Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao vai trò của giáo dục và đào tạo. Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) xác định: “Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi, phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. Bởi vậy, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định: Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu và tiếp tục con đường đổi mới giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Điều 2 Luật Giáo dục năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009, xác định: “Mục tiêu giáo dục và đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức tốt, có tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách và phẩm chất năng lự công dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong điều kiện hiện nay, khi nước ta đang thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế đã đặt ra cho giáo dục đào tạo những yêu cầu mới ngày càng cao. Giáo dục và đào tạo với nhiệm vụ đào tạo một thế hệ người lao động có phẩm chất đạo đức, có tri thức và kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp. Vấn đề cấp bách đòi hỏi giáo dục đào tạo phải giải quyết là nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt là chất lượng học tập của học viên. Do vậy, việc nâng cao chất lượng học tập của học viên không chỉ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà trường mà còn là mối quan tâm của toàn xã hội.Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II

Ngành giáo dục đã nỗ lực đổi mới một cách hệ thống và toàn diện để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Một trong những khâu đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo là quản lý trong đó quản lý chất lượng đào tạo là vấn đề trọng tâm, nhiệm vụ then chốt của mọi nhà trường. Do đó, việc nghiên cứu quản lý chất lượng đào tạo nói chung, chất lượng học tập của học viên nói riêng không những có ý nghĩa đối với nhà trường mà còn có ý nghĩa đóng góp vào nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của đất nước. Vấn đề nghiên cứu còn góp phần làm rõ hơn, cụ thể hóa lý luận về quản lý giáo dục đào tạo, quản lý chất lượng học viên vào một trường chuyên bồi dưỡng cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II là đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được thành lập năm 1982. Theo Quyết định số 406/TTg ngày 17/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ của Trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao là: “Đào tạo, bồi dưỡng (đào tạo lại) và nghiên cứu khoa học quản lý phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn”. Với mục tiêu là đào tạo lực lượng lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Quản lý chất lượng học tập của học viên là một khâu quan trọng trong công tác quản lý quá trình giáo dục đào tạo ở Nhà trường nhằm phát huy cao nhất tính tự giác, chủ động, sáng tạo và tính hiệu quả trong học tập của học viên, dẫn dắt học viên có phương pháp học tập phù hợp và giành kết quả tối ưu. Đồng thời, thu thập những thông tin phản hồi để giảng viên và các cấp quản lý của Nhà trường kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện quá trình dạy học, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo hiện nay.

Nhiều năm qua, hoạt động quản lý chất lượng học tập của học viên ở Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II đã thu được những thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Tuy nhiên thực tế cho thấy, quản lý giáo dục, nhất là quản lý chất lượng học tập của học viên chưa được tập trung đúng mức, hiệu quả chưa cao.

Trước yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, quản lý chất lượng học tập ở Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót. Đó là: Nhận thức về công tác quản lý chất lượng học tập của một số học viên, một số cán bộ quản lý các cấp và của một số giảng viên chưa thực sự đầy đủ; trình độ, năng lực, kinh nghiệm, phương pháp quản lý còn yếu, nặng về quản lý hành chính, khô cứng, thiếu đồng bộ và khoa học; kế hoạch quản lý chất lượng học tập của học viên  chưa khoa học hoặc quản lý không theo kế hoạch do đó chưa phát huy được tính tổ chức, điều khiển, định hướng hoạt động học tập của học viên. Một bộ phận học viên chưa nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của chất lượng học tập do vậy chưa phát huy được tính tích cực trong học tập, rèn luyện. Nhiều học viên còn có thói quen ỷ lại trong suốt quá trình học tập dẫn tới việc tiếp thu bài giảng thụ động, do vậy kết quả học tập của những học viên này thiếu về kiến thức, yếu về kỹ năng. Hệ quả của cách học tập và quản lý chất lượng học tập như vậy đã dẫn đến một số học viên sau khi tốt nghiệp ra trường chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, chức trách được giao; trên cương vị người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chưa linh hoạt nhạy bén giải quyết, xử trí các tình huống.

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về quản lý chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng học tập của học viên. Những công trình này đã hệ thống hóa và làm rõ được một cách tương đối hệ thống những vấn đề về chất lượng, về quản lý chất lượng học tập. Tuy nhiên, những nghiên cứu này cũng chỉ mới chỉ đề cập và làm rõ vấn đề quản lý chất lượng học tập của người học ở những trường, những lĩnh vực cụ thể, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách có hệ thống về quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II.

Điều đó đã đặt ra yêu cầu bức thiết phải có những nghiên cứu thấu đáo về quản lý chất lượng học tập của học viên. Với ý nghĩa đó chúng tôi chọn vấn đề “Biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II” làm đề tài nghiên cứu với hy vọng đóng góp một phần vào việc xây dựng các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng học tập của học viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của toàn xã hội, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của Nhà trường mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Giáo Dục

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II

Giáo dục và đào tạo là một vấn đề hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước, là biểu hiện trình độ phát triển của mỗi quốc gia. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng giáo dục luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà giáo dục. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục toàn diện còn nhiều bất cập, thấp so với mục tiêu giáo dục với yêu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong tương quan với khu vực và so với một số nước Châu Á và khu vực Đông Nam Á, chỉ số chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực của nước ta còn thấp, chỉ xếp thứ 11/12 nước được xếp hạng Châu Á. Vấn đề đó đặt ra cho việc quản lý chất lượng những yêu cầu mới, đòi hỏi phải có những nghiên cứu thấu đáo về chất lượng giáo dục và quản lý chất lượng giáo dục, trong đó có chất lượng và quản lý chất lượng học tập của học sinh.

Trên thế giới, quản lý hoạt động học tập của học viên là một lĩnh vực thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà khoa học, có rất nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này.

Trong cuốn sách “Nền giáo dục cho thế kỷ 21, những triển vọng Châu Á – Thái Bình Dương”, tác giả Raisa Roisinh cho rằng, đặc điểm của một xã hội phát triển là một xã hội dựa vào tri thức, kiến thức là sức mạnh và giáo dục là trung tâm của xã hội ấy. Mục đích của giáo dục là đào tạo những con người hiếu học. Họ vừa là chủ thể vừa là mục đích cuối cùng của quá trình giáo dục. Do vậy, phải tăng cường quản lý chất lượng học của học viên.

Ở Trung Quốc, các nhà nghiên cứu giáo dục cho rằng quản lý chất lượng học tập là nhân tố quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục.

Ở nước ta, từ những năm 90 trở lại đây, đã có nhiều công trình nghiên cứu về quản lý giáo dục, quản lý hoạt động học tập và quản lý chất lượng học tập của học viên. Điển hình là công trình: “Giáo trình quản lý giáo dục và đào tạo” của tập thể tác giả Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, Hà Nội; “Một số khái niệm về quản lý giáo dục” của tác giả Đặng Quốc Bảo (1997); “Những khái niệm cơ bản về quản lý giáo dục” của tác giả Nguyễn Minh Đạo (1997); “Cơ sở của khoa học quản lý” của tác giả Nguyễn Ngọc Quang (1998); “Khoa học quản lý giáo dục – một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả Trần Kiểm (2004); và “Quản lý Nhà nước về giáo dục, lý luận và thực tiễn” của tác giả Đặng Bá Lãm (2005),

Đã có các đề tài khoa học nghiên cứu về chất lượng giáo dục đào tạo như đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của các trường trung học chuyên nghiệp Hà Nội” (2004, mã số 01X – 06/01 – 2002 – 2) do tác giả Vũ Đình Cương làm chủ nhiệm. Đề tài đã nghiên cứu chất lượng đào tạo của 20 trường trung học chuyên nghiệp trên địa bàn Hà Nội để đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong các nhà trường.

Nhiều luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ cũng đã nghiên cứu về chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng học tập của học viên và những biện pháp quản lý chất lượng giáo dục đào tạo như Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục của tác giả Vũ Thị Quỳnh Hoa về đề tài “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên” (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2012) đã chỉ ra vai trò của hiệu trưởng và những biện pháp của hiệu trưởng trong quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường; Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục của tác giả Nguyễn Thị Thúy Nga về đề tài “Biện pháp quản lý đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt ở trường tiểu học thuộc thị xã Phú Thọ” (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013) đã luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá kết quả học tập của học viên và đề xuất các biện pháp quản lý việc đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt của học sinh tiểu học ở thị xã Phú Thọ.

Trong lĩnh vực quân sự, cũng đã có những công trình nghiên cứu về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, quản lý giáo dục, quản lý học viên trong quá trình đào tạo; nhiều công trình khoa học có ý nghĩa thiết thực cho công tác quản lý học viên trong quá trình đào tạo, tiêu biểu như:

Nhóm các đề tài gồm: Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới” của tác giả Trần Xuân Trường (chủ nhiệm đề tài);

Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục – đào tạo trong các học viện, trường sĩ quan quân đội đáp ứng yêu cầu mới” của tác giả Vũ Quang Lộc (chủ nhiệm đề tài);

Đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo đại học ở Học viện Chính trị quân sự hiện nay” của tác giả Trương Thành Trung (chủ nhiệm đề tài);

Đề tài khoa học “Đánh giá đúng chất lượng học tập của học viên đào tạo ở Học viện Chính trị quân sự hiện nay” của tác giả Mai Văn Hoá.

Các đề tài nêu trên đã tập trung làm rõ những khái niệm chất lượng, đánh giá chất lượng học tập, tiêu chí đánh giá chất lượng, quản lý chất lượng giáo dục – đào tạo. Làm rõ cơ sở lý luận và khảo sát thực trạng, đề xuất hệ thống các biện pháp nâng cao chất lượng, quản lý chất lượng giáo dục – đào tạo. Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II

Các luận văn giáo dục học và quản lý giáo dục gồm: “Nâng cao chất lượng quản lý học viên sau đại học ở Học viện Chính trị quân sự trong giai đoạn hiện nay” của tác giả Đinh Văn Thanh. Tác giả đã luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý học viên sau đại học, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý học viên nhằm mục tiêu đảm bảo chất lượng nghiên cứu học tập của học viên.

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục của tác giả Nguyễn Xuân Điệp (2006) “Biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên ở Trường sĩ quan Đặc công” đã làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý chất lượng học tập của học viên, đề xuất được những biện pháp quản lý chất lượng học tập của họ.

Tóm lại, các công trình, các đề tài khoa học và các luận văn nêu trên đã luận giải ở nhiều khía cạnh khác nhau về quản lý quá trình giáo dục đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo, quản lý học viên và chất lượng học tập của học viên với tư cách là chủ thể của quá trình giáo dục đào tạo. Các công trình đều khẳng định tầm quan trọng của quản lý chất lượng giáo dục đào tạo, quản lý chất lượng của học viên. Đã làm rõ được nhiều vấn đề cơ sở lý luận thực tiễn của quản lý chất lượng giáo dục đào tạo và quản lý chất lượng học tập của học viên. Qua việc nghiên cứu, tham khảo các công trình nghiên cứu nêu trên, có thể rút ra một số nhận xét sau đây:

Một là, vấn đề học tập, quản lý hoạt động học tập, quản lý kết quả học tập và quản lý chất lượng học tập có tầm quan trọng đặc biệt, luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nhà giáo dục. Chính vì vậy, quản lý giáo dục đào tạo nói chung và quản lý chất lượng học tập của học viên nói riêng đã được đề cập đến và được nghiên cứu từ rất lâu trong lịch sử giáo dục ở các nước phương Tây, phương Đông và ở cả nước ta.

Hai là, các công trình nghiên cứu chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu hoạt động học, những cơ sở khoa học của việc đánh giá các hoạt động học và đánh giá kết quả của học viên. Một số công trình đi vào cụ thể hóa các yêu cầu quản lý hoạt động học, xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả học tập. Các nhà khoa học đã định lượng được kết quả học tập nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu một cách sâu sắc, đầy đủ để định tính chất lượng học tập. Cá biệt, còn có công trình đồng nhất kết quả học tập của học viên với chất lượng học tập của họ.

Ba là, vấn đề quản lý chất lượng học tập của học viên tuy đã có những công trinh chuyên khảo, đề tài khoa học, luận văn nghiên cứu ở các khía cạnh khác nhau, ở các lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục phổ thông, các nhà trường quân sự nhưng rất ít những công trình nghiên cứu về quản lý chất lượng học tập của học viên là những giám đốc điều hành doanh nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bốn là, vấn đề chất lượng học tập của học viên được nhiều tác giả nghiên cứu chủ yếu ở góc độ lý luận, nhiều công trình mang tính kinh viện, chỉ đề cập đến những vấn đề chung nhất, những khái niệm cơ bản. Có rất ít những công trình quan tâm giải quyết những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn là làm thế nào để quản lý tốt và nâng cao chất lượng học tập của học viên. Do vậy, cần có những công trình nghiên cứu về vấn đề này đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nói chung và chất lượng của học viên nói riêng.

Do đó, đề tài: “Biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II” là một nội dung mới, đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết từ thực tế quản lý chất lượng học tập của học viên ở Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II

Mục đích nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chất lượng học tập của học viên, đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường.

Nhiệm vụ nghiên cứu:

Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận về quản lý chất lượng học tập của học viên;

Khảo sát, đánh giá, phân tích thực trạng chất lượng học tập và thực trạng quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II;

Đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II hiện nay.

4. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Khách thể nghiên cứu:

Chất lượng giáo dục đào tạo ở Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II.

Đối tượng nghiên cứu:

Quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II.

Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài chỉ nghiên cứu biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên lớp đào tạo dài hạn. Không nghiên cứu các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

Địa bàn nghiên cứu: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II ( thành phố Hồ Chí Minh)

Thời gian khảo sát điều tra và tổng hợp số liệu sử dụng để nghiên cứu từ năm 2008 đến nay.

5. Giả thuyết khoa học

Chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II phụ thuộc vào sự tác động tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó quản lý chất lượng học tập của học viên giữ vai trò rất quan trọng. Nếu các chủ thể quản lý chất lượng học tập của học viên thực hiện một cách sáng tạovà đồng bộ những vấn đề sau: tổ chức giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên và học viên về quản lý chất lượng học tập; xây dựng và thực hiện tốt quy trình quản lý chất lượng học tập của học viên; bồi dưỡng năng lực cho các chủ thể quản lý, phát huy tính chủ động, tích cực tự quản lý chất lượng học tập của học viên; quản lý đầu tư và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật dạy học của Nhà trường; tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên chất lượng học tập của học viên thì việc quản lý chất lượng học tập của học viên sẽ đạt được kết quả tối ưu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo của Nhà trường.

6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II

Phương pháp luận nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu tác giả dựa trên cơ sở phương pháp luận của duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin; quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, về giáo dục, quản lý chất lượng giáo dục; dựa trên các quan điểm, nguyên tắc, phương pháp của khoa học quản lý giáo dục, lý luận về chất lượng giáo và chất lượng học tập của học viên dục trong các nhà trường.

Phương pháp nghiên cứu:

 • Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, chúng tôi sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu lý luận và thực tiễn, cụ thể là:
 • Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận
 • Hệ thống hoá, khái quát hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng về quản lý chất lượng giáo dục và quản lý chất lượng học tập của học viên.
 • Nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp các số liệu, các báo cáo về chất lượng học tập và quản lý chất lượng học tập của Nhà trường.
 • Nghiên cứu các giáo trình, sách tham khảo, tài liệu về khoa học quản lý và quản lý giáo dục; các công trình nghiên cứu,  các bài báo khoa học có liên quan đến đề tài nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí, báo, kỷ yếu hội thảo khoa học…

Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

 • Phương pháp điều tra: Điều tra xã hội học đối với 48 cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên và học viên để làm cơ sở đánh giá thực trạng, tìm ra nguyên nhân và đề xuất các biện pháp hiệu quả trong quản lý hoạt động học tập của học viên.
 • Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động lãnh đạo, tác phong chỉ huy, quản lý của đội ngũ cán bộ; hoạt động dạy học của giảng viên; hoạt động học tập, rèn luyện và việc tự quản lý chất lượng học tập của học viên để rút ra những kết luận về nội dung nghiên cứu.
 • Phương pháp toạ đàm, trao đổi: Toạ đàm, trao đổi với cán bộ quản lý, giảng viên và học viên từ đó rút ra những kết luận cho nhiệm vụ nghiên cứu.
 • Phương pháp tổng kết thực tiễn: Nghiên cứu từ những vấn đề đã và đang diễn ra nhằm đúc rút thành những kinh nghiệm về quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II.
 • Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý về một số vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan trong quá trình nghiên cứu đề tài.
 • Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý, phân tích, tổng hợp kết quả điều tra.

7. Ý nghĩa của đề tài

Luận văn nếu được nghiên cứu thành công sẽ góp phần phát triển và làm phong phú cơ sở lý luận về quản lý chất lượng học tập của học viên.

Luận văn đóng góp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo, giáo viên, cán bộ quản lý và học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trong quản lý chất lượng giáo dục đào tạo và quản lý chất lượng học tập của học viên.

Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho lãnh đạo, giảng viên và học viên các nhà trường trong quản lý chất lượng học tập của học viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường.

8. Cấu trúc của đề tài

Luận văn có kết cấu bao gồm: Phần mở đầu; 3 chương (7 tiết); Kết luận và kiến nghị; Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục.

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN

1.1. Các khái niệm cơ bản Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II

1.1.1. Khái niệm chất lượng học tập của học viên

Chất lượng là một khái niệm trừu tượng. Dưới những giác độ khác nhau, chủ thể khác nhau, chất lượng được nhìn nhận, đánh giá khác nhau. Cũng như khái niệm “văn hoá”, khái niệm “chất lượng” thường mang nhiều tính cảm tính hơn là lượng tính. Tuy nhiên, khái niệm chất lượng, theo một số nhà khoa học được hiểu như sau:

Theo khái niệm truyền thống, một sản phẩm có chất lượng là sản phẩm được làm ra một cách hoàn thiện bằng các vật liệu quý hiếm và đắt tiền. Nó nổi tiếng và tôn vinh cho người sở hữu nó.

Chất lượng là tổng thể những tính chất, thuộc tính cơ bản của sự vật (sự việc) làm cho sự vật (sự việc) này phân biệt với sự vật (sự việc) khác.

Chất lượng là “cái làm nên phẩm chất, giá trị của sự vật hoặc tạo nên bản chất sự vật, làm cho sự vật này khác với sự vật kia”.

Theo tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá (ISO): “Chất lượng là sự phù hợp với những tuyên bố sứ mệnh và kết quả đạt được của mục tiêu trong phạm vi các chuẩn mực được chấp nhận công khai”.

Một định nghĩa khác về chất lượng thể hiện rõ cách xác định và đánh giá chất lượng giáo dục: “Chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu”. Có thể hiểu mục tiêu như mét cây chỉ số và việc đánh giá đối tượng ra sao phụ thuộc vào tỷ lệ giữa cây chỉ số và thực tế của hành vi.

Về chất lượng giáo dục, có nhiều cách hiểu khác nhau:

Chất lượng giáo dục là đạt tới sự tuyệt hảo: Thường dùng ở các trường Đại học, không phổ biến ở các bậc học khác. Khả năng vươn tới và đạt được tiêu chí đánh giá này là rất khó. Nếu sử dụng tiêu chí này để đánh giá thì trường có chất lượng sẽ rất ít và nếu có chỉ là những trường nổi tiếng, các trường khác sẽ bị coi là kém chất lượng.

Chất lượng giáo dục là sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng: Nhu cầu luôn đa dạng, phong phú và luôn biến đổi. Chất lượng không chỉ đơn thuần là trình độ học tập, rèn luyện trong nhà trường mà còn thể hiện bằng hiệu quả sử dụng những phẩm chất năng lực của học viên vào hoạt động thực tiễn. Chất lượng giáo dục không chỉ dừng lại ở kết quả giáo dục, đào tạo ở trong nhà trường mà còn phải tính đến mức độ phù hợp và thích ứng của học viên với yêu cầu xã hội. Chất lượng phải đáp ứng được nhu cầu khách hàng, đó là: học sinh, sinh viên, gia đình học sinh – sinh viên, cơ sở sử dụng học viên,… Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II

Chất lượng giáo dục được hiểu là sự phù hợp với mục tiêu giáo dục: Mục tiêu giáo dục luôn đa dạng, phong phú, tổng quát chung cho từng cấp học, ngành học, bậc học,… thể hiện sự đòi hỏi của xã hội đối với con người, yếu tố cấu thành nguồn nhân lực mà giáo dục phải đào tạo. Các mục tiêu này có tiêu chí cụ thể, do vậy dễ đánh giá chất lượng.

Như vậy, có thể coi chất lượng giáo dục chính là chất lượng con người được đào tạo thông qua các hoạt động giáo dục theo các mục đích đã xác định từ trước. Đó chính là nhân cách con người được giáo dục. Khi nói về chất lượng, các tác giả đều đề cập đến một điểm chung nhất đó là sự biến đổi rõ rệt về chất làm cho sự vật (sự việc) sau tốt hơn trước. Theo quan điểm triết học, chất lượng hay sự biến đổi về chất là kết quả của quá trình tích luỹ về lượng tạo nên những bước nhảy vọt về chất của sự vật, hiện tượng.

Chất lượng là một khái niệm đa chiều, hàm chứa nhiều yếu tố cả định lượng và định tính. Tuy nhiên, quan niệm về chất lượng giáo dục ở nước ta chưa được hiểu một cách thống nhất, đầy đủ và đồng bộ. Khái niệm chất lượng giáo dục có lúc bị nhầm lẫn, đồng nghĩa chất lượng giáo dục với chất lượng thi cử. Đáng tiếc cách hiểu này đang được nhiều người coi là chuẩn mực trong đánh giá giáo dục. Một biểu hiện rất rõ: sự quan tâm chủ yếu của các nhà quản lý giáo dục, từ các cấp quản lý hệ thống tới các cấp quản lý nhà trường, tập trung cao nhất vào các kỳ thi để rồi lấy kết quả thi làm thước đo quan trọng nhất đối với chất lượng một học viên. Từ quan niệm đó, nên các yếu tố khác trong tổng thể các yếu tố trực tiếp cấu thành chất lượng giáo dục đã bị coi nhẹ, thậm chí bị bỏ qua. Bởi vậy, trong thực tế, những nơi có nhiều mặt yếu kém nhưng tỷ lệ thi đỗ cao vẫn được xem là có chất lượng tốt. Từ đây đã nảy sinh một hiện tượng phổ biến là từ giáo viên đến học viên, từ những người quản lý cấp cơ sở đến những người quản lý cấp trên đua nhau chạy theo tỷ lệ thi đỗ. Số trường tỷ lệ thi đỗ tới 95-100% không còn là hiện tượng cá biệt. Và theo logic của cách hiểu trên, chất lượng giáo dục như thế là tốt. Chỉ đến khi học viên ra trường không hoàn thành được nhiêm vụ, chức trách được giao, thực trạng yếu kém mới bộc lộ.

Từ các cách tiếp cận trên, có thể đưa ra khái niệm về chất lượng học tập của học viên như sau: chất lượng học tập của học viên là tổng hợp các giá trị về phẩm chất và năng lực được hình thành và phát triển trong quá trình học tập ở nhà trường.

Chất lượng học tập của học viên được thể hiện ở những vấn đề sau:

Một là, chất lượng học tập của học viên là tổng hòa của các yếu tố, các phẩm chất, các kiến thức, các kỹ năng, kỹ xảo chuyên môn nghề nghiệp được hình thành và phát triển trong quá trình học tập tại nhà trường. Nói cách khác, chất lượng học tập của học viên chính là sự chuyển hóa các mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường thành phẩm chất, năng lực của họ.

Hai là, chất lượng học tập của học viên biểu hiện ở mức độ nắm kiến thức kỹ năng, kỹ xảo, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ phát triển tư duy độc lập, sáng tạo và các giá trị phẩm chất, nhân cách như: chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hóa… được hình thành ở học viên trong quá trình học tập và sau khi học tập. Như vậy, chất lượng học tập của học viên chính là sự biến đổi về chất của bản thân học viên là “giá trị gia tăng” mà học viên có được trong quá trình học tập tại trường.

Ba là, chất lượng học tập của học viên còn được biểu hiện ở khả năng và trình độ vận dụng một cách sáng tạo các kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp chuyên môn vào xử lý các tình huống thực tiễn.

Bốn là, chất lượng học tập của học viên biểu hiện ở đáp ứng đầy đủ các chuẩn, mục tiêu đào tạo của nhà trường đặt ra và sự phù hợp của sản phẩm đào tạo (học viên) đối với nhu cầu của xã hội. Theo quan niệm chất lượng giáo dục của các nhà nghiên cứu phương Tây thì đó chính là sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

1.1.2. Khái niệm quản lý chất lượng học tập của học viên Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II

Quản lý chất lượng là thuật ngữ được sử dụng để miêu tả các phương pháp hoặc quy trình được tiến hành nhằm kiểm tra, đánh giá xem các sản phẩm có đảm bảo được các thông số chất lượng theo yêu cầu, mục đích đã định sẵn không.

Có nhiều chu trình quản lý chất lượng khác nhau, trong đó đáng chú ý là đề xuất của tác giả U.E.Deming. Theo tác giả, chu trình quản lý bao gồm các bước: Kế hoạch, Tổ chức thực hiện, Kiểm tra, Tác động, tạo thành chu trình quản lý khép kín.

Trong đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo là quá trình tổ chức thực hiện có hệ thống các biện pháp quản lý toàn bộ quá trình đào tạo nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu người sử dụng lao động (từ khâu tìm hiểu nhu cầu thị trường lao động, thiết kế chương trình, đến công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo).

Quá trình phát triển của quản lý nói chung đi từ mô hình hành chính tập trung (mọi chuyện được kiểm tra, kiểm soát) đến các hình thức phi tập trung hơn. Quản lý chất lượng cũng phát triển cùng quá trình quản lý từ giai đoạn mà trọng tâm là kiểm soát chất lượng sang bảo đảm chất lượng và quản lý chất lượng tổng thể.

Trong giáo dục có ba mô hình quản lý chất lượng được các nhà quản lý giáo dục quan tâm nhiều nhất là:

 • Mô hình BS 5750/ISO 9000.
 • Mô hình quản lý chất lượng tổng thể (Total Quality Management – TQM) của Ashworth và Harvey (1994).

Mô hình các yếu tố tổ chức (Organizational Elements Model) của Seameo (1999). Mô hình này đưa ra 5 yếu tố để đánh giá chất lượng giáo dục, đó là:

 • Đầu vào: học viên, cán bộ trong trường, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, quy chế, luật định, tài chính,…
 • Quá trình đào tạo: phương pháp và quy trình, quản lý đào tạo…
 • Kết quả đào tạo: mức độ hoàn thành khóa học, năng lực đạt được và khả năng thích ứng của học viên.
 • Đầu ra: kết quả tốt nghiệp, nghiên cứu và các dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội.
 • Hiệu quả: kết quả của đào tạo và ảnh hưởng của nó đối với xã hội

Trong 3 mô hình trên, mô hình BS 5750/ISO 9000 còn xa lạ với giáo dục do nguồn gốc xuất phát từ lĩnh vực sản xuất hàng hoá nên ngôn ngữ trong bộ tiêu chuẩn này không phù hợp. Mặc dù vậy, nó vẫn được xem là nền móng cho mô hình TQM.

Mỗi mô hình quản lý chất lượng đều có mặt ưu việt riêng, để tập trung vào hướng nghiên cứu của đề tài, tác giả chủ yếu tiếp cận mô hình quản lý chất lượng tổng thể.

Theo tác giả Trần Kiểm, quản lý giáo dục (cấp vĩ mô) là “Những tác động tự giác (có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật) của chủ thể quản lý đến tất cả các mắt xích của hệ thống (từ cấp cao nhất đến các cơ sở giáo dục là nhà trường) nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ mà xã hội đặt ra cho ngành giáo dục”.

Quản lý giáo dục (cấp vi mô): là “Hệ thống những tác động tự giác (có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật) của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, công nhân viên, tập thể học sinh, cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục của nhà trường”… Thực chất của hoạt động quản lý giáo dục là nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc hình thành, phát triển và hoàn thiện phẩm chất nhân cách của học viên theo mục tiêu yêu cầu đào tạo. Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II

Như vậy, quản lý nhà trường là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công việc của các bộ phận, các thành viên thuộc một hệ thống đơn vị và việc sử dụng các nguồn lực phù hợp để đạt mục tiêu đã xác định.

Để học viên thực hiện được những nhiệm vụ giáo dục, hoàn thành có chất lượng và hiệu quả mục đích giáo dục, một điều hết sức quan trọng và có tính quyết định, đó là nhà trường phải tổ chức một cách hết sức khoa học các hoạt động giáo dục. Trong đó, người được giáo dục (học viên) với tư cách chủ thể, hoạt động tích cực dưới sự chỉ đạo của nhà giáo dục (giáo viên). Thông qua hoạt động và bằng hoạt động học tập, nhân cách của người được giáo dục sẽ hình thành và phát triển theo mục đích, mục tiêu giáo dục đã xác định. Học tập là một hoạt động, trong đó học viên tự giác, tích cực độc lập hoàn thành các nhiệm vụ học tập đã được xác định. Qua đó học viên với tư cách là chủ thể nhận thức chiếm lĩnh được những tri thức hình thành và phát triển hoạt động trí tuệ…

Quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II là một khâu quan trọng trong quy trình quản lý giáo dục và quá trình giáo dục – đào tạo ở Nhà trường. Vì vậy, quản lý chất lượng học tập của học viên bao hàm đầy đủ các đặc trưng của quản lý xã hội, quản lý nhà trường, quản lý giáo dục, đồng thời mang những nét đặc thù theo yêu cầu, quy chế giáo dục – đào tạo và quy định của Nhà trường. Đó là một quá trình diễn ra những tác động nối tiếp nhau của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý.

Từ những luận giải trên, có thể đưa ra khái niệm quản lý chất lượng học tập của học viên như sau:

Quản lý chất lượng học tập của học viên là hoạt động có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý tác động đến tập thể học viên và học viên bằng các phương pháp, quy trình phù hợp nhằm bảo đảm cho học viên lĩnh hội tri thức, phát triển năng lực và hoàn thiện phẩm chất nhân cách một cách tốt nhất đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường.

Thực chất, quản lý chất lượng học tập của học viên là quá trình thiết kế các tiêu chuẩn và duy trì các cơ chế đảm bảo để học viên đạt được các tiêu chuẩn xác định.

Mục tiêu quản lý

Là những kết quả dự kiến sẽ đạt được do quá trình vận động của đối tượng quản lý dưới sự tác động của chủ thể quản lý; sự thống nhất trong nhận thức tư tưởng và hành động của chủ thể và đối tượng quản lý.

Mục tiêu quản lý chất lượng học tập của học viên ở Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II hiện nay là tạo những điều kiện thuận lợi nhất để học viên phát huy tiềm năng, trí tuệ, sự năng động, sáng tạo, tính tích cực của các chủ thể quản lý; nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học của học viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, xây dựng môi trường sư phạm tiên tiến, hiệu quả ở Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II.

Chủ thể quản lý

Chủ thể quản lý chất lượng giáo dục của học viên ở Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II là Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cơ quan chuyên môn về giáo dục đào tạo, các khoa giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và học viên – những người vừa là đối tượng quản lý, vừa là chủ thể quản lý chất lượng học tập của chính bản thân mình.

Nhiệm vụ quán lý chất lượng học tập của học viên

Quản lý, chỉ đạo, điều khiển các hoạt động thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện của học viên và tập thể học viên. Trong đó, quản lý về chất lượng học tập, tự nghiên cứu, tự rèn luyện để hình thành, phát triển nhân cách người cán bộ công chức viên chức, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và các mối quan hệ của học viên là cơ bản nhất.

Phương pháp quản lý chất lượng học tập của học viên

Phương pháp quản lý chất lượng học tập của học viên là toàn bộ những cách thức, biện pháp tác động, điều khiển của chủ thể đến khách thể quản lý bằng hệ thống công cụ, phương tiện quản lý nhằm đạt được mục tiêu quản lý đã xác định.

Hệ thống công cụ quản lý : phiếu điểm danh, phiếu đánh giá, họp ban cán sự lớp vào cuối ngày đầu tuần ghi nhận phản ánh, bài tập nhóm, trình bày nhóm, tự luận và trắc nghiệm.

Qúa trình quản lý chất lượng học tập của học viên cần sử dụng đồng bộ nhiều phương pháp quản lý, song tập trung vào ba phương pháp chủ yếu đó là: Phương pháp hành chính; phương pháp giáo dục, thuyết phục, nêu gương; phương pháp kích thích bằng vật chất, tinh thần.

Nội dung quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II

1.2.1. Quản lý việc xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng học tập của học viên Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II

Kế hoạch quản lý chất lượng học tập của học viên do cơ quan chức năng của Nhà trường xây dựng dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường. Kế hoạch là những văn bản mang tính pháp lý, là tiền đề, cơ sở cho các chủ thể trong quá trình quản lý chất lượng học tập của học viên. Kế hoạch quản lý chất lượng học tập của học viên phải thể hiện được các nội dung cơ bản sau:

 • Mục đích, phạm vi, nội dung quản lý chất lượng học tập của học viên.
 • Chức trách, nhiệm vụ của từng chủ thể quản lý.
 • Xác định các công việc phải thực hiện trong những khoảng thời gian nhất định.
 • Xác định các thông tin, các minh chứng cần thu thập để đánh giá, quản lý chất lượng học tập của học viên.
 • Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động cho các hoạt động quản lý chất lượng học tập của học viên.
 • Thời gian biểu: chỉ rõ thời gian cụ thể, cần thiết để triển khai kế hoạch và lịch trình thực hiện kế hoạch.

1.2.2. Quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo

Quản lý mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II nhằm đào tạo những con người có:

 • Kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp.
 • Kiến thức chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp.
 • Kỹ năng tư duy chiến lược và tổ chức nhân sự.
 • Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong quản trị để tự tin điều hành doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh,
 • Có phẩm chất, trình độ năng lực và uy tín để đảm nhiệm chức năng lãnh đạo trong các doanh nghiệp thuộc ngành nông nghiệp.

Chính những mục tiêu có tính chất chuyên biệt dành cho đối tượng là giám đốc điều hành doanh nghiệp đã chi phối rất lớn đến quản lý chất lượng học tập của học viên. Các chủ thể quản lý trong quá trình quản lý chất lượng học tập của học viên đòi hỏi phải có kiến thức, trình độ và am hiểu sâu về chuyên môn. Nội dung quản lý chất lượng học tập của học viên không chỉ bó hẹp trong quản lý sự lĩnh hội các tri thức, hình thành các kỹ năng mà cả sự phát triển của những phẩm chất, nhân cách của họ. Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II

Quản lý nội dung, chương trình đào tạo

Ngày 2 tháng 4 năm 1982, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã ký quyết định thành lập Phân hiệu I – Trường Quản lý hợp tác xã Nông nghiệp Trung ương. Trường đóng tại số 45 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I,  TP.Hồ Chí Minh, nay là Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II.

Từ đó Trường đã trở thành nơi cung cấp các chương trình đào tạo và đào tạo cán bộ quản lý hợp tác xã, giáo viên của các trường đào tạo cán bộ quản lý hợp tác xã thuộc các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào. Năm 1983, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ra quyết định chuyển Phân hiệu I Trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp Trung ương thành Trường quản lý hợp tác xã Trung ương II. Đến năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ký quyết định chuyển Trường quản lý hợp tác xã Trung ương II thành Trường Quản lý Nông nghiệp Trung ương II, nhiệm vụ của Trường được bổ sung không chỉ đào tạo, bồi dưỡng khu vực kinh tế tập thể mà cả khu vực kinh tế quốc doanh của ngành.

Năm1990 Nhà trường đã xây dựng và thí điểm mở chương trình đào tạo giám đốc doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước cho ngành ở phía Nam. Chương trình được dành cho các đối tượng là các nhà quản lý trong các nông lâm trường quốc doanh và các doanh nghiệp thuộc ngành nông nghiệp. Họ được trưởng thành từ những sĩ quan quân đội hoặc được đào tạo từ các chuyên ngành không thuộc ngành kinh tế, quản lý, hoặc trở thành nhà quản lý qua hoạt động thực tiễn không qua đào tạo. Khóa học được tổ chức thành công, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Đây là chương trình đào tạo giám đốc điều hành doanh nghiệp được xem  là có đầu tiên ở Việt Nam.

Tiếp theo đó Nhà trường đã rút kinh nghiệm, sửa đổi chương trình phù hợp với nhu cầu của học viên lúc bấy giờ và từ đó mỗi năm mở được 1 lớp. Đặc biệt trong 6 năm gần đây, từ 2007 đến 2012 chương trình đào tạo được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra cho các doanh nghiệp và đã mở được 15 lớp. Cho đến nay (tháng 11/2012) đã mở được tổng số là 32 lớp với trên 1.065 học viên, bao gồm các doanh nghiệp cao su, cà phê, mía đường, dâu tằm, bông, doanh nghiệp xây dựng, thủy lợi, Tổng công ty lương thực miền Nam, Binh đoàn 15, Binh đoàn 16…

Sau khi tốt nghiệp phần lớn các học viên đều giữ vị trí quản lý chủ chốt và đã đóng góp nhiều cho sự thành công của doanh nghiệp.

Sự phong phú của chương trình đào tạo cùng với phạm vi, địa bàn đào tạo đã có những tác động đến quản lý chất lượng học tập của học viên. Chính vì vậy, các chủ thể quản lý trong quá trình quản lý phải hết sức linh hoạt, cụ thể, sâu sát đến từng chương trình, đến từng địa bàn để nắm thông tin, các minh chứng về chất lượng học tập của học viên.

1.2.3. Quản lý hoạt động học tập của học viên Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II

Học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II rất đa dạng và phong phú. Họ là cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp; trưởng, phó phòng ban chức năng trong các doanh nghiệp; trưởng, phó các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; cán bộ thuộc các phòng chức năng được qui hoạch bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo.

Như vậy, học viên đào tạo ở Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II là những nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên viên đang làm việc ở các cơ quan quản lý Nhà nước về nông nghiệp các cấp, từ Trung ương đến xã; ở các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước, các hợp tác xã nông nghiệp (bao gồm cả các doanh nghiệp tư nhân, các trang trại). Họ là những cán bộ đương chức, đa dạng về trình độ học vấn, tuổi tác, sắc tộc, nghề nghiệp, kinh nghiệm thực tiễn…. Chính sự đa dạng này đòi hỏi các chủ thể quản lý phải có kinh nghiệm, phương pháp làm việc khoa học và cách ứng xử, giao tiếp để tiếp cận các họ viên một cách thuận lợi nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong quản lý chất lượng học tập của họ.

Hoạt động học tập của học viên ở Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II là những hành động học tập tự giác, tích cực để lĩnh hội kiến thức, phát triển trí tuệ, rèn luyện các kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và hình thành các phẩm chất, nhân cách của người cán bộ. Hoạt động học tập của học viên có vai trò đặc biệt quan trọng để thực hiện mục tiêu giáo dục đào tạo Nhà trường đã xác định.

Quản lý hoạt động học của học viên, trước hết cần phải tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học viên, xây dựng cho họ động cơ, thái độ và trách nhiệm trong học tập. Học viên phải có động cơ học tập đúng đắn. Họ phải xác định học là để trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp cho bản thân và hình thành phẩm chất nhân cách để đủ khả năng đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ và cương vị được giao.

Hoạt động học tập của học viên có tính chất độc đáo về mục đích và kết quả hoạt động, nó hướng vào làm thay đổi chính bản thân học viên. Hoạt động học tập của họ được điều khiển, chỉ đạo bởi các chủ thể quản lý theo một chương trình, nội dung, kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục của Nhà trường đề ra.

Thời gian học tập của học viên trong quá trình đào tạo bao gồm thời gian lên lớp, chính khóa, ngoại khóa, tham quan, thực hành, nghiên cứu khoa học, tham gia các diễn đàn, hội thảo, tự học, thi và kiểm tra…

Trong quản lý hoạt động học của học viên cần chú ý quản lý nội dung, phương pháp học tập, quản lý nền nếp, chế độ học tập. Đảm bảo cho học viên duy trì chặt chẽ việc học tập đúng kế hoạch, thường xuyên liên tục theo nề nếp khoa học phù hợp với quy định của Nhà trường; quản lý chặt chẽ hoạt động tự học của học viên, giúp cho học viên phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ, sự năng động, sáng tạo, tích cực của học viên trong học tập chính khóa cũng như ngoại khóa và tự học.

1.2.4. Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II

Kết quả học tập của học viên là hệ thống các kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo chuyên môn và những phẩm chất, nhân cách được hình thành ở họ. Kết quả học tập được đánh giá trong các kỳ thi và kiểm tra theo những tiêu chí xác định. Tuy kết quả học tập không đồng nhất với chất lượng học tập của học viên nhưng nó phản ánh một phần chất lượng học tập của họ. Chính vì vậy, quá trình quản lý chất lượng học tập của học viên các chủ thể quản lý phải quản lý và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên một cách chặt chẽ và khoa học.

Căn cứ và chương trình dạy học đã ban hành, các cơ quan chức năng tổ chức và theo dõi các hoạt động thi, kiểm tra thường xuyên, giữa và cuối kỳ. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên phải khách quan, công tâm, đánh giá đúng từng học viên trong quá trình học tập của họ. Đồng thời với việc đánh giá kiến thức, cần quan tâm đánh giá kết quả hình thành, phát triển phẩm chất, nhân cách, kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp của mỗi học viên.

1.2.5. Quản lý xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản, quy chế, quy định quản lý chất lượng học tập của học viên.

Xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản pháp quy trong công tác quản lý có vai trò đặc biệt quan trọng, là vấn đề có tính nguyên tắc quyết định đến chất lượng của công tác quản lý. Các văn bản pháp quy như một công cụ quản lý giúp cho các chủ thể quản lý thực hiện một cách thống nhất các hoạt động quản lý, tránh được cách quản lý chung chung hoặc rơi vào công việc cụ thể lúng túng, thiếu thống nhất trong tổ chức thực hiện quản lý.

Xây dựng hệ thống văn bản pháp quy trong quản lý chất lượng học tập của học viên là quá trình tổ chức, chỉ đạo việc nghiên cứu các văn bản pháp quy về công tác quản lý giáo dục do cơ quan cấp trên ban hành, căn cứ vào thực tiễn giáo dục đào tạo của Nhà trường để đề xuất, soạn thảo, ban hành hệ thống văn bản cụ thể, sát đối tượng học viên của Nhà trường.

Để quản lý việc xây dựng và ban hành các văn bản pháp quy về quản lý chất lượng học tập của học viên, các cơ quan chức năng của Nhà trường tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc rà soát các văn bản đã ban hành, loại bỏ những văn bản cũ, lạc hậu, xây dựng, hoàn thiện những văn bản mới. Đồng thời theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các văn bản pháp quy, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh, tham mưu, đề xuất các phương án giải quyết cho Ban Giám hiệu Nhà trường.

Trong quá trình xây dựng và ban hành các văn bản pháp quy về quản lý chất lượng học tập của học viên cần phải dựa trên các cứ liệu khoa học và điều kiện thực tiễn của Nhà trường. Các văn bản, quy chế, quy định phải chính xác, tường minh, đầy đủ, dễ hiểu và có tính khả thi.

1.2.6. Quản lý môi trường học tập và điều kiện đảm bảo cho hoạt động học tập của học viên. Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II

Môi trường học tập có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với chất lượng học tập của học viên. Để nâng cao chất lượng học tập của học viên, cần phải xây dựng một môi trường học tập và đảm bảo tối ưu các điều kiện học tập cho họ.

Quản lý, xây dựng môi trường học tập cần tập trung vào quản lý các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp trong Nhà trường, trong tuyên truyền giáo dục, khơi dậy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên, tạo nên bầu không khí tâm lý lành mạnh, tinh thần hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Ban Giám hiệu cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng thiết chế, cơ chế chính sách tạo hành lang pháp lý thuận lợi và điều kiện vật chất tinh thần để đảm bảo khích lệ học viên tích cực vươn lên trong học tập.

Quản lý các điều kiện đảm bảo cho hoạt động học tập của học viên là quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật dạy học phục vụ cho hoạt động học tập của học viên. Nhà trường, một mặt cung ứng, đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật dạy học, mặt khác tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, học viên khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả, tác dụng của cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật dạy học hiện có.

Quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II là một khâu quan trọng trong quy trình quản lý giáo dục đào tạo của Nhà trường. Quản lý chất lượng học tập của học viên bao hàm đầy đủ các đặc trưng của quản lý xã hội, quản lý Nhà trường, quản lý giáo dục, đồng thời mang những nét đặc thù riêng của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II.

Chủ thể quản lý là các cấp uỷ đảng, các cơ quan chức năng, khoa giáo viên, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và bản thân các học viên. Trong đó, vai trò quan trọng, quyết định, chi phối trực tiếp là giảng viên, cán bộ quản lý và học viên.

Nội dung quản lý chất lượng học tập của học viên rất phong phú từ khâu quản lý xây dựng thực hiện kế hoạch, quản lý hoạt động học tập; quản lý đánh giá, kiểm tra; quản lý xây dựng các văn bản pháp quy đến việc quản lý môi trường và điều kiện đảm bảo cho hoạt động học tập của học viên.

Tính đa dạng và phong phú của đối tượng cũng như chương trình đào tạo đã đặt ra cho chủ thể quản lý những yêu cầu cao, đòi hỏi họ phải không ngừng nâng cao năng lực, kiến thức để quản lý một cách hiệu quả chất lượng học tập của học viên. Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Thực trạng chất lượng học tập tại Trường NN-PTNT II

One thought on “Luận văn: Chất lượng học tập của học viên Trường NN-PTNT II

 1. Pingback: Luận văn: Biện pháp quản lý chất lượng học viên tại NN-PTNT II

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464