hằng ngày hay qua các hoạt động trong Đoàn thanh tra của họ. Trong hoạt động kiểm tra có nhận xét kết quả công việc, uốn nắn và hướng dẫn để sửa chữa sai sót. Hình thức đánh giá này cho thấy kết quả nhanh chóng, ngăn chặn được nhửng sai sót, không để chúng trở thành thói quen.

 • Kiểm tra, đánh giá chính thức: Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Đây là loại đánh giá được tiến hành định kỳ theo tháng, quý, học kỳ, năm. Nội dung đánh giá thường có tính chất tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông. Lực lượng thực hiện đánh giá tuỳ theo nội dung cần đánh giá: thành viên của Sở GD&ĐT và các Phòng GD&ĐT tự đánh giá, đánh giá theo Đoàn thanh tra mà họ tham gia, ban giám hiệu, giáo viên các trường được thanh tra đánh giá,… Kết quả đánh giá đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông còn là cơ sở để thực hiện đề bạt, thuyên chuyển, kỷ luật, sa thải đối với đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

 • Đề bạt:

Về một khía cạnh nào đó, đề bạt được coi là sự đánh dấu mức độ năng lực đối với những người làm công tác thanh tra có kết quả làm việc xuất sắc và có khả năng đảm nhiệm những công việc khó hơn, bao quát hơn. Việc đề bạt sẽ có tác dụng tích cực khi dựa trên đúng năng lực của người được đề bạt, nếu không sẽ dễ gây mất đoàn kết trong nội bộ, làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

 • Thuyên chuyển:

Thuyên chuyển là công việc của người quản lý nhằm bổ sung năng lực thích hợp cho những bộ phận thiếu nhân sự, hoặc nhằm rèn luyện một cách đa dạng những kỹ năng công việc cho thành viên của tổ chức. Đôi khi sự thuyên chuyển còn mang ý nghĩa là một hình thức kỷ luật.

 • Kỷ luật, sa thải:

Hình thức này dành cho những cá nhân nào vi phạm nghiêm trọng quy định trong hoạt động thanh tra hay làm tổn hại đến hoạt động thanh tra của đơn vị sẽ phải chịu hình phạt kỷ luật. Quá trình thi hành kỷ luật được thực hiện theo mức độ từ thấp đến cao: phê bình, cảnh cáo, chuyển sang làm công việc khác, kỷ luật, sa thải.

Kỷ luật là một trong những hình thức giáo dục và thúc đẩy đội ngũ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra nhưng chỉ được tiến hành khi không còn cách nào khác. Biên bản đánh giá chất lượng công việc của cá nhân là một trong những cơ sở cho việc kỷ luật, khen thưởng hoặc đề bạt.

Kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác thanh tra của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông là kiểm tra, đánh giá nhận thức, hiểu biết về thanh tra giáo dục, đánh giá về phẩm chất đạo đức; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực và uy tín của từng cá nhân; đặc biệt là phải quan tâm nhiều đến việc xác định mức độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể với mục tiêu đề ra của hoạt động thanh tra đối với đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông. Cách đánh giá này nhấn mạnh đến các quá trình đánh giá, thông qua các tiêu chí đánh giá hơn là chính kết quả. Thực hiện thường xuyên và làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ này là cơ sở quan trọng tuyển chọn, bồi dưỡng, nâng ngạch, điều chỉnh các hoạt động của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông, là biện pháp quản lý tích cực góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông và hoạt động thanh tra giáo dục. Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Thực tiễn cho thấy các nhà quản lý chưa quan tâm nhiều đến kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác thanh tra của đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông. Riêng đối với cộng tác viên thanh tra giáo dục bậc phổ thông, hầu hết các cấp QLGD nhà quản lý đều quan niệm công tác thanh tra của cộng tác viên thanh tra chỉ là công việc kiêm nhiệm, họ lại được bổ nhiệm từ nhiều đơn vị khác nhau, được điều động đi làm nhiệm vụ thanh tra chỉ trong thời gian ngắn, sau đó lại trở về giảng dạy, công tác tại đơn vị của mình. Với đặc thù như vậy, các nhà quản lý coi việc kiểm tra, đánh giá họ là trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị nơi họ thường xuyên công tác và sinh hoạt. Đây là hạn chế của công tác quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức, vì vậy nó cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cộng tác viên thanh tra. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên thanh tra trong thời gian tới, ngoài việc lựa chọn, bổ nhiệm theo các tiêu chuẩn đã đề ra, thì phải đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác thanh tra mà họ kiêm nhiệm, để phân loại và có kế hoạch bồi dưỡng một cách phù hợp, thiết thực giúp cho đội ngũ cộng tác viên thanh tra nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm và nâng cao trình độ, nghiệp vụ thanh tra, tạo điều kiện để cộng tác viên thanh tra hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục cũng như các hoạt động thanh tra giáo dục.

Tiểu kết chương 1 Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Quản lý là sự tác động có tính tự giác, tính mục đích, tính kế hoạch, tính phương pháp của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được mục đích của tổ chức trong một môi trường luôn biến động

Đội ngũ là tập hợp của một nhóm người có cùng chức năng, nhiệm vụ, nghề nghiệp được tổ chức thành một lực lượng và cùng thực hiện một mục tiêu chung.

Thanh tra là hoạt động kiểm tra có tính chất pháp chế của cơ quan quản lý cấp trên đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân cấp dưới do tổ chức thanh tra thực hiện, có trách nhiệm thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức và cá nhân nhằm phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa xử lý các vi phạm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, công dân.

Đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông là tập hợp của một nhóm người có cùng chức năng, nhiệm vụ, quyền kiểm tra, kiểm soát các cơ sở giáo dục bậc phổ thông được tổ chức thành một lực lượng nhằm đảm bảo pháp chế, tăng cường kỷ luật, nâng cao hiệu quả quá trình giáo dục bậc phổ thông, góp phần cải tiến, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục bậc phổ thông.

Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông là sự tác động có mục đích, có kế hoạch của quản lý cấp Sở GD&ĐT và các Phòng GD&ĐT đối đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông nhằm phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ thanh tra, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục phổ thông.

Nội dung quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông theo các chức năng quản lý gồm:

 • Chức năng kế hoạch hoá
 • Chức năng tổ chức
 • Chức năng chỉ đạo
 • Chức năng kiểm tra

Nội dung quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông theo yêu cầu quản lý:

 • Tuyển chọn, bổ nhiệm đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông
 • Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông
 • Sử dụng đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông
 • Đánh giá, xếp loại đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài chỉ nghiên cứu công tác quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông theo yêu cầu quản lý. Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Thực trạng quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục phổ thông

One thought on “Luận văn: Quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục bậc phổ thông

 1. Pingback: Luận văn: Giải pháp quản lý đội ngũ thanh tra giáo dục phổ thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464