Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học Trung học cơ sở Cổ Tiết-Tam Nông-Phú Thọ theo hướng đổi mới giáo dục hiện nay dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa

Kế thừa là: Sự thừa hưởng, giữ gìn và tiếp tục phát huy. Chúng ta không thể xây dựng một biện pháp mới hoàn toàn khi chúng ta không quan tâm đến cái hiện có, mà phải nghiên cứu xem nó đang diễn ra như thế nào, cái nào còn tốt thì phát huy, cái nào không còn phù hợp thì cần phải chính sửa hoặc thay thế. Nguyên tắc tính kế thừa thể hiện sự tôn trọng quá khứ, lịch sử chỉ thay thế những gì bất cập hạn chế. Trong công tác Hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học cần phải kế thừa, phát huy những nhân tố tích cực đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế trong các biện pháp quản lý truyền thống; tìm ra cái hợp lý, cái mới phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu đổi mới của giáo dục Việt Nam hiện nay.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ

Hệ thống các biện pháp quản lý Hoạt động dạy học được đưa ra phải đảm bảo: Bám sát mục tiêu của cấp học trong đó chú trọng mục đích nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Coi đây là định hướng cơ bản để đề xuất các biện pháp. Hệ thống các biện pháp phải tác động đồng bộ vào các thành tố của quá trình dạy học như: mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, cơ sở vật chất, hình thức tổ chức, giáo viên, học sinh trong đó ưu tiên tác động vào những yếu tố cơ bản.

Hệ thống các biện pháp không được mâu thuẫn với nhau, phải phát huy được sức mạnh của nhau, phải có sự liên hệ chặt chẽ, logic, ăn khớp với nhau tạo nên một thể thống nhất, có sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu chung. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Hệ thống quản lý của nhà trường được hình thành từ các bộ phận chức năng như: Chi bộ đảng, lãnh đạo nhà trường, các tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, tổ chuyên môn,…Do đó, khi nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý phải luôn luôn có tính đồng bộ trong mọi hoạt động .

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

Yêu cầu của nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống trong các biện pháp thực hiện:

 • Một là, các biện pháp đưa ra phải đảm bảo tính hệ thống trong việc thực hiện các chức năng tổ chức từ khâu công tác lập kế hoạch đến việc tổ chức thực hiện đối với hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở.
 • Hai là biện pháp phải đảm bảo tính hệ thống trong các hoạt động chung về dạy và học của trường Trung học cơ sở.
 • Ba là, các biện pháp phải tác động tới các thành tố chủ yếu của Hoạt động dạy học của trường Trung học cơ sở.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Các biện pháp quản lý Hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Cổ Tiết

3.2.1. Nâng cao nhận thức về đổi mới hoạt động dạy học cho giáo viên

3.2.1.1 Mục đích, ý nghĩa

Làm cho đội ngũ giáo viên hiểu sâu sắc hơn về tầm quan trọng của đổi mới Hoạt động dạy học. Dạy học là hoạt động đặc trưng của nhà trường, là con đường cơ bản để thực hiện mục đích của quá trình giáo dục. Quản lý Hoạt động dạy học là nhiệm vụ hàng đầu của người cán bộ quản lý. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Thông qua việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Hoạt động dạy học giáo viên không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, có kế hoạch phù hợp nghiêm túc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ góp phần thúc đẩu Hoạt động dạy học ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

3.2.1.2 Nội dung biện pháp

Bồi dưỡng về tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp trước nhiệm vụ được phân công.

Nâng cao nhận thức trong tình hình mới, đặc biệt là nhận thức về Nghị quyết 29-NQ/TƯ ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, Nghị quyết số 44/NQ- CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính Phủ và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Những văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

Những kiến thức về khoa học quản lý giáo dục và những thông tin về đổi mới giáo dục nói chung và giáo dục Trung học cơ sở nói riêng.

3.2.1.3 Điều kiện thực hiện biện pháp

Trước hết cán bộ quản lý cần có nhận thức đúng đắn việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Hoạt động dạy học cho giáo viên là việc làm cần thiết .

Hiệu trưởng cần phải biết khuyến khích, động viên, xác định trách nhiệm cho mọi thành viên của nhà trường tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và các điều kiện đảm bảo cho người tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn .

3.2.2. Quản lý việc xây dựng kế hoạch dạy học và hoạt động dạy học của GV đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của từng năm học

3.2.3.1 Mục đích, ý nghĩa. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Kiểm tra trong quản lý dạy học là phương thức thu nhận thông tin về tình hình chất lượng, về nội dung, về tổ chức của hoạt động dạy học. Đó là một hệ thống những quan sát và so sánh xem lao động dạy học thực tế có phù hợp với kế hoạch, tiêu chuẩn quy tắc…đã dự kiến trước hay không kịp thời điều chỉnh sai lệch làm cho quá trình dạy học đạt hiệu quả, mục đích đã đặt ra.

Kiểm tra đó là một biện pháp quan trọng trong hoạt động quản lý trường học nói chung, dạy học nói riêng của hiệu trưởng và kiểm tra đó là một chức năng của lao động quản lý dạy học.

Kiểm tra là tìm hiểu việc thực hiện kế hoạch và các quyết định quản lý về dạy học, phát hiện các sai lệch và nguyên nhân của nó, giúp giáo viên khắc phục thực hiện tốt các kế hoạch và các quyết định quản lý về dạy và học đạt được kết quả của mục tiêu giáo dục.

Kiểm tra để phát hiện các mối liên hệ ngược về bản thân và các quyết định quản lý dạy học có phù hợp không để điều chỉnh, nâng cao tính khả thi của quyết định.

Kiểm tra là tác động đến hành vi của giáo viên, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên trên cơ sở đó kịp thời khuyến khích động viên, nhắc nhở sai sót của giáo viên để kịp thời sửa chữa.

Kiểm tra nhằm ngăn chặn các sai sót cụ thể xảy ra trong quá trình dạy học của giáo viên, nhằm nâng cao chất lượng của quá trình dạy học đạt tới mục tiêu giáo dục của nhà trường.

Thường xuyên kiểm tra để chỉ ra những thiếu sót của giáo viên, tìm ra cách khắc phục giúp họ nâng dần được chất lượng dạy học, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh

Kiểm tra để giữ kỷ luật làm việc trong trường học, động viên khuyến khích làm việc của giáo viên, có chính sách sử dụng đãi ngộ phân công giáo viên trong thời gian tiếp theo.

Kiểm tra để tìm hiểu các mục tiêu, mục đích dạy học trong nhà trường như thế nào? Kiểm tra chế độ thông tin trong nhà trường, góp phần quan trọng thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, quản lý giáo viên thực hiện quy chế chuyên môn.

Vậy trong quá trình quản lý dạy và học từ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo và kiểm tra nhằm mục đích đôn đốc giáo viên, thực hiện tốt kế hoạch dạy học và phát hiện những sai sót để sửa chữa uốn nắn kịp thời. Hiệu trưởng cần duy trì chế độ kiểm tra nhằm thực hiện đầy đủ các chức năng quản lý dạy học, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học góp phần thực hiện đổi mới giáo dục.

3.2.3.2 Nội dung biện pháp

Lên kế hoạch kiểm tra quản lý giáo viên thực hiện quy chế chuyên môn dạy học, thống nhất trong hội nghị liên tịch, thông qua hội đồng nhà trường vào đầu năm học để lấy sự thống nhất, biểu quyết cao của hội đồng giáo dục và chính thức đưa vào nghị quyết hội đồng nhà trường để thực hiện. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Các hình thức kiểm tra, quản lý giáo viên thực hiện quy chế chuyên môn. Kiểm tra thường xuyên: Kiểm tra giáo viên đi liền với hoạt động của nhà trường, việc kiểm tra được tiến hành trong suốt thời gian một năm học.

Kiểm tra đột xuất: Là kiểm tra giáo viên vào một thời điểm bất kỳ nhằm đánh giá đúng thực trạng hoạt động dạy học của giáo viên đó.

Kiểm tra lường trước: Là việc kiểm tra hướng vào việc thực hiện kế hoạch dạy học trong tương lai nhằm ngăn chặn điều chỉnh các lệch lạc có thể có, lường trước các tình huống bất ngờ.

Kiểm tra kết quả công việc: Là loại kiểm tra để điều chỉnh hoạt động dạy và học trong những bước tiếp theo.

Trong công tác kiểm tra đánh giá giáo viên, phải uỷ quyền tăng cường trách nhiệm cho các phó hiệu trưởng, các tổ trưởng. Khi thực hiện, kiểm tra phải dựa vào quy chế kế hoạch đã xây dựng từ trước. Công việc kiểm tra: về thực hiện ngày công hồ sơ giáo án, tiến độ thực hiện chương trình, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, dự giờ thăm lớp, quy chế cho điểm, xét lên lớp, thực hiện kỉ cương trong nhà trường, thực hiện quy chế chuyên môn .v.v…

 • Hội nghị liên tịch mở rộng đầu năm học sẽ chính thức phân công nhiệm vụ cho các bộ phận tiến hành kiểm tra.
 • Hồ sơ, quy chế chuyên môn, dự giờ, đánh giá tiết dạy, thực hiện quy định ra đề, bồi dưỡng học sinh yếu kém; giao cho tổ chuyên môn kiểm tra.
 • Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình, dự giờ đột xuất, dự giờ báo trước, lịch báo giảng, sổ ghi đầu bài. Thực hiện các chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiệm, tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng: Ban giám hiệu kiểm tra.
 • Kiểm tra việc hiện hiện sử dụng hiệu quả trang thiết bị đồ dùng dạy học giao cho bộ phận quản lý đồ dùng nhà trường theo dõi kiểm tra.
 • Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thời khoá biểu giao cho Ban giám hiệu, công đoàn chấm ngày công, giờ công.
 • Đoàn đội kiểm tra nề nếp kỷ cương trong dạy và học của giáo viên và học sinh toàn trường.

Các bộ phận kiểm tra gửi kết quả kiểm tra của bộ phận mình về Ban giám hiệu vào cuối học kỳ, cuối năm để tổng hợp kết quả lần một vào sơ kết học kỳ I, lần vào dịp tổng kết năm học. Ban thi đua nhà trường công bố cụ thể các mức khen thưởng, mức phê bình, các mức khen thưởng này giao cho ban thi đua khen thưởng xây dựng mà đứng đầu là đồng chí hiệu trưởng.

Ban kiểm tra thi đua phải có năng lực về chuyên môn, có kinh nghiệm trong giảng dạy, công bằng và trách nhiệm, kiểm tra là góp phần hoàn thành nhiệm vụ, không tạo nên không khí quá căng thẳng, tránh làm sai nguyên tắc. Đoàn kiểm tra phải phân tích, khi kiểm tra phải rút ra ưu khuyết điểm một cách đúng đắn. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Ban kiểm tra, phải xây dựng được các tiêu trí cơ bản của việc đánh giá giáo viên trong thời gian một năm học, trên cơ sở các tổ chuyên môn tham gia đóng góp ý kiến bàn bạc và được thông qua hội nghị cán bộ – giáo viên – nhân viên đầu năm. Các tiêu chí được xây dựng để đánh giá giáo viên trong hoạt động dạy học theo biểu điểm 100 điểm. Hội đồng nhà trường ra quyết định cụ thể về mức thưởng và phê bình:

1). Khen thưởng: Những đồng chí giáo viên đạt điểm từ 80 điểm trở lên ghi vào sổ danh hiệu thi đua của nhà trường, thưởng theo mức quy định trong quy chế khen thưởng của trường.

2). Phê bình những đồng chí giáo viên đạt mức điểm dưới 50 điểm, ghi vào hồ sơ chuyên môn và cắt lao động tiên tiến cả năm học.

Hiệu trưởng có thái độ kiên quyết phê bình những đồng chí giáo viên không thực hiện tốt các quy chế chuyên môn hoặc cố ý làm sai hoặc không chịu sửa chữa.

Hiệu trưởng có thái độ động viên đề nghị cấp trên khen thưởng những đồng chí giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, khắc phục và sửa chữa tốt khuyết điểm.

Thường xuyên kiểm tra, quản lý giáo viên thực hiện quy chế chuyên môn, xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên trong Hoạt động dạy học, giúp hiệu trưởng có sự đánh giá, phân loại chính xác trình độ năng lực và chất lượng của giáo viên cũng như chất lượng đội ngũ. Trên cơ sở đó kịp thời điều chỉnh, tổ chức khắc phục những bất cập đó, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên về các mặt trong hoạt động dạy học để nâng cao chất lượng dạy và học

3.2.3.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

Trước hết cán bộ quản lý cần có nhận thức đúng đắn việc xây dựng kế hoach dạy học và hoạt động dạy học của giáo viên là việc làm cần thiết.

Hiệu trưởng cần phải hướng dẫn cho GV nhà trường xây dựng kế hoach dạy học và hoạt động dạy học chi tiết, cụ thể.

Hiệu trưởng có kế hoạch kiểm tra xây dựng kế hoạch dạy học và hoạt động dạy học thường xuyên. Từ đó uốn nắn những lỗi thiếu sót của GV dễ mắc phải.

3.2.3. Thay đổi cách thức quản lý hoạt động học của Học sinh

3.2.3.1 Mục đích, ý nghĩa Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Quản lý chặt chẽ hoạt động học của học sinh giúp các em có thái độ , động cơ học tập đúng đắn, rèn luyện cho các em tính ký luật, tự giác trong học tập.

Giúp học sinh có phương pháp học tập phù hợp từng môn học, phù hợp với năng lực học sinh để ngày một nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

Quản lý tốt Hoạt động dạy học để phân loại học sinh, từ đó có phương pháp giảng dạy phù hợp. Phát hiện những học sinh khá giỏi để có kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

3.2.3.2. Nội dung biện pháp

Tuyên truyền, giáo dục học sinh hiểu về nhiệm vụ, quyền hạn, những hành vi học sinh không được làm, giúp học sinh nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ học tập. Đề ra các quy định, tổ chức cho học sinh học nội quy nhà trường vào dịp đầu năm học.

Chỉ đạo hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh thảo luận, đề ra nội quy học tập. Quy định về tính chuyên cần, tinh thần thái độ học tập, các hình thức tổ chức học tập, sử dụng, bảo vệ và chuẩn bị đồ dùng học tập,quy định khen thưởng, kỷ luật việc thực hiện nội quy của học sinh,… khuyến khích học sinh tham gia vào công tác xây dựng nội quy của lớp tạo không khí dân chủ vì quyền lợi của học sinh (không áp đặt) sẽ giúp các em tự giác thực hiện.

Chỉ đạo giáo viên kiêm nhiệm, Đội thiếu niên tiền phong, giáo viên bộ môn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhận xét tình hình thực hiện nội quy học tập của các em, đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ các lực lượng giáo dục.Thành lập đội tự quản thường xuyên theo dõi việc thực hiện nội quy, nề nếp của từng chi đội, từng đội viên trong nhà trường. Xây dựng các tiêu chí thi đua, xếp loại nề nếp, thi đua học tập từng lớp, từng tuần.Tổ chức thông báo rút kinh nghiệm vào giờ chào cờ đầu tuần.

Tổ chức khen thưởng, tuyên dương những cá nhân, tập thể đạt kết quả tốt, kịp thới chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, kỷ luật nghiêm những học sinh vi phạm nội quy, đồng thời nâng cao nhận thức của học sinh về xác định mục đích học tập:” Học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để làm người”, tạo động lực vươn lên trong học tập của học sinh.

Chỉ đạo tổ chuyên môn phối hợp với Đội thiếu niên tiền phong thành lập câu lạc bộ văn nghệ , thể thao, các câu lạc bộ theo môn học…..để thu hút học sinh vào các hoạt động tập thể lành mạnh bổ ích .Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa,….để bồi dưỡng năng lực, kỹ năng sống cho học sinh.

Chỉ đạo giáo viên bộ môn thường xuyên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để trao đổi nắm bắt thông tin cá nhân từng học sinh, từ đó có những biện pháp phối hợp tích cực để uốn nắn, điều chỉnh kịp thời những biểu hiện vi phạm nội quy của học sinh. Kịp thời nắ bắt tâm tư nguyện vọng của học sinh, động viên khuyến khích giúp học sinh tiến bộ. Xây dựng mối quan hệ bạn bè, tình thầy trò trong sáng giúp học sinh tiến bộ. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Nhà trường tổ chức các buổi gặp mặt những học sinh gặp khó khăn trong rèn luyện để quán triệt nội quy, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cảu các em, từ đó chia sẻ, động viên khích lệ các em tiến bộ.

Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong công tác quản lý học sinh. Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội trong việc giáo dục học sinh. Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phối hợp quản lý, giáo dục, tạo môi trường sống, học tập lành mạnh tốt nhất cho học sinh.

3.2.3.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

Có quy định cụ thể về cơ chế phối hợp để để quản lý học sinh; quy định nề nếp, ký luật trong học tập.

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải luôn tích cực tìm hiểu hoàn cảnh, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học sinh, động viên khích lệ, uốn nắn kịp thời; tích cực Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh để bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh.

Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động tập thể, hoạt đông trài nghiệm sáng tạo.

3.2.4. Chỉ đạo đổi mới quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và phương pháp dạy học cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình

3.2.4.1.Mục đích ý nghĩa

Nhằm triển khai Dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất Học sinh khoa học, tạo ra sự tương tác hai chiều giữa đổi mới Phương pháp dạy học và Kiểm tra đánh giá, Kiểm tra đánh giá Học sinh theo năng lực sẽ tạo cú hích thúc đẩy đổi mới Phương pháp dạy học và ngược lại là đổi mới Phương pháp dạy học phải gắn liền với Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của Học sinh đê xem xét hiệu quả của đổi mới Phương pháp dạy học theo yêu cầu mới

3.2.4.2. Nội dung và cách thực hiện

Chỉ đạo đổi mới bồi dưỡng chuyên môn và Phương pháp dạy học bắt đầu từ khâu soạn giáo án của GV cho đến việc thực hiện hoạt động học tập, gắn nội dung Dạy học với thực tiễn. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Chỉ đạo GV trong Dạy học phải lựa chọn nội dung, kết hợp các Phương pháp dạy học, chú trọng tổ chức cho Học sinh tham gia các hoạt động học tập: Ví dụ chỉ đạo GV các môn Hóa, Lý, Sinh, khai thác triệt để các Thiết bị dạy học hiện có, tổ chức các tiết thực hành thí nghiệm để giúp Học sinh hình thành, vận dụng tri thức, kỹ năng qua đó phát triển năng lực. với các môn Lịch sử, Địa Lý, Ngữ văn chỉ đạo GV khai thác điều kiện địa phương trong Giáo dục, thực hiện giảng dạy ngoài thực địa, tạo cơ hội cho Học sinh tham gia vào các hoạt động thực tiễn ở địa phương phù hợp để phát triển năng lực, phẩm chất. ví dụ: Môn Lịch sử tổ chức cho Học sinh tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng, phòng truyền thống, danh lam thắng cảnh nhằm củng cố kiến thức lịch sử, giáo dục truyền thống, lòng tự tôn, tự hào dân tộc…Môn Địa lý tổ chức cho Học sinh đi thực tế tìm hiểu vị trí, điều kiện tự nhiên, kinh tế địa phương (tham quan trang trại, làng nghề, các công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp…), giúp Học sinh biết nhìn nhận, đánh giá qua việc vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn: Môn giáo dục công dân thực hiện Dạy học tích hợp với môi trường , dạy pháp luật nhằm nâng cao nhận thức giáo dục kỹ năng sống cho Học sinh.

Triển khai đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tổ chức xây dựng giáo án theo hướng phát huy tính tích cực của Học sinh, xây dựng chủ đề Dạy học, xây dựng ngân hàng đề theo nhóm chuyên môn. Tổ chức các tiết dạy minh họa về dạy học theo định hướng mới, nhóm, tổ chuyên môn dự giờ rút kinh nghiệm, góp ý điều chỉnh hoạt động dạy của GV cho phù hợp, theo tinh thần tôn trọng đồng nghiệp

Tăng cường chỉ đạo thực hiện đổi mới Phương pháp dạy học theo hướng cả thầy và trò đều hoạt động, giáo viên phải là nguồn tổ chức và dẫn dắt Học sinh, tạo ra bầu không khí cởi mở, làm cho Học sinh tích cực, chủ động học tập. Đổi mới Phương pháp dạy học theo hướng chú trọng phát triển năng lực Học sinh thì cần phải vận dụng Dạy học theo tình huống, dạy Học sinh định hướng hành động, tăng cường sử dụng phương tiện Dạy học và công nghệ thông tin hợp lý phát huy khả năng tự học cho Học sinh.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về đổi mới Phương pháp dạy học, đổi mới KTĐG. Bồi dưỡng các kỹ năng về sử dụng các Phương pháp dạy học, kỹ thuật Dạy học tích cực như: đặt và giải quyết vấn đề, vấn đáp, PP hoạt động nhóm, PP đóng vai, PP động não…các kỹ thuật Dạy học tích cực: khăn trải bàn, những mảnh ghép, bàn tay nặn bột, sơ đồ tư duy, lắng nghe và phản hồi…Kết hợp hài hòa, phát huy những ưu điểm của Phương pháp dạy học truyền thống.

Đổi mới Phương pháp dạy học đi đôi với đổi mới Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của Học sinh: GV cần bồi dưỡng cho Học sinh những kỹ thuật thông tin phản hồi nhằm tạo điều kiện cho Học sinh tham gia đánh giá và cải tiến quá trình Dạy học. Trong đánh giá thành tích học tập của Học sinh không chỉ đánh giá kết quả mà chú ý cả quá trình học tập. phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình Dạy học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và xã hội. Đánh giá Học sinh, GV sử dụng các PP như: Quan sát, phỏng vấn sâu, hội thảo, nhật ký người học, hồ sơ học tập, bài tập lớn, đánh giá thực hành, Học sinh tự học; không giới hạn vào khả năng tái hiện tri thức mà chú trọng khả năng vận dụng tri thức trong việc giải quyết các nhiệm vụ phức hợp, giải quyết vấn đề thực tiễn. Phải đánh giá mức độ tiến bộ của Học sinh trong quá trình học ở lớp và tự học.

Chỉ đạo các tổ CM tổ chức xây dựng ngân hàng đề; chỉ đạo Gv xây dựng công cụ đánh giá năng lực Học sinh thông qua các đề thi, bài tập, yêu cầu Học sinh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọ đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây. Triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi. Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Xây dựng “Nguồn học liệu mở” (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng.

Phát huy vai trò của tổ, nhóm chuyên môn. Tăng cường quản lý nề nếp Dạy học, quản lý nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn gắn với đổi mới Phương pháp dạy học. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Khuyến khích GV khai thác và sử dụng Thiết bị dạy học, ứng dụng Công nghệ thông tin để góp phần đổi mới Phương pháp dạy học. Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng sử dụng Thiết bị dạy học.

Tổ chức hoạt động tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm những đơn vị thực hiện tốt việc đổi mới Phương pháp dạy học. Đồng thời tiến hành các tiết dạy minh họa về lụa chọn và sử dụng Phương pháp dạy học phù hợp với nội dung chương trình mới.

Tổ chức thao giảng, thi tay nghề, làm đồ dùng Dạy học đối với tất cả giáo viên.

Thiết lập và thực hiện các quy định của nhà trường về lựa chọn và sử dụng các PPDH phù hợp với nội dung mới trong khâu soạn bài, giảng bài và Kiểm tra đánh giá học sinh.

Tăng cường cơ sở vật chất, đồ dùng thiết bị phục vụ Dạy học như: tài liệu tham khảo, sách hướng dẫn, sách giáo viên, đồ dùng thiết bị đảm bảo theo quy định của Bộ. Thiết bị Dạy học phục vụ Dạy học đảm bảo chất lượng, đồng bộ. Tổ chức tốt thư viện nhà trường phục vụ cho công cuộc đổi mới Phương pháp dạy học.

Tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra, đặc biệt là khâu kiểm tra đột xuất. Động viên khen thưởng kịp thời những giáo viên tích cực, đạt kết quả tốt trong đổi mới Phương pháp dạy học, nghiêm túc nhắc nhở, phê bình những giáo viên chưa thực hiện tốt, đưa vào tiêu chí thi đua, xếp loại GV.

3.2.4.3. Điều kiện để thực hiện biện pháp

Có đầy đủ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về đổi mới Phương pháp dạy học, Kiểm tra đánh giá. Đảm bảo đầy đủ kinh phí, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo phục vụ đổi mới dạy học.

Đội ngũ Cán bộ quản lý, GV được bồi dưỡng, tích cực chủ động trong đổi mới Phương pháp dạy học

3.2.5. Đổi mới kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Quản lý là một khâu của chu trình quản lý, là một chức năng cơ bản trong quá trình quản lý trường học nói chung và trong quá trình dạy học nói riêng, cho nên kiểm tra hoạt động dạy học của GV được coi là một biện pháp quan trọng trong quản lý dạy học của nhà quản lý nhà trường Trung học cơ sở. Vì thế việc thực hiện tốt công tác kiểm tra hoạt động dạy học của GV có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc nâng cao chất lượng dạy học của GV.

3.2.5.1. Mục đích, ý nghĩa

Qua kiểm tra, nhà quản lý nắm được việc thực hiện chương trình, kế hoạch, tiến độ giảng dạy của GV, đánh giá được tinh thần thái độ làm việc, chất lượng công tác chuyên môn để kịp thời uốn nắn những sai lệch của GV trong việc thực hiện các quy chế chuyên môn giúp GV khắc phục sai sót và nâng cao chất lượng giảng dạy. Cụ thể như sau:

 • Phát hiện và chỉ ra những thiếu sót mà GV mắc phải cũng như biện pháp khắc phục những thiếu sót đó để hoạt động chuyên môn đi vào nền nếp, có chất lượng.
 • Phát hiện điểm mạnh, điểm hạn chế để động viên, khích lệ GV hoặc bồi dưỡng “trúng” kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ cho GV.
 • Căn cứ vào các tiêu chí đã định để đánh giá chính xác, khách quan, công bằng.

3.2.5.2. Nội dung và cách thức tiến hành

Vào đầu năm học, hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác giảng dạy cho từng kỳ và cả năm học. Kế hoạch kiểm tra phải cụ thể: Danh sách GV được kiểm tra toàn diện từng học kỳ, danh sách GV được kiểm tra chuyên đề, tên chuyên đề GV được kiểm tra; hình thức kiểm tra; người kiểm tra, thời gian kiểm tra,…Thông báo kế hoạch kiểm tra cho cả hội đồng giáo dục được biết để theo dõi và thực hiện chu đáo. Thành lập ban kiểm tra: Ban giám hiệu, Ban thanh tra nhân dân, tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn, GV nòng cốt, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên của ban kiểm tra.

Ngoài việc xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ thì tuỳ theo tình hình cụ thể, hiệu trưởng có thể tiến hành kiểm tra đột xuất, kiểm tra xác suất. Trong kế hoạch kiểm tra, hiệu trưởng phải xây dựng chuẩn đánh giá bằng mẫu biểu và thông báo nội dung, yêu cầu kiểm tra để GV nắm được và chủ động thực hiện. Nội dung kiểm tra bao gồm như sau:

Kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn: Dự giờ dạy trên lớp của GV để đánh giá xếp loại theo 10 tiêu chuẩn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn: kiểm tra việc thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy bộ môn, chất lượng bài soạn của GV thể hiện rõ nét đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra hồ sơ chuyên môn (ít nhất 2 lần/học kỳ). Kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học và thực hiện các tiết thực hành, việc chấm bài, trả bài và vào điểm kiểm tra của Học sinh theo quy định, việc ghi sổ báo giảng, sổ ghi đầu bài; sổ điểm chính của lớp. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Kiểm tra việc thực hiện nền nếp chuyên môn theo quy định: Nền nếp ra vào lớp; thực hiện phân phối chương trình đúng, đủ; nền nếp sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; bồi dưỡng Học sinh giỏi; dự giờ thăm lớp; đăng ký thao giảng; làm đồ dùng dạy học; viết sáng kiến kinh nghiệm… Trong kiểm tra nền nếp dạy học thì ghi đầu bài là một tài liệu quan trọng phản ánh trung thực, nhanh chóng và cụ thể nhất tình hình dạy học trên lớp của GV và Học sinh, phát hiện được những vi phạm như: dạy không đúng chương trình, hoặc dạy hộ không báo cáo, hoặc bỏ tiết dạy, hoặc tổ chức lớp học chưa tốt.

Kiểm tra kết quả học tập của Học sinh: Đây là một khâu gắn liền với quá trình dạy học. Đi đôi với đổi mới chương trình sách giáo khoa là việc đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của Học sinh. Việc đổi mới này tiến hành theo hướng:

Đổi mới cách ra đề kiểm tra bằng cách tăng cường sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp với hình thức tự luận tuỳ theo từng môn học.

Đổi mới cách đánh giá trong quá trình học tập: Ngoài việc GV đánh giá Học sinh như trước đây thì Học sinh còn được tự đánh giá.Việc kiểm tra kết quả học tập của Học sinh có thể kiểm tra học tập ngay sau giờ dạy của GV hoặc sau các đợt thi chung. Để đảm bảo việc kiểm tra kết quả học tập của Học sinh được thực chất, công bằng, chính xác thì người quản lý phải xây dựng quy chế cụ thể cho việc ra đề kiểm tra: đề kiểm tra 15’ do GV dạy trực tiếp ra, đề kiểm tra 45 phút trở lên theo phân phối chương trình thi đề phải thông qua tổ chuyên môn, đề thi học kỳ hoặc thi thử hoặc khảo sát phải do Hiệu trưởng điều hành. Các bài kiểm tra phải được chấm, trả và vào điểm đúng tiến độ, đúng quy chế và thống kê kết quả kịp thời đúng quy định. Các đề kiểm tra theo đề chung thì cần tổ chức chấm chéo. Việc kiểm tra kết quả học tập của Học sinh sẽ bổ sung đầy đủ, chính xác những thông tin về kết quả dạy học. Có thể nói kết quả học tập của Học sinh là phản ánh kết quả dạy học của GV. Khi kiểm tra, hiệu trưởng cần lưu ý: kết quả học tập cuối năm so với kết quả học tập ban đầu, kết quả năm sau so với kết quả năm trước để đánh giá sự vươn lên, sự tiến bộ của mỗi GV. Việc kiểm tra phải gắn với công tác thi đua nên khi kiểm tra phải ghi biên bản, tổng hợp; phải có đánh giá xếp loại và được thông báo kết quả trước hội đồng; phải có động viên, khen thưởng những người thực hiện tốt và nhắc nhở, phê bình, rút kinh nghiệm những việc chưa thực hiện tốt. Kết quả kiểm tra phải được lưu lại trong sổ sách để theo dõi hàng năm, tạo điều kiện cho việc đánh giá xếp loại viên chức. Cũng qua kiểm tra hoạt động dạy học hiệu trưởng rút ra được kinh nghiệm chỉ đạo để có phương hướng thực hiện cho những năm tiếp theo; giúp hiệu trưởng có những phương thức sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng GV chuẩn xác và đồng thời cũng giúp GV hiểu biết đầy đủ hơn về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của mình từ đó có ý thức vươn lên để tự hoàn thiện, tự khẳng định mình và hoàn thành công việc được giao. Đánh giá GV qua hoạt động chuyên môn đặc biệt là hoạt động dạy là một việc khó, nhạy cảm đòi hỏi hiệu trưởng cần phải có những thông tin chính xác, trung thực, khoa học làm cơ sở cho việc đánh giá này và nhất là phải trân trọng những thành quả mà GV đã đạt được. Qua trên ta thấy công tác kiểm tra đánh giá cần được chú trọng và duy trì thường xuyên. Đây là sự xác nhận của hiệu trưởng về những năng lực, phẩm chất và sự đóng góp của GV đồng thời giúp nhà quản lý phát hiện kịp thời những tồn tại, thiếu sót để tìm cách khắc phục, bổ sung tạo điều kiện cho hoạt động dạy học đi vào nền nếp, nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy học. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Tóm lại: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở được đưa ra trong đề tài là kết quả nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm thực tế của trường Trung học cơ sở Cổ Tiết – Tam Nông – Phú Thọ và trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đó sẽ có tác dụng thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng dạy học ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Vì vậy, những biện pháp được đưa ra có tính thực tế cao chủ yếu là nhằm phát huy nội lực của nhà trường và vai trò lãnh đạo của người quản lý. Chúng có ý nghĩa đóng góp, bổ sung cho công tác nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, đồng thời có giá trị ứng dụng đối với trường Trung học cơ sở Cổ Tiết nói riêng và các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tam Nông nói chung.

3.2.5.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

 • Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và uy tín của người quản lý.
 • Bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên.
 • Tạo điều kiện, khuyến khích GV trong công tác tự bồi dưỡng và nghiên cứu, xây dựng đoàn kết, thống nhất, hợp tác, giúp đỡ giữa các thành viên trong tổ.

3.2.6. Khai thác có hiệu quả các điều kiện hỗ trợ quản lý hoạt động dạy học của GV

3.2.6.1. Mục đích của biện pháp

Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học là một thành tố cơ bản trong quá trình dạy học.Thành tố này có vai trò quan trọng như các thành tố nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức, lưc lượng giáo dục, kết quả và môi trường giáo dục,…;đồng thời có tác động tương hỗ đến các thành tố cấu trúc khác của quá trình giáo dục để đạt tới mục đích giáo dục tổng thể ( nhân cách người học ).

Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học đóng vai trò là một trong những điều kiện mang tính tất yếu để các lực lượng giáo dục trong nhà trường thực hiện được chức năng và nhiệm vụ.

Phát huy được tác dụng của cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học trong việc thực hiện mục tiêu quản lý hoạt động giáo dục.

Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân tham gia giáo dục về cấp phát và đóng góp cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học cho nhà trường.

Có đủ các phương tiện và điều kiện cơ sở vật chất cho việc thực hiện các khâu soạn bài, giảng bài và đánh giá kết quả dạy học; đồng thời góp phần thực hiện chủ trương chuẩn hóa, hiện đại hóa , xã hội hóa giáo dục.

Tận dụng được trí tuệ và sức lực của giáo viên, học sinh và các đơn vị để tạo ra Thiết bị dạy học nói chung và đồ dùng dạy học nói riêng. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

3.2.6.2. Nội dung biện pháp

Tổ chức xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học đáp ứng các yêu cầu của hoạt động dạy học. Tổ chức sử dụng Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học vào các hoạt động dạy học một cách có hiệu quả. Tổ chức bảo quản hệ thống Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học của nhà trường để sử dụng lâu dài.

Tham mưu với các cấp quản lý để khi xây dựng Cơ sở vật chất phải đảm bảo đúng quy cách, phù hợp với yêu cầu dạy học của cấp Trung học cơ sở, đảm bảo vệ sinh học đường. đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông , có đủ bàn ghế theo quy định về kích thước cho học sinh.

Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết huy động mọi nguồn lực để xây dựng Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học nhằm phục vụ có hiệu quả hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục.

Xây dựng kế hoạch phát triển Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học . Cân đối về tài chính để thường xuyên bổ sung mua sắm các tài liệu tham khảo cho thư viện , các thiết bị cần thiết phục vụ dạy học, đặc biệt chú trọng trang bị cơ sở hạ tầng để phát triển Công nghệ thông tin phục vụ đổi mới Phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học.

Xây dựng được nội quy sử dụng và bảo quản Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học tránh thất thoát, hư hỏng. Tăng cường công tác quản lý, khai thác tối đa các Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học.

3.2.6.3 .Điều kiện thực hiện biện pháp

Nâng cao nhận thức đối với việc sử dụng Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học , kịp thời giới thiệu các danh mục, các Thiết bị dạy học mà nhà sản xuất, nhà cung cấp đang có. Tập huấn phương pháp sử dụng Thiết bị dạy học. Có những quy định vừa bắt buộc vừa khích lệ giáo viên sử dụng Thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp.Thường xuyên tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề trao đổi kinh nghiệm sử dụng Thiết bị dạy học đem lại hiệu quả dạy học.

Xây dựng kế hoạch, dự toán về nhu cầu trang bị, bảo quản và sử dụng Thiết bị dạy học trước khi bước và năm họ mới: Tổ chuyên môn lập kế hoạch năm học trong đó đề xuất rõ các Thiết bị dạy học cần sử dụng. Nhà trường lập kế hoạch chung về Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học cho toàn nhà trường trên cơ sở tổng hợp kế hoạch của các tổ chuyên môn. Từ kế hoạch chung này hiệu trưởng yêu cầu mỗi tổ chuyên môn phổ biến cho giáo viên, yêu cầu khi thiết kế bài giảng cần ghi rõ Thiết bị dạy học phục vụ cho bài học đó. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Tổ chức sử dụng Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học tuân thủ các yêu cầu chung, từ kế hoạch dạy học của toàn trường đến kế hoạch của các tổ. Thực hiện tốt chế độ kiểm tra, kiểm kê, kiểm định, bảo dưỡng định kỳ khi có biến động về tổ chức và điều kiện khách quan . Có chế độ động viên, khen thưởng kịp thời những các nhân , tổ nhóm huy động tốt sự ủng hộ của xã hội cho việc xây dựng Cơ sở vật chất ,trang thiết bị cho nhà trường.

Cung ứng kịp thời Thiết bị dạy học: Làm tốt công tác tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo để tăng cường nguồn đầu tư, mua sắm, nâng cấp các Thiết bị dạy học, đồ dùng thí nghiệm cần thiết. Ưu tiên mua sắm các Thiết bị dạy học hiện đại như: máy chiếu, máy vi tính, hệ thống máy nghe nhìn,… Sửa chữa cải tiến trang thiết bị hiện có, bổ xung Thiết bị dạy học mới, thanh lý những thiết bị quá cũ.

Đào tạo cán bộ quản lý, phụ trách phòng Thiết bị dạy học của nhà trường. Tổ chức mời các chuyên gia tập huấn, hướng dẫn sử dụng các phương tiện, trang thiết bị cho đội ngũ giáo viên. Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng danh mục các bài giảng có sử dụng Thiết bị dạy học để đưa vào kế hoạch của giáo viên, bảo đảm thực hiện nghiêm túc việc sử dụng các trang thiết bị dạy học.

Xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo sự thuận lợi cho việc sử dụng Thiết bị dạy học. Xây dựng hệ thống phòng bộ môn theo hướng ngày càng chuyên môn hóa. Xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống trường học, lớp học đảm bảo các yêu cầu: đủ ánh sáng, chống ẩm, ấm về mùa đông thoáng mát về mùa hè; bảng, bàn ghế, chỗ ngồi phù hợp với Phương pháp dạy học tích cựu; sân chơi, khuôn viên có cây xanh với tiêu chí xanh, sạch, đẹp”. Tổ chức tốt phong trào tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học, có các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân có ý thức tự tìm tòi, sáng tạo những đồ dùng phục vụ cho giảng dạy.

Xây dựng thư viện và phòng đọc theo hướng” chuẩn hóa”. Tăng cường số lượng, da đảng chủng loại sách, báo,…phục vụ cho giáo viên và học sinh.Phát động phong trào đọc sách ở thư viện, ủng họ sách báo cho học sinh nghèo hay ủng hộ sách cho thư viện nhà trường.

Tổ chức cho giáo viên nhất là giáo viên mới cập nhật những kiến thức về tin học đẻ vận dụng vào công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và hoc tập.

Vân động các lực lượng xã hội như Hội cha mẹ học sinh, cựu học sinh nhà trường, các nhà hảo tâm đầu tư nâng cấp phòng học chuẩn, phòng thí nghiệm, ..trên cơ sở pháp luật cho phép.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, bảo quản, sử dụng Thiết bị dạy học theo văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý cấp trên. Hiệu trưởng nhà trường thường xuyên kiểm tra việc quản lý và sử dụng Thiết bị dạy học bằng cách: nghe báo cáo của nhân viên phụ trách phòng Thiết bị dạy học, kiểm tra sổ đăng ký sử dụng đồ dùng dạy học, dự giờ lên lớp của giáo viên, qua phỏng vấn học sinh. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Hằng năm tiến hành kiểm kê, thanh lý tài sản.

Hiệu trưởng phải nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng, sử dụng, bảo quản, tăng cường Cơ sở vật chất của nhà trường đối với việc nâng cao chất lượng dạy học.

Hiệu trường nhà trường phải có uy tín, có khả năng tham mưu, thuyết phục sự ủng hộ của chính quyền địa phương và các lượng lượng xã hội trong cộng đồng.

Các tài sản của nhà trường phải có sổ theo dõi, định rõ giá trị, đánh giá, kiểm kê đầy đủ, có người quản lý, mượn trả rõ ràng, quy định chế độ bảo quản, trách nhiệm của từng thành viên.

Các biện pháp trên cần được thực hiện một cách đồng bộ.

Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học đủ, ngày càng tiên tiến so với yêu cầu cảu dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; đồng bộ về cơ cấu, chủng loại; cấp quản lý nhà nước quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thiện hệ thống Cơ sở vật chất và Thiết bị dạy học.

Giáo viên tích cực, tự giác sử dụng Thiết bị dạy học, học sinh tích cực kết hợp học với hành thông qua việc sử dụng Thiết bị dạy học.

Cán bộ phụ trách Thiết bị dạy học có chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình trong công tác ,…

Đội ngũ giáo viên, nhân viên phải có trình độ nhất định về tin học, như biết sử dụng thành thạo máy tính, máy chiếu và các thiết bị có liên quan.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Căn cứ vào lý luận, thực tiễn và trên cơ sở thực trạng quản lý Hoạt động dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học cơ sở ở trường Trung học cơ sở Cổ Tiết huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ, tác giả đề xuất 06 biện pháp quản lý Hoạt động dạy học đó là:

 1. Nâng cao nhận thức về đổi mới hoạt động dạy học cho giáo viên
 2. Quản lý việc xây dựng KHDH và Hoạt động dạy học của giáo viên
 3. Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động học của học sinh
 4. Nâng cao công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng PPGD cho giáo viên.
 5. Nâng cao chất lượng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho GV.
 6. Khai thác có hiệu quả các điều kiện hỗ trợ quản lý Hoạt động dạy học của giáo viên.

Sơ đồ : Mối quan hệ giữa các biện pháp

Các biện pháp đề xuất ở trên có mối quan hệ mật thiết, bổ xung, hỗ trợ và tương tác với nhau trong một chỉnh thể thống nhất nhằm tác động để nâng cao hiệu quả quản lý Hoạt động dạy học từ đó nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.Đòi hỏi các biện pháp này phải được nghiên cứu trong mối quan hệ tổng thể trên cơ sở vận dụng, khai thác thế mạnh riêng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và tình hình địa phương.

3.4. Khảo sát tính khả thi và tính cấp thiết của các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở Cổ Tiết – Tam Nông – Phú Thọ

3.4.1. Tổ chức thăm dò

Việc đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tại trường Trung học cơ sở Cổ Tiết – Tam Nông – Phú Thọ được dựa trên cơ sở lý luận của vấn đề cần nghiên cứu, cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác quản lý dạy học tại trường Trung học cơ sở Cổ Tiết. Để tiến hành xác định tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động dạy và học, tác giả luận văn tiến hành khảo sát thực tế bằng điều tra thông qua phiếu xin ý kiến dành cho 01 Cán bộ quản lý và 20 GV trong nhà trường. và phỏng vấn 11 cán bộ phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Tam Nông. Nội dung phiếu hỏi là: “Để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy học trong trường Trung học cơ sở Cổ Tiết – Tam Nông – Phú Thọ đáp ứng tình hình đổi mới hoạt động dạy và học. Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về tính khả thi và tính cấp thiết của các biện pháp được đề xuất”. Tổng số Cán bộ quản lý, GV và cán bộ phòng Giáo dục – ĐT được hỏi là 32 đồng chí, số trả lời đúng yêu cầu đặt ra là 32 đồng chí đạt 100%.

Do điều kiện công tác, tác giả chỉ khảo nghiệm sự nhận thức khách thể ở Phòng Giáo dục& ĐT Tam Nông, Cán bộ quản lý, GV và Học sinh trường Trung học cơ sở Cổ Tiết. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

 • Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp.
 • Phương pháp chuyên gia qua ý kiến hỏi và thăm dò.
 • Lấy ý kiến của Cán bộ quản lý, Cán bộ, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông.
 • Tính cấp thiết: Mỗi biện pháp được đánh giá ở mức độ khác nhau theo chủ
 • cá nhân của người được hỏi ý kiến và tùy thuộc vào cương vị công tác và đơn vị công tác khác nhau.
 • Rất cấp thiết( RCT), Cấp thiết ( CT), Chưa cấp thiết( CCT)
 • Cách tính: Trong các cột Rất cấp thiết, Cấp thiết, Chưa cấp thiết tỷ lệ % được tính như sau: Số ý kiến đồng ý được chia cho tổng số người lấy ý kiến nhân %
 • Cột tổng bằng số người được hỏi nhân số điểm, cột X bằng cột tổng chia cho tổng số người được hỏi, sau đó xếp thứ tự từ cao xuống thấp.
 • Tính khả thi: Được lựa chọn 4 khả năng Rất khả thi( RKT), Khả thi(KT), Không khả thi(KKT)
 • Cách tính: Rất khả thi, Khả thi, Không khả thi tỷ lệ % được tính như sau: Số ý kiến đồng ý được chia cho tổng số người lấy ý kiến nhân %
 • Cột tổng bằng số người được hỏi nhân số điểm, cột X bằng cột tổng chia cho tổng số người được hỏi, sau đó xếp thứ tự từ cao xuống thấp.

3.4.2. Kết quả thăm dò

Bảng 3.1: Kết quả khảo nghiệm nhận thức về tính cấp thiết của các biện pháp đề xuất

Nhận xét: Kết quả thu được ở bảng 3.1. cho thấy: lãnh đạo, cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo, Cán bộ quản lý, GV và học sinh được hỏi ý kiến đều đánh giá cao về tính cấp thiết của các biện pháp đề xuất có thể áp dụng có hiệu quả tại trường Trung học cơ sở Cổ Tiết nói riêng và các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tam Nông nói chung. Kết quả cụ thể được thể hiện qua biểu đồ như sau:

Biểu đồ: 3.1. Tính cấp thiết của đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Về tính cấp thiết của các biện pháp: 100% các ý kiến đều cho rằng các biện pháp nêu trên là cần thiết trong việc nâng cao hiệu quả Giáo dục và Đào tạo của trường Trung học cơ sở Cổ Tiết nói riêng và các trường Trung học cơ sở trên địa bàn Tam nông nói chung. Trong đó biện pháp 4 có tính cấp thiết nhất. Vì chỉ đạo đổi mới quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và phương pháp dạy học cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình có vai trò quan trọng trong quản lý hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở Cổ Tiết. Đây là biện pháp chủ đạo thúc đẩy các biện pháp còn lại. Biện pháp 1 có tỷ lệ cao thứ 2 với 81,3% cho thấy việc nâng cao nhận thức về đổi mới hoạt động dạy học cho giáo viên là rất quan trọng tạo được dư luận tập thể lành mạnh có tác dụng tích cực đến tư tưởng hành động của mỗi GV và tập thể sư phạm, tạo ra sự hòa đồng về tình cảm, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của mỗi người trong công việc chung. Nếu đội ngũ đều nắm vững về yêu cầu chuyên môn, về chuẩn kiến thức, kỹ năng thì chất lượng dạy học của nhà trường đạt được kết qủa cao. Biện pháp 3 có số điểm cao thứ 3 chứng minh một thực tế là các trường Trung học cơ sở cần thay đổi cách thức quản lý hoạt động học của Học sinh, Đổi mới kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học. Các biện pháp còn lại tuy chiếm tỷ lệ cao nhưng mức độ ưu tiên vẫn còn chừng mực hơn so với các biện pháp khác vừa kể trên.

Bảng 3.2. Mức độ khả thi của các biện pháp đề xuất

Nhận xét: Kết quả thu được ở bảng 3.2. cho thấy: lãnh đạo, cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo, Cán bộ quản lý, GV và học sinh được hỏi ý kiến đều đánh giá cao về tính khả thi của các biện pháp đề xuất có thể áp dụng có hiệu quả tại trường Trung học cơ sở Cổ Tiết nói riêng và các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tam Nông nói chung. Kết quả cụ thể được thể hiện qua biểu đồ như sau:

Biện pháp 5 có thứ bậc cao nhất với tỷ lệ 93,4 %. Biện pháp 3 xếp thứ 2 với tỷ lệ 90,6%, biện pháp 4 được 87,5 % ý kiến đánh giá là khả thi. Tiếp đó là mức độ khả thi của biện pháp 1 với tỷ lệ 84,4 %. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện các biện pháp thì Cán bộ quản lý cũng như GV, Học sinh nhà trường còn gặp những khó khăn nhất định. Bên cạnh việc Cán bộ quản lý nhà trường phải đổi mới một cách năng động hơn thì chất lượng giáo dục nhà trường còn phụ thuộc và chịu sự chi phối của nhiều yếu tố khách quan. Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tam Nông, nhằm đào tạo nhân lực cho địa phương và đất nước. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học trên là nội dung quan trọng mà các Cán bộ quản lý cần chú trọng thực hiện đồng bộ để mang lại kết qủa cao nhất.

Tiểu kết chương 3 Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Từ cơ sở lí luận nghiên cứu ở chương 1, khảo sát thực trạng Hoạt động dạy học và quản lý Hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở Cổ Tiết huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ ở chương 2, dựa trên các nguyên tắc để đề xuất các biện pháp, tác giả đề xuất được 06 biện pháp quản lý Hoạt động dạy học theo định hướng phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học của hiệu trưởng nhà trường bao gồm:

 • Nâng cao nhận thức về đổi mới hoạt động dạy học cho giáo viên.
 • Quản lý việc xây dựng kế hoạch dạy học và hoạt động dạy học của GV.
 • Thay đổi cách thức quản lý hoạt động học của Học sinh.
 • Chỉ đạo đổi mới quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và phương pháp dạy học cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình.
 • Đổi mới kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học
 • Khai thác có hiệu quả các điều kiện hỗ trợ quản lý Hoạt động dạy học của GV

Các biện pháp mà tác giả đề xuất trên cơ sở đường lối chỉ đạo phát triển Giáo dục và Đào tạo của Đảng, Nhà nước và của ngành, dựa trên thực trạng quản lý Hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở Cổ Tiết -Tam Nông – Phú Thọ. Các biện pháp nêu trên cùng với các biện pháp quản lý khác đã và đang thực hiện ở các nhà trường, nhưng cách thực hiện thì không hẳn giống nhau và có thể phù hợp với bất ký trường nào. Qua kết quả khảo nghiệm, cả 6 biện pháp đều được cán bộ quản lý và giáo viên đánh giá là rất cần thiết và có tính khả thi cao bởi chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau, biện pháp này là tiền đề, là động lực, là điều kiện để thực hiện các biện pháp khác. Nếu thực hiện đồng bộ sẽ nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

KẾT LUẬN- KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận: Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

Từ các kết quả nghiên cứu thu được, có thể rút ra được các kết luận sau:

Dạy học là hoạt động đặc trưng của mỗi đơn vị trường học, là con đường cơ bản để thực hiện mục đích của quá trình giáo dục. Để nâng cao chất lượng dạy học thì công tác quản lý Hoạt động dạy học của các cấp quản lý giáo dục giữ một vai trò quan trọng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm của hiệu trưởng, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Tác giả luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề lí luận cơ bản về quản lý, quản lý nhà trường; hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở. Khảo sát và đánh giá thực trạng Hoạt động dạy học và công tác quản lý Hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở Cổ Tiết – Tam Nông – Phú Thọ rút ra được những ưu, nhược điểm và nguyên nhân.

Trên cơ sở về những vấn đề về lý luận cũng như kết quả nghiên cứu thực trạng Hoạt động dạy học và quản lý Hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở Cổ Tiết – Tam Nông – Phú Thọ, tác giả đã đưa ra được 06 biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với Hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở:

 • Nâng cao nhận thức về đổi mới hoạt động dạy học cho giáo viên.
 • Quản lý việc xây dựng kế hoạch dạy học và hoạt động dạy học của GV.
 • Thay đổi cách thức quản lý hoạt động học của Học sinh.
 • Chỉ đạo đổi mới quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và phương pháp dạy học cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình.
 • (5) Đổi mới kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học
 • (6) Khai thác có hiệu quả các điều kiện hỗ trợ quản lý Hoạt động dạy học của GV

Các biện pháp đưa ra có mối quan hệ tác động hỗ trợ nhau, trong quá trình thực hiện cần áp dụng các biện pháp một cách đồng bộ, có như vậy mới nâng cao được hiệu quả của các biện pháp làm cho công tác quản lý của hiệu trưởng đói với Hoạt động dạy học đạt kết quả tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở nhà trường.

Qua phân tích kết quả trưng cầu ý kiến cho thấy các biện pháp đều được đánh giá là cần thiết và hầu hết đều có tính khả thi. Tuy nhiên có biện pháp đánh giá ít cần thiết chưa khả thi, đòi hỏi Cán bộ quản lý cần nỗ lực trong công tác tham mưu để biện pháp được thực hiện có hiệu quả. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

2. Khuyến nghị

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và đào tạo

Thống nhất cơ chế phân cấp một cách rõ ràng, đồng bộ, phân định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cuae từng cấp quản lý, tránh chồng chéo.

Bố trí các nguồn lực, tài chính để không ngừng xây dựng, chuẩn hóa nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và chuẩn hóa hiện đại hóa cơ sở vật chất, tạo điều kiện then chốt cho cán bộ quản lý, giáo viên tiếp cận và áp dụng phương pháp quản lý, dạy học tiên tiến.

Nghiên cứu để có định biên hợp lý, đồng thời có chính sách đãi ngộ thích hợp đối với đội ngũ cán bộ, công chức công tác ở Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ

Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch phát triển giáo dục và kế hoạch quản lý Hoạt động dạy học đối với cấp Trung học cơ sở của tỉnh, tạo sự liên thông trong quản lý, chỉ đạo giáo dục Trung học cơ sở.

Chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên trong dịp hè và trong năm học, tăng sường mở các hội nghị hội thảo liên tỉnh liên huyện.

Tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng Cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, sớm hoàn thành việc xóa phòng học mượn, tạm, cấp 4 xuống cấp. Đồng thời, từng bước xây dựng thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học cho nhà trường.

2.3. Đối với UBND huyện Tam Nông

Cần bố trí đội ngũ giáo viên cân đối, hợp lý cho các trường Trung học cơ sở trong đó có trường Trung học cơ sở Cổ Tiết đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo và chuẩn về tay nghề.

Tăng cường đầu tư kinh phí cho ngành Giáo dục và Đào tạo mua sắm Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm đầu tư Cơ sở vật chất cho nhà trường để đáp ứng yêu cầu dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

2.4. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông

Tăng cường tổ chức các chuyên đề, hội thảo về chuyên môn, hội thảo về đổi mới Phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý Hoạt động dạy học trong các nhà trường. Làm tốt công tác tham mưu với cấp trên thực hiện luật giáo dục , điều lệ nhà trường, về điều tiết cân đối đọi ngũ giáo viên sao cho hợp lý ở các trường Trung học cơ sở trong huyện.

Có kế hoạch và tạo điều kiện cho cán bộ quản lý và giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo cấp trường, liên trường để giao lưu học tập rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng Hoạt động dạy học và quản lý Hoạt động dạy học. Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở

One thought on “Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học trung học cơ sở

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng quản lý dạy học tại trường trung học cơ sở

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464