Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật tại Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết tật Thuận An, tỉnh Bình Dương đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Cơ sở để đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật tại Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết tật Thuận An

3.1.1. Cơ sở pháp lý

Điều 5, Luật người khuyết tật năm 2010 quy định: “ Bảo trợ xã hội ; trợ giúp người khuyết tật trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng và công nghệ thông tin, tham gia giao thông; ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ người khuyết tật là trẻ em, người cao tuổi” [29]

Điều 61 mục 3 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật và người nghèo được học văn hóa và học nghề [24.] Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

Điều 52, Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2004: Trẻ em khuyết tật, tàn tật, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, được gia đình, Nhà nước và xã hội giúp đỡ, chăm sóc, tạo điều kiện để sớp phát hiện bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; dược nhận vào các lớp học hòa nhập, lớp học dành cho trẻ khuyết tật, tàn tật; được giúp đỡ học văn hóa, học nghề và tham gia hoạt động xã hội. [32]

Điều 13 mục 3, Luật Giáo dục năm 2019: Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi, NKT và đối tượng hưởng chính sách xã hội khác thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mình [33].

Chỉ thị số 01/2006/CT-TTg, ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ: Đẩy mạnh thực hiện các chính sách trợ giúp người tàn tật trong tình hình phát triển kinh tế – xã hội hiện nay [11].

Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ GD&ĐT: Ban hành Quy định về GDHN dành cho người tàn tật, khuyết tật [54].

Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành quyết định chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020 [50].

Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Bộ GD&ĐT: Ban hành Quy định về GDHN cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn [59].

Điều 27 mục 1, Luật người khuyết tật năm 2010: Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật được học tập phù hợp với nhu cầu và khả năng của NKT [29].

3.1.2. Cơ sở lý luận

Chức năng quản lý (xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch).

Các nội dung công tác QL hoạt động GD H N cho HSKT tại TTGDTKT Thuận An, tỉnh Bình Dương.

3.1.3. Cơ sở thực tiễn

Công tác QL hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh khuyết tật tại TTGDTKT Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn còn một số vấn đề cần phải quan tâm và tác động đến như : GV, HS, CSVC, thiết bị dạy học… Ngoài ra, để công tác QL hoạt động dạy học được thuận lợi trong việc điều hành các hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng GDHN cho HSKT tại Trung tâm GDTKT Thuận An, cán bộ QL cần phải tranh thủ sự giúp đỡ và hỗ trợ của các công ty trên địa bàn, chính quyền địa phương, các đoàn thể.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

Đồng ể đảm bảo công tác QL giáo dục hướng nghiệp cho HSKT tại Trung tâm GDTKT Thuận An đạt được kết quả tốt thì các biện pháp thực hiện cần phải đảm bảo các yêu cầu:

 • Tính thực tiễn: Các biện pháp phải thiết thực và có tính khả thi, phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế trong chương trình giáo dục hướng nghiệp thực tế tại Trung tâm Giáo dục Trẻ khuyết tật Thuận An.
 • Tính lịch sử: Các biện pháp phải có sự kế thừa và phát triển những thành quả đã đạt được trong quá trình giáo dục hướng nghiệp cho HSKT tại TTGDTKT Thuận An trong những năm gần đây để làm tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.
 • Tính hệ thống:Hệ thống các biện pháp phải đồng bộ, cân đối và đồng thời phải xác định được yếu tố trọng tâm, thể hiện sự ưu tiên hợp lý trong công tác QL hoạt động GDHN.
 • Tính khả thi: Các biện pháp đề ra có thể vận dụng vào thực tiễn một cách hợp lý chứ không dừng lại ở phần lý thuyết.

3.3. Các biện pháp QL hoạt động GDHN cho HSKT tại TTGDTKT Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trên cơ sở lý luận của chương 1 và kết quả khảo sát thực tiễn của chương 2 đã cho ta thấy, công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp HSKT tại TTGDTKT Thuận An đã được thực hiện khá đầy đủ nhưng vẫn còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao và chưa đồng nhất. Để cải thiện công tác QL và nâng cao hơn nữa chất lượng GDHN cho HSKT tại TTGDTKT Thuận An, chúng tôi đề xuất một số biện pháp quản lý như sau:

3.3.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên, phụ huynh học sinh Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

3.3.1.1. Mục đích:

Nhằm nâng cao nhận thức của các đối tượng tham gia công tác QL hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho HSKT như: Phải tôn trọng và thực hiện các quyền của NKT; Có phẩm chất đạo đức tốt, có tình thương yêu và có trách nhiệm với HSKT; Có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ; Có nhận thức đúng đắn trong việc lập kế hoạch GDHN cho HSKT; Thường xuyên tổ chức các hoạt động GDHN và đánh giá kết quả theo kế hoạch GD cá nhân của HSKT.

Điều chỉnh, sáng tạo trong công tác QL hoạt động GDHN như: điều chỉnh chương trình, PP dạy học phù hợp với đặc điểm tâm lý HSKT, xây dựng mục tiêu về chất lượng dạy học từng giai đoạn cụ thể như hàng tháng, giữa học kì, cuối học kì…

GDHN làm cho mọi người hiểu được giá trị của mọi nghề nghiệp, từ đó sẽ làm cho mọi người hiểu lao động ở bất cứ ngành nghề nào, công việc nào cũng vinh quang, cũng được tôn trọng miễn là người lao động phải có tay nghề cao, có phẩm chất NN tốt, vì thế không nên phân biệt NN

3.3.1.2. Nội dung:

Nâng cao nhận thức của CBQL tại TTGDTKT Thuận An

Người cán bộ QL phải có nhận thức và xác định đúng đúng trách nhiệm của mình đắn trong công tác QL hoạt động GDHN HSKT. Đồng thời, người QL phải giải quyết công việc một cách khoa học và có hiệu quả những vấn đề như: điều chỉnh nội dung chương trình, PP giáo dục hướng nghiệp cho HSKT, cho GV là yếu tố quan trọng nhất. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

Người cán bộ QL phải có trách nhi ệm chỉ đạo xây dựng và phê duyệt chương trình GDHN của trung tâm sao cho phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Nâng cao nhận thức cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn.

CB QL cần đề ra cho cán bộ chuyên môn trong trung tâm các yêu cầu cụ thể và rõ ràng, để họ xây dựng kế hoạch hoạt động GD H N phù hợp và tự điều chỉnh cách thức cũng như PP làm việc một cách khoa học nhất.

CBQL cần chú trọng đến các biện pháp nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, cần thẩm định tính khả thi và giao quyền cho GV để họ phát huy tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trước cán bộ QL trong công việc được giao.

Nâng cao nhận thức cho đội ngũ GV.

Giáo viên là nhân tố tiên quyết trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho HSKT. Chính họ là những người trực tiếp định hướng cho HSKT trong công tác GDHN tại Trung tâm. Muốn nâng cao chất lượng GDHN thì nhất định phải nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên. Nghĩa là người CBQL phải là người làm cho GV phải nhận thức đúng về tầm quan trọng về GDHN cho HSKT, và cần điều chỉnh nội dung chương trình và PP dạy phù hợp để đáp ứng đúng theo nhu cầu nguyện vọng của các em HS, PHHS và nhất là xã hội hiện nay.

Nâng cao nhận thức cho đội ngũ PHHS.

PHHS là người có tác động quan trọng trong việc định hướng GDHN cho HS nhất là HSKT. Cha mẹ sẵn sàng đầu tư đủ mọi thứ để cho con đi học với mục đích không chỉ sau khi học xong, con sẽ tìm được việc làm và có thu nhập ổn định. Vì thế để phát huy được khả năng của từng HS thì các bậc phụ huynh phải GDHN cho con em mình.

Trước hết, PHHS cần phải nắm rõ sức học của con mình để chuẩn bị cho việc định hướng trong tương tai.

Phải xem xét và dựa vào năng lực của con cái, sở thích và ước mơ công việc trong tương lai của các em. Từ đó, cha mẹ phải luôn bên cạnh theo dõi, động viên và hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, từng bước giúp cho các em thực hiện hoài bão của mình. Phụ huynh cần phải giải thích cho các em hiểu và nắm vững tính chất của ngành nghề đó. Khi học xong có thể làm những công việc gì, làm ở đâu và công việc đó như thế nào? Để các em tự tưởng tượng ra công việc của mình chọn trong tương lai.

Điều quan trọng là phụ huynh cần phải nhận thức rằng việc hướng nghiệp cho con cái là phải thực hiện đồng bộ trong khoảng thời gian dài và thường xuyên khích lệ tinh thần phấn đấu của các em. Do đó, việc nâng cao nhận thức về công tác GDHN cho HSKT đối với đội ngũ PHHS là rất quan trọng.

3.3.1.3. Cách tổ chức thực hiện: Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

Cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành của địa phương, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp cho PHHS hiểu hơn về tầm quan trọng trong vấn đề học tập và GDHN cho các em HSKT. Từ đó, PHHS hiểu rằng dù con em mình bị khuyết tật nhưng vẫn được mọi người quan tâm và cũng được đối xử công bằng như mọi người.

Tổ chức tốt các buổi tuyên truyền, tư vấn cho PHHS trong việc chọn cho con em mình khi cho con vào học cấp 2.

Tổ chức lồng ghép việc tuyên truyền GDHN cho PHHS trong những lần họp PHHS để họ nắm bắt thêm thông tin về NN và xu hướng phát triển NN cũng như sự thành công của các em HS sau khi ra trường đã được chọn vào các công ty làm hiện nay.

3.3.2. Tăng cường công tác quản lí việc thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch dạy học và chất lượng giờ lên lớp của GV về công tác GDHN

3.3.2.1. Mục đích

Giúp GV hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học theo đúng qui định, qui chế chuyên môn, đảm bảo đúng nội dung chương trình dạy học và đạt hiệu quả cao và tạo điều kiện kiểm tra, đánh giá chính xác chất lượng hoạt động dạy học trong nhà trường

3.3.2.2. Nội dung

Quản lý việc thực hiện đúng, đủ nội dung chương trình GDHN cho HSKT trung tâm

Quản lý chất lượng giờ lên lớp dạy học của giáo viên.

3.3.2.3. Tổ chức thực hiện Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy học theo hướng phù hợp với học sinh khuyết tật.

Tiếp tục điều chỉnh hợp lý nội dung chương trình phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh khuyết tật.

Đổi mới mạnh mẽ và cơ bản phương pháp giáo dục gắn với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy và học nhằm kích thích tư duy sáng tạo, bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự giải quyết vấn đề, phát triển năng lực thực hành sáng tạo cho GV.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác QL đội ngũ nhà giáo và CBQL GD. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và những văn bản quy phạm, quy định về xây dựng, quản lý đội ngũ nhà giáo và CBQL GD theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm.

Quản lý chương trình dạy học chặt chẽ, giải quyết những vấn đề bức xúc về chương trình khi GV yêu cầu và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong GD, cụ thể:

Về tổ chức kiểm tra thực hiện nội dung chương trình dạy học và hồ sơ chuyên môn của GV, hồ sơ cá nhân của HS: đây là việc làm thường xuyên của CBQL để kịp thời xử lý những lệch lạc trong việc thực hiện nội dung chương trình. Hình thức : Cán bộ quản lý giao cho tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiểm tra 89 việc thực hiện chương trình bằng cách đối chiếu giữa kế hoạch dạy học của GV với thời khóa biểu; Kiểm tra hồ sơ chuyên môn giáo viên thường xuyên hàng tuần, hàng tháng và ở cuối mỗi học kỳ. Sau mỗi đợt kiểm tra, phải có một bản nhận xét đánh giá về việc thực hiện nội dung chương trình và soạn giảng cho từng GV, lưu vào hồ sơ GV. Cán bộ quản lý tổng kết về việc thực hiện chương trình cũng như soạn giảng trong đó có phê bình, xử lý kỷ luật đối với GV vi phạm qui chế, đồng thời đề xuất khen thưởng những GV thực hiện xuất sắc.

 • Bên cạnh việc kiểm tra thực hiện nội dung chương trình thì chất lượng giáo án cũng là một nội dung kiểm tra mà cán bộ quản lý cần quan tâm.
 • Cán bộ quản lý kiểm tra, đánh giá năng lực dạy học của GV thông qua việc dự giờ, trên cơ sở đó giúp GV khắc phục các thiếu sót, phát huy các ưu điểm, nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng giờ dạy của giáo viên và học của học sinh.

Có thể kết hợp linh họat các hình thức sau: Dự giờ theo kế hoạch đầu năm; Dự giờ có báo trước nhằm xem xét năng lực cao nhất mà GV có thể đạt được khi có đủ điều kiện chuẩn bị, thể hiện trong giờ lên lớp. Tổ chức, chỉ đạo việc dự giờ, rút kinh nghiệm sư phạm dạy học của GV. Đây là một công tác không kém phần quan trọng trong việc tự bồi dưỡng của GV nên Giám đốc cần phải tổ chức tốt công tác này.

Tổ chức và quản lý tốt hoạt động dạy học cho học sinh khuyết tật.

3.3.3. Tăng cường công tác chỉ đạo quản lí, bồi dưỡng về GDHN cho GV TTGDTKT Thuận An. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

3.3.3.1. Mục đích và nội dung

Tăng cường nâng cao nhận thức về GDHN cho CBGV, nhân viên:

Để làm tốt công tác GDHN cho học sinh nhất là học sinh khuyết tật thì đòi hỏi mọi người phải ý thức được mục tiêu GDHN là đào tạo nhân lực cho đất nước, giảm bớt gánh nặng cho xã hội nghĩa là tạo cho các em khuyết tật có được một nghề phù hợp để có thể nuôi sống bản.

Bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ:

Bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho giáo viên làm công tác GDHN cũng là bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng và thái độ đối với công tác GDHN.

Về kiến thức: Giáo viên muốn làm tốt nhiệm vụ GDHN cần được bồi dưỡng các kiến thức về GDHN sau:

Kiến thức về nội dung GDHN như:

Thông tin về “thế giới nghề nghiệp” theo phân loại nghề. Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ để tạo ra đội ngũ GV đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và đặc biệt là đồng bộ về cơ cấu.

3.3.3.2. Tổ chức thực hiện

Cán bộ quản lý trong nhà trường có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng được một đội ngũ nhà giáo có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao.

3.3.4. Tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện để phục vụ cho công tác giáo dục hướng nghiệp học sinh khuyết tật tại Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết tật Thuận An, tỉnh Bình Dương. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

3.3.4.1. Mục đích

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đóng vai trò quan trọng trong hoạt động dạy học, nó góp phần quyết định chất lượng dạy học nhất là đối với học sinh khuyết tật. Từ đó, GV và học sinh có ý thức giữ gìn và sử dụng một cách hiệu quả nhất. Đồng thời động viên, khuyến khích giáo viên nghiên cứu và sáng tạo thêm đồ dùng dạy học để phục vụ dạy học đạt hiệu quả nhất.

3.3.4.2. Nội dung

Khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có của Trung tâm sẽ tác động tích cực đến chất lượng dạy học

Tăng cường bổ sung cơ sở vật chất và thiết bị dạy học phục vụ cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật được thực hiện thuận lợi và đạt hiệu quả tốt hơn.

CSVC phục vụ cho việc giảng dạy GDHN cho HSKT tại Trung tâm:

Sân bãi, phòng lớp, bàn ghế.

Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo.

Trang thiết bị- đồ dùng giảng dạy.

CSVC phục vụ cho góc GDHN cho HS khuyết tật tại Trung tâm:

Góc GDHN có thể sắp xếp và chọn một khoảng không gian trong một góc của phòng thư viện gồm có:

 • Các tư liệu, hình ảnh giới thiệu về thế giới nghề tại địa phương cũng như trên thế giới để các em học sinh khuyết tật có thể tham khảo và có cái nhìn tổng quát về thế giới nghề. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An
 • Thông tin về các công ty trên địa bàn hoặc các tỉnh lân cận
 • Tài liệu hỗ trợ cho giáo viên dùng để tư vấn nghề cho học sinh.
 • Góc tường trưng bày các hình ảnh các bạn học sinh đã ra trường thành công trong việc lựa chọn nghề nghiệp của mình.
 • Góc trưng bày các sản phẩm thực hành của học sinh khuyết tật trong công tác tham gia giáo dục hướng nghiệp như: Những tranh vẽ, chai thủy tinh được trang trí, những bức tranh thêu tay, những tranh thu nhỏ làm từ gỗ, …
 • CSVC phục vụ cho các hoạt động ngoại khóa trong công tác giáo dục hướng nghiệp học sinh khuyết tật tại Trung tâm.
 • Máy may, máy mài, máy chiếu, máy vi tính, các thiết bị âm thanh, ánh sáng… và các dụng cụ phục vụ cho dạy một số nghề như: nghề trồng vườn, nghề may, nghề điện, thêu tay, nghề lộng, nghề tin học văn phòng,…

Thiết kế một khoảng đất trống để cho các em học sinh khuyết tật tham gia các hoạt động trải nghiệm về nghề trồng vườn và các sản phẩm thu được sẽ được cung cấp cho bộ phận cấp dưỡng tại Trung tâm.

Công tác quản lý CSVC phục vụ hoạt động GDHN cho HS khuyết tật được mô tả bằng sơ đồ 3.1 như sau:

 • CSVC phục vụ giảng dạy
 • CSVC phục vụ góc hướng nghiệp
 • CSVC phục vụ các hoạt động ngoại khóa

Sơ đồ 3.1: Quản lý CSVC trong công tác GDHN

3.3.4.3. Cách tổ chức thực hiện

Muốn tăng cường việc quản lý CSVC trong công tác GDHN cho HS khuyết tật cần thực hiện như sau:

 • Thành lập ban quản lý CSVC của Trung tâm gồm các thành viên như: Ban Giám đốc, Công đoàn, cán bộ thư viện và bảo vệ
 • Tích cực huy động nguồn ủng hộ từ bên ngoài như:
 • Các tư liệu về mô hình đào tạo nghề: Đĩa, hình ảnh trên giấy …
 • Các chỉ tiêu tuyển nghề từ các công ty
 • Các hiện vật từ các ân nhân từ bên ngoài xã hội

3.3.5. Thực hiện công tác đổi mới cách kiểm tra, đánh giá kết quả GDHN. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

3.3.5.1. Mục đích.

Đánh giá là nhiệm vụ quan trọng trong việc xác định năng lực nhận thức của HS, để từ đó điều chỉnh chương trình dạy và học. Đồng thời, đánh giá cũng là động lực đổi mới phương pháp GDHN nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng GDHN cho học sinh khuyết tật tại Trung tâm.

3.3.5.2. Nội dung

 • Tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy GDHN của giáo viên.
 • Kiểm tra kết quả hoạt động GDHN của học sinh
 • Tỉ lệ học sinh đăng ký vào các công ty làm việc hoặc đăng ký học lên các trường nghề.
 • Kết quả học tập của HS trong GDHN tại Trung tâm.
 • Các sản phẩm của học sinh thực hiện được trưng bày.

3.3.5.3. Cách tổ chức thực hiện.

Đưa kết quả công tác GDHN vào đánh giá thi đua khen thưởng, giao chỉ tiêu về kết quả phân luồng học sinh đến từng lớp, từng giáo viên phụ trách.

Thường xuyên, kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình, hình thức phương pháp GDHN của CBGV để chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả GDHN sao cho chính xác, khách quan, động viên được CBGV và HS tích cực, tự giác tham gia.

Giao bộ phận tuyển sinh nhà trường tổng hợp, thống kê số lượng, tỉ lệ học sinh đăng ký thi vào các trường ĐH-CĐ, các nhóm ngành, nghề. Số lượng, tỉ lệ học sinh đậu ĐH-CĐ. Báo cáo bằng văn bản cho BGH để nhà trường có cơ sở phân tích đánh giá hiệu quả của công tác GDHN, kịp thời có những chỉ đạo phù hợp.

Phối hợp với hội CMHS, ĐTN của các phường, xã, các cơ sở đào tạo nghề để nắm bắt được tỉ lệ, số lượng HS theo học nghề. Đặc biệt nắm được cụ thể các học sinh đã thành đạt khi hành nghề. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

Chỉ đạo, đánh giá kết quả học nghề phổ thông khoa học, chính xác, phản ánh đúng chất lượng thực tế, qua đó giúp CBGV và học sinh coi trọng việc học nghề.

Từ tất cả các kết quả thu được, quan trọng nhất là các nhà trường phải phân tích, đánh giá, so sánh hiệu quả phân luồng qua các năm nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp để công tác GDHN thực sự phát huy vai trò, chức năng, góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục.

3.3.5.4. Điều kiện để thực hiện giải pháp

 • Xây dựng được kế hoạch cụ thể, chi tiết công tác kiểm tra đánh giá.
 • Có PP kiểm tra đánh giá khoa học, đảm bảo khách quan, chính xác.
 • Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, trong đó chú trọng đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ GDHN.

3.3.6. Phối hợp các lực lượng GDHN trong việc quản lý giáo dục hướng nghiệp HSKT tại TTGDTKT Thuận An, tỉnh Bình Dương

3.3.6.1. Mục đích

Huy động, phối hợp sự hỗ trợ của các lực lượng giáo dục hướng nghiệp nhằm tạo môi trường, động lực thúc đẩy các lực lượng giáo dục hương nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ GDHN cho học sinh khuyết tật đã đề ra.

3.3.6.2. Nội dung

Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật muốn đạt được kết quả tốt nhất cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng giáo dục hương nghiệp với nhau, nhất là trong việc quản lý công tác GDHN cho học sinh khuyết tật. Xây dựng, phối hợp tốt các lực lượng trong quản lý GDHN cho học sinh khuyết tật sẽ tác động tích cực đến chất lượng của hoạt động này.

Phối hợp và tạo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ cho công tác hoạt động GDHN học sinh khuyết tật được thực hiện thuận lợi và đạt hiểu quả nhất.

3.3.6.3. Tổ chức thực hiện Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

Phối hợp hoạt động với tổ chức Công đoàn

Công đoàn là tổ chức chính trị, nghề nghiệp của cán bộ GV và nhân viên tại Trung tâm. Công đoàn đại diện người quản lý Trung tâm giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên đồng thời động viên, giúp đỡ họ giải quyết những khó khăn trong đời sống để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Việc phối hợp với tổ chức Công đoàn là sự phối hợp trong vi ệ c lập kế hoạch hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, công tác kiểm tra, đánh giá, hội thi, hội giảng, xét thi đua cuối năm đối với hoạt động GDHN cho học sinh khuyết tật sẽ tạo sự đồng bộ trong hoạt động chuyên môn tại Trung tâm.

Xây dựng qui chế phối hợp với cha mẹ học sinh

Cán bộ quản lý chỉ đạo giáo viên thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh về mục đích, ý nghĩa của việc GDHN cho các em và đề ra các nội dung và biện pháp cần phối hợp với nhà trường. Các kênh thông tin có thể sử dụng để thực hiện sự phối hợp đó là gặp trực tiếp, tin nhắn, điện thoại, website của Trung tâm để trao đổi thông tin

Huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động GDHN cho học sinh khuyết tật.

CBQL cần tìm hiểu thế mạnh của các cá nhân, trường dạy nghề, các công ty, các hoạt động xã hội tại địa phương để kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác GDHN học sinh khuyết tật cùng với Trung tâm. Từ đó, xây dựng và thực hiện kế hoạch phối hợp giáo dục với họ trong suốt năm học và huy động tối đa nguồn lực của họ. Như việc mời họ đến nói chuyện chuyên đề, cùng tổ chức các hoạt động GDHN cho học sinh khuyết tật.

3.3.7. Tăng cường các hoạt động thi đua khen thưởng cho giáo viên tham gia hoạt động GDHN tại Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết tật Thuận An

3.3.7.1. Mục đích Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

Việc tăng cường các hoạt động thi đua khen thưởng, thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên tham gia hoạt động GDHN cho HS khuyết tật nhằm giúp GV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy học của mình, tạo không khí làm việc vui tươi lành mạnh.

3.3.7.2. Nội dung

Để tăng cường các hoạt động thi đua khen thưởng cho giáo viên tham gia GDHN cho HS khuyết tật cần thực hiện các nội dung sau:

CBQL cần xây dựng quy định về xếp loại thi đua cho cán bộ, GV và nhân viên tại Trung tâm.

TCBQL cần tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp hoạt động GDHN của GV để khen thưởng một cách chính xác, công bằng.

3.3.7.3. Tổ chức thực hiện

CBQL trong nhà trường đề ra quy định về xếp loại thi đua bao gồm:

Nội dung và các chuẩn đánh giá cụ thể trong đó có các mặt: giờ dạy; hồ sơ sổ sách chuyên môn và công tác chuẩn bị tài liệu, thiết bị phục vụ dạy học; tình hình thực hiện nề nếp chuyên môn; kỷ luật lao động; các công tác kiêm nhiệm 96 khác. Kết quả đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng.

Định mức tiền thưởng bình quân hàng tháng cho mỗi loại: Quy định về xếp loại thi đua phải có sự nghiên cứu, đóng góp và thống nhất trong toàn thể Hội đồng sư phạm mới được đưa vào thực hiện.

Tổ chức theo dõi, chấm điểm chuyên môn cụ thể hàng tháng dựa vào kết quả tự bình xét của cá nhân, kết quả theo dõi của Trung tâm để tính điểm; đề nghị khen thưởng với những GV có đóng góp lớn cho hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý GDHN cho HSKT tại TTGDTKT Thuận An Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

Trong chương 2 của luận văn đã đề ra 7 biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật tại Trung tâm Giáo dục Trẻ khuyết tật Thuận An. Các biện pháp này có tác động qua lại lẫn nhau và hỗ trợ cho nhau đồng thời cần được tiến hành đồng bộ để mới đạt hiệu quả tốt nhất trong công tác giáo dục hướng nghiệp tại trung tâm.

3.4.1. Mục đích khảo nghiệm

Chúng tôi tiến hành khảo nghiệm các biện pháp trong đề tài nghiên cứu nhằm ĐG mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp mà chúng tôi đề xuất và đây cũng là cơ sở tiền đề quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả khi các biện pháp được đưa vào thực nghiệm. Hơn nữa việc khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi cũng sẽ khẳng định được tính giá trị của luận văn này

3.4.2. Nội dung khảo nghiệm

Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho HSKT tại Trung tâm GDTKT Thuận An, tỉnh Bình Dương đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, HS và PHHS về giáo dục hướng nghiệp; Chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực và nghiệp vụ sư phạm GDHN cho GV; Nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa về GDHN; Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các lực lượng tham gia giáo dục hướng nghiệp và làm tốt công tác xã hội hóa GDHN; Tăng cường CSVC và các điều kiện phục vụ công tác GDHN; Đổi mới phương thức công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động GDHN; Tăng cường các hoạt động thi đua khen thưởng cho giáo viên tham gia hoạt động GDHN tại Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết tật Thuận An.

3.4.3 Đối tượng và phương pháp khảo nghiệm

Để khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất chúng tôi tiến hành lấy ý kiến khảo sát trên 4 nhóm đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh trong đó CBQL gồm phó Giám đốc, tổ trưởng chuyên môn, GV, PHHS các cấp lớp 6,7,8,9, đại diện CBQL của 3 công ty Minh Long, Yazaki và 3/2.

Bảng 3.1. Mô tả mẫu khảo nghiệm

Phương pháp khảo nghiệm chính là phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi.

Công cụ khảo sát là bảng hỏi phụ lục số 5.

3.4.4. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

Bảng 3.2. Kết quả khảo sát mức độ cần thiết của các biện pháp QL hoạt động GDHN cho HSKT tại TTGDTKT Thuận An

Biện pháp 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các đối tượng tham gia công tác GDHN cho HSKT

Biện pháp 2: Tăng cường công tác quản lí việc thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch dạy học và chất lượng giờ lên lớp của GV

Kết quả khảo sát về tính khả thi của các biện pháp cho thấy là cao và hoàn toàn có thể tiến hành tại trung tâm. Trong 7 biện pháp đã đề ra thì biện pháp thứ 2, 4 và 6 là biện pháp quan trọng nhất. Vì kết quả của công tác GDHN chưa cao thì cần tìm mọi cách để nâng kết quả lên mà cần phải đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp GDHN cho HSKT để làm sao các em nhận biết, hiểu và chọn đúng nghề phù hợp với bản thân của HS. Đồng thời CSVC phải đầy đủ đảm bảo cho công tác GDHN học sinh khuyết tật, đây là đối tượng cần học tập trên những đồ dùng cụ thể, trực quan. Bên cạnh đó, Mời gọi và phối hợp các lực lượng tham gia công tác GDHN cho HSKT là điều vô cùng cần thiết. Bởi đối tượng học sinh khuyết tật là đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ về nhiều mặt để các em có thể tự tin hòa nhập với xã hội. Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng nhất là đặt ra các tiêu chí, đề mục rõ ràng cho giáo viên có công đóng góp nhiều trong việc giáo dục hướng nghiệp cho học sinh đạt thành tích cao cũng như học sinh sau khi ra trường tìm được những công việc phù hợp, có việc làm ổn định có thể nuôi sống bản thân. Ví dụ: Tiêu chí đánh giá để khen thưởng giáo viên dựa trên sự đánh giá yêu thích môn học của học sinh, phụ huynh học sinh cũng như công việc phù hợp với xu hướng hiện nay mà học sinh ra trường có thể dễ dàng tìm được việc làm, …

Như vậy, quản lý giáo dục hướng nghiệp với mục tiêu quan trọng nhất đó là đảm bảo cho công tác GDHN góp phần hình thành nhu cầu, động cơ, kỹ năng lao động NN cho các em HSKT trong tương lai một cách chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả nhất. Đồng thời QL giáo dục hướng nghiệp cần phải dựa vào kiến thức khoa học, các bằng chứng cụ thể về các yếu tố GDHN trong đó có sự hiểu biết về thị trường lao động, về kinh tế xã hội chứ không phải dựa vào các văn bản cụ thể. Đồng thời cần thay đổi cách QL GDHN sao cho phù hợp với kinh tế thị trường hiện nay để cần giúp cho các em có nhiều thông tin, nhiều lựa chọn NN để phát triển cá nhân trong tương lai.

Dựa trên kết quả từ việc thực hiện khảo nghiệm của các biện pháp cho thấy, đội ngũ CBQL và giáo viên đánh giá các biện pháp đề xuất trong Luận văn là cần thiết và mang tính khả thi cao. Trong đó, CBQL và GV cho rằng cần thiết nhất và khả thi nhất chính là tăng cường công tác quản lí việc thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch dạy học và chất lượng giờ lên lớp của GV; tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện để phục vụ cho công tác giáo dục hướng nghiệp học sinh khuyết tật tại Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An, tỉnh Bình Dương; cần phối hợp các lực lượng tham gia công tác GDHN cho học sinh khuyết tật tại trung tâm GDTKT để chất lượng GDHN của trung tâm ngày càng hiệu quả nhất và nhất là chú trọng trong công tác đánh giá khen thưởng giáo viên có đóng góp hiệu quả trong công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Dựa trên cơ sở lý luận của chương 1 và thực trạng công tác quản lý hoạt động GDHN cho HSKT tại TTGDTKT Thuận An, tỉnh Bình Dương, luận văn đã đề xuất 7 biện pháp QL hoạt động GDHN. Các biện pháp đã đề ra đều được CBQL, GV, PHHS và HS đánh giá là rất cần thiết và mang tính khả thi cao. Tuy nhiên để đạt được kết quả cao nhất thì cần phải tiến hành đồng bộ, thống nhất các biện pháp mà luận văn đã đề ra bởi chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau và hỗ trợ cho nhau. Đồng thời, để các biện pháp trên đạt hiệu quả nhất thì cần có sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ và sự nỗ lực không ngừng không chỉ có CBQL mà cả GV, HS, PHHS và các lực lượng hỗ trợ khác.

Căn cứ vào cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, người nghiên cứu đề xuất bảy biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác QL hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật tại TTGDTKT Thuận An, tỉnh Bình Dương. Kết quả nghiên cứu chương 2 của luận văn này cho thấy một số nội dung chưa được các đơn vị thực hiện đảm bảo đồng bộ và hiệu quả. Do đó, biện pháp của chúng tôi đưa ra hướng tới mục đích khắc phục những nhược điểm còn hạn chế theo chức năng QL đối với việc QL hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho HSKT. Với 7 biện pháp: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, HS và PHHS về giáo dục hướng nghiệp ; (2) chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực và nghiệp vụ sư phạm GDHN cho GV; (3) nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa về GDHN; (4) tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các lực lượng tham gia giáo dục hướng nghiệp và làm tốt công tác xã hội hóa GDHN; (5) tăng cường CSVC và các điều kiện phục vụ công tác GDHN; (6) đổi mới phương thức công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động GDHN; (7) tăng cường các hoạt động thi đua khen thưởng cho giáo viên tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại trung tâm GDTKT Thuận An là quy trình giúp nâng cao công tác QL hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho HSKT đạt hiệu quả. Qua khảo sát ý kiến của CBQL, GV, HS, PHHS tại trung tâm cho thấy cả bảy biện pháp đề xuất trên đều cần thiết và khả thi để các trường thực hiện trong công tác quản lý GDHN. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

Mỗi biện pháp đều có một ý nghĩa, một vai trò nhất định trong quá trình QL công tác kiểm tra đánh giá ở nhà trường; các biện pháp được đề xuất có mối quan hệ biện chứng với nhau và hỗ trợ nhau. Vì vậy, Ban lãnh đạo không nên xem trọng hay coi nhẹ bất kỳ biện pháp nào. Thực hiện đồng bộ, thường xuyên các nhóm biện pháp đã đề xuất sẽ góp phần nâng cao hiệu quả QL công tác hoạt động GDHN cho HS tại trung tâm. Tuy nhiên, các biện pháp mới chỉ được khẳng định qua khảo nghiệm nên khi triển khai, Giám đốc cần linh hoạt và lựa chọn ưu tiên cho những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, những khiếm khuyết quan trọng mà nhà trường đang mắc phải cần khắc phục trong thời gian ngắn. Trong quá trình vận dụng, giám đốc cần chú ý đến các điều kiện của trung tâm như CSVC, đội ngũ CB, nhân viên, GV và học sinh và các yếu tố ảnh hưởng khác có thể có để có những điều chỉnh phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác QL hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho HSKT tại TTGDTKT Thuận An, tỉnh Bình Dương.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng công tác QL hoạt động GDHN cho HSKT tại TTGDTKT Thuận An, tỉnh Bình Dương, người nghiên cứu rút ra một số kết luận như sau:

Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho HS là một nhiệm vụ quan trọng của công tác QL của các cấp QLGD nói chung và của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Trẻ khuyết tật Thuận An nói riêng. Đây là một nội dung mới được triển khai ở Việt Nam những năm gần đây theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới. Qua khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng công tác QL hoạt động GDHN cho HS tại TTGDTKT Thuận An cho thấy: (1) Giám đốc đã thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch GDHN và công tác tổ chức nhân sự triển khai hoạt động GDHN cũng như xây dựng nội bộ đoàn kết trong việc thực hiện GDHN cho HS; (2) thường xuyên kiểm tra giám sát công tác GDHN

Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan làm hạn chế công tác QL GDHN cho HS của Giám đốc, trong đó một số nguyên nhân cơ bản là: (1) đa số CB, GV chưa được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sâu về giáo dục hướng nghiệp cho HSKT; (2) CB, GV chưa được hướng dẫn tập huấn về quy trình thực hiện TVHN; (3) chưa có văn bản hướng dẫn và quy định cụ thể về thực hiện công tác GDHN cho HSKT tại TTGDTKT Thuận An; (4) nhận thức của HS còn hạn chế nên dẫn đến việc lựa chọn NN đôi khi chưa phù hợp; (5) GV chịu áp lực về khối lượng công việc (vừa dạy văn hóa vừa dạy GDHN) nên không có nhiều thời gian đầu tư vào công tác giáo dục hướng nghiệp cho HSKT.

2. Khuyến nghị

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng cho CBQL để cập nhận kiến thức về khoa học QL và tổ chức tham quan học tập kinh nghiệp QL trong và ngoài nước để nâng cao trình độ góp phần thực hiện tốt nhiện vụ GDHN tại trung tâm.

 • Mở thêm chuyên nghành đào tạo GV dạy GDHN
 • Phổ biến sâu rộng ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác GDHN
 • Thêm chỉ tiêu biên chế cho GV nghề
 • Phối hợp với Bộ lao động thương binh xã hội thêm chính sách hỗ trợ học nghề gắn với nhu cầu nguồn lực của các doanh nghiệp ở địa phương.

2.2. Đối với Sở Giáo dục và đào tạo Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

 • Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương và cung cấp các số liệu cụ thể để định hướng chỉ đạo trung tâm công c6ng tác GDHN
 • Tạo điều kiện cho cá em HSKT học nghề địa phương cần, đồng thời đảm bảo nguồn đầu ra cho các em HSKT sau khi tham gia chương trình GDHN
 • Hỗ trợ, đầu tư kinh phí, trang bị CSVC để phục vụ cho công tác giáo dục hướng nghiệp tại trung tâm

2.3. Đối với Trung tâm GDTKT Thuận An, tỉnh Bình Dương

 • GV phụ trách công tác GDHN thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng , tự học hỏi tìm hiểu các nguồn thông tin để phục vụ cho công tác giáo dục hướng nghiệp HSKT.
 • Tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệp với các trung tâm bạn, các trường nghề, tham quan các trường có phong trào hoạt động GDHN phát triển để thay đổi PP và nội dung GDHN phù hợp với điều kiện hiện có của trung tâm.
 • Sử dụng tối đa nguồn lực hiện có nhằm thúc đẩy các lực lượng GD trong trung tâm phát huy tinh thần tích cực đổi mới nội dung PP để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Đồng thời tạo điều kiện về CSVC để đảm bào công tác GDHN thực hiện một cách tốt nhất.
 • Học sinh cần nhận thức đúng về tầm quan trọng trong công tác GDHN để rèn luyện tính tích cực, kỉ luật và chủ động trong công tác GDHN.

PHHS cần biết rõ tầm quan trọng trong công tác giáo dục hướng nghiệp cho con em mình để từ đó tạo điều kiện về thời gian và vật chất cho con em mình tham gia đầy đủ các hoạt động GDHN tại trung tâm. Đồng thời phối hợp với nhà trường và các doanh nghiệp trên địa bàn để định hướng NN cho con em mình theo đúng sở trường và phù hợp nhất. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Giáo dục cho học sinh khuyết tật tại Thuận An

One thought on “Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục HSKT tại Thuện An

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng công tác giáo dục cho HSKT tại Thuận An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464