Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục đào tạo của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

1.8. CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP:

Các giải pháp nêu ra trong luận văn được dựa trên một số cơ sở sau đây:

1.8.1. Cơ sở lý luận

Vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, nhất là trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tầm quan trọng của công tác đào tạo lực lượng làm công tác văn hóa nghệ thuật phục vụ cho công cuộc cách mạng ấy chương I, phần 1.2) Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo nói chung, về phát triển đội ngũ giảng viên (trong đó có giảng viên các trường đại học, cao đẳng văn hóa nghệ thuật) nói riêng, như luận văn đã nêu ở chương I, phần 1.3 và các tài liệu sau đây:

 • Đảng Cộng sản Việt Nam – Nghị quyết 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992.
 • Đảng Cộng sản Việt Nam – Nghị quyết 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996.
 • Đảng Cộng sản Việt Nam – Nghị quyết 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997.
 • Đảng Cộng sản Việt Nam – Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.)

1.8.2. Cơ sở pháp lý:

Bộ Giáo dục và Đào tạo – Đề án quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng Việt Nam giai đoạn đến năm 2010.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Quyết định số 36/2000/QĐ-BGD&ĐT, ngày 25/8/2000, quy định về tiêu chuẩn giảng viên giỏi, trường tiên tiến, trường tiên tiến xuất sắc của cao đẳng, đại học.

Luật giáo dục – Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 1999.

Thủ tướng Chính phủ – Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg, ngày 4/4/2001, về việc phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010”

Thủ tướng Chính phủ – Chỉ thị số 18/2001/CT-TTg, ngày 27/8/2001, về một số biện pháp cấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo của hệ thống giáo dục quốc dân – Công báo tháng 10/2001.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh – Quyết định số 163/QĐ-UB, ngày 14/8/1981, về việc chuyển Trường Nghiệp vụ Văn hóa Thông tin thành Trường trung học Văn hóa và Thông tin Thành phố trực thuộc Sở Văn Hóa và Thông Tin.

Thủ tướng Chính phủ – Quyết định số 564/TTg, ngày 21/8/1996, về việc nâng cấp Trường trung học Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh thành Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Phương hướng hoạt động giai đoạn 2000 – 2005 của Ban giám hiệu Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh

1.8.3. Cơ sở thực tiễn:

Thực tiễn hoạt động đào tạo của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh và

những vấn đề tồn tại cần phải được giải quyết (như đã được trình bày ở chương II).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Giáo Dục

1.9. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI GIAN TỚI Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

Từ năm 2000, Ban giám hiệu đã đề ra phương hướng phát triển Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2000 – 2005. Đây là cơ sở để các phòng chức năng, khoa, bộ môn xây dựng chương trình hành động của mỗi đơn vị và đó cũng là cơ sở để chúng tôi xây dựng các giải pháp.

1.9.1. Mục tiêu:

Trong “Phương hướng phát triển trường…”, Ban giám hiệu đã căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của trường để nêu lên 4 mục tiêu:

Một là: Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, nâng cao hiệu quả đào tạo lực lượng làm công tác văn hóa nghệ thuật, hướng đến mở rộng khả năng giao lưu, hội nhập với các địa phương, đơn vị ở trong và ngoài nước.

Hai là: Góp phần xây dựng và chuẩn hóa nội dung, chương trình cho các cấp, các bậc đào tạo văn hóa nghệ thuật, tạo khả năng liên thông giữa các cấp, các bậc và các cơ sở, trường đào tạo văn hóa nghệ thuật.

Ba là: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo mô hình trường 3 cấp; bổ sung cán bộ chủ chốt cho các phòng ban chức năng, các khoa, tổ bộ môn; tăng cường về số lượng và chuẩn hóa về chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường.

Bốn là: Đảm bảo hiệu quả mọi công tác, hoạt động trong quá trình trường tiến hành sửa chữa, nâng cấp về mặt bằng và cơ sở vật chất.

1.9.2. Phương hướng Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

1.9.2.1. Phương hướng chung:

Phát huy tối đa tiềm năng của trường.

Khai thác có hiệu quả mọi sự hỗ trợ của các cấp, các đơn vị.

Liên kết chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cơ sở đào tạo, nâng cao hiệu quả đào tạo, đào tạo lại lực lượng cán bộ hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có trình độ và chất lượng cao nhằm phục vụ chương trình “phát triển nguồn nhân lực” (Chương trình số 2, trong số 12 chương trình trọng điểm của Thành ủy và Uy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề ra); đồng thời, thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của trường.

1.9.2.2. Một số biện pháp:

Để thực hiện được phương hướng chung, Ban giám hiệu đã đưa ra một số biện pháp như sau: Phát triển các hình thức đào tạo, gắn việc đào tạo với việc quy hoạch, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ văn hóa trong và ngoài ngành, đáp ứng kịp thời về lực lượng cán bộ văn hóa có trình độ ở các cơ sở, xí nghiệp, công ty, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa,v.v…

Đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, chương trình giảng dạy, góp phần làm cho các hoạt động đào tạo của trường nhanh chóng thích ứng trong quan hệ cung cầu của thị trường lao động. Tăng cường bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn hóa, nhằm tạo cho trường có một đội ngũ giảng viên đảm bảo đủ cả về số lượng lẫn chất lượng, đủ khả năng đảm nhiệm từ 70 – 80% tổng khối lượng nội dung chương trình đào tạo.

Góp phần đào tạo giáo viên nhạc – họa cho ngành giáo dục – đào tạo ở các cấp của bậc giáo dục phổ thông.

Đẩy mạnh và nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học trong lực lượng giảng viên và sinh viên toàn trường, gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo, với thực tiễn, phục vụ cho hoạt động đào tạo.

Mở rộng quan hệ hợp tác trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đt khác, các trung tâm nghiên cứu khoa học, văn hóa nghệ thuật, tạo điều kiện để trường nhanh chóng hội nhập với các cơ quan đào tạo văn hóa nghệ thuật trong khu vực và thế giới.

Nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện đạo đức của sinh viên, học sinh, trên cơ sở làm cho sinh viên, học sinh xây dựng được một động cơ học tập đúng đắn, đẩy mạnh công tác khuyến khích sinh viên tập nghiên cứu khoa học.

Xây dựng một môi trường giáo dục, văn hóa lành mạnh.

Mở rộng mặt bằng, nâng cấp cơ sở vật chất, hiện đại hóa các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động dạy và học.

1.10. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU KHI XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP:

Khi đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi tuân thủ một số nguyên tắc và yêu cầu nhất định.

1.10.1. Một số nguyên tắc: Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

1.10.1.1. Nguyên tắc các giải pháp phải có tính thống nhất và bổ trợ cho nhau:

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo, thường phải đưa ra các giải pháp về :

 • Tổ chức bộ máy.
 • Cơ cấu, phương thức quản lý.
 • Đội ngũ giảng viên.
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Nội dung của mỗi giải pháp, suy cho cùng, chỉ là một khâu, một mảng công việc của hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo. Do đó, các giải pháp phải thống nhất với nhau và phải bổ trợ cho nhau

Tính thống nhất của các giải pháp có cơ sở từ mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng, phương hướng phát triển của nhà trường.

Tính bổ trợ cho nhau của các giải pháp có nghĩa là nội dung của giải pháp này có tác dụng làm rõ nội dung của giải pháp kia và ngược lại, tạo sự liên hoàn giữa các giải pháp. Ví dụ: giải pháp về tổ chức bộ máy, nếu khối đào tạo tổ chức theo 2 hình thức (khoa và bộ môn) thì trong giải pháp về cơ chế và phương thức quản lý phải chấp nhận theo cơ chế nhiều đầu mối quản lý. Nếu khối đào tạo tổ chức chỉ theo hình thức là khoa, thì trong giải pháp về cơ chế và phương thức quản lý sẽ theo cơ chế một đầu mối quản lý.

1.10.1.2. Nguyên tắc các giải pháp phải xuất phát từ đặc thù của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

Để cho các giải pháp có tính khả thi, cần quan tâm đến 2 đặc thù lớn của trường:

Chức năng và nhiệm vụ của trường:

Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh là một trường đa ngành, có nhiệm vụ đào tạo lực lượng thực hiện công tác ở 2 mảng: văn hóanghệ thuật. Do đó, nội dung, chương trình đào tạo, lực lượng giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy – học, v.v… đều rất phức tạp.

Phạm vi phục vụ:

Là một trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của trường là đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thông tin và giáo dục phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, địa bàn tuyển sinh của trường cũng bị giới hạn, chỉ được phép tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại thành phố Hồ Chí Minh.

1.10.2. Một số yêu cầu:

Yêu cầu thứ nhất: Nội dung các biện pháp của các giải pháp phải rõ ràng, cụ thể và sát với thực tế.

Đạt được yêu cầu này thì các giải pháp mới có tính khả thi, mới có thể nâng cao được hiệu quả công tác quản lý đào tạo, từ đó mới có thể đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

Yêu cầu thứ hai: Tuân thủ các quy định, quy chế về tổ chức, hoạt động mang tính pháp quy của Nhà nước và các cơ quan cấp trên.

Đây là cơ sở pháp lý của các giải pháp, đồng thời, cũng là tiêu chí để đánh giá hiệu quả và tính khả thi của các giải pháp.

1.11.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH:

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh thì cần phải có nhiều giải pháp. Nhưng do khuôn khổ của luận văn nên ở đây chúng tôi chỉ đề cập những giải pháp liên quan đến công tác tổ chức nhân sự, bởi vì đây là yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động đào tạo của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

1.11.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện tổ chức bộ máy của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

1.11.1.1. Nội dung của giải pháp: 

Có 2 nội dung

 • Nội dung thứ nhất gắn liền với công tác tổ chức lại các phòng chức năng.
 • Nội dung thứ hai gắn với công tác tổ chức lại các đơn vị của khối đào tạo chuyên môn.

1.11.1.2. Một số biện pháp triển khai các nội dung :

Một số biện pháp triển khai nội dung công tác tổ chức lại các phòng chức năng:

Khối phòng, ban chức năng của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh hiện nay gồm các phòng :

 • Phòng đào tạo
 • Phòng Tổ chức và Công tác sinh viên
 • Phòng Khoa học và Đối ngoại
 • Phòng Hành chính – Kế toán

Tổ chức bộ máy khối các phòng chức năng như vậy đã bộc lộ vấn đề hạn chế và bất hợp lý :

 • Thứ nhất: Một số phòng chức năng có những chức năng khá xa nhau, thậm chí không liên quan gì với nhau. Vì vậy, việc triển khai phối hợp hoạt động không thể thông suốt, nếu không muốn nói là đôi khi còn cản trở lẫn nhau, ví dụ như phòng Hành chính – Kế toán. Hoặc là không bảo đảm thực hiện được hết khối lượng công việc như phòng Khoa học và Đối ngoại.
 • Thứ hai: Trong các phòng lại chia thành các tổ nghiệp vụ, vì vậy, bộ máy quản lý của trường được chia thành 3 cấp Ban giám hiệu – Phòng chức năng – Tổ nghiệp vụ. Từ đó, dẫn đến việc có quá nhiều đầu mối, bộ máy kềnh càng, hoạt động chậm chạp. Một thực tế đã và đang diễn ra trong quản lý hành chính Nhà nước của chúng ta và nhiều nước khác trên thế giới, đó là bộ máy quản lý hành chính nhà nước có quá nhiều cấp, tầng, nấc, đầu mối, v.v… Vì thế, hoạt động quản lý nhà nước thường rối rắm, qua nhiều cửa, nhiều dấu. Hậu quả tất yếu của thực tế ấy là: bộ máy quản lý vừa cồng kềnh, vừa dễ phát sinh tệ quan liêu, tham nhũng, dẫn đến hoạt động kém hiệu quả.

Hiện nay, Nhà nước ta đang đẩy mạnh cải cách hành chính theo nguyên tắc: tổ chức bộ máy quản lý hành chính tinh, gọn, hoạt động đạt hiệu quả cao. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo, các phòng chức năng nên được tổ chức theo hướng :

 • Giảm cấp, chỉ nên có 2 cấp: Ban giám hiệu – Phòng/ Ban chức năng
 • Mỗi phòng chỉ nên đảm nhiệm 1 – 2 chức năng có sự gắn bó với nhau

Theo hướng này, chúng tôi đề xuất khối các phòng chức năng nên tổ chức như sau:

 • Phòng đào tạo
 • Phòng Tổ chức và Công tác chính trị
 • Phòng Khoa học và Đối ngoại
 • Phòng Hành chính – Quản trị
 • Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Trong số các phòng như đã nêu, để khắc phục tình trạng hoạt động quá tải, khi điều kiện cho phép thì nên tách đôi các phòng:

 • Phòng Tổ chức và Công tác chính trị tách thành Phòng Tổ chức và Phòng (hoặc Ban) công tác sinh viên.
 • Phòng Khoa học và Đối ngoại tách thành Phòng khoa học và Phòng (hoặc Ban) đối ngoại.

Bên cạnh việc hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy, Ban giám hiệu và các phòng chức năng cần phải xây dựng các quy định, văn bản hướng dẫn các quy trình hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị, bộ phận một cách rõ ràng, khoa học, tránh lối hoạt động tùy tiện, kinh nghiệm chủ nghĩa như thực tế đang xảy ra hiện nay của trường.

Một số biện pháp tổ chức lại khối đào tạo chuyên môn:

Hiện nay, Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh có 5 khoa và 4 bộ môn trực thuộc Ban giám hiệu:

 • Khoa âm nhạc
 • Khoa mỹ thuật
 • Khoa sân khấu
 • Khoa thông tin
 • Khoa văn hóa và du lịch
 • Bộ môn khoa học Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Bộ môn kiến thức cơ sở cơ bản
 • Bộ môn kiến thức sư phạm
 • Bộ môn tin học – ngoại ngữ

Việc tách các bộ môn kiến thức chung như vậy là chưa hợp lý vì đã hình thành quá nhiều đầu mối quản lý một cách không cần thiết. Từ đó dẫn đến việc các khoa và các bộ môn không phối hợp được với nhau khi xây dựng kế hoạch đào tạo. Trước đây, trường đã tổ chức các bộ môn này thành khoa kiến thức đại cương, nhưng người quản lý không đủ năng lực nên đành phải tách ra. Theo chúng tôi, trong tình hình hiện nay, nên tái lập lại khoa kiến thức đại cương, hay có thể gọi cách khác là khoa kiến thức chung, đồng thời, tìm cho được nhân sự có đủ năng lực và kiến thức để bố trí làm công tác quản lý ở khoa này.

Tóm lại, về tổ chức bộ máy của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh, có thể hình dung theo sơ đồ như sau:

Tổ chức bộ máy như trên, về phương diện quản lý sẽ đạt được 2 điều quan trọng:

 • Giảm bớt cấp quản lý, chỉ còn 2 cấp
 • Giảm bớt đầu mối quản lý từ Ban giám hiệu đến các đơn vị trực thuộc trực tiếp (5 đầu mối với khối đơn vị chức năng và 6 đầu mối với khối đơn vị đào tạo. Thay vì như trước là 4 đầu mối với khối đơn vị chức năng và 9 đầu mối với khối đơn vị đào tạo)

Như vậy, Ban giám hiệu sẽ có điều kiện quản lý sát hơn, trực tiếp hơn đối với các đơn vị trong trường.

1.11.2. GIẢI PHÁP 2: Đổi mới cơ chế và phương thức quản lý trong hoạt động. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

1.11.2.1. Quan niệm về cơ chế và phương thức quản lý :

Cơ chế quản lý:

Theo quan niệm thông thường, cơ chế quản lý là một hệ thống biện pháp và hình thức mà chủ thể quản lý dùng để tổ chức, điều hành, điều khiển khách thể quản lý, hướng khách thể quản lý phát triển theo đúng quy luật khách quan hoặc theo theo mục đích của chủ thể quản lý.

Phương thức quản lý:

Là toàn bộ những cách thức, lề lối mà chủ thể quản lý sử dụng để điều hành các bộ phận trong bộ máy của đơn vị.

1.11.2.2. Cơ chế và phương thức quản lý của trường đại học và cao đẳng:

Căn cứ vào chủ thể quản lý hoạt động đào tạo, các trường cao đẳng và đại học ở Việt Nam hiện nay có những loại hình như sau:

Trường cao đẳng, đại học công lập, bao gồm 2 loại:

 • Trường cao đẳng, đại học quốc lập
 • Trường cao đẳng, đại học công lập; trường cao đẳng cộng đồng.

Trường cao đẳng, đại học bán công (có cao đẳng, đại học bán công và cao đẳng, đại học bán công – mở rộng)

Trường cao đẳng, đại học dân lập

Trường cao đẳng, đại học tư thục (loại hình này chưa đi vào hoạt động)

Mỗi loại hình trường cao đẳng, đại học nêu trên có một cơ cấu tổ chức khác nhau. Do đó, cơ chế và phương thức quản lý khác nhau. Ví dụ: trường cao đẳng, đại học dân lập, có hội đồng quản trị (bao gồm một số cổ đông, sáng lập viên) và ban giám hiệu. Vì vậy, hoạt động của loại hình này xuất phát từ quan hệ và cơ chế quan hệ của hội đồng quản trị với ban giám hiệu. Ngược lại, các trường cao đẳng, đại học công lập (kể cả quốc lập và công lập) không có hội đồng quản trị, nên cơ chế và phương thức quản lý ở các trường này tùy thuộc sự vận dụng những quy định chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đối với từng trường của ban giám hiệu. Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh thuộc loại hình trường cao đẳng công lập.

Lược đồ quản lý phổ biến của các trường cao đẳng và đại học công lập như sau:

HIỆU TRƯỞNG: Ngoài công tác quản lý chung, ở một số trường, hiệu trưởng thường trực tiếp quản lý phòng tổ chức và phòng đào tạo (như trường Trường Cao đẳng Văn hóa TP. Hồ Chí Minh). Còn đối với Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh, hiệu trưởng, ngoài công tác quản lý chung, chỉ trực tiếp quản lý bộ phận tài vụ.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 1: Chuyên trách khối đào tạo và quản lý Phòng đào tạo, Phòng khoa học (Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh cũng áp dụng mô hình này)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 2: Chuyên trách phòng hành chính – quản trị và phòng kế toán – tài vụ (tại Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh thì Phó hiệu trưởng 2 chuyên trách quản lý Phòng tổ chức – công tác sinh viên và bộ phận hành chính của Phòng hành chính – kế toán) một số trường khác lại có Phó hiệu trưởng 3, trực tiếp quản lý Phòng đào tạo và Phòng nghiên cứu khoa học

Quan hệ giữa các phòng / ban và các khoa là quan hệ phối hợp điều hành quản lý theo chức năng được giao.

1.11.2.3. Cơ chế và phương thức quản lý của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh hiện nay: Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

Xét về cơ chế và phương thức quản lý, mô hình 2 cho thấy những khó khăn và bất cập trong công tác quản lý của trường. Có thể kể ra một vài ví dụ như sau:

Cơ chế quan hệ trong công tác quản lý giữa Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa và Thông tin TP. Hồ Chí Minh là không rõ ràng và cũng không phù hợp với quy định đã ghi trong quyết định thành lập trường tướng chính phủ). Sở Văn hóa và Thông tin TP. Hồ Chí Minh và Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh đều là những đơn vị cùng chịu sự quản lý của Uy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ngang cấp với nhau. Nhưng trên thực tế hiện nay, sau khi Uy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định giao cho Sở Văn hóa và Thông tin TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm quản lý về các vấn đề chuyên môn của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh, thì Trường trở thành một đơn vị hành chính sự nghiệp của Sở. Hiệu trưởng của trường ngang cấp với một trưởng phòng của Sở và phải chịu sự quản lý trực tiếp của giám đốc Sở. Cơ chế này khiến cho công tác quản lý của trường trở nên nhiêu khê và hết sức chậm chạp bởi phải qua nhiều tầng nấc quản lý trung gian.

Các đơn vị trong khối chức năng và khối đào tạo cũng bộc lộ những vấn đề bất cập. Cụ thể: bộ phận tài vụ không thể là ngang cấp với tổ bảo vệ và cũng không cùng chức năng với phòng hành chính. Do đó, việc bố trí bộ phận tài vụ trong phòng hành chính vừa làm cho phòng hành chính cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, vừa không xác định đúng vai trò của bộ phận tài vụ (nếu như không muốn nói là đã hạ thấp vai trò của bộ phận này). Tương tự như vậy, các bộ môn không thể ngang chức năng với khoa. Việc tách các bộ môn này trực thuộc ban giám hiệu đã làm nảy sinh thêm nhiều đầu mối quản lý một cách không cần thiết.

Việc xây dựng cơ chế quản lý và xử lý điều hành các hoạt động qua nhiều tầng, nấc quản lý trung gian, trong nhiều mối quan hệ như vậy khiến cho công tác quản lý đào tạo của trường rất khó khăn, chậm chạp, kém hiệu quả. Cụ thể, từ mô hình 2 có thể nhận thấy các mối quan hệ : Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

Quan hệ tòng thuộc: là quan hệ cấp trên chỉ đạo cấp dưới, cấp dưới tòng thuộc cấp trên. Mối quan hệ tòng thuộc trong mô hình 2 lại có nhiều loại:

Quan hệ tòng thuộc trực tiếp: là mối quan hệ giữa Sở Văn hóa và Thông tin TP. Hồ Chí Minh và Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh; giữa Ban giám hiệu và các khoa, phòng.

Quan hệ tòng thuộc gián tiếp: là mối quan hệ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh; giữa Uy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh. Các mối quan hệ này đều phải thông qua trung gian là Sở Văn hóa và Thông tin TP. Hồ Chí Minh.

Quan hệ tòng thuộc cùng cấp: là mối quan hệ giữa Ban giám hiệu và các khoa, bộ môn, phòng chức năng;

Quan hệ tòng thuộc khác cấp: là mối quan hệ giữa Ban giám hiệu với các phòng/khoa so với Ban giám hiệu với các bộ môn/tổ nghiệp vụ.

Quan hệ liên đới:

Quan hệ liên đới cùng cấp: là mối quan hệ giữa các phòng chức năng và các khoa; Bộ môn ßàTổ nghiệp vụ.

Quan hệ liên đới khác cấp: là mối quan hệ giữa các phòng chức năng với các tổ nghiệp vụ hoặc các bộ môn; Khoa ßà Bộ môn/Tổ nghiệp vụ.

Đổi mới cơ chế và phương thức quản lý, theo chúng tôi, trước hết là thay đổi các quan hệ giữa các đơn vị trong hoạt động quản lý, đổi mới cơ cấu tổ chức. Chúng tôi đề xuất giải pháp với lược đồ như sau:

Giải pháp này có những mặt tích cực như sau :

Giảm bớt các mối quan hệ, chỉ giữ lại quan hệ tòng thuộc trực tiếp và quan hệ liên đới cùng cấp.

Tạo cho Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh có vị thế như các trường cao đẳng và đại học khác.

Xây dựng bộ máy của trường gọn nhẹ hơn, rõ ràng hơn khi hoạt động.

1.11.3. Giải pháp 3: xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

1.11.3.1. Xây dựng đội ngũ giảng viên:

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường hiện nay chỉ đảm nhiệm được 30% tổng số giờ giảng, 70% còn lại phải dựa vào lực lượng giảng viên thỉnh giảng từ nhiều nguồn khác nhau. Tính bình quân tỷ lệ sinh viên và giảng viên của trường hiện nay khoảng 48 SV/GV, cao gấp 3 lần so với mặt bằng chung và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ 15 à 20 SV/GV).

Để thực hiện được chương trình “Phát triển nguồn nhân lực” cho lĩnh vực văn hóa thông tin (chương trình số 2 trong số 12 chương trình trọng điểm của Thành ủy và Uy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề ra), một vấn đề bức thiết đặt ra cho Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh là phải nhanh chóng xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên – những người trực tiếp đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ làm công tác văn hóa, nghệ thuật và thông tin cho các ngành ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khu vực phía Nam.

Biện pháp thực hiện: Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu.

Cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu:

Chiến lược này được xây dựng dựa trên những cơ sở :

 • Từ số lượng chỉ tiêu đào tạo được giao hàng năm để định biên số lượng giảng viên cơ hữu gần sát với chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra.
 • Cân đối lại lực lượng giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng, làm sao cho lực lượng giảng viên cơ hữu đảm nhận được từ 70 à 80% tổng khối lượng giảng dạy. Giảng viên bán cơ hữu đảm nhận từ 5 à 10%. Số còn lại từ 15 à 20% sẽ dựa vào giảng viên thỉnh giảng. Việc cân đối này cực kỳ quan trọng, bởi lẽ, một mặt nâng cao dần vai trò của giảng viên cơ hữu. Mặt khác, tạo được sự chủ động trong hoạt động đào tạo. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT
 • Với đặc thù của trường văn hóa nghệ thuật, do tính chất truyền nghề, số lượng giảng viên các môn thực hành của khối nghệ thuật cần phải nhiều hơn số giảng viên dạy các môn lý thuyết cũng như số giảng viên của khối văn hóa. Trong khi số sinh viên khối văn hóa lại nhiều hơn số sinh viên khối nghệ thuật. Tỷ lệ giảng viên giữa 2 khối này là bao nhiêu còn phải tùy thuộc vào:

Khả năng phối kết hợp chặt chẽ giữa Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh với các đơn vị đào tạo khác như: Trường Cao Đẳng Văn Hóa TP. Hồ Chí Minh; Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh; Trường cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh; Đại học sư phạm; Đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh; Đại học văn hóa Hà Nội; v.v…

Số lượng môn học, khối lượng giờ dạy và tính chất nghề nghiệp (đòi hỏi thực hành, thị phạm) của các ngành học thuộc khối nghệ thuật và khả năng đảm nhiệm của đội ngũ giảng viên nghệ thuật hiện có của trường.

Từ những cơ sở trên, về tổng thể, để đảm bảo đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhiệm được từ 70 à 80% tổng khối lượng giờ giảng và giảm tỷ lệ bình quân giữa số sinh viên / giảng viên xuống còn khoảng từ 20 à 25 SV/GV (với tổng số sinh viên từ 1800 à 2000 SV) thì trường cần có từ 70 à 80 giảng viên cơ hữu, có nghĩa là trường cần phải tuyển thêm 33 à 43 giảng viên mới.

Việc xin thêm định biên là trách nhiệm của Ban giám hiệu, chúng tôi xin không bàn đến. Ở đây, chúng tôi chỉ xin đề cập đến vấn đề: làm gì và làm như thế nào để có thể tuyển được từ 33 à 43 giảng viên đạt được yêu cầu của trường.

Biện pháp thứ nhất – Tuyển dụng giảng viên cơ hữu mới:

Có nhiều cách để tuyển giảng viên cơ hữu:

Tìm nguồn giảng viên từ phía ngoài trường:

Tuyển dụng giảng viên mới là một hoạt động thường xuyên của công tác tổ chức cán bộ ở các trường đại học, cao đẳng nhằm xây dựng và hoàn thiện đội ngũ giảng viên. Công tác tuyển dụng ảnh hưởng không nhỏ đến cơ cấu tổ chức và chất lượng đào tạo. Nhiều trường cao đẳng, đại học hiện nay đang phải chịu cảnh thừa giảng viên có trình độ thấp, thiếu giảng viên có trình độ cao, thừa giảng viên lý thuyết, thiếu giảng viên thực hành.

Đối với Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh, việc tuyển dụng giảng viên mới có tầm quan trọng đặc biệt, do:

 • Đội ngũ giảng viên cơ hữu hiên có quá ít, chỉ đảm nhận được 30% tổng khối lượng giờ giảng, khiến cho trường luôn rơi vào tình trạng bị động trong công tác đào tạo vì phải lệ thuộc quá nhiều vào lực lượng giảng viên thỉnh giảng. Sự lệ thuộc này cũng góp phần gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý kế hoạch đào tạo và chất lượng đào tạo.
 • Việc cân đối giữa lực lượng giảng viên cơ hữu khối văn hóa và khối nghệ thuật đang gặp khó khăn.

Đề xuất bổ sung phương thức tuyển chọn giảng viên mới:

Lâu nay, cũng giống như nhiều trường cao đẳng, đại học khác, công tác tuyển dụng giảng viên và công chức của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh vẫn sử dụng phương thức thông thường: đăng thông báo nêu rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, thủ tục, … tuyển dụng, sau đó thu nhận hồ sơ của các ứng viên và tiến hành phỏng vấn hoặc tổ chức thi tuyển. Cách làm như vậy có tính khách quan, đơn giản và ở mức độ nào đó, có thể tuyển dụng được cán bộ, giảng viên cho trường. Song, cách tuyển dụng như vậy cũng có những hạn chế, như:

 • Ít khi tuyển dụng được ứng viên là các sinh viên giỏi, xuất sắc.
 • Không chủ động được trong công tác tuyển dụng.
 • Sau khi thi tuyển, trường và giảng viên mới cũng phải tốn khá nhiều thời gian, công sức, tiền của để giảng viên làm quen với đặc thù của trường để có thể đi vào giảng dạy

Có thể khắc phục những hạn chế nêu trên bằng những cách thức tuyển dụng khác, như:

Tuyển dụng theo phương thức “đặt hàng”:

 • Có nhiều cách “đặt hàng”, như thông qua các cơ sở đào tạo, hoặc nhờ các giảng viên thỉnh giảng có uy tín cao, đang hợp tác với trường.
 • Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng giảng viên do các khoa đề xuất, Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành ký kết hợp đồng với các trường đào tạo một số sinh viên theo yêu cầu. Đồng thời, để tạo điều kiện cho sinh viên trong diện dự kiến tuyển dụng, trường cần có những biên pháp khuyến khích sinh viên (như: tài trợ một phần học phí, hay hỗ trợ khi thực tập, làm luận văn, v.v…). Tất nhiên, giữa trường và các sinh viên này phải có những cam kết hoặc ký hợp đồng.
 • Trong đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của trường, có một số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên chính, v.v… đang đảm nhiệm các cương vị quản lý hoặc chuyên môn ở các trường cao đẳng, đại học. Trường có thể “đặt hàng” cho họ và thông qua họ để có thể nắm rõ được trình độ, năng lực một số sinh viên giỏi ở các trường đại học. Từ đó, trường chủ động hơn trong việc tuyển dụng giảng viên mới. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT
 • Tuyển dụng theo phương thức “đặt hàng” sẽ đạt được hiệu quả hơn nhờ một số ưu điểm, như: Chủ động, hiểu biết khá rõ về giảng viên mới từ khi họ còn đang theo học đại học. Đồng thời, giảng viên mới được tuyển dụng có khả năng nhanh chóng tham gia vào công tác giảng dạy. Tất nhiên, phương thức này đòi hỏi Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh phải có sự phối hợp, quan hệ chặt chẽ với các trường cao đẳng, đại học khác.

Tuyển dụng theo phương thức tạo nguồn tại chỗ:

Lựa chọn những sinh viên giỏi, ưu tú, có triển vọng phát triển đã hoặc đang theo học tại trường để gửi đi đào tạo tiếp tục ở bậc đại học cùng ngành. Để tiến hành được phương thức này, cần phải có những điều kiện nhất định:

 • Nội dung, chương trình đào tạo của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh và các trường đại học ngành văn hóa nghệ thuật phải thống nhất và có khả năng liên thông với nhau. Nếu bảo đảm được điều kiện này, sau khi học xong chương trình cao đẳng 3 năm ở Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh, những sinh viên được dự kiến tuyển dụng được trường cử đi đào tạo tiếp chỉ cần học thêm 18 tháng để hoàn chỉnh bậc đại học và nghiệp vụ chuyên sâu (bao gồm cả nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ chuyên môn sâu) là có thể trở về làm công tác giảng dạy.
 • Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các trường đại học thuộc ngành văn hóa, nghệ thuật, thông tin với Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh.
 • Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh phải xây dựng được quy chế cụ thể về loại hình tuyển dụng giảng viên theo phương thức tạo nguồn tại chỗ.

Biện pháp thứ hai – Ổn định đội ngũ giảng viên thỉnh giảng:

Như đã nêu ở phần trên, hiện nay lực lượng giảng viên thỉnh giảng của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh đang đảm nhận khoảng 70% tổng khối lượng giờ giảng dạy. Việc ổn định đội ngũ giảng viên này là rất cần thiết, bởi vì chất lượng đào tạo của trường đang một phần phụ thuộc vào họ.

Trước hết, cần thấy rằng, đi liền với công tác tuyển dụng giảng viên cơ hữu mới thì phải giảm lực lượng giảng viên thỉnh giảng. Tuy nhiên, trước mắt giảm dần khối lượng giờ do giảng viên thỉnh giảng đảm nhiệm từ 70% xuống 60% à 50% à 40%.

Theo chúng tôi, cần phân đội ngũ thỉnh giảng làm 2 loại: Giảng viên thỉnh giảng dài hạngiảng viên thỉnh giảng ngắn hạn.

Giảng viên thỉnh giảng dài hạn : là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên chính, có tâm huyết, có bề dày kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và có thành quả trong công tác nghiên cứu khoa học. Đây thường là các giảng viên đã lớn tuổi, hoặc đã nghỉ hưu, hoặc còn đang tham gia công tác giảng dạy ở các trường nhưng không tham gia công tác quản lý. Trường cần có kế hoạch ký kết hợp đồng dài hạn (từ 3 à 5 năm) đối với lực lượng này. Ngoài công tác giảng dạy, còn có thể mời các giảng viên dạng này tham gia vào các công tác khác như:

Bồi dưỡng chuyên môn sâu cho các giảng viên trẻ. Hướng dẫn các đề tài nghiên cứu khoa học.

Tham gia vào các hội đồng khoa học (mở rộng), hội đồng cố vấn của trường.

Tạo cầu nối cho các quan hệ liên kết giữa Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị khác.

Giảng viên thỉnh giảng có thời hạn : Là những giảng viên có trình độ chưa cao (cử nhân, thạc sĩ), tuổi đời và tuổi nghề chưa nhiều. Với những giảng viên này, trường chỉ nên ký hợp đồng có thời hạn (từng học kỳ hoặc từng năm học). Chỉ có những bộ môn nào (nhất là các bộ môn nghệ thuật) thực sự đặc thù mà chưa thể có người đảm nhận mới ký hợp đồng dài hạn.

Trong những năm trước mắt, nếu cần phải giảm số lượng giảng viên thỉnh giảng thì nên giảm số giảng viên thỉnh giảng có thời hạn trước.

1.11.3.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên: Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

Có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Tuy nhiên, cần quan tâm đến một số biện pháp quan trọng sau:

Chuẩn hóa đội ngũ giảng viên

Tầm quan trọng của công tác chuẩn hóa đội ngũ giảng viên:

Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân và là nguyên nhân chủ yếu đưa đến chất lượng giáo dục và đào tạo của nước ta còn thấp so với các nước trong khu vực và thế giới là do đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý chưa đạt chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn thế giới. Theo

báo cáo gần đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có gần 40% giáo viên phổ thông, 50% giảng viên cao đẳng và đại học chưa đạt chuẩn quốc gia. Vì thế, để cho giáo dục và đào tạo đảm nhiệm được sứ mệnh trọng đại của mình trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã ra nghị quyết phải tiến hành chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa giáo dục, trong đó có vấn đề chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Nội dung của công tác chuẩn hóa đội ngũ giảng viên:

Cho đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đưa ra chuẩn của giảng viên cao đẳng và đại học. Tuy nhiên, căn cứ vào vai trò và vị trí của đội ngũ giảng viên ở bậc cao đẳng và đại học trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chuẩn của giảng viên cao đẳng và đại học phải được xem xét, đánh giá trên 3 tiêu chí:

 • Phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức
 • Trình độ chuyên môn, văn hóa
 • Trình độ nghiệp vụ

Ba tiêu chí này được cụ thể hóa tùy thuộc vào hoàn cảnh, đặc thù của mỗi trường hoặc mỗi loại trường. Dưới đây, chúng tôi xin đề cập cụ thể 3 tiêu chí trên đây đối với Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

Chuẩn về phẩm chất chính trị, tư tưởng và đạo đức: Đây là tiêu chí đầu tiên đối vơi mọi giảng viên cao đẳng và đại học, càng đặc biệt quan trọng đối với giảng viên các trường cao đẳng và đại học ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, trong đó, có Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh. Tầm quan trọng đặc biệt của tiêu chí này đối với giảng viên Trường Cao Đẳng

Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh xuất phát từ hai cơ sở: Một là vai trò của văn hóa nghệ thuật, như Bác Hồ đã nói: “Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận, mỗi văn nghệ sĩ là một chiến sĩ trên mặt trận ấy”.                                                                                                                                                                                                              Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh đóng trên địa bàn có không khí văn hóa nghệ thuật đầy sôi động và phức tạp, trường có nhiệm vụ đào tạo lực lượng làm công tác văn hóa nghệ thuật cho địa bàn phức tạp ấy. Nếu giảng viên của trường không có đầy đủ các phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì sinh viên do họ đào tạo khó lòng đảm đương được vai trò là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Chuẩn về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức được thể hiện trên ba khía cạnh:

Một là: có bản lĩnh chính trị vững vàng. Hiện nay, đất nước ta tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa, và xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh ấy, bên cạnh những mặt tích cực, lành mạnh, cách mạng thì hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng có không ít những biểu hiện thương mại hóa văn hóa, lai căng, vay mượn một cách thiếu chọn lọc văn hóa phương Tây. Vấn đề này đã tác động đến đời sống tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Nếu lực lượng giảng viên đào tạo những người làm công tác văn hóa nghệ thuật mà không có bản lĩnh chính trị vững vàng thì rất dễ bị lôi cuốn bởi những cạm bẫy tiêu cực, đồi trụy. Hệ quả đi kèm là sinh viên do họ đào tạo ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, dễ bị tha hóa. Hai là, có tư tưởng tiên tiến. Theo tinh thần nghị quyết 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, khoa VIII, cốt lõi của tư tưởng tiên tiến là lòng yêu nước nồng nàn, yêu chủ nghĩa xã hội, là tư tưởng cách mạng, tiến bộ. Chỉ có tư tưởng tiên tiến, giảng viên mới có thể đấu tranh và bảo vệ cho những nhân tố mới, tích cực. Có tư tưởng tiên tiến, giảng viên mới có đủ nghị lực để tự vươn lên, vượt qua chính mình, mới có thể góp phần thúc đẩy trường đi lên.

Ba là, có đạo đức trong sáng. Đạo đức của giảng viên luôn luôn là tấm gương sáng cho sinh viên noi theo. Đạo đức trong sáng của giảng viên Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh là ở chỗ:

 • Có động cơ đúng đắn trong việc thực hiện công tác giảng dạy, gắn bó với trường để góp phần “phát triển nguồn nhân lực” trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
 • Có lối sống lành mạnh, thái độ ứng xử đúng đắn đối với những hoạt động, hành vi tiêu cực, phản văn hóa.

Chuẩn về trình độ chuyên môn:

Chuẩn về bằng cấp chuyên môn:

Dù bằng cấp của chúng ta hiện nay đang có khá nhiều vấn đề cần bàn. Song, xét về mặt pháp lý, đối với giảng viên thì bằng cấp phải được coi là chuẩn đầu tiên về chuyên môn. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

Theo quy định của Luật giáo dục, giảng viên giảng dạy ở bậc cao đẳng, đại học phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên. Tuy nhiên, do xu hướng phát triển của khoa học – kỹ thuật, giáo dục và đào tạo, nếu giảng viên trường cao đẳng và đại học chỉ dừng lại ở mức độ bằng tốt nghiệp cử nhân thì khó lòng nâng cao chất lượng đào tạo. Vì vậy, cần có biện pháp khuyến khích giảng viên nâng chuẩn: Giảng viên trường cao đẳng, đại học phải có bằng cấp từ thạc sĩ trở lên. Nếu lấy chuẩn bằng cấp từ thạc sĩ trở lên đối với giảng viên cao đẳng, đại học đối chiếu với tình hình giảng viên Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh hiện nay, thì có hơn 70% giảng viên chưa đạt chuẩn. Theo chúng tôi, để giải quyết vấn đề này, có thể có một số biện pháp sau đây:

 • Cử giảng viên đi học cao học và nghiên cứu sinh.
 • Liên kết với các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học để mở các lớp đào tạo bậc cao học tại chỗ. Thực hiện hình thức này sẽ giúp cho số lượng giảng viên được theo học nhiều hơn, chi phí đỡ tốn kém hơn.
 • Khuyến khích giảng viên tự nâng cao và bồi dưỡng chuyên môn theo các chuyên đề sau đại học. Dù thực hiện biện pháp nào đi nữa, để đạt được hiệu quả cao thì trường cần thực hiện một số công việc sau:

Xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên môn cho đội ngũ giảng viên theo hướng kết hợp chặt chẽ sự hỗ trợ tích cực của trường với sự nỗ lực cao độ của từng giảng viên. Cụ thể:

Trường mở các lớp chuyên đề, ngoại ngữ, tin học và kiến thức chuyên môn (có thể phối hợp với các trường cao đẳng và đại học khác đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh), có hình thức, chế độ kiểm tra chất lượng học tập của giảng viên. Kinh phí mở lớp sẽ do trường đài thọ, còn chi phí học tập thì người học phải đóng góp. Đây cũng có thể là cơ sở để trường xét chọn và cử giảng viên đi thi cao học hoặc nghiên cứu sinh.

Thực hiện chế độ ưu tiên về thời gian và kinh phí nhằm động viên, khuyến khích giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn. Chẳng hạn, ngoài chế dộ miễn giảm số tiết dạy nghĩa vụ như hiện nay trường đang thực hiện đối với giảng viên đang đi học, cần có thêm chế độ trợ cấp cho các giảng viên gặp khó khăn khi đi học, chế độ khen thưởng xứng đáng đối với những giảng viên bảo vệ luận văn đạt loại xuất sắc hoặc những luận văn có khả năng ứng dụng tốt, có hiệu quả vào thực tiễn của trường, v.v…

Đưa nội dung đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn vào nội dung thi đua của trường. Ban giám hiệu cần yêu cầu các cán bộ, giảng viên, kể cả những người đã có học vị thạc sĩ, tiến sĩ phải có kế hoạch bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, lấy việc thực hiện kế hoạch này để xem xét thi đua, phong các chức danh, đào thải giảng viên không đủ năng lực chuyên môn, v.v…

Chuẩn về phương pháp giảng dạy:

Phần lớn giảng viên của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh tốt nghiệp ở các trường đại học không thuộc ngành sư phạm. Vì thế, trong một thời gian, không ít giảng viên (nhất là các giảng viên chưa nắm được phương pháp sư phạm) khá lúng túng khi giảng dạy do không nắm được các khâu, các bước, các thao tác của một quy trình giảng dạy. Một số giảng viên khác, tuy có kinh nghiệm, song lại thường sử dụng phương pháp giảng dạy cũ theo lối kinh nghiệm chủ nghĩa, lạc hậu, chủ quan nên chất lượng giảng dạy bị hạn chế. Một số giảng viên không sử dụng được các phương tiện dạy – học hiện đại. Vì thế, cần chuẩn hóa phương pháp giảng dạy cho giảng viên.

Trong tình hình hiện nay, để chuẩn hóa phương pháp giảng dạy cho giảng viên của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh, cần tập trung vào một số nội dung sau:

 • Trang bị kiến thức sư phạm (đặc biệt là kiến thức về tâm lý học, giáo dục học), đồng thời, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy đại học và phương pháp nghiên cứu khoa học cho các giảng viên.
 • Bổ sung đủ số lượng các loại máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy – học hiện đại, có chất lượng tốt để phục vụ cho công tác dạy – học của trường (ví dụ: hệ thống multi-media cho các môn học lý thuyết; đàn, hệ thống âm thanh cho ngành âm nhạc; Bàn xoay, giá vẽ đa chức năng, máy vi tính có cấu hình đủ để phục vụ cho ngành mỹ thuật ứng dụng; v.v…).

Chuẩn về trình độ nghiệp vụ:

Được hiểu là chuẩn về kỹ năng thực hành nghiệp vụ chuyên môn.

Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh thực hiện công tác đào tạo lực lượng làm công tác văn hóanghệ thuật. Giảng viên giảng dạy các môn nghệ thuật, ở một mức độ nào đó, có thể nói là họ có tay nghề. Song, việc đánh giá mức độ tay nghề của họ tới đâu, đã đáp ứng được yêu cầu dạy nghề hay chưa, lại là một vấn đề rất khó khẳng định.

Bên cạnh đó, giảng viên giảng dạy ở khối văn hóa thuộc các khoa thông tin, văn hóa và du lịch, và nhất là giảng viên của các bộ môn kiến thức đại cương, đang thiên về lý thuyết chung, kỹ năng thực hành, xét về một phương diện nào đó, còn nhiều hạn chế.

Để chuẩn hóa về trình độ nghiệp vụ, cần tiến hành theo 2 biện pháp :

 • Giảm bớt phần lý thuyết, tăng phần thực hành của các bài giảng, giáo trình, nhất là các, bài giảng, giáo trình của các môn học thuộc khối văn hóa và kiến thức chung.
 • Tổ chức cho giảng viên và sinh viên tham quan, học tập, rút kinh nghiệm từ thực tiễn của cơ sở. Chuẩn hóa về trình độ nghiệp vụ, về kỹ năng thực hành chuyên môn là hướng đi gắn lý thuyết với thực tiễn, học đi đôi với hành.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên

Vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên: Hoạt động giảng dạy và hoạt động nghiên cứu khoa học là hai hoạt động chủ yếu của giảng viên bậc cao đẳng và đại học. Hoạt động này có tác dụng rất lớn đối với việc nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên. Thông qua việc triển khai một công trình khoa học hay một dự án, giảng viên có điều kiện để củng cố các kiến thức lý luận đã được trang bị, biết vận dụng lý luận để xử lý những hiện tượng, sự kiện diễn ra trong đời sống xã hội. Trong nhiều trường hợp, từ thực tiễn đời sống xã hội, giảng viên phát hiện và đề xuất được những giải pháp hữu ích, từ đó làm cho bài giảng sinh động hơn, có chất lượng hơn.

Phạm vi, nội dung nghiên cứu khoa học của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh:

Ngoài những loại đề tài nghiên cứu về văn hóa nghệ thuật và những vấn đề liên quan đến văn hóa nghệ thuật nói chung, do đặc thù về phạm vi (ở thành phố Hồ Chí Minh), về nhiệm vụ (đào tạo lực lượng làm công tác văn hóa nghệ thuật), theo chúng tôi, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh có thể hình dung như sau:

Về phạm vi:

Chủ yếu là các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh và phục vụ cho đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, và cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố; Các hoạt động văn hóa nghệ thuật của các tỉnh, thành lân cận; Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, kinh tế, xã hội từ bên ngoài tác động đến đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

Về nội dung: Theo chúng tôi, có một số nội dung chủ yếu:

 • Thực trạng sôi động, phức tạp của văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh (bức tranh văn hóa nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh, xu hướng phát triển, những biến đổi trong nếp sống, nguyên nhân, v.v…)
 • Sự tác động qua lại của văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác.
 • Những quan điểm, chủ trương, chính sách… lãnh đạo và quản lý văn hóa của các cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố.
 • Những vấn đề lý luận đặt ra từ thực tiễn văn hóa nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh (vấn đề xây dựng các giá trị văn hóa, văn hóa và công chúng, văn hóa nghệ thuật và bảo tồn văn hóa nghệ thuật, v.v…)

Phương thức đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên:

Xuất phát từ tình hình cụ thể của đội ngũ cán bộ khoa học và giảng viên của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh hiện nay, theo chúng tôi, có thể có một số phương thức và biện pháp đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học như sau:

Mở rộng thành phần hội đồng khoa học ở cả cấp trường và cấp khoa:

Hội đồng khoa học thường phải có 2 thành phần:

 • Thành phần cơ hữu: Gồm một số cán bộ khoa học và giảng viên có bằng cấp, có thành quả nghiên cứu khoa học của trường.
 • Thành phần mở rộng: Gồm một số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, cán bộ nghiên cứu khoa học là giảng viên thỉnh giảng của trường, hoặc quan tâm nhiều đến công tác nghiên cứu các vấn đề văn hóa nghệ thuật, có kinh nghiệm, có thành quả trong công tác nghiên cứu khoa học. Đây chính là lực lượng có thể hỗ trợ đắc lực cho trường trong việc triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và giúp đỡ, đào tạo giảng viên trẻ đi sâu vào công tác nghiên cứu khoa học.

Ban giám hiệu và hội đồng khoa học xây dựng chiến lược nghiên cứu khoa học cho toàn trường trong thời hạn đến năm 2010 và xây dựng một hệ thống đề tài tương ứng.

Trên cơ sở đó, trường “đặt hàng” cho các khoa, cho các giảng viên. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu cần ban hành quy định khen thưởng xứng đáng cho các đơn vị và cá nhân có sự đóng góp tích cực trong việc triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học. Có thể đưa một số đề tài nghiên cứu khoa học vào làm đề tài luận văn tốt nghiệp của sinh viên. Hoặc nâng một số đề tài thành các chuyên đề để giảng dạy cho sinh viên (đưa các chuyên đề này vào phần mềm trong chương trình đào tạo)

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác, giúp đỡ nhau trong công tác nghiên cứu khoa học:

Để cho giảng viên có thể làm quen với hoạt động nghiên cứu khoa học, cần phải có sự hợp tác, giúp đỡ của những giảng viên có bề dày kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học. Cách hợp tác, giúp đỡ như sau: Các GS, PGS, tiến sĩ, khi triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, có thể giao một phần công việc cho các giảng viên trẻ và chỉ đạo họ tiến hành theo quy trình; hoặc chẻ nhỏ một đề tài lớn thành một số đề tài nhỏ (đề tài nhánh) và giao một số đề tài nhánh đó cho các giảng viên trẻ. Trong quá trình hợp tác, giúp đỡ ấy, với tất cả sự thành tâm và tấm lòng của một người thầy, các GS, PGS, tiến sĩ có thể truyền nghề cho các học trò của mình.

Tăng cường hợp tác xã hội chủ nghĩa trong công tác nghiên cứu khoa học:

Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhiều cơ quan (viện nghiên cứu, trung tâm), trường cao đẳng, đại học của ngành văn hóa thông tin và các ngành có liên quan (Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học sư phạm) quan tâm đến vấn đề nghiên cứu văn hóa nghệ thuật. Do đó, Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh cần chủ động tăng cường hợp tác với các đơn vị này. Trường có thể chủ động đăng cai, hoặc tham dự các cuộc hội thảo khoa học. Phương thức này có tác dụng mở rộng tầm nhìn và xây dựng các mối quan hệ trong công tác nghiên cứu khoa học đối với các giảng viên trẻ, giúp họ đi nhanh hơn vào công tác nghiên cứu khoa học.

1.12. ĐỀ XUẤT Ý KIẾN: Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

Để giúp cho Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh có thể nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo, chúng tôi xin kiến nghị một số vấn đề như sau:

1.12.1. Đối với Bộ Giáo Dục – Đào Tạo và Bộ Văn Hóa – Thông Tin:

Hệ thống các trường đại học, cao đẳng công lập ở nước ta đang tồn tại song song hai loại (phân theo cấp cơ quan chủ quản). Loại một, là các trường cao đẳng, đại học do trung ương (các Bộ) trực tiếp quản lý (sau đây xin được gọi tắt là các trường trung ương).

Loại hai, là các trường cao đẳng, đại học trực thuộc sự quản lý của các cơ quan địa phương (Uy ban nhân dân, các sở, sau đây xin được gọi tắt là các trường địa phương).

Hiện nay, vấn đề phân vùng tuyển sinh cho 2 loai trường trung ương và trường địa phương còn bất bình đẳng.Các trường trung ương được phép tuyển sinh trên một địa bàn rất rộng gồm nhiều tỉnh, thành trong cả một khu vực lớn, kể cả những địa bàn đã có trường địa phương cùng ngành, cùng bậc đào tạo, nên có nhiều cơ hội dễ dàng hơn trong việc thực hiện công tác tuyển sinh.

Còn các trường địa phương thì chỉ được phép tuyển sinh các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại địa phương mà thôi. Thực trạng này cho thấy sự bất hợp lý trong vấn đề phân công trách nhiệm giữa trường trung ương và trường địa phương.Từ thực trạng đó, chúng tôi kiến nghị, cần xác định rõ về vai trò, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các trường trung ương với các trường địa phương có cùng ngành, cùng bậc đào tạo. Đồng thời, cần có sự phân định công bằng hơn trong việc phân vùng tuyển sinh. Nếu như các trường địa phương chỉ được phép tuyển sinh trên địa bàn của địa phương, thì không nên để các trường trung ương tuyển sinh ở những địa bàn đã có trường địa phương (có cùng ngành, cùng bậc đào tạo) đảm nhận nữa, nhằm tránh tình trạng dẫm chân nhau trong khi thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, giúp cho trường địa phương phát huy được vai trò, chức năng và nhiệm vụ.

Hiện nay, Bộ văn hóa và thông tin chưa ban hành các khung chương trình đào tạo bậc cao đẳng, đại học chung cho các trường cao đẳng, đại học ngành văn hóa – nghệ thuật – thông tin. Hầu hết, các trường đều phải tự biên soạn chương trình đào tạo cho riêng mình, sau đó trình Bộ văn hóa và thông tin xem xét và ra quyết định công nhận.

Cách làm này khiến cho chương trình đào tạo của các trường (có cùng ngành, cùng bậc đào tạo) không có tính thống nhất. Từ đó, không thể thực hiện được vấn đề đào tạo liên thông.

Từ thực trạng đó, chúng tôi kiến nghị, Bộ Văn hóa và Thông tin cần nhanh chóng nghiên cứu xây dựng khung chương trình đào tạo thống nhất cho các trường cao đẳng, đại học ngành văn hóa – nghệ thuật – thông tin trên cả nước.

1.12.2. Đối với Uy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh: Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

Việc Uy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phân cấp cho Sở Văn hóa và Thông tin TP. Hồ Chí Minh trực tiếp quản lý Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh đã tạo thêm một tầng quản lý trung gian trong mối quan hệ giữa trường với Ủy ban nhân dân và các bộ. Mô hình quản lý này đã gây ra nhiều ách tắc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác đào tạo của trường.

Từ thực trạng đó, chúng tôi kiến nghị, Uy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần trực tiếp quản lý các trường đại học và cao đẳng của thành phố Hồ Chí Minh, nhằm giảm bớt các tầng nấc quản lý trung gian, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho công tác đào tạo của các trường cao đẳng, đại học địa phương của thành phố Hồ Chí Minh.

1.12.3. Đối với Sở Văn Hóa và Thông Tin TP. Hồ Chí Minh:

Theo cơ chế hoạt động hiện hành, cũng như theo quan điểm của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thông tin TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh là một đơn vị trực thuộc sự quản lý của Sở giống như các đơn vị hành chính sự nghiệp khác (Bảo tàng, Nhà hát, v.v…). Theo quy định trong Điều lệ trường cao đẳng thì Hiệu trưởng có quyền bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các trưởng phòng/khoa của trường. Nhưng trên thực tế hiện nay thì các trưởng phòng/ khoa của Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh đều do giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin TP. Hồ Chí Minh ký quyết định bổ nhiệm. Kinh phí đào tạo của Nhà nước cấp cho Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh đều phải thông qua trung gian là hệ thống tài vụ của Sở Văn hóa và Thông tin TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, có thể thấy, trong cơ chế hoạt động này, Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh giống như một phòng chức năng của Sở, còn hiệu trưởng thì ngang với trưởng phòng (có cùng hệ số phụ cấp trách nhiệm là 0,4).

Từ thực trạng đó, chúng tôi kiến nghị, do Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh là một đơn vị làm công tác đào tạo ở bậc cao đẳng, có chức năng, nhiệm vụ và các mối quan hệ đặc thù không giống với các đơn vị hành chính sự nghiệp khác của Sở Văn hóa và Thông tin TP. Hồ Chí Minh. Vì vậy, cần xây dựng và ban hành các quy định phân định rõ vai trò và mối quan hệ giữa Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa và Thông tin TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần có một cơ chế hoạt động phù hợp cho mối quan hệ đó, nhằm tạo điều kiện cho trường chủ động, tự chủ trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ đã được Nhà nước giao.

1.12.4. Đối với Ban giám hiệu Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

1.12.4.1. Ổn định cơ cấu tổ chức của Trường trong một thời gian nhất định (tối thiểu là 5 năm) để lực lượng cán bộ quản lý, giảng viên có điều kiện tiếp cận các yêu cầu, các vấn đề được đặt ra, cần phải giải quyết trong quá trình công tác, từ đó rút ra được kinh nghiệm để hoàn chỉnh các kỹ năng, kỹ xảo nghiệp vụ và nâng cao chất lượng công tác.

1.12.4.2. Xây dựng hoàn chỉnh chương trình đào tạo, hệ thống mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, v.v… đảm bảo tính pháp lý, tính khoa học và tính thực tiễn.

1.12.4.3. Xây dựng công tác quản lý của nhà trường theo hướng đạt tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9000).

KẾT LUẬN

Công cuộc CNH-HĐH đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã đưa đất nước ta bước sang một giai đoạn mới – giai đoạn phát triển kinh tế – khoa học – kỹ thuật – công nghệ. Sự tiến bộ, phát triển của nền kinh tế, khoa học, kỹ thuật, công nghệ đã giúp cho đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể, đáp ứng được những nhu cầu vật chất cơ bản phục vụ cho đời sống, làm gia tăng nhu cầu hưởng thụ văn hóa để thỏa mãn những nhu cầu về đời sống tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, xu thế hội nhập với thế giới và sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã và đang có những tác động mạnh mẽ đến nền văn hóa, xã hội của nước ta. Song song với những yếu tố tích cực mà chúng ta nhận được từ những tinh hoa văn hóa của thế giới, chúng ta cũng đang phải đối diện với những thách thức từ sự tác động của những yếu tố tiêu cực. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

Để chống lại sự tác động tiêu cực đó, đồng thời cũng là để đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa, Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 (Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khoá VIII) đã đề ra phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện đại tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đối với công tác giáo dục và đào tạo, Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 (Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khoá VIII) cũng đã chỉ rõ: “Nghiên cứu việc tổ chức và phối hợp chỉ đạo chương trình phát triển giáo dục và đào tạo phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng và hoàn thiện hê thống pháp luật Nhà nước về giáo dục… Định rõ trách nhiệm, mở rộng quyền hạn và nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở đào tạo… . Đổi mới và tăng cường công tác quản lý giáo dục… đảm bảo được hiệu quả đào tạo đúng mục tiêu mong muốn”.

Đảng và Nhà nước ta cũng đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục, lấy giáo dục làm quốc sách hàng đầu để phục vụ cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xác định mục tiêu của Giáo dục đào tạo Việt Nam, giai đoạn đến năm 2020 là nâng cao dân trí – đào tạo nhân lực – bồi dưỡng nhân tài.

Để thực hiện các chủ trương về công tác giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước, trường CĐ VHNT TP.HCM đã có nhiều nỗ lực nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo lực lượng làm công tác trên các lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật – thông tin, và cũng đã đạt được những thành quả đáng được ghi nhận.

Bên cạnh những mặt tích cực đã được thực hiện tốt, trường cũng còn một số vấn đề cần được khắc phục, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo của trường.

Những vấn đề trên đây là những tiền đề quan trọng trong việc nghiên cứu “nâng cao hiệu quả công tác đào tạo của trường CĐ VHNT TP.HCM”

Trải qua gần 30 năm, xây dựng và phát triển, trường CĐ VHNT TP.HCM đã hoàn thành nhiệm vụ và chức năng được giao, đã đào tạo được một đội ngũ những người làm công tác văn hóa, quản lý văn hóa và nghệ thuật cho các cơ sở, các đơn vị trong và ngoài ngành văn hóa thông tin. Từ đó, trường đã dần dần khẳng định và nâng cao được vai trò, vị trí của mình trong đời sống văn hóa tinh thần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt với các chuyên ngành quản lý văn hóa, sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật. Trường đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ và nhân viên hoạt động văn hóa thiết thực, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm những người chuyên tâm hoạt động văn hóa và thiếu giáo viên giảng dạy các môn này ở các trường học.

Thông qua liên kết, phối hợp đào tạo, trường đã tạo được hiệu quả tích cực theo hai chiều: Trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giảng viên thâm nhập thực tế, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; đồng thời xã hội cũng nhận thức sâu sắc hơn vai trò của văn hóa nghệ thuật và khẳng định vị thế của trường; tạo cho mối quan hệ giữa trường với các đơn vị ngày càng chặt chẽ hơn, uy tín của trường ngày càng tăng.

Dù gặp nhiều khó khăn, công tác quản lý hoạt động đào tạo của trường CĐ VHNT TP.HCM đã thực hiện được một số kết quả đáng ghi nhận.

Trường đã có những điều chỉnh về tổ chức nhân sự, về nội dung, chương trình,… đào tạo mỗi khi trường thay đổi về chức năng, nhiệm vụ do sự nâng cấp trường. Những điều chỉnh này đã tạo điều kiện cho trường hoàn thành về cơ bản nhiệm vụ chính trị được giao.

Mỗi cán bộ, công chức, giảng viên đều xuất phát từ một mục đích chung là phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo, tạo chỗ đứng vững chắc trong quá trình phát triển.

Ban giám hiệu tích cực chỉ đạo các phòng chức năng cùng với các khoa xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể, đầy đủ cho từng lớp, từng năm học, từng khoá học, v.v…

Thông qua hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các khoa, bộ môn, mỗi giảng viên, trên cơ sở mở rộng liên kết đào tạo với các trung tâm, các trường của các địa phương, bước đầu trường đã gắn hoạt động đào tạo và bồi dưỡng của đơn vị với việc giải quyết những vấn đề văn hóa nghệ thuật đặt ra ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, ở xã hội nói chung. Từ đây, vị thế của trường dần được khẳng định.

Công tác tuyển sinh của trường trong những năm gần đây được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy chế, quy định về công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường ngày càng tăng.

Ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học. Trường CĐ VHNT TP.HCM thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về các vấn đề khoa học mà nhà trường và xã hội đang quan tâm. Một số giảng viên của nhà trường có tham gia vào công tác nghiên cứu các đề tài khoa học của Sở Văn Hóa và Thông Tin TP. Hồ Chí Minh và của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trường CĐ VHNT TP.HCM cũng tồn tại một số vấn đề cần phải được khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo.

Trước hết, chất lượng đào tạo và bồi dưỡng chưa cao. Tuy đây là tình hình chung của nền giáo dục nước ta hiện nay, song từ phía chủ quan của từng địa phương, từng trường mà ở đây là trường CĐ VHNT TP.HCM cũng cần phải thừa nhận điều này.

Chất lượng đào tạo và bồi dưỡng của trường chưa cao có thể thấy qua nhiều khía cạnh.

Tuy kết quả học tập của sinh viên ngày càng khá hơn, nhưng số sinh viên giỏi, xuất sắc không nhiều.

Là một đơn vị có điều kiện đào tạo những sinh viên làm công tác nghệ thuật (Biểu diễn, sáng tác) bài bản, hệ thống. Nhưng số sinh viên của trường có mặt tại các cuộc thi do ngành văn hóa nghệ thuật tổ chức không nhiều và kết quả không cao (số đoạt giải khá ít).

Sức hút (đầu tư) của trường đối với xã hội chưa mạnh, chưa rộng.

Tiếp theo, phải kể đến, vị thế của trường chưa được khẳng định. Với bề dày hơn một phần tư thế kỷ hoạt động, nhưng ảnh hưởng của trường đối với các tỉnh, thành ở miền Nam nói riêng, cả nước nói chung, hình như chưa tương xứng với tầm của trường. Ngay tiếng nói của trường trong đời sống văn hóa tinh thần của thành phố Hồ Chí Minh không thật nổi trội trong quan hệ so sánh với một số trường cao đẳng, đại học và đơn vị hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có mặt ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Những hạn chế trong hoạt động đào tạo của trường thời gian qua, có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân xuất phát từ hướng hoạt động quản lý.

Để khắc phục những vấn đề tồn tại nêu trên, theo thiển ý của chúng tôi, trường cần thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo của trường như sau :

 • Hoàn thiện tổ chức bộ máy của trường.
 • Đổi mới cơ chế và phương thức quản lý trong hoạt động.
 • Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Để có thể hoạch định một chiến lược phát triển dài hơi đối với trường CĐ VHNT TP.HCM, cần phải tiếp tục nghiên cứu những vấn đề sau:

Cần có những nghiên cứu dự báo, nhằm xác lập mô hình phát triển, cơ cấu tổ chức, quy mô, chất lượng đào tạo, v.v… một cách khoa học, thực tiễn, làm cơ sở để định hướng phát triển trường đến năm 2020 phù hợp với sự phát triển chung về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung.

Nghiên cứu để đưa ra một cơ chế hợp lý cho công tác bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đây là một vấn đề tồn tại đang gây khó khăn cho công tác phát hiện và bồi dưỡng nhân tài của trường.

Nền kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, kỹ thuật, công nghệ của nước ta ngày càng phát triển, nhu cầu hoạt động và hưởng thụ văn hóa của nhân dân ngày càng tăng, đồng thời, xu hướng hội nhập với thế giới khiến cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chống lại sự đồng hóa, lai căng là nhiệm vụ nặng nề, là thách thức lớn đang đặt ra cho lực lượng làm công tác văn hóa nghệ thuật của nước ta nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, đòi hỏi chúng ta phải đào tạo nhân lực cho lực lượng làm công tác văn hóa nghệ thuật, có đủ năng lực, bản lĩnh, vừa hồng, vừa chuyên, đó chính là trọng trách của các trường văn hóa nghệ thuật và các cơ quan hữu quan trong cả nước, trong đó có trường CĐ VHNT TP.HCM.

Vì thế, việc nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo là nhiệm vụ hàng đầu, tất yếu của trường trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, nhằm đáp ứng các nhu cầu mà xã hội đã và đang đặt ra cho trường. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Công tác quản lý giáo dục đào tạo của Trường VHTT

One thought on “Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đào tạo Trường VHTT

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng quản lý đào tạo của trường VHTT HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464