Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán

Chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành luật bài Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán. Theo mình biết hiện nay có rất nhiều bạn sinh viên đang có một vấn đề chung là gặp khó khăn trong khi viết bài: luận văn, khóa luận, báo cáo, tiểu luận. Biết được điều đó nên mình đã ở đây để trợ giúp các bạn những bài tiểu luận hay nhất. Hãy liên hệ với mình khi các bạn chưa lên được ý tưởng cho bài làm của mình nhé.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

 • Luật Chứng khoán 2006
 • Nghị định 58/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (20/07/2012)
 • Quyết định 13/2007/QĐ-BTC Quy định Bản cáo bạch mẫu (13/03/2007)
 • Quyết định 15/2007/QĐ-BTC Ban hành Điều lệ mẫu đối với công ty niêm yết
 • Quyết định 12/2007/QĐ-BTC Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ công ty đối với công ty niêm yết
 • Quyết định 168/QĐ-SGDHCM Quy chế niêm yết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Tiểu Luận Môn

I. Khái niệm về niêm yết chứng khoán

Niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán (Khoản 17 Điều 6 Luật Chứng khoán 2006).

Điều 40 Luật CK 2006 đã sửa đổi bổ sung:

 • Tổ chức phát hành khi niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện về vốn, hoạt động kinh doanh và khả năng tài chính, số cổ đông hoặc số người sở hữu chứng khoán.
 • Tổ chức phát hành nộp hồ sơ niêm yết phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ niêm yết. Tổ chức tư vấn niêm yết, tổ chức kiểm toán được chấp thuận, người ký báo cáo kiểm toán và bất cứ tổ chức, cá nhân nào xác nhận hồ sơ niêm yết phải chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hồ sơ niêm yết.
 • Chính phủ quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành Việt Nam, tổ chức phát hành nước ngoài tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán của Việt Nam; quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành VN tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

II. Điều kiện niêm yết chứng khoán lần đầu:

Văn bản PL: Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi 2010.

III. Hồ sơ đăng ký niêm yết:

1.Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu bao gồm (Theo khoản 3 Điều 57 NĐ 58/2012 NĐ-CP) Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán

 • Giấy đăng ký niêm yết trái phiếu;
 • Quyết định thông qua việc niêm yết trái phiếu của Hội đồng quản trị hoặc trái phiếu chuyển đổi của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần); Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên) hoặc Chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên);
 • Sổ đăng ký chủ sở hữu trái phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết;
 • Bản cáo bạch theo mẫu của Bộ Tài chính (Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành);
 • Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức đăng ký niêm yết đối với nhà đầu tư, bao gồm:
 • Các điều kiện thanh toán;
 • Tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu;
 • Điều kiện chuyển đổi (trường hợp niêm yết trái phiếu chuyển đổi);
 • Các điều kiện khác.
 • Cam kết bảo lãnh thanh toán hoặc Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm, kèm tài liệu hợp lệ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp và hợp đồng bảo hiểm (nếu có) đối với các tài sản đó trong trường hợp niêm yết trái phiếu có bảo đảm. Tài sản dùng để bảo đảm phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền;
 • Hợp đồng giữa tổ chức phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu;
 • Giấy chứng nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc trái phiếu của tổ chức đó đã đăng ký, lưu ký tập trung;
 • Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng cổ phần.

2. Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng và cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng bao gồm: (Theo khoản 4 Điều 57 NĐ 58/2012 NĐ-CP)

 • Giấy đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng hoặc Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
 • Sổ đăng ký nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ đại chúng hoặc sổ đăng ký cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
 • Điều lệ Quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và Hợp đồng giám sát đã được Đại hội nhà đầu tư hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 • Bản cáo bạch theo mẫu của Bộ Tài chính;
 • Danh sách và lý lịch tóm tắt của thành viên Ban đại diện quỹ; cam kết bằng văn bản của các thành viên độc lập trong Ban đại diện quỹ về sự độc lập của mình đối với công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát;
 • Cam kết của thành viên Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán hoặc của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán

Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng (nếu có) của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng về việc nắm giữ 100% số chứng chỉ quỹ hoặc cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số chứng chỉ quỹ hoặc cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo;

 • Báo cáo kết quả đầu tư của quỹ và công ty đầu tư chứng khoán đại chúng tính đến thời điểm đăng ký niêm yết có xác nhận của ngân hàng giám sát;
 • Giấy chứng nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng hoặc cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đã đăng ký, lưu ký tập trung.
 • Số lượng hồ sơ: 02 bộ trong đó có 01 bộ gốc và 01 bộ bản sao kèm theo 01 bản dữ liệu điện tử.
 • Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GDCK TP Hồ Chí Minh hoặc Sở GDCK Hà Nội.

Sở giao dịch chứng khoán sau khi chấp thuận cho tổ chức đăng ký niêm yết phải nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bản sao hồ sơ đăng ký niêm yết.

3. Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu bao gồm: (Theo khoản 3 Điều 57 NĐ 58/2012 NĐ-CP)

 • Giấy đăng ký niêm yết trái phiếu; Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán
 • Quyết định thông qua việc niêm yết trái phiếu của Hội đồng quản trị hoặc trái phiếu chuyển đổi của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), niêm yết trái phiếu của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên) hoặc Chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên);
 • Sổ đăng ký chủ sở hữu trái phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết;
 • Bản cáo bạch theo mẫu của Bộ Tài chính;
 • Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức đăng ký niêm yết đối với nhà đầu tư, bao gồm các điều kiện thanh toán, tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, điều kiện chuyển đổi (trường hợp niêm yết trái phiếu chuyển đổi) và các điều kiện khác;
 • Cam kết bảo lãnh thanh toán hoặc Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm, kèm tài liệu hợp lệ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp và hợp đồng bảo hiểm (nếu có) đối với các tài sản đó trong trường hợp niêm yết trái phiếu có bảo đảm. Tài sản dùng để bảo đảm phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền;
 • Hợp đồng giữa tổ chức phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu;
 • Giấy chứng nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc trái phiếu của tổ chức đó đã đăng ký, lưu ký tập trung;
 • Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng cổ phần.

4. Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng và cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng bao gồm: (Theo khoản 4 Điều 57 NĐ 58/2012 NĐ-CP)

 • Giấy đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng hoặc Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
 • Sổ đăng ký nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ đại chúng hoặc sổ đăng ký cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
 • Điều lệ Quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và Hợp đồng giám sát đã được Đại hội nhà đầu tư hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 • Bản cáo bạch theo mẫu của Bộ Tài chính;
 • Danh sách và lý lịch tóm tắt của thành viên Ban đại diện quỹ; cam kết bằng văn bản của các thành viên độc lập trong Ban đại diện quỹ về sự độc lập của mình đối với công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát;
 • Cam kết của thành viên Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán hoặc của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó

Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc),

Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng (nếu có) của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng về việc nắm giữ 100% số chứng chỉ quỹ hoặc cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số chứng chỉ quỹ hoặc cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo;

 • Báo cáo kết quả đầu tư của quỹ và công ty đầu tư chứng khoán đại chúng tính đến thời điểm đăng ký niêm yết có xác nhận của ngân hàng giám sát;
 • Giấy chứng nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng hoặc cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đã đăng ký, lưu ký tập trung.
 • Số lượng hồ sơ: 02 bộ trong đó có 01 bộ gốc và 01 bộ bản sao kèm theo 01 bản dữ liệu điện tử
 • Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GDCK TP Hồ Chí Minh hoặc Sở GDCK Hà Nội Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán

Sở giao dịch chứng khoán sau khi chấp thuận cho tổ chức đăng ký niêm yết phải nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bản sao hồ sơ đăng ký niêm yết.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • BCTC bao gồm BCĐKT, KQKD, LCTT, Thuyết minh BCTC.
 • Trường hợp TCĐKNY là công ty Mẹ thì BCTC phải gồm BCTC hợp nhất và BCTC của Cty Mẹ.
 • BCTC phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận. Ý kiến kiểm toán đối với BCTC phải thể hiện chấp nhận toàn bộ.
 • Trường hợp HS nộp trước ngày 01/03 hàng năm thì BCTC của năm trước đó có thể là chưa kiểm toán nhưng phải có BCTC kiểm toán của 02 trước liền kề.
 • Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của BCTC gần nhất cách thời điểm gửi HS NY hợp lệ quá 90 ngày thì TCĐKNY phải lập BCTC bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất.
 • Trường hợp TCĐKNY thực hiện phát hành thêm để tăng vốn sau thời điểm kết thúc niên độ của BCTC gần nhất thì phải kiểm toán vốn cho phần phát hành thêm đó.
 • BCTC kiểm toán nếu là bản sao thì phải có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc của TCKT, nếu là BCTC chưa kiểm toán thì sao y của TCNY.

BẢN BÁO HẠCH NY LẦN ĐẦU

 • Trường hợp ĐHĐCĐ của TCĐKNY đã thông qua NQ về việc phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn/ để trả cổ tức/thưởng cổ phiếu; phát hành trái phiếu và/hoặc trái phiếu chuyển đổi thì phải bổ sung thêm thông tin về những vấn đề này vào Điểm 16 Mục IV Mẫu Bản cáo bạch niêm yết.
 • Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hồ sơ đăng ký niêm yết phải kèm theo công văn chấp thuận đăng ký niêm yết của cơ quan quản lý chuyên ngành.
 • Bản cáo bạch trong hồ sơ đăng ký niêm yết phải có đầy đủ các nội dung quy định tại Mẫu Bản cáo bạch niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính.
 • Có đầy đủ chữ ký của Chủ tịch HĐQT, TGĐ, Trưởng BKS và KTT của TCĐKNY và người đại diện theo pháp luật của TCTV. Trường hợp ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

IV. Thay đổi đăng ký niêm yết

1.Các trường hợp phải thay đổi niêm yết chứng khoán: Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán

(Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 59 Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán)

Tổ chức niêm yết phải làm thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết trong các trường hợp sau:

 • Thực hiện tách, gộp cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng hoặc chào bán quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
 • Tổ chức niêm yết bị tách hoặc nhận sáp nhập
 • Các trường hợp thay đổi số lượng chứng khoán giao dịch
 • Công ty quản lý quỹ phải đăng ký niêm yết bổ sung trong trường hợp phát hành thêm chứng chỉ qũy cho nhà đầu tư hiện hữu thông qua phát hành quyền mua chứng chỉ quỹ đóng được chuyển nhượng.
 • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành thêm, tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ phải thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung Sở Giao dịch.

2.Hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết

(Căn cứ pháp lý : Khoản 2 Điều 59 Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán)

 • Giấy đề nghị thay đổi ĐKNY, trong đó nêu lý do dẫn đến việc thay đổi niêm yết và các tài liệu có liên quan
 • QĐ thông qua việc thay đổi NY CP của ĐHĐCĐ, thay đổi NY TP của HĐQT hoặc TP chuyển đổi của ĐHĐCĐ (đối với CTCP); thay đổi NY TP của Hội đồng thành viên (đối với Cty TNHH từ 02 TV trở lên) hoặc CSH công ty (đối với Cty TNHH 01 thành viên) hoặc của đại diện CSH vốn (đối với Cty NN); thay đổi NY CCQ của Đại hội nhà đầu tư hoặc thay đổi NY CP của ĐHĐCĐ Cty đầu tư chứng khoán

V. Hủy bỏ niêm yết

1. Chứng khoán bị huỷ bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau: Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán

(Căn cứ pháp lý : Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán)

 • Tổ chức niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng kihoán không đáp ứng các điều kiện niêm yết quy định của Nghị định này tại Điểm a, d Khoản 1 Điều 53 hoặc Điểm a,c Khoản 1 Điều 54 đối với cổ phiếu; Điểm a,c Khoản 2 Điều 53 hoặc Điểm a Khoản 2 Điều 54 đối với trái phiếu doanh nghiệp; Điểm a,c Khoản 3 Điều 53 đối với chứng chỉ quỹ trong thời hạn 01 năm.
 • Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ 01 năm trở lên.
 • Tổ chức niêm yết bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành
 • Cổ Phiếu không có giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 12 tháng
 • Kết quả sản xuất kinh doanh bị lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp trong Báo cáo tài chính năm gần nhất trước thời điểm xem xét
 • Tổ chức niêm yết chấm dứt sự tồn tại do sáp nhập, hợp nhất, chia, giải thể hoặc phá sản, quỹ đầu tư chứng khoán chấm dứt hoạt động
 • Trái phiếu đến thời gian đáo hạn hoặc trái phiếu niêm yết được tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trước thời gian đáo hạn
 • Tổ chức kiểm toán có ý kiến không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến không chấp nhận hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết
 • Tổ chức được chấp thuận niêm yết không tiến hành các thủ tục niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn tối đa là 03 tháng kể từ ngày được chấp thuận niêm yết
 • Tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp
 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán phát hiện tổ chức niêm yết giả mạo hồ sơ niêm yết hoặc hồ sơ niêm yết chứa đựng những thông tin sai lệch nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư
 • Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp mà Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư

2. Chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết khi tổ chức niêm yết đề nghị hủy bỏ niêm yết a. Điều kiện được hủy bỏ niêm yết:

(Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 2 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán)

 • Tổ chức niêm yết chỉ được hủy bỏ niêm yết chứng hội đồng cổ đông có trên 50% số phiếu biểu quyết cổ đông lớn chấp thuận hủy bỏ niêm yết; khoán khi Quyết định của Đại của các cổ đông không phải là
 • Tổ chức niêm yết không được đề nghị hủy bỏ niêm yết trong thời hạn 02 năm kể từ ngày đưa cổ phiếu vào niêm yết theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật chứng khoán Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán

Hồ sơ đề nghị hủy bỏ niêm yết:

(Căn cứ pháp lý: Điểm b Khoản 2 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán)

 • Giấy đề nghị huỷ bỏ niêm yết
 • Quyết định thông qua việc huỷ bỏ niêm yết chứng khoán của Đại hội đồng cổ đông, huỷ bỏ niêm yết trái phiếu của Hội đồng quản trị hoặc trái phiếu chuyển đổi của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần); hủy bỏ niêm yết chứng khoán của Hội đồng thành viên (đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn từ 02 Thành Viên trở lên) hoặc Chủ sở hữu Cty (đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên) hủy bỏ niêm yết chứng chỉ quỹ của Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Đăng ký niêm yết lại sau khi hủy bỏ niêm yết (Căn cứ pháp lý: Khoản 3 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán)

Tổ chức có chứng khoán bị hủy niêm yết chỉ được đăng ký niêm yết lại sau 12 tháng kể từ khi hủy bỏ niêm yết nếu đáp ứng các điều kiện niêm yết được quy định tại Điều 53 và 54, hồ sơ và thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 57 và 58 Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán

VI. Quy trình niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán

 • Tổ chức đăng ký niêm yết có các chứng khoán đáp ứng các điều kiện niêm yết nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết thuộc Sở Giao dịch.
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao dịch sẽ chấp thuận hoặc từ chối đăng ký niêm yết. Trường hợp từ chối đăng ký niêm yết, Sở Giao dịch sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Việc tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch được thực hiện theo Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký niêm yết. Trường hợp cần xin thêm ý kiến của các cơ quan liên quan về chế độ, chính sách, Sở Giao dịch có công văn gửi các cơ quan liên quan.
 • Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký niêm yết: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký niêm yết:
 • Hồ sơ đăng ký niêm yết có thể được nộp trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc gửi qua đường bưu điện.
 • Sau khi kiểm tra sơ bộ tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ, Sở Giao dịch sẽ cấp Phiếu nhận hồ sơ cho tổ chức đăng ký niêm yết và thực hiện công bố thông tin về việc nhận hồ sơ niêm yết trên các phương tiện công bố thông tin của Sở Giao dịch.

1.Phân tích, đánh giá hồ sơ:

 • Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Giao dịch có công văn yêu cầu tổ chức đăng ký niêm yết bổ sung sửa đổi hồ sơ (nếu cần).
 • Kể từ khi tổ chức đăng ký niêm yết hoàn tất việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung, nghiên cứu, phân tích hồ sơ và lập báo cáo tổng hợp trình Hội đồng thẩm định xem xét.

2.Hội đồng thẩm định xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết:

 • Hội đồng thẩm định niêm yết có trách nhiệm xem xét chấp thuận / không chấp thuận đăng ký niêm yết theo các điều kiện đã được quy định.
 • Hội đồng thẩm định hoạt động theo quy chế riêng do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch ký ban hành.

3.Chấp thuận nguyên tắc về việc niêm yết: Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán

Trường hợp Hội đồng chấp thuận việc đăng ký niêm yết, Sở Giao dịch sẽ có công văn chấp thuận đăng ký niêm yết về mặt nguyên tắc gửi tổ chức đăng ký niêm yết. Tổ chức đăng ký niêm yết sẽ thực hiện tiếp các công việc sau để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết

 • Chốt và lập danh sách cổ đông/ trái chủ/ nhà đầu tư;
 • Nộp Sổ theo dõi cổ đông/ trái chủ/ nhà đầu tư theo ngày chốt gần nhất cho Sở Giao dịch;
 • Bổ sung các tài liệu khác theo yêu cầu của Sở Giao dịch.

Trường hợp Hội đồng không chấp thuận việc đăng ký niêm yết, Sở Giao dịch sẽ có công văn giải thích rõ lý do không chấp thuận gửi cho tổ chức đăng ký niêm yết.

4.Hoàn tất thủ tục cấp Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết:

Sau khi tổ chức đăng ký niêm yết hoàn tất thủ tục và hồ sơ theo quy định tại công văn chấp thuận đăng ký niêm yết về mặt nguyên tắc, Sở Giao dịch sẽ có Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chính thức và công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin của Sở Giao dịch.

5.Hoàn tất thủ tục đưa chứng khoán lên giao dịch tại Sở Giao dịch:

Trong vòng 90 ngày kể từ khi có Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết, tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ quản lý quỹ đại chúng niêm yết phải hoàn tất các thủ tục theo quy định để đưa chứng khoán lên giao dịch trên Sở Giao dịch. Các công việc chính gồm:

 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết, tổ chức đăng ký niêm yết phải thực hiện công bố thông tin về nội dung Quyết định trên 03 kỳ liên tiếp của một tờ báo trung ương hoặc một tờ báo địa phương nơi tổ chức niêm yết có trụ sở chính hoặc Bản tin thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch.
 • Nộp phí quản lý niêm yết cho Sở Giao dịch theo quy định hiện hành trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết;
 • Gửi công văn đăng ký ngày chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch;
 • Phối hợp với Sở Giao dịch tổ chức lễ trao Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết và khai trương giao dịch.

VII. Tách, sáp nhập tổ chức niêm yết

TCNY thực hiện tách/ sáp nhập DN nhưng không thay đổi pháp nhân NY bao gồm các trường hợp sau:

1. TCNY (Cty bị tách) thực hiện tách DN theo quy định tại Điều 151 LDN số 60/2005/QH11 để thành lập một hoặc một số DN cùng loại (Cty được tách) nhưng không chấm dứt sự tồn tại của TCNY;

Đăng ký tách Doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp); tại Điều về tách doanh nghiệp quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của Công ty hiện có (sau đây gọi là Công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số Công ty mới cùng loại (sau đây gọi là Công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của Công ty bị tách sang Công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của Công ty bị tách; Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán

Sau khi đăng ký kinh doanh, Công ty bị tách và Công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị tách, trừ trường hợp Công ty bị tách, Công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của Công ty bị tách có thoả thuận khác.

Hồ sơ đăng ký tách doanh nghiệp bao gồm những loại cơ bản như sau:

Theo quy định và hướng dẫn tại Điều 22, Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp; trường hợp tách doanh nghiệp, doanh nghiệp cần đáp ứng các loại hồ sơ cơ bản như sau:

 • Giấy đề nghị tách doanh nghiệp theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;
 • Dự thảo Điều lệ Công ty được tách;
 • Danh sách thành viên/cổ đông;
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên/cổ đông hoặc/và bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ủy quyền đối với thành viên/cổ đông là tổ chức;
 • Quyết định bổ nhiệm các chức danh của Công ty bị tách và được tách;
 • Biên bản, quyết định về việc tách doanh nghiệp của Công ty bị bị tách;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách.

Thẩm quyền và thời gian cấp phép đăng ký tách doanh nghiệp:

 • Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. ]

2. TCNY (Cty nhận sáp nhập) tiến hành sáp nhập với một hoặc một số TCNY khác hoặc chưa niêm yết (Cty bị sáp nhập) thành TCNY sáp nhập theo quy định tại Điều 153 LDN số 60/2005/QH11.

Sáp nhập Doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp); tại Điều về sáp nhập doanh nghiệp quy định: một hoặc một số Công ty cùng loại (sau đây gọi là Công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một Công ty khác (sau đây gọi là Công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Công ty bị sáp nhập. Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán

Điều kiện thị trường và nghĩa vụ nợ với sáp nhập doanh nghiệp

Sau khi đăng ký kinh doanh, Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; Công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị sáp nhập;

 • Trường hợp sáp nhập mà theo đó Công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của Công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

Hồ sơ đăng ký sáp nhập doanh nghiệp bao gồm những loại cơ bản như sau:

Theo quy định và hướng dẫn tại Điều 22, Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp; trường hợp sáp nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần đáp ứng các loại hồ sơ cơ bản như sau:

 • Giấy đề nghị sáp nhập doanh nghiệp theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;
 • Dự thảo Điều lệ công ty được sáp nhập;
 • Danh sách thành viên/cổ đông;
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên/cổ đông hoặc/và bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ủy quyền đối với thành viên/cổ đông là tổ chức
 • Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp;
 • Biên bản, quyết định về việc sáp nhập doanh nghiệp của Công ty bị bị sáp nhập;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị sáp nhập.

Thẩm quyền và thời gian cấp phép đăng ký sáp nhập doanh nghiệp:

 • Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán

Trong vòng 24h kể từ khi có QĐ của ĐHĐCĐ về việc tách/ sáp nhập, TCNY phải thực hiện CBTT và báo cáo cho SGD. TCNY thực hiện tách/sáp nhập muốn thay đổi ĐKNY phải đáp ứng được các ĐKNY nêu tại Điều 53, Điều 54 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012. TH không đáp ứng được ĐKNY thì phải huỷ NY. TH muốn hủy NY tự nguyện phải tiến hành các thủ tục hủy NY tự nguyện theo Quy chế NY (Hủy bỏ NY tại Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012)

VIII. Điều kiện niêm yết khi tách tổ chức niêm yết:

 • Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày ĐKCC cho việc tách DN, TCNY thực hiện tách DN phải báo cáo SGD và tiến hành CBTT về lịch trình thực hiện tách doanh nghiệp;
 • Trường hợp cổ đông phản đối việc tách TCNY có y/c mua lại CP, TCNY phải hoàn tất việc mua lại CP theo y/c của cổ đông tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày ĐKCC. Việc mua lại phải tuân thủ các quy định hiện hành;
 • 02 ngày làm việc trước ngày ĐKCC, SGD tạm ngừng giao dịch CP của TCNY thực hiện tách DN;
 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày TCNY bị tách hoàn tất việc đăng ký kinh doanh, TCNY bị tách phải tiến hành nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết theo quy định tại Phụ lục 1 của Quy chế NY.
 • Trong vòng 05 ngày làm việc, SGD sẽ chấp thuận/ không chấp thuận ĐK thay đổi NY đối với TCNY. TH không chấp thuận, SGD có văn bản giải thích rõ lý do. TH chấp thuận, SGD sẽ thông báo ngày cổ phiếu được phép giao dịch trở lại.

ĐKNY khi TCNY nhận sáp nhập với 01 hoặc một số DN khác (Tương tự như ĐKNY khi tách TCNY)

 • Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày ĐKCC cho việc sáp nhập DN, các TCNY tham gia vào việc sáp nhập phải báo cáo SGD và tiến hành CBTT về lịch trình thực hiện sáp nhập;
 • Trường hợp cổ đông của TCNY tham gia sáp nhập phản đối việc sáp nhập có y/c mua lại CP, TCNY phải hoàn tất việc mua lại CP theo y/c của cổ đông tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày ĐKCC. Việc mua lại phải tuân thủ các quy định hiện hành;
 • 02 ngày làm việc trước ngày ĐKCC, SGD tạm ngừng giao dịch CP của các TCNY bị sáp nhập;
 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành thêm CP để sáp nhập, TCNY nhận sáp nhập phải tiến hành nộp 01 bộ hồ sơ ĐK thay đổi NY theo quy định tại Phụ lục 1 của Quy chế NY.
 • Trong vòng 05 ngày làm việc, SGD sẽ chấp thuận, không chấp thuận ĐK thay đổi NY đối với TCNY nhận sáp nhập. TH không chấp thuận, SGD có văn bản giải thích rõ lý do. TH chấp thuận, SGD sẽ có QĐ NY bổ sung đối với CP phát hành thêm để sáp nhập đồng thời thông báo ngày chính thức giao dịch của lượng cổ phiếu mới này và huỷ NY đối với các cổ phiếu của các tổ chức niêm yết bị sáp nhập.

IX. Lợi ích và bất lợi của việc niêm yết chứng khoán

1. Lợi ích:

 • Đối với cổ đông:
 • Tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu của doanh nghiệp: khi doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ giúp các cổ đông của doanh nghiệp dễ dàng chuyển nhượng cổ phiếu đang nắm giữ, qua đó tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu.
 • Thực hiện các các quyền của cổ đông dễ dàng hơn vì họ có thể mua bán lại các cổ phiếu mà mình đã nắm giữ
 • Tăng cường khả năng giám sát hoạt động của công ty vì khi một công ty niêm yết chứng khoán sẽ được các tổ chức quản lý giám sát hoạt động đầu tư và kết quả kinh doanh của công ty.
 • Đối với công ty:
 • Hình ảnh công ty: do những quy định tương đối cao về tiêu chuẩn niêm yết và các yêu cầu chặt chẽ về công bố thông tin đối với một công ty niêm yết, nên việc niêm yết tạo ra hình ảnh đẹp và sự nổi tiếng cho công ty, tăng cường sự nhận biết của người tiêu dùng về sản phẩm của công ty, khiến công ty trở thành một ứng cử viên hấp dẫn hơn đối với các công ty trong nước và nước ngoài với tư cách là một đối tác liên doanh. Sau khi chứng khoán của công ty được niêm yết, thì hình ảnh, uy tín của công ty trong con mắt các nhà đầu tư, chủ nợ, khách hàng, nhà cung ứng, những người làm công và ngay cả với các cơ quan quản lý cũng tăng lên rất nhiều.
 • Quảng cáo: Tên tuổi của công ty có chứng khoán được niêm yết sẽ được đưa trên Chuyên mục điểm tin hàng ngày về thị trường chứng khoán của các phương tiện thông tin đại chúng, và như vậy, công ty được quảng cáo miễn phí hàng ngày qua các phương tiện thông tin đại chúng có uy tín. Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán
 • Giá trị công ty: Đối với các công ty có cổ phiếu được niêm yết trên thị trường có tổ chức, giá cổ phiếu sẽ phản ánh cả các giá trị vô hình như uy tín, lợi thế cạnh tranh…, chứ không chỉ đơn thuần là giá trị sổ sách. Vì vậy, giá trị công ty được nâng lên. Ngoài ra, do sẵn có một thị trường thứ cấp, chứng khoán có tính thanh khoản cao cũng làm cho giá trị chứng khoán tăng lên. Nhiều công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay đều có giá cao gấp 3,4 lần so với giá trị sổ sách.
 • Huy động vốn: Khi lên tuổi, hình ảnh công ty đã có trong công chúng, việchuy động vốn cho các nhu cầu sản xuất, kinh doanh sẽ trở nên dễ dàng hơn thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu với chi phí huy động vốn thấp hơn rất nhiều so với các công ty khác. Nhìn chung, các ngân hàng thương mại muốn cho một công ty niêm yết vay với một mức lãi suất thấp hơn và các điều khoản về đảm bảo ít phiền hà hơn nhiều so với các công ty khác.
 • Quản lý, theo dõi cổ đông: Sau khi phát hành ra công chúng để niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng khoán của công ty được giao dịch trên phạm vi rộng lớn hơn rất nhiều cả trong nước và quốc tế. Với độ bảo mật, an toàn, chính xác cao thông qua các dịch vụ do Trung tâm đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, các tổ chức lưu ký, và các công ty chứng khoán cung cấp. Thông qua dịch vụ của các tổ chức trên, công ty niêm yết có thể theo dõi tình hình biến động của cổ đông tại bất kỳ thời điểm nào có yêu cầu. Đặc biệt, luật pháp chứng khoán có những quy định chặt chẽ để giám sát hoạt động thâu tóm và sáp nhập công ty, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của công ty niêm yết.
 • Quản trị công ty: Sau khi được niêm yết, để duy trì được hình ảnh tốt đẹp đối với các nhà đầu tư, công ty phải cơ cấu lại bộ máy tổ chức, có những biện pháp quản lý để mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh thực sự cho công ty. Công ty niêm yết thường áp dụng các nguyên tắc quản trị công ty tốt (ví dụ: người sở hữu công ty không tham gia điều hành trực tiếp công ty, mà đội ngũ quản lý được thuê từ bên ngoài), do vậy tạo điều kiện cũng như khuyến khích việc xây dựng một hệ thống quản lý có tính chuyên nghiệp cao. Cơ cấu tổ chức được chuẩn hóa mang lại một cơ cấu quản lý có hệ thống hơn và xác định rõ chiến lược của công ty.Trong Hội đồng quản trị của công ty sẽ có những thành viên không tham gia vào bộ máy điều hành, sự hiện diện của các thành viên này sẽ tăng cường sự kiểm tra và cân đối trong quản lý.
 • Tính minh bạch: Để được phép niêm yết trên TTGDCK, công ty phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập từ bên ngoài. Vì vậy, các báo cáo tài chính cũng như các báo cáo khác của công ty được lập theo các tiêu chuẩn chung, có chất lượng và độ chính xác cao hơn. Công ty niêm yết luôn phải tuân thủ chế độ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán về các hoạt động của công ty liên quan đến lợi ích của người đầu tư, do đó việc thông báo các vấn đề về tiềm năng cũng như chiến lược phát triển của công ty được dễ dàng và nhanh chóng hơn và đạt được mực độ chấp nhận cao hơn từ phía các nhà đầu tư hoặc những người cho vay.

2. Bất lợi: Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán

 • Công ty niêm yết chứng khoán phải tuân thủ nghiêm túc chế độ công bố thông tin đầy đủ, chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý.
 • Chịu nhiều nghĩa vụ công bố thông tin và các ràng buộc khác: khi niêm yết chứng khoán, doanh nghiệp phải công bố ra bên ngoài các thông tin như số lượng chứng khoán do các nhân vật chủ chốt nắm giữ; thông tin về tình hình tài chính, doanh thu, chi phí, định hướng, chiến lược phát triển… điều này đòi hỏi nguồn lực về tài chính và con người. Mặt khác, chính việc công bố này đôi khi cũng bất lợi cho doanh nghiệp, khi đối thủ cạnh tranh nắm được thông tin.
 • Áp lực đối với lãnh đạo doanh nghiệp về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh: tổ chức niêm yết luôn phải chịu áp lực giám sát của xã hội, áp lực phải nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh nhằm duy trì và tăng giá cổ phiếu trên TTCK và những người đứng đầu doanh nghiệp hiển nhiên sẽ chịu áp lực lớn nhất.
 • Chi phí niêm yết khá tốn kém: để chứng khoán có thể niêm yết được, doanh nghiệp phải bỏ ra rất nhiều khoản chi phí như hội họp, thuê tư vấn, kiểm toán, chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, quảng cáo…
 • Quyền kiểm soát có thể bị đe doạ: khi niêm yết, việc giao dịch chứng khoán khiến cơ cấu cổ đông thường thay đổi, dẫn đến sự biến đổi và bất ổn định trong quá trình quản lý doanh nghiệp và có thể đe doạ đến quyền kiểm soát của các cổ đông lớn.

X. Nghĩa vụ của tổ chức niêm yết và quyền của cổ đông:

1.Nghĩa vụ của tổ chức niêm yết

Công ty niêm yết chứng khoán phải duy trì các tiêu chuẩn niêm yết của Sở GDCK, TTGDCK

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của SGDCK, TTGDCK:

 • Báo cáo định kỳ:
 • Báo cáo quý: ước thực hiện báo cáo tài chính quý
 • Báo cáo tài chính được kiểm toán: Nếu tổ chức phát hành sở hữu từ 50% cổ phần trở lên của một tổ chức khác, thì tổ chức phát hành phải gửi kèm theo báo cáo tài chính của tổ chức đó.
 • Báo cáo tổng hợp hàng năm: có thể coi là một loại báo cáo tổng hợp, trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình và kết quả hoạt động của tổ chức phát hành. Ở nước ta báo cáo này còn xa lạ nhưng trên thế giới Báo cáo này được sử dụng rất phổ biến, ngoài việc phải báo cáo cho UBCKNN, UBCKNN còn yêu cầu tổ chức phát hành hàng năm phải xuất bản ấn phẩm báo cáo hàng năm rộng rãi ra công chúng.
 • Báo cáo bất thường: tất cả những trường hợp có ảnh hưởng lớn tới giá cả chứng khoán của tổ chức phát hành, tổ chức phát hành phải báo cáo ngay cho TTGDCK, UBCKNN.
 • Báo cáo theo yêu cầu: Nghị định cũng quy định rõ, trong những trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của công chúng đầu tư UBCKNN, TTGDCK có quyền yêu cầu tổ chức phát hành phải báo cáo.
 • Nghị quyết ĐHĐCĐ (hàng năm và bất thường). Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Thực hiện quy chế quản trị công ty dành cho công ty niêm yết:
 • Trong phạm vi một công ty, khái niệm quản lý công ty được dùng để nói về hoạt động quản lý, điều hành công ty trên cơ sở hàng ngày của ban lãnh đạo công ty. Ngược lại, quản trị công ty là cách thức thực hiện sự kiểm soát của cổ đông nhằm đảm bảo Ban giám đốc điều hành công ty một cách có hiệu quả, sinh lợi nhuận và vì quyền lợi cao nhất của các cổ đông, dựa trên cơ sở tính minh bạch trong hoạt động của công ty, quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo một cách có hiệu quả. 5 nguyên tắc cơ bản trong quản trị công ty bao gồm:
 • Đảm bào quyền lợi cho mọi cổ đông của công ty: quyền sở hữu, tự do chuyển nhượng chứng khoán, tham dự ĐHĐCĐ.
 • Đối xử công bằng đối với các cổ đông;
 • Tăng cường vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty trong công tác quản trị.
 • Công bố thông tin và tính minh bạch trong hoạt động của công ty
 • Tăng cường trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị, ban kiểm soát
 • Duy trì các tiêu chuẩn niêm yết của Sở GDCK, TTGDCK
 • Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của SGDCK, TTGDCK
 • Thực hiện quy chế quản trị công ty dành cho công ty niêm yết. Nếu vi phạm  bị xử phạt theo Luật Chứng khoán

2. Quyền của cổ đông Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán

 • Được nhận cổ tức
 • Được quyền nắm giữ hay bán đi các chứng chỉ cổ phần
 • Được quyền bỏ phiếu.
 • Được quyền tiếp cận thông tin.
 • Được chia sẻ theo tỷ lệ tương ứng số tài sản còn lại sau khi đã trả nợ, nếu công ty bị giải thể.
 • Được quyền đăng ký mua những cổ phiếu mới phát hành thêm.
 • Được quyền kiểm tra sổ sách giấy tờ khi nêu lên được lý do chính đáng.

Trách nhiệm của TC đăng ký NY và các TC liên quan

 • TC ĐKNY phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ ĐKNY. TC TVNY, TCKT được chấp thuận, người ký báo cáo kiểm toán BCTC của TC ĐKNY và bất cứ tổ chức, cá nhân nào xác nhận hồ sơ NY phải chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hồ sơ đăng ký niêm yết Trong thời gian SGDCK, TTGDCK xem xét hồ sơ ĐKNY, TV HĐQT, BKS, BGĐ, KTT và cổ đông lớn của TC ĐKNY không được chuyển nhượng cổ phần do mình nắm giữ
 • Trường hợp phát hiện hồ sơ đã nộp cho SGDCK, TTGDCK chưa đầy đủ, có những thông tin không chính xác hoặc có những sự kiện mới phát sinh ảnh hưởng đến nội dung của hồ sơ đã nộp, TC ĐKNY phải báo cáo SGDCK, TTGDCK để sửa đổi, bổ sung kịp thời vào hồ sơ ĐKNY.
 • Trường hợp có sự thay đổi nhân sự chủ chốt, tổ chức đăng ký niêm yết phải công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi có quyết định thay đổi và thực hiện lại cam kết nắm giữ với Sở Giao dịch.
 • Trường hợp sau khi SGDCK có chấp thuận đăng ký niêm yết về mặt nguyên tắc, nếu phát hiện TCĐKNY có vi phạm các quy định về CK và TTCK, SGDCK sẽ thông báo bằng văn bản cho UBCKNN về vụ việc và chỉ chấp thuận đăng ký niêm yết chính thức sau khi có ý kiến phản hồi từ UBCKNN.

XII. Chứng khoán bị cảnh báo (căn cứ vào Điều 1 – Quyết định sửa điều 19 và Phụ lục 2 của Quy chế Niêm yết)

 • Các trường hợp chứng khoán bị cảnh báo: Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán
 • Đối với cổ phiếu, trái phiếu:
 • Không còn đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 (thay thế 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007)của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, bao gồm:
 • Có nợ quá hạn trên 1 năm hoặc tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn 10% tổng vốn chủ sở hữu;
 • Không có đủ 300 cổ đông nắm giữ tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty hoặc không có đủ 100 người sở hữu trái phiếu của cùng một đợt phát hành theo danh sách cổ đông/ trái chủ gần nhất;
 • Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính là số âm;
 • Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính;
 • Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo trên toàn thị trường theo quy định tại Quy chế công bố thông tin trên Sở Giao dịch;
 • Cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 90 ngày;
 • Trong trường hợp Sở Giao dịch xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

1.2 Đối với chứng chỉ quỹ, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán

Không còn đáp ứng được các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012(thay thế 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán bao gồm:

 • Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán giảm xuống dưới 50 tỷ đồng Việt Nam tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất;
 • Không có đủ 100 người sở hữu chứng chỉ quỹ hoặc 100 cổ đông nắm giữ cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán theo danh sách nhà đầu tư/ cổ đông gần nhất
 • Công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo trên toàn thị trường theo quy định tại Quy chế công bố thông tin trên Sở Giao dịch
 • Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán không có giao dịch trong vòng 90 ngày;
 • Trong trường hợp Sở Giao dịch xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.
 • Sở Giao dịch lên ký hiệu cảnh báo và thực hiện công bố thông tin trên toàn thị trường khi tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này.
 • Tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ có chứng khoán thuộc diện cảnh báo phải giải trình nguyên nhân, phương án khắc phục tình trạng bị cảnh báo và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch.
 • Sở Giao dịch sẽ xem xét thực hiện dỡ bỏ ký hiệu cảnh báo trong trường hợp tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo.

XIII. Chứng khoán bị kiểm soát (Căn cứ vào Điều 1 – Quyết định sửa điều 19 và Phụ lục 2 của Quy chế Niêm Yết) Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán

1.Các trường hợp chứng khoán bị kiểm soát:

1.1 Tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ không khắc phục được tình trạng dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại khoản 1 Điều 19a (Quyết Định sửa điều 19 và Phụ lục 2 của Quy chế Niêm Yết) ;

1.2 Khi tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ vi phạm nghiêm trọng các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

1.3 Trong trường hợp Sở Giao dịch xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

 • Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát sẽ bị hạn chế về thời gian và/ hoặc biên độ giao dịch.
 • Sở Giao dịch lên ký hiệu kiểm soát và thực hiện công bố thông tin trên toàn thị trường khi tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này.
 • Tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ có chứng khoán thuộc diện kiểm soát phải giải trình nguyên nhân, phương án khắc phục tình trạng bị kiểm soát và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch.
 • Sở Giao dịch sẽ xem xét thực hiện dỡ bỏ ký hiệu kiểm soát trong trường hợp tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị kiểm soát.

XIV. Tạm ngừng giao dịch chứng khoán niêm yết (Căn cứ vào Quy chế niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 07 tháng 12 năm 2007)

Sở Giao dịch Chứng khoán xem xét tạm ngừng giao dịch chứng khoán khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

 • Giá, khối lượng giao dịch chứng khoán có biến động bất thường theo Quy chế Giám sát giao dịch của Sở Giao dịch;
 • Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng Quy chế công bố thông tin trên Sở Giao dịch;
 • Hoạt động kinh doanh của tổ chức niêm yết bị thua lỗ trong hai (02) năm liên tiếp căn cứ theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;
 • Thực hiện việc tách, gộp cổ phiếu; tách, sáp nhập doanh nghiệp;
 • Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư hoặc đảm bảo ổn định của thị trường.

Sở Giao dịch yêu cầu tổ chức niêm yết công bố thông tin và báo cáo giải trình cụ thể về lý do dẫn tới bị tạm ngừng giao dịch đối với các trường hợp quy định trên (Trừ trường hợp thực hiện tách, gộp cổ phiếu; tách, sáp nhập doanh nghiệp). Căn cứ trên giải trình của tổ chức niêm yết, Sở Giao dịch sẽ xem xét cho phép chứng khoán niêm yết được giao dịch trở lại sau khi đã khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến việc bị tạm ngừng giao dịch. Tiểu luận: Pháp luật về niêm yết chứng khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464