Luận văn: Thực trạng quản lý xây dựng luận văn của học viên

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Thực trạng quản lý xây dựng luận văn của học viên hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: cơ sở thực tiễn quản lý hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học ở học viện chính trị hiện nay dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Đặc điểm quản lý hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học ở Học viện Chính trị

Theo Luật Giáo dục năm 2005 bổ sung, sửa đổi năm 2009, tại khoản 4 và khoản 5 điều 39 viết: “Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo”.Từ đó việc tổ chức đào tạo, nội dung, chương trình, qui trình đào tạo được cụ thể hoá trong Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2011, nhằm thống nhất tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ trên phạm vi toàn quốc. Học viện Chính trị là một cơ sở đào tạo sau đại học phải tuân thủ cái chung nhất đó của bậc đào tạo này. Đồng thời, đào tạo thạc sĩ ở Học viện Chính trị diễn ra trong môi trường quân sự, phải tuân thủ nghiêm điều lệnh, điều lệ, kỷ luật, qui định, qui chế giáo dục quân đội.

Với tính chất là một cơ sở đào tạo độc lập về sau đại học trong quân đội, với mục tiêu đào tạo thạc sĩ của mình, luận văn tốt nghiệp trình độ thạc sĩ Học viện Chính trị có một số nét riêng, thể hiện ở:

Đào tạo sau đại học ở Học viện Chính trị được tổ chức chặt chẽ về qui trình tiến hành và tiến độ đào tạo. Do tính đặc thù về tổ chức biên chế, công tác cán bộ và kỷ luật quân sự trong quân đội, công tác giáo dục – đào tạo nói chung, đào tạo sau đại học ở Học viện Chính trị nói riêng phải chấp hành nghiêm qui chế đào tạo, chương trình, nội dung, thời gian mỗi môn học và thời gian toàn khoá. Đây vừa là yêu cầu vừa là kỷ luật học tập đối với học viên sau đại học, không cho phép chậm tiến độ thực hiện luận văn. Luận văn: Thực trạng quản lý xây dựng luận văn của học viên.

Luận văn tốt nghiệp của học viên cao học ở Học viện Chính trị thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, khoa học xã hội nhân văn quân sự. Khoa học xã hội nhân văn trong đó có khoa học xã hội nhân văn quân sự, là một tập hợp các ngành khoa học chuyên nghiên cứu những mặt, những khía cạnh xã hội, các quan hệ xã hội của con người và mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên xã hội, môi trường quân sự, khía cạnh chính trị – xã hội của các hoạt động quân sự. Tri thức, sản phẩm khoa học xã hội và nhân văn quân sự ở dạng lý thuyết, quan điểm. Luận văn của khoa học này cũng là tri thức lý thuyết, ít có thử nghiệm, thực nghiệm. Cấu trúc nội dung luận văn theo lôgíc của nhận thức lý luận, các vấn đề thực tiễn, kết luận, kiến nghị được trình bày bằng phương pháp định tính.

Đề tài luận văn gắn nhiều với việc nghiên cứu giải quyết các vấn đề của nhà trường quân đội. Học viên cao học đang nghiên cứu, học tập tại Học viện chủ yếu đang công tác tại các Học viện, nhà trường Quân đội.Vì vậy, luận văn tập trung nghiên cứu về các vấn đề cấp thiết của nhà trường quân đội, nơi họ công tác; từ đó mà có điều kiện hiểu rõ các khía cạnh của vấn đề nghiên cứu do chính học viên phát hiện, đề xuất là một sự lựa chọn tất yếu. Do đó, xác định vấn đề nghiên cứu, khách thể, đối tượng, phạm vi nghiên cứu thường là vấn đề thuộc các nhà trường.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Hỗ Trợ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2.2. Thực trạng hoạt động xây dựng luận văn và quản lý hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học ở Học viện Chính trị

Để đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng luận văn và quản lý hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học ở Học viện Chính trị hiện nay, chúng tôi đã tiến hành khảo sát bằng phiếu đánh giá, kết hợp trao đổi trực tiếp với học viên cao học, với cán bộ hướng dẫn và cán bộ quản lý của Phòng Sau đại học, Hệ Sau đại học. Mục đích khảo sát là thu thập những minh chứng về thực trạng hoạt động xây dựng luận văn và quản lý hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học.

Trước khi khảo sát, chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản: Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Chính trị, tiến độ đào tạo thạc sĩ, kế hoạch xây dựng luận văn tốt nghiệp của toàn khoá và từng cá nhân học viên; báo cáo tổng kết các khoá đào tạo thạc sĩ ở Học viện Chính trị. Trao đổi, quan sát các hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên để có nhận xét sơ bộ, từ đó thiết kế phiếu đánh giá.

Đối tượng khảo sát là 30 giáo viên, cán bộ quản lý và 120 học viên cao học.

Sau khi xử lý kết quả mẫu phiếu đánh giá, chúng tôi lại trao đổi trực tiếp với đối tượng, quan sát các hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học; tham dự hội nghị rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng luận văn, luận án, Hội nghị tổng kết khoá học nhằm chính xác hoá kết quả thu được.

2.2.1. Thực trạng hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học ở Học viện Chính trị Luận văn: Thực trạng quản lý xây dựng luận văn của học viên.

Đánh giá chung về thực trạng hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học ở Học viện Chính trị, chúng tôi đã tổng hợp số liệu về kết quả học tập, nghiên cứu của học viên cao học trong 3 khóa gần đây. Cụ thể như sau:

Khoá cao học 2009 – 2011: gồm có 81 học viên hoàn thành chương trình đúng kỳ hạn; 81 học viên đạt điểm trung bình chung từ 7,36 đến 8,64 điểm [trong đó 46 học viên đạt từ 7,36 đến 7,99 (56,8%); 35 học viên đạt từ 8,00 điểm đến 8,64 (43,2%)] và 81 học viên có điểm trung bình chung các môn học chuyên ngành đạt từ 7,50 điểm đến 8,93 điểm [trong đó 24 học viên đạt từ 7,50 điểm đến 7,99 điểm (29,6%), 45 học viên đạt từ 8,00 điểm đến 8,42 điểm (55,5%), 12 học viên đạt từ 8,50 đến 8,93 điểm (14,8%)]. Kết quả chấm luận văn thạc sĩ có: 81 luận văn đạt từ 8,00 điểm đến 9,40 điểm. Trong đó 49 luận văn đạt từ 8,00 điểm đến 8,90 điểm (60,5%); 32 luận văn đạt từ 9,00 đến 9,40 điểm (39,5%). Đối chiếu với Quy định số 21/QĐ – SĐH ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Giám đốc Học viện Chính trị về phân loại học viên tốt nghiệp, khoá học XVII (2009 – 2011) có 12 học viên tốt nghiệp giỏi (14,8%) và 69 học viên tốt nghiệp loại khá (85,2%) .

 Khoá cao học 2010 – 2012: gồm có 98 học viên hoàn thành chương trình đúng kì hạn; 98 học viên đạt điểm trung bình chung từ 7,70 đến 8,89 điểm [trong đó 28 học viên đạt từ 7,70 đến 7,98 (28,57%); 70 học viên đạt từ 8,00 điểm đến 8,89 (71,43,%)] và 98 học viên có điểm trung bình chung các môn học chuyên ngành đạt từ 7,85 điểm đến 9,00 điểm [trong đó 17 học viên đạt từ 7,85 điểm đến 7,99 điểm (17, 34%), 58 học viên đạt từ 8,00 điểm đến 8,44 điểm (59,18%), 23 học viên đạt từ 8,50 đến 9,00 điểm (23,46%)]. Kết quả chấm luận văn thạc sĩ có: 98 luận văn đạt từ 8.2 điểm đến 9.6 điểm. Trong đó 54 luận văn đạt từ 8,2 điểm đến 8,9 điểm (55,11%); 44 luận văn đạt từ 9,0 đến 9,6 điểm (44,89%). Đối chiếu với Quy định số 21/QĐ – SĐH ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Giám đốc Học viện Chính trị về phân loại học viên tốt nghiệp, khoá học XVIII (2010 – 2012) có 01 học viên tốt nghiệp xuất sắc (1,02%), 20 học viên tốt nghiệp giỏi (20,40%) và 77 học viên tốt nghiệp loại khá (78,57%).

Khoá cao học 2011 – 2013 hệ quân sự: gồm có 135 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo. Điểm trung bình chung các môn học từ 7,54 đến 8,80 điểm (trong đó 52 học viên đạt từ 7,54 đến 7,99 = 38,51%; 83 học viên đạt từ 8,00 điểm đến 8,80 = 61,48,%). Điểm trung bình chung các môn học chuyên ngành đạt từ 7,41 điểm đến 8.87 điểm (trong đó 45 học viên đạt từ 7,41 điểm đến 7,99 điểm = 33, 33%, 69 học viên đạt từ 8,00 điểm đến 8,45 điểm = 51,11%, 18 học viên đạt từ 8,50 đến 8,87 điểm = 13,33%). Kết quả chấm luận văn thạc sĩ có: 135 luận văn đạt từ 7.3 điểm đến 9.5 điểm. Trong đó 70 luận văn đạt từ 7,3 điểm đến 8,9 điểm = 51, 85%; 65 luận văn đạt từ 9,0 đến 9,5 điểm = 48,14%. Đối chiếu với Quy định số 620/QĐ – SĐH ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Giám đốc Học viện Chính trị về phân loại học viên tốt nghiệp, khoá học XIX (2011 – 2013) có 17 học viên tốt nghiệp giỏi = 12,58%, 117 học viên tốt nghiệp loại khá = 86, 58% và 1 học viên tốt nghiệp trung bình khá = 0,74% . Luận văn: Thực trạng quản lý xây dựng luận văn của học viên.

Khoá cao học 2011 – 2013 hệ dân sự: có 92 học viên đó hoàn thành chương trình đào tạo. Điểm trung bình chung các môn học từ 7,00 đến 8,80 điểm (trong đó 14 học viên đạt từ 7,00 đến 7,50 = 15,21%; 60 học viên đạt từ 7,54 đến 7,99 = 65,23%; 18 học viên đạt từ 8,00 điểm đến 8,8019,56%). Điểm trung bình chung các môn học chuyên ngành đạt từ 7,41 điểm đến 8.87 điểm (trong đó 67 học viên đạt từ 7,41 điểm đến 7,98 điểm = 72, 83%; 23 học viên đạt từ 8,00 điểm đến 8,45 điểm = 25,00%; 02 học viên đạt từ 8,50 đến 8,87 điểm =02,17%). Kết quả chấm luận văn thạc sĩ có: 92 luận văn đạt từ 8.0 điểm đến 9,5 điểm (trong đó 72 luận văn đạt từ 8,0 điểm đến 8,9 điểm = 78, 26%; 20 luận văn đạt từ 9,0 đến 9,5 điểm = 21,74%). Đối chiếu với Quy định số 620/QĐ-SĐH ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Giám đốc Học viện Chính trị về phân loại học viên tốt nghiệp, khoá học I (2011 – 2013), hệ dân sự có 02 học viên tốt nghiệp giỏi = 02,17%; 90 học viên tốt nghiệp loại khá 97, 83% .

Số liệu trên đây là minh chứng cho thực trạng hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học ở Học viện Chính trị trong những năm qua. Những kết quả đạt được của quá trình xây dựng luận văn là kết quả chung của các hoạt động quản lý và hoạt động giáo dục – đào tạo trong Học viện. Chỉ có quản lý tốt thì mới có được kết quả giáo dục – đào tạo tốt. Ngược lại, những kết quả còn hạn chế, yếu kém trong giáo dục – đào tạo cũng là những hạn chế, yếu kém trong quản lý giáo dục.

2.2.2. Thực trạng quản lý kế hoạch xây dựng luận văn

Kế hoạch xây dựng luận văn là văn bản pháp lý mà cả người dạy, người học và người quản lý phải thực hiện. Đối với người cán bộ quản lý, kế hoạch xây dựng luận văn là căn cứ để kiểm tra, đánh giá, điều hành các hoạt động xây dựng luận văn của học viên. Đối với người học, kế hoạch xây dựng luận văn là văn bản định hướng cho mọi hoạt động trong quá trình xây dựng luận văn.

Kế hoạch xây dựng luận văn bao gồm: kế hoạch chung của toàn khóa học và kế hoạch cụ thể của từng học viên. Trên cơ sở kế hoạch chung của toàn khóa, từng học viên xây dựng kế hoạch cá nhân. Học viên cao học căn cứ vào kế hoạch xây dựng luận văn thạc sĩ của khoá học và đề tài luận văn đã được công nhận làm kế hoạch xây dựng luận văn của mình theo mẫu thống nhất. Kế hoạch có hiệu lực khi có chữ ký của người hướng dẫn khoa học, khoa chuyên ngành, Hệ Sau đại học, Phòng Sau đại học và được Thủ trưởng Học viện phê chuẩn. Học viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch cá nhân đã được phê chuẩn.

Kết quả khảo sát đánh giá thực trạng quản lý hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng luận văn tốt nghiệp như sau: Luận văn: Thực trạng quản lý xây dựng luận văn của học viên.

Các chủ thể quản lý đã nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của kế hoạch xây dựng luận văn tốt nghiệp, coi đây là hoạt động đầu tiên, quan trọng nhất trong quản lý hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học. Các hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng luận văn tốt nghiệp đã được tiến hành thành nề nếp. Mọi lực lượng trong Học viện đã coi đó là căn cứ để kiểm tra, đánh giá các hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học. Người hướng dẫn khoa học coi đây là căn cứ để điều khiển hoạt động học tập, nghiên cứu của học viên cao học.

Qua khảo sát 30 cán bộ quản lý, giáo viên và 120 học viên cao học về tầm quan trọng của việc xây dựng và quản lý kế hoạch xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học, kết quả thu được như sau:

Bảng 1: Kết quả điều tra thực trạng quản lý kế hoạch xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học

Kết quả trên đây cho thấy, có 100% chủ thể đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc quản lý kế hoạch xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học. 100% cán bộ quản lý và học viên cao học đã có xây dựng kế hoạch.

Tuy nhiên, qua quan sát thực tiễn và trò chuyện với cán bộ, giáo viên, học viên, chúng tôi thấy việc xây dựng kế hoạch còn rập khuôn theo mẫu, thiếu tính sáng tạo của cá nhân. Hầu hết các bản kế hoạch cá nhân của học viên đều giống nhau, chưa phản ánh tính đặc thù của của cá nhân. Vì vậy, khi tổ chức thực hiện thường vấp phải những khó khăn nhất định. Đối với kế hoạch của người cán bộ quản lý, thường giống nhau giữa khóa trước với khóa sau, giữa chuyên ngành này với chuyên ngành khác.

Trong tổ chức thực hiện kế hoạch của người quản lý có 93,3% giáo viên, cán bộ quản lý và 91,5% học viên đánh giá ở mức tốt; 6,7% và 8,5% đánh giá ở mức khá. Trong tổ chức thực hiện kế hoạch của học viên có 73,3% giáo viên, cán bộ quản lý và 83,4% học viên đánh giá ở mức tốt; 16,6% và 12,5% đánh giá ở mức khá; 10,1% và 4,1% đánh giá ở mức trung bình.

Số liệu trên đây chứng tỏ rằng, khâu tổ chức thực hiện kế hoạch của các chủ thể quản lý và học viên còn có những luồng ý kiến khác nhau. Trong đó, việc tổ chức thực hiện kế hoạch của học viên, hiệu quả còn thấp hơn so với tổ chức thực hiện kế hoạch của giáo viên và cán bộ quản lý.

2.2.3. Thực trạng quản lý hoạt động xây dựng đề cương luận văn

Xây dựng đề cương là bước thiết kế khung sườn của bản luận văn. Xây dựng đề cương tốt là điều kiện tiên quyết để có được bản luận văn tốt. Quản lý hoạt động xây dựng đề cương cần phải tổ chức định hướng cho người học nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng đề cương và triển khai xây dựng đề cương theo đúng quy trình đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn và tính khả thi trong quá trình triển khai viết luận văn. Cấu trúc của đề cương về cơ bản tuân thủ theo đúng quy chế, quy định hiện hành. Luận văn: Thực trạng quản lý xây dựng luận văn của học viên.

Qua khảo sát 30 cán bộ quản lý, giáo viên và 120 học viên cao học về tầm quan trọng của việc quản lý hoạt động xây dựng đề cương luận văn tốt nghiệp của học viên cao học, kết quả thu được như sau:

Bảng 2: Kết quả điều tra thực trạng quản lý hoạt động luận văn tốt nghiệp của học viên cao học

Kết quả trên đây cho thấy, có 100% chủ thể đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng đề cương luận văn tốt nghiệp của học viên cao học. 66,6% giáo viên, cán bộ quản lý và 75% học viên đánh giá quá trình tổ chức xây dựng đề cương luận văn ở mức tốt. Có 60% giáo viên, cán bộ quản lý và 70,8% học viên đánh giá chất lượng của đề cương luận văn ở mức tốt. Điều đó chứng tỏ rằng, về phương diện quản lý đã quán triệt cho các đối tượng có ý thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc xây dựng đề cương luận văn tốt nghiệp. Quá trình tổ chức xây dựng đề cương luận văn được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Chất lượng đề cương luận văn về cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức xây dựng đề cương luận văn và chất lượng của đề cương luận văn còn có những ý kiến đánh giá khác nhau, nhìn chung mức độ đánh giá còn thấp. Về quá trình tổ chức xây dựng đề cương, có 6,6% giáo viên, cán bộ quản lý và 8,3% học viên đánh giá ở mức độ trung bình; 3,3% giáo viên, cán bộ quản lý đánh giá ở mức yếu. Về chất lượng đề cương luận văn có 10% giáo viên, cán bộ quản lý và 8,3% học viên đánh giá ở mức độ trung bình; 3,3% giáo viên, cán bộ quản lý đánh giá ở mức yếu.

Đánh giá quá trình tổ chức xây dựng đề cương luận văn có kết quả cao hơn so với đánh giá về chất lượng của đề cương luận văn. Ý kiến tự đánh giá của học viên thường cao hơn ý kiến đánh giá của giáo viên, cán bộ quản lý. Mặc dù vậy, các ý kiến đánh giá của giáo viên, cán bộ quản lý và các ý kiến đánh giá của học viên có sự tương đồng. Nghĩa là những nội dung giáo viên, cán bộ quản lý đánh giá cao thì học viên cũng đánh giá cao và những nội dung giáo viên, cán bộ quản lý đánh giá thấp thì học viên cũng đánh giá thấp.

Số liệu trên đây chứng tỏ rằng, các hoạt động quản lý xây dựng đề cương và quản lý chất lượng đề cương luận văn tốt nghiệp của học viên cao học còn có nhiều vấn đề cần phải xem xét.

2.2.4. Thực trạng quản lý các hoạt động thu thập, xử lý thông tin khoa học Luận văn: Thực trạng quản lý xây dựng luận văn của học viên.

Thu thập, xử lý và phân tích thông tin, tư liệu là khâu trọng tâm, cơ bản quyết định chất lượng nghiên cứu của luận văn; đồng thời quyết định tính thực tiễn, khách quan của luận văn. Mỗi học viên phải có năng lực phân tích, tổng hợp và khái quát hoá, có đức tính trung thực, tự tin, có thái độ hoài nghi khoa học để rút ra những nhận xét đúng, những kết luận chính xác. Suy đến cùng những sáng tạo khoa học đều xuất phát từ việc xác định chính xác, thực hiện có hiệu quả phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu; nguồn tư liệu và cách thức thu thập, xử lý, sử dụng thông tin tư liệu hợp lý trong luận văn.

Qua khảo sát 30 cán bộ quản lý, giáo viên và 120 học viên cao học về tầm quan trọng của việc quản lý hoạt động thu thập, xử lý thông tin khoa học của học viên cao học, kết quả thu được như sau:

Bảng 3: Kết quả điều tra thực trạng quản lý hoạt động thu thập, xử lý thông tin khoa học của học viên cao học

Số liệu trên đây cho thấy, 100% giáo viên, cán bộ quản lý và học viên đều nhận thức được tầm quan trọng của việc thu thập, xử lý thông tin. Trong thực tế, hoạt động thu thập, xử lý tư liệu và số liệu phục vụ cho xây dựng luận văn được thực hiện trong suốt quá trình đào tạo của khoá học và theo kế hoạch xây dựng luận văn của từng học viên đã được Giám đốc Học viện phê duyệt. Thủ trưởng hệ quản lý học viên có trách nhiệm quản lý, tạo điều kiện thuận lợi để học viên thực hiện tốt kế hoạch của mình. Học viên được đăng ký thẻ bạn đọc tại các thư viện, các phòng đọc của Học viện; được mượn tài liệu, sử dụng các tạp chí tại phòng tra cứu, phòng đọc, phòng lưu giữ các luận văn theo quy định chung của Học viện; được tham dự với tư cách là đại biểu không chính thức tại các hội thảo do Học viện tổ chức; được đăng ký sử dụng tài liệu ở phòng đọc hạn chế. Học viên cao học được bố trí thời gian đi thu thập tư liệu tại các cơ quan, đơn vị phục vụ cho xây dựng luận văn. Căn cứ vào đề tài luận văn được Giám đốc Học viện giao, từng học viên làm kế hoạch cá nhân đi thu thập tư liệu, bản kế hoạch này được thủ trưởng Học viện phê chuẩn. Học viện tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp học viên cao học tiếp xúc với tập thể, cá nhân ở các trung tâm khoa học, thư viện, cơ sở kinh tế, xã hội, đơn vị quân đội để thu thập thông tin, tư liệu phục vụ xây dựng luận văn. Thông tin, tư liệu sử dụng trong luận văn được thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về luật xuất bản, bản quyền tác giả và những quy định khác của ngành thông tin, tư liệu, thư viện.

Đánh giá về quá trình tổ chức, thu thập thông tin lý luận và thực tiễn còn có những luồng ý kiến chưa tập trung. Có tới 6,6% giáo viên, cán bộ quản lý và 3,3% học viên đánh giá quá trình tổ chức thu thập thông tin lý luận và thực tiễn ở mức trung bình. Kết hợp với phương pháp quan sát thực tiễn và trao đổi với giáo viên, cán bộ quản lý, chúng tôi thấy hoạt động thu thập thông tin lý luận và thực tiễn của người học còn lúng túng. Một số không ít học viên thu thập thông tin thiếu tính mục đích, dẫn đến tình trạng thông tin thu thập quá nhiều nhưng không sử dụng được trong luận văn, hoặc là thông tin thiếu nguồn trích dẫn, thiếu tính chính xác, thiếu tính cập nhật. Giữa thông tin lý luận và thông tin thực tiễn thiếu tính đồng bộ, đôi khi còn mâu thuẫn nhau. Các tài liệu lý luận trích dẫn còn nặng về tác phẩm kinh điển, ít các tác phẩm chuyên ngành khoa học chuyên sâu, ít các tác phẩm của các tác giả nước ngoài. Luận văn: Thực trạng quản lý xây dựng luận văn của học viên.

Quá trình xử lý thông tin lý luận và thông tin thực tiễn của một số học viên chưa thực sự khoa học, kém hiệu quả. Đôi khi thông tin khá nhiều nhưng không xử lý được hoặc xử lý không theo mục đích, mục tiêu xác định. Phương pháp xử lý thông tin còn đơn giản, độ tin cậy khoa học chưa cao. Nguồn thông tin thường là chỉ qua một kênh điều tra bằng phiếu hỏi, thiếu các kênh khác. Mẫu điều tra chưa đại diện cho tập hợp, vì vậy thiếu tính khách quan, khoa học.

2.2.5. Thực trạng quản lý các hoạt động viết luận văn

Viết luận văn là hoạt động chuyển ý tưởng nghiên cứu thành hiện thực. Giai đoạn này đòi hỏi học viên phải vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học tập, các thông tin lý luận và thực tiễn đã thu thập được vào thực tiễn nghiên cứu, viết luận văn dưới dạng văn bản. Quản lý các hoạt động viết luận văn là quản lý một khâu, một mắt xích của quá trình xây dựng luận văn. Về thực chất là quản lý hoạt động nhận thức của người học, giúp họ chuyển những kiến thức trong tư duy thành sản phẩm thực tiễn dưới dạng văn bản viết. Vấn đề quan trọng nhất trong quản lý hoạt động viết luận văn của học viên cao học là quản lý quá trình phát triển tư duy của người học thông qua các sản phẩm và cách diễn đạt sản phẩm đó.

Qua khảo sát 30 cán bộ quản lý, giáo viên và 120 học viên cao học về thực trạng quản lý các hoạt động viết luận văn của học viên cao học, kết quả thu được như sau:

Bảng 4: Kết quả điều tra thực trạng quản lý hoạt động viết luận văn của học viên cao học

Số liệu trên đây cho thấy, đa số giáo viên, cán bộ quản lý và học viên cao học đánh giá tốt về thực trạng quản lý phương pháp, hình thức trình bày và tiến độ viết luận văn của học viên cao học. Trong đó thực trạng quản lý tiến độ viết luận văn được đánh giá cao nhất với tỷ lệ 83,3% của giáo viên, cán bộ quản lý và 91,6% của học viên ở mức tốt; thực trạng quản lý hình thức trình bày luận văn của học viên được xếp ở mức thứ 2 với tỷ lệ 73,3 của giáo viên, cán bộ quản lý và 77,5 của học viên ở mức tốt; thực trạng quản lý phương pháp viết luận văn xếp ở mức thứ 3 với tỷ lệ 66,6% của giáo viên, cán bộ quản lý và 68,3% của học viên cao học.

Kết hợp số liệu điều tra trên đây với phương pháp quan sát, trò chuyện, phỏng vấn các chuyên gia, chúng tôi thấy trong quá trình viết luận văn đa số học viên đã biết sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và phương pháp nghiên cứu chuyên ngành nói riêng. Tuy nhiên, vẫn còn không ít học viên chưa biết sử dụng tổng hợp các kiến thức khoa học trong quá trình viết luận văn; phương pháp sử dụng các nguồn tài liệu lý luận và thực tiễn trong khi viết luận văn còn biểu hiện bất hợp lý. Đặc biệt, một số học viên còn lúng túng trong phương pháp diễn đạt tư duy thành văn bản viết, đôi khi hiểu ý nhưng không diễn đạt được hoặc diễn đạt dài dòng, vòng vo, không rõ ý. Luận văn: Thực trạng quản lý xây dựng luận văn của học viên.

Đa số luận văn được trình bày dưới dạng văn bản viết, có một số học viên đã biết sơ đồ hóa, sử dụng bảng biểu, số liệu để minh họa cho nhận định, đánh giá trong quá trình viết luận văn. Nhưng nhìn chung, việc trình bày luận văn vẫn còn mang tính đơn điệu, chủ yếu diễn đạt bằng văn viết, sơ đồ, bảng biểu và số liệu minh họa còn ít. Tính cân đối, lôgic, hệ thống giữa các chương, các tiết chưa được quan tâm đúng mức.

Tiến độ viết luận văn về cơ bản đáp ứng được yêu cầu chung. 100% học viên đã xây dựng được kế hoạch tiến độ viết luận văn và thực hiện theo đúng kế hoạch đó. Về mặt này, nhược điểm lớn nhất biểu hiện ở chỗ dồn công việc vào giai đoạn cuối. Một số học viên, trong giai đoạn đầu chưa tập chung cao độ cho việc viết bản thảo luận văn, còn để người hướng dẫn khoa học và cán bộ quản lý đôn đốc nhiều.

Thực trạng trên đây cho thấy, quản lý hoạt động viết luận văn của học viên còn những biểu hiện bất cập. Phần lớn cán bộ, giảng viên chỉ coi trọng quản lý các hoạt động bên ngoài của học viên, chưa quản lý được quá trình phát triển bên trong tư duy của học viên. Chưa gắn được mối quan hệ giữa các hoạt động bên ngoài với các hoạt động bên trong tư duy của học viên. Mặt khác, sự phân cấp quản lý giữa người hướng dẫn khoa học với khoa chuyên ngành, cơ quan quản lý chưa thực sự khoa học dẫn đến còn có sự chồng lấn, thiếu rõ ràng. Việc phổ biến quy cách trình bày luận văn giữa các khoa chuyên ngành và cơ quan quản lý các cấp còn thiếu sự đồng nhất, điều đó làm cho học viên gặp khó khăn trong quá trình viết luận văn.

2.2.6. Thực trạng quản lý kết quả xây dựng luận văn

Kết quả xây dựng luận văn là kết quả hoạt động nhận thức của người học dưới dạng nghiên cứu khoa học. Quản lý kết quả xây dựng luận văn của người học bao gồm quản lý kết quả phát triển về phẩm chất, năng lực của người học theo mục tiêu yêu cầu đào tạo sau đại học và quản lý sản phẩm hoạt động nghiên cứu của người học. Quản lý kết quả xây dựng luận văn của học viên không đơn thuần là quản lý kết quả hay sản phẩm cuối cùng của quá trình nghiên cứu, mà là quản lý kết quả của mọi hoạt động, của mọi chủ thể trong suốt quá trình nghiên cứu. Đảm bảo cho kết quả đó luôn phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo.

Trong thực tế, quản lý kết quả xây dựng luận văn của học viên ở Học viện Chính trị đã được các chủ thể nhận thức đúng đắn và tổ chức thực hiện tương đối chặt chẽ. Trong từng giai đoạn học tập, nghiên cứu, từng loại hình hoạt động của người hướng dẫn khoa học, của cán bộ quản lý, của học viên đều được kiểm tra, kiểm soát, đánh giá kết quả. Người quản lý không phải chỉ nắm được kết quả cuối cùng mà đã nắm được kết quả hoạt động của học viên trong suốt quá trình xây dựng luận văn. Thông qua kết quả hoạt động xây dựng luận văn, người hướng dẫn khoa học đã nắm được trình độ, năng lực của người học, đã kịp thời có những biện pháp điều chỉnh cả về nhận thức, thái độ, hành vi của người học trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, quản lý kết quả xây dựng luận văn của học viên còn nặng về quản lý sản phẩm bên ngoài là bản thảo luận văn. Một số cán bộ quản lý chưa quan tâm đúng mức đến kết quả phát triển bên trong của người học về phẩm chất, năng lực nghiên cứu theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Việc đánh giá kết quả luận văn được đo bằng điểm số và xếp loại chưa gắn với đánh giá sự phát triển về phẩm chất, năng lực của học viên. Luận văn: Thực trạng quản lý xây dựng luận văn của học viên.

Qua khảo sát 30 cán bộ quản lý, giáo viên và 120 học viên cao học về thực trạng quản lý kết quả xây dựng luận văn của học viên, chúng tôi đã thu được số liệu như sau:

Bảng 5: Kết quả điều tra thực trạng quản lý kết quả xây dựng luận của học viên cao học

Số liệu thống kê trong bảng 5 cho thấy, hầu hết giảng viên, cán bộ quản lý và học viên đều đánh giá tốt, khá về kết quả các hoạt động của học viên trong quá trình xây dựng luận văn. Có những hoạt động của học viên được đánh giá định lượng thành điểm số, có những hoạt động không đánh giá thành điểm số nhưng có theo dõi, nhận xét, đánh giá định tính.

Về thực trạng quản lý kết quả phát triển năng lực và phẩm chất nghiên cứu khoa học của học viên còn nhiều ý kiến đánh giá ở mức độ trung bình và yếu. Điều đó chứng tỏ quản lý về mặt này còn nhiều vấn đề chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Một số không ít cán bộ quản lý chưa quan tâm đúng mức đến kết quả phát triển phẩm chất, năng lực nghiên cứu khoa học của học viên. Tình trạng đó dẫn đến một số học viên khi bảo vệ luận văn xong nhưng vẫn chưa hình thành được phương pháp nghiên cứu khoa học độc lập.

Về thực trạng quản lý sản phẩm luận văn tốt nghiệp của học viên được đánh giá ở mức độ tốt là chủ yếu với tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý là 86,6% và học viên là 95%. Số liệu đó chứng tỏ rằng, đa số giáo viên, cán bộ quản lý đều coi trọng việc quản lý sản phẩm nghiên cứu cuối cùng của học viên. Hầu hết giáo viên, cán bộ quản lý đều coi trọng chất lượng luận văn, coi trọng hình thức, quy cách trình bày luận văn. Chưa gắn kết việc đánh giá chất lượng luận văn với đánh giá kết quả phát triển phẩm chất, năng lực của người học.

2.3. Nguyên nhân của thực trạng quản lý hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học ở Học viện Chính trị

2.3.1. Nguyên nhân của những ưu điểm

Thứ nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, của các cơ quan chức năng

Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ chính trị của Học viện là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học, nên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện đã thường xuyên quan tâm đến yêu cầu nâng cao chất lượng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học bằng những chủ trương, biện pháp rất cụ thể như lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc khâu tuyển chọn đầu vào, tổ chức chặt chẽ các khâu, các bước trong quá trình xây dựng và đánh giá luận văn tốt nghiệp của học viên cao học; tạo điều kiện để học viên học tập, nghiên cứu ngày càng tốt hơn…; việc duy trì, kiểm tra, đôn đốc hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học luôn được duy trì nghiêm túc ở các khoá học. Luận văn: Thực trạng quản lý xây dựng luận văn của học viên.

Thứ hai, trình độ tổ chức, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và các khoa chuyên ngành, người hướng dẫn khoa học

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên xác định tốt chức trách nhiệm vụ được giao, tâm huyết với nghề nghiệp, có tinh thần khắc phục khó khăn, nhiệt tình say sưa, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu và giảng dạy; hằng năm đa số hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Luôn rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, có lối sống trong sạch, lành mạnh, tuyệt đại đa số xứng đáng là tấm gương sáng về sự gương mẫu, mô phạm trong sinh hoạt. Trong hoạt động giảng dạy, bên cạnh thực hiện tốt chức năng là người thầy trên bục giảng truyền đạt kiến thức theo chương trình, kế hoạch đặt ra, đội ngũ giảng viên đã chú trọng đến công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên tạo ra những ấn tượng tốt đẹp đối với học viên. Thông qua hoạt động dạy học, học viên không chỉ tiếp thu, lĩnh hội những kiến thức theo nội dung, chương trình đào mà còn được giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng về kỹ năng, kỹ xảo, phương pháp, tác phong trong nghiên cứu khoa học không chỉ đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu giáo dục – đào tạo của Học viện mà còn đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi của nghề nghiệp trên cương vị công tác sau khi ra trường.

Thứ ba, nội dung chương trình đào tạo sau đại học từng bước được đổi mới phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo

Trên cơ sở xác định rõ đối tượng, mục tiêu, yêu cầu đào tạo, Học viện đã đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng thiết thực, chuyên sâu trong quá trình bổ túc kiến thức, nhất là kiến thức chuyên ngành, tạo nên nền móng vững chắc cho học viên cao học tìm tòi, khám phá những vấn đề mới. Nếu những năm đầu nội dung chương trình đào tạo sau đại học ở Học viện chưa có sự khác biệt nhiều so với đào tạo đại học thì nay đã có sự khác biệt căn bản về chiều rộng lẫn chiều sâu. Từng chuyên ngành, từng giảng viên đã thường xuyên quan tâm đến đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tạo điều kiện cho học viên luận giải các vấn đề nghiên cứu có sức thuyết phục hơn, do đó quá trình xây dựng luận văn tốt nghiệp trở lên chắc chắn hơn.

Thứ tư, tinh thần, thái độ, ý thức học tập của học viên cao học

Luận văn tốt nghiệp là một hình thức dạy học tích cực, giúp học viên hệ thống hoá tri thức đã học, sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để giải quyết những nhiệm vụ, mâu thuẫn trong lý luận hoặc thực tiễn, kết quả nghiên cứu góp phần tạo ra chất lượng mới cho giáo dục và đào tạo.

Quá trình xây dựng luận văn tốt nghiệp đồng thời cũng là quá trình người học tự đào tạo mình trên mọi phương diện, không chỉ về kiến thức, trình độ nhận thức lý luận, phương pháp tư duy khoa học, mà quan trọng hơn thông qua đó để rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố thế giới quan khoa học Mác – Lênin và có phương pháp tiếp cận khoa học khi nghiên cứu và giải quyết những vấn đề cụ thể. Luận văn: Thực trạng quản lý xây dựng luận văn của học viên.

Qua tiếp xúc với các nhà khoa học ngoài Học viện và Quân đội đã từng tham gia đào tạo sau đại học tại Học viện, có thể nhận thấy phần lớn các ý kiến nhận xét đều có cảm nhận giống nhau. Chẳng hạn, về mặt kiến thức do đặc thù nguồn đào tạo trong quân đội, song tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, đức tính kiên trì và khiêm tốn học hỏi, tính kỷ luật là những phẩm chất quý giá mà học viên cao học của Học viện có được là đáng trân trọng. Chất lượng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học cũng được nhiều nhà khoa học có uy tín đánh giá cao. Có thầy đã nhận xét, thông qua hướng dẫn và chấm luận văn tốt nghiệp ở Học viện Chính trị mà bản thân thầy được bổ sung thêm nhận thức mới, làm thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá trước đây của mình về quân đội và những vấn đề xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

2.3.2. Nguyên nhân hạn chế, bất cập

Thực trạng những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, có nguyên nhân trực tiếp, có nguyên nhân gián tiếp. Trong đó chủ yếu xuất phát từ những nguyên nhân sau:

Một là, sự phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực bậc cao cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước hiện nay đặt ra những yêu cầu mới về quản lý, quản lý chất lượng hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học.

Nghị quyết số 29/NQ-TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo đã đặt ra những yêu cầu mới cho công tác quản lý nói chung và quản lý đào tạo sau đại học nói riêng. Theo đó, đòi hỏi các hoạt động quản lý phải đổi mới căn bản, toàn diện từ tư duy quản lý đến cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý. Những yêu cầu này phải có một lộ trình lâu dài, không thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Điều đó đã tác động không nhỏ đến các hoạt động quản lý hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học ở Học viện Chính trị hiện nay.

Hai là, cơ chế quản lý đào tạo sau đại học còn bất cập

Cơ chế quản lý đào tạo sau đại học ở Học viện Chính trị cũng giống như cơ chế quản lý giáo dục – đào tạo chung trong toàn quốc, còn thiếu sự đồng bộ, thiếu hệ thống, chậm đổi mới. Mặc dù Học viện Chính trị đã nhận thức được tầm quan trọng của cơ chế quản lý, đã thường xuyên đặt vấn đề đổi mới cơ chế quản lý đào tạo sau đại học, nhưng trong thực tiễn vấn đề đổi mới cơ chế quản lý đào tạo còn nhiều khuynh hướng, quan điểm khác nhau. Việc đổi mới tư duy quản lý giáo dục của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý diễn ra chậm, chưa đáp ứng kịp với yêu cầu vận động, phát triển của thực tiễn. Chưa có những bước đột phá trong đổi mới tư duy về quản lý giáo dục – đào tạo sau đại học. Luận văn: Thực trạng quản lý xây dựng luận văn của học viên.

Trong thực tiễn, các hoạt động quản lý đào tạo sau đại học còn mang tính quản lý bao cấp, hành chính, quyền uy, những biện pháp quản lý mang tính dân chủ chưa được khai thác, sử dụng triệt để. Đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng một số không ít giáo viên, cán bộ quản lý chỉ làm việc theo trách nhiệm pháp lý, mà chưa phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm lương tâm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo chức trách của mình.

Mặt khác, cơ chế quản lý hiện nay chưa khai thác triệt để các nguồn nhân lực, vật lực và tài lực của Học viện tham gia vào quá trình đào tạo sau đại học. Dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu trong khai thác, sử dụng các nguồn lực trong đào tạo sau đại học. Đôi khi các thủ tục hành chính còn rườm rà, mất nhiều thời gian, công sức của cả người dạy, người học và người quản lý.

Một số văn bản quản lý còn thiếu tính đồng bộ, thiếu tính khoa học. Chẳng hạn, văn bản quy định về cấu trúc của luận văn cao học và luận án tiến sĩ ở Học viện Chính trị khác với cấu trúc luận văn, luận án ở các cơ sở đào tạo sau đại học khác trong toàn quốc. Điều đó không những gây khó khăn cho học viên trong quá trình viết luận văn, luận án mà còn tạo ra sự thiếu thống nhất trong nhận xét, đánh giá chất lượng luận văn, luận án của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Ba là, đội ngũ giảng viên sau đại học hiện nay của Học viện còn thiếu các chuyên gia đầu ngành, công tác quản lý đào tạo còn bất cập

Đội ngũ giảng viên không chỉ là người dạy, trang bị tri thức mà còn là những thành viên trong các Hội đồng thông qua đề cương, thẩm định luận văn, chấm luận văn tốt nghiệp. Trình độ, kinh nghiệm của lực lượng này luôn là tác nhân cực kỳ quan trọng trong hoạt động xây dựng và bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên cao học. Trình độ đó phản ánh năng lực phát hiện vấn đề trong luận văn, luận án ở cả những nội dung đạt được và những hạn chế, thiếu sót. Những ý kiến đóng góp, phản biện có tác dụng rất lớn đến định hướng cho học viên về nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu mọi mặt của luận văn. Trong điều kiện chất lượng đội ngũ giảng viên không đồng đều, thiếu các chuyên gia đầu ngành, theo đó chất lượng các Hội đồng thẩm định sẽ không cao và sẽ kéo theo sự hạn chế về quản lý chất lượng hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học.

Đội ngũ quản lý và hoạt động quản lý đào tạo sau đại học nói chung, đào tạo trình độ thạc sĩ nói riêng ở các cấp còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa tương xứng với quy mô và yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo hiện nay. Trong quá trình quản lý, chưa đề xuất được nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, tầm nhìn còn bị bó hẹp trong phạm vi Học viện, chưa mạnh dạn đổi mới quy trình quản lý để đạt hiệu quả cao nhất. Công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện quá trình đào tạo, đặc biệt là giai đoạn xây dựng và bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên cao học còn bộc lộ nhiều hạn chế.

Nghiên cứu các nguyên nhân dẫn đến quá trình quản lý hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học ở Học viện Chính trị hiện nay là cơ sở để xác định yêu cầu, biện pháp quản lý hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học trong thời gian tới. Luận văn: Thực trạng quản lý xây dựng luận văn của học viên.

Đánh giá một cách tổng thể về thực trạng quản lý hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học ở Học viện Chính trị trong những năm qua về cơ bản được thực hiện tốt, đã góp phần nâng cao chất lượng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng – an ninh và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Các luận văn đều có định hướng chính trị rõ ràng, luôn giữ vững lập trường quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng. Hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp ở Học viện thể hiện tính công phu, nghiêm túc trong chấp hành quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đã được xác định, có chất lượng tốt.

Tuy nhiên, xét trên nhiều mặt, tiến độ, chất lượng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học ở Học viện Chính trị so với yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà nước và Quân đội vẫn còn nhiều bất cập.

Để khắc phục hạn chế trên, cần phải chủ động tìm biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học ở Học viện Chính trị thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng luận văn tốt nghiệp của học viên cao học nói riêng, nâng cao vị thế Học viện Chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân nói chung. Luận văn: Thực trạng quản lý xây dựng luận văn của học viên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Biện pháp quản lý xây dựng luận văn của học viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464