Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp

3.1.1. Đảm bảo tính mục tiêu

Mục tiêu là yếu tố quan trọng đối với các hoạt động, đặc biệt là đối với hoạt động quản lý giáo dục. Nó bảo đảm cho quá trình hoạt động đi đúng hướng. Vì vậy, việc quản lý giáo dục ̣KNS thông qua hoạt động trải nghiệm phải hướng đến các mục tiêu sau:

 • Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đều phải được thực hiện theo mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm là hình thành và phát triển các kỹ năng sống cho học sinh. Từ mục tiêu chung của quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm, để thiết kế các mục tiêu kỹ năng sống cụ thể.
 • Các biện pháp cần phải nhằm vào việc hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực thực tiễn của học sinh theo đúng mục tiêu của cấp học, được thể hiện rõ trong mục tiêu giáo dục tổng thể, cũng như mục tiêu của hoạt động giáo dục ở trường Trung học cơ sở.
 • Thống nhất trong nhận thức và thực hiện mục tiêu, còn biện pháp và hình thức tổ chức giáo dục phải được đa dạng hoá phù hợp với đặc điểm và điều kiện của địa phương và gia đình.

3.1.2. Đảm bảo tính hệ thống

Các biện pháp đề xuất phát tác động đồng bộ vào các khâu, các yếu tố của quá trình quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm, bao gồm nhận thức, chỉ đạo hoạt động, tác động vào các chủ thể phải được diễn ra một cách đồng bộ và có hệ thống. Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.

Học sinh là chủ thể nhận thức, chủ thể các hoạt động giáo dục trong nhà trường, vì vậy giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm của nhà trường phải đảm bảo thu hút được tất cả HS tham gia. Để đảm bảo các hoạt động này đem lại kết quả cao, GVCN, GV bộ môn, tổ chức Đoàn, PHHS, các đoàn thể chính trị, xã hội khác là lực lượng quan trọng không thể thiếu và cần được phối kết hợp có hiệu quả trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho HS trong nhà trường.

Trong việc tổ chức các hoạt động Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm thì HS đóng vai trò chủ thể hoạt động, GV là người định hướng, giải quyết và kết luận các vấn đề, còn các lực lượng khác đóng vai trò hỗ trợ các hoạt động, có như vậy hoạt động giáo dục kỹ năng sống mới đi vào chiều sâu và bền vững.

3.1.3. Đảm bảo tính kế thừa

Các biện pháp phải đảm bảo tính kế thừa, tôn trọng quá khứ, lịch sử, chỉ thay đổi những gì bất cập, đồng thời các biện pháp cũng phải phát huy tiềm năng của xã hội, trước hết là phải phát huy được ý thức tự giác, năng lực GD của đội ngũ GV để nâng cao năng lực cho đội ngũ GV, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Đảm bảo tính kế thừa trong đề xuất các biện pháp quản lý đòi hỏi phải:

Người nghiên cứu khi đề xuất biện pháp mới phải kế thừa những biện pháp quản lý đã và đang thực hiện. Sự kế thừa có thể là toàn bộ các biện pháp, có thể là những điểm hay, tối ưu của một biện pháp tránh phủ định hoàn toàn và tạo ra những hệ thống mới không dựa trên thực tiễn, thực trạng biện pháp cũ đã có.

Đảm bảo tính kế thừa khi đề xuất biện pháp quản lý yêu cầu nhà quản lý trong chỉ đạo thực tiễn quản lý phải thấy được những biện pháp quản lý mới trên cơ sở nền tảng của các biện pháp quản lý cũ đang tiến hành. Sự đề xuất biện pháp phải theo kịp và phù hợp với thực tế quản lý giáo dục để có những biện pháp mới phù hợp và sát với thực tế.

3.1.4. Đảm bảo tính khả thi

Để đảm bảo tính khả thi của việc quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh Trung học cơ sở, các biện pháp đề xuất cần:

Biện pháp quản lý đề xuất phải sát với thực tế giáo dục, quản lý giáo dục, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế của nhà trường. Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.

Khi xây dựng các biện pháp quản lý phải đảm bảo tính khoa học trong quy trình quản lý với các bước tiến hành cụ thể, chính xác. Các biện pháp phải phù hợp với thực tế, được thực hiện rộng rãi và tiếp tục được hoàn chỉnh để ngày càng hoàn thiện.

Tính khả thi khi đề xuất biện pháp quản lý là điều kiện cần và đủ về mặt nguyên tắc phương pháp luận để biện pháp quản lý đề xuất có giá trị thực tiễn và trở thành hiện thực trong quản lý.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Các biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về hoạt động trải nghiệm và sự cần thiết phải quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm.

 • Mục tiêu của biện pháp

Nhằm giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, hiểu rõ xu hướng đổi mới giáo dục Trung học cơ sở, đặc điểm hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ đó nhận thức được vai trò của việc giáo dục kỹ năng sống thông qua các Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường, tầm quan trọng của kỹ năng sống đối với học sinh, lợi ích của trải nghiệm sáng tạo đối với việc rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

Nhận thức đúng sẽ tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia vào các hoạt động Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cũng như sự ủng hộ từ phía gia đình, sự hưởng ứng của các đoàn thể, giáo viên, tổ chuyên môn. Để hoạt động giáo dục kỹ năng sống triển khai được thuận lợi và hiệu quả rất cần có sự đồng tình ủng hộ của các cơ quan đoàn thể, cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Nếu làm tốt công tác tuyên truyền về vai trò của giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho cán bộ , giáo viên và các lực lượng giáo dục khác sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống vào trường Trung học cơ sở có hiệu quả.

 • Nội dung và cách thức thực hiện

Nội dung tuyên truyền chú trọng đến mục đích tạo sự chuyển biến trong nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở. Đặc biệt là tính hiệu quả của các Hoạt động trải nghiệm đối với quá trình trau dồi các kỹ năng của bản thân học sinh. Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.

Xây dựng nội dung chương trình phổ biến kiến thức về đổi mới giáo dục, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục nhân cách, lối sống cho học sinh.

Mở các lớp bồi dưỡng một số vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho CB, GV, NV trong nhà trường. Từng thành viên trong hội đồng sư phạm phải có đầy đủ ý thức trách nhiệm trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho HS. Đối với khối trưởng chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội.

Phải quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, cụ thể là các quy định, quy chế của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT về hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: tập huấn cho CMHS một số chương trình giáo dục kỹ năng sống cần thiết, tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi về vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, các ban ngành đoàn thể của địa phương, huyện trong việc tổ chức các hoạt động tập thể lớn…

Tổ chức các buổi nói chuyện, toạ đàm, tổ chức các buổi đi tham quan thực tế vv..

Tổ chức giới thiệu các tấm gương học sinh điển hình về học tập tham gia các hoạt động tập thể.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục trung học.

 • Điều kiện thực hiện

Ban giám hiệu mà cụ thể là các đồng chí cán bộ quản lý phải nghiên cứu, hiểu sâu sắc văn bản hướng dẫn, xác định những nội dung cơ bản cần triển khai. Chủ động xây dựng kế hoạch và lựa chọn thời gian thích hợp triển khai (Tốt nhất là đầu năm học), tranh thủ được sự tham gia ý kiến của các tổ chức đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

3.2.2. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch biên soạn nội dung và tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm

 • Mục tiêu của biện pháp Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.

Việc xác định nội dung giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh sẽ góp phần làm tăng hiệu quả và chất lượng giáo dục trong năm học. Theo đó, để nội dung giáo dục bám sát với hoạt động thực tiễn, đòi hỏi các trường phải có kế hoạch biên soạn nội dung và xác định các hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh một cách phù hợp.

Ngoài ra, giáo dục kỹ năng sống tại các trường Trung học cơ sở hiện nay chưa thực sự đi vào nề nếp, giáo viên còn lúng túng trong việc đề xuất và áp dụng các phương thức tổ chức giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, chính vì vậy, việc xây dựng kế hoạch, biên soạn nội dung và hướng dẫn tổ chức một các chi tiết đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống sẽ góp phần định hướng hoạt động giáo dục tại nhà trường, tăng cường khả năng vận dụng các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục các cấp vào thực tiễn dạy và học.

 • Nội dung và cách thức thực hiện

Ban giám hiệu: Căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về chương trình hoạt động trải nghiệm, và năng lực của từng giáo viên trong trường, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm/giáo viên giảng dạy kỹ năng sống xây dựng khung chương trình cơ bản ( 105 tiết/ năm học), từ đó xây dựng kế hoạch áp dụng từng tuần, từng tháng để phù hợp với nội dung dạy. Trên cơ sở đề xuất của giáo viên, ý kiến đóng góp và đánh giá của tổ chuyên môn, có thể áp dụng các hình thức như: lấy ý kiến của chuyên gia hoặc thành lập ban chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống tại trường… Từ đó, quyết định nội dung giáo dục, hình thức triển khai được áp dụng trong năm học đó với từng khối lớp nhất định.

Ban giám hiệu cùng với tổng phụ trách đội yêu cầu các giáo viên thảo luận, đề xuất kế hoạch cụ thể: Giờ sinh hoạt lớp, giờ chào cờ, giờ hoạt động trải nghiệm áp dụng chung cho toàn khối lớp hoặc toàn trường. Các hoạt động chung toàn trường, yêu cầu giáo viên có trách nhiệm phối hợp với các đoàn thể, ban phụ huynh trường để đề xuất các cách thức tổ chức phù hợp với điều kiện thực tiễn tại trường.

Giáo viên: Chủ động tham khảo các tài liệu thông qua các nội dung do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, hoặc Phòng GD&ĐT cung cấp; thông tin trên mạng; đề xuất các nội dung giáo dục mang tính sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi học sinh áp dụng giáo dục. Bên cạnh đó, căn cứ tiêu chí do nhà trường quy định, phối hợp cùng các lực lượng trong và ngoài nhà trường để tham khảo, lấy ý kiến về nội dung thực hiện có hiệu quả.

Thiết kế các chủ đề giáo dục kỹ năng sống phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, các hoạt động giáo dục diễn ra tại các trường. Bản thân giáo viên cần lưu khi xác định các nội dung đào tạo được thiết kế dành cho học sinh phải bao gồm các dạng hoạt động cơ bản của lứa tuổi như: hoạt động trải nghiệm, học tập, văn hoá thể thao, hoạt động vui chơi giải trí… Việc thiết kế các chủ đề giáo dục kỹ năng sống phù hợp với các chủ đề của hoạt động giáo dục ngoại khóa ở trường và phải dựa trên phân tích chương trình hoạt động giáo dục ngoại khóa để xác định những chủ đề nào của chương trình có thể thiết kế được các chủ đề về giáo dục kỹ năng sống. Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.

 • Điều kiện thực hiện:

CBQL cùng tổng phụ trách đội xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm trong năm học cụ thể dựa vào chương trình của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Bắc Ninh từ đó triển khai tới giáo viên chủ nhiệm xây dựng phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý từng lứa tuổi của học sinh và của từng lớp cho phù hợp.

Khảo sát các những kỹ năng cần có của giáo viên như: Kỹ năng lập kế hoạch dạy học, điều chỉnh nội dung chương trình, xây dựng kế hoạch dạy học và phân tích trình độ học sinh để lựa chọn các nội dung dạy học tăng cường phù hợp với từng đối tượng học sinh…

Thành lập ban chỉ đạo, tổ chuyên môn/chuyên gia đánh giá tính khả thi của các nội dung, đề xuất và phương thức hoạt động mà giáo viên/tổ giáo viên giảng dạy đề xuất trên tinh thần hỗ trợ và khuyến khích các hoạt động sáng tạo, tiết kiệm và thiết thực đối với việc trau dồi các kỹ năng sống cho học sinh.

Khuyến khích sự hỗ trợ từ phía các lực lượng ngoài nhà trường thông qua các chương trình kết nghĩa, các buổi họp với ban phụ huynh trường để tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lấy ý kiến cũng như dự trù hỗ trợ kinh phí từ cha mẹ học sinh cho các hoạt động triển khai trong năm.

3.2.3. Biện pháp 3: Phối kết hợp các tổ chức trong nhà trường, phân công giáo viên có năng lực phụ trách công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm

 • Mục tiêu của biện pháp

Bộ máy quản lý hoạt động Giáo dục kỹ năng sống của nhà trường cần có sự thay đổi về cả nhận thức, tư duy cũng như trau dỗi các kỹ năng về tổ chức sự kiện, kỹ năng giảng dạy các kỹ năng sống cho học sinh để đáp ứng được yêu cầu đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống thông qua trải nghiệm vào trong các hoạt động giáo dục thường xuyên trong và ngoài giờ lên lớp.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống tại các trường thông qua việc nâng cao năng lực truyền đạt, phương pháp truyền thụ của giáo viên đối với học sinh.

Thông qua việc cải thiện bộ máy quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống và phát huy được tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, các cá nhân trong các hoạt động. Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.

 • Nội dung và cách thức thực hiện

Cải thiện bộ máy ban chỉ đạo hoạt động giáo dục kỹ năng sống về thành phần ban chỉ đạo, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, mỗi thành viên. Đề xuất tại các trường, thành phần ban chỉ đạo bổ sung thêm một số chuyên gia về giáo dục kỹ năng sống, tâm lý. Các chuyên gia này sẽ là người tư vấn về nội dung, tập huấn về phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho các cán bộ quản lý và GV. Ngoài ra, cần có sự tham gia của đối tượng mà nhà trường cần tác động sẽ giúp cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống đi đúng định hướng đối với phương pháp.

Xây dựng đội ngũ giáo viên, công tác Đội, các tổ chức đoàn thể có năng lực, phẩm chất, kĩ năng tổ chức các hoạt động tập thể, các hoạt động giáo dục rèn kỹ năng sống cho học sinh, đáp ứng yêu cầu về người dạy, đảm bảo thực hiện tốt vai trò tổ chức, hướng dẫn, điều khiển, định hướng và lôi cuốn học sinh tham gia, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Đây là yếu tố quan trọng, đảm bảo hiệu quả, thành công của công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường.

BGH các trường cần nắm chắc năng lực, sở trường và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân thuộc đơn vị mình quản lý để chọn đúng người năng lực, có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm tham gia vào ban chỉ đạo. Phải có quy chế làm việc của Ban chỉ đạo hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo cơ cấu tổ chức mới.

Ngoài ra, lựa chọn cán bộ chủ chốt thực hiện nhiệm vụ giáo dục kỹ năng sống và tổ chức hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đảm bảo một số tiêu chuẩn sau: năng lực tổ chức, khả năng diễn đạt tốt, yêu thích hoạt động, tâm huyết, yêu quí trẻ, thói quen làm việc có trách nhiệm, có sức khỏe, tính linh hoạt, thích ứng với tình huống mới, sáng tạo và đổi mới và đặc biệt có khả năng huy động các lực lượng tham gia hoạt động.

Lựa chọn những giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, khả năng quản lý tốt, nhiệt tình với công tác chủ nhiệm, tham mưu với Hiệu trưởng ngay từ khi nhận lớp về tình hình thực của lớp mình để có phương pháp tác động sau này.

Quán triệt kết hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu trọng việc xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lập kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong năm học phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế của lớp mình phụ trách và cùng thời điểm với các ngày lễ lớn trong năm học. Giáo viên chủ nhiệm xây dựng và báo cáo kế hoạch hoạt động có sự góp ý tham mưu của tổng phụ trách Đội, tổ chủ nhiệm, sự tư vấn và phê duyệt của ban giám hiệu nhà trượng và tiến hành thực hiện có hiệu quả.

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thường xuyên bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán sự lớp có khả năng điều khiển các hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Hướng dẫn học sinh, cùng thiết kế các hoạt động của các chủ điểm giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tự đánh giá kết quả hoạt động khi kết thúc mỗi chủ điểm. Khen thưởng kịp thời để khích lệ học sinh.

 • Điều kiện thực hiện Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.

Giáo viên cần được đào tạo các kỹ năng về xây dựng và báo cáo kế hoạch hoạt động. Ngoài ra, khuyến khích sự tham gia của các thành phần khác như: tổng phụ trách Đội, tổ chủ nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn đối với các kế hoạch hoạt động cho giáo viên xây dựng.

 • Tăng cường kiến thức cho giáo viên chủ nhiệm trong việc bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán sự lớp có khả năng điều khiển các hoạt động giáo dục kỹ năng sống.
 • Nắm chắc năng lực, sở trường và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân thuộc đơn vị mình quản lý để chọn đúng người năng lực, có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm tham gia vào ban chỉ đạo.

Với cấp huyện, trên cơ sở nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức, viên chức thực tế tại các trường theo điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương đó, lập kế hoạch đào tạo và đề xuất bồi dưỡng, đào tạo giáo viên theo hình thức cử tuyển, hoặc sử dụng học sinh, sinh viên chuyên ngành có hộ khẩu thường trú tại địa phương sau tốt nghiệp.

3.2.4. Biện pháp 4: Phân công giáo viên chủ động thiết kế chương trình và kỹ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm

 • Mục tiêu của biện pháp:

Nhằm bồi dưỡng, phát triển kiến thức, kỹ năng cơ bản về năng lực thiết kế chương trình và kỹ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm, phát triển năng lực của giáo viên về đào tạo và truyền tải kỹ năng sống cho học sinh trong môi trường có nhiều thay đổi, biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị của tổ chức và xã hội theo định hướng đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng GD&ĐT phục vụ công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Giúp giáo viên chủ động hơn trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy về kỹ năng sống và đảm bảo được yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học. Góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động Giáo dục kỹ năng sống và các hoạt động GD khác trong nhà trường, như hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp…

 • Nội dung và cách thức thực hiện: Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.

Không ngừng hoàn thiện các tài liệu GD kỹ năng sống chuyên biệt và tài liệu tích hợp GD kỹ năng sống trong các môn học đang được tích hợp hiện nay; phổ biến đến tận tay từng GV, đồng thời tập huấn cho GV về việc thực hiện các tài liệu này. Xây dựng tài liệu quản lí hoạt động GD kỹ năng sống cho Ban Giám hiệu các trường, trong đó nêu rõ yêu cầu thực hiện, hướng dẫn quản lí hoạt động GD kỹ năng sống trong nhà trường.

Đối với Ban Giám hiệu: Thành lập nhóm chuyên môn GD kỹ năng sống để cụ thể hóa chương trình GD kỹ năng sống của trường; tiến hành xây dựng chương trình GD kỹ năng sống chi tiết cho từng khối lớp và đưa vào áp dụng thử trong một năm, sau đó đánh giá và điều chỉnh. Trên cơ sở tài liệu hướng dẫn cơ bản của Bộ GD-ĐT, lựa chọn các tài liệu khác từ những tổ chức GD uy tín (UNESCO, UNICEF…) để áp dụng cho nhà trường.

Gợi ý phương thức tổ chức khóa bồi dưỡng phương pháp GD kỹ năng sống cho tất cả GV trong trường vào các giờ chào cờ đầu tuần, giờ sinh hoạt lớp ( tương ứng với 70 tiết học/ 35 tuần thực học) và thời gian còn lại là sao cho phù hợp và hợp lý thời gian đề xuất: 8 buổi (4 ngày khoảng 32 – 35 tiết học/ 105 tiết học cả năm); nội dung đề xuất: lí thuyết và thực hành các phương pháp GD chủ động trong GD kỹ năng sống như: động não, thảo luận nhóm, trò chơi, đóng vai, sử dụng phương tiện trực quan, kể chuyện, xử lí tình huống. Khóa huấn luyện này kết hợp với chuyên đề bồi dưỡng nhận thức về tầm quan trọng của GD kỹ năng sống.

Đối với GV: Tiếp cận các nguồn tài liệu hướng dẫn GD kỹ năng sống của Bộ GD&ĐT và những nguồn chính thống khác GV thực hiện nghiêm túc chương trình biên soạn, thường xuyên phản hồi để nhà trường điều chỉnh cho phù hợp.

Khuyến khích giáo viên tích cực tham gia chương trình tập huấn do nhà trường tổ chức và các chương trình tập huấn bên ngoài về GD kỹ năng sống để nâng cao khả năng sử dụng phương pháp GD kỹ năng sống; có ý thức thay đổi phương pháp GD theo hướng tích cực hóa người học để đảm bảo hiệu quả hoạt động GD kỹ năng sống; thường xuyên học hỏi từ đồng nghiệp các kinh nghiệm GD kỹ năng sống cho HS, đặc biệt các kinh nghiệm về phương pháp GD; sử dụng các phương pháp GD tích cực vào thực tế GD kỹ năng sống một cách thường xuyên.

Ngoài ra, bản thân giáo viên phải quán triệt tư duy đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính độc lập, sáng tạo của học sinh gắn với thực tiễn, có tài liệu bổ trợ phong phú, sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học, luôn tạo cho các em tính chủ động, tích cực, hứng thú trong học tập; phát huy tính sáng tạo, tạo được bầu không khí cởi mở thân thiện của lớp của trường. Trong giờ học, giáo viên cần tạo cơ hội cho các em được nói, được trình bày trước nhóm bạn, trước tập thể, nhất là học sinh còn rụt rè, khả năng giao tiếp kém qua đó góp phần tích lũy kỹ năng sống cho các em.

 • Điều kiện thực hiện biện pháp: Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.

Thường xuyên yêu cầu và kiểm tra GV sử dụng các phương pháp GD tích cực vào giáo án tích hợp kỹ năng sống, cũng như thực tế GD, tổ chức trao đổi kinh nghiệm sử dụng phương pháp GD kỹ năng sống giữa GV trong trường.

Có nội dung kiểm tra, khảo sát và đánh giá ngay từ đầu năm học đối với năng lực thiết kế chương trình và kỹ năng tổ chức hoạt động của từng giáo viên nói chung và đối với các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nói riêng.

Căn cứ kết quả đánh giá, phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện, mời chuyên gia về giảng dạy, tập huấn cũng như tạo điều kiện cho giáo viên học tập kinh nghiệm để tăng cường, nâng cao năng lực thiết kế chương trình và kỹ năng tổ chức kỹ năng sống đối với giáo viên.

Có kế hoạch và tiêu chí đánh giá cụ thể đối với năng lực của từng giáo viên, với từng kỹ năng sống cần có ở học sinh ở cuối năm học. Thông qua kết quả đánh giá đối với học sinh, xem xét và điều chỉnh hoạt động bồi dưỡng, đào tạo, khuyến khích năng lực thiết kế chương trình và kỹ năng tổ chức của giáo viên trong trường.. Về giáo viên, hàng năm sẽ đánh giá kỹ năng tổ chức, thiết kế bài giảng và khả năng truyền đạt các nội dung kỹ năng sống cho học sinh trong quá trình áp dụng hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Đối với học sinh, đánh giá dựa trên những yêu cầu về kỹ năng sống mà ngành Giáo dục và Đào tạo đề ra.

3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm

 • Mục tiêu biện pháp:

Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm giúp điều chỉnh kế hoạch, nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, của địa phương.

Thông qua kiểm tra, đánh giá, phát hiện nhân tố tích cực, các mô hình hoạt động giáo dục kỹ năng sống có hiệu quả để triển khai nhân rộng.

 • Nội dung và cách thức thực hiện:

Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục kỹ năng sống là một khâu không thể thiếu trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống nhằm xem xét,nhận định những kết quả đạt được về mặt kiến thức, kỹ năng, hành vi, thái độ ứng xử, những tiến bộ và hạn chế của HS sau mỗi quá trình hoạt động. đánh giá kết quả hoạt động giáo dục kỹ năng sống của HS cần tập chung vào những nội dung sau: Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.

 • Bám sát chuẩn kỹ năng và thái độ hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo từng chủ điểm, của từng khối lớp.
 • Bám sát mục tiêu của từng hoạt động cụ thể.
 • Đánh giá kết quả từng nội dung hoạt động cụ thể.
 • Đánh giá sự hài lòng, hứng thú của HS khi tham gia hoạt động.

Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục kỹ năng sống cần chú ý đến đặc điểm hình thành kỹ năng sống, các nguyên tắc về giáo dục kỹ năng sống cho HS trong nhà trường.

Ban giám hiệu kết hợp cùng các đoàn thể tăng cường kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp thông qua dự giờ thăm lớp, nghe báo cáo kết quả hoạt động, kiểm tra giáo án, sổ sách, báo cáo định kỳ với ban giám hiệu.

Xử lý tốt các kết quả kiểm tra, đánh giá để tác động trở lại khâu tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ GV tham gia giáo dục kỹ năng sống và góp phần điều chỉnh nội dung và cách thức tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống phù hợp với thực tế. Đánh giá không nên mang tính thời điểm mà phải là một quá trình thường xuyên, liên tục và có hệ thống.

 • Điều kiện thực hiện:

Phải xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho mỗi chủ đề giáo dục theo từng tháng, từng năm. Xác định được mục đích chủ yếu của đánh giá kết quả học tập là so sánh năng lực của HS với mức độ yêu cầu của chuẩn kiến thức và kĩ năng (năng lực) ở từng chủ đề giáo dục kỹ năng sống từng lớp học, để từ đó cải thiện kịp thời hoạt động dạy và hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đồng thời, lưu ý tiến hành đánh giá kết quả học tập môn học theo ba công đoạn cơ bản là thu thập thông tin, phân tích và xử lý thông tin, xác nhận kết quả học tập và ra quyết định điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học.

Nhà trường cần xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá kết quả giáo dục kỹ năng sống của học sinh theo từng kỹ năng sống. Căn cứ hướng dẫn của ngành giáo dục cấp trên, hệ thống các công cụ và hình thức kiểm tra đánh giá, thang đo thái độ phù hợp với từng loại hình hoạt động trải nghiệm sáng tạo áp dụng.

Bồi dưỡng, đào tạo tập huấn, kỹ năng kiểm tra đánh giá kỹ năng sống cho đội ngũ cán bộ quản lý và GV. Công khai các nội dung đánh giá kỹ năng sống, phổ biến nội dung.

Thông qua kiểm tra, giám sát và đưa ra các kết quả kiểm tra, đánh giá để phản hồi và điều chỉnh nội dung trong quá trình tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ GV. Điều chỉnh nội dung và cách thức tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua trải nghiệm sáng tạo phù hợp với thực tế hơn.Việc kiểm tra, đánh giá phải là một quá trình thường xuyên, liên tục và có hệ thống.

3.2.6. Biện pháp 6: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài trường tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.

 • Mục tiêu của biện pháp

Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục gia đình – nhà trường xã hội chú trọng quy trình sản xuất ở các cơ sở các làng nghề truyền thống ở địa phương ( Làng nghề: Đại Bái, Xuân Lai, Đồng Kỵ, Gốm Phù Lãng, Phù Khê….) trong việc đa dạng hóa các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho HS. Lựa chọn các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, có tính giáo dục cao, phù hợp với lứa tuổi của học sinh mỗi khối lớp.

Việc phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm làm cho quá trình giáo dục thống nhất, toàn vẹn và việc giáo dục của nhà trường, gia đình, xã hội được tốt hơn. Mục đích và nội dung giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội là thống nhất với nhau, đều nhằm đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ trở thành những người có tài, có đức, có năng lực thực hành, năng động và sáng tạo … thành những người chủ tương lai của đất nước.

 • Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp:

Giáo dục kỹ năng sống thông qua việc tích hợp vào nội dung các môn học, đặc biệt là các môn khối xã hội như giáo dục công dân, sinh học, địa lý, lịch sử. Không nhất thiết phải triển khai quá nhiều các Hoạt động trải nghiệm riêng rẽ với từng lớp, từng môn học, có thể nghiên cứu áp dụng đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống vào giờ sinh hoạt dưới cờ, giờ sinh hoạt lớp để: Tổ chức tuyên truyền về phòng chống tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV, kỹ năng ứng xử văn hóa… Tổ chức các trò chơi về kiến thức, về hùng biện ngay tại buổi chào cờ với thời lượng ngắn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm đối với từng chủ đề, từng khối lớp trong các nội dung về kỹ năng sống, ứng xử tình huống…

Thiết lập sự trao đổi thông tin hai chiều giữa nhà trường với gia đình nhằm tuyên truyền có hiệu quả vai trò giáo dục kỹ năng sống đối với HS. Chủ động bàn bạc, thống nhất biện pháp giáo dục kỹ năng sống với cha mẹ học sinh, để gia đình cùng tác động tạo thói quen giao tiếp ứng xử nhanh nhẹn, lễ phép, mạnh dạn và tự tin trong con em. Mời cha mẹ học sinh tham gia các hoạt động hơn trong giao tiếp, ứng xử; nói năng mạch lạc hơn, tự tin hơn, và có khả năng tổ chức tốt hơn. Từ đó phụ huynh sẽ thấy được vai trò của việc học, việc rèn kỹ năng sống để phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

Xây dựng được mối quan hệ tốt với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Trong năm học, giáo viên cần chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình và địa phương để quản lý tốt quá trình học tập rèn luyện của học sinh.

Phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn – Đội trong công tác giáo dục kỹ năng sống: Hình thành kỹ năng sống cho học sinh không chỉ thông qua hình thức tích hợp trong các môn học có tiềm năng mà còn phải thích hợp thông qua nhiều hình thức khác nhau trong nhà trường. Hoạt động đoàn, đội gắn liền với hoạt động học tập của học sinh Trung học cơ sở trong nhà trường.

Tăng cường phối hợp với chính quyền, với các đoàn thể chính trị – xã hội địa phương, các cơ sở sản xuất làng nghề truyền thống của địa phương như làng đúc đồng Đại Bái, làng mây tre đan Xuân Lai… trong công tác giáo dục kỹ năng sống. Trong việc giáo dục cho trẻ có sự tác động, ảnh hưởng của điều kiện, hoàn cảnh xã hội. Chính vì thế, cần gắn chặt từng bước việc học tập, sinh hoạt, giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ với thực tiễn cải tạo xã hội, xây dựng môi trường.

Sự phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường không chỉ biểu hiện ở một công đoạn cụ thể nhất định mà được đan xen, hòa quyện và diễn ra trong toàn bộ quá trình hoạt động tạo điều kiện, động lực thúc đẩy công tác giáo dục kỹ năng sống cho HS đạt hiệu quả cao nhất. Cần chú ý việc giáo dục giữ gìn thuần phong mĩ tục, bảo vệ môi trường của cộng đồng cho tìm hiểu lịch sử , phong tục tập quán, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, lễ nghĩa với thầy cô, thân ái với bạn bè …..

 • Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.

Xây dựng ban đại diện CMHS vững mạnh, thường xuyên duy trì sinh hoạt đều đặn, thường xuyên liên hệ, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường. phụ huynh có kiến thức về kỹ năng sống để cùng phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

 • Tổ chức hội thảo về công tác giáo dục kỹ năng sống cho HS, lên kế hoạch cụ thể về công tác giáo dục kỹ năng sống đến từng PHHS.
 • Nhà trường liên kết với cơ quan đơn vị có điều kiện đỡ đầu hỗ trợ về CSVC, phương tiện để hoạt động giáo dục kỹ năng sống đạt hiệu quả
 • Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo tốt công tác phối hợp giữa GVCN và Tổng phụ trách Đội, định kỳ hàng tháng tổ chức giao ban các tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm để nhận xét, đánh giá và thống nhất tổ chức các hoạt động. Kịp thời hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm về giải pháp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và phối hợp tổ chức giáo dục.
 • Giáo viên chủ nhiệm phải nắm chắc kế hoạch của nhà trường về tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống để lập kế hoạch hoạt động cho lớp mình.
 • Giáo viên chủ nhiệm thể hiện rõ sự phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường ở mỗi hoạt động.

3.3. Mối liên hệ giữa các biện pháp

Các phương pháp có sự phối kết hợp chặt chẽ, bổ sung và hỗ trợ nhau kết quả của biện pháp này là yếu tố thành công cho các biện pháp khác…

Mỗi biện pháp đều giữ một vị trí và vai trò quan trọng riêng, trong quá trình thực hiện, các biện pháp cần được áp dụng một cách hợp lí thì mới phát huy được hiệu quả cao nhất.

Trong 6 biện pháp đề xuất trên, biện pháp 1 có tính định hướng, có tính cơ sở, là điều kiêṇ ban đầu để tiến hành thưc ̣hiện các biêṇ pháp khác. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn, sẽ tác đông đến tính hiêụ quả quản lý giáo duc ̣KNS cho hoc ̣sinh. Biện pháp 2 là trọng tâm, từ biện pháp 3 đến biêṇ pháp 6 có tính chủ đaọ trong quy trình thực hiện các biện pháp đề xuất. Biện pháp 6 có tính điều kiện,̣mang tính hỗ trơ chọ việc thực hiện các biện pháp 1 đến biêṇ pháp 5. Do vậy,̣để thực hiện thành công giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, cần thực hiện đồng bô 6̣ biện pháp trên. Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.

Việc thực hiện các biêṇ pháp trên chỉ có thể có hiêụ quả khi thực hiện đồng bộ các biện pháp trên. Vì vậy, việc nhận thức vai trò của từng nội dung phải được xác định một cách rõ ràng, từ mục tiêu, nội dung và cách thực hiện. Ngoài ra, việc xác định tính hiệu quả của từng biện pháp đề xuất phải đặt trong hệ thống hoàn chỉnh, tùy theo điều kiện, thời gian và đối tương thực hiện quản lý giáo dục, để xác định biện pháp nào là biện pháp trong̣ tâm. Thực hiện 6 biện pháp đề xuất trên phải tính đến mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan và các yếu tố khách quan tác động đến quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Như vậy, các biện pháp đề xuất có mối quan hê ̣chặt chẽ có tính biêṇ chứng. Do vậy, để thực hiện có hiệu quả 6 biện pháp đề xuất quản lý giáo duc ̣KNS cho học sinh, phải bắt đầu từ việc bồi dưỡng giáo viên năng lực thiết kế chương trình và kỹ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài trường, các nhà máy,xí nghiệp các khu di tích lịch sử văn hóa… các tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đó là 2 biện pháp có tính cơ sở và quyết định đến giáo duc ̣KNS cho học sinh thông qua Hoạt động trải nghiệm ở các trường trên địa bàn huyên Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất

Những biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm các trường Trung học cơ sở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh mà chúng tôi đề cập ở trên được rút ra từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận và kết quả của quá trình khảo sát thực tế. Để kiểm tra tính đúng đắn và khả thi của các biện pháp này chúng tôi tiến hành khảo nghiệm trên quy mô nhỏ.

3.4.1. Mục đích khảo nghiệm

Khảo nghiệm nhằm thăm dò tính cần thiết và khả thi của biện pháp đề xuất

3.4.2. Đối tượng khảo nghiệm

Để kiểm chứng mức độ cần thiết và tính khả thi của 6 biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi tiến hành trưng cầu ý kiến của 75 người bao gồm: cán bộ quản lý và GV các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể là: Cán bộ quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng): 20 người. Giáo viên: 55 người.

3.4.3. Cách đánh giá 

 • Rất cần thiết: 3 điểm; Cần thiết: 2 điểm; Không cần thiết: 1 điểm
 • Rất khả thi: 3 điểm; Khả thi: 2 điểm; Không khả thi: 1 điểm Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê toán học
 • Mức độ 3: 2,36 ≤ X  ≤ 3 điểm ; Mức độ 2 : 1.68 ≤  X  ≤ 2,35; Mức độ 1: X≤ 1,67 điểm

3.4.4. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp được đề xuất Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.

 • Bảng 3.1. Đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên về sự cần thiết của các biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
 • Bảng 3.2. Đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên về tính khả thi của các biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
 • Biểu đồ 3.1 Mức độ tương quan của tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Qua bảng số liệu và biểu đồ có thể thấy:

Mức độ cần thiết của các biện pháp theo thứ tự giảm dần là:

 1. Bồi dưỡng giáo viên năng lực thiết kế chương trình và kỹ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm.
 2. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm.
 3. Bố trí đội ngũ giáo viên có năng lực phụ trách công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm.
 4. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài trường tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm.
 5. Xây dựng kế hoạch biên soạn nội dung và tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm.
 6. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về hoạt động trải nghiệm và sự cần thiết phải quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm. đáp

Mức độ khả thi của các biện pháp theo thứ tự giảm dần là:

 1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về hoạt động trải nghiệm và sự cần thiết phải quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm..
 2. Bố trí đội ngũ giáo viên có năng lực phụ trách công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm. Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.
 3. Xây dựng kế hoạch biên soạn nội dung và tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm.
 4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm
 5. Bồi dưỡng giáo viên năng lực thiết kế chương trình và kỹ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm
 6. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài trường tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm

Với 6 biện pháp đều được nhận định là có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau cũng như sự đánh giá cao về tính cần thiết và tính khả thi. Xét tỷ lệ đánh giá về tính cần thiết và tính khả thi cho thấy cả 6 biện pháp có 100% ý kiến cho là cần thiết và rất cần thiết, khả thi và rất khả thi. Điều này chứng tỏ các biện pháp đề xuất đều đảm bảo tính khoa học, đúng đắn, phù hợp với thực tiễn trong quá trình quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm ở nhà trường Trung học cơ sở hiện nay. Tuy nhiên, biện pháp “Phân công giáo viên chủ động thiết kế chương trình và kỹ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm” và “Bố trí đội ngũ giáo viên có năng lực phụ trách công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” vẫn là biện pháp then chốt để tác động mạnh mẽ trong mối quan hệ tuần hoàn giữa sáu biện pháp còn lại. Người quản lý cần thực hiện đồng bộ, nhưng linh hoạt, có sự phối kết hợp hợp lý nhằm đạt được yêu cầu về chất lượng, cũng như tạo được hiệu quả theo kế hoạch đề ra khi quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Quản lí giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở có cơ sở khoa học là căn cứ vào yêu cầu đổi mới của giáo dục Trung học cơ sở; định hướng đổi mới về phương pháp; điều kiện thực tiễn và thực trạng công tác quản lí của hiệu trưởng ở các trường Trung học cơ sở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và đảm bảo các nguyên tắc riêng như đảm bảo tính mục tiêu, hệ thống, kế thừa và khả thi.

Chúng tôi đề xuất 6 biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, đó là:

Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về hoạt động trải nghiệm và sự cần thiết phải quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm .

Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch biên soạn nội dung và tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm

Biện pháp 3: Bố trí đội ngũ giáo viên có năng lực phụ trách công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Biện pháp 4: Phân công giáo viên chủ động thiết kế chương trình và kỹ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm Biện pháp 5: Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Biện pháp 6: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài trường tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm. Để đảm bảo các biện pháp đề xuất phải có tính cần thiết, khả thi và khi áp dụng đem lại hiệu quả cao, tác giả đã tiến hành lấy ý kiến của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trường Trung học cơ sở. Kết quả khảo nghiệm cho thấy tất cả 6 biện pháp đều được đánh giá là cấp thiết, có tính khả thi và cần phải được thực hiện đồng bộ. Các biện pháp trên có mối quan hệ chặt chẽ trong đó biện pháp 1 là kim chỉ nam, biện pháp 4 là nòng cốt cho quản lý. Những biện pháp còn lại là điều kiện cần, có tác dụng hỗ trợ cho việc tổ chức các hoạt động. Tuy nhiên không nên coi nhẹ biện pháp nào vì mỗi biện pháp đều là một mắt xích quan trọng để đem đến thành công trong giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm nói riêng và mục tiêu giáo dục nói chung.

Tuy nhiên, do điều kiện để thực hiện các biện pháp quản lý ở từng trường Trung học cơ sở có những điểm khác nhau, nên khi vận dụng các biện pháp quản lí cần linh hoạt và sáng tạo. Điều quan trọng là sau khi HS được tham gia vào hoạt động giáo dục thì các em phải thực sự trở thành chủ thể tích cực, sáng tạo, phát huy hết được các tiềm năng của chính bản thân.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.

1. Kết luận

Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm là con đường quan trọng để hình thành các phẩm chất và năng lực thực tiễn cho HS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng với việc xây dựng con người mới phù hợp với sự phát triển chung của thời đại. Đây là hoạt động gắn kết nhà trường với cuộc sống xã hội, hướng cho học sinh tạo lập năng lực thích ứng cao, hình thành kỹ năng sống, rèn luyện kỹ năng trong xử lý tình huống để chuẩn bị bước vào cuộc sống.

Quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh theo tiếp cận chức năng quản lý là quá trình lập kế hoạch, tỏ chức, chỉ đạo và đánh giá kết quả giáo dục, trên cơ sở đó điều chỉnh và thực hiện quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm.

Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh bao gồm nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm, những định hướng đổi mới giáo dục; năng lực của nhà quản lý; năng lực tổ chức hoạt động của giáo viên.

Khảo sát ý kiến của 75 cán bộ quản lý, giáo viên các trường Trung học cơ sở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh về thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm đã chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng nhận thức. cán bộ quản lý, giáo viên đã quan tâm và tổ chức giáo dục và quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ở mức độ Tốt. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: nhận thức chưa đầy đủ về đổi mới giáo dục và đặc điểm hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông mới; năng lực tổ chức hoạt động của đội ngũ GV còn hạn chế; công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục chưa có chất lượng; phối hợp các lực lượng giáo dục còn nhiều hạn chế; …

Đề tài nghiên cứu đã thực hiện được mục đích đạt ra là đề xuất một số biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học cơ sở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về hoạt động trải nghiệm và sự cần thiết phải quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm.

Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch biên soạn nội dung và tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm

Biện pháp 3: Bố trí đội ngũ giáo viên có năng lực phụ trách công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Biện pháp 4: Phân công giáo viên chủ động thiết kế chương trình và kỹ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm Biện pháp 5: Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Biện pháp 6: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài trường tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm

Những biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm được trình bày trong đề tài đều đã được khảo nghiệm và đã được cho rằng là cần thiết và có tính khả thi cao. Hy vọng rằng với hệ thống các biện pháp đó sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống, giáo dục toàn diện cho HS các trường Trung học cơ sở nói chung và các trường Trung học cơ sở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nói riêng.

2. Kiến nghị Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.

2.1. Với UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở GD và ĐT

 • Hoàn thiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn chương trình Hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông mới, cụ thể hóa số giờ trong năm học cho phù hợp (3 tiết học/1 tuần, 105 tiết học /1 năm.
 • Tham mưu với UBND Tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo và có văn bản phối hợp giữa SGD và ĐT và các khu công nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh để khi học sinh tới tìm hiểu thực tế tại các khu công nghiệp, nhà máy được thuận lợi và có kết quả cao nhất.
 • Tập huấn tập trung trên SGD để có phương án phù hợp nhất trương trình Hoạt động trải nghiệm của BGD trong 105 giờ thì nếu gắn 2 giờ vào giờ chào cờ đầu tuần và giờ sinh hoạt lớp thì 35 giờ còn lại thì đi thực tế tại các nhà máy là bao nhiêu, tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh của địa phương là bao nhiêu, còn lại là thời gian các em nghiên cứu viết thu hoach……..
 • Chỉ đạo các PGD và ĐT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phối hợp và trao đổi, học tập, phối kết hợp và rút kinh nghiệm để chương trình Hoạt động trải nghiệm đa dạng và sinh động……

2.2. Với UBND huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

 • Chỉ đạo PGD và ĐT huyện Gia Bình thống nhất chương trình Hoạt động trải nghiệm trên địa bàn huyện và phù hợp với các trường trong huyện để Hoạt động trải nghiệm có hiệu quả nhất trong trương trình đổi mới GD.
 • Chỉ đạo việc phân khai ngân sách cho các trường liên quan tới đầu tư CSVC, trang thiết bị cho Hoạt động trải nghiệm phù hợp với từng đơn vị trường trong toàn huyện.
 • Chỉ đạo các nhà máy, xí nghiệp, các khu di tích lịch sử trên địa bàn huyện phối hợp hài hòa cho từng đơn vị vào thời gian hợp lý nhất.

2.3. Với phòng GD và ĐT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

 • Chỉ đạo việc tập huấn, trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm giữa các đơn vị trường trong huyện để Hoạt động trải nghiệm có hiệu quả.
 • Thống nhất chương trình Hoạt động trải nghiệm trên địa bàn huyện Gia Bình phần cơ bản (70 tiết học trong giờ chào cờ đầu tuần và giờ sinh hoạt lớp).
 • Tham mưu với UBND huyện Gia Bình đầu tư kinh phí, CSVC để Hoạt động trải nghiệm thực sự thuận lợi đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục.

2.4. Với các đơn vị chức năng có liên quan

 • Phối kết hợp giữa các trường trong huyện, giữa nhà trường với địa bàn xã, giữa trường với các nhà máy xí nghiệp, các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện, tỉnh nhờ vào các văn bản của UBND các cấp, SGD và ĐT ….
 • Phối kết hợp với các đoàn thể trên địa phương, với PHHS với TPT, ĐTN và các lực lượng GD khác để từng bước hoàn thiện chương trình Hoạt động trải nghiệm sao cho hiệu quả và phong phú giúp các em học sinh hoàn thiện nhân cách, kỹ năng sống,,, đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục. Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học

One thought on “Luận văn: Biện pháp QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng QL giáo dục kỹ năng sống cho HS Trung học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464