Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Yêu Cầu Và Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng – kỹ thuật y học, đại học y dược Thành Phố Hồ Chí Minh dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Những yêu cầu thực hiện các biện pháp quản lý giảng viên ở Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Quản lý giảng viên là hoạt động xuyên suốt trong cả quá trình đào tạo của Nhà trường, hoạt động này bao gồm nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và nhiều lực lượng cùng tham gia, do đó quản lý giảng viên đòi hỏi yêu cầu rất cao. Thực tế quản lý giảng viên ở Khoa hiện nay đã cơ bản thực hiện được, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Vì vậy, để thực hiện quản lý có chất lượng và hiệu quả cao hơn, khi xây dựng các biện pháp quản lý cần đảm bảo các yêu cầu sau:

2.1.1. Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng giảng viên

Thường xuyên nắm vững đội ngũ giảng viên trong Khoa về số lượng  (tên, tuổi, quê quán, hoàn cảnh gia đình…), quá trình đào tạo, quá trình công tác, nguyện vọng, sở trường, những mặt mạnh, mặt yếu của cá nhân và tập thể để phát huy hay khắc phục, có hướng bồi dưỡng, phát triển xây dựng đội ngũ giảng viên ngày càng vững mạnh.

Nắm chắc về về số lượng, chất lượng giảng viên trong Khoa, nhất là tuổi đời  trình độ năng lực, chuyên môn giảng dạy, Khoa có bao nhiêu giảng viên có học hàm, học vị… Khả năng nghiên cứu khoa học, khả năng giảng dạy, khả năng quản lý, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh điều hành, trong những năm qua như thế nào, hàng năm tổng kết để quản lý, xây dựng, phát triển, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp.

Quản lý, tìm hiểu đội ngũ giảng viên cần tiến hành qua các công việc: nghiên cứu hồ sơ, quan sát, đánh giá, xem xét dư luận tập thể gắn với chức năng kiểm tra của ban lãnh đạo và tiếp xúc cá nhân. Việc tìm hiểu, nắm bắt tình hình đội ngũ giảng viên là biện pháp thường xuyên nhưng cũng phải có chọn lọc, trọng tâm theo đối tượng, loại hình cán bộ hay từng mặt phẩm chất, năng lực của giảng viên trong những thời gian nhất định, đặc biệt là xu hướng phát triển nhân cách và hướng đào tạo, bồi dưỡng cho giảng viên, qua đó định hướng, quy hoạch phát triển cán bộ chủ chốt.

2.1.2. Quản lý giảng viên phải được phân cấp rõ ràng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các chủ thể quản lý

Tiến hành hoạt động quản lý phải thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, trong hệ thống tổ chức biên chế của Nhà trường, của Khoa. Các chủ thể quản lý thực hiện vai trò, chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Quản lý có hiệu quả giảng viên trong khoa thực hiện cơ chế phân công, phân cấp, phân chia thẩm quyền cho các cấp một cách hợp lý, đồng bộ, không tùy tiện, chồng chéo để có thể kiểm tra, bao quát được toàn bộ qúa trình họat động của giảng viên. Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học.

Hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ và tình hình thực tế của giảng viên, cán bộ quản lý xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp quản lý giảng viên bảo đảm tính khoa học và hệ thống. Lãnh đạo khoa, chủ nhiệm các Bộ môn trực tiếp tổ chức các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tự học của giảng viên theo chương trình, kế hoạch thống nhất về nhận thức và họat động của chủ thể quản lý, của giảng viên, Ban Giám hiệu Nhà trường, cùng các cơ quan chức năng cần phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo khi thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tiến hành quản lý giảng viên. Phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi cán bộ quản lý.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2.1.3. Quản lý giảng viên phải đáp ứng sự phát triển của Y học hiện đại, gắn liền với chức năng nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường

Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng nhiệm vụ là đào tạo ra những cán bộ Y tế có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lương tâm nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phục vụ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Giảng viên trong Khoa không chỉ là cán bộ giảng dạy mà còn là cán bộ Y tế trực tiếp thăm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân do đó cần học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học y học, nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, để thực hiện tốt cả nhiệm vụ giảng dạy, nhằm đạt mục tiêu đào tạo chất lượng nhân lực Y tế cho ngành và sự phát triển kinh tế của đất nước.

Quản lý giảng viên là quản lý một đội ngũ đang thực thi “Một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo”, Vì vậy, đòi hỏi các cấp quản lý, các nhà quản lý của Khoa phải thể hiện là người thật sự có năng lực, sáng tạo và tính nhân văn trong quản lý, cần tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ giảng viên luôn được bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật những kiến thức mới về sự phát triển của Y học hiện đại.

Như vậy, quản lý giảng viên của Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh không thể hình thức, rập khuôn máy móc, mà phải coi trọng hiệu quả và phù hợp với thực tiễn và sự phát triển của Y học hiện đại.

2.1.4. Vận dụng linh hoạt và sáng tạo các phương pháp quản lý

Đây là yêu cầu thể hiện tính khoa học và nghệ thuật trong quản lý, các chủ thể quản lý phải tác động đến giảng viên, tập thể khoa, thông qua việc vận dụng linh hoạt và sáng tạo các phương pháp trong quản lý. Lựa chọn sử dụng các phương pháp quản lý phải bảo đảm cho quá trình quản lý giảng viên hoạt động theo kế hoạch và phù hợp với nguyên tắc quản lý.

Đối tượng quản lý chịu tác động của hàng loạt quy luật khác nhau, quản lý giảng viên là một chỉnh thể gồm các bộ phận hợp thành có quan hệ tương tác, gắn bó hữu cơ với nhau nên từng chủ thể quản lý cùng lúc phải sử dụng tổng hợp các phương pháp nhằm thực hiện hiệu quả những tác động quản lý. Trong hoạt động thực tiễn có những vấn đề bức xúc nãy sinh đòi hỏi chủ thể quản lý phải vận dụng linh hoạt sáng tạo các phương pháp. Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học.

Người lãnh đạo có quyền lựa chọn phương pháp quản lý, song không chủ quan, tùy tiện mà phải phù hợp với tình hình thực tế tại Khoa, bởi mỗi phương pháp quản lý đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Phải bảo đảm quá trình quản lý giảng viên theo mục đích, kế hoạch và phù hợp nguyên tắc quản lý, đồng thời phải vừa đạt yếu tố khoa học.

Các yêu cầu trên có nội dung, vai trò, chức năng, nhiệm vụ khác nhau, tác động qua lại lẫn nhau, nhưng là một chỉnh thể thống nhất có mối quan hệ mật thiết, biện chứng với nhau, chỉ đạo cho việc đề ra các biện pháp cơ bản nâng cao chất lượng quản lý giảng viên ở Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Những biện pháp cơ bản quản lý giảng viên ở Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Biện pháp quản lý giảng viên ở Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh được biểu hiện thông qua các hành động, thao tác của chủ thể quản lý, nhất là vai trò của Ban chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm các bộ môn, phòng hành chính, phòng khoa học. dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Chủ nhiệm khoa. Quản lý giảng viên thông qua sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp khác nhau của các chủ thể quản lý, mỗi biện pháp có vị trí vai trò, nhiệm vụ khác nhau. Song có mối quan hệ tác động lẫn nhau tạo thành chỉnh thể thống nhất, bảo đảm cho quản lý giảng có hiệu quả cao nhất.

2.2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý thống nhất, đồng bộ.

Đây là hành động đầu tiên của chủ thể quản lý, nhằm làm cho công tác quản lý giảng viên ở Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh luôn thực hiện theo đúng kế hoạch đã xác định, thực hiện quản lý có kế hoạch, bằng kế hoạch chặt chẽ, hiệu quả. Kế hoạch là căn cứ pháp lý quy định hành động của các chủ thể quản lý giảng viên, đồng thời kế hoạch thể hiện phương pháp, tác phong lãnh đạo, tổ chức quản lý giảng viên bảo đảm khoa học, hiệu quả, là cơ sở khoa học cho đội ngũ cán bộ quản lý nắm chắc nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu quản lý giảng viên, tạo điều kiện thuân lợi cho công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả công tác quản lý khách quan, hiệu quả.

Xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý giảng viên là chức năng chủ yếu của hoạt động lãnh đạo, có ý nghĩa quyết định nhất, bởi lập kế hoạch tức là soạn thảo và thông qua những quyết định quản lý quan trọng nhất. Thực hiện tốt xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý giảng viên thống nhất, đồng bộ là cơ sở khắc phục kiểu quản lý tự do, tùy tiện, tản mạn, không theo kế hoạch, hiệu quả quản lý hạn chế. Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học.

Xây dựng kế hoạch quản lý giảng viên ở Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là xây dựng chương trình hành động của chủ thể quản lý để thực hiện quá trình quản lý giảng viên đạt mục tiêu đã xác định. Xây dựng kế hoạch quản lý là quá trình thiết lập mục tiêu của hệ thống quản lý, các hoạt động cụ thể và điều kiện bảo đảm thực hiện mục tiêu đó, nó là nền tảng của quá trình tổ chức các hoạt động quản lý giảng viên của các chủ thể quản lý, để quản lý giảng viên đạt kết quả cao, khâu đầu tiên và quan trọng nhất là xây dựng kế hoạch quản lý.

Để thực hiện kế hoạch quản lý thì chủ thể quản lý phải nắm vững đối tượng, cơ sở, nguyên tắc, quy trình, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch, đó là các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Giám hiệu Nhà trường, các cơ quan chức năng về tình hình nhiệm vụ của từng khóa học, những thay đổi cần thiết của Bộ Giáo dục – đào tạo, đặc điểm, nhiệm vụ của Khoa, Bộ môn. Chủ thể quản lý cần nắm vững mục tiêu yêu cầu cần đạt được khi xây dựng từng nội dung quản lý bảo đảm tính khoa học, cụ thể, khả thi; xác định rõ các nội dung mà từng giảng viên phải thực hiện, các yêu cầu cần đạt được trong từng thời gian. Thực hiện đúng việc kiểm tra và phê duyệt kế hoạch quản lý, tự quản lý theo phân cấp. Quá trình xây dựng kế hoạch quản lý là quá trình phân tích thực trạng, đánh giá cho được những thuận lợi, khó khăn, dự kiến khả năng để xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức nhằm quản lý giảng viên hiệu quả nhất.

Xây dựng chương trình kế hoach quản lý giảng viên đó là sự mô hình hóa, cụ thể hóa, thực hiện hóa mục tiêu, yêu cầu quản lý, thành nội dung, chương trình kế hoạch, lịch công tác của từng chủ thể quản lý. Để xây dựng kế hoach tối ưu, khả thi chủ thể quản lý căn cứ vào các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Luật Giáo dục về những vấn đề liên quan đến giáo dục – đào tạo.

Ban Giám hiệu Nhà trường, chủ nhiệm Khoa tăng cường công tác chỉ đạo, xây dựng, kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện kế hoạch; các cơ quan chức năng làm tốt tham mưu, tư vấn cho Ban Giám hiệu, chủ nhiệm Khoa về quản lý chặt chẽ giảng viên, xác định tiêu chí cần đạt được trong quản lý, soạn thảo và ban hành các văn bản pháp lý về giáo dục – đào tạo. Các giảng viên căn cứ vào kế hoạch của trên và nội dung, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của mình trong từng thời gian, tiến hành triển khai xây dựng kế hoạch tự quản lý, tự phấn đấu của bản thân, đảm bảo phù hợp, khả thi, thông qua chủ nhiệm Bộ môn, chủ nhiệm Khoa, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch, bổ sung, điều chỉnh kịp thời trong suốt quá trình.

Qua trao đổi, trưng cầu ý kến của các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ giảng viên trong Khoa về biện pháp: xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý thống nhất, đồng bộ bảo đảm tính khoa học, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế có 90/120 giảng viên bằng 75% cho là rất cần thiết, 30/120 giảng viên bằng 25% cho là cần thiết, qua đó khẳng định biện pháp xây dựng chương trình, kế hoạch là một trong những biện pháp cơ bản đầu tiên có tính chất xuyên suốt trong cả quá trình tổ chức thực hiên công tác quản lý, mà chủ thể quản lý cần phải đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ nghiên cứu mà xây dựng kế hoạch bảo đảm tính khoa học, tính khả thi, phù hợp thực tiễn.

2.2.2. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ quản lý giáo dục cho các chủ thể quản lý Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học.

Đây là biện pháp cơ bản có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao chất lượng quản lý giảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Đội ngũ giảng viên có vai trò quyết định đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Để công tác bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên có hiệu quả, các chủ thể từ Đảng ủy Ban Giám hiệu Nhà trường, các cơ quan, đến cấp ủy, Ban lãnh đạo Khoa cần nghiên cứu nắm chắc tình hình mọi mặt đội ngũ giảng viên, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo phân cấp, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy của Khoa. Kế hoạch bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những nội dung mà giảng viên còn hạn chế, bất cập, có kế hoạch bồi dưỡng hàng năm, từ đầu các năm học, thực hiện chế độ bồi dưỡng thường xuyên thông qua thực tế giảng dạy của giảng viên.

Nội dung bồi dưỡng phải toàn diện, song cần tập trung vào nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, cập nhật kiến thức, đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, chú trọng bồi dưỡng kiến thức về quản lý giảng viên, quản lý nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm, tác phong và phương pháp công tác, đặc biệt bồi dưỡng lý luận, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực của người giảng viên Đại học Y Dược.

Sử dụng các hình thức, phương pháp bồi dưỡng cho giảng viên cần bảo đảm tính khoa học, phù hợp, khả thi, sát với thực tế. Kết hợp chặt chẽ giữa cử đi bồi dưỡng, đào tạo ở các Nhà trường của Bộ, tự học của giảng viên. Lãnh đạo Khoa mở các lớp bồi dưỡng riêng cho giảng viên trong Khoa, nhất là giảng viên mới về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy, nhằm giúp họ cũng cố nâng cao kiến thức, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt bồi dưỡng giảng viên thì lãnh đạo Nhà trường cũng như Khoa cần thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

Đảng ủy, Ban lãnh đạo Khoa cần xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hàng năm, trong từng nhiệm kỳ, lãnh đạo và tổ chức chặt chẽ, hiệu quả quá trình bồi dưỡng, xây dựng quy họach và chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý.

Các Bộ môn trong Khoa làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu cách thức, nội dung xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo hướng “chuẩn hóa” đội ngũ giảng viên, xác định rõ nội dung, phương pháp, hình thức bồi dưỡng sao cho thiết thực và có hiệu quả.

Đối với Khoa, trên cơ sở chỉ đạo của Ban Giám hiệu, từ thực tế chất lượng đội ngũ giảng viên, cần có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, theo định kỳ, phân cấp, phù hợp với thực tế, với hình thức phong phú, đa dạng để có thể vừa đủ điều kiện hoàn thành tốt giảng dạy lại vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, kết hợp tự học của giảng viện với Khoa bồi dưỡng và cử đi đào tạo. Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học.

Từng giảng viên và cán bộ trong Khoa phát huy vai trò trách nhiệm, nêu cao tinh thần tự giác, tích cưc, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tự học tập, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện trong quá trình công tác. Cấp ủy, Ban lãnh đạo Khoa, Bộ môn phải gương mẫu, công minh, dân chủ, xứng đáng là tấm gương cho đội ngũ giảng viên noi theo. Thực hiện đầy đủ biện pháp này là rất cần thiết hiện nay, trực tiếp quyết định chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên, chất lượng đào tạo của Khoa.

Kết quả trưng cầu ý kiến cán bộ quản lý, giảng viên trong trường cho thấy: việc gửi cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo có 54, 6% cho là rất cần thiết, 45,4% cho là cần thiết. Hàng năm mở lớp bồi dưỡng tại nhà trường có 87,5% cho là rất cần thiết, 12,5% cho là cần thiết. Kết hợp giữa bồi dưỡng và tự bồi dưỡng có 94% cho là rất quan trọng, chỉ có 6% cho là không quan trọng. Nhất là biết khai thác và phát huy mọi tiềm năng, tính chủ động, tích cực tự giác, năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý. Cán bộ quản lý thường xuyên tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm quản lý có 93% cho là rất cần thiết, 7% cho là cần thiết.

Qua trao đổi tọa đàm với một số cán bộ quản lý, giảng viên trong Khoa, tuyệt đại đa số ý kiến cho rằng, đây là biện pháp cơ bản rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản lý giảng viên. Thực tế ở Khoa một số cán bộ quản lý chưa được đào tạo nghiệp vụ quản lý một cách cơ bản, kiến thức giảng dạy rất tốt nhưng kiến thức khoa học quản lý của một số còn hạn chế, nhất là phương pháp, tác phong quản lý giảng viên, hầu hết các ý kiến đều đồng tình với việc xác định đây là biện pháp cơ bản quyết định nâng cao chất lượng quản lý giảng viên viên ở Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2.3. Thường xuyên đổi mới quá trình quản lý giảng viên

Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình quản lý giảng viên, chất lượng quá trình đào tạo phụ thuộc vào tất cả các thành tố của hệ thống, có mối quan hệ chặt chẽ biện chứng với chất lượng quản lý, nó vừa là kết quả của quản lý, vừa là điều kiện bảo đảm cho chất lượng quản lý có hiệu quả cao. Tình hình thực tiễn ở Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học đòi hỏi phải thường xuyên đổi mới quá trình quản lý giảng viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Căn cứ vào nội dung quản lý, trong quản lý giảng viên ở Khoa các chủ thể quản lý cần sử dụng và vận dụng linh hoạt các phương pháp quản lý như: Phương pháp hành chính, phương pháp giáo dục thuyết phục, phương pháp kích thích bằng vật chất, tinh thần, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả. Mỗi phương pháp quản lý đều có những ưu, nhược điểm riêng, không có phương pháp nào là vạn năng, tuy nhiên tùy điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà sử dụng cho phù hợp nhằm khuyến kích đội ngũ giảng viên tích cực nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo mà tiếp thu, tận dụng được tri thức Y học tiên tiến trong nước cũng như nước ngoài vận dụng vào giảng dạy. Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học.

Chính vì vậy trong quản lý giảng viên Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, việc lựa chọn đúng và biết kết hợp tối ưu các phương pháp quản lý phù hợp với nguyên tắc quản lý, đối tượng quản lý, tình huống quản lý, để đạt hiệu quả cao, đó chính là nghệ thuật, tài năng quản lý của các chủ thể đối với đội ngũ giảng viên của Khoa.     Tuy nhiên, trên thực tế đội ngũ giảng viên của Khoa tuổi đời khác nhau, tri thức chưa đồng đều, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như tâm tư nguyện vọng cũng không giống nhau, nhu cầu, sự đam mê tâm huyết với nghề dạy học cũng là những điều cần phải bàn và tính toán cho hợp lý. Đặc biệt sự bảo thủ, trì trệ, chủ nghĩa kinh nghiệm của một số ít giảng viên, cũng là vấn đề rất cần thiết, phải đẩy mạnh hơn nữa đổi mới phương pháp quản lý giảng viên của Khoa; nó là khâu đột phá quan trọng nhất trong quản lý đội ngũ giảng viên. Đổi mới phương pháp quản lý phải gắn với trang bị các phương tiện hiện đại, cơ chế quản lý, điều hành mọi hoạt động của giảng viên một cách nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Đổi mới phương pháp quản lý giảng viên Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, không phải là sự thay thế phương pháp quản lý này bằng phương pháp quản lý khác, mà chính là sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ các phương pháp đã có một cách khéo léo và hài hòa. Sự kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp quản lý sẽ phát huy được ưu thế và triệt tiêu nhược điểm của từng phương pháp, phải cập nhật thông tin và xử lý thông tin một cách khoa học sẽ tạo nên sức mạnh to lớn làm cho quản lý giảng viên ở Khoa chặt chẽ có hiệu quả.

Đổi mới phương pháp quản lý giảng viên, thực chất là đổi mới cách thức sử dụng từng phương pháp sao cho phù hợp với đối tượng quản lý, nghĩa là phù hợp với từng giảng viên, từng cán bộ trong Khoa, phù hợp với từng nội dung quản lý cụ thể, nhưng lại rất khoa học, hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, tuyệt đối không được dập khuôn, máy móc, đơn điệu, đồng thời cần sử dụng khéo léo, phù hợp với từng phương pháp quản lý, trong từng thời điểm, từng điều kiện, từng hoàn cảnh, đó cũng là thể hiện đổi mới phương pháp của các chủ thể quản lý, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa.

Trách nhiệm của chủ thể là phải căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu đào tạo, nội dung giảng dạy, tình hình thực tế của giảng viên trong Khoa, mà xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo đổi mới quá trình quản lý giảng viên phù hợp với tình hình thực tiễn. Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp phổ biến, quán triệt và thực hiện chủ trương lãnh đạo đổi mới quản lý giảng viên, đề cao vai trò của bí thư, Hiệu trưởng, cấp ủy và chủ nhiệm Khoa để tổ chức thực hiện đổi mới.

Quản lý giảng viên ở Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học đặt ra yêu cầu cấp bách là phải đổi mới. Đây là nội dung cần tiến hành thường xuyên, đòi hỏi sự nỗ lực của các chủ thể quản lý. Đây cũng là những nội dung mà rất nhiều giảng viên, cán bộ quản lý qua nghiên cứu, trao đổi đều cho rằng đổi mới là tất yếu khách quan, chỉ có đổi mới mới quản lý giảng viên mới nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong thời kỳ mới.

2.2.4. Đẩy mạnh hoạt động tự giáo dục, tự quản lý của giảng viên, cán bộ quản lý

Tự giáo dục, tự quản lý của giảng viên, cán bộ quản lý là quá trình nỗ lực, tự giác cao, nhằm tự tổ chức, tự điều chỉnh, tự điều khiển sự hình thành, phát triển, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách của chủ thể quản lý. Đẩy mạnh hoạt động giáo dục, tự giáo dục của giảng viên, cán bộ quản lý vừa là yêu cầu, vừa là biện pháp cơ bản xuyên suốt, góp phần nâng cao chất lượng quản lý giảng viên ở Khoa. Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học.

Giảng viên vừa là đối tượng tác động của các chủ thể quản lý, vừa là chủ thể quản lý của hoạt động tự giáo dục, để quá trình tự giáo dục, tự quản lý có hiệu quả cao, luôn luôn cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của các chủ thể quản lý, các tổ chức, các lực lượng giáo dục và quản lý giảng viên phải làm tốt những nội dung sau:

Hình thành động cơ tự giáo dục, tự quản lý cho giảng viên, cán bộ quản lý, phát huy tối đa vai trò vị trí của các lực lượng, huy động mọi tổ chức, mọi hình thức, mọi phương pháp quản lý. Trên cơ sở đó mà phát triển hoàn thiện phẩm chất nhân cách của người giảng viên, người cán bộ quản lý. Xây dựng cho từng giảng viên, cán bộ quản lý có động cơ, mục đích, phương pháp tự quản lý đúng đắn. Đây là vấn đề cần thực hiện một cách chủ động, tích cực trong suốt cả quá trình hoạt động, được cụ thể hóa trong hoạt động nghiên cứu khoa học, trong giảng dạy, trong quản lý hàng ngày, xây dựng nhu cầu,  động cơ tự giáo dục, tự quản lý cho giảng viên cán bộ quản lý là công việc phức tạp, đòi hỏi công phu, tỷ mỷ, sáng tạo, linh hoạt, tránh đơn giản, gò ép, cứng nhắc. Đồng thời phải kiên quyết đấu tranh khắc phục những biểu hiện cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quá trình tự quản lý của cán bộ quản lý và giảng viên.

Hướng dẫn giúp đỡ giảng viên, cán bộ quản lý, tự đánh giá mình, trang bị cho họ những tri thức cần thết về tự quản lý, những cách thức, những con đường để tự quản lý có hiệu quả, bồi dưỡng kỹ năng lập kế hoạh và tổ chức thực hiện kế hoạch tự quản lý.

Cấp ủy, Ban lãnh đạo Khoa, chủ nhiệm các Bộ môn phải thường sâu sát, kịp thời hướng dẫn giúp đội ngũ giảng viên xác định kế hoạch, phương hướng tự giáo dục, tự quản lý phù hợp, coi trọng kích thích tính chủ động, tự giác, sáng tạo của giảng viên, kịp thời kiểm tra, đánh giá, bổ sung để không ngừng hoàn thiện kế hoạch tự quản lý, tự giáo dục góp phần phát triển hoàn thiện nhân cách người giảng viên. Chú trọng xây dựng môi trường tự giáo dục, tự quản lý lành mạnh, ngăn ngừa mọi tác động tiêu cực từ môi trường kinh tế, chính trị – xã hội.

Đẩy mạnh hoạt động tự giáo dục, tự quản lý của giảng viên cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, quan tâm thường xuyên, đồng bộ từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, đến cấp ủy Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học. Đặc biệt là vai trò, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, giảng viên, luôn luôn có động cơ phấn đấu đúng đắn, gắn bó tâm huyết với nghề nghiệp, biết xây dựng kế hoạch khoa học, phù hợp với tình hình thực tế và quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch tự quản lý, tự giáo dục.

Phát huy vai trò của các tổ chức, đặc biệt là sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo của cấp ủy Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý của tổ chức với tự quản của giảng viên, cán bộ quản lý, khắc phục kiểu quản lý nặng về hành chính mệnh lệnh đơn thuần. Coi trọng kích thích tính tự giác, chủ động, tích cực, sáng tạo của giảng viên, cán bộ trong tự quản lý.

Chủ thể quản lý các cấp phải tăng cường phối hợp, tổ chức các hoạt động tự quản lý của giảng viên, cán bộ quản lý. Tích cực trao đổi giữa các Khoa trong Nhà trường để theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế quá trình tự quản lý của cán bộ giảng viên, phát huy tối đa trách nhiệm của chủ thể quản lý trong việc bồi dưỡng động cơ, nhu cầu, kỹ năng tự quản lý, góp phần nâng cao chất lượng quản lý.

Luôn coi trọng kết quả tự quản lý về chính trị tư tưởng, phong cách và tác phong công tác, đạo đức của nhà giáo, người thầy thuốc, năng lực chuyên môn là tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ giảng viên, bởi đánh giá chất lượng tự quản lý không chỉ bằng kết quả chuyên môn của họ, mà còn phải thông qua đánh giá thái độ, hành vi chính trị, tư tưởng, đạo đức của họ trong suốt quá trình. Vì vậy, đội ngũ cán bộ quản lý phải thống nhất về nhận thức, quan điểm, nêu cao trách nhiệm, năng lực để làm tốt trách nhiệm. Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học.

Đẩy mạnh hoạt động tự giáo dục, tự quản lý của giảng viên, cán bộ quản lý cần phải thường xuyên, phối hợp thống nhất, đồng bộ của cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên và các nhà sư phạm trong toàn Khoa. Tuy nhiên, chất lượng tự giáo dục, tự quản lý phải có động cơ đúng đắn, biết xây dựng và quyết tâm thực hiện kế hoạch tự giáo dục, tự quản lý bản thân. Đây là vấn đề càng được chủ thể chú trọng nên việc điều khiển quá trình tự giáo dục, tự quản lý một phần quan trọng phụ thuộc vào trách nhiệm của tổ chức, của đội ngũ cán bộ, giảng viên, phần quyết định là bản thân đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, tự tổ chức, tự điều khiển, điều chỉnh hoạt động tự quản lý.

2.2.5. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm quản lý

Đây là biện pháp cần thiết, thể hiện chức năng quan trọng trong quản lý  giảng viên. Kiểm tra đánh giá, tổng kết kinh nghiệm sẽ tạo cho việc điều khiển, điều chỉnh kịp thời quá trình quản lý. Tăng cường kiểm tra, đánh giá sẽ góp phần tích cực hóa hoạt động và khẳng định vị thế của chủ thể quản lý. Tổng kết kinh nghiệm sẽ làm cho công tác quản lý giảng viên sát thực tiễn hơn, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, phổ biến nhân rộng trong toàn Khoa, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản lý.

Kiểm tra, đánh giá phải tiến hành thường xuyên trong suốt quá trình quản lý giảng viên. Kiểm tra, đánh giá là để xem xét, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực tế, làm cơ sở để nâng cao chất lượng quản lý. Cần xác lập cụ thể các tiêu chuẩn đánh giá kết quả quản lý và đề ra nhiệm vụ cụ thể cho chủ thể quản lý, kiểm tra thông qua nề nếp hoạt động, quy trình, các bước giảng dạy và nhiệm vụ khác.

Kiểm tra có liên quan mật thiết với đánh giá, kiểm tra chặt chẽ, cẩn trọng, có kết luận chính xác sẽ giúp cho việc đánh giá khách quan, khoa học, có chất lượng, thông qua kiểm tra, đánh giá để rút kinh nghiệm cho công tác quản lý giảng viên, làm cơ sở để nâng cao chất lượng giảng viên Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học.

Cần xây dựng tiêu chí, kiểm tra, đánh giá kết quả quản lý, trên cơ sở quy chế quản lý của các cấp, sát với từng giảng viên. Nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm: việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch quản lý, ra quyết định và thực hiện quyết định của chủ thể quản lý, kiểm tra thực hiện nội dung, phương pháp, hình thức quản lý.

Đề ra nhiệm vụ cụ thể cho các chủ thể quản lý, thường xuyên đánh giá theo tiêu chí, tiêu chuẩn và nhiệm vụ được giao, kiểm tra, đánh giá chủ yếu thông qua duy trì các chế độ, nề nếp hoạt động, thông qua hội nghị, thông qua các hình thức giảng dạy.

Hình thức kiểm tra, đánh giá thường thông qua các sinh hoạt, học tập, công tác. Kiểm tra, đánh giá theo định kỳ, có thể đột xuất, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, đánh giá hoạt động của chủ thể quản lý với đối tượng quản lý. Tiến hành kiểm tra, đánh giá phải khách quan, chính xác, bám sát vào kế hoạch đã xây dựng vào mục tiêu, yêu cầu đã xác định.

Để kiểm tra, đánh giá có hiệu quả, đòi hỏi phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, phát huy tối đa trách nhiệm của mọi người, huy động sự tham gia kiểm tra, đánh giá của mọi tổ chức, đặc biệt đội ngũ cán bộ quản lý phải luôn luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phát huy năng lực thực tiễn, thường xuyên duy trì có nề nếp kiểm tra, đánh giá giảng viên, để có thêm cơ sở nhận định chính xác tình hình, tìm ra mâu thuẫn cơ bản để đưa công tác quản lý giảng viên có hiệu quả hơn.

Phát huy trách nhiệm của lãnh đạo Khoa trong kiểm tra phòng đào tạo, văn phòng, phòng khảo thí, xây dựng và thực hiện kiểm tra theo từng mặt hoạt động cụ thể có trọng tâm, trọng điểm, đúng người, đúng việc, tạo chuyển biến về chất lượng quản lý. Kết hợp nhiều phương pháp huy động sự tham của các lực lượng, sau khi kiểm tra, có kết luận kịp thời, đầy đủ nội dung kiểm tra, báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trường, thông báo kết quả kiểm tra đến tất cả các Bộ môn trong Khoa.

Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, tổng kết kinh nghiệm quản lý giảng viên là rất cần thiết. Muốn tìm ra được kinh nghiệm hay, phải tìm được ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của ưu, khuyết điểm. Trong kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm phải có sự chỉ đạo, lãnh đạo chặt chẽ từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đến Khoa, các Bộ môn đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, xây dựng được tinh thần đoàn kết thống nhất. Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học.

Vấn đề quan trọng trong kiểm tra, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm là tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, các chủ thể quản lý phải đi sâu, đi sát thực tiễn để phát hiện đúng, đồng thời nêu gương, khích lệ đặt ra yêu cầu tiếp tục phấn đấu.

Tổ chức phổ biến những kinh nghiêm quản lý có hiệu quả, nêu gương người tốt, việc tốt nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động học tập, nghiên cứu và giảng dạy đạt chất lượng cao nhất.

Tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm quản lý giảng viên cần được tiến hành thường xuyên và trong suốt quá trình quản lý, huy động sự tham gia tích cực có trách nhiệm của các lực lượng quản lý trong Khoa, đây là biện pháp được 88,7% cán bộ, giảng viên được điều tra cho là rất cần thiết. Điều đó phản ảnh sự quan tâm lớn của các chủ thể quản lý và đối tượng quản lý với vấn đề kiểm tra, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm trong quá trình quản lý giảng viên ở Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học .

2.2.6. Phát huy sức mạnh tng hợp của các tổ chức, các chủ thể quản lý, quan tâm xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực

Đây là biện pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các tổ chức, các lực lượng trong Khoa, trong Nhà trường đối với công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Thực chất biện pháp này là thiết lập mối quan hệ qua lại giữa các chủ thể quản lý, huy động tối đa hiệu quả hoạt động phối hợp thống nhất theo chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Do đó nó gắn với môi trường xã hội, môi trường sư phạm của Nhà trường.

Thực tế là mỗi con người, mỗi lực lượng, mỗi tổ chức đều có vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ riêng, song đều nhằm một mục đích chung là thực hiện thật tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, hoàn thành tốt mục tiêu đã xác định. Với chức năng nhiệm vụ đặc thù của Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, trên cơ sở cái chung của Nhà trường thì Khoa có nét riêng biệt, từ đội ngũ giảng viên, nội dung giảng dạy, nghiệp vụ chuyên môn, tính chất công việc, đến các yếu tố bảo đảm khác, điều đó đòi hỏi phải biết phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng không chỉ trong Khoa mà với cả các Khoa khác trong Nhà trường.

Trên thực tế, chỉ khi nào biết phát huy sức mạnh tổng hợp có sự phối kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các tổ chức, các lực lượng, thì khi đó chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy mới đạt được mục đích yêu cầu đặt ra. Hiện tại việc kết hợp các tổ chức, các lực lượng, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp đó vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, thiếu đồng bộ, nhất là phối hợp giữa các ban chức năng với Khoa. Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học.

Môi trường sư phạm có vị trí, vai trò quan trọng, góp phần tạo nên động cơ, mục đích, xu hướng nghề nghiệp và cung cấp phương tiện cho hoạt động giảng dạy và quản lý. Xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực ở Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm đầy đủ đến xây dựng, cải tạo, sử dụng môi trường tự nhiên, môi trường xã hội nhằm phát huy tốt nhất những ảnh hưởng tích cực của nó đến hoạt động quản lý giảng viên, xây dựng các mối quan hệ giáo dục, nhất là quan hệ giảng viên với sinh viên, cán bộ quản lý giáo dục và xây dựng bầu không khí tâm lý, tinh thần sư phạm tốt đẹp, xây dựng cơ sở vật chất giảng dạy, cảnh quan môi trường phù hợp. Tổ chức tốt các mặt hoạt động tạo điều kiện thuận lợi đối với quản lý giảng viên.

Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả sự phối kết hợp giữa các tổ chức, các lực lượng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong những năm tới cần làm tốt một số nội dung sau đây:

Quản lý chắc nguồn lực nhất là nguồn lực con người là lực lượng đông đảo bao gồm nhiều bộ phận: Ban chủ nhiệm khoa, các Bộ môn, các ban, trong đó đội ngũ giảng viên là nòng cốt. Quản lý nguồn lực phải nắm chắc số lượng, chất lượng của từng nguồn lực, tìm ra được những thuận lợi, khó khăn, tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết hiện nay.

Quản lý nguồn lực đòi hỏi các chủ thể quản lý hiểu rõ mạnh, yếu của từng tổ chức, từng con người, căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, mệnh lệnh của cấp trên, tình hình thực tế của Khoa mà xây dựng nguồn lực quản lý phù hợp. Chủ động xác định phương hướng, nhiệm vụ và huy động sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng hướng vào nâng cao chất lượng quản lý giảng viên. Tạo sự ổn định về tổ chức biên chế, chuẩn bị tốt nhân sự cho hoạt động quản lý và xây dựng môi trường sư phạm.

Phải xây dựng kế hoạch phù hợp, bảo đảm thống nhất về mục đích hoạt động của các lực lượng, điều chỉnh sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các Bộ môn, Khoa và các lực lượng khác là một yêu cầu để nâng cao chất lượng  quản lý. Vì vậy, các Bộ môn phải tăng cường phối hợp, duy trì và theo dõi tình hình mọi mặt của Khoa, xác định vai trò, trách nhiệm trong tổ chức họat động quản lý, xây dựng Khoa vững mạnh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thường xuyên phát huy tính tích cực, chủ động, nhạy bén của các tổ chức, các lực lượng, làm tốt công tác tư tưởng, công tác tổ chức và chính sách, động viên mọi lực lượng đổi mới nâng cao chất lượng quản lý. Chú trọng bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ quản lý có phong cách lãnh đạo, quản lý và những phẩm chất nhân cách khác.

Xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, hài hòa, giữa các thành viên đòi hỏi chủ thể quản lý phải thường xuyên quán triệt tốt mục tiêu, yêu cầu quản lý, yêu cầu xây dựng Nhà trường chính quy, mẫu mực. Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức, các lực lượng, nâng cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tôn trọng lẫn nhau, tích cực đóng góp cho nhau vì sự tiến bộ của mỗi thành viên. Trong quan hệ luôn xây dựng động cơ trong sáng, tinh thần chân thành, nêu cao ý thức tập thể, không chạy theo lối sống thực dụng. Đề cao tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, xây dựng bầu không khí tích cực lành mạnh trong tập thể.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các tập thể; đồng thời quan tâm xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực trong Nhà trường, biện pháp này có 81,2% cán bộ giảng viên được điều tra cho là rất cần thiết. Thực tế ở Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học đã chứng minh, khi tổ chức thực hiện một nhiệm vụ luôn cần sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các lực lượng liên quan, đây cũng là biện pháp có 87,8% cán bộ giảng viên được điều tra cho là rất cần thiết và có tính khả thi cao. Song, để thực hiện biện pháp có hiệu quả, các chủ thể quản lý cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát để bổ sung hoàn thiện các văn bản, quy chế cho phù hợp. Phát huy tốt vai trò tác dụng của mọi tổ chức, mọi con người của cả hệ thống quản lý của Nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiến hành quản lý đội ngũ giảng viên có hiệu quả cao nhất. Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học.

Tăng cường công tác phối kết hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các tổ chức, các lực lượng trong Khoa, trong Nhà trường, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy, kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Đối với Khoa: thường xuyên quán triệt, nắm chắc vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với công tác giảng dạy, bồi dưỡng giảng viên, tích cực tìm tòi nghiên cứu, phối kết hợp chặt chẽ với mọi lực lượng, mọi tổ chức, tranh thủ sự chỉ đạo của trên, đánh giá đúng thực chất từng giảng viên, mà tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, xây dựng Khoa vững mạnh, trở thành một tập thể sư phạm mẫu mực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

2.3. Khảo nghiệm tính cấp thiết và mức độ khả thi của các biện pháp

Trên cơ sở xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý giảng viên, tác giả đã tiến hành khảo nghiệm bằng phương pháp sử dụng bảng hỏi kết hợp với trao đổi và lấy ý kiến của 120 giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm khẳng định tính cấp thiết, mức độ khả thi và điều kiện tiến hành các biện pháp trong thực tế.

Qua khảo sát thực trạng công tác quản lý đội ngũ giảng viên của Khoa chúng tôi đưa ra một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng quản lý giảng viên ở Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học. Để đảm bảo tính khách quan khi xây dựng các biện pháp, tác giả đã trưng cầu ý kiến đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và một số cán bộ làm việc nhiều năm ở các phòng chức năng trong Khoa để họ đánh giá về tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp này.

Về tính cấp thiết của các biện pháp

Khảo nghiệm tính cấp thiết của các biện pháp, chúng tôi lấy ý kiến của 120 giảng viên và cán bộ quản lý (phụ lục 5). Qua khảo sát chúng tôi rút ra kết luận như sau:

Về tính cấp thiết của các biện pháp có trên 90% ý kiến cho rằng, các biện pháp luận văn đã xác định là cấp thiết, trong đó biện pháp 2.2.3 và 2.2.4 có 91% ,và 93%, ý kiến cho là rất cấp thiết, sở dĩ có sự đánh giá như trên là do các đối tượng điều tra nhận thức được vị trí vai trò và mức độ ảnh hưởng về trách nhiệm, năng lực tiến hành quản lý, những tồn tại hạn chế, bất cập, đặc biệt là thực trạng công tác quản lý hiện nay.

Tỷ lệ những người được điều tra không thừa nhận tính cấp thiết của các biện pháp mà tác giả đưa ra là thấp chỉ chiếm từ 7% đến 9%. Sở dĩ như vậy là do số người này cho rằng, những hạn chế của quá trình quản lý giảng viên là chưa đến mức cấp thiết để xác định các biện pháp mang tính độc lập, có thể phải kết hợp với các hoạt động khác.

Các biện pháp 2.2.1, 2.2.2 có sự đồng thuận cao về mức độ cấp thiếtrất cấp thiết, chiếm tỉ lệ 100%. Hai biện pháp này có tầm quan trọng trong công tác quản lý của Khoa, bởi vì đội ngũ thực thi là cán bộ quản lý và chính sự tự giáo dục của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý. Biện pháp 2.2.6 cũng có sự đồng ý cao và đây là biện pháp cần có sự kết hợp đồng thuận của các tổ chức, các chủ thể quản lý quan tâm xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực. Biện pháp 2.2.5  mặc dù có sự đồng ý cao chiếm tỉ lệ trên 90%, nhưng cũng có ý kiến cho là không cấp thiết, mà chỉ là biện pháp có tính chất hỗ trợ, tuy nhiên tỷ lệ trung bình là không đáng kể dưới 10%. Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học.

Dựa vào kết quả khảo sát trên chúng ta thấy tỷ lệ chênh lệch giữa các biện pháp là không nhiều vì thế nên không ảnh hưởng đến kết quả chung của 6 biện pháp và của từng biện pháp. Thực tế lại xác nhận, tuy kết hợp các biện pháp quản lý với thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo là tất yếu, song để nâng cao chất lượng hoạt động này cần có những biện pháp đọc lập mang tính đột phá.

Từ kết quả trên, chúng tôi cho rằng: các biện pháp tác giả đề xuất có ý nghĩa lý luận và thực tiễn tốt, có tính đồng bộ và khả thi, độc lập, nhưng lại mang tính đột phá sẽ tạo nên sự chuyển biến tích cực trong việc quản lý đội ngũ giảng viên, nâng cao hiệu quả đào tạo của Khoa, từng bước góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực Y tế chất lượng cao cho địa phương và cả nước.

Về mức độ khả thi của các biện pháp

Trưng cầu ý kiến khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp thông qua 120 phiếu hỏi (phụ lục 5) với các đối tượng như trên, có 92% ý kiến nhận định, các biện pháp luận văn nêu ra có tính khả thi cao phù hợp với quyết tâm của cấp ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và các khoa, phù hợp với đặc điểm nguồn nhân lực, yêu cầu đổi mới căn bản công tác quản lý giảng viên.

Số ý kiến cho là khả thi ở cả 6 biện pháp có tỷ lệ trung bình là trên 90%, số ý kiến cho là không khả thi ở cả 6 biện pháp có tỷ lệ trung bình là 8,5% và số ý kiến cho là chưa rõ ở cả 6 biện pháp có tỷ lệ trung bình là 1,4%, các ý kiến trên là hoàn toàn khách quan vì trong thực tiễn không có biện pháp nào là hoàn toàn tối ưu. Tuy nhiên ý kiến đánh giá ở mức độ khả thi, cả 6 biện pháp có sự đồng thuận đạt tỷ lệ trung bình là trên 90%, thấp hơn so với tính cấp thiết (97,32%). Chúng ta cũng dễ hiểu điều này, bởi vì để đảm bảo tính khả thi của các biện pháp thì cần phải có nhiều điều kiện và nhiều yếu tố tác động khác liên quan.

Khảo sát ý kiến của một số người cho là các biện pháp không khả thi có tỷ lệ trung bình cả 6 biện pháp là 8,9 % và một số ý kiến cho là chưa rõ có tỷ lệ trung bình là 1,4%. Như vậy thì theo chúng tôi đây cũng là một đánh giá khách quan, bởi vì biện pháp quản lý là một hệ thống đa dạng, phức tạp, không có biện pháp nào là tối ưu. Mỗi biện pháp đều có những ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Chính vì thế chúng ta phải phối hợp nhiều biện pháp để đạt hiệu quả cao nhất. Quản lý giảng viên là một việc làm khó khăn và phức tạp, đòi hỏi người quản lý phải có tâm, có tầm và có tài, nhất là trong hoàn cảnh xã hội đang thời kỳ hội nhập hiện nay. Phải biết sử dụng các biện pháp quản lý một cách linh hoạt, sáng tạo thích hợp với từng hoàn cảnh cụ thể để đạt kết quả tốt.

Qua kết quả khảo nghiệm (phụ lục 7) ta thấy các biện pháp đều mang tính cấp thiết và khả thi cao, chứng tỏ các biện pháp quản lý giảng viên được đề xuất đều phù hợp với hoạt động quản lý chất lượng đào tạo tại Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, các biện pháp 2.2.3; 2.2.4 và 2.2.6 được đánh giá là cấp thiết và khả thi hơn.

Biểu đồ kết quả khảo nghiệm Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học.

Theo số liệu khảo sát cho thấy hầu hết các biện pháp đưa ra được trên 90%  ý kiến đánh giá là cần thiết và khả thi. Thứ tự ưu tiên các biện pháp từ cao đến thấp là: 1,2,4,6,5,3.

Như vậy, các biện pháp mà chúng tôi đề xuất cơ bản phù hợp với thực tiễn của công tác quản lý giảng viên ở Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Về điều kiện tiến hành các biện pháp trong thực tế

Đại đa số ý kiến cho rằng Khoa có đủ điều kiện cần thiết về cơ chế quản lý các nguồn nhân lực giáo dục, để tổ chức thực hiện có hiệu quả những biện pháp luận văn đã đề cập. Tuy nhiên thực tế của Khoa hiện nay cho thấy cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy, quản lý cần phải được đầu tư tăng cường cả về số lượng, chất lượng mới đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ giảng dạy và quản lý.

Như vậy nghiên cứu kết quả khảo nghiệm có thể khẳng định, mặc dù có số ít ý kiến trái chiều trong nhận định, đánh giá tình hình, song các biện pháp luận văn đã xây dựng có cơ sở khoa học và có tính khả thi cao, trong đó biện pháp 2.2.3; 2.2.4 và  2.2.6 được đánh giá là cấp thiết và khả thi hơn, nó là động lực thúc đẩy tạo cho quản lý có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Thực hiện biện pháp 2.2.1 và 2,2.2 sẽ góp phần làm cho quản lý có cơ sở khoa học, thuận lợi nhiều trong việc quản lý, bổ sung, điều chỉnh các hoạt động quản lý cho thích ứng với môi trường và hoàn cảnh cụ thể. Biện pháp 2.2.5. giúp cho chủ thể quản lý nắm chắc được tình hình, giải quyết được khâu yếu, điểm yếu mà uốn nắn, điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Chất lượng hiệu quả thực hiện các biện pháp phụ thuộc nhiều vào sự nỗ lực cao của các chủ thể quản lý của Khoa và Nhà trường.

Nâng cao chất lượng quản lý giảng viên ở Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh là một đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn. Điều đó đặt ra bài toán cần lời giải từ phía các tổ chức, các lực lượng quản lý giáo dục trong Khoa và Nhà trường. Những biện pháp nâng cao chất lượng quản lý giảng viên ở Khoa dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc, có vị trí vai trò rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Để quản lý tốt giảng viên các chủ thể, các lực lượng trong Khoa quán triệt, nghiên cứu, xây dựng quy chế, kế hoạch quản lý và thực hiện quản lý chặt chẽ, phát huy tích tích cực, tự giác trong quản lý.

Những biện pháp trên có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất biện chứng với nhau, không thể xem nhẹ, hoặc tuyệt đối hóa bất kỳ biện pháp nào, việc thực hiện biện pháp đó phải được tiến hành đồng bộ, thường xuyên, liên tục của tất cả các lực lượng giáo dục, quản lý giáo dục.

Tính phù hợp và tính khả thi của các biện pháp quản lý giảng viên trong luận văn được khẳng định thông qua kết quả trao đổi, tọa đàm với cán bộ giảng viên trong Khoa. Hầu hết các thầy cô giáo tham gia tọa đàm đều tỏ rõ thái độ đồng tình cao với những biện pháp được tác giả đề xuất trong luận văn. Do đó, có thể khẳng định đề tài có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn, tính cần thiết để vận dụng một cách có hiệu quả vào thực tiễn quản lý giảng viên ở Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học.

1. Kết luận

Công tác quản lý giảng viên nói chung, giảng viên Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là một nhiệm vụ, một nội dung quan trọng đòi hỏi tính khoa học và nghệ thuật cao, việc không ngừng đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý giảng viên là tất yếu khách quan và cấp thiết. Đồng thời là trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi lực lượng, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, Ban lãnh đạo Khoa.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ chí Minh, sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các Ban chức năng, vai trò của cấp ủy, Ban lãnh đạo Khoa, các Bộ môn, Hội đồng khoa học Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học trong nững năm qua đã đạt được những kết quả rất quan trọng trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy. Quản lý giảng viên có kế hoạch, có nề nếp, chặt chẽ, khoa học, thường xuyên nắm bắt được những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đội ngũ giảng viên, định hướng, điều chỉnh kịp thời mọi hành vi, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thực trạng và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong quản lý thời gian qua sẽ giúp cho cấp ủy, Ban lãnh đạo Khoa, các Bộ môn, Đoàn thanh niên, Công đoàn, hội đồng khoa học của Khoa tiếp tục tăng cường và có những biện pháp quản lý giảng viên chất lượng và hiệu quả hơn.

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa, nhiệm vụ đào tạo sinh viên Y Dược đang đặt ra những yêu cầu rất cao và cấp thiết, phải nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, chất lượng giảng dạy, hiệu quả công tác quản lý giảng viên mới đáp ứng đựơc mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Thực tiễn yêu cầu rất cao với đội ngũ bác sĩ, dược sĩ những người thầy thuốc ở Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học về phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống, ý thức và trách nhiệm, tinh thần phục vụ, tri thức Y học hiện đại. Vì vậy, sự nghiệp đào tạo của Nhà trường sẽ có sự phát triển cả về quy mô và chất lượng; đặt ra yêu cầu là phải đổi mới toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, trong đó trọng tâm vào chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, để họ có đủ điều kiện quản lý giảng viên của Khoa, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

2. Kiến nghị Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học.

Đối với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường

Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý Khoa thường xuyên bảo đảm số lượng đủ, chất lượng cao, ưu tiên lựa chọn những cán bộ có tâm, có tài, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, phải là những giảng viên giỏi, có kinh nghiệm quản lý. Cần phải xây dựng tiêu chí để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Khoa, Bộ môn.

Tăng cường cử cán bộ Khoa, Bộ môn đi học tập, nghiên cứu tại các bệnh viện, các trung tâm y tế, đi đào tạo sau Đại học. Nhà trường có kế hoạch định kỳ mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý cho cán bộ, giảng viên theo đúng chuyên môn.

Sớm nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ quản lý giảng viên, nhất là cán bộ Khoa, Bộ môn, Hội đồng khoa học…

Đối với các cơ quan, phòng ban của Nhà trường

Nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đổi mới cơ chế quản lý giảng viên, bảo đảm phù hợp với thực tế của Nhà trường, đáp ứng sự phát triển của thời đại.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về quản lý giảng viên, làm cơ sở pháp lý cho quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ giảng viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo.

Đối với Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học

Nhận thức đúng vai trò vị trí quan trọng của công tác quản lý, thường xuyên quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của quản lý giảng viên, nêu cao tinh thần tự quản của từng giảng viên trong Khoa.

Xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch quản lý giảng viên khoa học hơn, sát với đặc điểm, trình độ từng giảng viên, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp quản lý giảng viên, tránh tình trạng cứng nhắc, máy móc. Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng y học.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Biện pháp quản lý giảng viên ở Khoa Điều dưỡng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464