Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Yêu Cầu Và Biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Những yêu cầu xây dựng biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II

Để đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II cần quán triệt các yêu cầu sau:

Một là, các biện pháp đề xuất phải trên cơ sở quán triệt quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục đào tạo của Đảng và các chính sách của Nhà nước về giáo dục đào tạo

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách và biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu. Đảng và Nhà nước đã giành nhiều nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo. Những quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước được thể hiện trong bộ Luật giáo dục, trong Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010; trong Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về Giáo dục và đào tạo và trong nghị quyết của các kỳ đại hội Đảng. Trong đó, một vấn đề được coi là khâu đột phá trong đổi mới phát triển giáo dục đào tạo là phát huy tính tích cực của học viên, coi học viên là trung tâm, là một trong những nhân tố quyết định chất lượng giáo dục đào tạo. Chính vì vậy, khi đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, phải coi trọng vai trò của học viên, nâng cao tính tích cực tự giác của họ, khơi dậy tiềm năng và năng lực nội sinh của từng học viên .

Hai là, các biện pháp được đề xuất phải đảm bảo tính kế thừa và khắc phục những hạn chế trong quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II

Đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II không phải là sự phủ định sạch trơn các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên đang được áp dụng tại Nhà trường. Khi đề xuất các biện pháp phải căn cứ vào kết quả đánh giá các biện pháp đang áp dụng, rút ra được những mặt ưu điểm, tích cực để kế thừa và phát huy, đồng thời khắc phục những yếu kém, bất cập. Phải đảm bảo các biện pháp đề xuất có căn cứ lý luận và thực tiễn xác đáng, kế thừa được những thành tựu, ưu điểm, khắc phục những yếu kém, bất cập để tạo ra sự chuyển biến trong quá trình quản lý chất lượng học tập ở tất cả các bộ phận, các khâu, các bước giáo dục đào tạo của Nhà trường và của học viên. Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

Ba là, các biện pháp đề xuất phải bám sát tình hình thực tiễn giáo dục đào tạo ở Nhà trường, góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ dạy học ở Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II

Các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II phải được đề xuất trên cơ sở thực tiễn của Nhà trường. Đó là thực trạng giáo dục đào tạo; thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên, học viên; thực trạng cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy học của Nhà trường và thực trạng kết quả học tập của học viên. Các biện pháp quản lý chất lượng học tập xét đến cùng là góp phần thực hiện tốt mục tiêu dạy học ở Nhà trường. Chính vì vậy, các biện pháp đề xuất phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ dạy học của Nhà trường, phải đảm bảo thực hiện tốt việc trang bị kiến thức, kỹ năng kỹ xảo cho học viên.

Bốn là, các biện pháp đề xuất phải đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ

Chất lượng học tập của học viên bị chi phối và quyết định bởi nhiều nhân tố, do vậy việc đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên phải đảm bảo tính toàn diện, có tính hệ thống và đồng bộ. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là chất lượng học tập của học viên đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều cách thức, biện pháp khác nhau. Tuy nhiên, mỗi biện pháp lại có ưu điểm và hạn chế nhất định. Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp sẽ phát huy được lợi thế của mỗi biện pháp, hạn chế những bất cập của mỗi biện pháp, làm cho các biện pháp được áp dụng mang tính đồng bộ, tạo thành sức mạnh tổng hợp, tác động lên từng học viên, làm chuyển biến tình hình học tập của họ. Việc thực hiện các biện pháp đòi hỏi cần có sự tham gia của mọi lực lượng trong Nhà trường. Trong đó, giáo viên, cán bộ quản lý với tư cách là nhà giáo dục có vai trò định hướng, giúp cho học viên nâng cao chất lượng học tập trong cả quá trình học tập của họ. Học viên với tư cách là chủ thể của hoạt động học tập, chủ động tích cực trong thực hiện đồng bộ các biện pháp để tự quản lý góp phần nâng cao chất lượng học tập của mình. Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

Năm là, các biện pháp đề xuất phải bảo đảm tính khoa học, tính khả thi và hiệu quả hoạt động học tập của học viên

Các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên vừa có sự định hướng của lý luận quản lý chất lượng học tập, tức là cơ sở khoa học sư phạm, vừa phù hợp với những kinh nghiệm của quá trình dạy học. Đồng thời, đó cũng là một biểu hiện cụ thể của việc đưa lý luận quản lý chất lượng học tập vào thực tiễn học tập của học viên trong môi trường sư phạm. Mặt khác, các biện pháp quản lý chất lượng học tập còn được xây dựng trên cơ sở thực tiễn, học viên luôn mong muốn học tốt để đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đào tạo, vừa là chí hướng cá nhân. Vì vậy, quản lý chất lượng học tập của học viên là đáp ứng cả nhu cầu và yêu cầu phát triển của học viên; tổ chức cho họ học tập để chiếm lĩnh mục tiêu đào tạo, hoàn thành nhiệm vụ dạy học của nhà trường.

Việc đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên đòi hỏi đảm bảo sự phù hợp với những đặc điểm riêng về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, chương trình, phương pháp, tổ chức, quy chế đào tạo ở Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II. Tính khả thi của các biện pháp còn thể hiện ở khả năng thực hiện của các bộ phận tham gia tiến hành.

Tính hiệu quả của các biện pháp quản lý đòi hỏi sau một thời gian tổ chức quản lý chất lượng học tập của học viên phải mang lại sự chuyển biến tích cực về kết quả học tập của học viên. Nếu không đạt được điều đó, cần tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá lại, xác định những nguyên nhân không thành công để có phương hướng khắc phục.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II

3.2.1. Tổ chức giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên và học viên về quản lý chất lượng học tập

Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu trong hoạt động quản lý nói chung và quản lý chất lượng học tập của học viên nói riêng, giữ vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác quản lý chất lượng học tập của học viên, làm cơ sở cho thực hiện các biện pháp khác. Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

Trên cơ sở giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho học viên để xây dựng cho họ động cơ, thái độ trong học tập và trong nâng cao chất lượng học tập.

Giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên và học viên về quản lý chất lượng học tập của học viên cần phải thực hiện tốt những vấn đề sau:

Một là, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhất là cho học viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng học tập.

Ban giám hiệu, cấp ủy đảng các cấp, lãnh đạo các phòng, khoa, ban và học viên phải có nhân thức đúng về vấn đề học tập tại trường và vấn đề nâng cao chất lượng học tập. Học viên phải nhận thức được một cách đúng đắn mục đích, ý nghĩa của việc học. Họ phải hiểu được tầm quan trọng của kiến thức và những kỹ năng nghề nghiệp Nhà trường trang bị đối với hoạt động thực tiễn của họ sau này. Trên cơ sở giáo dục nâng cao nhận thức cho học viên về vấn đề học tập và nâng cao chất lượng học tập để xây dựng cho họ động cơ học tập, thái độ và trách nhiệm đúng đắn đối với việc học. Trong quá trình học tập nếu học viên không có động cơ học tập đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao, nếu động cơ học của họ là lấy bằng cấp để tiến thân hoặc học theo phong trào, nghĩa vụ thì kết quả chất lượng học tập không thể cao. Họ sẽ học một cách đối phó, tìm mọi biện pháp để có điểm số cao ở những lần đánh giá nhưng không có chuyển biến về chất trong mỗi con người. Do vậy, xây dựng động cơ, thái độ học tập một cách đúng đắn và có trách nhiệm cao trong học tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp họ khắc phục khó khăn, chủ động, tích cực vươn lên, nỗ lực nắm bắt tri thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cương vị công tác được giao.

Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban giám hiệu, cấp ủy các cấp, cán bộ giáo viên đối với hoạt động học tập và nâng cao chất lượng học tập của học viên. Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

Ban giám hiệu Nhà trường, cấp ủy đảng các cấp và các cơ quan chức năng thông qua nghị quyết, chỉ thị, các văn bản quy định và các hoạt động giáo dục đào tạo để tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục đào tạo của Nhà trường. Để đảm bảo chất lượng học tập của học viên, trước hết phải đảm bảo chất lượng của các hoạt động giáo dục đào tạo, nhất là hoạt động dạy của giáo viên. Giáo viên của Nhà trường phải được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, có kiến thức, có phương pháp giảng dạy tiên tiến đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất, năng lực của nhà giáo. Giáo viên của Nhà trường phải là tấm gương mẫu mực về tư cách đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp và kiến thức kỹ năng chuyên môn. Họ phải là tấm gương cho học viên noi theo. Chất lượng giảng dạy của người dạy là một trong những yếu tố quyết định chất lượng học của học viên, chính vì vậy, người giáo viên phải không ngừng nỗ lực vươn lên , yêu nghề, tận tụy với nghề, hết lòng về học viên. Đi đôi với việc nâng cao chất lượng dạy, Nhà trường cần phải chỉ đạo trong việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật dạy học, thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng học viên để rút kinh nghiệm đổi mới toàn diện và sâu sắc toàn bộ quá trình giáo dục và đào tạo, không ngừng nâng cao chất lượng học tập của học viên.

Ba là, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng học tập của học viên.

Hiệu quả tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng học tập của học viên là hiệu quả tổng hợp của các hoạt động quản lý từ việc tổ chức, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học viên; hiệu quả của việc ban hành và thực thi các quyết định quản lý; hiệu quả của xây dựng và thực thi kế hoạch học tập đến hiệu quả của việc kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học viên… Do vậy, để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng học tập của học viên phải làm tốt các khâu, các bước của các hoạt động quản lý, của các lực lượng.

Để thực hiện tốt biện pháp này, cần tập trung vào những vấn đề sau:

Ban Giám hiệu Nhà trường lãnh đạo các phòng, khoa, ban cần phải có sự đổi mới toàn diện về các biện pháp lãnh đạo, về cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý chất lượng học tập của học viên. Các cơ quan chức năng giúp Ban Giám hiệu Nhà trường, xây dựng được quy chế quản lý chất lượng học tập của học viên, đặc biệt phải xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá chất lượng học tập của học viên. Bộ tiêu chí này một mặt quán triệt được bộ tiêu chí đánh giá mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, một mặt phải phù hợp với thực tiễn giáo dục đào tạo của Nhà trường. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng học tập của học viên chính là những chuẩn mực để học viên phấn đấu, đo vậy, bộ tiêu chí đánh giá chất lượng học tập của học viên của Nhà trường phải phản ánh được những đặc trưng nghề nghiệp, phải có tính hiện đại và tính khả thi cao.

Các cơ quan chức năng phải tham mưu đề xuất với Ban Giám hiệu Nhà trường những biện pháp quản lý chất lượng của học viên, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, giáo viên và học viên thực hiện tốt các văn bản pháp quy về quản lý chất lượng học tập của học viên. Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

Như vậy, để tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên và học viên về quản lý chất lượng học tập cần có sự tham gia của tất cả các chủ thể quản lý và bản thân học viên với các hình thức cập nhật khác nhau. Đặc biệt, đối với học viên phải xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm cá nhân, có nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về nghĩa vụ học tập, về chất lượng và quản lý chất lượng học tập, có thái độ, động cơ học tập đúng đắn, không ngừng nỗ lực vươn lên.

3.2.2. Xây dựng và thực hiện tốt quy trình quản lý chất lượng học tập của học viên

Xây dựng và thực hiện tốt quy trình quản lý chất lượng học tập của học viên là biện pháp cơ bản giữ vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo cho hoạt động quản lý chất lượng học tập của học viên được thực hiện một cách khoa học, thống nhất.

Thực chất của biện pháp này là việc xây dựng một quy trình gồm các khâu, các bước cụ thể cho quá trình quản lý chất lượng học tập của học viên.

Quy trình quản lý chất lượng học tập của học viên được xây dựng gồm 4 bước. Trong mỗi bước của quy trình đòi hỏi chủ thể quản lý phải thực hiện những nội dung khác nhau.

Có thể khái quát quy trình quản lý chất lượng học tập của học viên gồm 4 bước sau:

Bước 1: xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng học tập của học viên.

Kế hoạch là văn bản pháp lý, là cơ sở đầu tiên để triển khai toàn bộ hoạt động quản lý chất lượng học tập của học viên. Kế hoạch phải được xây dựng một cách cụ thể, chi tiết, bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và khả thi. Để đạt được điều đó, khi xây dựng kế hoạch phải quán triệt chủ trương, mục tiêu tình hình giáo dục đào tạo của Nhà trường. Phải phân tích một cách khách quan, chính xác tình hình thực tiễn hoạt động giáo dục đào tạo của Nhà trường, thấy rõ thuận lợi, khó khăn làm căn cứ xây dựng kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng học tập của học viên phải căn cứ  vào các nguồn lực của Nhà trường và nội lực của học viên. Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

Kế hoạch quản lý chất lượng học tập của học viên bao gồm những nội dung sau:

Một là, xác định mục tiêu quản lý

Mục tiêu quản lý phản ánh đích mà hoạt động quản lý phải hướng tới để cho chủ thể và đối tượng quản lý thấy được những chỉ tiêu cụ thể, những yêu cầu cụ thể về chất lượng học tập của học viên cần phải đạt tới trong những khoảng thời gian nhất định.

Hai là, xác định nội dung, phương pháp, hình thức quản lý

Nội dung quản lý được xác định từ mục tiêu quản lý, là toàn bộ những hành động cụ thể liên quan đến chất lượng học tập của học viên. Nội dung quản lý bao gồm những nội dung quản lý thường xuyên và nội dung quản lý trọng tâm trong từng giai đoạn để khắc phục những hạn chế, bất cập.

Phương pháp, hình thức quản lý được xác định trên cơ sở nội dung quản lý. Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng học tập của học viên phải lựa chọn được những phương pháp, hình thức quản lý phù hợp để tổ chức, điều khiển duy trì hoạt động học của học viên nhằm nâng cao chất lượng học tập của họ. Nên sử dụng tổng hợp các phương pháp, hình thức quản lý, cần chú trọng các phương pháp giáo dục – tâm lý; kích thích, động viên và cả quản lý hành chính…Cần phải linh hoạt, sáng tạo quản lý hành chính với quản lý chuyên môn, trong giờ học và ngoài giờ học, trong nhà trường và ngoài nhà trường, giữa nhà trường với các cơ quan đơn vị.

Ba là, xác định thời gian, lực lượng tiến hành và lực lượng bảo đảm

Khi xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng học tập của học viên, trong từng nội dung quản lý cần xác định rõ thời gian, chủ thể tiến hành và điều kiện đảm bảo. Do vậy, mỗi một nội dung của kế hoạch cần phải xuất phát và tính toán trên cơ sở thực tiễn giáo dục đào tạo và nguồn lực của Nhà trường.

Bước 2: tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

Đây là bước có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện quy trình. Trên cơ sở kế hoạch đã xác định, tiến hành các nội dung: phân công giao nhiệm vụ cho các lực lượng (chủ thể tiến hành); bồi dưỡng kiến thức về trình tự công việc tổ chức quản lý chất lượng học tập của học viên cho các chủ thể quản lý.

Để đảm bảo sự thống nhất và đồng thuận của các lực lượng quản lý, các cơ quan chức năng của Nhà trường cần tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản mang tính pháp quy về quản lý. Đồng thời tổ chức tập huấn cho các chủ thể quản lý để thống nhất nhận thức và thực hiện tốt các văn bản quy định của Nhà trường.

Bước 3: thực hành quản lý chất lượng học tập của học viên. Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

Thực hành quản lý chất lượng học tập của học viên là khâu có ý nghĩa quyết định chất lượng hiệu quả của toàn bộ quy trình quản lý chất lượng học tập của học viên. Trong quá trình tổ chức, thực hiện quản lý chất lượng học tập của học viên đòi hỏi sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Nhà trường, sự chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan chức năng và sự phối hợp chặt chẽ của các chủ thể quản lý. Trong quá trình quản lý chất lượng học tập của học viên đòi hỏi các chủ thể quản lý phải có sự thống nhất cao về mục đích, nội dung và hình thức tác động quản lý. Đồng thời quá trình quản lý cũng đòi hỏi học viên với tư cách vừa là đối tượng, vừa là chủ thể quản lý chất lượng học tập của chính mình, phải tham gia một cách tích cực, chủ động và sáng tạo.

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả quản lý chất lượng của học viên.

Đây là bước giúp các chủ thể quản lý thu thập, phân tích các thông tin phản hồi trong quá trình quản lý chất lượng học tập của học viên. Trên cơ sở đó, đánh giá toàn bộ các bước của quy trình quản lý chất lượng từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch, thực hành quản lý chất lượng học tập của học viên. Trong kiểm tra, đánh giá, nhà quản lý cần đối chiếu từng nội dung với các chỉ số đạt được so sánh đối chiếu nó với mục tiêu đề ra. Phân tích nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế, bất cập để từ đó rút ra hướng xử lý và những kinh nghiệm nâng cao chất lượng học tập của học viên.

Dựa vào kết quả kiểm tra, đánh giá, theo định kỳ (3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm) tổ chức hội nghị sơ, tổng kết rút kinh nghiệm về học tập và quản lý chất lượng học tập của học viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích tốt trong quản lý chất lượng học tập và chấn chỉnh những cá nhân, những biểu hiện hạn chế, bất cập trong quá trình quản lý chất lượng học tập của học viên.

Sự phân chia ra làm 4 bước trong quy trình quản lý chất lượng học tập của học viên chỉ có tính chất tương đối. Mỗi bước có vị trí vai trò khác nhau, có mối quan hệ biện chứng với nhau và đôi khi phải thực hiện một cách đồng thời. Trong quá trình thực hiện quy trình quản lý chất lượng học tập của học viên phải thực hiện tốt tất cả các bước không tuyệt đối hóa hoặc coi nhẹ một bước nào. Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

3.2.3. Bồi dưỡng năng lực cho các chủ thể quản lý, phát huy tính chủ động, tích cực tự quản lý chất lượng học tập của học viên

Chủ thể quản lý là lực lượng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các quyết định quản lý, trực tiếp tiến hành điều khiển các hoạt động học tập và quản lý chất lượng học tập của học viên. Chủ thể quản lý là nhân tố trực tiếp quyết định đến chất lượng quản lý. Chính vì vậy, bồi dưỡng năng lực cho các chủ thể quản lý để các chủ thể quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong quá trình quản lý là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Bồi dưỡng năng lực quản lý cho các chủ thể quản lý là một quá trình bổ sung kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm trong quản lý chất lượng học tập của học viên. Bồi dưỡng năng lực cho các chủ thể quản lý bao gồm những vấn đề sau:

 • Bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giáo dục đào tạo, về quản lý chất lượng đào tạo, về đổi mới quá trình giáo dục đào tạo.
 • Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các quy chế, quy định trong giáo dục đào tạo, những văn bản pháp quy của Nhà trường về giáo dục đào tạo và quản lý giáo dục đào tạo trong Nhà trường.
 • Bồi dưỡng năng lực quản lý trong các hoạt động giáo dục đào tạo, trong quản lý chất lượng học tập của học viên.
 • Bồi dưỡng những kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, giáo dục đào tạo, trong quản lý học viên; trong quản lý chất lượng học tập của học viên.
 • Bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao trong quá trình quản lý chất lượng học tập của học viên.
 • Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kỹ năng kiểm tra, đánh giá và kỹ năng thu nhận, xử lý các thông tin phản hồi trong quá trình quản lý chất lượng học tập của học viên.

Trên cơ sở xác định các nội dung bồi dưỡng cho chủ thể quản lý và căn cứ vào nhiệm vụ, công việc chuyên môn của chủ thể quản lý, cần lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng một cách thích hợp. Phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng năng lực cho các chủ thể quản lý rất đa dạng và phong phú, chủ yếu lựa chọn các phương pháp và hình thức bồi dưỡng sau đây: Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

Bồi dưỡng thường xuyên: Đây là hình thức được áp dụng rộng rãi và phổ biến vì nó phù hợp với công việc và điều kiện ở Nhà trường. Thông qua các đợt tập huấn các chuyên đề, các hội thảo, các xinema khoa học để cập nhật những kiến thức, những kỹ năng quản lý tiên tiến hiện đại cho các chủ thể quản lý.

Bồi dưỡng định kỳ: Hình thức bồi dưỡng này thường được xác định trong kế hoạch từ khi xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng học của học viên. Trong những khoảng thời gian nhất định như hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng giúp cho chủ thể quản lý cập nhật những tri thức thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý.

Bồi dưỡng cập nhật, đột xuất: Năng lực của chủ thể quản lý trong những thời điểm nhất định có thể chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý chất lượng học tập của học viên, chính vì vậy, trên cơ sở đánh giá năng lực của chủ thể để cập nhật thông tin, bồi dưỡng những nội dung mới của khoa học quản lý đảm bảo cho các chủ thể quản lý đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của giáo dục đào tạo.

Bồi dưỡng nâng cao: Đây là hình thức bồi dưỡng áp dụng cho các đối tượng nòng cốt của chủ thể quản lý. Hình thức bồi dưỡng này nhằm giúp cho cán bộ chủ chốt của chủ thể quản lý có những am hiểu đầy đủ về những tri thức quản lý, cách thức quản lý và những kỹ năng quản lý. Đảm bảo cho họ có đủ những phẩm chất và năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện quản lý chất lượng học tập của học viên.

Cùng với việc bồi dưỡng cho chủ thể quản lý cần phải phát huy tốt vai trò của học viên trong tự quản lý chất lượng học tập của mình. Tự quản lý chất lượng học tập là quá trình học viên đánh giá bản thân, so sánh sự trưởng thành của bản thân về phẩm chất, kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Thông qua việc tự quản lý chất lượng học tập của bản thân để tự uốn nắn, điều chỉnh các hoạt động học tập, nâng cao ý thức tự giác, tích cực, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

Mỗi học viên cần phải chủ động tích cực trong việc tự quản lý hoạt động học tập của mình, phấn đấu nâng cao chất lượng học tập, coi đó là một trong những tiêu chí để đánh giá phẩm chất, nhân cách và sự trưởng thành của mỗi người. Thông qua tự quản lý chất lượng học tập để mỗi học viên có ý thức trách nhiệm hơn trong trau dồi phẩm chất đạo đức, lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp. Tự quản lý chất lượng học tập bắt đầu từ khâu xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu tự phấn đấu; xây dựng động cơ, ý thức trách nhiệm trong học tập và rèn luyện nề nếp học tập.

3.2.4. Quản lý đầu tư và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật dạy học của Nhà trường Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

Để nâng cao chất lượng học tập của học viên, đòi hỏi phải đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện kỹ thuật dạy học. Trong quá trình học tập, học viên phải được tiếp cận với phương tiện kỹ thuật dạy học để đảm bảo đạt hiệu quả tối ưu. Học viên phải được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật dạy học đối với việc nâng cao chất lượng học tập. Một mặt, Nhà trường phải từng bước đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại, đáp ứng cho yêu cầu dạy học, mặt khác, sửa chữa, nâng cấp, bảo quản, giữ gìn và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật dạy học hiện có. Đồng thời phải bồi dưỡng cho giáo viên và học viên kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo quản lý và sử dụng tốt trang thiết bị phương tiện kỹ thuật dạy học hiện có và các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại.

Trong quá trình đầu tư, trang bị phương tiện kỹ thuật dạy học Nhà trường cần nắm vững cơ sở khoa học và pháp lý để chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc mua sắm, đầu tư đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực. Kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị được xây dựng trên cơ sở rà soát thống kê lại toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có để phân loại, lập kế hoạch mua sắm, bổ sung, thay thế, sửa chữa hoặc thanh lý.

Đi đôi với việc tổ chức chỉ đạo đầu tư trang thiết bị phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại, Nhà trường cần tổ chức chỉ đạo việc bảo quản, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học của Nhà trường. Các cơ quan chức năng của Nhà trường cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giúp lãnh đạo Nhà trường trong việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc khai thác sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy học của Nhà trường. Để việc sử dụng trang thiết bị cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật dạy học một cách có hiệu quả, Nhà trường cần phải bồi dưỡng cho giáo viên và học viên những kiến thức, kỹ năng sử dụng. Cần phải xây dựng và ban hành các văn bản có tính pháp lý quy định việc bảo quản, sử dụng một cách an toàn các thiết bị. Xây dựng quy trình vận hành và sử dụng. Quá trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo quản, sử dụng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật dạy học Nhà trường cần tổ chức tập huấn, cử cán bộ chuyên trách để hướng dẫn học viên sử dụng thành thạo và có hiệu quả phương tiện kỹ thuật dạy học. Phát huy tính tích cực của học viên để học viên co ý thức tư học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ sử dụng các trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật dạy học.

Cùng với việc mua sắm, đầu tư mới cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật dạy học, Nhà trường cần phát động phong trào nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các phương tiện kỹ thuật dạy học trong giáo viên và học viên. Đồng thời, thông qua các nhà tài trợ, các đơn vị liên kết đào tạo, các cơ quan nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kêu gọi nguồn lực xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật dạy học của Nhà trường.

Muốn chất lượng học tập của học viên hiệu quả, Nhà trường phải quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất, chú trọng đảm bảo tài liệu, phương tiện kỹ thuật nghiên cứu. Vì vậy cần thực hiện những vấn đề sau:

Thứ nhất, đảm bảo giáo khoa, giáo trình, các loại báo, tạp chí chuyên ngành.

Hiện nay nội dung chương trình đào tạo nhà trường có nhiều thay đổi đặc biệt là chương trình đào tạo giám đốc điều hành doanh nghiệp được thiết kế riêng biệt theo nhu cầu của đơn vị hoặc khóa đào tạo, do đó một số tài liệu, giáo trình không còn phù hợp. Do đó Nhà trường cần: Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

Ưu tiên tập trung bổ sung kịp thời các tài liệu, giáo khoa, giáo trình; tạo điều kiện về thời gian và đầu tư kinh phí để giáo viên tham gia biên soạn tài liệu giảng dạy để học viên có điều kiện tự nghiên cứu;

Đầu tư xây dựng thư viện điện tử, có đủ máy tính, phần mềm, thiết lập nề nếp sử dụng phòng đọc cho học viên, nâng cao hiệu quả tự nghiên cứu;

Tổ chức khai thác thông tin trên mạng internet.

Thứ hai,  hiện đại hóa phương tiện kỹ thuật dạy học.

Đây là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại sẽ giúp cho người giáo viên thực hiện các phương pháp dạy học mới, đồng thời giúp học viên phát huy được tối đa tính tích cực của họ. Việc nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cần đồng bộ, phải có trọng điểm, tránh lãng phí. Để thực hiện tốt vấn đề này Nhà trường cần:

Lập dự án đề nghị Bộ đầu tư, xây dựng mới các phòng học chuyên dùng đủ cho các môn học, chuyên ngành đào tạo với các phương tiện hiện đại như máy chiếu đa năng, phần mềm chất lượng cao, trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, các thiết bị tự động… theo hướng mô phỏng và tự động hoá;

Triển khai sửa chữa, nâng cấp đủ số lượng, đạt chất lượng theo hướng hiện đại.

Tu sửa, nâng cấp, xây dựng bổ sung hệ thống giảng đường đúng theo quy định: đủ số lượng phòng học, đủ bàn ghế, hệ thống chiếu sáng, cách âm giảm tác động tiêu cực từ ngoại cảnh…

Cần tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lý cách sử dụng và bảo quản trang thiết bị.

3.2.5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên chất lượng học tập của học viên

Kiểm tra, đánh giá là chức năng, khâu quan trọng không thể thiếu của quản lý giáo dục nói chung và quản lý chất lượng học tập của học viên nói riêng. Kiểm tra, đánh thường xuyên chất lượng học tập của học viên nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Do đó để quản lý chất lượng của học viên cần phải kiểm tra, đánh giá thường xuyên chất lượng học tập của học viên và phải được thực hiện một cách khoa học, nghiêm túc, đúng quy trình.

Thông qua việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên chất lượng học tập của học viên nhằm xác định các mặt mạnh, mặt yếu, nắm bắt thông tin phản hồi, những nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế để điều chỉnh các hoạt động giáo dục đào tạo của Nhà trường đặc biệt là hoạt động học của học viên nhằm nâng cao chất lượng học tập.

Kiểm tra, đánh giá thường xuyên chất lượng học tập của học viên nhằm xác nhận mức độ đáp ứng yêu cầu đào tạo của Nhà trường để có kế hoạch nhằm đổi mới hoạt động giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng học tập của học viên.

Thực chất, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học viên là hoạt động xuyên suốt trong toàn bộ quá trình quản lý chất lượng học tập của họ. Hoạt động kiểm tra, đánh giá bao gồm việc xác định các tiêu chí đánh giá, đo đạc và thực hiện điều chỉnh các sai lệch trong các quyết định quản lý để thực hiện tốt mục tiêu quản lý đã đề ra.

Đây là biện pháp quản lý được tiến hành thường xuyên, đan xen với các biện pháp khác trong quá trình quản lý chất lượng học tập của học viên, được tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp trong bộ máy quản lý ở Nhà trường. Ở mỗi cấp lãnh đạo, quản lý việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ  phải được phân định một cách rõ rang, khoa học để đảm bảo cho việc kiểm tra, đánh giá một cách khách quan, khoa học, công bằng. Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

Ban Giám hiệu Nhà trường là cấp lãnh đạo cao nhất chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và điều hành mọi hoạt động quản lý hoạt động học tập và chất lượng học tập của học viên. Để quản lý tốt chất lượng học tập của học viên Ban Giám hiệu Nhà trường phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các khoa trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học viên. Có chủ trương, lãnh đạo và kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ các cấp những kiến thức, kinh nghiệm về kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Ban Giám hiệu có kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất tổ chức hội nghị chuyên đề về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên nhằm sơ kết, rút kinh nghiệm về kiểm tra, đánh giá, kinh nghiệm về quản lý học tập và quản lý chất lượng học tập, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục đào tạo của Nhà trường.

Các cơ quan chức năng của Nhà trường có nhiệm vụ giúp Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên chất lượng học tập của học viên. Đồng thời trực tiếp theo dõi, hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên chất lượng học tập của học viên trong Nhà trường.

Các khoa giáo viên và giáo viên thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động học tập của học viên trong thời gian lên lớp, tự học, trong chấp hành các quy định, quy chế giáo dục đào tạo. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên thông qua các hoạt động dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá các môn học. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Nhà trường trong quản lý kết quả học tập của học viên, giúp cho học viên phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đổi mới phương pháp học tập để đạt kết quả cao trong suốt quá trình học tập.

Quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học viên cần làm tốt những vấn đề sau:

Cán bộ quản lý theo dõi quá trình học tập của học viên bằng phiếu điểm danh. Theo dõi quá trình học tập của học viên là việc làm thể hiện tính khoa học, nó giúp học viên tự giác tham dự học tập đúng tiến độ và đạt chất lượng. Cách thực hiện: cán bộ quản lý cần tổ chức tốt khâu điểm danh, gồm: phát phiếu, thu phiếu, tổng hợp; thông báo ngay cho học viên hoặc giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp nếu học viên nghỉ học vượt quá qui chế học tập; việc điểm danh được tiến hành theo định kỳ hàng buổi, ngày, tuần. Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

Giáo viên kiểm tra, đánh giá kết quả chất lượng học tập của học viên. Giáo viên đánh giá bằng việc học viên tham gia đóng góp ý kiến trong giờ học của sau đó ghi vào sổ đầu bài để thông báo cho cán bộ quản lý và phòng đào tạo.

Thường xuyên ra đề kiểm tra có liên quan đến nội dung tự nghiên cứu.

Việc làm này giúp học viên tích cực tự nghiên cứu, hoàn thành các nhiệm vụ tự nghiên cứu, có như vậy mới có thể thực hiện được các nhiệm vụ của tất cả các hình thức tổ chức dạy học từ bài giảng, xêmina, bài tập thực hành, cho đến hình thức kiểm tra, thi. Nội dung kiểm tra, thi phải bao gồm những nội dung đánh giá cả về tri thức, kỹ năng, phương pháp tự nghiên cứu với nhiều phương pháp ra đề khác nhau: vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm… Điều này không chỉ đánh giá khả năng ghi nhớ, tái hiện mà đòi hỏi học viên phải biết phân tích, vận dụng tổng hợp tri thức, kỹ năng để giải quyết xử lý tài liệu.

Đánh giá kết quả học tập của học viên phải gắn với nhận xét tinh thần thái độ, năng lực tự nghiên cứu của họ.

Để đảm bảo được các yêu cầu kiểm tra, đánh giá và nâng cao chất lượng học tập, việc đánh giá xếp loại kết quả học tập của học viên cần phải được kèm theo những nhận xét về tinh thần, thái độ, năng lực nghiên cứu của họ.

Mối quan hệ giữa các biện pháp

Các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên là một chỉnh thể thống nhất. Mỗi biện pháp có tính độc lập tương đối, có vai trò nhất định trong việc quản lý chất lượng học tập của học viên. Mỗi biện pháp có mục đích, yêu cầu riêng và phản ánh từng mặt, từng khía cạnh khác nhau của quản lý chất lượng học tập của học viên, tạo nên hiệu quả của hoạt động này.

Bên cạnh tính độc lập tương đối của mỗi biện pháp, các biện pháp có mối quan hệ biện chứng có tính đồng bộ tạo thành một hệ thống. Sức mạnh và hiệu quả của mỗi biện pháp được phát huy tối đa khi chúng gắn chặt với nhau trong một chỉnh thể toàn vẹn. Trong quá trình quản lý chất lượng học tập của học viên phải thực hiện một cách đồng bộ, mọi biểu hiện coi trọng, xem nhẹ biện pháp nào đó, vận dụng tách rời nhau hoặc tuyệt đối hóa từng mặt đều làm giảm hiệu quả của từng biện pháp và của cả hệ thống biện pháp. Mỗi một biện pháp chỉ phát huy hiệu quả khi chúng nằm trong hệ thống, được sử dụng một cách đồng thời với những biện pháp khác. Chính vì vậy, để quản lý chất lượng học tập của học viên một cách có hiệu quả, cần vận dụng một cách tổng hợp, đồng bộ các biện pháp trong một chỉnh thể thống nhất. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, có thể ưu tiên thực hiện biện pháp này hoặc biện pháp khác hoặc một nhóm các biện pháp nhưng về cơ bản lâu dài thì không nên chia cắt và thực hiện đơn lẻ các biện pháp, có như vậy mới mang lại hiệu quả cao. Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

3.3. Khảo nghiệm sự cần thiết, tính khả thi của các biện pháp

Để khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, tác giả tiến hành khảo sát, xin ý kiến chuyên gia bằng phiếu hỏi đối với 48 giảng viên, cán bộ quản lý các khoa, phòng và học viên của Trường. Kết quả khảo sát thu được như sau:

Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp

Nhận xét chung

Về tính cần thiết:

Hầu hết cán bộ, giáo viên, học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II đều khẳng định các biện pháp mà tác giả đề xuất trong luận văn là có tính cần thiết. Trên 80% số người được hỏi ý kiến đều đánh giá các biện pháp có tính cần thiết. Xếp thứ tự theo tính cần thiết của các biện pháp là: 2, 1, 4, 3, 5.

Qua trao đổi với đội ngũ cán bộ, giáo viên và học viên cho thấy sự đánh giá trên là hết sức khách quan vì đa số cho rằng biện pháp 2 Xây dựng và thực hiện tốt quy trình quản lý chất lượng học tập của học viên và biện pháp 1 Tổ chức giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên và học viên về quản lý chất lượng học tập (95,8 và 93,8%). Biện pháp 4 Quản lý đầu tư và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật dạy học của Nhà trường cũng được đánh giá cao (89,6%). Họ coi đây thật sự là những biện pháp hữu hiệu để quản lý chất lượng học tập của học viên.

Tuy nhiên, các biện pháp như biện pháp 3 Bồi dưỡng năng lực cho các chủ thể quản lý, phát huy tính chủ động, tích cực tự quản lý chất lượng học tập của học viên, và biện pháp 5 Tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo và kiểm tra, đánh giá thường xuyên chất lượng học tập của học viên lại chưa nhận được sự đánh giá cao về tính cần thiết.

Về tính khả thi: Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

Đánh giá về tính khả thi của các biện pháp, cũng như đánh giá về tính cấp thiết, đại đa số người được hỏi ý kiến đều đánh giá các biện pháp đề xuất đều có tính khả thi cao (80% trở lên). Tuy nhiên, ý kiến của một số cán bộ, giáo viên, học viên lại không đồng nhất đánh giá tính khả thi với tính cần thiết. Đánh giá tính khả thi của các biện pháp được xếp theo thứ tự là 4, 2, 5, 1, 3. Biện pháp 4 Quản lý đầu tư và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật dạy học của Nhà trường. Biện pháp 2 Xây dựng và thực hiện tốt quy trình quản lý chất lượng học tập của học viên được 93,8% và 91,7% đánh giá là có tính khả thi

Biện pháp 1 Tổ chức giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên và học viên về quản lý chất lượng học tập được đánh giá cần thiết cao thứ 2 thì lại bị đánh giá ít khả thi (đứng hàng thứ 4 trong 5 biện pháp, chỉ có 85,3% ý kiến đánh giá là có tính khả thi). Tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II được thể hiện trong sơ đồ sau:

 Biểu đồ 3.2: So sánh tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp

Như đã trình bày ở trên, tính cần thiết và tính khả thi không tỉ lệ thuận với nhau. Trong thực tiễn, các biện pháp có tính cần thiết cao nhưng lại không có tính khả thi cao (biện pháp 1) hoặc ngược lại, khả thi nhưng không thật sự cần thiết. Như vậy, phải tìm ra tương quan (thuận, nghịch) giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp để chứng tỏ các biện pháp tác giả nêu lên vừa cần thiết lại vừa khả thi. Để giải quyết vấn đề này tác giả đã sử dụng công thức Spearman [14, Tr,32) để xem xét tương quan (tương quan hạng) giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp:

Trong công thức trên:

 • R là hệ số tương quan
 • n là số biện pháp đề xuất
 • D là hệ số chênh lệch giữa thứ bậc của tính cần thiết và tính khả thi.

Nếu: Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

 • + R > 0 (R dương): tính cần thiết và tính khả thi có tương quan thuận, nghĩa là biện pháp vừa cần thiết vừa khả thi.
 • Trường hợp R dương và có giá trị càng lớn (nhưng không bao giờ bằng 1) thì tương quan giữa chúng càng chặt chẽ (nghĩa là các biện pháp không những cần thiết mà khả thi rất cao)
 • + R < 0 (R âm): Tính cần thiết và tính khả thi có tương quan nghịch nghĩa là các biện pháp có tính cần thiết nhưng không khả thi hoặc ngược lại.

Thay số vào công thức trên có:

 • R = 1 – 0,7
 • R = 0,3

Dựa vào kết quả trên (R = 0,3) có thể kết luận giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp có tính tương quan thuận và rất chặt chẽ, nghĩa là các biện pháp vừa cần thiết lại vừa khả thi cao.

Kết quả khảo nghiệm này có thể kết luận rằng các biện pháp đã đề xuất nếu được áp dụng vào thực tiễn sẽ góp phần thiết thực để nâng cao chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã luận giải, luận văn đề xuất 5 biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II. Đó là những biện pháp cơ bản trong hệ thống các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên. Để quản lý chất lượng học tập của học viên, chủ thể quản lý ngoài việc vận dụng 5 biện pháp cơ bản trên còn có thể vận dụng những biện pháp khác như xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý chất lượng học tập của học viên; xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy chế, quy định quản lý chất lượng học tập của học viên và quản lý việc xây dựng môi trường, tạo những điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý chất lượng học tập của học viên…

Các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên mà luận văn đã đề xuất và các biện pháp khác tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn vẹn, có mối quan hệ biện chứng với nhau. Hoạt động quản lý chất lượng học tập của học viên chỉ đạt hiệu quả cao khi chủ thể quản lý sử dụng một cách đồng bộ, linh hoạt và sáng tạo hệ thống biện pháp để phát huy tối đa mặt tích cực của mỗi biện pháp.

Kết quả khảo nghiệm đã chứng minh các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên mà luận văn đã đề xuất là có tính cấp thiết và khả thi cao.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

1. Kết luận

Quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II là một khâu quan trọng trong quản lý giáo dục đào tạo của Nhà trường. Thực chất của quản lý chất lượng học tập của học viên là hoạt động có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý tác động đến hoạt động của tập thể học viên và học viên bằng các phương pháp, quy trình phù hợp nhằm duy trì và bảo đảm chất lượng học tập của học viên đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II.

Nội dung quản lý chất lượng học tập của học viên rất đa dạng và phong phú, từ việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý; quản lý hoạt động học tập; quản lý việc ban hành các văn bản pháp quy; quản lý kết quả học tập đến quản lý việc xây dựng môi trường và các điều kiện đảm bảo của học viên. Những nội dung quản lý trên chỉ là những vấn đề cơ bản nhất, trong quản lý chất lượng học tập của học viên còn rất nhiều vấn đề liên quan đòi hỏi quá trình quản lý phải nắm vững như quản lý các chương trình, mục tiêu, nội dung đào tạo; quản lý việc lựa chọn hình thức, phương pháp học tập của học viên; quản lý chất lượng tự học của học viên…

Trong những năm qua, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thông II đã thu được nhiều thành tựu trong giáo dục đào tạo nói chung và trong quản lý chất lượng học tập của học viên nói riêng. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn có những bất cập, hạn chế cần phải khắc phục. Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

Từ luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chất lượng học tập của học viên, quán triệt những yêu cầu về đổi mới giáo dục, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên trong giai đoạn mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, đó là: tổ chức giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên và học viên về quản lý chất lượng học tập; xây dựng và thực hiện tốt quy trình quản lý chất lượng học tập của học viên; bồi dưỡng năng lực cho các chủ thể quản lý, phát huy tính chủ động, tích cực tự quản lý chất lượng học tập của học viên; quản lý đầu tư và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật dạy học của Nhà trường; tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên chất lượng học tập của học viên.

Các biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên mà luận văn đã đề xuất và các biện pháp khác là một chỉnh thể thống nhất, toàn vẹn, có mối quan hệ biện chứng với nhau. Trong hoạt động quản lý chất lượng học tập của học viên, các chủ thể quản lý cần sử dụng một cách đồng bộ, linh hoạt và sáng tạo hệ thống biện pháp để đạt hiệu quả tối ưu.

2. Kiến nghị

Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần đưa ra những quy định cụ thể để chỉ đạo việc xây dựng nội dung chương trình và tài liệu giảng dạy phù hợp

Đẩy nhanh việc đầu tư kinh phí cho các dự án của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II đã được Bộ phê duyệt để nhà trường kịp thời triển khai, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ quá trình dạy học.

Đối với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II

Không ngừng cải tiến, đa dạng hóa các hình thức nhằm giáo dục động cơ tự nghiên cứu cho học viên.

Chương trình đào tạo giám đốc điều hành doanh nghiệp của Nhà trường nên đưa môn nghiên cứu khoa học vào học phần bắt buộc để trang bị cho học viên kỹ năng tự nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng học tập.

Nhà trường cần chỉ đạo hoạt động giáo dục đào tạo chú trọng bồi dưỡng phương pháp tự nghiên cứu, phát triển tư duy độc lập, sáng tạo cho học viên.

Có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý để họ có đầy đủ khả năng tư vấn cho học viên trong hoạt động học tập.

Cần đầu tư nâng cấp xây dưng thư viện điện tử, mở rộng phòng đọc để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của học viên.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo cho hoạt động dạy học nói chung và chất lượng học tập của học viên nói riêng.

Chỉ đạo tất cả các hoạt động khác trong Nhà trường phải hướng đến việc nâng cao hiệu quả chất lượng học tập của học viên, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo của Nhà trường. Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên

One thought on “Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng quản lý chất lượng học tập của học viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464