Báo cáo: Giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo luật Việt Nam

Chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành luật bài Báo cáo: Giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo luật Việt Nam. Theo mình biết hiện nay có rất nhiều bạn sinh viên đang có một vấn đề chung là gặp khó khăn trong khi viết bài: luận văn, khóa luận, báo cáo, tiểu luận. Biết được điều đó nên mình đã ở đây để trợ giúp các bạn những bài tiểu luận hay nhất. Hãy liên hệ với mình khi các bạn chưa lên được ý tưởng cho bài làm của mình nhé.

LỜI MỞ ĐẦU

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (TNHS) là những tình tiết có ý nghĩa đối với việc giảm nhẹ TNHS cho người phạm tội. Để quy định và áp dụng đúng các tình tiết giảm nhẹ TNHS, cần thiết phải làm rõ các tiêu chí xác định chúng trên cơ sở làm sáng tỏ cơ chế giảm nhẹ TNHS. Cơ chế giảm nhẹ TNHS được thể hiện thông qua các khía cạnh sau: Báo cáo: Giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo luật Việt Nam

Thứ nhất, các tình tiết giảm nhẹ TNHS là các tình tiết có ý nghĩa làm giảm đi mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội1. Cơ sở giảm nhẹ TNHS trong trường hợp này xuất phát từ một nguyên tắc quan trọng của luật Hình sự là đảm bảo sự tương xứng giữa tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm được thực hiện với mức độ TNHS. Như

Mác đã nhận định, phải “làm cho sự trừng phạt trở thành hậu quả thực tế của việc phạm tội. Dưới con mắt của kẻ phạm tội, sự trừng phạt phải là kết quả tất yếu của hành vi của chính người đó, do đó phải là hành vi của chính người đó. Giới hạn hành vi của y phải là giới hạn của sự trừng phạt”2. Điều đó có nghĩa là tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội là thước đo mức độ TNHS. Do vậy, những tình tiết làm giảm mức độ TNHS phải là những tình tiết có ý nghĩa làm giảm đi mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Đây là những tình tiết có liên quan đến mặt khách quan và mặt chủ quan của tội phạm, đến nhân thân người phạm tội mà sự hiện diện của chúng có ý nghĩa làm giảm đi mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Theo đó, các tình tiết giảm nhẹ TNHS thường là những tình tiết phản ánh mức độ thực hiện tội phạm chưa trọn vẹn do nguyên nhân khách quan hoặc do sự tự nguyện của người phạm tội; tác hại của tội phạm gây ra không lớn hoặc đã được khắc phục, mức độ lỗi hạn chế do người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế về khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi, là người phạm tội trong tình trạng tinh thần bị kích động vì hành vi trái pháp luật của người khác, là người chưa thành niên. Những biểu hiện liên quan đến tội phạm và nhân thân người phạm tội nêu trên đã phản ánh sự hạn chế về mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm được thực hiện. Do vậy, chúng có ý nghĩa giảm nhẹ TNHS. Hay nói cách khác, các tình tiết giảm nhẹ TNHS là những tình tiết có khả năng làm giảm đi mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành phạm tội và đây là căn cứ giảm nhẹ TNHS. Báo cáo: Giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo luật Việt Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Bảng Giá Viết Thuê báo cáo Môn

Thứ hai, các tình tiết giảm nhẹ TNHS là những tình tiết phản ánh khả năng cải tạo của người phạm tội. Nhân thân người phạm tội là một trong những nhân tố có ảnh hưởng đến mức độ TNHS. Cơ sở lý luận của khả năng giảm nhẹ này thể hiện ở chỗ, biện pháp xử lý về hình sự chỉ có thể trong giới hạn đủ cần thiết nhằm đạt được mục đích của hình phạt là nhằm cải tạo, giáo dục người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân thủ pháp luật, các quy tắc của cuộc sống chung. Trong hướng giảm nhẹ TNHS này, những tình tiết giảm nhẹ TNHS phải là những tình tiết phản ánh khả năng cải tạo tốt của người phạm tội thể hiện thông qua thái độ thành thực hối lỗi về việc thực hiện tội phạm, có quan hệ tốt với cộng đồng, gia đình, có thái độ tốt đối với lao động, tinh thần sẵn sàng chịu trách nhiệm, quyết tâm cải tạo phục thiện v.v… Mặt khác, việc thực hiện tội phạm, ở mức độ nhất định cũng có nguyên nhân xã hội. Việc thừa nhận con người hành động trong sự tự do ý chí phải chịu trách nhiệm trước xã hội về hành vi của mình, một mặt nhấn mạnh rằng, TNHS chỉ đặt ra khi một người có lỗi trong việc thực hiện một tội phạm, mặt khác không nhằm phủ định tác động của xã hội đến hành vi của con người. “Sự biến dạng trong quan điểm của cá nhân được hình thành do những ảnh hưởng của những nhân tố tiêu cực trong môi trường của hoạt động sống bao giờ cũng có cơ chế của hành phạm tội của cá nhân”3. Do vậy, những đặc điểm tiêu cực thuộc nhân thân người phạm tội được hình thành dưới sự tác động khách quan của môi trường cũng nên được xem là yếu tố có ý nghĩa giảm nhẹ một phần TNHS đối với người phạm tội mới là thỏa đáng. GS. TSKH Đào Trí Úc đã có lý khi xác định nội dung của chính sách hình sự về tội phạm và TNHS phải được xây dựng trên cơ sở giải quyết một loạt các mối tương quan, trong đó có mối tương quan giữa trách nhiệm của cá nhân người phạm tội với trách nhiệm của xã hội, của Nhà nước4. Vậy, các tình tiết giảm nhẹ TNHS là những tình tiết phản ánh khả năng cải tạo tốt của người phạm tội và vì thế mà nó có giá trị giảm nhẹ TNHS. Báo cáo: Giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo luật Việt Nam

Thứ ba, các tình tiết giảm nhẹ TNHS là các tình tiết phản ánh hoàn cảnh đặc biệt của người phạm tội đáng được khoan hồng. Trong trường hợp này, việc giảm nhẹ TNHS là vì lý do nhân đạo hoặc do không còn yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự. Cơ sở lý luận của khả năng giảm nhẹ này xuất phát trước hết từ nguyên tắc nhân đạo trong luật hình sự. Trong lĩnh vực hình sự, nguyên tắc nhân đạo được đặt ra và xây dựng trên cơ sở “hiểu biết khoa học sâu sắc và ngày càng đầy đủ hơn về khả năng thực tế và vai trò đích thực của PLHS trong việc tác động đến tội phạm”5. Từ nhận thức đó, Nhà nước sử dụng các biện pháp xử phạt hình sự như công cụ đấu tranh phòng chống tội phạm bằng cách đề cao tác động giáo dục, cải tạo, hướng thiện đối với người phạm tội. “Hình phạt cũng như các biện pháp tác động khác chỉ được áp dụng đến mức cần cho sự cải tạo giáo dục chứ không nhằm mục đích khác”6. Với cách tiếp cận như vậy, khi có cơ sở để khoan hồng đối với người phạm tội, để tin rằng mức độ TNHS được áp dụng đối với họ là đủ cần thiết, Nhà nước sẽ áp dụng cơ chế giảm nhẹ TNHS. Đó chính là chỗ đứng cho các tình tiết giảm nhẹ TNHS vì lý do nhân đạo. Mặt khác, thực tiễn cũng cho thấy, việc buộc người phạm tội phải chịu TNHS xuất phát từ yêu cầu bảo vệ lợi ích của xã hội, bảo vệ trật tự kỷ cương pháp luật – là những điều kiện thiết yếu cho sự phát triển lành mạnh của một xã hội. Nghĩa là việc áp dụng TNHS đối với người phạm tội, xét toàn cục, là một việc làm cần thiết và có lợi. Tuy nhiên, áp dụng TNHS đối với họ một mức độ nhất định cũng có mặt trái của nó. Với tư cách là một con người trong xã hội, người phạm tội tham gia vào đời sống xã hội với nhiều mối liên hệ khác nhau. Việc áp dụng biện pháp tác động bất lợi về hình sự đối với cá nhân người phạm tội có khả năng kéo theo một số hệ quả tiêu cực nhất định. Ví dụ, người phạm tội là người lao động duy nhất của gia đình thì việc thụ hình tại trại giam có thể làm phát sinh một số hệ quả tiêu cực khác như gia đình của họ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, không có nguồn sống, con cái chưa thành niên của người phạm tội trở thành trẻ không nơi nương tựa, không có người chăm sóc dạy dỗ. Trong những trường hợp này, bên cạnh mặt tích cực và cần thiết của việc áp dụng TNHS đối với người phạm tội thì khả năng phát sinh nhữn hệ quả tiêu cực khác vẫn có thể xảy ra và cần được tính tới. Do vậy, vấn đề áp dụng TNHS, mức độ của nó như thế nào là một bài toán cần lời giải trên cơ sở giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa sự cần thiết phải áp dụng TNHS vì lợi ích chung của xã hội và khả năng phát sinh hệ quả tiêu cực khác do việc áp dụng TNHS. Mức độ và hình thức TNHS cần áp dụng phải được lựa chọn sao cho, một mặt phải đạt được mục đích của nó, mặt khác phải hạn chế tối đa khả năng phát sinh những hệ quả tiêu cực. “Vì vậy, khi quy định hình phạt trong khâu lập pháp và nhất là khi Tòa án quyết định hình phạt, cần tính đến để có biện pháp hạn chế đến mức có thể được những hậu quả phụ của hình phạt đối với những người không gây ra hành vi phạm tội nhưng vì lẽ này hay lẽ khác có mối liên hệ với người phạm tội”7. Đây chính là cơ sở mà PLHS Việt Nam quy định tình tiết giảm nhẹ TNHS vì lý do nhân đạo. Trong PLHS và thực tiễn áp dụng đã thể hiện rõ thái độ nhân đạo của Nhà nước đối với người phạm tội là phụ nữ đang nuôi con nhỏ, người chưa thành niên, người già (Điều 46 BLHS), người đang mắc bệnh nặng, người lao động duy nhất trong gia đình (Điều

  • BLHS), nhiều người trong cùng một gia đình có khả năng phải chịu mức án đặc biệt nghiêm khắc v.v… Những trường hợp trên được BLHS quy định là những tình tiết giảm nhẹ TNHS. Như vậy, để quy định và áp dụng một tình tiết nào đó là tình tiết giảm nhẹ TNHS cần dựa vào một trong các căn cứ:
  • Khả năng làm giảm mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm được thực hiện.
  • Khả năng cải tạo tốt của người phạm tội.
  • Hoàn cảnh đặc biệt của người phạm tội đáng được khoan hồng.

Tóm lại, làm rõ cơ chế các tình tiết giảm nhẹ TNHS có ý nghĩa quan trọng trong lập pháp hình sự cũng như áp dụng pháp luật. Việc phân tích cơ chế giảm nhẹ TNHS của các nhóm tình tiết cho thấy những đặc điểm đặc thù của cơ chế này đối với mỗi nhóm. Những lý giải này có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động lập pháp, giúp cho các nhà làm luật vận dụng lý luận về căn cứ giảm nhẹ TNHS để quy định đầy đủ và toàn diện các tình tiết giảm nhẹ TNHS. Mặt khác, việc luật cho phép áp dụng những tình tiết ngoài luật định làm tình tiết giảm nhẹ TNHS, đòi hỏi phải trang bị kiến thức cần thiết cho cán bộ thừa hành hiểu biết về cơ chế giảm nhẹ TNHS nói chung và biểu hiện đặc thù của cơ chế này trong từng nhóm tình tiết giảm nhẹ TNHS. Lý luận về cơ chế giảm nhẹ TNHS sẽ là kim chỉ nam cho hoạt động áp dụng pháp luật và hoạt động kiểm tra tính có căn cứ của những phán quyết về TNHS.

Hơn nữa, việc lý giải căn cứ giảm nhẹ TNHS, đưa ra phương pháp tiếp cận biện chứng trong việc quy định và đánh giá giá trị giảm nhẹ của các tình tiết là một trong những yếu tố để xác định mức độ TNHS. Cơ chế giảm nhẹ TNHS cho thấy các tình tiết giảm nhẹ TNHS gắn bó mật thiết với mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Như đã biết, tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội là một phạm trù có tính khách quan chịu sự chi phối của điều kiện xã hội hiện tại. Do vậy, sự vận động xã hội kéo theo sự biến đổi của các điều kiện này có thể làm thay đổi tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Theo logic đó, các tình tiết giảm nhẹ TNHS là phạm trù thay đổi biện chứng trong mối liên hệ với sự vận động của xã hội. Làm rõ cơ chế giảm nhẹ TNHS còn cho phép đánh giá một cách biện chứng giá trị giảm nhẹ TNHS của các tình tiết khi có sự thay đổi về điều kiện xã hội. Báo cáo: Giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo luật Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464