Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Yêu cầu biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp lý luận chính trị ở học viện chính trị – hành chính khu vực I dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Yêu cầu xây dựng các biện pháp quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị

2.1.1. Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về giáo dục – đào tạo và quản lý giáo dục – đào tạo

Đây là yêu cầu mang tính nguyên tắc nhằm chỉ đạo, định hướng tư tưởng trong suốt quá trình xác định và tiến hành các biện pháp quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện chính trị – Hành chính khu vực I. Quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng (Bộ giáo dục đào tạo; Học viện chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) là cơ sở khoa học và pháp lý, quyết định tính đúng đắn của các biện pháp quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị.

Học viện chính trị – Hành chính khu vực I là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn các tỉnh phía Bắc và các ban, ngành của Trung ương. Song công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở hệ thống Học viện chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh có đặc điểm khác với các bậc giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục – đào tạo quốc gia, không chỉ về mục tiêu, nội dung, phương pháp mà còn cả về đối tượng. Học viện vừa mang những đặc điểm của nhà trường, vừa mang tính chất của một đơn vị sự nghiệp. Do vậy mọi hoạt động quản lý giáo dục, của Học viện phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị thông qua các cơ quan chức năng. Đồng thời, chịu sự quản lý về mặt Nhà nước của Bộ giáo dục – Đào tạo theo những nội dung đã được quy định chung trong các văn bản pháp quy về giáo dục – đào tạo của Nhà nước. Vì vậy yêu cầu quá trình xác định và tiến hành các Biện pháp quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện, trước hết phải xuất phát từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy các cấp về giáo dục – đào tạo và quản lý giáo dục đào tạo trong việc đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2.1.2. Bảo đảm phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện chính trị – Hành chính khu vực I Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Xác định các biện pháp quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hiện nay phải đảm bảo những tiêu chí cụ thể cần đạt được, phù hợp với đối tượng học viên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các bộ, ban, ngành của Trung ương và các địa phương, hướng tới đáp ứng mục tiêu đào tạo. Các chủ thể khi xây dựng các biện pháp quản lý phải dự kiến những thuận lợi và khó khăn về cơ sở vật chất; số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; hệ thống các cơ quan tổ chức; hệ thống các văn bản pháp quy trong Học viện. Tất cả các yếu tố trên tác động mạnh mẽ đến công tác quản lý giáo dục học viên.

Quá trình vận dụng, thực hiện các biện pháp, các chủ thể quản lý học viên trong Học viện cần phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tránh dập khuôn máy móc. Do vậy, cần xác định biện pháp giảm bớt cách thức quản lý chủ yếu thiên về hành chính đơn thuần đối với đối tượng học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Các biện pháp chỉ có thể phát huy tác dụng khi nhà quản lý trong quá trình quản lý hiểu và nắm chắc được đối tượng quản lý về mọi mặt.

2.1.3. Bảo đảm việc kế thừa, phát huy những kinh nghiệm trong công tác quản lý, đồng thời cập nhật và vận dụng những thành tựu của khoa học quản lý và quản lý giáo dục mang tính hiện đại

Đây là yêu cầu quan trọng, có ý nghĩa đối với việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện chính trị – Hành chính khu vực I hiện nay. Quá trình đào tạo học viên Cao cấp lý luận chính trị không phải đơn thuần như các loại hình đào tạo nghề chuyên nghiệp, mà nhiệm vụ chính là nhằm trang bị và nâng cao trình độ lý luận, phẩm chất chính trị, năng lực lãnh đạo quản lý trên các lĩnh vực, lòng trung thành vô hạn với Đảng, với tổ quốc, với nhân cho cán bộ đảng viên. Kế thừa, phát huy những kinh nghiệm, truyền thống quý báu trong công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý là sự vận dụng sáng tạo, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại; giữa lý luận và thực tiễn; giữa giáo dục và nêu gương thể hiện tính toàn diện trong công tác quản lý đáp ứng mục tiêu đào tạo học viên Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện.

Ngày nay dưới sự tác động mạnh mẽ của khoa học – công nghệ, nhất là công nghệ thông tin đã tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các ngành khoa học luôn có sự kết hợp, tác động, kế thừa những thành tựu của nhau, tạo điều kiện cho nhau phát triển. Hoạt động quản lý học viên là hoạt động của Khoa học thực tiễn về quản lý con người trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo; có quan hệ chặt chẽ với nhiều ngành khoa học khác như Khoa học giáo dục, Quản lý giáo dục, Tâm lý lãnh đạo quản lý. Các hoạt động quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị phải luôn tiếp cận và ứng dụng những thành tựu của khoa học nhất là Khoa học giáo dục và Quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng quản lý học viên Cao cấp lý luận chính trị, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Học viện.

2.1.4. Bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ và tính khả thi của các biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Đây là yêu cầu bảo đảm tính thống nhất, thiết thực, mang tính hiện đại, phù hợp với su thế phát triển của các học viện, nhà trường hiện nay và của Học viện chính trị – Hành chính khu vực I.

Các biện pháp quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị được xây dựng, phải mang tính hệ thống, tổng hợp, liên hoàn, có mối quan hệ chặt chẽ tác động qua lại lẫn nhau, hỗ trợ bổ sung cho nhau trong quá trình quản lý. Là các hoạt động thống nhất giữa chủ thể quản lý với đối tượng quản lý, trên cơ sở vận dụng các nguyên tắc, biện pháp với các công cụ thích hợp nhằm đạt được mục tiêu quản lý đã đề ra. Để thực hiện chức năng quản lý của mình, chủ thể quản lý phải nắm được thông tin và sử lý các thông tin về học viên, từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp để tác động đến đối tượng quản lý, nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Học viện. Khi xác định và tiến hành các biện pháp quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị phải bảo đảm tính thống nhất và có khả năng thực hiện được trong điều kiện thực tiễn của Học viện.

2.2. Những biện pháp quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện chính trị – Hành chính khu vực I

2.2.1. Thực hiện kế hoạch hoá hoạt động quản lý học viên

Đây là nội dung quan trọng, cần thiết của các chủ thể quản lý, nhằm làm cho công tác quản lý; lựa chọn được những phương án tối ưu, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thực hiện theo đúng kế hoạch đã xác định. Là cơ sở để xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp và kiểm tra đánh giá hoạt động quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Đồng thời giúp cho nhà quản lý tập trung vào mục tiêu quản lý và kiểm tra đánh giá hoạt động quản lý.

Thực hiện quản lý có kế hoạch, bằng kế hoạch chặt chẽ, hiệu quả để đạt được mục tiêu quản lý đã đề ra. Kế hoạch là căn cứ pháp lý quy định hành động của các chủ thể quản lý đối với đối tượng quản lý; đồng thời, kế hoạch hoá thể hiện phương pháp, tác phong lãnh đạo, tổ chức quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Kế hoạch đảm bảo tính khoa học, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, là cơ sở khoa học cho cán bộ quản lý nắm chắc nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu quản lý người học; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên theo mục tiêu đào tạo. V.I. Lênin đã khẳng định: “Kế hoạch, theo tôi là cương lĩnh thứ hai của Đảng” [29, tr.163]. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Kế hoạch hoá là chức năng quan trọng hàng đầu của hoạt động lãnh đạo, bởi vì lập nên kế hoạch tức là soạn thảo và thông qua những quyết định quản lý quan trọng nhất. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá trong quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cũng là cơ sở khắc phục kiểu quản lý, tuỳ tiện, phân tán, không theo kế hoạch, hiệu quả quản lý hạn chế.

Kế hoạch hoá công tác quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị thực chất là xây dựng chương trình hành động của các chủ thể quản lý để thực hiện quá trình quản lý học viên đạt mục tiêu đã xác định. Kế hoạch hoá là quá trình thiết lập mục tiêu của hệ thống quản lý, các hoạt động cụ thể và điều kiện đảm bảo thực hiện các mục tiêu đó, nó là nền tảng của quá trình tổ chức các hoạt động quản lý học viên của các chủ thể quản lý. Để công tác quản lý học viên đạt kết quả tốt, khâu đầu tiên quan trọng nhất đó là việc xây dựng kế hoạch quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị chặt chẽ, cụ thể, hiệu quả.

Để thực hiện kế hoạch hoá công tác quản lý học viên, trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, các chủ thể quản lý trong Học viện cần nắm vững đặc điểm đối tượng học viên, cơ sở, nguyên tắc, quy trình, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch, đó là các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và tình hình đặc điểm, nhiệm vụ thực tiễn của mình. Các chủ thể quản lý phải nắm chắc mục tiêu, yêu cầu cần đạt được khi xây dựng từng nội dung quản lý, từng hoạt động của học viên và tổ chức thực hiện kế hoạch. Đồng thời, cần xác định rõ từng nội dung, biện pháp quản lý đảm bảo tính khoa học, cụ thể; xác định rõ các nội dung mà học viên phải thực hiện, các yêu cầu cần đạt được và các mốc thời gian. Thực hiện đúng quy trình kiểm tra, phê duyệt kế hoạch quản lý, tự quản lý theo phân cấp; tổ chức quán triệt và thực hiện trong từng lớp học viên. Quá trình xây dựng kế hoạch quản lý là quá trình phân tích thực trạng, những thuận lợi, khó khăn, khả năng để xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, biện pháp quản lý khoa học, phù hợp, hiệu quả.

Thực chất kế hoạch hoá công tác quản lý học viên, trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị là việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch quản lý các hoạt động của học viên trong quá trình đào tạo. Đó là sự mô hình hoá, cụ thể hoá, hiện thực hoá mục tiêu, yêu cầu quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, thành nội dung, chương trình, kế hoạch, lịch công tác của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong Học viện nói chung, giáo viên Chủ nhiệm lớp, cán bộ Kiêm chức, trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và đội ngũ học viên nói riêng. Để xây dựng các kế hoạch quản lý học viên đảm bảo tính khoa học, phù hợp, khả thi, hiệu quả, các chủ thể cần căn cứ vào các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đảng uỷ, Ban giám đốc Học viện chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Luật Giáo dục; Quy chế giáo dục, đào tạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo; các Quy chế, Quy định của Học viện. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Kế hoạch hoá công tác quản lý học viên được thực hiện trên tất cả các nội dung, nhiệm vụ và các hoạt động quản lý của các chủ thể trong Học viện. Kế hoạch quản lý hoạt động học tập, kế hoạch quản lý hoạt động rèn luyện, kế hoạch quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, kế hoạch quản lý các hoạt động khác trong quá trình đào tạo, nhằm quản lý toàn diện, hiệu quả các hoạt động của học viên trong quá trình đào tạo.

Thực hiện xây dựng kế hoạch quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cần quán triệt và thực hiện tốt những vấn đề sau:

Một là, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch quản lý học viên đảm bảo tính khoa học, phù hợp, khả thi với từng đối tượng học viên, thực hiện tốt kế hoạch hoá công tác quản lý học viên trong toàn Học viện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện quá trình quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị  đối với các cơ quan, khoa giáo viên và các lớp quản lý học viên.

Hai là, các cơ quan chức năng làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện về quản lý học viên. Từng cơ quan căn cứ vào quy chế, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp trên để xác định nội dung, hình thức, phương pháp, hệ tiêu chí cần đạt được trong quản lý học viên; kịp thời nghiên cứu, soạn thảo và ban hành các văn bản pháp lý về giáo dục – đào tạo, quản lý học viên của Học viện, triển khai cho các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Ba là, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của cán bộ quản lý các cấp đối với công tác quản lý học viên; chức trách, nhiệm vụ, yêu cầu đối với học viên trong quá trình tự quản lý, tự rèn luyện trong suốt quá trình đào tạo. Xây dựng cơ chế quản lý, phân cấp quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cụ thể, rõ ràng đối với từng tổ chức, cán bộ quản lý giáo dục trong Học viện, đặc biệt là giáo viên Chủ nhiệm lớp và cán bộ quản lý trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị.

Bốn là, các đơn vị giảng dạy trong Học viện xây dựng kế hoạch quản lý học viên, phân công giáo viên theo dõi, giúp đỡ lớp trong quá trình dạy học, giáo dục, rèn luyện học viên trong thực hiện nhiệm vụ, nội dung học, tăng cường quản lý học viên học trên lớp. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Năm là, các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; căn cứ quy chế, chỉ thị, hướng dẫn của trên, xây dựng kế hoạch quản lý học viên như: Kế hoạch quản lý của cán bộ lớp, tổ học viên. Kế hoạch phải đảm bảo phù hợp, được vận dụng linh hoạt trên cơ sở quy chế, quy định. Xác định rõ kế hoạch quản lý từng hoạt động của học viên như: Hoạt động học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động rèn luyện, các hoạt động khác; được cụ thể hoá thành nội dung, chương trình, kế hoạch, lịch công tác quản lý học viên của cán bộ quản lý giáo dục các cấp, cán bộ trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị.

Xây dựng kế hoạch quản lý của đội ngũ cán bộ trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị được xác định theo kỳ học, khoá học; cần đặc biệt chú trọng việc xây dựng kế hoạch tự quản lý của học viên.

Từng học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị trên cơ sở kế hoạch của trên và nội dung, yêu cầu nhiệm vụ, tiến hành xây dựng kế hoạch tự quản lý, tự phấn đấu của bản thân, đảm bảo phù hợp, khoa học, tổ chức thực hiện nghiệm túc kế hoạch, kịp thời điều chỉnh kế hoạch phấn đấu.

Để tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả kế hoạch quản lý học viên, các chủ thể quản lý cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Phổ biến, quán triệt sâu sắc cho chủ thể quản lý các cấp và học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; làm cho các đối tượng trong đơn vị hiểu rõ, nắm chắc kế hoạch quản lý và xác định quyết tâm cao trong thực hiện.

Cụ thể hoá kế hoạch của cấp trên và cấp mình trong quản lý mọi hoạt động của học viên; tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, nhất là ở các tổ học viên, từng học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình thực hiện, các chủ thể quản lý cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch quản lý học viên, nhất là ở các tổ học viên, từng học viên trong các lớp học viên; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những biểu hiện thực hiện không đúng kế hoạch, chất lượng kém.

 2.2.2. Đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên Chủ nhiệm lớp trong quá trình quản lý học viên Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Đây là biện pháp quản lý rất quan trọng, có ý nghĩa đối với việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện chính trị – Hành chính khu vực I hiện nay. Công tác chủ nhiệm lớp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban quản lý đào tạo nhằm kết hợp thực hiện cả hai chức năng công tác quản lý đào tạo và quản lý học viên.

Trong Quy chế chủ nhiệm lớp tại Học viện chính trị – Hành chính khu vực I quy định: “Chủ nhiệm lớp do Giám đốc Học viện chính trị – Hành chính khu vực I ra quyết định, là người giúp Trưởng Ban quản lý đào tạo trong việc quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch học tập, rèn luyện của học viên và công tác học viên, theo dõi, phản ánh tình hình giảng dạy của giảng viên với lãnh đạo ban. Mỗi một lớp học thuộc hệ đào tạo tập trung do một giáo viên làm Chủ nhiệm lớp” [31, tr.52].

Công tác quản lý học viên là quá trình tác động của người giáo viên Chủ nhiệm thông qua tổ chức lớp học và Ban cán sự lớp đến từng học viên trên cơ sở những quy chế đã ban hành, nhằm đảm bảo cho các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế và rèn luyện đạo đức, tính đảng của người học viên có hiệu quả, theo mục tiêu đào tạo đã đặt ra. Đội ngũ giáo viên Chủ nhiệm lớp là chủ thể của việc quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch học tập, rèn luyện của học viên và công tác học viên trong suốt thời gian học viên học tập tại Học viện. Giáo viên Chủ nhiệm tham gia tổ chức lớp học khi học viên nhập học; tổ chức và quản lý các hoạt động học tập của học viên; tổ chức và theo dõi quá trình rèn luyện của học viên; tổ chức, theo dõi và đôn đốc các hoạt động khác như; nghiên cứu thực tế, hoạt động văn thể, hoạt động công ích xã hội của lớp; chỉ đạo và theo dõi công tác Đảng của các chi bộ lớp học viên. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên Chủ nhiệm lớp trong quá trình quản lý học viên được thể hiện trên các mặt sau:

Tổ chức lớp học khi học viên nhập học. Ngay từ khi học viên nhập học giáo viên Chủ nhiệm phải nắm chắc số lượng, chất lượng, lịch sử bản thân từng học viên được biên chế trong lớp học do mình đảm nhiệm; thông qua việc quản lý nghiên cứu hồ sơ lý lịch, danh sách học viên, điều kiện cần và đủ để tham gia học tập. Trực tiếp điều hành kiện toàn công tác tổ chức, bầu ban cán sự lớp, phổ biến nội dung các quy chế của Học viện, kế hoạch học tập và tiến độ học tập của các môn học, kỳ học và năm học đến từng học viên; giúp đỡ, tạo điều kiện cho học viên ổn định nơi ăn ở tại ký túc xá theo quy định của Học viện.

Tổ chức và quản lý các kế hoạch học tập của học viên. Giáo viên Chủ nhiệm lớp phải nắm chắc tiến trình, kế hoạch huấn luyện, chất lượng học tập của học viên đặc biệt là những thông tin kinh nghiệm thực tế của học viên được phản ánh thông qua việc, viết nhật ký của các môn học và những buổi thảo luận tại lớp học để rút kinh nghiệm, bổ xung xây dựng chương trình, bài giảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Bám sát Quy chế, hướng dẫn, sự chỉ đạo của cơ quan chức năng trong Học viện; nhất là hệ thống các kế hoạch đã xây dựng, chủ động đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch học tập và rèn luyện của học viên.

Khi kế hoach đã được xây dựng và phê duyệt là cơ sở pháp lý để tạo lên sự thống nhất, đồng bộ trong việc tổ chức thực hiện. Để những nội dung của kế hoạch trở thành những công việc cụ thể và việc thực hiện có hiệu quả cần có sự theo dõi, giám sát, những diễn biến của công việc đó là tình hình giảng dạy của giảng viên và sự học tập của học viên. Nếu phát hiện thấy việc thực hiện có vấn đề thì phản ánh với Ban quản lý đào tạo để điều chỉnh hoặc ra quyết định sử lý kịp thời đó là nhiệm vụ thường xuyên và cơ bản của giáo viên Chủ nhiệm lớp do mình phụ trách, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và mục tiêu đào tạo của Học viện. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Tổ chức và theo dõi quá trình rèn luyện của học viên. Nắm vững tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, đặc điểm mạnh, yếu của từng học viên và tập thể lớp. Căn cứ vào mục tiêu đào tạo và đặc điểm của lớp, cùng Ban cán sự lớp đề ra kế hoạch phấn đấu và biện pháp thực hiện trong từng học kỳ, năm học. Thông qua việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ học tập, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Đảng và tiếp xúc cá nhân, giúp học viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Tổ chức thực hiện việc sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, khoá học, bình xét thi đua cuối khoá theo kế hoạch của lãnh đạo Ban quản lý đào tạo Học viện.

Quản lý sỹ số học viên qua các buổi học trên lớp. Kết quả học tập của học viên không chỉ phụ thuộc vào tính tích cực, thái độ tự giác, nghiêm túc của học viên mà trước tiên phụ thuộc vào sự có mặt của học viên trong các buổi học trên lớp. Trong Quy chế học viên của Học viện đã quy định học viên phải có mặt đầy đủ các buổi nghe giảng, xêmina, ôn tập trên lớp (nếu học viên vắng mặt 20% tổng số giờ lên lớp là không đủ điều kiện để thi môn học đó). Tuy nhiên giáo viên Chủ nhiệm phải thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra sỹ số từng ngày; phối hợp với giảng viên, Ban cán sự lớp, các tổ trưởng theo dõi, đôn đốc nên về cơ bản hầu hết học viên trong lớp đã có mặt trong các buổi giảng lý thuyết, xêmina, ôn tập trên lớp. Trong những năm gần đây giáo viên Chủ nhiệm đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn, nghiêm túc hơn trong việc quản lý sỹ số học viên; đã có những cách thức kiểm tra sỹ số thường xuyên, có hiệu quả như vẽ sơ đồ chỗ ngồi trên lớp, phát phiếu ghi tên tham dự từng buổi học, kiểm tra quân số học tập trên lớp qua hệ thống Camera. Nhờ có những biện pháp trên mà hiện tượng vắng mặt các buổi học trên lớp đã bớt đi nhiều. Mặc dù vậy việc quản lý giờ tự học, tự nghiên cứu của học viên còn có nhiều khó khăn hạn chế, do vậy việc kiểm tra, nhắc nhở đôn đốc của giáo viên Chủ nhiệm lớp là hết sức cần thiết trong viêc quản lý học viên.

Công tác quản lý hoạt động học tập và kết quả học tập của học viên. Kết quả học tập của học viên phụ thuộc chủ yếu vào sự phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động dạy và hoạt động học. Lý luận và thực tiễn giáo dục chỉ rõ: Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục. Người giáo viên Chủ nhiệm lớp không tham gia trực tiếp vào hai hoạt động này song sự quản lý việc phối hợp giữa hoạt động dạy và hoạt động học của giáo viên Chủ nhiệm đã góp phần thúc đẩy, đảm bảo cho hoạt động dạy và hoạt động học diễn ra đúng kế hoạch và có hiệu quả. Giáo viên Chủ nhiệm lớp đã thông báo và quán triệt quy chế về hoạt động dạy và hoạt động học cho học viên; theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập của từng bộ môn, từng tuần; phản ánh cho giảng viên, cho các đơn vị giảng dạy biết tình hình học tập của học viên và những vấn đề mà học viên đặt ra đối với chất lượng giảng dạy của từng giảng viên. Phản ánh tình hình học tập và rèn luyện của học viên lớp mình chủ nhiệm trước hội đồng xét tốt nghiệp, hội đồng thi đua của Học viện. Với sự nhiệt tình và trách nhiệm cao trong quá trình quản lý, hầu hết giáo viên Chủ nhiệm đã thể hiện được vai trò trong việc duy trì, thúc đẩy hoạt động dạy, hoạt động học và đánh giá kết quả học tập của học viên. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Quản lý hoạt động học của học viên được coi là nhiệm vụ trọng tâm của giáo viên Chủ nhiệm. Bên cạnh việc quản lý sỹ số, tinh thần, thái độ học tập trên lớp, giáo viên Chủ nhiệm còn có nhiệm vụ thường xuyên nhắc nhở, phối hợp với các khoa, Ban quản lý đào tạo tìm hiểu những biện pháp khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong học tập nhất là trong các kỳ thi hết môn, thi tốt nghiệp. Thực tế công tác chủ nhiệm lớp ở Học viện chính trị – Hành chính khu vực I cho thấy giáo viên Chủ nhiệm nào có thái độ nghiêm túc, khách quan, công bằng, thường xuyên phối hợp và nhắc nhở học viên, phê bình thẳng thắn, không vụ lợi cá nhân sẽ hạn chế được những hiện tượng sai sót và tiêu cực, nâng cao chất lượng trong học tập.

Công tác quản lý việc tự học của học viên. Giáo viên Chủ nhiệm thường xuyên quán triệt quy chế học viên để học viên nhận thức được rằng không chỉ có nhiệm vụ học tập trên lớp mà còn phải nghiêm túc tự hoc, tự nghiên cứu tại ký túc xá theo thời gian quy định của từng bài học, môn học. Giao cho Ban cán sự lớp, Chi uỷ, các tổ trưởng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra viêc tự học của học viên. Đề nghị các khoa giảng dạy ở cuối bài học có nêu những câu hỏi, nội dung để học viên về ký túc xá tự học, tự nghiên cứu và viết bút ký sau đó có thu và đánh giá kết quả; tăng cường việc kiểm tra, đối thoại của giảng viên với học viên trong quá trình dạy học. Quản lý học viên trong giờ tự học là trách nhiệm của nhiều chủ thể, nhiều đơn vị trong Học viện song giáo viên Chủ nhiệm lớp và Chi ủy, Ban cán sự lớp có vai trò trực tiếp. Để nâng cao hiệu quả quản lý học viên đặc biệt là quản lý hoạt động học tập cần đổi mới, hoàn thiện các quy chế; mặt khác cần nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực quản lý của giáo viên Chủ nhiệm và Ban cán sự lớp. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Quản lý việc rèn luyện đạo đức, tác phong, tính Đảng của học viên. Học viên đến Học viện chính trị – Hành chính khu vực I học tập thường có những sự chuyển đổi về các mặt; chuyển đổi từ trạng thái làm việc, công tác có tính chủ động hơn sang trạng thái học tập có tính gò bó phụ thuộc hơn; chuyển đổi từ vị trí là người lãnh đạo, quản lý sang vị trí học viên đi học, phải thực hiện nhiều quy chế, quy định. Sự chuyển đổi về chức năng, nhiệm vụ và môi trường hoạt động, địa vị xã hội trên đã làm cho học viên gặp không ít khó khăn. Hơn nữa học viên hệ tập trung khi đi học đã chuyển sinh hoạt đoàn thể. Chính từ thực trạng này việc chú trọng quản lý việc rèn luyên của học viên có vị trí hết sức quan trọng và được tiến hành thông qua tổ chức Đảng – Chi uỷ lớp. Quản lý việc rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong của học viên, đặc biệt là việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu của học viên. Quản lý việc rèn luyện tính Đảng thông qua tổ chức chi bộ lớp. Mục tiêu quản lý cũng giúp cho người học viên rèn luyện và phát triển cả đức lẫn tài.

Trong những năm qua đội ngũ giáo viên Chủ nhiệm của Học viện đã có nhiều cố gắng tìm những biện pháp để quản lý việc rèn luyện học viên, giáo dục tính Đảng cho học viên thông qua việc chỉ đạo các Chi uỷ lớp quản lý đảng viên. Thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, kiểm điểm học kỳ và cả khoá đã góp phần thúc đẩy, chấn chỉnh cả trong nhận thức, thái độ và hành động của học viên. Có thể nói hầu hết học viên đều có sự rèn luyện tốt về lối sống, đạo đức, tác phong và tính Đảng.

Tổ chức công tác nghiên cứu thực tế và hướng dẫn nghiên cứu thực tế. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, thực hiện phương châm giáo dục lý luận gắn liền với thực tiễn; như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Học đi đôi với hành” và “Lý luận cốt để áp dụng vào cuộc sống thực tế, lý luận mà không áp dụng vào thực tế là lý luận suông. Dù xem được hàng ngàn, hàng vạn quyển lý luận, nếu không biết đem ra thực hành thì khác nào một cái hòm đựng sách” [30, tr.243]. Trong Nghị quyết Trung ương III (Khoá VIII) đã chỉ rõ: Mọi phẩm giá, bằng cấp, danh hiệu và chức vụ, tài năng và cống hiến đều phải được kiểm nghiệm qua hoạt động thực tiễn.

Chính vì vậy, việc tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế tại các địa phương, các đơn vị, các cơ sở ở nhiều vùng miền khác nhau của đất nước là một nhiệm vụ quan trọng nằm trong kế hoạch giáo dục, đào tạo của Học viện. Để tổ chức công tác nghiên cứu thực tế và hướng dẫn nghiên cứu đạt kết quả đáp ứng được mục tiêu yêu cầu đề ra đòi hỏi giáo viên Chủ nhiệm lớp phải có kinh nghiệm và khả năng trong xây dựng kế hoạch, xây dựng nội dung, chương trình và lộ trình nghiên cứu sát thực đáp ứng với yêu cầu của công tác đào tạo. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Việc tổ chức quản lý giáo dục và quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, là trách nhiệm của tất cả các chủ thể quản lý trong trong Học viện, xong đội ngũ giáo viên Chủ nhiệm lớp có vai trò đặc biệt quan trọng. Là đầu mối gắn kết toàn bộ hệ thống, cơ cấu tổ chức đào tạo với đối tượng được đào tạo, là cầu nối giữa Học viện với các địa phương có học viên được cử đi học; tính tích cực, chủ động sáng tạo, linh hoạt của đội ngũ giáo viên Chủ nhiệm lớp là những yếu tố làm cho hoạt động quản lý học viên luôn được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng đào tạo cán bộ tại Học viện.

2.2.3. Coi trọng việc tổ chức quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức đồng thời đề cao trách nhiệm tự quản lý của học viên

Đây là biện pháp cơ bản quan trọng nhằm phát huy nội lực của học viên trong thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện và công tác, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện hiện nay.

Chất lượng hiệu quả công tác quản lý học viên không chỉ phụ thuộc vào các Quy chế và chất lượng đội ngũ giáo viên Chủ nhiệm, vào các cơ chế phối hợp giữa Ban quản lý đào tạo với các khoa, phòng mà còn phụ thuộc rất nhiều vào công tác giáo dục để nâng cao nhận thức về mọi mặt cho học viên trong việc đề cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện và công tác.

Giáo dục chính trị tư tưởng giúp học viên nhận thức đúng đắn về quan điểm đường lối của Đảng, về nhiệm vụ của giáo dục – đào tạo, ý thức trách nhiệm của người học đối với cơ quan, đơn vị và xã hội.

Phổ biến quán triệt mục tiêu, yêu cầu đào tạo, các quy chế về giáo dục – đào tạo cho học viên ngay từ khi nhập học và tiếp tục cụ thể hóa vào từng môn học nhằm chuẩn hóa kế hoạch đào tạo của khóa học. Đây là việc làm cần thiết giúp cho từng học viên nhận thức một cách rõ dàng nhiệm vụ của họ trong quá trình học tập, rèn luyện tại Học viện để đạt được mục đích sau khóa học từ đó hình thành động lực mạnh mẽ, nỗ lực, tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện.

Đội ngũ học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị là những hạt nhân tiêu biểu ở các đơn vị công tác; là những cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt cấp quận, huyện trở lên, 100% là đảng viên, đã có tuổi đời, có trình độ năng lực, kinh nghiệm công tác nhất định trong các cơ quan, đơn vị; họ là những người có ý thức tự giác cao. Nên việc phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tính chủ động tích cực của học viên trong tự quản lý có ý nghĩa quyết định đến chất lượng công tác quản lý học viên trong quá trình đào tạo.

Vai trò tự quản lý rèn luyện của học viên chỉ được phát huy đúng hướng khi có sự kết hợp chặt chẽ với công tác quản lý của hệ thống tổ chức, lực lượng quản lý, được hướng dẫn, động viên và được kiểm tra thường xuyên chặt chẽ, rút kinh nghiệm kịp thời. Thông qua đó lãnh đạo Học viện và các cơ quan chức năng sẽ quản lý học viên chặt chẽ hơn, có biện pháp và yêu cầu phù hợp nhằm phát huy tính tích cực chủ động, tự giác của học viên trong quá trình học tập, rèn luyện. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Trong quá trình đào tạo tại Học viện, học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị vừa là đối tượng tác động của các chủ thể quản lý đồng thời họ vừa là chủ thể trong quá trình tự quản lý của bản thân. Chỉ khi nào từng học viên tiếp nhận một cách tích cực, chủ động, tự giác những tác động quản lý từ các chủ thể trong Học viện, thì khi ấy họ mới thực sự nảy sinh nhu cầu tự thân và đặt ra yêu cầu cho chính mình trong việc tự quản lý; biến quá trình quản lý thành quá trình tự quản lý của mình nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và dần dần hình thành, phát triển phẩm chất, nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong quá trình học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và công tác tại Học viện.

Thực tế những năm qua, việc phát huy vai trò tự quản lý của học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị đã được thể hiện khá tốt trong quá trình đào tạo. Tuy nhiên, việc phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm tự quản lý của một bộ phận học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị thời gian qua còn hạn chế; từ đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác giáo dục – đào tạo.

Để phát huy vai trò thức trách nhiệm, tính chủ động tích cực tự quản lý của học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hiện nay, đặt ra yêu cầu đòi hỏi các tổ chức, các lực lượng giáo dục, các chủ thể quản lý và đội ngũ học viên cần thực hiện tốt sự kết hợp giữa công tác quản lý của các chủ thể, nhất là đội ngũ giáo viên Chủ nhiệm, cán bộ Kiêm chức trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị với việc giáo dục, quán triệt mục đích quản lý, yêu cầu cần đạt được trong các hoạt động của học viên và quá trình tự quản lý, tự rèn luyện của học viên. Tăng cường giáo dục động cơ, trách nhiệm, ý thức tự giác cao; động viên, khích lệ học viên trong tự học tập, tự rèn luyện và thực hiện mọi nhiệm vụ được giao; biến mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp quản lý thành nhu cầu tự thân phấn đấu của từng học viên.

Các tổ chức, các lực lượng giáo dục trong Học viện cần quán triệt rõ về mục tiêu, yêu cầu đào tạo, công tác quản lý và việc tự quản lý cho mọi học viên ngay từ đầu khoá học và tiến hành thường xuyên trong suốt quá trình đào tạo. Đồng thời, các chủ thể quản lý cần xác định rõ biện pháp này là một tiêu chí quan trọng để kiểm tra, đánh giá mức độ hình thành và phát triển nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý của học viên. Mặt khác, phát huy vai trò tự quản lý của học viên phải gắn liền với sự lãnh đạo, hướng dẫn, giúp đỡ và quản lý chặt chẽ của các tổ chức, các lượng giáo dục trong Học viên, đặc biệt là vai trò quản lý của đội ngũ giáo viên Chủ nhiệm lớp, cán bộ Kiêm chức trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Tự quản lý của học viên nhưng phải dựa chắc vào quy chế, quy định của Học viện; tránh tự quản lý theo kiểu tự do tùy tiện, không theo quy chuẩn. Từng học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị phải nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình, nỗ lực quyết tâm cao trong thực hiện mọi nhiệm vụ; thường xuyên tự quản lý và đặt yêu cầu cao đối với bản thân, phấn đấu theo mục tiêu mô hình nhân cách người cán bộ lãnh đạo quản lý. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Để phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động tích cực của học viên trong tự quản lý, các tổ chức, các lực lượng giáo dục và đội ngũ học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị  cần thực hiện có chất lượng, hiệu quả những nội dung sau đây:

Các cơ quan, khoa giáo viên: Trên cơ sở quy chế, quy định, cần nghiên cứu tham mưu đề xuất bổ sung, ban hành quy chế, quy định về quản lý học viên sát hợp, khả thi; trong đó chú trọng nội dung về tự quản lý của học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi, ban hành quy định về thời gian, địa điểm tự học của học viên cho phù hợp; thực hiện tốt việc phân công giáo viên theo dõi lớp để quản lý học viên; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả tự quản lý của học viên thông qua quá trình học tập.

Các cơ quan, khoa giáo viên tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, đánh giá kết quả quản lý và việc tự quản lý của học viên trong quá trình đào tạo. Hoạt động quản lý phải luôn kết hợp với hoạt động kiểm tra, giám sát; nhằm đánh giá đúng thực chất mức độ và kết quả tự quản lý của từng học viên để kịp thời điều chỉnh.

Trong thời gian qua, việc tự quản lý của học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị trong quá trình đào tạo đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên. Tuyệt đại đa số học viên đã nhận thức rõ vị trí, vai trò công tác quản lý học viên, nêu cao tính tự quản lý, tự rèn luyện trong mọi lúc mọi nơi, tự đặt ra yêu cầu cao đối với bản thân, gắn mình vào tổ chức và chịu sự quản lý của tổ chức. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị: Giáo viên Chủ nhiệm của các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị xây dựng kế hoạch quản lý học viên trong từng tháng, từng kỳ học và năm học; kiểm tra, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch tự quản lý của từng học viện. Đồng thời tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để học viên phát huy vai trò trách nhiệm trong tự quản lý, rèn luyện, tự giáo dục đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Phát huy tính sáng tạo, đoàn kết tự giác trong quá trình tự quản lý của từng học viên. Đội ngũ giáo viên Chủ nhiệm lớp thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chấn chỉnh, đánh giá kết quả tự quản lý của học viên trên từng hoạt động; kịp thời rút kinh nghiệm và xử lý tốt những vấn đề nảy sinh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Kiêm chức vững mạnh, có đầy đủ phẩm chất, năng lực, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị được giao. Thường xuyên tiến hành tốt công tác giáo dục quán triệt sâu sắc về mục tiêu, yêu cầu, các chế độ, quy chế, quy định trong giáo dục – đào tạo, trong quản lý học viên; xây dựng động cơ, ý thức trách nhiệm đúng đắn, tính chủ động tích cực cho học viên.

Đối với từng học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị: Vai trò tự quản lý, tự rèn luyện của học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị  đặc biệt quan trọng. Do đó, học viên cần nhận thức và quán triệt sâu sắc quy chế giáo dục – đào tạo, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của tổ chức đảng về vị trí vai trò của việc tự quản lý của bản thân, xây dựng động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn. Thông qua nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng như: Sinh hoạt các tổ chức, tự học, tự nghiên cứu, tham gia các hoạt động thực tiễn ở đơn vị.

Mỗi học viên xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và tự phấn đấu khoa học, cụ thể và thực hiện nghiêm kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt. Trong quá trình đào tạo, mỗi học viên luôn tự gắn mình vào tổ chức, chịu sự quản lý về mọi mặt của tổ chức, không tự do tuỳ tiện; chấp hành các chế độ, quy định; nêu cao vai trò tự quản lý bản thân trong quá trình đào tạo; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phấn đấu của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Từng học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị  nhận thức rõ mục đích, yêu cầu của công tác quản lý học viên trong quá trình đào tạo; xây dựng động cơ đúng đắn trong tổ chức thực hiện. Từ đó, mỗi học viên tự đặt ra mục tiêu phấn đấu và yêu cầu cao cho bản thân; thường xuyên tu dưỡng toàn diện bản thân cả về phẩm chất, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình đào tạo, đáp ứng mục tiêu đào tạo. Từng học viên phát huy tốt ý thức trách nhiệm trong tự quản lý bản thân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; phấn đấu tự hoàn thiện mình về phẩm chất, nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng mục tiêu đào tạo. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

2.2.4. Thường xuyên cập nhật các văn bản mang tính pháp quy đồng thời quản lý chặt chẽ việc học tập trên lớp và tự học của học viên

Hệ thống các văn bản mang tính pháp quy là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giáo dục – đào tạo của Học viện.

Để làm tốt công tác quản lý hoạt động học tập trên lớp cũng như hoạt động tự học của học viên, nâng cao chất lượng học tập là trách nhiệm của mọi chủ thể quản lý trong Học viện, mà trước hết giáo viên Chủ nhiệm phải thường xuyên cập nhật các văn bản mang tính pháp quy, nhắc nhở học viên thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định đã ban hành, qua đó giúp học viên nhận thức được nhiệm vụ học tập của mình.

Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quản lý chặt chẽ việc học tập trên lớp và tự học của học viên. Trước tiên cần già soát lại hệ thống văn bản mang tính pháp quy về giáo dục – đào tạo của Nhà nước, của Bộ giáo giáo dục – Đào tạo, của Học viên chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đang được áp dụng, thực hiện. Ngoài ra còn căn cứ vào một số các loại văn bản, quy chế, quy định liên ngành khác và thực tiễn công tác quản lý hoạt động học tập trên lớp và tự học của học viên ở Học viện chính trị – Hành chính khu vực I hiện nay.

Để làm tốt vấn đề này cần có sự tập trung trí tuệ, công sức, phân cấp của các lực lượng trong Học viện, cụ thể:

Đối với Đảng ủy, Ban giáo đốc Học viện: Việc xây dựng hoàn thiện các văn bản, quy chế, quy định quản lý học tập trên lớp và tự học của học viên cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, thông qua các nghị quyết, chỉ thị quyết định về công tác quản lý giáo dục.

Đối với các cơ quan chức năng: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan cần nghiên cứu nắm vững các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp trên và cấp mình về công tác quản lý quá trình đào tạo nói chung và quá trình quản lý hoạt động việc học tập trên lớp và tự học của học viên nói riêng. Chủ động tích cực trong tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện về lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng hoàn thiện và ban hành các văn bản, quy chế, quy định quản lý hoạt động học tập trên lớp và tự học của học viên. Đồng thời theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện tổ chức thực hiện các văn bản của Học viện, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện và tham mưu các phương án giải quyết cho Ban giám đốc Hoc viện. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Đối với các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị: Tích cực tham gia ý kiến xây dựng các văn bản của Học viện sát với công tác quản lý hoạt động động học tập trên lớp và tự học của học viên. Quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các văn bản, quy chế, quy định, hướng dẫn của Học viện, tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng quản lý động học tập trên lớp và tự học của học viên.

Để kiểm soát chặt chẽ kế hoạch học tập trên lớp và tự học của học viên cần triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Một là, ngay từ đầu khóa học giáo viên Chủ nhiệm lớp phải phổ biến đến toàn thể học viên trong lớp toàn bộ các quy chế, quy định và toàn bộ kế hoạch huấn luyện của toàn khóa học do Giám đốc Học viện phê duyệt. Hàng ngày giáo viên Chủ nhiệm lớp phải thường xuyên lên lớp, đôn đốc kiểm tra sỹ số của học viên, kịp thời phát hiện và nhắc nhở những học viên có biểu hiện thiếu tích cực trong học tập.

Hai là, thường xuyên cùng Ban cán sự và Chi uỷ lớp đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra việc tự học của học viên. Hướng dẫn học viên làm kế hoạch tự học cho toàn khóa học; trên cơ sở mục tiêu đào tạo, chương trình kế hoạch môn học và các điều kiện bảo đảm trong quá trình học tập. Khi xây dựng kế hoạch tự học, bảo đảm được tính khoa học và tính khả thi; xác định được đúng các nội dung tự học, những kiến thức cần bổ sung, sắp xếp phân phối thời gian học từng nội dung phải hợp lý và hoàn thành được các nội dung đã xây dựng. Kế hoạch học tập của học viên phải bảo đảm thời gian tự học cho từng môn học, phù hợp với khối lượng thông tin tương ứng, thông thường số tiết tự học phải bằng số tiết học chính khóa. Xây dựng kế hoạch tự học là việc làm thể hiện tính khoa học, giúp học viên bố trí thời gian, công việc một cách hợp lý, hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình học tập.

Ba là, giáo viên Chủ nhiệm trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị phải phối hợp chặt chẽ với giảng viên ở các khoa đưa ra các câu hỏi kiểm tra, nội dung viết nhật ký cũng như các bài tập vừa để truyền đạt thông tin học tập vừa để kiểm tra kiến thức cũng như đánh giá ý thức thực hiện kế hoạch tự học tập của từng học viên. Hướng dẫn học viên tiếp súc với tài liệu trước khi học bài mới và các tài liệu tham khảo nhằm mở rộng đào sâu kiến thức đã học. Hướng dẫn cho học viên tự kiểm tra đánh giá kỹ năng tự học của bản thân kết hợp với sự kiểm tra của giảng viên ở trên lớp; giúp học viên điều chỉnh kỹ năng tự học của mình. Việc rèn luyện kỹ năng tự học phải được tiến hành trong mối quan hệ chặt chẽ, khoa học giữa người học, hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên Chủ nhiệm và sự quản lý chặt chẽ thông qua hệ thống các văn bản mang tính pháp quy.

Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy chế, quy định quản lý chặt chẽ việc học tập trên lớp và tự học của học viên, quản lý chặt chẽ kế hoạch tự học của học viên vừa là biện pháp quản lý, vừa là phương thức hỗ trợ học viên trong hoạt động tự học. Đây là việc làm hết sức cần thiết là khâu quan trọng không thể thiếu của Học viện với vai tṛ là người quản lý, trong đó vai trò của giáo viên Chủ nhiệm lớp là nhân tố trực tiếp, người dẫn đường nhằm nâng cao hiệu quả của việc học tập trên lớp và tự học của học viên.

2.2.5. Tổ chức tốt hoạt động chính khoá kết hợp với hoạt động ngoại khoá Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Mục tiêu của biện pháp quản lý hoạt động ngoại khoá giúp cho học vięn gắn lý luận được trang bị trong quá trình học tập với thực tiễn, ngoài ra còn nâng cao tinh thần đoàn kết của các học viên trong lớp, giúp học viên mở rộng giao lưu với các địa phương.

Theo qui chế học viên của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thì học viên được phép tham gia các hoạt động ngoại khoá do cơ sở đào tạo tổ chức. Chính vì vậy trong mỗi khóa học Học viện chính trị – Hành chính khu vực I thường tổ chức cho học viên tham gia các hoạt động ngoại khoá. Học viên ở Học viện chính trị – Hành chính khu vực I đều là những cán bộ lãnh đạo và dự nguồn của các cơ sở chính vì vậy việc tham gia các hoạt động ngoại khoá là rất cần thiết và bổ ích.

Quá trình dạy học và giáo dục là những bộ phận của quá trình sư phạm tổng thể. Trong quá trình dạy học, ngoài việc truyền thụ cho người học viên những tri thức khoa học cơ bản và có hệ thống, còn phải luôn luôn mang lại hiệu quả giáo dục nhân cách cho họ. Kết quả giáo dục cuối cùng được đánh giá qua hành vi, kỹ năng thực hành nghề nghiệp của người học viên. Nếu chỉ thông qua việc học tập, lĩnh hội kiến thức các môn học trên lớp thì việc hình thành và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động ngoại khoá giáo dục khác nhau vào thời gian ngoài giờ lên lớp là điều kiện quan trọng để người học viên đạt được mục tiêu giáo dục đề ra.

Từ vị trí quan trọng trên, có thể thấy được vai trò và tác dụng của hoạt động ngoại khoá ở Học viện chính trị – Hành chính khu vực I thể hiện ở một số điểm sau: Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Ngoại khoá giúp học viên mở rộng, nâng cao kiến thức: Khối lượng tri thức nhân loại ngày càng tăng lên nhanh chóng. Nhà trường không thể cung cấp tất cả nguồn tri thức đó mà chỉ có thể trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản của các môn học. Ngay trong những bài học trên lớp, học viên cũng chỉ có thể học được những kiến thúc cơ bản nhất, những khái niệm, những quy tắc chung nhất mà thôi. Còn rất nhiều kiến thức khác cần phải nắm, phải hiểu, phải vận dụng được vào trong thực tiễn cuộc sống của mình nhưng lại chưa được đưa và cũng không thể đưa hết vào trong chương trình. Vì thế ngoại khoá là một trong những cách thức, những con đường tốt nhất giúp học viên bổ sung, mở rộng, tích luỹ thêm những kiến thức cần thiết để hiểu biết, vận dụng vào trong quá trình học tập, rèn luyện, công tác và trong cuộc sống hàng ngày của bản thân. Hoạt động ngoại khoá bổ sung, cập nhật, củng cố những tri thức đã được trang bị trên lớp, biến tri thức thành niềm tin, biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo. Thông qua các hình thức hoạt động cụ thể, học viên có dịp đối chiếu, kiểm nghiệm tri thức, kiến thức đã học, làm cho tri thức đó trở thành của chính bản thân mỗi học viên. Là điều kiện rèn luyện, củng cố và nâng cao các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tìm tòi, sáng tạo, phát hiện và hệ thống hoá thêm những kiến thức khác để làm giàu vốn tri thức cho mình. Thông qua các hoạt động ngoại khoá góp phần thu hút và phát huy tiềm năng của từng học viên, của các lực lượng trong Nhà trường. Đồng thời, phát huy cao độ tính chủ thể, tính tích cực, chủ động của học viên. Dưới sự giúp đỡ, tổ chức của cán bộ quản lý, giảng viên và cơ quan chức năng cùng tham gia các hoạt động ngoại khoá cũng như các hoạt động khác diễn ra trong học tập, rèn luyện.

Hoạt động ngoại khoá giúp phát hiện tiềm năng của học viên: Trong hoạt động ngoại khoá, tính độc lập và sự sáng tạo của học viên rất được phát huy. Các kỹ năng nghe, diễn thuyết, hành động của họ được hình thành và phát triển một cách tự giác, chủ động, tạo cơ sở thuận lợi cho cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện việc đổi mới các phương pháp dạy học, giáo dục trong nhà trường theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học viên, bồi dưỡng phương pháp tự học, tự nghiên cứu, đặc biệt là rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế.

Hoạt động ngoại khoá hướng hứng thú vào các hoạt động bổ ích: Hoạt động ngoại khoá hướng người học sử dụng thời gian rảnh rỗi vào những việc có ích, hợp lý trong quá  trình học tập của mình. Thông qua hoạt động ngoại khoá, cán bộ quản lý và giáo viên có thể phát huy được tính tích cực từ chính những đặc điểm tâm lý của những học viên còn hạn chế trong học tập, rèn luyện. Hoạt động ngoại khoá với nhiều hình thức phong phú, lại diễn ra ở nhiều thời điểm khác nhau đòi hỏi cách thức hoạt động khác nhau, sẽ rèn luyện cho học viên đức tính thích nghi chủ động, năng động, từng bước làm quen với việc sưu tầm tài liệu, tập dượt hoạt động và kỹ năng nghiên cứu, thói quen quan sát, phán xét, suy luận. Từ đó góp phần tăng cường hứng thú học tập cho học viên với các môn học. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Hoạt động ngoại khoá tạo sự gắn bó đoàn kết trong tập: Để thực hiện tốt hoạt động ngoại khoá đòi hỏi, tập thể học viên phải có sự đoàn kết hợp tác, giúp đỡ nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động ngoại khoá còn rèn luyện tinh thần trách nhiệm ý thức gắn bó với tập thể của học viên. Qua đó học viên xác định được vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trước tập thể. Học viên sẽ hoà nhập vào cuộc sống tập thể một cách vui vẻ. Đó là những tiền đề quan trọng để rèn luyện học viên trở thành những con người mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Qua hoạt động ngoại khoá cán bộ quản lý, giáo viên giúp học viên hình thành được một số năng lực như năng lực tổ chức quản lý, năng lực tự hoàn thiện, năng lực giao tiếp, năng lực hoạt động thực tiễn, năng lực hoạt động chính trị – xã hội. Nó cũng giúp cho học viên khả năng làm việc độc lâp, từng học viên hình thành cho mình một cách sống đúng đắn, phù hợp với những chuẩn mực của người cán bộ lãnh đạo quản lý trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.

Hoạt động ngoại khoá huy động các lực lượng tham gia vào việc giáo dục – đào tạo học viên: Hoạt động ngoại khoá gắn kết các lực lượng và tạo điều kiện cho họ tham gia tích cực vào công tác giáo dục – đào tạo; tạo được sự phối hợp của các lực lượng trong Học viện với địa phương. Hoạt động ngoại khoá là một hình thức tổ chức học tập ngoài giờ lên lớp có kế hoạch có phương hướng xác định được học viên tiến hành theo nguyên tắc tự nguyện ở ngoài giờ lên lớp chính khoá, dưới sự điều khiển, hướng dẫn của giáo viên, cán bộ quản lý nhằm bổ sung, củng cố, mở rộng và nâng cao kiến thức, kỹ năng đã được học trong chương trình chính khoá, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Với cách hiểu như trên, ngoại khoá được xem là một hình thức tổ chức dạy học quan trọng, là một trong những con đường để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng; phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học viên, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học viên

Quản lý học viên thông qua việc kết hợp giữa hoạt động chính khoá và hoạt động ngoại khoá là quá trình tác động của chủ thể quản lý đến tập thể học viên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Học viện. Hoạt động ngoại khoá có vai trò to lớn đối với chương trình chính khoá, quan hệ chặt chẽ với chính khoá, không tách rời hoạt động chính khoá. có tác động tích cực và bổ xung cho chính khoá góp phần thúc đẩy hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đào tạo học viên Cao cấp lý luận chính trị. Đồng thời, hoạt động ngoại khoá còn có tính độc lập tương đối so với chính khoá thể hiện tính năng động, sáng tạo của chủ thể và đối tượng tiến hành, góp phần rèn luyện kỹ năng, phương pháp công tác và hoàn thiện nhân cách cho người học thông qua quá trình hoạt động thực tiễn hàng ngày. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

2.2.6. Hoàn thiện cơ chế phối hợp các tổ chức, các lực lượng đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho công tác quản lý học viên

Đây là biện pháp quan trọng thể hiện vai trò, sức mạnh, trách nhiệm chính trị, phân cấp quản lý của các tổ chức, các lực lượng giáo dục trong bộ máy lãnh đạo Học viện đối với công tác quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Thực chất biện pháp này là phát huy vai trò, chức năng, trách nhiệm trong quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị của tất cả các lực lượng giáo dục trong Học viện. Đó là sự vận hành nhịp nhàng, thống nhất của cả bộ máy trong Học viện để quản lý học viên; trong đó, thường xuyên và trực tiếp là vai trò nòng cốt của cấp uỷ, lãnh đạo các cấp đặc biệt là đội ngũ giáo viên Chủ nhiệm lớp, cán bộ Kiêm chức trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Sự phối kết hợp đó thể hiện sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình quản lý, mức độ đạt được mục đích nhiệm vụ quản lý học viên đã đề ra được đánh giá bằng chất lượng, hiệu quả về định tính và định lượng. Mỗi tổ chức, mỗi lực lượng trong Học viện đều có vai trò, chức năng riêng, song đều hướng đến đích chung là thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục – đào tạo, hoàn thành tốt mục tiêu đào tạo đã xác định, trong đó có công tác quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Với chức năng, nhiệm vụ đặc thù của từng tổ chức trong Học viện tham gia ở những góc độ khác nhau vào quá trình giáo dục – đào tạo, trong đó có công tác quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, thì việc thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ trong quản lý giữa các tổ chức, các lực lượng giáo dục có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình đào tạo.

Trong thực tế, chỉ khi nào công tác quản lý học viên có sự phối kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các tổ chức, lực lượng giáo dục, thì khi đó chất lượng, hiệu quả quản lý học viên đạt mục đích yêu cầu đặt ra và ngược lại kết quả thấp không đạt mục đích quản lý đã đề ra. Để hoàn thiện cơ chế phối hợp các tổ chức, các lực lượng đồng thời tạo môi trường thuận lợi, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị trong những năm tới, các tổ chức, các lực lượng giáo dục trong Học viện cần làm tốt những vấn đề sau: Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Các cơ quan chức năng trong Học viện:

Nắm chắc vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tham mưu, đề xuất chính xác, phù hợp và khả thi những nội dung, biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị theo mục tiêu đào tạo, nhất là vai trò của các cơ quan như: Ban quản lý đào tạo, Phòng Thanh tra, Bộ phận Khảo thí, Văn phòng Học viện.

Trên cơ sở sự phát triển của mục tiêu đào tạo và hệ thống văn bản pháp quy của trên, thường xuyên xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về quản lý học viên, trong đó cần có những quy định cụ thể phù hợp hơn đối với công tác quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho quá trình quản lý đạt hiệu quả cao nhất.

Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác quản lý học viên; tăng cường bám nắm cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, khoa giáo viên thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên trong quá trình đào tạo.

Tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các tổ chức, các lực lượng giáo dục trong Học viện để quản lý học viên. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả công tác quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Kịp thời sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác quản lý học viên.

Ban quản lý Đào tạo thường xuyên phối hợp với phòng Thanh tra, bộ phận Khảo thí, các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, quản lý học viên trong quá trình đào tạo. Theo dõi nắm chắc chất lượng quá trình học tập, rèn luyện của học viên; phối kết hợp trong phân loại học tập, rèn luyện của học viên; đề nghị khen thưởng, kỷ luật, thực hiện các chế độ chính sách đối với học viên.

Các khoa giáo viên trong Học viện: Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Quán triệt, nắm chắc vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Tích cực tham gia vào quá trình quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị theo quyền hạn, nhiệm vụ được giao.

Tâm huyết với nghề nghiệp, giáo dục và bồi dưỡng cho học viên về tri thức và nhân cách; nêu cao tính mô phạm, đạo đức lối sống và chuẩn mực về văn hoá sư phạm là tấm gương cho mọi học viên học tập noi theo.

Kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động dạy học với giáo dục, rèn luyện và xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo quản lý cho các bộ, ban, ngành, đoàn thể  và các địa phương cho học viên trong quá trình đào tạo.

Thường xuyên theo dõi, giúp đỡ học viên trong quá tình học tập; phân công giáo viên theo dõi lớp học, thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá đảm bảo khách quan, chính xác kết quả học tập của từng học viên; kiên quyết chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

Quy chế giáo dục đào tạo của Học viện đã quy định: “Giảng viên là người tham gia công tác quản lý giáo dục, đào tạo, rèn luyện học viên thông qua hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế và hướng dẫn học viên viết luận văn”. [31, tr.52].

Thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ quản lý trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và các cơ quan trong Học viện để nắm chắc chất lượng học viên và thực hiện quản lý học viên đạt được mục đích đã ra.

Các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị trong Học viện: Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Quán triệt sâu sắc mục tiêu yêu cầu đào tạo cho học viên, giáo dục động cơ, ý thức trách nhiệm học tập, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho học viên theo mục tiêu đào tạo. Cấp uỷ trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị nghiên cứu nắm chắc nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của lớp, kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ trên các mặt công tác, trong đó có chủ trương, nội dung, yêu cầu, biện pháp lãnh đạo công tác quản lý học viên đảm bảo phù hợp, khả thi; tổ chức quán triệt sâu sắc và thống nhất nhận thức và hành động trong lớp. Chú trọng công tác lãnh đạo, giáo dục xây dựng động cơ, thái độ trách nhiệm cho học viên trong thực hiện mọi nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên.

Thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, khoa giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, các đơn vị trong Học viện để quản lý mọi mặt đối với học viện; nắm chắc thực chất việc tự quản lý và chấp hành các quy chế, nền nếp, chế độ quy định của từng học viên.

Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiêm chức trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị về kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm quản lý học viên. Cán bộ quản lý phải thực sự là người mẫu mực và mô phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức trách, chấp hành kỷ luật, quy chế, quy định và trong cuộc sống hàng ngày.

Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; dân chủ về chính trị tư tưởng, dân chủ về học tập, dân chủ về kinh tế và đời sống. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ kiêm chức tăng cường công tác giáo dục ý thức trách nhiệm, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn học viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ kiêm chức, kết hợp nhiều hình thức biện pháp nâng cao chất lượng quản lý học viên.

2.3. Khảo nghiệm sự cần thiết, tính khả thi của các biện pháp

Trên cơ sở các biện pháp quản lý học viên đã đề xuất trong luận văn, tác giả đã tiến hành khảo nghiệm ý kiến của 27 đồng chí giáo viên Chủ nhiệm và trưng cầu ý kiến 200 đồng chí học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị về tính cần thiết và tính khả thi, tính phù hợp, tính hiệu quả đối với các biện pháp đã đề xuất. Mục đích khảo nghiệm của tác giả nhằm lấy ý kiến từ giáo viên Chủ nhiệm trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, khẳng định tính khả thi, tính thực tiễn của các biện pháp đã đề xuất.

Kết quả trưng cầu ý kiến của cán bộ, học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị biện pháp này: Về xây dựng kế hoạch quản lý học viên đảm bảo tính khoa học, khả thi, phù hợp, hiệu quả ở tất cả các cấp trong Học viện có 86,50% cho rằng rất cần thiết; 11,0% cho rằng cần thiết, 2,5% cho rằng không cần thiết. Về tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch, đúng kế hoạch quản lý học viên có 85,00% cho rằng rất quan trọng; 13,50% cho rằng quan trọng, 1,5% cho rằng không quan trọng. Về việc kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch quản lý học viên của các cấp trong Học viện có 77,0% cho rằng rất cần thiết; 14,50% cho rằng cần thiết, 8,5 % cho rằng không cần thiết. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Kết quả trưng cầu ý kiến cán bộ, học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho thấy: Vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị có 92,50% cho rằng rất quan trọng; 7,50% cho rằng quan trọng. Việc cần thiết về bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý giáo dục cho đội ngũ giáo viên Chủ nhiệm lớp, có 56,80% cho rằng rất cần thiết; 43,20% cho rằng cần thiết. Kết hợp giữa bồi dưỡng và tự bồi dưỡng có 92,0% cho rằng rất quan trọng; 8,0% cho rằng quan trọng.

Kết quả trưng cầu ý kiến cán bộ, học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho thấy: Việc tổ chức quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị có 88,00% cho rằng rất cần thiết; 12,00% cho rằng cần thiết. Việc đề cao trách nhiệm tự quản lý của học viên có 84,00% cho rằng rất cần thiết; 16,00% cho rằng cần thiết. Việc xử lý kiên quyết với những hiện tượng vi phạm kỷ luật, quy định của Học viện có 65,50% cho rằng rất cần thiết; 34,50% cho rằng cần thiết.

Kết quả trưng cầu ý kiến cán bộ, học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho thấy: Việc Thường xuyên cập nhật các văn bản mang tính pháp trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị có 78,50% cho rằng rất cần thiết; 21,50% cho rằng cần thiết. Việc quản lý chặt chẽ việc học tập trên lớp và tự học của học viên có 81,00% cho rằng rất cần thiết; 19,00% cho rằng cần thiết.

Kết quả trưng cầu ý kiến cán bộ, học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho thấy: Việc Quản lý học viên thông qua việc kết hợp giữa hoạt động chính khoá và hoạt động ngoại khoá có 90,50% cho rằng rất cần thiết; 9,50% cho rằng cần thiết. Việc phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong hoạt động chính khoá và hoạt động ngoại khoá có 75,50% cho rằng rất quan trọng, 24,50% cho rằng quan trọng.

Kết quả trưng cầu ý kiến cán bộ, học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị về sự cần thiết phối kết hợp giữa các tổ chức, các lực lượng trong quá trình quản lý học viên có 86,50% cho rằng rất quan trọng; 13,50% cho rằng quan trọng. Việc tạo môi trường thuận lợi trong công tác quản lý học viên có 80,50% cho rằng rất cần thiết, 19,50% cho rằng cần thiết.

Kết quả khảo nghiệm thể hiện trong các bảng sau:

  • Bảng 1: Kết quả khảo nghiệm các biện pháp đã đề xuất
  • Biểu đồ: So sánh mức độ cần thiết của các biện pháp đề xuất Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Từ bảng kết quả khảo nghiệm cho thấy, tỷ lệ tán thành và cho rằng có tính khả thi cao đối với các biện pháp đã được đề xuất trong luận văn rất cao. Tất cả các biện pháp đưa ra với trên 85% cán bộ cho rằng cần thiết. Trong đó, biện pháp 2, 4, 6 đạt tỷ lệ từ 91 % trở lên. Như vậy, hệ thống các biện pháp do tác giả đã đề xuất có ý nghĩa rất quan trọng cấp thiết, góp phần nâng cao chất lượng quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện hiện nay. Việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp này sẽ là cơ sở quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý của Học viện trong tình hình hiện nay.

Biện pháp 1 có 18,52% cán bộ cho rằng không khả thi là do nguyên nhân từ kiến thức, năng lực, kỹ năng quản lý của đội ngũ cán bộ trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị còn hạn chế; hầu hết cán bộ chưa được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về kiến thức, nghiệp vụ quản lý giáo dục, quản lý học viên.

Biện pháp 3 có 18,50% cán bộ cho rằng không khả thi, bởi vì hiện nay đội ngũ giáo viên Chủ nhiệm lớp chỉ quản lý học viên việc học tập ở trên lớp; còn việc tự quản lý của học viên là phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ Kiêm chức trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và sự tự giác học tập của học viên là chủ yếu. Nên có khó khăn trong quá trình quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của học viên.

Biện pháp 5 có 22,23% cán bộ cho rằng không khả thi, theo Quy chế của Học viện, học viên được tham gia các hoạt động ngoại khóa xong do chương trình, thời gian đào tạo không dài; biên chế của đội ngũ cán bộ ít nên trong khóa học các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cũng chỉ tổ chức một đợt đi thực tế trong khoảng thời gian từ 1- 2 tuần. Do vậy sự kết hợp giữa hoạt động chính khóa và ngoại khóa trong quản lý học viên ở Học viện ở Học viện còn mức độ.

Các biện pháp 2,4 có tỷ lệ cán bộ cho rằng là cần thiết cao nhất, bởi vì đây là những vấn đề đang còn hạn chế nhiều nhất đối với công tác quản lý học viên trong các lớp đào Cao cấp lý luận trong thời thời gian qua. Đồng thời, đây là nhân tố chủ yếu nhất (cán bộ, học viên) góp phần quyết định nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên hiện nay.

Biện pháp 6 cũng được cán bộ được cán bộ cho là cần thiết với 92,30%, cho thấy đây là biện pháp đột phá trong quản lý học viên đào Cao cấp lý luận chính trị. Thực tế những năm qua, việc kết hợp các tổ chức, các lực lượng, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho công tác quản lý học viên trong các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị còn nhiều hạn chế, nhất là việc xác định quyền hạn trách nhiệm, chức năng của Ban cán sự lớp, Chi ủy trong quản lý học viên còn chưa rõ. Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý học viên chưa phát huy được tính tích cực chủ động. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Từ những đánh giá về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp, các đồng chí cán bộ đã lựa chọn thứ tự ưu tiên của từng biện pháp. Trong các biện pháp, cán bộ tham gia thảo luận đều cho rằng, biện pháp 2 là biện pháp cơ bản quyết định nhất; biện pháp 4, 6 là các biện pháp cơ bản có ý nghĩa quyết định; biện pháp 1, 3, 5 là những biện pháp quan trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện hiện nay. Đại đa số cán bộ tham gia thảo luận lựa chọn thứ tự ưu tiên của các biện pháp với thứ tự là: biện pháp 2, 4, 6, 1, 3, 5.

Như vậy, kết quả khảo nghiệm cho thấy, các biện pháp 2, 4, 6 đều được cán bộ cho rằng cần thiết và có tính khả thi rất cao. Do vậy, đây là những biện pháp có chất lượng, hiệu quả nhất đối với công tác quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện hiện nay. Các biện pháp 1, 3, 5 có nhiều ý kiến hơn cho rằng tính khả thi chưa cao là do những khó khăn khách quan và chủ quan, trong đó khách quan là chủ yếu. Như vậy, tính cấp thiết, phù hợp, khả thi của các biện pháp đã được đề xuất là rất cao, có thể thực hiện được nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên đào Cao cấp lý luận chính trị. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, các chủ thể quản lý cần vận dụng linh hoạt, kết hợp các biện pháp mới đạt chất lượng, hiệu quả  quản lý, đạt mục đích đã đề ra. Từ đó, tác giả có thể khẳng định rằng, những biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị – Hành chính khu vực I hiện nay đã được đề xuất là phù hợp, cần thiết, khả thi, là cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đáp ứng yêu cầu xây dựng, đổi mới đất nước trong giai đoạn mới. Hệ thống biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện hiện nay có vị trí, vai trò rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của Học viện trong tình hình mới. Để quá trình quản lý học viên đạt hiệu quả tốt, các chủ thể, các lực lượng giáo dục trong Học viện cần quán triệt, nghiên cứu, xây dựng quy chế, kế hoạch quản lý và thực hiện quản lý học viên chặt chẽ; phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác trong tự quản lý của học viên. Trong quản lý, các chủ thể trong Học viện cần tiến hành đồng bộ các biện pháp đã đề xuất, kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm để công tác quản lý học viên đạt chất lượng, hiệu quả ngày càng cao hơn.

Những biện pháp cơ bản đã được đề xuất trong Luận văn có vị trí, vai trò khác nhau, nhưng lại có quan hệ thống nhất biện chứng với nhau, tạo thành quy trình quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị đảm bảo chặt chẽ; kết quả thực hiện các biện pháp đó phù hợp, hiệu quả sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đào tạo. Có thể khẳng định đề tài có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn, tính cần thiết để vận dụng vào thực tiễn quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý của Học viện hiện nay.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

1. Kết luận

Quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị có thể coi đó vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật. Trong tình hình hiện nay, việc không ngừng đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện chính trị – Hành chính khu vực I là yêu cầu đòi hỏi tất yếu khách quan và cấp thiết. Đồng thời, đó là là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, các tổ chức, các lực lượng giáo dục trong toàn Học viện, trong đó đặc biệt là vai trò của đội ngũ giáo viên Chủ nhiệm lớp, cán bộ Kiêm chức trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và vai trò tự quản lý của mỗi học viên trong quá trình đào tạo.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện; sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, giúp đỡ của các cơ quan chức năng; vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ giảng viên trong Học viện, nhất là vai trò của của đội ngũ giáo viên Chủ nhiệm, cán bộ Kiêm chức trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị trong những năm qua, công tác quản lý học viên trong lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị đã đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện nói chung, chất lượng công tác quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị nói riêng, xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực. Thực trạng và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viên trong những năm qua đã khẳng định, công tác quản lý học viên có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành và xây dựng nhân cách của người cán bộ lãnh đạo quản lý của Đảng. Những hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm trong quản lý thời gian qua sẽ giúp cho các tổ chức, các lực lượng giáo dục trong Học viện tiếp tục tăng cường và có những biện pháp quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị đạt hiệu quả hơn trong những năm tới. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ giáo dục – đào tạo của Học viện, nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của Đảng đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý học viên mới đáp ứng được theo mục tiêu đào tạo. Để đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các bộ, ban ngành của Trung ương và các địa phương; có bản lĩnh chính trị, năng lực công tác đáp ứng được với yêu cầu của nhiệm vụ ngày càng cao hơn. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo của Học viện sẽ có sự phát triển cả về quy mô và chất lượng; đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, thực hiện “chuẩn hoá, hiện đại hoá” trong các khâu, các bước của quá trình giáo dục – đào tạo. Trong đó tập trung trọng tâm vào “chuẩn hoá” cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ giáo viên Chủ nhiệm lớp; tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học theo hướng hiện đại; tất yếu cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý học viên trong quá trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chính uỷ theo tinh thần Nghị Quyết 52 của Bộ Chính trị.

Yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đất nước hiện nay đang có sự tác động lớn đến mục tiêu, chương trình, nội dung, môi trường, trong đó có công tác quản lý học viên. Học viên trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện chính trị – Hành chính khu vực I; không những phải lĩnh hội hệ thống kiến thức, của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học lãnh đạo quản lý, kỹ năng, nghề nghiệp, mà còn phải rèn luyện, tu dưỡng, hình thành và phát triển phẩm chất nhân cách người cán bộ lãnh đạo quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi ra trường. Do đó, công tác quản lý giáo dục cần được thường xuyên được đổi mới bắt nhịp với tình hình thực tiễn nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, tăng cường ứng dụng công cụ quản lý hiện đại để nâng cao chất lượng quản lý học viên.

2. Kiến nghị

Đối với Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện

Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong Ban Quản lý đào tạo và Chủ nhiệm trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị đảm bảo số lượng, chất lượng; ưu tiên những đồng chí có khả năng, kinh nghiệm quản lý. Sớm chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên Chủ nhiệm lớp; luân phiên cho cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; quản lý và quản lý giáo dục, quản lý học viên cho các lực lượng trong Học viện, nhất là đối với cán bộ trong Ban Quản lý đào tạo; Chủ nhiệm trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và đội ngũ giảng viên. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm cho hoạt động dạy, học và quản lý, nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, rèn luyện và công tác của cán bộ quản lý, giảng viên, học viên.

Tiếp tục nghiên cứu và ban hành cơ chế, chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ quản lý học viên, nhất là đối với đội ngũ cán bộ Kiêm chức.

Đối với các cơ quan trong Học viện                             

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đổi mới cơ chế quản lý học viên trong các  lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; đảm bảo phù hợp hơn, linh hoạt, hiệu quả hơn.

Tích cực tham mưu, đề xuất nội dung xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về quản lý học viên, làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý, giáo dục và rèn luyện học viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo.

Đối với các khoa giáo viên trong Học viện

Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tích cực bồi dưỡng phương pháp tự học cho học viên; quản lý chặt chẽ học viên trong học tập và thực hiện quy chế giáo dục – đào tạo, thực hiện quá trình dạy học, giáo dục gắn với hình thành, phát triển phẩm chất nhân cách người cán bộ lãnh đạo quản lý cho học viên.

Đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu khoa học của học viên trong quá trình đào tạo.

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị   để quản lý học viên trong quá trình đào tạo.

Đối với giáo viên chủ nhiệm và cán bộ quản lý trong các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị

Thường xuyên quán triệt về mục tiêu, yêu cầu của công tác quản lý và việc tự quản lý của học viên.

 Xây dựng kế hoạch quản lý học viên khoa học, sát với đối tượng học viên trong lớp mình quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Quản lý chặt chẽ các hoạt động của học viên, nâng cao chất lượng đánh giá kết quả rèn luyện của học viên; tích cực, tổ chức các hoạt động ngoại khoá góp phần nâng cao tính thực tiễn cho học viên theo mục tiêu đào tạo.

Tích cực học tập nâng cao kiến thức nghiệp vụ quản lý; trình độ năng lực, phương pháp, tác phong trong quản lý học viên; rèn luyện phẩm chất nhân cách theo tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục.

Giáo viên Chủ nhiệm, cán bộ quản lý học viên cần vận dụng sáng tạo, linh hoạt các biện pháp quản lý học viên; tránh thực hiện cứng nhắc máy móc trong quá trình quản lý. Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm hai cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục – đào tạo” và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những hành động thiết thực.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị

One thought on “Luận văn: Biện pháp quản lý học viên đào tạo cao cấp chính trị

  1. Pingback: Luận văn: Quản lý học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464