Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông ở Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh hiện nay dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Yêu cầu xây dựng các biện pháp quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh hiện nay

2.1.1. Yêu cầu đảm bảo tính mục đích

Để thực hiện nội dung quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT là thực hiện quan điểm giáo dục toàn diện nhằm thiết lập chỉnh thể nội dung giáo dục (nội dung học vấn và các hoạt động thực hiện) cho phép phát triển tối đa các năng lực của học sinh trong điều kiện có sự giới hạn về thời gian và nguồn lực. Do đó, quá trình này nhằm thực hiện mục tiêu kép: mục tiêu của hoạt động giáo dục kỹ năng và mục tiêu quản lý quá trình thể hiện được sự hài hòa, trong đó đồng thời thực hiện mục đích của giáo dục THPT. Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Thông qua quá trình này, người lãnh đạo các trường phổ thông phải biết phân tích cụ thể các mục tiêu của hoạt động giáo dục kỹ năng sống để thực hiện đạt kết quả tốt nhất. Từ đó, việc đề xuất các biện pháp giáo dục thông qua các hoạt động giáo dục để thiết kế nội dung cho từng chủ đề, chủ điểm.

2.1.2. Yêu cầu đảm bảo tính khoa học 

Quản lý giáo dục nói chung và quản lý giáo dục kỹ năng sống nói riêng tồn tại và phát triển với tư cách là một hệ thống mang tính khoa học. Vì vậy, quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cũng là một hệ thống đòi hỏi tính khoa học cả về phương diện lý thuyết và thực tiễn.

Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học của việc xây dựng các biện pháp quản lý đòi hỏi: Xác định rõ các yếu tố cấu trúc, mô tả cụ thể các yếu tố cấu trúc của hệ thống mới được thiết lập từ sự tích hợp trong quản lý.

Như vậy, có thể hiểu, việc đảm bảo tính khoa học thể hiện ở sự nhất quán giữa các biện pháp quản lý quá rình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh với hệ thống lý luận của khoa học quản lý giáo dục.

Đảm bảo tính khoa học trong xây dựng biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh giúp nhà trường quản lý, chuẩn hóa các bước trong quy trình giáo dục kỹ năng sống và thuận lợi trong tổ chức thực hiện kế hoạch. Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được tiến hành bảo đảm tính chỉnh thể thống nhất, từ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức cũng như các lực lượng tham gia vào quá trình này, nhằm hình thành, phát triển các kỹ năng, củng cố các thói quen hành vi chuẩn mực cho sinh viên.

Quán triệt thực hiện tốt yêu cầu này, khi xây dựng kế hoạch quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống, đòi hỏi các chủ thể quản lý trước hết phải xây dựng đội ngũ cán bộ trường học, phải bám chắc vào nội dung, kế hoạch chung của công tác giáo dục. Trên cơ sở nắm chắc kế hoạch, nội dung giáo dục đã đề ra; quá trình tổ chức thực hiện phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp quản lý, phải làm tốt công tác dự báo, xây dựng và hướng dẫn học sinh nêu cao sự làm chủ bản thân, đề cao tự  ý thức trong suy nghĩ và hành động.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Giáo Dục

2.1.3. Yêu cầu đảm bảo tính đồng bộ và khả thi Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Yêu cầu này đòi hỏi phải căn cứ vào nhiệm vụ dạy học, giáo dục, căn cứ vào tình hình, đối tượng học sinh để thiết kế xây dựng chương trình, nội dung dạy học, giáo dục trong đó có giáo dục kỹ năng sống cho phù hợp và phải chỉ rõ mục đích cần là đạt tới để nhà trường tổ chức triển khai thực hiện.

Biện pháp được xác định phải có tính đồng bộ, khả thi khi, thỏa mãn được các yếu tố liên quan ràng buộc. Có nhiều yếu tố ràng buộc đối với việc thực thi một biện pháp như: pháp luật, quyền hạn, đạo đức, văn hóa, thời gian, con người, tài chính,… Dễ dàng chúng ta nhận thấy, nếu một biện pháp nào đó, hoặc không phù hợp với các quy định của pháp luật sẽ là những biện pháp không khả thi.

Để quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT có tính hệ thống, đồng bộ và khả thi cao đòi hỏi các biện pháp được đề xuất phải phù hợp với các quy định về chức năng, nhiệm vụ của trường THPT, thẩm quyền của nhà giáo trong thực hiện chức năng nhiệm vụ dạy học và giáo dục.

Khi đề xuất các biện pháp phải chú ý đến điều kiện để thực hiện biện pháp. Trong đó, cần xác định rõ những yếu tố ảnh hưởng đến tính khả thi đối với biện pháp như thế nào. Cụ thể phải được xác định: Nhân lực để thực hiện biện pháp, thời gian và không gian để thực hiện biện pháp, các hoạt động cơ bản phải triển khai, các nguồn lực vật chất, tài chính cần khai thác, huy động để thực hiện các hoạt động, các rào cản của phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo,…

2.1.4. Yêu cầu kết hợp sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng quản lý

Yêu cầu này đòi hỏi phải sử dụng sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các cá nhân trong quản lý để bảo đảm cho quá trình giáo dục đạt được chất lượng theo mục tiêu đã xác định. Nhà quản lý phải xác định và huy động được các lực lượng đông đảo tham gia công tác quản lý, huy động nhân tài vật lực cho quản lý, nhằm vào thực hiện tốt mục tiêu quản lý. Các biện pháp quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, một mặt phải phát huy vai trò các tổ chức, các lực lượng; mặt khác, phải chú trọng phát huy vai trò tự giáo dục kỹ năng sống của học sinh trong mọi điều kiện cho phép.

2.1.5. Yêu cầu đảm bảo sự phù hợp với đặc điểm của nhà trường

Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phải tính căn cứ vào đặc điểm thuận lợi, khó khăn về nhân lực, vật lực của nhà trường. Trong quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phải kết biết hợp chặt chẽ giữa trang bị kiến thức với rèn luyện hình thành, phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh. Các trường cần phải xác định đúng mục tiêu, chương trình,  nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục phù hợp với điều kiện của trường mình. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cần phải kết hợp các hoạt động chính khóa và hoạt động ngoại khóa cho phù hợp với đối tượng, tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh.

2.2. Biện pháp quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh hiện nay Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

2.2.1. Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh về kỹ năng sống

Giáo dục học sinh kỹ năng sống là biện pháp có vai trò quan trọng, có ý nghĩa tiền đề trong quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Nhận thức là cơ sở của hành động, có nhận thức đúng đắn thì sẽ chỉ đạo và định hướng hoạt động thực tiễn đúng đắn và có cơ sở khoa học, trách nhiệm cao; do vậy, để quản lý tốt quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nhất thiết phải tổ chức một cách khoa học quá trình giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh về nhiệm vụ, nội dung giáo dục kỹ năng sống. Nội dung tổ chức một cách khoa học quá tình giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh về nhiệm vụ, nội dung giáo dục kỹ năng sống là một vấn đề rất quan trọng và cần thiết để giúp học sinh tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường giáo dục và quản lý.

Trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông Quận Bình Tân hiện nay cần tập trung vào các nội dung cơ bản như sau:

Tổ chức phổ biến, giáo dục làm cho học sinh nhận thứ đúng về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của kỹ năng sống đối với mỗi công dân, nhất là thế hệ trẻ trong thời đại mới. Đó là một trong những điều kiện cần thiết để sống nhân ái, lạc quan, học tập tích cực, lao động tốt, quan hệ xã hội đúng chuẩn mực, có tâm thế đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, có bản lĩnh và linh hoạt trong xử lý các tình huống; phát triển và hoàn thiện nhân cách, đồng thời làm tốt nghĩa vụ đối với xã hội, cộng đồng, nhà trường và chính gia đình thân yêu của mình. Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Trang bị cho học sinh các giá trị đạo đức, giá trị truyền thống của dân tộc, đó là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, anh hùng, bất khuất trong đấu tranh, cần cù, sáng tạo trong lao động, đặc biệt là giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời phải cập nhật những giá trị mà cuộc sống thực tiễn đang đặt ra như tinh thần dám nghĩ, dám làm, độc lập, sáng tạo, có chính kiến, có tư duy phê phán, tự lập thân lập nghiệp; sống có kỷ cương, thực hiện nghiêm nếp sống văn minh.

Giáo dục, bồi dưỡng cho họ hệ thống tri thức về lối sống, nếp sống mới, đức tính nhân văn, tinh thần hợp tác; luôn quan tâm đến người khác, sẵn sàng cứu giúp người khó khăn, hoạn nạn. Trong quan xã hội, sống có tình, có nghĩa, trung thực, thủy chung là phẩm chất quý giá của con người Việt Nam và cũng là chuẩn mực đạo đức, lối sống mà người học sinh cần có trong thời đại mới.

Nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh hiện nay rất phong phú, đang được các nhà giáo dục, các nhà quản lý quan tâm, đang đòi hỏi cấp thiết phải trang bị và rèn luyện cho học sinh thông qua nhà trường, qua đời sống  thực tiễn. Điều mong muốn là giúp các em có được nhận thức và kỹ năng thực hiện hành vi của mình một cách đúng chuẩn mực, phù hợp, đạt tới mục tiêu giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển xã hội.

Việc thực hiện các nội dung giáo dục đặt ra, có thể thông qua nhiều phương pháp, hình thức đa dạng phong phú, như thông qua thảo luận, phản biện, trao đổi quan điểm sống, phát biểu nguyện vọng, tâm tư tình cảm giữa các em với nhau trong từng nhóm, lớp, khối, trường; có thể tổ chức hội thảo chuyên đề, diễn đàn tuổi trẻ,… Qua đó, các em có thể trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm sống, vì rằng học sinh cùng trang lứa thường dễ đồng cảm với nhau.

Đặc biệt cần quan tâm tổ chức các câu lạc bộ theo môn học. Một số ví dụ về các hoạt động câu lạc bộ theo môn học sau đây:

Môn Toán: Sinh hoạt dưới hình thức báo dán và ra tập san theo tháng, đề cập chủ yếu đến phương pháp học bộ môn, các bài toán tiêu biểu – các cách giải hay, hai tháng tổng kết một lần, khen thưởng các cá nhân xuất sắc. Môn Vật lý: Sử dụng máy chiếu projector làm các thí nghiệm ảo, giải thích các hiện tượng vật lý qua mô hình, chế tạo máy đơn giản. Môn Sinh học: Hàng tháng đưa chủ đề để học sinh nghiên cứu rồi tổ chức thảo luận như: hãy sống tiết kiệm vì một môi trường bền vững. Môn Ngữ văn: Tổ chức câu lạc bộ thơ – nhạc, chiếu phim minh hoạ các tác phẩm văn học trong chương trình chính khóa. Môn Lịch sử: Xem phim về các tư liệu lịch sử, văn hoá; về cuộc  đời hoạt  động của Bác; thăm viện bảo tàng; hưởng ứng cuộc thi viết; tổ chức các sân chơi “Hành trình văn hoá” liên quan đến kiến thức bộ môn. Môn Địa lý: Giáo dục các em về tình yêu biển đảo quê hương, tìm hiểu danh lam thắng cảnh thông qua cuộc thi viết và trả lời về nội dung kiến thức. Môn Giáo dục công dân: Giáo dục các em hiểu biết về pháp luật, những ứng xử và tình cảm chuẩn mực giữa con người với con người.

Trên cơ sở tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh về nội dung giáo dục kỹ năng sống, các trường trong Quận Bình Tân cần phải xây dựng cho học sinh có niềm tin về các chuẩn mực đạo đức, lối sống, các giá trị, các kỹ năng hành động. Điều đó đòi hỏi nhà trường cần vận dụng tổng hợp các phương pháp dạy học, giáo dục, đồng thời kết hợp tốt các phương pháp quản lý giáo dục. Mặt khác, cần sáng tạo ra nhiều hình thức tổ chức giáo dục, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, kết nghĩa. Thực hiện tốt hoạt động thi đua, biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt; tổ chức các buổi diễn đàn, sinh hoạt; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chung với giáo dục riêng, đặc biệt với những học sinh “cá biệt”. Thông qua đó bồi dưỡng cho học sinh những cảm xúc, tình cảm, thái độ tôn trọng các giá trị chuẩn mực, biết kế thừa và phát huy những tinh hoa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời biết tiếp thu những giá trị mới của thời đại. Vấn đề đặt ra là, chủ thể quản lý phải thiết lập kế hoạch giáo dục, bảo đảm tính khoa học, tính khả thi, chú ý cập nhật những nội dung của quy chế, quy định mới vào nội dung giáo dục kỹ năng sống nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng niềm tin, xây dựng thái độ làm cơ sở, tiền đề cho việc rèn luyện các kỹ năng sống cho học sinh một cách thuận lợi.

2.2.2. Kế hoạch hóa hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Lập kế hoạch và triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh có tầm quan trọng hàng đầu. Có thể nói, đây là biện pháp có ý nghĩa liên kết toàn bộ các hoạt động tổ chức quản lý, điều hành quá trình giáo dục.

Việc xây dựng kế hoạch là hoạt động đầu tiên của chủ thể quản lý. Việc xây dựng kế hoạch giúp các lực lượng giáo dục có cái nhìn tổng thể, bao quát toàn diện sự phát triển của nhà trường và của học sinh, thấy được mối quan hệ tương tác giữa các bộ phận. Thông qua đó, giúp chủ thể quản lý, các lực lượng giáo dục ra những quyết định chính xác, điều chỉnh và lựa chọn những phương án tối ưu, vừa tiết kiệm được nhân lực, vật lực, tài chính mà vẫn đạt tới hiệu quả tối đa của quá trình giáo dục. Đồng thời, việc lập kế hoạch còn giúp cho các lực lượng giáo dục có thể xây dựng những tiêu chí đo lường, kiểm tra, xác định được các trạng thái  trung gian cũng như trạng thái cuối cùng của học sinh.

Chủ thể quản lý giáo dục phải thiết kế kế hoạch giáo dục một cách khoa học, đảm bảo tính khả thi cao, thường xuyên cập nhật những nội dung, văn bản pháp quy mới vào trong nhiệm vụ, nội dung giáo dục kỹ năng sống nhằm nâng cao nhận thức toàn diện cho học sinh.

Nhà trường, phải kết hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong nhà trường; phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình học sinh trong giáo dục, quản lý tư tưởng, và kỷ luật học sinh nhất là khi học sinh nghỉ tết, nghỉ hè; phát hiện sớm những dấu hiệu vi phạm kỷ luật để có biện pháp ngăn chặn không để gây hậu quả nghiêm trọng, khi xảy ra vi phạm nội quy phải xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng lỗi vi phạm, nghiêm túc kiểm điểm tìm ra nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm, đề ra biện pháp khắc phục, nhanh chóng ổn định nề nếp cho học sinh.

Kế hoạch quản lý quá trình giáo dục có thể được phân chia ra nhiều loại khác nhau như: Kế hoạch tuần, tháng; kế hoạch học kỳ, năm học; kế hoạch khóa học. Kế hoạch phải được xác định rõ ràng, cụ thể như: xác định mục tiêu, chương trình, nội dung, biện pháp tiến hành, những điều kiện, phương tiện bảo đảm, trong thời gian ấn định, các lực lượng tham gia… cho đến cách thức phối hợp giữa tổ chức Đảng, Đoàn, tổ chức chính quyền, các lực lượng trong nhà trường và cộng đồng, xã hội. Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Kế hoạch quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống được sử dụng nhằm mục đích giúp các lực lượng tập trung nguồn lực hướng tới việc thực hiện nhiệm vụ, nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đạt tới mục tiêu đã xác định.

Để thực hiện tốt kế hoạch hóa trong quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cần thực hiện tốt các yêu cầu sau:

Thứ nhất, việc xây dựng kế hoạch quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống phải đảm bảo tính thống nhất giữa mục tiêu, nội dung và xác định rõ từng phương pháp, biện pháp, điều kiện, phương tiện cần thiết cho các lực lượng giáo viên của nhà trường và các em học sinh. Cần phối hợp giữa các lực lượng, phát huy các nguồn lực giáo dục, quản lý việc phối hợp cả về số lượng và chất lượng giáo dục của các lực lượng. Nội dung kế hoạch quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh còn phải thể hiện mối quan hệ hợp tác, liên kết giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục kỹ năng sống. Trong xây dựng kế hoạch quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cần được tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm và cấp thiết nhất đang đặt ra đối với quá trình giáo dục của nhà trường. Việc xây dựng kế hoạch còn phải thể hiện sự chú ý đặc biệt đối với những vấn đề bức xúc, nổi cộm đặt ra trong hoạt động quản lý của trường học nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phải thực hiện đúng quy trình, bao gồm các khâu thực hiện cho phù hợp, qua đó giúp cho các lực lượng quản lý thực hiện chức năng kế hoạch hóa của mình một cách thuận lợi. Trong xây dựng một kế hoạch quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phải tiến hành theo những khâu cơ bản như:

Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn, yêu cầu của cấp trên về phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đáp ứng nhu cầu về trình độ và nhân cách con người mới.

Nắm tình hình, phân tích điều kiện thực tế, đặc điểm học sinh của các nhà trường, đây là cơ sở quan trọng để xác định những nội dung cơ bản tiếp theo của các kế hoạch. Phải bắt đầu từ việc phân tích đúng tình hình, điều kiện thực tế của nhà trường; phải nhận diện được đặc điểm về sinh lý, tâm lý học sinh, đặc điểm dân tộc, tập quán sinh hoạt và những yêu cầu học tập, rèn luyện của học sinh. Mặt khác phải thấy được những yếu tố tác động đến quá trình giáo dục nói chung và quá trình giáo dục kỹ năng sống nói riêng. Qua đó biết phát huy những yếu tố thuận chiều, khắc phục những yếu tố khó khăn, trái chiều, cản trở đối với việc thực hiện quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Tổ chức các lực lượng trong việc thực hiện kế hoạch quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, cần chú trọng và phát huy các lực lượng nòng cốt, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì. Cần phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng, xác định rõ các thành phần tham gia vào quá trình giáo dục kỹ năng sống; cần phân công và xác định trách nhiệm một cách cụ thể cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm.

Hình thành kế hoạch, trong đó phải xác định rõ mục tiêu của quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đồng thời phải xác định rõ nội dung, chương trình hoạt động; trong đó cần xác định các hoạt động cơ bản và thứ tự thực hiện các hoạt động; xác định thời gian thực hiện từng hoạt động; xác định các lực lượng tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, tài chính bảo đảm cho từng hoạt động; phân công phụ trách các công việc, các hoạt động; quy định hợp đồng, phối hợp giữa các lực lượng; quy định việc kiểm tra đánh giá, chế độ báo cáo kết quả; những biện pháp điều chỉnh, triển khai tiếp tục công việc; quy định tổng kết, rút kinh nghiệm.

Thứ ba, kế hoạch phải được thực hiện thường xuyên và liên tục trong cả năm học, khóa học. Trước hết, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp phải trực tiếp điều hành, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch theo đúng thời gian đã quy định. Đồng thời, động viên, khuyến khích mọi lực lượng bằng nhiều hình thức khác nhau để họ thấy được vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó tự giác tham gia quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Bên cạnh đó cũng phải sâu sát kịp thời phát hiện những hiện tượng sai trái để chấn chỉnh, uốn nắn.

Các tổ bộ môn trong nhà trường trực tiếp lên kế hoạch chỉ đạo, quản lý bộ phận của mình phụ trách. Cần bố trí, sắp xếp các bộ phận và các cá nhân cho đúng người, đúng việc; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho từng bộ phận, từng cá nhân trong nhà trường; đồng thời phân phối hợp lý các nguồn lực cho từng hoạt động một cách phù hợp. Cần xác định cơ chế phối hợp giữa các bộ phận, cá nhân trong đơn vị với các lực lượng giáo dục, các tổ chức trong nhà trường để đạt hiệu quả cao trong quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nhất là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, bộ phận Đoàn Thanh niên. Trong từng giai đoạn, các tập thể, các bộ phận cần tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh chặt chẽ. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, các cá nhân thực hiện tốt kế hoạch, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Tóm lại, các bộ phận, các tổ chức cho đến cá nhân phải nắm chắc kế hoạch, đặc điểm tình hình của trường học và đối tượng học sinh. Vấn đề đặt ra là, thực hiện quản lý theo kế hoạch cần chặt chẽ, nghiêm  túc, mang tính liên tục và toàn diện, đồng thời cần có sự sáng tạo, linh hoạt cao, có như thế mới đạt được hiệu quả trong thực hiện kế hoạch.

2.2.3. Tổ chức bồi dưỡng cho các lực lượng sư phạm về khả năng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Lực lượng sư phạm có vai trò quyết định đến chất lượng giáo dục, do đó trước hết nhà trường cần tăng cường bồi dưỡng năng lực cho các chủ thể tham gia giáo dục KNS và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường THPT.

Với đặc trưng riêng, khác với hoạt động dạy trên lớp, người thực hiện nhiệm vụ giáo dục kỹ năng sống thông qua tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh cần có một số phẩm chất và khả năng nhất định. Chính vì vậy cần lựa chọn người có đủ điều kiện để phụ trách mảng hoạt động này của trường. Người thực hiện nhiệm vụ giáo dục kỹ năng sống và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh ở cấp trường hay ở lớp, người đó có thể là cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm hoặc học sinh, nhưng đều cần có một số tiêu chuẩn như: Năng lực tổ chức, hình thức khá, khả năng diễn đạt tốt, yêu thích hoạt động, tâm huyết, yêu quý trẻ, khoan dung, dễ gần, có thói quen làm việc trách nhiệm, có sức khoẻ, tính linh hoạt, thích ứng với tình huống mới, có sự sáng tạo và dám đổi mới. Đặc biệt, đó là người có khả năng tập hợp con người, huy động các lực lượng tham gia hoạt động.

Một trong những cách thức bồi dưỡng lực lượng là tổ chức tập huấn. Trong thực tế, việc bồi dưỡng ở trường phổ thông còn ít và sự tổ chức cho các lực lượng sư phạm tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng sống không thường xuyên nên kinh nghiệm tổ chức các hoạt  động còn hạn chế. Về mặt hoạt động còn hình thức đơn điệu, chưa hiệu quả, nên chưa tạo môi trường để giáo viên học cách thức tổ chức. Do đó phải bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ cốt cán về giáo dục kỹ năng sống và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để họ cập nhật kiến thức mới, phát triển một số kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức và qua đó chính họ được phát triển, từ đó yêu thích công việc của mình, đồng thời đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Về tổ chức lực lượng tập huấn, lãnh đạo nhà trường cần chọn người có năng lực phổ biến, hướng dẫn cho các giáo viên, học sinh có khả năng, sau đó giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp, đoàn lại tiếp tục nhân lên cho các học sinh khác. Công tác tập huấn đòi hỏi phải thực hiện nhiều công việc như: Biên soạn tài liệu, cung cấp tài liệu, mời tham gia các hội thảo, tập huấn của các cấp cao hơn, giao lưu học hỏi các mô hình tốt, tổ chức các hình thức đào bồi dưỡng tại chỗ, có thể ở tại trường hoặc hình thức dã ngoại; mạnh dạn giao nhiệm vụ cho cá nhân, có sự giám sát, kiểm tra.

Về nội dung tập huấn, cần đi vào cụ thể, dạy một số môn để bổ trợ cho người tổ chức có thêm vốn kỹ năng như: kỹ năng ứng xử, cắm hoa, cắt chữ, sử dụng đàn ghi ta, nghệ thuật thuyết trình, giao tiếp v.v…. Bên cạnh việc tổ chức tập huấn để nâng cao năng lực cho chủ thể tham gia vào công tác giáo dục KNS và tổ chức hoạt  động giáo dục ngoài giờ lên lớp, vấn đề tiếp theo cũng không kém phần quan trọng là tạo động lực làm việc cho  đội ngũ này. Muốn vậy, cần phân công cụ thể,  động viên, khen thưởng kịp thời đối với họ. Muốn chọn  được người “tài” bên cạnh việc động viên bằng tinh thần cần có sự hỗ trợ về vật chất tuỳ theo điều kiện của trường, lớp. Cần có sự phân công cụ thể, giao trách nhiệm, chịu trách nhiệm trả thù lao. Đây cũng được coi là biện pháp tích cực để nâng cao trách nhiệm và sự nhiệt tình của giáo viên và học sinh tham gia giáo dục kỹ năng sống và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông quan hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là hoạt động mang yếu tố “động”, bởi vậy người tổ chức hoạt động phải luôn trau dồi về các mặt, vấn đề cốt lõi là phải ý thức được trách nhiệm và yêu cầu công việc để đáp ứng với xu thế phát triển. Bên cạnh đó còn có thể tổ chức cho học sinh các buổi đi thực tế, tham quan, dã ngoại, du lịch về nguồn để các em sẽ chứng kiến tận mắt những nét đẹp và thực tế sinh động của những trang sử hào hùng của dân tộc. Điều đó cũng minh chứng cho câu nói “trăm nghe không bằng một  thấy”, sẽ giúp các em nhớ lâu hơn, hiểu rõ hơn, thấm nhuần tư tưởng tốt hơn và đó chính là tín hiệu để lý giải hiệu quả sẽ tốt hơn.

Việc giáo dục cho học sinh cần chú ý thông qua tổ chức kỷ niệm các ngày kỷ niệm truyền thống, văn hoá, lịch sử trong năm học. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngay từ đầu năm học, các trường đã lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 2/9; 20/10; 20/11; 22/12; 9/1; 3/2; 8/3; 26/3; 10/3 âm lịch; 30/4; 1/5; 19/5; 27/7… Tùy theo điều kiện từng trường, việc tổ chức các hoạt động này cần vận dụng các biện pháp và hình thức cho đa dạng, linh hoạt.

2.2.4. Tổ chức chặt chẽ và khoa học các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Vấn đề cơ bản của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh không chỉ giúp các em nhận thức được tính nhân đạo sâu sắc trong quan hệ giữa những con người trong xã hội, những yêu cầu về những chuẩn mực xã hội mà còn đòi hỏi các em phải có kỹ năng thích ứng, cách sống cư xử với nhau có văn hóa. Điều đó được thể hiện rõ nét ở kỹ năng hành xử trong đời sống gia đình, nhà trường và cộng đồng, xã hội. Song muốn hình thành các kỹ năng sống cho học sinh thì đòi hỏi phải tổ chức chặt chẽ và khoa học các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho các em. Trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, cần đảm bảo tính hệ thống, phù hợp với quy luật nhận thức, phù hợp đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh; cần đi từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp; từ chỗ chưa có kỹ năng đến chỗ có kỹ năng, từ kỹ năng chưa thuần thục đến kỹ năng có sự thuần thục…

Trước hết, cần thông qua quá trình dạy học, phát huy tinh thần dân chủ gắn với đổi mới phương pháp dạy và học để rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Bằng việc tăng cường kiểm tra, phát vấn, giao việc cho các em, qua đó góp phần giúp các em có khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ nói một cách có hệ thống, tự tin khi trình bày trước tập thể. Phát động trong học sinh tham gia dự thi làm đồ dùng dạy học, bài trình bày phát biểu sau các tiết học. Đây là cách để kiểm tra mức độ vận dụng của học sinh đồng thời cũng là cơ hội để các em tham gia cải tiến giờ dạy có chất lượng cao hơn. Thầy, cô giáo phải có phương pháp giảng dạy tích cực để cho học sinh tích cực. Bởi vì trong một lớp học, số “học sinh tích cực” rất là ít, thường là những em có học lực và hạnh kiểm khá – giỏi, còn đa số là thụ động. Đổi mới phương pháp giảng dạy sao cho có thể lôi cuốn tất cả học sinh tham gia. Tổ chức một số hoạt động sáng tạo, phát huy trí tuệ và năng lực hoạt động của học sinh như thuyết trình, lập báo cáo, làm mô hình kỹ thuật, viết phần mềm tin học, sáng tác thơ văn… Các tổ bộ môn cũng sẽ giao một số đề tài nghiên cứu nhỏ cho học sinh thực hiện như: sưu tầm tranh ảnh, tài liệu theo chủ đề… Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Cần tạo thêm sân chơi cho học sinh, các em tuỳ vào sở trường của bản thân có thể tham gia các CLB như CLB Tin học, CLB Thơ văn,… Triển khai giới thiệu cho học sinh những giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của địa bàn học sinh sinh sống, như “Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá trên vùng đất TP mang tên Bác. Trong những buổi ngoại khoá, chào cờ đầu tuần nhà trường tổ chức lồng ghép kể chuyện về tấm gương các danh nhân, anh hùng liệt sĩ tiêu biểu của quê hương. Hoàn thiện nhân cách cho học sinh bằng cách phát động các phong trào “Không nói tục chửi thề”, “Gọi bạn xưng tên”, “Kính trên nhường dưới, lễ phép với thầy cô giáo, người lớn tuổi”…

Cần tạo điều kiện cho học sinh được tham gia các hoạt động trong nhà trường một cách chủ động, qua đó các em được bộc lộ quan điểm, rèn luyện các kỹ năng và hình thành quan hệ tốt trong giao tiếp với thầy cô và bạn bè. Tổ chức những hoạt động như hội chợ (vào dịp lễ, tết), hội thảo về phương pháp học tập, các buổi văn nghệ, trò chơi… để học sinh tự tham gia nhằm rèn luyện kỹ năng mềm để ứng dụng vào cuộc sống như thuyết trình, xây dựng hình ảnh bản thân, phương pháp làm việc nhóm…

Giáo dục kỹ năng sống không phải chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà là nhiệm vụ của toàn xã hội. Đối với các em học sinh, hình thành ở các em những biểu hiện cách cư xử đúng mực, có những hành vi thái độ và ý thức tự giác trong mọi công việc, các thói quen tốt được hình thành bền vững, có khả năng di chuyển hành vi và thói quen sang tình huống mới, điều kiện mới.

Để thực hiện việc tổ chức chặt chẽ và khoa học các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, thì vấn đề đặt ra đòi hỏi các tổ chức xã hội, đoàn thanh niên quan tâm trước tiên là phải phối hợp với ngành giáo dục – đào tạo trong việc bồi dưỡng kiến thức và thực tiễn kỹ năng sống cho đội ngũ giáo viên. Thông qua tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về lối sống nhân cách, đạo  đức, về tình yêu, hôn nhân gia đình, về các hoạt động từ thiện xã hội cho học sinh khi nhà trường yêu cầu, tạo điều kiện cho học sinh tham gia vào các hoạt động thực tiễn về cuộc sống thực tế của các em.

Chương trình hoạt động phổ biến kiến thức về giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh, nó có tầm quan trọng đặc biệt, qua đó thiết lập được mối liên hệ chặt chẽ, cụ thể giữa nhà trường với gia đình học sinh để đảm bảo kiểm tra, uốn nắn kịp thời những hành vi sai lệch của học sinh. Với định hướng này, hoạt  động giáo dục kỹ năng sống ngoài giờ lên lớp của nhà trường phổ thông sẽ có được môi trường thuận lợi. Việc dạy kỹ năng sống của người thầy sẽ không còn đơn thuần là dạy chữ và nội dung học của học sinh sẽ không xa rời hoàn cảnh, điều kiện thực tế.

Như vậy, thông qua tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, thông qua các tình huống thực tế, học sinh  được tham gia ở mọi khâu, mọi quá trình giáo dục và là chủ thể của các hoạt động. Kiến thức kỹ năng sống được hình thành ở người học đã được tiếp nhận bằng con đường xã hội; kĩ năng ứng xử bước  đầu đã được thể nghiệm ở các tình huống giáo dục; thái độ, niềm tin về cuộc sống của học sinh có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Để cho các em có sự nhìn nhận đa chiều hơn về sự việc, giáo viên cần đưa ra thật nhiều tình huống giả định để các em phân tích, tranh luận và luận giải vấn đề một cách thấu đáo nhất. Ngoài ra, để làm tốt nội dung này hơn, thì cần mời chuyên gia đầu ngành đến để tư vấn, trò truyện, đưa ra ý kiến giúp các em nhận thức thấu đáo hơn.

Do tính chất  đa dạng và phức tạp của công tác giáo dục kĩ năng sống, cho nên  đòi hỏi cần có các giải pháp tổng thể. Phải kết hợp tốt giáo dục kỹ năng sống trong mối liên hệ chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình, giáo dục xã hội. Phải coi việc giáo dục kỹ năng sống, giáo dục nhân cách là sự nghiệp, công việc của toàn xã hội, của nhà nước và mỗi cộng đồng, của từng gia đình và mỗi công dân. Giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường là công việc quan trọng của đội ngũ thầy giáo, cô giáo, đồng thời là trách nhiệm của ngành giáo dục và đào tạo và các ngành có liên quan. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các ngành, các cấp phải luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức hỗ trợ và tạo điều kiện cho công tác giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh.

2.2.5. Phát huy vai trò các lực lượng và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Phát huy vai trò của các lực lượng trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Biện pháp này có vai trò, tác dụng tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quyết định đến hiệu quả quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Trên cơ sở phát huy cao nhất vai trò của các tổ chức, các lực lượng giáo dục để tạo ra sức mạnh toàn diện và thống nhất trong toàn trường, nhằm thực hiện thành công mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Trong quản lý, người cán bộ chủ trì ở trường học cần phải xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ từng tổ chức, từng bộ phận; xác định cơ cấu, cơ chế hoạt động, mối quan hệ của từng bộ phận, từng lực lượng. Cần xây dựng, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức chi bộ đảng, hội đồng sư phạm nhà trường, đoàn thanh niên,… nhằm phát huy tốt vai trò trách nhiệm, giữ vững định hướng, mục tiêu giáo dục. Để quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đạt kết quả cao, trước hết nhà trường và các bộ phận đoàn thể phải là chỗ dựa tinh thần, nội bộ trong toàn nhà trường phải đoàn kết thống nhất.

Coi trọng việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm, chính họ là chủ thể giáo dục kỹ năng sống đồng thời là chủ thể quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Do đó, trước hết phải đoàn kết thống nhất trên cơ sở của sự phân công, phân nhiệm rõ ràng; bên cạnh đó phải thực hiện tốt mối quan hệ trên dưới; lãnh đạo với phục tùng. Cán bộ quản lý, giáo viên phải là những tấm gương mô phạm, có năng lực, gương mẫu trong các phong trào, các hoạt động, biết phát huy và tận dụng hết khả năng, sở trường, năng khiếu của học sinh, ưu thế của trường học hướng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu hoạt động giáo dục đã đề ra. Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Đối với các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường, cần chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình và có biện pháp tổ chức trong bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho các chủ thể quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Về nội dung bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý bao gồm: Những tri thức khoa học quản lý giáo dục, các giá trị, chuẩn mực xã hội, hệ thống các kỹ năng sống, phương pháp giáo dục… Có thể bồi dưỡng thông qua các hình thức sinh hoạt, diễn đàn, hội thảo, nhất là thông qua các đợt tập huấn.

Cán bộ quản lý của nhà trường cần chủ động phối hợp, kết hợp với giáo viên bộ môn, cán bộ đoàn luôn quan tâm, nắm chắc đặc điểm tâm sinh lý, vốn sống, kinh nghiệm, trình độ nhận thức, thái độ, phương pháp học tập để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh một cách sát hợp.

Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là quá trình đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, cụ thể, tỉ mỉ và dày công uốn nắn. Do đó yêu cầu đặt ra đối với người giáo viên và cán bộ quản lý phải là người có văn hóa quản lý, có cái tâm trong sáng, có tầm nhìn bao quát, có trình độ, kỹ năng quản lý. Trên cơ sở nắm chắc tình hình nhiệm vụ, đối tượng tác động sư phạm thì phải có năng lực phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa và khả năng dự báo; đồng thời có năng lực trong thực hiện nghiệp vụ quản lý thể hiện ở việc tổ chức, thực hiện kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát.

Đối với các tổ chức quần chúng trong nhà trường có vai trò rất quan trọng trong hoạt động giáo dục, trong quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống học sinh THPT trên địa bàn Quận Bình Tân. Với các hoạt động phong phú, đa dạng và sinh động như: “Xây dựng chi đoàn tiêu biểu”, “Giờ học tốt”, “Tháng Thanh niên”, tham gia chiến dịch hè tình nguyện “Hoa phượng đỏ”,… Chính thông qua các phong trào đó sẽ phát huy được vai trò của đoàn viên Đoàn thanh niên của mỗi trường học. Vấn đề đặt ra là, để giữ vững và tiếp tục nâng cao năng lực quản lý của các tổ chức quần chúng thì cần phải sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình trong các trường của Quận.

Phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Ở lứa tuổi THPT, về mặt sinh lý cơ thể cũng  như đời sống tâm lý của các em có những biến đổi rất mạnh mẽ. Đây là thời kỳ có sự khủng hoảng trong quá trình phát triển của tuổi thanh thiếu niên. Ở giai đoạn này, các em thường muốn thử nghiệm khả năng, mong muốn của cá nhân mình vào thực tiễn cuộc sống. Trong khi vốn sống còn nghèo nàn, khả năng suy xét nông cạn nên thường dẫn đến những va vấp, gây những hậu quả tai hại cho bản thân và gia đình. Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, nhiều em ở độ tuổi này đã sa vào các tệ nạn xã hội như trộm cắp, trấn lột, nghiện hút… làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Để việc giáo dục gia đình có hiệu quả tốt, các bậc cha mẹ cần quan tâm xây dựng một gia đình đầy đủ toàn vẹn, trong đó mọi thành viên có nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau. Xây dựng một phong cách sinh hoạt có nề nếp, phù hợp nhu cầu hứng thú nhằm phát huy những mặt tích cực của trẻ. Đặc biệt cha mẹ, người lớn phải giữ uy tín vai trò gương mẫu của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhà trường, đoàn thể để nắm được mục đích giáo dục, có sự phối hợp chặt chẽ. Cụ thể:

Tham gia tích cực vào hội phụ huynh của trường, quan tâm giúp đỡ nhà trường xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện dạy học để nhà trường có điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục. Những cuộc họp do nhà trường tổ chức, các bậc phụ huynh cần đi đầy đủ để nắm được yêu cầu giáo dục của nhà trường mà có sự kết hợp. Gia đình cần xây dựng truyền thống “tôn sư trọng đạo”, bảo vệ uy tín thầy cô giáo, tránh các hành vi coi thường thầy cô giáo trước mặt con cái…

Cần có sự kết hợp nhịp nhàng đồng bộ và hỗ trợ giữa ba môi trường giáo dục: gia đình – nhà trường và xã hội, tác động mạnh vào việc phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ em. Muốn tạo ra mối liên kết chặt chẽ đó, nhà trường cần phải phát huy vai trò trung tâm, tổ chức phối hợp dẫn dắt nội dung, phương pháp giáo dục của gia đình và các lực lượng trong xã hội. Bởi lẽ nhà trường là một tổ chức chuyên biệt đối với công tác giáo dục, được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và nhà nước, nắm vững quan điểm, đường lối, mục tiêu bồi dưỡng đào tạo con người xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, nhà trường luôn luôn có đội ngũ thầy cô giáo- những chuyên gia sư phạm có trình độ, năng lực đạo đức…đã được đào tạo có hệ thống, đã được tuyển chọn kỹ càng. Giáo dục nhà trường trong mọi thời đại có chức năng cơ bản là truyền thụ tri thức văn hóa, mở mang trí tuệ cho học sinh. Kho tàng tri thức văn hóa đó từ bao thế hệ rút kết lại. Nhờ nắm vững những tri thức văn hóa cơ bản này mà thế giới quan khoa học và nhân sinh quan biện chứng của các em được hình thành và phát triển một cách vững vàng.

Để thống nhất và tập hợp được sức mạnh của toàn xã hội trong việc giáo dục học sinh, nhà trường một mặt phải làm tốt việc giảng dạy giáo dục của toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường. Mặt khác, phải phối hợp chặt chẽ với gia đình, với các tổ chức xã hội hướng vào một số công việc cụ thể sau đây: Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Đưa nội dung, mục tiêu giáo dục trong nhà trường vào các tổ chức xã hội trong địa bàn Quận phương như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, câu lạc bộ những người cao tuổi…nhằm thống nhất định hướng tác động đối với quá trình hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.

Phát huy vai trò nhà trường là trung tâm văn hóa giáo dục của địa phương, tổ chức việc phổ biến các tri thức khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội…đặc biệt là những kiến thức biện pháp giáo dục trẻ trong điều kiện xã hội phát triển theo cơ chế thị trường đang rất phức tạp cho các bậc cha mẹ, giúp họ hiểu được đặc điểm trong đời sống, tâm sinh lý của trẻ hiện nay.

Phối hợp với Quận, tổ chức cho học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa xã hội như: xóa đói giảm nghèo, dân số kế hoạch hóa gia đình, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng gia đình văn hóa mới…nhằm góp phần cải tạo môi trường gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Giúp địa phương theo dõi tiến trình, đánh giá kết quả của việc giáo dục thanh thiếu niên, phân tích các nguyên nhân, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả và sự phối hợp chặt chẽ giữa các môi trường giáo dục.

Toàn bộ công tác giáo dục học sinh được xem xét và thực hiện như một bộ phận của quá trình xã hội tổng thể. Trong đó mỗi bộ phận trong cơ cấu xã hội  (gia đình, nhà trường, các đoàn thể cơ quan văn hóa xã hội…) đều phải thực hiện tốt các chức năng giáo dục phù hợp với đặc điểm và sở trường của mình. Tất nhiên mỗi cơ quan đoàn thể xã hội đều có những chức năng đặc thù của mình, nhưng tập trung lại cũng chỉ để phục vụ đời sống vật chất và tinh thần của con người. Do đó, tự phát hay tự giác, trực tiếp hay gián tiếp các tổ chức đoàn thể đã tham gia đan kết vào nhau trong hoạt động giáo dục đối với mọi lứa tuổi. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức thu hút các em thường xuyên sinh hoạt với chức năng đặc biệt về giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, nhân sinh quan cho thế hệ tương lai. Các đoàn thể khác như Công đoàn, Chi cục dân số gia đình trẻ em, Hội phụ nữ…thông qua các hoạt động chính trị xã hội có thể đóng góp tích cực vào quá trình giáo dục phát triển nhân cách cho học sinh. Tất nhiên dù kết hợp với hình thức nào vẫn phải nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục, xem việc phục vụ cho các hoạt động giáo dục là trọng tâm không sa vào hình thức, chạy theo phong trào.

Sự phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội có thể diễn ra dưới nhiều hình thức. Vấn đề cơ bản hàng đầu là tất cả các lực lượng giáo dục phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tạo ra những mối quan hệ phối hợp vì mục tiêu giáo dục, đào tạo học sinh thành những người công dân hữu ích cho đất nước.

Có thể nói, sự chặt chẽ trong điều hành, chỉ đạo một tập thể sư phạm nhà trường cùng với sự phối hợp với các cơ quan, đoàn thể sẽ dẫn đến một môi trường hòa thuận, thống nhất. Mỗi cán bộ, giáo viên và công nhân viên trong nhà trường phải là một tấm gương mẫu mực cho các em học sinh noi theo. Sự đồng thuận ấy sẽ là tấm gương phản chiếu cho hành động của các em được học hỏi và tu luyện.

Đến giao dịch ở bất cứ bộ phận nào trong trường học, cơ quan hành chính các em cũng sẽ thấy thầy cô giáo, công nhân viên của nhà trường nhẹ nhàng, thân thiện, giải quyết công việc thấu tình, đạt lý. Sự mẫu mực ấy trong môi trường sư phạm, trong môi trường hành chính ngoài xã hội sẽ giúp cho các em thấy tất cả thầy cô, những người lớn tuổi xung quanh mình là tấm gương sáng cho các em noi theo.

2.2.6. Xây dựng môi trường giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Môi trường giáo dục tốt tạo ra những điều kiện thuận lợi và có thể được coi là một phương tiện hữu ích để tiến hành có kết quả các hoạt động, nhiệm vụ dạy học, giáo dục. Vì vậy, việc xây dựng môi trường thành môi trường giáo dục lành mạnh là tạo ra điều kiện thuận lợi để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đồng thời góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện.

Bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, từ trong môi trường gia đình, nhà trường và xã hội, mỗi người được sinh ra và lớn lên, có  sự trưởng thành về năng lực và hình thành phẩm chất nhân cách. Trong xã hội của chúng ta, mỗi môi trường dù lớn hay nhỏ đều có sự tác động đến việc hình thành kỹ năng sống nói riêng và hình thành con người phát triển toàn diện nói chung. Vì vậy, thực hiện tốt biện pháp này sẽ có ý nghĩa thiết thực, tạo ra điều kiện thuận lợi đối với việc giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Môi trường giáo dục là một bộ phận của môi trường sống mà các em học sinh chịu sự tác động mạnh, cả về phương diện tri thức, tình cảm, thái độ và kỹ năng. Môi trường giáo dục lành mạnh tạo ra những điều kiện thuận lợi để biến quá trình giáo dục, rèn luyện thành tự giáo dục, tự rèn luyện kỹ năng sống; nó chính là mắt khâu chuyển hóa những yêu cầu khách quan của sự nghiệp giáo dục thành đòi hỏi bên trong của mỗi nhân cách học sinh.

Thông qua môi trường lành mạnh mà học sinh được hoạt động, tiếp thu giáo dục, giao lưu, học hỏi được cách sống, cách ứng xử trong cộng đồng, trong đời sống xã hội và phát triển được năng lực, đảm nhiệm các vai trò xã hội với tư cách là cá nhân vừa là một thành viên, là chủ thể xây dựng xã hội. Do đó, cần phải phát huy cao độ sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng xã hội trong quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Với sự kết hợp chặt chẽ ấy sẽ giúp cho học sinh học hỏi, trải nghiệm được nhiều hơn; các em có được cái nhìn toàn diện về các tấm gương mẫu mực từ thầy cô, nhân viên của nhà trường, từ các bậc cao niên, các nhà lãnh đạo và phụ huynh của mình. Cần phải coi việc giáo dục nhân cách học sinh là sự nghiệp, công việc của toàn xã hội, của Nhà nước và mỗi cộng đồng, của từng gia đình và mỗi công dân. Tuy nhiên, trong các môi trường: nhà trường, gia đình và  xã hội, thì cần phải xác định rõ rằng môi trường nhà trường giữ vị trí, vai trò trung tâm đối với việc giáo dục hình thành nhân cách cho học sinh nói chung, hình thành kỹ năng sống cho học sinh nói riêng.

Chính vì vậy, xây dựng môi trường giáo dục ở các trường phổ thông Quận Bình Tân, trước hết cần tập trung vào xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các lực lượng giáo dục. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa thầy cô và học sinh, điều đó thể hiện một cách cụ thể về mối quan hệ giữa thầy và trò, mối quan hệ gắn bó mật thiết và tương tác giữa người dạy và người học; đó cũng là mối quan hệ phối hợp thống nhất giữa nhà giáo dục và đối tượng giáo dục. Ở đó nổi lên tính chất sư phạm trong thời đại mới, đó là sư phạm dân chủ, tình thương, kỷ cương và trách nhiệm.

Cùng với việc xây dựng mối quan hệ thầy trò thì cần phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa học sinh với học sinh, học sinh vừa là khách thể, vừa là chủ thể trong quá trình giáo dục kỹ năng sống. Mối quan hệ giữa học sinh với học sinh là mối quan hệ bạn bè thân ái, ở đó diễn ra sự tương tác, hỗ trợ, thúc đẩy nhau trong học tập, tâm tư tình cảm, trao đổi kinh nghiệm… Do đó, cần xây dựng được mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, gắn bó, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; luôn tạo ra được bầu không khí vui vẻ, lạc quan trong tập thể học sinh. Đó chính là điều kiện thuận lợi giúp cho các em có tâm trạng phấn khởi, tin tưởng, tạo nên động lực mạnh mẽ trong quá trình học tập, rèn luyện kỹ năng sống.

Muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các em học sinh, trước hết mỗi thầy cô phải thấm nhuần mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, trong đó có giáo dục kỹ năng sống; đồng thời luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể và yêu quý học sinh. Đội ngũ thầy cô cần phải tìm tòi, sáng tạo ra nhiều hình thức học tập, rèn luyện, sinh hoạt, vui chơi giải trí. Trong sinh hoạt tập thể, thầy cô cần giúp các em học sinh hiểu rõ hoàn cảnh và cá tính của nhau, từ đó có sự thông cảm, chia sẻ và thương yêu, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong học tập, rèn luyện. Đồng thời thông qua sinh hoạt, tạo điều kiện để học sinh góp ý cho nhau, từng bước rèn luyện tinh thần phê phán, mạnh dạn phê bình những hiện tượng ích kỷ, ganh đua, vô cảm, manh động, chạy theo lối sống tiêu cực.

Cùng với việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các học sinh, cần xây dựng môi trường học tập lành mạnh, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với việc duy trì các hoạt động giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh. Tổ chức nhà trường với tư cách là một chủ thể giáo dục tích cực, có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nói riêng. Một khi nhà trường thực sự trở thành môi trường thân thiện, học sinh tích cực sẽ góp phần định hướng, thúc đẩy học sinh học tập, tạo hứng thú cho các em, các em sẽ chủ động, tự giác trong rèn luyện kỹ năng sống, ứng xử đúng theo các chuẩn mực đạo đức. Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Đội ngũ thầy cô cần kết hợp với các tổ chức cơ quan, chính quyền, Đoàn, Đội để duy trì tốt nề nếp học tập kết hợp với hoạt động ngoại khóa để quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Cần tổ chức các hình thức học tập, sinh hoạt sinh động, đa dạng như:

Thiết kế hình thức tổ chức các cuộc thi: Căn cứ vào chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của khối lớp có thể thiết kế các cuộc thi. Các cuộc thi này được thực hiện theo các hình thức khác nhau. Chẳng hạn:

Thi biểu diễn các ca khúc cách mạng  để thực hiện chủ  đề giáo dục tình yêu quê hương đất nước.

Thi viết, thi sáng tác  để thực hiện chủ đề giáo dục pháp luật và giáo dục môi trường. Các cuộc thi này có thể do nhà trường tổ chức hoặc nhà trường triển khai cuộc thi do các cơ quan đơn vị cấp trên tổ chức.

Phát động các cuộc thi tìm hiểu pháp luật như tìm hiểu bộ luật Hình sự sửa đổi, tìm hiểu bộ luật lao  động, tìm hiểu luật phòng chống ma tuý. Cần giao cho các chi đoàn tổ chức thảo luận nội dung cuộc thi rồi mới viết bài, thì bài viết của các chi đoàn mới có chất lượng cao, có tác dụng giáo dục thiết thực.

Hoạt động bảo vệ môi trường cần tiến hành dưới các hình thức: Thi đua giữ vệ sinh trường lớp, tham gia tổng vệ sinh trường học và nơi cư trú; gắn biển công trình chăm sóc cây xanh của các chi đoàn; tổ chức trình diễn thời trang với chủ đề môi trường; hình thức thi viết, thi vẽ tranh với chủ đề môi trường; tổ chức “Ngày chủ nhật tình nguyện”, lao động, vệ sinh nhằm hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”.

Với hoạt động cắm trại, tham quan du lịch, thông qua đó tổ chức nhiều chương trình bổ ích như: “Nhịp nối trái tim”, chương trình “Sân chơi âm nhạc”, chương trình thể thao, thi nấu cơm, chiếu phim, chương trình “Lửa trại”, múa sạp… Qua hội trại các em vừa được vui chơi, vừa có cơ hội thể hiện năng khiếu, phát huy được tính năng động, sáng tạo của bản thân và trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết tương trợ giữa các bạn bè. Đặc biệt qua hoạt động tham quan du lịch, những kiến thức các em được học ở trường trong giờ chính khoá được khắc sâu, củng cố và mở rộng, ngoài ra các em còn thu lượm được các kiến thức xã hội, các nét văn hoá đặc sắc của các vùng miền nơi các em đến du lịch, trong đó có kinh nghiệm sống, kỹ năng ứng xử trong các tình huống phát sinh, vốn ngoại ngữ của các em được phát huy.

Với hình thức tổ chức câu lạc bộ bộ môn, sân chơi trí tuệ, các tổ chuyên môn căn cứ kế hoạch tổng thể của trường, xây dựng kế hoạch hoạt động các câu lạc bộ của bộ môn ngay từ đầu năm cho các khối lớp. Chẳng hạn qua câu lạc bộ “Nhà ảo thuật tài ba” học sinh được hướng dẫn làm các thí nghiệm hoá học và phát triển khả năng tư duy, củng cố kiến thức.

Cùng với việc quan tâm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, xây dựng tập thể học sinh, tổ chức các hoạt động đa dạng thì cần phải coi trọng xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng cảnh quan, môi trường “xanh, sạch, đẹp”.

Nhà trường cần coi trọng việc xây dựng kết cấu hạ tầng bảo đảm sự đồng bộ, khoa học, hợp lý; mặt khác cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị dạy học, giáo dục thông qua việc tìm tòi, khai thác các nguồn lực. Trên cơ sở đó đảm bảo cho nhà trường khang trang, xanh, sạch, đẹp, tạo thuận lợi cho các mặt hoạt động giáo dục nói chung, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nói riêng..

2.2.7. Thường xuyên theo dõi, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh một cách thường xuyên, liên tục chính là giúp cho các em hướng theo những chuẩn mực đúng đắn, khoa học, đồng thời có sự thông minh, linh hoạt trong suy nghĩ, giao tiếp, trong hành vi ứng xử trước mọi tình huống trong cuộc sống. Song một đòi hỏi không thể thiếu được là phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh còn giúp cho các em có ý thức trong việc trau dồi thường xuyên và thói quen sống đúng.

Có thể nói, đây là biện pháp quan trọng của nhà quản lý nhằm đánh giá việc thực hiện mục tiêu đã đề ra. Có thể nói, biện pháp này xuyên suốt quá trình giáo dục và quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đánh giá có liên quan chặt chẽ với kiểm tra và là kết quả của kiểm tra, vì vậy kiểm tra và đánh giá luôn đi liền với nhau trong một quy trình khép kín “kiểm tra, đánh giá”. Kiểm tra, đánh giá là một chức năng của quản lý giáo dục, nhằm phục vụ cho mục đích khẳng định năng lực thực hiện nhiệm vụ giáo dục và quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong nhà trường, là biện pháp quản lý được tiến hành thường xuyên, đan xen với các biện pháp khác trong quá trình quản lý được tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp trong hệ thống tổ chức bộ máy lãnh đạo của nhà trường. Tuy nhiên, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, chế độ, nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường lại khác nhau. Cụ thể, việc tiến hành thực hiện biện pháp như sau:

Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường cần phải đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá kết quả toàn diện về giáo dục – đào tạo, trong đó có đánh giá chất lượng quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Bên cạnh đó, nhà trương cần chủ động trong việc quy hoạch, lập kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về tri thức khoa học quản lý giáo dục nói chung; hệ thống kiến thức, kinh nghiệm về việc tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động học tập của học sinh nói riêng, nhất là giáo viên phụ trách các bộ phận. Nhà trường cần tổ chức các hội nghị, các hội thảo chuyên đề bàn về công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh. Đồng thời với công tác kiểm tra, đánh giá, cần chú trọng lấy ý kiến dân chủ, tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Đoàn Thanh niên, Công đoàn cần chủ động góp ý, đề xuất với Chi bộ, Ban Giám hiệu về việc chỉ đạo, quản lý giáo dục – đào tạo nói chung, trong đó có kiểm tra, đánh giá quá trình quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đồng thời, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các bộ phận trong việc thực hiện các chủ trương, biện pháp và các quyết định về công tác tổ chức thực hiện. Các bộ phận chức năng cần làm tốt việc lập kế hoạch đào tạo, nắm vững công tác kiểm tra, đánh giá và phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thông qua việc theo dõi, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế, khuyết điểm để rút kinh nghiệm, kiên quyết uốn nắn, bảo đảm cho các biện pháp được thực hiện một cách tốt nhất. Đồng thời, cần báo cáo kết quả công tác kiểm tra, đánh giá quản lý quá trình quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh với Chi bộ, Ban Giám hiệu theo đúng chế độ quy định. Mặt khác, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua, tuyên truyền cổ động về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; động viên, biểu dương kịp thời về gương người tốt, việc tốt.

Từ Ban Giám hiệu đến các khoa, tổ bộ môn và giáo viên chủ nhiệm, một mặt, cần duy trì nghiêm các chế độ hoạt động trong trường; mặt khác, cần thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các nội quy nhà trường của học sinh; kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện kỹ năng sống của học sinh thông qua các hoạt động dạy và học, thi và kiểm tra, sự tiến bộ của học sinh biểu hiện qua cách ứng xử, giải quyết các tình huống cả trong nhà trường và ngoài nhà trường.

Cán bộ, giáo viên các cấp cần thường xuyên quán triệt các văn bản, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác quản lý giáo dục, đào tạo, công tác kiểm tra, đánh giá kết quả quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục và quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được tiến hành thông qua các hình thức như : kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo từng giai đoạn, kiểm tra trong từng năm học. Song, điều quan trọng là trên cơ sở kiểm tra, đánh giá thì phải sơ kết, tổng kết về kết quả giáo dục, sự hình thành kỹ năng sống và sự trưởng thành, tiến bộ ở người học; đồng thời cũng thấy rõ được chất lượng, hiệu quả về  công tác quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

2.3. Khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Nhằm chứng minh sự cần thiết, tính khả thi của các biện pháp quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường phổ thông hiện nay đã được đề xuất, tiến hành khảo nghiệm bằng phiếu thăm dò ý kiến đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (50 đồng chí). Kết quả thăm dò đạt được sự đồng thuận cao, tập trung và đã nhận được những đóng góp có giá trị. Những ý kiến đóng góp về tính khả thi của các biện pháp đó giúp cho tác giả có quyết tâm để thực hiện luận văn này và hy vọng sẽ đạt được hiệu quả mong muốn khi vận dụng kết quả nghiên cứu vào quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT trên địa bàn Quận Bình Tân trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể như sau:

Bảng 1: Khảo nghiệm sự cần thiết, tính khả thi của các biện pháp

Biểu đồ khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp

Từ kết quả tổng hợp ở bảng trên, tác giả nhận thấy sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp được đa số cán bộ quản lý, giáo viên qua tham khảo ý kiến biểu thị sự nhất trí cao các giải pháp luận văn đưa ra. Hầu hết các biện pháp đưa ra được tán thành trên 80% ý kiến đánh giá là cần thiết và khả thi. Trong đó, biện pháp 1 có 94,0% có ý kiến cho rằng rất cần thiết và 6,0% cho rằng cần thiết; 94,0% ý kiến cho rằng rất khả thi; 4,0% cho rằng khả thi. Xếp theo thứ tự ưu tiên của các biện pháp từ cao đến thấp là: 1, 3, 4, 2, 5. Song vẫn còn ý kiến phân vân về sự cần thiết tính khả thi, cụ thể như:

Biện pháp 1: có 1 giáo viên phân vân về tính khả thi vì cho rằng việc quản lý một cách khoa học quá trình giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh về nhiệm vụ, nội dung giáo dục kỹ năng sống là một quá trình phức tạp liên quan đến nhiều vấn đề, nhiều lực lượng. Vì thế, tiến hành biện pháp này cần phải giải quyết đồng bộ các khâu, các bước; trong từng thời điểm cụ thể phải lựa chọn những khâu trọng điểm, tạo ra sự đột phá nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, nội dung giáo dục kỹ năng sống cho các lực lượng trong nhà trường.

Biện pháp 3: có 2 ý kiến phân vân về tính khả thi vì cho rằng tham gia vào quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh có rất nhiều lực lượng, mỗi lực lượng có chức năng nhiệm vụ khác nhau; vì thế phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng là không dễ. Vấn đề này cho thấy, cần phải có một kế hoạch chung cho nhà trường trong đó quy định rõ trách nhiệm và thống nhất hoạt động quản lý của các lực lượng, các tổ chức, đảm bảo phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống.

Biện pháp 4: có 2 ý kiến băn khoăn về sự cần thiết và 3 ý kiến băn khoăn về tính khả thi vì cho rằng trong điều kiện hiện nay, nhà trường phổ thông mới chỉ tập trung vào quan điểm giáo dục kiến thức phổ thông cho học sinh.

Biện pháp 2: có 2 ý kiến phân vân về sự cần thiết, 4 ý kiến băn khoăn về tính khả thi vì cho rằng việc thực hiện kế hoạch hóa trong quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống là rất phức tạp. Vì vậy, yêu cầu kế hoạch hóa trong quản lý quá trình  giáo dục kỹ năng sống là rất phức tạp. Vì vậy, yêu cầu kế hoạch hóa không được cứng nhắc, mà phải có sự linh hoạt, luôn đề cao tới tính sáng tạo.

Biện pháp 5: có 4 ý kiến phân vân về sự cần thiết, 3 ý kiến băn khoăn về tính khả thi vì cho rằng việc kiểm tra đánh giá kết quả quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là việc làm khó khăn. Vì vậy, cần tập trung kiểm tra, đánh giá kết quả thông qua sự thay đổi trong tư duy và nhận thức của học sinh. Giải đáp ý kiến này, tác giả cho rằng, việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một vấn đề có tính nguyên tắc, phải được tiến hành tổng hợp bằng nhiều phương pháp, hình thức thì mới đem lại tính hiệu quả, thiết thực và thể hiện được đầy đủ các bước trong quy trình quản lý. Vấn đề đặt ra là trong tổ chức thực hiện cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, lực lượng quản lý thì mới giải quyết được những khó khăn, vướng mắc. Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

Như vậy, kết quả khảo nghiệm cho thấy các biện pháp mà tác giả đề xuất cơ bản phù hợp với thực tiễn của các nhà trường hiện nay, được đa số các ý kiến cho là cần thiết và có tính khả thi cao. Điều đó cho phép tác giả luận văn khẳng định, việc xác định các biện pháp là có cơ sở khoa học và có thể áp dụng hiệu quả trong thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông hiện nay.

Trên đây là những biện pháp quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông, mỗi biện pháp có vị trí, vai trò nhất định nhưng giữa chúng có mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhau, hỗ trợ, bổ sung cho nhau trong quá trình tổ chức thực hiện. Vì vậy, cần phải nhận thức, quán triệt sâu sắc những yêu cầu mang tính nguyên tắc trong xây dựng và thực hiện các biện pháp quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Cần phải kiên trì, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ và thực hiện quản lý một cách khoa học, đồng bộ, nhất quán. Thường xuyên vận dụng sáng tạo, linh hoạt các biện pháp; tránh những quyết định nóng vội, chủ quan hoặc tư tưởng thụ động; có như vậy mới mang mang lại chất lượng và hiệu quả cao trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đáp ứng tốt nhất mục tiêu giáo dục của nhà trường trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng “trường học thân hiện, học sinh tích cực” mà BGD& ĐT đã đề ra.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT là vấn đề cấp thiết hiện nay. Quản lý và giáo dục để các em có cách sống tích cực trong xã hội hiện đại là xây dựng hoặc thay đổi ở các em các hành vi theo hướng tích cực, phù hợp với mục tiêu phát triển toàn diện  nhân cách người học dựa trên cơ sở giúp học sinh có tri thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp.

Việc nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và đánh giá chính xác thực trạng quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là những căn cứ khoa học để đề xuất hệ thống những biện pháp nâng cao chất lượng quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh hiện nay.

Quản lý quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT là quá trình thiết kế, vận hành đồng bộ các thành tố của quá trình giáo dục nhằm vào mục tiêu hình thành và phát triển kỹ năng sống cho các em. Nói cách khác, đó là quá trình thực hiện giáo dục học sinh theo hướng phát triển toàn diện phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục trong xu thế hiện nay.

Các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh có mối quan hệ mật thiết, gắn bó trong một chỉnh thể thống nhất, giữa chúng có sự tác động biện chứng lẫn nhau. Do đó, cần phải quán triệt sâu sắc những yêu cầu mang tính nguyên tắc trong xây dựng các biện pháp. Đồng thời phải biết vận dụng các biện pháp một cách sáng tạo; có như vậy mới mang lại hiệu quả cao trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đáp ứng tốt nhất mục tiêu giáo dục con người phát triển toàn diện – những chủ nhân tương lai của đất nước.

2. Kiến nghị Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

2.1. Với Bộ Giáo dục và Đào Tạo

Bộ Giáo dục và Đào Tạo cần ban hành tài liệu về giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh THPT để định hướng chung chứ không nên mỗi trường dạy một kiểu.

Bộ Giáo dục và Đào Tạo phải chỉ đạo tổ chức các hoạt động, triển khai giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh trong toàn quốc và xem đây là một hoạt động quan trọng và rất cần thiết.

Tổ chức triển khai các đề tài cấp Bộ về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

2.2. Với Sở Giáo dục và Đào Tạo

Có kế hoạch thường kì chỉ đạo, kiểm tra công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; xem việc chỉ đạo, kiểm tra đánh giá công tác giáo dục kỹ năng sống ngang bằng, thậm chí là yêu cầu cao hơn các môn văn hóa.

Thường xuyên tổ chức tập huấn cho giáo viên kiến thức, kỹ năng về rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, bởi thực tế hiện nay giáo viên còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này, hiệu quả của việc này phụ thuộc vào năng lực của giáo viên.

Kiến nghị các địa phương nên tạo điều kiện cơ sở vật chất, khuôn viên, đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia để các trường có điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo mục tiêu giáo dục của ngành đã đề ra.

2.3. Với các trường THPT trên địa bàn Quận Bình Tân

Hiệu trưởng các trường THPT cần phải phân tích đúng thực trạng quản lý của nhà trường và có kế hoạch cụ thể cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Cần chú trọng hơn nữa đối với các lực lượng nòng cốt như cán bộ đoàn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm…trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

Tổ chức tập huấn cho giáo viên toàn trường tìm hiểu về phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT

One thought on “Luận văn: Biện pháp nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THPT

  1. Pingback: Luận văn: Thực trạng về kỹ năng sống của học sinh THPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464