Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện của tỉnh Phú Thọ giai đoạn hiện nay dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Định hướng phát triển giáo dục trong giai đoạn mới

Chính sách cho giáo dục luôn được đề cập đến như là nội dung trọng tâm quan trọng của các kỳ Đại hội, các hội nghị quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Định hướng đối với phát triển Giáo dục và Đào tạo đã được thể hiện rõ trong các văn bản chỉ đạo của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ sáu khoá IX, Nghị quyết TW II, TW III khóa VIII, với những kết luận về định hướng và giải pháp; Các quy định quy chế về bổ nhiệm đảm bảo yêu cầu về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn và từng bước nâng cao trình độ trên chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhất là Cán bộ quản lý cũng được tập trung chỉ đạo.

Các yêu cầu cũng được nhấn mạnh: phải bảo đảm những nguyên tắc – phát triển phải kết hợp giữa lợi ích thiết thực trước mắt với đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định, bền vững, lâu dài của sự nghiệp GDĐT, sự nghiệp CNH – HĐH đất nước; Phát triển phải đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, kế thừa và phát triển, bảo đảm tính hiệu quả, tính khả thi.

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 và nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015 của Đảng và Nhà nước ta nêu rõ: “Quan điểm phát triển bền vững trong dự thảo Chiến lược lần này mang một nội hàm mới, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững, coi phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược”.

Chiến lược cũng nhấn mạnh: “…Tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa kinh tế là những lợi thế so sánh sẵn có, tuy rất quan trọng nhưng không phải là quyết định nhất. Thực tiễn đã khẳng định nguồn lực con người là yếu tố nội sinh năng động, quyết định lợi thế cạnh tranh dài hạn của một quốc gia”. Điều này đặc biệt đúng trong điều kiện khoa học công nghệ – sản phẩm trí tuệ của con người phát triển nhảy vọt trong thời đại chúng ta. Vì vậy nhân tố con người được coi là tài nguyên, là nguồn lực và mục tiêu của sự phát triển. Đảng Nhà nước ta đã chọn một trong ba giải pháp trọng tâm của chiến lược kinh tế xã hội giai đoạn 2011- 2020 là:“Tập trung vào việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân; Gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. Con người là chủ thể sản xuất ra mọi sản phẩm vật chất và tinh thần. Con người làm ra thể chế, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; Là lực lượng sản xuất quan trọng nhất. Vì vậy, “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân để phát triển mạnh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược. Đây vừa là yêu cầu cấp bách vừa là nhiệm vụ lâu dài”… Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Nhà giáo và cán bộ Quản lý giáo dục là một bộ phận của đội ngũ viên chức và có số lượng lớn, chiếm tới 80% viên chức cả nước.Vì thế, thay đổi chất lượng nguồn nhân lực trước hết phải tập trung đổi mới chất lượng rất lớn số lượng các cán bộ công chức này. Hơn nữa lao động của người viên chức ngành giáo dục là tạo ra một loại sản phẩm đặc biệt: Đó là đạo đức và năng lực của con người, nguồn lực cho các ngành kinh tế xã hội khác . vì vậy thay đổi chất lượng nhân lực trong ngành giáo dục chính là tiền đề của sự thay đổi nguồn nhân lực của các lĩnh vực sản xuất , kinh doanh, xã hội của đất nước.

Cán bộ quản lý giáo dục là bộ phận quan trọng nhất có vai trò quyết định chất lượng của chính sách đầu tư và đổi mới giáo dục. Mọi chính sách đổi mới đều phải thông qua đội ngũ này để đi vào các cơ sở. Người Cán bộ quản lý là người có vai trò và tác động mạnh mẽ đến các thành viên trong tập thể; Quan điểm, phương pháp, cách thức điều hành của họ sẽ khiến những chính sách chiến lược đó đạt được hiệu quả hoặc kém hiệu quả. Với vai trò thủ lĩnh, đứng đầu là Giám đốc trung tâm, người chỉ đạo và kiểm soát các chương trình. Họ là “Thủ lĩnh”, là những người xác định mục tiêu, đề ra chiến lược, chính sách; Người chỉ đạo, điều hành bộ máy hoạt động. Đứng liền kề và tiếp chuyển tín hiệu thông tin, đưa ý tưởng của họ thành những biện pháp triển khai đến các tổ, phòng là các Phó Giám đốc. Chiến lược phát triển đội ngũ Cán bộ quản lý trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện là nâng cao năng lực của đội ngũ này.

Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ này chính là qua những chương trình bồi dưỡng đưa đến cho họ năng lực phát triển hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên trong tư cách là người quản lý. Việc bồi dưỡng chất lượng cho đội ngũ này là hết sức cần thiết, cần được coi đó là một trong những nội dung căn bản của chiến lược phát triển người, cần có biện pháp đúng và tuân thủ những nguyên tắc.

Chỉ thị số: 08/CT-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có nêu rõ 5 nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 – 2020 đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ.

Một là: tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong ngành giáo dục. Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo, biểu dương người tốt, việc tốt, nhân rộng mô hình tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc năm 2020.

Hai là: nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giai đoạn 2020 – 2030.

Tổ chức thực hiện rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới.

Tăng cường bồi dưỡng chuẩn hóa cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.Thực hiện kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán phổ thông tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020 – 2025.

Ba là: thực hiện rà soát, quy hoạch hệ thống trường, lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục.Tập trung rà soát, sắp xếp hệ thống trường, lớp theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, ưu tiên kết nối hệ thống Internet theo mô hình quản lý trường học thông minh.

Huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư thiết bị dạy học thực hiện thí điểm trường học thông minh, lớp học thông minh và Chương trình giáo dục STEM (tích hợp khoa học kỹ thuật, công nghệ và toán) để tiếp cận “giáo dục thông minh” ở những nơi có điều kiện.

Bốn là: triển khai đồng bộ các giải pháp để và phân luồng, hướng nghiệp học sinh. Chú trọng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ ở cấp học mầm non; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở và xóa mù chữ. Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hợp tác và hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Triển khai thí điểm việc chuyển đổi các trường công lập sang trường tư thục, mô hình lớp học chất lượng cao trong các trường công lập.

Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ các cấp học; rà soát đội ngũ giáo viên Tiếng anh chuẩn bị cho việc dạy tiếng Anh ở lớp 3, thí điểm mô hình học tiếng Anh của IIG Việt Nam tại 15 trường phổ thông.

Trong những năm qua, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT và học nghề tại các trung tâm giáo dục thường xuyên ngày càng tăng cao. Hiện nay mô hình dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT và học nghề đã được tổ chức nề nếp, đảm bảo chất lượng và được quản lí chặt chẽ tại các trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua do kinh tế Phú Thọ luôn tăng trưởng, nhu cầu lao động tại các khu, cụm công nghiệp cao nên đa số học sinh tốt nghiệp hệ Bổ túc THPT và nghề có việc làm ổn định.

Có thể khẳng định, mô hình học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT và học nghề phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, góp phần tích cực phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS, trước mắt đã đáp ứng được nhu cầu vừa học nghề vừa học văn hóa của một bộ phận học sinh.

Dạy văn hóa kết hợp dạy nghề là giải pháp quan trọng cho các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh ổn định qui mô tuyển sinh. Mô hình học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT và học nghề phù hợp với thực tế, nhu cầu và trình độ của học sinh tiết kiệm thời gian, chi phí học tập.

Thực hiện phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông giai đoạn 2020 – 2025; tập trung nâng cao chất lượng hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú.

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao, trường Trung học phổ thông chuyên để các trường này trở thành hệ thống trường nòng cốt, tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực.

Năm là: đẩy mạnh quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị; đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ đối với cơ sở giáo dục, người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục gắn với việc nâng cao trách nhiệm giải trình, phản biện xã hội.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, dạy và học. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong trong quản lý giáo dục, quản trị trường học; tập trung đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Tăng cường công tác quản lý dạy thêm học thêm, công tác thanh tra, kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

Xử lý nghiêm các sai phạm đồng thời chủ động ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong giáo dục.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Nguyên tắc chọn lựa biện pháp

3.2.1. Đảm bảo tính kế thừa

Kế thừa có nghĩa là tạo một trạng thái mới từ một trạng thái đã có. Kế thừa là đưa tất cả các thuộc tính và phương thức của cái cũ để trở thành thuộc tính và phương thức của cái mới. Cái cũ được gọi là cái đã qua; Cái mới được gọi là xu thế. Xu thế sử dụng cái đã qua, cái đã có làm phát triển mặt tốt và gạt đi cái lạc hậu.

Để xây dựng chiến lược phát triển ĐN Cán bộ quản lý của trung tâm giáo dục thường xuyên, việc đảm bảo tính kế thừa cần được xem là một nguyên tắc. Nguyên tắc kế thừa trong xây dựng đội ngũ trước hết đảm bảo cho chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên được thống nhất trong đường lối phát triển dù trung tâm có thay đổi các thế hệ lãnh đạo.

Tính kế thừa cũng tạo cho thế hệ lãnh đạo sau được quyền sử dụng “tài nguyên” của thế hệ trước để làm giàu kỹ năng và kiến thức điều hành của bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cho họ năng lực điều hành tổ chức đạt hiệu quả cao hơn, rút ngắn con đường, tránh việc phải mò mẫm thử nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý.

Vận dụng tính kế thừa trong phát triển ĐN Cán bộ quản lý cần đảm bảo nguyên tắc chọn lựa: Chọn những ưu điểm, kinh nghiệm tích cực làm cơ sở, loại bỏ những cái lạc hậu, thiếu khoa học, bổ sung những tư duy mới tích cực của thế hệ sau để tạo ra chất lượng mới của tư duy và hành động quản lý.

3.2.2. Đảm bảo tính thực tiễn Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Việc đề xuất các biện pháp phải dựa trên cơ sở thực tiễn về việc nghiên cứu thực trạng công tác quản lý phát triển đội ngũ tại trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, qua đó đối chiếu với mục tiêu phát triển ĐN Cán bộ quản lý của ngành Giáo dục nói chung, của ngành học giáo dục thường xuyên nói riêng; Đối chiếu với nhiệm vụ ngành học và nhu cầu phát triển nguồn lực cho địa phương giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài để xây dựng kế hoạch.

Nói đến tính thực tiễn cũng là nói đến đến khả năng áp dụng được vào thực tế. Biện pháp đưa ra phải bắt nguồn từ nhu cần thay đổi mà thực tế đặt ra, khi quay trở lại ứng dụng vào thực tế thì làm thay đổi được chất lượng, tạo nên những hiệu quả mà trước đây chưa có được.

Vì vậy yêu cầu cần đặt ra là, các biện pháp phải đảm bảo vừa có tính khoa học, vừa có tính thực tiễn. Tính thực tiễn của biện pháp là sự nhìn nhận tổng thể các yếu tố: Nội dung đưa ra đảm bảo yêu cầu pháp lý, vừa nhìn đến tính phù hợp với địa bàn, vừa khai thác và sử dụng đúng năng lực của chủ thể thực hiện biện pháp. Như vậy, khi chú trọng tính thực tiễn sẽ có cơ sở khẳng định các biện pháp khi đem ra áp dụng sẽ tạo được tính hiệu quả, tránh được tình trạng không phù hợp hoặc lý thuyết suông.

Phát triển ĐN Cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện do vậy chính là nghiên cứu thực tiễn hoạt động giáo dục thường xuyên tại địa bàn huyện; Từ nghiên cứu thực trạng công tác quản lý mà đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ cho trung tâm giáo dục thường xuyên đó. Quá trình tiến hành, cần đối chiếu với quan điểm xây dựng và phát triển con người mới của Đảng theo từng giai đoạn; Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của Tỉnh, của huyện; Mục tiêu phát triển ĐN Cán bộ quản lý của ngành GDĐT mà đề ra các tiêu chuẩn, lộ trình và biện pháp cụ thể.

3.2.3. Đảm bảo tính đồng bộ

Giáo dục Đào tạo là một hệ thống lớn bao hàm bên trong nhiều hệ thống con. Trong trung tâm giáo dục thường xuyên hệ thống đó là các tổ chức, là các thành viên ở vị trí do cơ cấu và sự sắp xếp của người lãnh đạo đặt ra. Nguyên tắc đồng bộ đặt ra vấn đề của tính thống nhất. Nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp đề ra phải đảm bảo khắc phục được những tồn tại, yếu kém đồng thời phát huy được điểm mạnh của cá nhân, tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát triển đội ngũ quản lý tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. Biện pháp xây dựng phải xuất phát từ kế hoạch tổng thể, được cụ thể hóa trong những chương trình, được thực hiện trong sự phối hợp, hỗ trợ, cùng nhau hướng đến một mục tiêu và đạt được tính hiệu quả từ sự phối hợp đồng bộ đó.

3.3. Các biện pháp đề xuất Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn 2030 với mục tiêu “Tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển các lĩnh vực xã hội hài hòa với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường”, đã đề ra 12 giải pháp cho việc thực hiện được định hướng phát triển. 1/12 giải pháp đó là: “Thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục”

Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban bí thư TW Đảng khoá IX nhấn mạnh: “Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ Quản lý giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; Thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Từ chỉ đạo và thực tiễn của công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục tỉnh Phú Thọ nói chung và trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện của Phú Thọ nói riêng, tác giả đề xuất tập trung vào 5 biện pháp cơ bản sau:

3.3.1. Nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý Nhà nước và của chính đội ngũ cán bộ quản lý về tầm quan trọng của đội ngũ và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý

Triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT-TW, tỉnh Phú Thọ đã ban hành Chỉ thị số 35- CT/TU, ngày 04/08/2005 “Về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ Quản lý giáo dục”; Sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 40- CT CT/TW của Ban bí thư Trung Ương Đảng về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ Quản lý giáo dục”. Tại báo cáo số 51-BC/TU, thực trạng đã được nhìn nhận trên góc nhìn tổng quát, đó là đa phần tại các địa phương của Phú Thọ đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở; Các cấp lãnh đạo đã chỉ đạo thực hiện triển khai phát triển các vùng bồi dưỡng đội ngũ một cách khoa học, bài bản theo tiêu chí của ngành GDĐT; Và do vậy cũng đã có tác dụng nâng cao nhận thức, thay đổi chất lượng của nhiều cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ Quản lý giáo dục, giáo viên và nhân dân địa phương. Rà soát lại việc tổ chức triển khai chỉ đạo của Đảng tại các kế hoạch chương trình phát triển giáo dục trong giai đoạn vừa qua thì thấy: Cấp ủy Đảng, chính quyền các quận huyện của tỉnh Phú Thọ, ngành Giáo dục Đào tạo Phú Thọ đã nỗ lực triển khai, tăng cường chỉ đạo và tuyên truyền, đưa ra những biện pháp hướng đến mục tiêu thay đổi chất lượng của ngành GDĐT Phú Thọ. Nhưng vẫn còn địa phương cấp uỷ Đảng không chú trọng chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị 40/-CT-TW; không ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục và các đơn vị tại huyện mình triển khai các nội dung theo chỉ đạo. Một chỉ thị có tầm quan trọng đặc biệt tạo cơ hội cho sự phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước, chỉ thị được coi là một khâu đột phá để tăng đầu tư vào “nguồn tài nguyên người” để thực hiện đổi mới đất nước nhưng các cấp uỷ Đảng, chính quyền ở các địa phương trên chưa nhận thức được tầm quan trọng và tác động sâu sắc của chương trình đến các mặt của đời sống kinh tế xã hội. Và việc một số, dù chỉ là nhỏ, những lãnh đạo không thực hiện trách nhiệm, kém sâu sát đã dẫn đến việc đầu tư cho đổi mới, cũng như nhận thức và biện pháp cho phát triển đội ngũ, cho đầu tư các mặt của giáo dục địa phương không triển khai được. Cán bộ Quản lý giáo dục tại cơ sở đó thiếu thông tin, không nắm bắt được chủ trương và kế hoạch khi họ lại là thành viên phải bằng công tác chỉ đạo của mình góp phần quyết định sự thành bại của chiến lược. Như vậy Giáo dục ở địa phương đó sẽ “im lìm” khi công cuộc đổi mới đang diễn ra sôi động xung quanh! Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Việc cấp ủy Đảng, chính quyền, các cá nhân giữ vị trí chủ chốt tại các cơ quan lãnh đạo có sự quan tâm nhiều hoặc thiếu quan tâm; Việc họ nắm vững hay không nắm được nội dung của kế hoạch phát triển đội ngũ sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chỉ đạo của cán bộ, quyết định lớn đến chất lượng đội ngũ ở cơ sở. Chính vì vậy, cần coi công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo là điều kiện tiên quyết cho thành công của chấn hưng giáo dục; Đồng thời cần ban hành những quy định đánh giá, quy định trách nhiệm cá nhân nếu vì sự thiếu ý thức của cá nhân nào đó mà làm tắc nghẽn thông tin chỉ đạo, thiếu đầu tư cho phát triển đội ngũ Cán bộ quản lý nói riêng và các mặt khác của GDĐT địa phương nói chung.

Như vậy trong thời gian tới, nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý về nhiệm vụ xây dựng ĐN Cán bộ quản lý là thực hiện các biện pháp để lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan tham mưu phải ý thức được tầm quan trọng và mục đích, yêu cầu của công tác xây dựng, nâng cao chất lượng ĐN Cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên, từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch với mục tiêu nội dung cụ thể.

Mặt khác, cần khơi dậy lòng tự hào, tự trọng nghề nghiệp của cán bộ Quản lý giáo dục tại các trung tâm giáo dục thường xuyên để họ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm từ đó mà nỗ lực để ngày một đáp ứng tốt hơn những trách nhiệm nặng nề mà yêu cầu nhiệm vụ dạy học, quản lý giáo dục hiện nay đề ra.

Đó là cơ sở của vấn đề nâng cao nhận thức cho ĐN Cán bộ quản lý về tầm quan trọng của đội ngũ và phát triển ĐN Cán bộ quản lý.

Từ nhận thức ra phương pháp. Lãnh đạo và Cán bộ quản lý cần tập trung đưa nội dung bồi dưỡng phù hợp với địa bàn quận mình vào tinh thần cuộc vận động lớn của ngành giáo dục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo trong trung tâm giáo dục thường xuyên phải là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo đảm đương được nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó”. Lấy tiêu chuẩn con người mới Việt Nam làm tiêu chí để phần đấu nỗ lực không ngừng.

CBQL tại trung tâm giáo dục thường xuyên cần lấy những tiêu chí trong “Chuẩn Giám đốc GDTX” do Bộ GDĐT ban hành làm căn cứ, quan tâm đến đặc điểm của địa phương để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, định hướng công tác tự bồi dưỡng những phẩm chất năng lực cần có của người lãnh đạo sao cho phát huy được kết quả học tập để trưởng thành trong công tác Quản lý giáo dục. Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Khi các thành viên Ban Giám đốc hiểu được vị trí quan trọng của trung tâm giáo dục thường xuyên do mình quản lý có vai trò quan trọng như thế nào đối với việc thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội của địa phương thì họ sẽ có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo địa phương, kết nối các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng, tuyên truyền hiệu quả nhân dân và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để góp phần tạo ra được một XHHT tốt đẹp tại địa phương. Thay đổi chất lượng sống và chất lượng nguồn nhân lực cho cộng đồng.

3.3.2. Đảm bảo số lượng cán bộ quản lý thích ứng với chiến lược và quy hoạch phát triển đề ra

Trong chiến lược phát triển phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn 2030, về yêu cầu đối với Giáo dục, Đảng ta nhấn mạnh, để có một nền giáo dục đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực cho đất nước thời kỳ đổi mới, cần phải: “ Đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu”. Như vậy, “đủ số lượng” là một trong những điều kiện kiện tiên quyết để xây dựng một cơ sở giáo dục tốt.

Đổi mới quản lí Giáo dục thường xuyên theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở Giáo dục thường xuyên công lập. Đổi mới chương trình Giáo dục thường xuyên theo hướng đa dạng, linh hoạt, mềm dẻo đáp ứng nhu cầu của người học.

Nội dung phát triển ĐN Cán bộ quản lý cần chú ý đến 3 yếu tố cơ bản, đó là: Số lượng là chỉ số đếm các đơn vị theo một tiêu chí thống nhất. Sự bảo đảm số lượng có nghĩa là, trên mỗi đầu mảng của công việc phải tính đủ số người chịu trách nhiệm để tổ chức công việc được khoa học hiệu quả. Trước đây, biên chế của một trung tâm giáo dục thường xuyên theo Quy chế của Bộ GDĐT cho phép tuyển dụng là từ 7-12 cán bộ giáo viên trong đó một Giám đốc và 1 Phó giám đốc, không có nhân viên. Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên và trên thực tế, Sở Giáo dục Phú Thọ đã làm việc với Sở Nội vụ thống nhất định biên cho mỗi trung tâm giáo dục thường xuyên được phép tuyển dụng số cán bộ giáo viên là 21 người. (có 5 biên chế nhân viên; 03 cán bộ lãnh đạo và đủ số giáo viên trên đầu môn học văn hoá). Với số lượng là 12 biên chế trước đây và 21 biên chế như hiện nay, trở lại phần “thực trạng” của 13 Trung tâm về tổ chức hoạt động thì thuận lợi cho người dân được học tập tại địa bàn, nhưng sẽ cần nhân sự của Trung tâm được tính toán để quản lý cộng việc tại các vùng địa điểm được tổ chức tốt. Về cơ sở vật chất (Xem phụ lục 5 bảng 6) trung tâm giáo dục thường xuyên của các huyện đều đã được dần đủ số trang bị thiết bị cho chương trình dạy tin học; Thí nghiệm các bộ môn hoá, lý, sinh; Một số sách tham khảo của các cấp học. Một vài trung tâm giáo dục thường xuyên có phòng dạy nghề chế biến ăn uống, phòng dạy nghề điện dân dụng… Nhưng số trung tâm giáo dục thường xuyên có phòng Thí nghiệm mới không phải tất cả đều đã đạt chuẩn; 13/13 Trung tâm chưa có nhà đa năng để tổ chức các hoạt động cộng đồng, hầu hết các trung tâm chưa có cán bộ thí nghiệm thư viện.

Như vậy điều kiện của trung tâm các huyện của tỉnh Phú Thọ về cơ cấu nhân sự, điều kiện cơ sở vật chất đã không đồng bộ. Số chỉ tiêu biên chế như hiện nay là như nhau giữa các trung tâm giáo dục thường xuyên, không tính trên cơ sở đầu việc để phân bổ định biên. Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Các trung tâm giáo dục thường xuyên trên thực tế đã đảm nhận 3 chức năng: giáo dục thường xuyên, dạy nghề Thương binh xã hội, dạy nghề hướng nghiệp; nhưng cũng chỉ có số nhân sự được như các trung tâm khác chỉ hoạt động ở lĩnh vực giáo dục thường xuyên. Việc được các GDTX trước đây được đầu tư như thế nào phụ thuộc vào vai trò tham mưu của Giám đốc mà lãnh đạo cấp trên phê duyệt đầu tư. Các văn bản cho giáo dục thường xuyên còn quá thiếu để làm căn cứ. Đến nay, khi các Trung tâm được đưa về một đầu mối quản lý là Sở Giáo dục Phú Thọ, vẫn chưa có một văn bản chuẩn quy định về cơ sở vật chất cho các trung tâm giáo dục thường xuyên do cấp có thẩm quyền ban hành. Đây tiếp tục là khó khăn cho trung tâm giáo dục thường xuyên trong quá trình hoạt động.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 4808/ BGDĐT- giáo dục thường xuyên ngày 13/8/2010 giao cho các trung tâm giáo dục thường xuyên tại các huyện chưa có TT dạy nghề và TT Kỹ thuật tổng hợp được đảm nhận nhiệm vụ dạy nghề. Như vậy, nếu vẫn chỉ là giáo viên văn hóa và số lượng định biên như cũ, không có hướng dẫn cụ thể khi được giao thêm nhiệm vị thì các trung tâm được giao nhân sự và các điều kiện khác như thế nào. Việc đủ và kịp thời các văn bản chỉ đạo là một giải pháp không thể thiếu mà Bộ Giáo dục, các cơ quan quản lý cần lưu tâm giúp trung tâm giáo dục thường xuyên hội tụ đủ được các điều kiện cho phát triển.

Như vậy trên thực trạng hoạt động, các Cán bộ quản lý tại các trung tâm giáo dục thường xuyên đang gặp khó khăn khi số biên chế là cố định dù chương trình hoạt động các trung tâm có những sự khác biệt. Cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên cần đề xuất tham mưu được với các cấp lãnh đạo về phương thức đầu tư hợp lý số lượng nhân sự, cơ cấu nhân sự. Ngoài số nhân sự cứng cho tất cả các Trung tâm giáo dục thường xuyên là 03 cán bộ trong Ban Giám đốc; 05 nhân viên (Thủ quỹ kiêm văn phòng, kế toán, bảo vệ, y tế, thí nghiệm kiêm nhân viên thư viện) và 11 giáo viên các bộ môn của chương trình văn hoá như thực tế đang thực hiện tại các Trung tâm thì cần xem xét nhu cầu nhân sự trên thực tế chức năng và nhiệm vụ mà Trung tâm được thông qua để tỉnh cho phép tuyển dụng số nhân sự tăng thêm của những chương trình đó; Số lượng là bao nhiêu thì căn cứ vào thực tế và tính hợp lý của đề án mà đề xuất. Cơ cấu thành viên đề nghị bổ sung không nhất thiết phải là giáo viên được đào tạo trong trường Sư phạm mà có thể là các lĩnh vực khác phù hợp với chương trình mà Trung tâm triển khai. Tăng quyền quyết định của Giám đốc trong việc tuyển chọn nhân sự phù hợp với nhu cầu công việc. Khi họ về công tác tại trung tâm thì được bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm; Nguyên tắc là người cán bộ giáo dục thường xuyên cần giỏi một việc, biết nhiều việc…. mỗi trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện thì các điều kiện cũng không giống nhau, cần lựa chọn mô hình hoạt động của Trung tâm mình trên cơ sở nhu cầu cộng đồng và định hướng phát triển các mặt của huyện; Những năng lực này rất cần được xem xét đưa vào trở thành nội dung của công tác bồi những trước bổ nhiệm và định kỳ.

3.3.3. Đảm bảo chất lượng đội ngũ phù hợp với nhiệm vụ chính trị của trung tâm giáo dục thường xuyên Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Phát triển về chất lượng- hiểu trên phương diện của triết học thì là tạo nên phẩm chất, giá trị của một người, một sự vật, sự việc. Chất lượng bao gồm tổng thể những thuộc tính cơ bản, khẳng định sự tồn tại của một người, một sự vật và phân biệt sự hơn hẳn giữa nó với người, sự vật khác.

Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến 2020, Đảng ta chọn 3 giải pháp và 12 biện pháp cho sự phát triển; 1/12 biện pháp đó là: Tập trung phát triển giáo dục.Trong báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 40-CT-TW, tiếp tục với sự nỗ lực tối đa cho nền giáo dục Phú Thọ luôn đứng vai trò là “Lá cờ đầu” của Giáo dục cả nước, Sở giáo dục và Phú Thọ đặt ra chỉ tiêu: “Hàng năm bố trí cho 80-90% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đi học nâng cao trình độ và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ để đến năm 2016 có: 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% đạt từ khá trở lên; 100% cán bộ quản lý, giáo viên có kỹ năng ứng dụng thành thạo tin học văn phòng và khai thác thông tin trên mạng vào hoạt động chuyên môn và quản lý cơ sở giáo dục; 5% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên (theo Quyết định 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ). Đồng thời phấn đấu đến năm 2018, có 45- 50% giáo viên là Đảng viên, với mục tiêu Phú Thọ là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về trình độ nhà giáo và cán bộ Quản lý giáo dục “vừa hồng, vừa chuyên”.

Tính đến hết học kỳ I, năm 2010-2011, số lượng cán bộ giáo viên và cán bộ Quản lý giáo dục trên toàn tỉnh Phú Thọ có 84.693 người, trong đó: tỷ lệ đạt chuẩn về chuyên môn chiếm 99,3%, trên chuẩn chiếm 26,1% (Mầm non là 37,1%, tiểu học 92%, THCS 62,4%, THPT 15,9%, TT GDKTTH 5,6%, trung tâm giáo dục thường xuyên 1,5%; Số chưa đạt chuẩn về chuyên môn chiếm 0,7%. Như vậy nếu lấy cấp học tiểu học có số trên chuẩn là 92% đặt bên ngành học giáo dục thường xuyên có số trên chuẩn là 1,5% thì sẽ khoảng cách quá xa về tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ giáo viên giáo dục thường xuyên với các ngành học bậc học khác. Nhìn từ số liệu trên có thể thấy những năm qua công tác bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên chưa được đầu tư; Do lực lượng mỏng, công việc quá nhiều, lao động dường như ba ca mỗi ngày; Bản thân các Cán bộ quản lý tại các trung tâm giáo dục thường xuyên gặp khó khăn trong bố trí thời gian và cũng vì chưa thật sự coi đó là nhiệm vụ cấp bách để nỗ lực đầu tư nên số đông chưa thu xếp cho việc học để nâng chuẩn.

Ngày 13 tháng 9 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch số 111/KH- UB về Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2011-2016, coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm để tiến hành bước đột phá trong cải cách về chất lượng. Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Dưới sự chỉ đạo của Ủy Ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, kế hoạch được xây dựng trên tổng thể các mặt và chia ra các giai đoạn, số liệu được cụ thể hóa tại các bảng kế hoạch 11a: Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giai đoạn 2015-2020; Bảng 11b: Thống kê chỉ tiêu nâng chuẩn cán bộ quản lý các cấp học của Sở Giáo dục Phú Thọ (phụ lục 10)

Nhìn vào các số liệu trong bảng ta thấy được quan điểm chỉ đạo và lộ trình đặt ra với những tiêu chí đã rõ ràng của ngành giáo dục thường xuyên Phú Thọ trong kế hoạch bồi dưỡng cán bộ chung của ngành GDĐT Phú Thọ. Kế hoạch đưa đến nhiệm vụ và nhiều cơ hội để nâng cao chất lượng ĐN Cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện của tỉnh Phú Thọ

Trong kế hoạch số 111/KH- UB UBNDTP tỉnh Phú Thọ giao nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên của các bậc học cho một số các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Hùng Vương, trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà giáo. Nhiệm vụ này đã đặt các nhà trường trước một trọng trách lớn. Họ phải xây dựng tốt chương trình đào tạo đồng thời trong quá trình thực hiện, tham mưu được với các cấp lãnh đạo về những bất cập; Đề xuất những điểm mới cần bổ sung trong quá trình thực hiện; Vậy cho nên việc trước mắt và ngay lập tức cũng như cần liên tục trong suốt quá trình là các trường phải tập trung nâng cao được chất lượng ĐN Cán bộ quản lý, giáo viên và cán bộ để tự tin đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đối với toàn ngành; Đối với các Cán bộ quản lý ngành học giáo dục thường xuyên nói chung và đặc biệt là Cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, các cơ quan nói chung về giáo dục, các cơ sở đào tạo, các cấp Quản lý giáo dục cần chú ý việc xây dựng nội dung các chương trình chung của ngành giáo dục thì trập trung chú hơn dến những nội dung rất cần thiết để bồi dưỡng thêm một số phẩm chất, năng lực đặc thù cần cho người Cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên đó là: xây dựng các chương trình bồi dưỡng với nội dung nâng cao tình cảm, nâng cao khả năng nhạy bén, khả năng dự báo phân tích để xây dựng kế hoạch, khả năng linh hoạt và kỹ năng phối hợp; Kỹ năng thuyết phục và điều hành… Đây là những phẩm chất quan trọng giúp người Cán bộ quản lý của các trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện của tỉnh Phú Thọ có thể thay đổi.

Một điều cần bàn đến là lương tâm của những nhà tổ chức, các đơn vị đào tạo và người được thụ hưởng chương trình. Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác phát triển đội ngũ này là rất lớn. Nhưng sẽ là đầu tư có lãi khi chất lượng của ĐN Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục, các trung tâm giáo dục thường xuyên được nâng lên. Các cơ sở giáo dục trở thành “máy cái” cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Vậy trên quan điểm đầu tư để nâng cao chất lượng, cần phải sử dụng kinh phí hiệu quả, tránh việc coi chương trình đào tạo bồi dưỡng là một phương tiện để “giải ngân”; Như vậy mới đảm bảo sự tỷ lệ giữa đầu tư kính phí nhiều tương ứng với nâng cao chất lượng giáo dục. Người học phải có kiến thức tương ứng với bằng cấp. Việc quản lý trong suốt quá trình kế hoạch diễn ra bằng công tác kiểm tra, kiểm soát, khen thưởng và kỷ luật, đánh giá sơ kết rút kinh nghiệm theo giai đoạn là hết sức cần thiết… Mặc khác, cần gắn công việc với trách nhiệm cá nhân, coi đó là một phương pháp để quản lý chất lượng chương trình. Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Cũng cần có sự phối hợp của đơn vị cử người đi học với đơn vị đào tạo để quản lý học viên. Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc tác động tâm lý, tinh thần của cán bộ công chức trung tâm trong quá trình học tập và làm việc của họ.

Trong điều kiện nhân sự của trung tâm giáo dục thường xuyên thiếu và công việc thì nhiều, làm thế nào để đảm bảo hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên được duy trì chất lượng và nhân sự vẫn được bố trí tham gia bồi dưỡng, đó là việc người cán bộ lãnh đạo phải đưa vào kế hoạch. Tập thể tạo điều kiện và đội ngũ biết chia sẻ. Đay là một yêu cầu cho chất lượng cũng là nét văn hóa của cơ quan cần được xây dựng.

Người Cán bộ quản lý cần nhận thức, muốn đứng vững trong vị trí người lãnh đạo có năng lực và uy tín, có tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo trực tiếp, họ phải luôn tự học tập nghiên cứu nâng cao năng lực, biết chọn lựa nội dung và phương pháp phù hợp. Bằng chính tấm gương của mình, minh chứng về phương thức “Học suốt đời”, “Tự học”.. của ngành học giáo dục thường xuyên.

Đặc điểm tố chất và năng lực của người Cán bộ quản lý trong trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện có những nét chung với Cán bộ quản lý ngành giáo dục thường xuyên nhưng lại có những yêu cầu riêng, bởi họ làm việc trong môi trường sống sôi động, lượng thông tin ắp đầy, nhu cầu cũng như nguồn lực xung quanh xuất hiện nhanh và dồi dào. Nhưng nếu người Cán bộ quản lý không đủ sự nhạy bén thì không nhận ra, không có khả năng thu hút nếu nguồn nhân lực đó trở thanh nguyên liệu để xây dựng thành chương trình, rồi huy động được các lực lượng cùng tham gia tổ chức thành nội dung hoạt động của Trung tâm phục vụ người lao động. Vậy nên, người Cán bộ quản lý trong trung tâm giáo dục thường xuyên, nhất là người Giám đốc. phải là người có khả năng phân tích dự báo cao; Biết tổng hợp thông tin, từ đó phát hiện ra các nguồn lực; Có năng lực kết nối, thuyết phục để tập hợp các thành viên của Trung tâm, các lực lượng xã hội trở thành thành viên thực hiện hiệu quả kế hoạch của mình.

Họ phải là người có uy tín cao, thuyết phục được lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban để được giao các chương trình thuộc vùng giáo dục thường xuyên, hay tham mưu được các chương trình cần cho mô hình xã hội hóa giáo dục ở địa phương và chứng minh được năng lực bản thân, năng lực đội ngũ của Trung tâm mình với các cấp lãnh đạo để được giao nhiệm vụ.

Như vậy, mỗi Cán bộ quản lý trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện của tỉnh Phú Thọ cần xác định trách nhiệm học tập, rèn khả năng làm việc độc lập cao, đồng thời lại biết kết nối, huy động sức mạnh từ các vùng, tổ chức chương trình phù hợp đặc điểm và nhu cầu địa phương. Họ cần nỗ lực học tập, tự học tập, trang bị cho mình năng lực để thực hiện được những chương trình đó. Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

3.3.4. Chăm lo cải thiện đời sống, hoàn thiện chính sách đãi ngộ

ĐN Cán bộ quản lý ngành học giáo dục thường xuyên có thể nói là đội ngũ những người chiến sĩ thầm lặng lao động hi sinh, để chống lại cái dốt, góp phần chống lại sự đói nghèo đem lại cuộc sống ngày một tốt hơn cho con người. Cũng chính họ, với việc thiết kế, tổ chức các chương trình “Đáp ứng” và “Nâng cao chất lượng cuộc sống” sẽ đưa đến cho người học nguồn tri thức không ngừng đổi mới.

Để Cán bộ quản lý luôn tạo nên được sản phẩm lao động mới, động viên, khơi dậy lòng tự hào, tự trọng nghề nghiệp của họ thì các chính sách thể hiện sự quan tâm đến quyền lợi của Cán bộ quản lý là một nội dung không thể không nhìn nhận vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng của đội ngũ Cán bộ quản lý.

Các chế độ chính sách bao gồm: Được học tập nâng cao trình độ; Các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở đào tạo cần nghiên cứu để xây dựng được chương trình đào tạo bồi dưỡng có chất lượng, giúp người Cán bộ quản lý sau khi tham gia học tập nâng cao được những năng lực tư duy, có cách nhìn mới về tổ chức quản lý và tạo được hiệu quả lao động cao hơn trước; Được hưởng những ưu đãi của ngành GDĐT cho người Cán bộ quản lý cũng như giáo dục thường xuyên phải được xây dựng với nội dung cụ thể gắn với lao động và những đóng góp của họ. Trên thực tế 100% cán bộ giảng viên, Cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên ở tỉnh Phú Thọ đều làm việc vượt số giờ lao động quy định để bù lấp số định biên thiếu tại các trung tâm giáo dục thường xuyên,. Để người Cán bộ quản lý không cần lo lắng cuộc sống vật chất, có thể toàn tâm dành cho sự nghiệp giáo dục mà họ theo đuổi cần phải có những chính sách hợp lý. Như vậy ngoài phụ cấp chức vụ theo phân loại TT GDTX, người Cán bộ quản lý còn cần được các cấp lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách giáo dục xem xét quyền lợi phụ cấp 30% hiện đang chỉ áp dụng với giáo viên đứng lớp. Bởi vì lao động của người Cán bộ quản lý trung tâm giáo dục thường xuyên là lao động rất vất vả sản phẩm của họ làm thay đổi chất lượng không chỉ của một vài lớp học, một số tiết học, mà của toàn bộ trung tâm giáo dục thường xuyên do học quản lý, của ngành học giáo dục thường xuyên Phú Thọ. Việc có chính sách đãi ngộ đúng mức và kịp thời phải được đặt ra như một điều kiện song song cùng với những đòi hỏi về nghĩa vụ lao động của người cán bộ công chức. Ngoài ra cần có chế độ … đặc thù cho số cán bộ giảng viên ngành học này giống như điều kiện một số trường chuyên biệt

Công tác thi đua khen thưởng cũng cần xây dựng bổ sung những tiêu chí riêng của ngành học để mang tính phổ biến. Cũng nhìn nhận đến tính đặc thù riêng của ngành học giáo dục thường xuyên để không bỏ sót những cố gắng đóng góp. Chính sách thi đua khen thưởng không chỉ đảm bảo tính công bằng trong đãi ngộ mà còn là đòn bẩy để kích thích nâng cao chất lượng. Những chế độ nghỉ ngơi, thăm quan, giao lưu học tập là điều kiện để hồi phục sức lao động, mở mang hiểu biết và tăng tâm lý tích cực hứng thú làm việc của người cán bộ. Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Để nâng cao chất lượng bên vững của ĐNCB quản lý cần chuẩn hoá yêu cầu chuẩn hóa cán bộ trước bổ nhiệm, cho họ được học tập chuyên môn nghiệp vụ quản lý, được học để đạt trình độ lý luận chính trị giúp họ vững vàng, biết cống hiến cho vị trí của mình một cách hiệu quả nhất.

3.3.5. Cải tiến cơ chế quản lý, thực hiện sự thống nhất giữa ngành và lãnh thổ

Hiện nay các Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo về quản lý nhà nước. Nhưng đóng trên địa bàn, trung tâm giáo dục thường xuyên hiện cũng đang là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quản lý của huyện uỷ của huyện. Hoạt động giáo dục thường xuyên với nội dung được xây dựng trên cơ sở phát hiện nhu cầu của các cá nhân, tổ chức đóng trên địa bàn; Thực hiện một số chương trình KT-VH-XH của địa phương theo kế hoạch… Vì vậy, khi xây dựng chương trình hoạt động, kiếm tìm đối tác, các trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện của tỉnh Phú Thọ phải được huyện Uỷ và Uỷ Ban Nhân Dân huyện nhìn nhận như là một đơn vị mà huyện quản lý, là thành viên trong mạng lưới được giao nhiệm vụ, được tạo điều kiện, hỗ trợ… để hoạt động chuyên môn của trung tâm giáo dục thường xuyên huyện đạt được hiệu quả trên địa bàn quận. Chính vì thế việc phối hợp quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ với huyện Uỷ, Uỷ Ban Nhân Dân các huyện – tức là sự phối hợp giữa ngành và lãnh thổ, phải được thiết lập để chỉ đạo giữa Đảng và chính quyền được thống nhất và tạo điều kiện được toàn diện cho trung tâm giáo dục thường xuyên, giúp trung tâm giáo dục thường xuyên quận hoàn thành được nhiệm vụ.

Các Cán bộ quản lý trung tâm giáo dục thường xuyên cần thiết lập được quan hệ tốt, đưa được hoạt động giáo dục thường xuyên vào guồng máy hoạt động văn hóa xã hội, kinh tế của địa phương để tiếp nhận thông tin, xin ý kiến chỉ đạo trong xây đựng kế hoạch và được thông qua kế hoạch từ hai cấp quản lý là Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Phú Thọ và huyện Uỷ của huyện nơi trung tâm giáo dục thường xuyên đóng.

3.4. Mối liên quan của các biện pháp Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Tác giả chọn năm biện pháp chính nhằm phát triển đội ngũ Cán bộ quản lý của GDTX cấp huyện của tỉnh Phú Thọ. Mỗi biện pháp đều hết sức quan trọng như trên đã trình bày nhưng để tạo được hiệu quả thì phải có sự phối hợp đồng hợp bởi các biện pháp trên có mối quan hệ mật thiết với nhau, đứng bên nhau mới tạo nên hiệu quả. Nếu chỉ chú ý đến số lượng mà không quan tâm đến chất lượng thì sẽ phát triển không bền vững; Ngược lại dù số lượng có đủ, chất lượng có cao mà chế độ chính sách chưa hoàn thiện và cơ chế chồng chéo hoặc đứt lỏng thì cũng không làm cho đội ngũ ổn định và phát triển bền vững. Mối quan hệ đó có thể nhìn thấy qua sơ đồ sau:

3.5. Khảo nghiệm tính cấp thiết, tính khả thi

Tác giả luận văn đã trưng cầu ý kiến chuyên gia và nhà quản lý thực tiễn về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp nêu ra.

  • Số phiếu trưng cầu: 115
  • Số phiếu trả lời: 102
  • Kết quả trả lời sau khi xử lý: 102
  • Kết quả nhận được thể hiện qua thống kê tại bảng 3.1

Bảng 3.1: Kết quả khảo nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp

Với kết quả trả lời như trên, tác giả luận văn kết luận: các biện pháp nêu ra qua sự nhận thức được dư luận, đánh giá là cần thiết và khả thi.

Tiểu kết chương 3

Phát triển đội ngũ Cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện của tỉnh Phú Thọ là một nội dung quan trọng cần nghiên cứu vì trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng XHHT tại các huyện của tỉnh Phú Thọ. Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Trong điều kiện các huyện nguồn dân cư tăng và từ các tỉnh đổ về khiến văn hóa của tỉnh Phú Thọ có nhiều xáo trộn cần được quản lý và tác động để gìn giữ được nét văn hóa truyền thống; Mặt khác, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các chương trình kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ, nhu cầu“Nâng cao chất lượng cuộc sống” với hình thức học tập mang màu sắc mới đang đặt ra những nhiệm vụ cho ngành học giáo dục thường xuyên phải là đơn vị thiết kế, tổ chức hiệu quả các chương trình học tập cho những đối tượng này. Từ thực trạng còn nhiều thiếu hụt trong năng lực của đội ngũ, mà tìm ra một số giải pháp được coi là cơ bản làm thay đổi chất lượng nguồn lao động và cuộc sống xã hội. Với ý nghĩa đó, giải pháp phát triển ĐN Cán bộ quản lý là phần nội dung quan trọng của luận văn, nơi tập trung các suy nghĩ và mong muốn của tác giả muốn được các cấp lãnh đạo, các cơ quan nghiên cứu, các bạn đồng nghiệp đóng góp tâm huyết và trí tuệ để khai thông nguồn lực được xem là điều kiện tiên quyết trong việc nâng cao năng lực và sức đóng góp của các trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện của tỉnh Phú Thọ./.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Phát triển đội ngũ Cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện của tỉnh Phú Thọ có ý nghĩa quan trọng bởi vị trí đặt biệt của các trung tâm giáo dục thường xuyên trong vai trò phát triển nguồn nhân lực và xây dựng xã hội học tập tại các huyện của tỉnh Phú Thọ.

Các chương trình học tập do trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện có yêu cầu ngày một cao, ngày càng đa dạng phong phú cho nhiều tầng lớp dân cư đòi hỏi người Cán bộ quản lý phải có đủ năng lực để thiết kế, điều hành. Thực tế đố đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát triển đội ngũ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên có đủ năng lực và phẩm chất.

Chính vì vậy, phát triển đội ngũ Cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên là nội dung mang tính thời sự, cần được xem là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực và sức đóng góp của trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh Phú Thọ. Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Từ thực trạng đội ngũ với ưu và nhược điểm; Từ thực tế của công tác đào tạo bồi dưỡng thời gian qua cho đối tượng các Cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên; Trên thực trạng hệ thống các văn bản cùng công tác quản lý đầu tư đối với các GDTX của tỉnh Phú Thọ, so sánh với thực tế hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện của tỉnh Phú Thọ – Tác giả đưa ra ý kiến cá nhân về các giải pháp và nhu cầu cần có trong giai đoạn hiện nay trong công tác phát triển đội ngũ Cán bộ quản lý tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện của tỉnh Phú Thọ để các trung tâm giáo dục thường xuyên có đủ nguồn lực phát triển theo yêu cầu cần có của giai đoạn mới.

Xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục nói chung và các TT GDTX nói riêng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải có những chủ trương, kế hoạch và giải pháp đồng bộ, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa có tầm chiến lược lâu dài. Các cơ quan quản lý Nhà nước cần tập trung quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác phát triển ĐN Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục, xác định tầm quan trọng của công tác, từ đó cùng chung tay giúp sức cho nhiệm vụ thiêng liêng này.

Nội dung đề cập ở các chương trên cho phép tác giả khẳng định: các nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành. Tác giả luận văn có một số khuyến nghị sau:

2. Khuyến nghị Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

2.1. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hoàn thành các chính sách chiến lược phát triển giáo dục, đặc biệt chiến lược giáo dục thời kỳ 2015-2020, trong đó phát triển Giáo dục thường xuyên cần được coi là khâu quan trọng để kiến tạo Xã hội học tập.

Ban hành sớm các văn bản quy định chuẩn về định biên biên chế, về chuẩn cơ sở vật chất thiết bị, chuẩn đào tạo bồi dưõng cho Cán bộ quản lý và các trung tâm giáo dục thường xuyên đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Với đặc thù nhiệm vụ các trung tâm giáo dục thường xuyên luôn được điều chỉnh theo biến động của điều kiện xã hội, kế hoạch của địa phương, đất nước từng giai đoạn; Các văn bản dành cho giáo dục thường xuyên cũng cần phải bao hàm được đặc điểm này để khi đưa ra các điều khoản thì có kiều kiện mở, giúp các địa phương có thể được ban hành những văn bản khi địa bàn có đặc thù riêng. Văn bản đó vẫn nằm trong nội dung chỉ đạo chung của Bộ nhưng cập nhật nhanh những vấn đề xuất hiện tại địa phương. Như vậy, chính sách giáo dục thường xuyên không bị lạc hậu trước sự thay đổi của cuộc sống và xã hội.

2.2. Với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

Hoàn thiện quy hoạch phát triển giáo dục Thủ đô đến năm 2020.Trong quy hoạch cần quan tâm đến mạng lưới các trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện; Chủ động phối hợp với các quận huyện trong quy hoạch và tuyển dụng, bổ nhiệm Cán bộ quản lý cho các trung tâm giáo dục thường xuyên, tạo nên sự thống nhất cao giữa ngành và lãnh thổ.

Tham mưu với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ để có chính sách, chế độ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ Cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên. Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Tạo điều kiện để hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ Cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên để các Cán bộ quản lý có nhiều cơ hội trao đổi học hỏi kinh nghiệm, học tập, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. từ các đồng nghiệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm giáo dục

One thought on “Luận văn: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

  1. Pingback: Luận văn: Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464