Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu

Các biện pháp thực hiện nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục SKSS cho HS THCS, góp phần hình thành và phát triển nhân cách của HS theo đúng mục tiêu giáo dục của mỗi cấp học, thể hiện trong mục tiêu giáo dục tổng thể, và mục tiêu chương trình các môn học cụ thể. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục SKSS và trách nhiệm xã hội của học sinh THCS. Do đó, khi đề xuất các nguyên tắc quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho THCS Nguyễn Hiền phải dựa trên mục tiêu chung giáo dục là: “Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẫm m và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [7, tr. 8].

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện, hệ thống Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền

Trong quá trình xây dựng, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Hiền; các nguyên tắc phải được quán triệt thực hiện một cách nghiêm túc để có thể đạt được hiệu quả cao nhất khi đưa vào vận dụng trong thực tiễn. Khi thực hiện các nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp đưa ra phải được sự đồng thuận của các cấp quản lý giáo dục, của địa phương, của cha mẹ học sinh và đặc biệt là sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, giáo viên, các tổ chức trong nhà trường THCS Nguyễn Hiền.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo thực tiễn và khả thi

Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục SKSS đề ra khi áp dụng vào trường THCS Nguyễn Hiền thì phải phụ thuộc vào điều kiện thực tiễn của nhà trường. Biện pháp đề ra phải có tính bao quát, cấp thiết, sát với thực tiễn, có tính khả thi; đáp ứng được mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn.

Mỗi nhà trường, mỗi lứa tuổi học sinh đều có những đặc điểm riêng. Vì thế biện pháp quản lý hoạt động giáo dục SKSS ở trường THCS Nguyễn Hiền đưa ra phải tổ chức thực hiện được và mang lại những hiệu quả cả về giáo dục cá nhân, xã hội và đáp ứng được mục tiêu giáo dục của trường THCS Nguyễn Hiền. Các biện pháp đưa ra phải phát huy được vai trò tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của các chủ thể khi tham gia vào hoạt động giáo dục SKSS. Trong nhà trường, chủ thể của hoạt động giáo dục là đội ngũ CBQL, giáo viên và học sinh, ở gia đình chủ thể của hoạt động giáo dục là phụ huynh học sinh và học sinh; phía xã hội chủ thể là cán bộ quản lý xã hội.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh trường THCS Nguyễn Hiền Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền

3.2.1. Tổ chức bồi dưỡng nhận thức của CBQL, giáo viên, học sinh, PHHS về giáo dục SKSS

Mục tiêu

Biện pháp nhằm giúp cho CBQL, GV, HS và phụ huynh HS hiểu rõ về tầm quan trọng và sự cần thiết phải quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh THCS Nguyễn Hiền, nhận thức chính xác về nội dung, hình thức tổ chức giáo dục SKSS, từ đó sẽ chủ động đổi mới tổ chức hoạt động để nâng cao hiệu quả giáo dục SKSS cho HS.

Nội dung và cách thực hiện

Phải giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên:

 • Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh THCS
 • Phải phối hợp tổ chức giáo dục SKSS cho HS giữa nhà trường với gia đình, các lực lượng bên ngoài xã hội để giáo dục SKSS cho học sinh.
 • Nắm vững nội dung, quy trình và các hình thức tổ chức, các lực lượng tham gia tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh trường THCS Nguyễn Hiền.
 • Tăng cường các nguồn lực tham gia tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh có hiệu quả.
 • Xây dựng chương trình tập huấn về hoạt động giáo dục SKSS cho GV, từ đó nâng cao nhận thức cho giáo viên về hoạt động giáo dục SKSS. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền
 • Trong các buổi tập huấn cần trang bị cho giáo viên k năng tổ chức các hoạt động giáo dục SKSS như: Lập kế hoạch thiết kế hoạt động, lưu ý đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện hoạt động.
 • Tổ chức các hội nghị tập huấn giữa các trường THCS bàn về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh.

Điều kiện thực hiện

Để nâng cao nhận thức của CBQL và GV về hoạt động giáo dục SKSS cần thực hiện những việc sau đây:

Đối với hiệu trưởng: Kết hợp nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục SKSS cho HS như:

Tổ chức tập huấn ngay từ đầu năm cho đội ngũ giáo viên toàn trường về nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động, chỉ tiêu cần đạt, đưa vào tiêu chuẩn thi đua hàng năm;

Khuyến khích cán bộ, giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, kiến thức kĩ năng, phương pháp về giáo dục SKSS

BGH nhà trường, tổ chuyên môn lập kế hoạch phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, vận động, giải thích về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động giáo dục SKSS trong các buổi họp liên tịch, họp hội đồng sư phạm, trong các buổi sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm…; đưa ra những vấn đề còn vướng mắc, những nội dung chưa thực hiện tốt của hoạt động này yêu cầu giáo viên nêu sáng kiến, tìm giải pháp để khắc phục.

Có được sự ủng hộ của GV; PHHS và HS. Thường xuyên tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về GD SKSS.

Có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên để nâng cao nhận thức, thực hiện chủ trương cũng như kế hoạch tổ chức hoạt động GD SKSS.

Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các tổ chức xã hội, đoàn thể và hội PHHS để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tranh thủ mọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường. Mặt khác, mời các chuyên gia ngành Dân số, Y tế về tuyên truyền phổ biến kiến thức về SKSS cho HS.

3.2.2. Kế hoạch hóa hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh trường THCS Nguyễn Hiền

Mục tiêu biện pháp

Hoạt động GD SKSS là hoạt động mới, rất đa dạng và phong phú, có sự tham gia của cả lực lượng bên ngoài nhà trường. Do đó xây dựng kế hoạch giáo dục SKSS phải được tiến hành ngay từ đầu năm học. Các kế hoạch này phải được vạch ra một cách chi tiết, cụ thể tới từng tháng, từng tuần của năm học và đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường; các kế hoạch hoạt động đảm bảo tính ổn định tương đối, tính hệ thống và tính định hướng của các hoạt động nhằm tạo môi trường GD SKSS tốt cho học sinh để phát triển toàn diện nhân cách. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền

Nội dung biện pháp và cách thức thực hiện

Kế hoạch giáo dục SKSS được đưa vào kế hoạch nhà trường, được Hội đồng sư phạm bàn bạc và thông qua vào đầu năm học. Nội dung kế hoạch cụ thể như sau:

Nêu rõ thuận lợi, khó khăn của nhà trường, tình hình về tài chính, cơ sở vật chất, đánh giá những mặt mạnh đã đạt được trong tổ chức giáo dục SKSS của năm học trước để rút kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch cho năm học sau.

 • Xác định mục tiêu hoạt động giáo dục SKSS.
 • Xác định các chương trình hành động theo tuần, tháng trong quá trình thực hiện công việc.
 • Tích hợp các nội dung hoạt động giáo dục SKSS với chương trình các môn học văn hóa: Ngữ văn, Giáo dục thể chất, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật… . Ví dụ, có thể lồng ghép nội dung Giáo dục giới tính, Tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình vào môn Ngữ văn; Tích hợp nội dung Giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục và cách tránh thai, bệnh sau đây lây qua đường quan hệ tình dục, quan hệ tình dục có thai hoặc nạo phá thai ở lứa tuổi THCS thường đem lại những hậu quả gì vào môn Sinh học; Lồng ghép nội dung SKSS có vai trò như thế nào đối với sự phát triển toàn diện của HS vào môn Giáo dục thể chất,…
 • Tích hợp các nội dung hoạt động giáo dục SKSS với chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm vào việc thực hiện tốt mục tiêu giáo dục SKSS và lối sống cho học sinh
 • Xác định hình thức tổ chức giáo dục SKSS, quy mô cách thức tiến hành hoạt động giáo dục SKSS, các lực lượng giáo dục tham gia giáo dục SKSS,…

Cách thức thực hiện biện pháp

 • Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng tham gia tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh.
 • Phân công nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm lớp, khối trưởng các khối lớp nghiên cứu đặc điểm của từng khối, lớp, xây dựng kế hoạch tổng thể trong năm và kế hoạch cụ thể của từng hoạt động. Thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất thực hiện kế hoạch đề ra.
 • Chỉ đạo làm điểm, rút kinh nghiệm (có thể chọn ở mỗi khối một lớp).
 • Chỉ đạo triển khai đại trà việc thực hiện kế hoạch tổ chức giáo dục SKSS trong toàn trường. Trong quá trình triển khai thực hiện cần chú trọng khâu chỉ đạo, giám sát tổ chức giáo dục SKSS. Kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập để có biện pháp hỗ trợ tháo gỡ. Đồng thời có phương án điều chỉnh kế hoạch trong những năm tiếp theo.
 • Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch. Qua đây giúp nhà quản lý nhìn nhận lại kết quả đạt được theo kế hoạch đã đề ra, xem xét nguyên nhân dẫn đến thành công hoặc tồn tại hạn chế.

3.2.3. Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động GD SKSS cho GV Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền

Mục tiêu

Biện pháp nhằm phát triển k năng tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho cán bộ giáo viên bởi họ chính là những người trực tiếp tổ chức, hướng dẫn cho học sinh tham gia các HĐTN, do đó việc rèn luyện

Nội dung và cách thức thực hiện

Hiệu trưởng tiến hành đánh giá, kiểm tra năng lực tổ chức giáo dục SKSS của giáo viên, phân loại GV từ đó xác định yêu cầu bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên nhà trường về hoạt động giáo dục SKSS đồng thời tạo ra được môi trường lành mạnh để GV tự giác thực hiện hoạt động bồi dưỡng, tự bồi dưỡng.

GV là những người trực tiếp tổ chức, hướng dẫn cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục SKSS. Để tổ chức hoạt động giáo dục SKSS hiệu quả, người GV cần đến nhiều năng lực tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho HS như:

 • K năng xác định mục tiêu GD SKSS cho HS
 • K năng xác định nội dung GD SKSS cho HS
 • K năng lập kế hoạch GD SKSS cho HS
 • K năng tổ chức lồng ghép, tích hợp nội dung dạy học các môn học trong chương trình có khả năng giáo dục SKSS cho học sinh THCS;
 • K năng lựa chọn, vận dụng các phương pháp, phương tiện, các hình thức tổ chức dạy học và GD phù hợp với hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh THCS;
 • K năng ứng dụng CNTT và truyền thông trong giáo dục SKSS cho học sinh THCS
 • K năng đánh giá kết quả GD SKSS cho HS THCS
 • K năng phối hợp các lực lượng GD như gia đình, xã hội trong giáo dục SKSS cho học sinh

Cách thức thực hiện biện pháp:

CBQL chỉ đạo xây dựng đội ngũ GV cốt cán, có kinh nghiệm, có kiến thức và k năng tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho HS. Hàng năm, nhà trường tổ chức các lớp bồi dưỡng do đội ngũ GV này trực tiếp giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm cho GV trong nhà trường.

Mặt khác, CBQL chỉ đạo mời chuyên gia về giáo dục SKSS ở các trường đại học tổ chức bồi dưỡng chuyên đề cho GV trong nhà trường.

 • Điều kiện thực hiện
 • Hiệu trưởng tạo điều kiện về thời gian cho GV, tham gia các hoạt động bồi dưỡng.
 • Dành nguồn kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ của GV

3.2.4. Đa dạng hóa các hình thức GD SKSS thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền

Mục tiêu

Nhằm khắc phục tính chất đơn điệu lập đi lập lại một vài hình thức đã quá quen thuộc có thể gây nhàm chán tẻ nhạt đối với các em, thu hút các em tham gia vào hoạt động giáo dục SKSS, nhà trường, giáo viên và các lực lượng tham gia hoạt động giáo dục SKSS phải nghiên cứu để làm sao có thể đa dạng hóa các hoạt động.

Nội dung và cách thực hiện

Giáo dục SKSS cho HS sẽ đạt hiệu quả cao hơn nếu HS được tiếp cận nhiều hình thức giáo dục thay vì chỉ được hoạt động bằng một vài hoạt động quen thuộc, nhàm chán. Do đó, Hiệu trưởng nhà trường cần chỉ đạo GV thay đổi cách thức tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho HS bằng nhiều cách khác nhau. Tổ chức hoạt động giáo dục SKSS bằng các chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp phong phú, đa dạng, các hoạt động trải nghiệm phù hợp với tâm sinh lý HS THCS là những hình thức đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của các em. Qua đó, thu hút học sinh tham gia tự giác, tích cực, tạo điều kiện cho các em phát huy năng lực bản thân, tự quản sáng tạo và phát triển những phẩm chất đạo đức, các thói quen hành vi SKSS, sống yêu thương, sống có trách nhiệm và ý thức vươn lên hoàn thiện nhân cách.

Khi xây dựng kế hoạch cho hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, Hiệu trưởng phải căn cứ vào những hướng dẫn cơ quan quản lý cấp trên đảm bảo sao cho các hoạt động này đảm bảo mục tiêu giáo dục SKSS và lối sống cho học sinh cũng như đảm bảo các quy định hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm. Kế hoạch cho hoạt động này cần phù hợp với những điều kiện thực tiễn của nhà trường. Kế hoạch cần xác định chủ điểm cho từng thời gian, có lịch hoạt động hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, học kì và cả năm học, thậm chí có kế hoạch dài hạn cho cả cấp học. Các hoạt động phải phong phú, đa dạng, nhằm thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh tham gia tích cực.

Nhà trường có thể thực hiện một số hoạt động ngoại khóa hay trải nghiệm để thực hiện giáo dục SKSS cho HS như:

 • Thành lập Phòng truyền thông và sinh hoạt câu lạc bộ SKSS học đường. Nhà trường bố trí không gian để làm nơi sinh hoạt câu lạc bộ với những với tên gọi gắn với SKSS nhưng không quá nhạy cảm để các em không ngại khi đến sinh hoạt như “Câu lạc bộ Búp măng non”, “Câu lạc bộ Tôi đi tìm tôi”, “Câu lạc bộ Tiền hôn nhân” “Câu lạc bộ Tuổi hồng”… Phòng sinh hoạt câu lạc bộ có thể kết hợp với phòng tư vấn tâm lý học đường được trang bị các tài liệu về SKSS, được lưu giữ các thông tin về những thắc mắc của HS và câu trả lời. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền
 • Tổ chức thảo luận nhóm theo chủ đề nhằm giúp các em tự tìm hiểu, bổ sung những kiến thức mà các em còn thiếu hụt về kiến thức SKSS; nâng cao kĩ năng sống, giúp các em đưa ra quyết định sáng suốt trong lĩnh vực SKSS vị thành niên.
 • Chỉ đạo GV chủ nhiệm lớp phối hợp Đoàn thanh niên, phối hợp với

Chi cục Dân số tỉnh tổ chức các hội thi tìm hiểu kiến thức về SKSS VTN, tìm hiểu HIV AIDS, Hội thi “Rung chuông vàng”,… nhằm thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, qua đó nâng cao hiểu biết, nhận thức về SKSS cho HS. Ngoài ra có thể tổ chức diễn tiểu phẩm, lồng ghép nội dung chăm sóc SKSS trong buổi sinh hoạt dưới cờ.

 • Tổ chức và chỉ đạo công tác tư vấn tâm lý học đường để tư vấn các vấn đề liên quan đến tâm sinh lý, SKSS và những thắc mắc về giới của HS. Bên cạnh phân công, bồi dưỡng GV làm công tác tư vấn tâm lý, nhà trường phân công một số GV dạy môn Sinh học và GD công dân có kinh nghiệm, có kiến thức tốt về các vấn đề SKSS, được tin tưởng làm công tác tư vấn trực tiếp cho những em có những khó khăn, khúc mắc riêng.
 • Phối hợp với Chi cục Dân số – KHHGĐ, Trung tâm tư vấn SKSS của tỉnh, mời đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tổ chức các buổi tư vấn cộng đồng, giao lưu, tuyên truyền về SKSS VTN. Hàng tháng nhà trường mời các cán bộ, chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm thực tế phong phú, có phương pháp giáo dục tốt đến giao lưu, tuyên truyền, giải đáp những vấn đề về SKSS cho HS. Hình thức này có thể lựa chọn để tổ chức chung cho HS trong nhà trường.
 • Thông qua hòm thư, bản tin tư vấn: Nhà trường có thể đặt hòm thư ở một số vị trí thuận lợi để HS có thể dễ dàng tiếp cận bỏ thư trong đó ghi những thắc mắc của mình. Ban tư vấn về SKSS sẽ giải đáp những thắc mắc thầm kín của các em qua thư.
 • Chỉ đạo tổ chức biểu diễn văn nghệ, diễn kịch có các thông điệp, nội dung về GDSKSS. Chẳng hạn, chủ đề tháng 10 “Thanh niên với tình bạn, tình yêu” Hiệu trưởng có thể phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động như biểu diễn văn nghệ, diễn kịch, trong đó lồng ghép các thông điệp, nội dung về SKSS.

Điều kiện thực hiện

 • Hiệu trưởng và cán bộ quản lý nhà trường phải nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục SKSS.
 • Cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh phải có nhận thức đúng về hoạt động giáo dục SKSS
 • Hiệu trưởng cần có những biện pháp có tính pháp lý về chỉ đạo xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình giáo dục SKSS

3.2.5. Huy động các nguồn lực từ cộng đồng địa phương phục vụ tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền

Mục tiêu

Biện pháp nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và các nguồn lực khác, đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động GD SKSS cho HS

Nội dung và cách thực hiện

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác GD SKSS cho HS

 • Đội ngũ CBQL, GV có sự ảnh hưởng quyết định tới sự thành công hay thất bại của mỗi hoạt động giáo dục SKSS. Để có thể đảm đương được nhiệm vụ yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ này không chỉ có kiến thức về giáo dục SKSS cho HS THCS mà còn phải có phương pháp, k năng cho hoạt động giáo dục này.
 • Hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ hoạt động GD SKSS + Hiệu trưởng cần quan tâm đầu tư CSVC, trang thiết bị cho hoạt động này và sử dụng có hiệu quả CSVC, thiết bị đã có. Mỗi trường cần có sự đầu tư một trang thiết bị tối thiểu như: Tài liệu, hệ thống loa đài, máy chiếu đa năng, mô hình phù hợp hoạt động…
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện một kế hoạch dài hạn về tăng cường CSVC, trong đó xác định rõ: Các nguồn kinh phí hỗ trợ, các nguồn trang thiết bị hỗ trợ. Có thể tranh thủ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm là những phụ huynh có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, các công ty, doanh nghiệp đóng ở địa phương, các đơn vị kết nghĩa.
 • Kế hoạch dài hạn được cụ thể thành kế hoạch sửa chữa mua sắm mỗi năm, để sau khi hoàn thành kế hoạch thì nhà trường đã có CSVC tương đối đủ phục vụ cho hoạt động giáo dục SKSS cho HS.
 • Giao nhiệm vụ quản lý và bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cụ thể cho cán bộ phụ trách và gắn trách nhiệm với nghĩa vụ để nâng cao tinh thần công việc cho cán bộ nhân viên phụ trách.

Chủ động tìm kiếm, khai thác các nguồn lực phục vụ cho hoạt động GD SKSS

Với nguồn lực hiện nay, các trường THPT rất khó khăn trong việc triển khai hoạt động GD SKSS. Vì thế, các trường cần phải chủ động tìm kiếm, khai thác các nguồn lực phục vụ cho hoạt động này. Hiệu trưởng cần chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp với các cá nhân, tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động đa dạng các nguồn lực tham gia các hoạt động giáo dục và hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, góp phần thực hiện có hiệu quả hoạt động GD

Điều kiện thực hiện

Hiệu trưởng xây dựng bản kế hoạch dự trù kinh phí mua sắm, bảo dưỡng, duy tu cơ sở vật chất ngay từ đầu năm để phục vụ hoạt động giáo dục SKSS.

Việc quản lý và bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cần được giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách và gắn trách nhiệm với nghĩa vụ để nâng cao tinh thần công việc cho cán bộ nhân viên phụ trách.

3.2.6. Xây dựng cơ chế phối hợp quản lý giữa giáo dục nhà trường, gia đình, xã hội và bản thân HS Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền

Mục tiêu

Biện pháp nhằm xây dựng cơ chế phối hợp tận dụng tối đa sự ủng hộ, đồng tình của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường cho việc giáo dục SKSS cho HS nhằm đem lại hiệu quả giáo dục cao nhất.

Nội dung và cách thực hiện

Trong mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình xã hội và bản thân HS thì mỗi chủ thể có vai trò, vị trí khác nhau trong quá trình giáo dục SKSS cho HS:

 • Về phía nhà trường: người trung gian quan trọng trong việc hướng dẫn k năng, hình thành định hướng giá trị cho HS, tập hợp và phát huy thế mạnh của các yếu tố xã hội, phối hợp các đoàn thể xã hội để tổ chức các hoạt động giáo dục SKSS cho HS. Nhà trường chủ động kết hợp với gia đình nhằm phát huy vai trò của gia đình trong việc phối hợp tham gia công tác giáo dục.
 • Về phía gia đình: quan tâm, chủ động trao đổi, khuyến khích, tạo điều kiện và cơ hội để con em mình có thể thổ lộ những điều thầm kín với thái độ hợp lý.
 • Về phía cộng đồng và các tổ chức xã hội: có sự thống nhất về nhận thức và thái độ đối với tầm quan trọng của công tác GD SKSS cho HS. Phổ biến kiến thức, tổ chức các mô hình hoạt động hấp dẫn để thu hút HS. gia đình và xã hội cần tạo mọi điều kiện để vị thành niên, thanh niên tích cực học tập, lao động, chủ động tham gia các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe nói chung, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục
 • Về phía bản thân học sinh: tích cực học hỏi để có kiến thức về SKSS tuổi vị thành nien, chủ động thổ lộ để có những lời khuyên bổ ích.

Cách thức thực hiện

 • Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các thông tin về SKSS để thu hút sự quan tâm và trách nhiệm giáo dục, chăm sóc SKSS cho HS. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền
 • Thông qua các hoạt động, nhà trường tổ chức phát động các chiến dịch truyền thông rộng rãi kết hợp cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS tại cộng đồng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức các hoạt động giáo dục, thành lập các câu lạc bộ, các trung tâm tư vấn và các hoạt động giao lưu.
 • Nghiên cứu tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa có sự tham gia của lãnh đạo trong tỉnh, các nhà chuyên môn, các bậc cha mẹ học sinh…
 • Thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, như các điều Luật có liên quan đã quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân sự, Luật Hình sự. Bổ sung các chính sách cần thiết, xác định rõ mô hình tác động, điều chỉnh của chính sách DS-KHHGĐ đối với đối tượng VTN.
 • Tăng cường quản lý của nhà nước trong các hoạt động văn hóa. Ngăn chặn tình trạng sách báo, băng hình xấu đang còn lưu hành trôi nổi trong xã hội. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt là nạn mại dâm, tạo môi trường sống lành mạnh cho HS.
 • Lực lượng gia đình – nhà trường – xã lội cần có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác như: Các cơ sở y tế, Trung tâm Bảo vệ SKBMTE- KHHGĐ, Ủy ban dân số-KHHGĐ, Chi cục phòng chống các tệ nạn xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng… để giáo dục cho tuổi trẻ.

Điều kiện thực hiện

Để thực hiện giải pháp này có hiệu quả, đòi hỏi Hiệu trưởng trường THCS phải có năng lực tổ chức và chỉ đạo; GV phải có năng lực tổ chức thực hiện hoạt động GD SKSS cho HS; phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng GD, có sự phân công rõ ràng tránh chồng chéo hoặc đùn đẩy lẫn nhau giữa các cơ quan đoàn thể làm giảm hiệu quả giáo dục.

3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Các biện pháp trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại, hỗ trợ cho nhau. Vì vậy, cần phải được thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm tạo điều kiện để các ngành tham gia trực tiếp vào việc tổ chức hoạt động giáo dục SKSS-VTN cho HS thực hiện một cách có kết quả. Phát huy cao độ việc thực hiện các biện pháp trên, cần phải có mối liên kết đồng bộ. Có như vậy, mức độ tác dụng giữa các biện pháp sẽ mang lại hiệu quả cao nhất.

3.3. Khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền

3.3.1. Khái quát về khảo nghiệm

Mục tiêu khảo sát

Mục đích của việc khảo sát là nhằm thu thập thông tin đánh giá về tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp quản lý hoạt động GD SKSS cho học sinh THCS Nguyễn Hiền đã được đề xuất, trên cơ sở đó điều chỉnh các giải pháp chưa phù hợp và khẳng định thêm độ tin cậy của các giải pháp được đánh giá cao.

Nội dung, phương pháp, đối tượng khảo sát

 • Xây dựng phiếu trả lời câu hỏi về các mức độ cấp thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất.
 • Đối tượng khảo nghiệm: Chúng tôi tiến hành phát 40 phiếu hỏi cho các đối tượng là CBQL và GV trường THCS Nguyễn Hiền.
 • Cách đánh giá

Sử dụng thang likert với 3 mức độ để khảo sát, số liệu thu được xử lý theo cách cho điểm như sau:

 • Rất cấp thiết, rất khả thi: 3 điểm
 • Cấp thiết, khả thi: 2 điểm
 • Không cấp thiết, không khả thi: 1 điểm

Dựa trên điểm số thu được, tính ĐTB cho các nội dung khảo sát, dựa trên ĐTB tiến hành lượng giá như sau:

 • 1,00 ≤ ĐTB ≤ 1.67: Mức thấp (không cấp thiết, không khả thi)
 • 67 < ĐTB ≤ 2.34: Mức trung bình (cấp thiết, khả thi)
 • 34 <ĐTB ≤ 3,00: Mức cao (rất cấp thiết, rất khả thi)

3.3.2. Khảo sát tính cấp thiết của các biện pháp đề xuất

Bảng 3.1. Tính cấp thiết của các biện pháp khảo sát

Qua khảo sát cho thấy các biện pháp mà chúng tôi đề xuất đều rất cấp thiết với điểm trung bình chung của các biện pháp là 2,35 điểm. 4/6 biện pháp đạt >3.4 điểm. Trong đó cấp thiết nhất là biện pháp số 5 “Huy động các nguồn lực từ cộng động địa phương phục vụ tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh” với điểm trung bình là 2,43. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu. Để hoạt động giáo duc SKSS cho HS phát huy vai trò của nó trong việc cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản, từ đó giúp HS điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình thì một yêu cầu không thể thiếu là kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức giáo dục SKSS cho đội ngũ GV,.. Do đó, yêu cầu tăng cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục SKSS là rất cấp thiết.

Biện pháp “Xây dựng cơ chế phối hợp quản lý giữa giáo dục nhà trường, gia đình, xã hội và bản thân HS” cũng là biện pháp được coi là rất cấp thiết. Sự giáo dục từ phía nhà trường thôi thì chưa đủ, mà cần có sự phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng giáo dục như gia đình HS, các đoàn thể chính trị – xã hội, chính quyền địa phương,… Mỗi chủ thể giáo dục ở đây có vai trò, vị trí khác nhau đối với hoạt động giáo dục SKSS.

3.3.3. Tính khả thi của các biện pháp đề xuất Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền

Bảng 3.2. Tính khả thi của các biện pháp đề xuất

Kết quả khảo sát cho thấy các biện pháp được đánh giá ở mức khả thi với 2.29 điểm.

Biện pháp được đánh giá rất khả thi nhất là biện pháp Đa dạng hóa các hình thức GD SKSS thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với 2.48 điểm. Việc thay đổi hình thức giáo dục SKSS bằng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phong phú, đa dạng, các hoạt động trải nghiệm phù hợp với tâm sinh lý HS THCS giúp cho HS hào hứng tiếp nhận các kiến thức SKSS một cách tự nhiên mà không cảm thấy ngại ngần. Qua đó, thu hút học sinh tham gia tự giác, tích cực, tạo điều kiện cho các em phát huy năng lực bản thân, tự quản, sáng tạo và phát triển những phẩm chất đạo đức, các thói quen hành vi SKSS, sống yêu thương, sống có trách nhiệm và ý thức vươn lên hoàn thiện nhân cách. Cô N.T.N cho biết: “ Tại trường THCS Nguyễn Hiền, các GV đã cố gắng thay đổi, đa dạng hóa cách thức truyền tải các nội dung SKSS đến HS. Chẳng hạn, chúng tôi thành lập câu lạc bộ kết hợp với phòng tư vấn tâm lý học để tư vấn các vấn đề liên quan đến tâm sinh lý, SKSS và những thắc mắc về giới của HS. Bên cạnh phân công, bồi dưỡng GV làm công tác tư vấn tâm lý, nhà trường phân công một số GV dạy môn Sinh học và GD công dân có kinh nghiệm, có kiến thức tốt về các vấn đề SKSS, được tin tưởng làm công tác tư vấn trực tiếp cho những em có những khó khăn, khúc mắc riêng”.

Biện pháp được đánh giá ít khả thi nhất là biện pháp “Huy động các nguồn lực từ cộng động địa phương phục vụ tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh”. Qua phỏng vấn cô N.T.S cô cho hay: “Nguồn kinh phí dành cho hoạt động giáo dục SKSS của nhà trường có hạn, vì ngoài hoạt động giáo dục SKSS nhà trường còn phải cân đối cho các hoạt động khác. Bên cạnh đó, nhiều gia đình học sinh còn khó khăn nên huy động nguồn lực tài chính cũng rất hạn chế”. Đây cũng là tình trạng khó khăn chung của các trường THCS trên địa bàn thành phố Nha Trang nói chung.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Kết quả nghiên cứu thực trạng ở chương 3 cho thấy, tính cấp thiết phải xây dựng các biện pháp quản lý giáo dục SKSS cho HS THCS phù hợp với thực tiễn của trường THCS Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tác giả đề xuất các biện pháp như sau:

 • Tổ chức bồi dưỡng nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh HS về giáo dục SKSS
 • Chỉ đạo đồng bộ các chức năng quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh trường THCS Nguyễn Hiền
 • Tổ chức bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho GV
 • Đa dạng hóa các hình thức GD SKSS thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tích hợp trong môn học và các hoạt động trải nghiệm.
 • Huy động các nguồn lực từ cộng động địa phương phục vụ tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh
 • Xây dựng cơ chế phối hợp quản lý giữa giáo dục nhà trường, gia đình, xã hội và bản thân HS

Kết quả khảo sát các biện pháp cho thấy, các biện pháp trên có tính rất cấp thiết và rất khả thi, có thể áp dụng vào tình hình thực tế của trường THCS Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN

Hoạt động GD SKSS là hình thức tổ chức dạy học và giáo dục mới đối với học sinh. Có thể nói đây là một hoạt động có tác dụng rất lớn trong việc củng cố, nâng cao kiến thức cho học sinh, giúp hình thành và phát triển cho các em kiến thức, k năng, thái độ cần thiết. Quản lý GD SKSS được tiến hành theo các chức năng của hoạt động quản lý đồng thời cần đảm bảo tính hiệu quả thiết thực, thu hút học sinh tham gia, phát huy được những yếu tố ảnh hưởng tích cực, khắc phục những yếu tố ảnh hưởng chưa tốt. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền

Luận văn đã xây dựng được hệ thống cơ sở lý luận của quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho HS trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay, từ việc tổng quan nghiên cứu, các khái niệm cơ bản, một số vấn đề lý thuyết, nội dung quản lý và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động động giáo dục SKSS cho HS trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay.

Luận văn đã tiến hành khảo sát thực trạng hoạt động động giáo dục SKSS cho HS trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay. Qua khảo sát cho thấy nhà trường đã bước đầu quản lý tốt một số các nội dung, song bên cạnh đó còn những tồn tại nhất định như: nhận thức của một bộ phận GV, phụ huynh chưa sâu sắc về vai trò của hoạt động giáo dục SKSS, kế hoạch hoạt động giáo dục SKSS chưa hiệu quả, năng lực tổ chức hoạt động của giáo viên chưa cao, hình thức và phương pháp tổ chức chưa phong phú, khâu kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động giáo dục SKSS chưa được chú trọng và chưa phát huy được vai trò của kiểm tra đánh giá.

Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn tại chương 1 và chương 2, tác giả đã đề xuất 6 biện pháp cụ thể, trong đó chỉ rõ mục đích, nội dung, cách thức và điều kiện thực hiện biện pháp quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho HS trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay. Qua khảo sát cho thấy các biện pháp có tính cần thiết và tính khả thi cao, giữa các biện pháp có mối quan hệ mật thiết và đồng bộ với nhau.

2. KHUYẾN NGHỊ

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Biên soạn mới các tài liệu cập nhập những kiến thức mới về giáo dục SKSS cho học sinh THCS.

Tổ chức các chương trình bồi dưỡng GV và CBQL phục vụ cho hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh THCS và quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh THCS

2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Tăng cường hỗ trợ về cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật, kinh phí cho các trường, các đơn vị có trách nhiệm trong công tác giáo dục SKSS cho HS THCS.

Triển khai kế hoạch bồi dưỡng CBQL theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GD&ĐT, trong đó đặc biệt chú ý nội dung quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh THCS

Sở GD-ĐT cần có kế hoạch phối hợp với các ngành có liên quan: Ủy ban DS-KHHGĐ, Đoàn TNCS HCM, Sở Y tế để tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo, nói chuyện về các chuyên đề về SKSS.

2.3. Đối với các trường THCS Nguyễn Hiền Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền

Tăng cường tổ chức thêm các hoạt động ngoại khóa để bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng cho các em HS.

Xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng giáo dục tham gia vào quá trình giáo dục SKSS cho HS như Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ,…

Chỉ đạo giáo viên đa dạng hóa các phương pháp giáo dục SKSS. Bên cạnh việc cung cấp kiến thức văn hóa cho các em còn cần phải hình thành cho các em các k năng xử lí trong vấn đề tình dục trong thực tiễn.

2.4. Đối với HS THCS

Các em cần chủ động, tích cực nâng cao ý thức tự chăm sóc bản thân nói chung, SKSS nói riêng; chủ động trao đổi, bày tỏ nhu cầu, quan điểm của mình về một số vấn đề liên quan đến SKSS đối với cha mẹ, anh chị em trong gia đình.

Các em cần nâng cao nhận thức của bản thân qua các kênh thông tin chính thức để biến những nhận thức đúng đắn đến thái độ và hành vi bảo vệ SKSS tích cực, an toàn và có trách nhiệm

2.5. Đối với phụ huynh học sinh

Cần có sự theo dõi sát sao những biểu hiện của sự phát triển ý thức tính dục ở con, đồng thời cần chú ý quan sát với những biến đổi tâm sinh lí để hiểu về nhu cầu của con mình. Phụ huynh cũng nên tự học hỏi, bồi dưỡng, cập nhập kiến thức mới về SKSS để có thể hướng dẫn con trước những biến đổi của tuổi dậy thì.

Chủ động trao đổi, hướng dẫn con cách thức giữ gìn vệ sinh thân thể, đồng thời cũng cảnh báo cho con những nguy cơ có thể xảy ra nếu thiếu ý thức và trách nhiệm chăm sóc SKSS của bản thân. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Giáo dục sức khỏe sinh sản ở THPT Nguyễn Hiền

One thought on “Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục ở THCS Nguyễn Hiền

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng giáo dục cho học sinh THCS Nguyễn Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464