Khóa luận: Cải thiện tình hình tài chính tại Cty Quang Doanh

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Cải thiện tình hình tài chính tại Cty Quang Doanh hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của đề tài

Để có thể tồn tại và phát triển trong các điều kiện khắc nghiệt của nền kinh tế toàn cầu, các chủ doanh nghiệp cần hiểu rằng, họ cần quản lý doanh nghiệp theo cách chuyên nghiệp. Quản trị tài chính doanh nghiệp là một yêu cầu cấp thiết của doanh nghiệp nhằm đánh giá thực trạng tài chính hiện tại, khả năng sinh lời, tiềm lực phát triển của doanh nghiệp trong tương lai, từ đó có các biện pháp phù hợp tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa quan tâm thích đáng đến công cụ hữu ích này.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do hoạt động quản lý hiện nay tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều dựa trên kinh nghiệm. Do các doanh nghiệp vừa và nhỏ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, chiếm hơn 95% số doanh nghiệp cả nước và đóng góp hơn 40% GDP, nên hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Vì vậy, việc tìm kiếm các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này là cần thiết và trọng yếu nhất là các biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại doanh nghiệp. Nhận thức vấn đề này, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh

2. Mục tiêu nghiên cứu Khóa luận: Cải thiện tình hình tài chính tại Cty Quang Doanh

 • Làm sáng tỏ lý luận về cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp và các nội dung của cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp.
 • Phân tích thực trạng để đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại và nguyên nhân về cải thiện tình hình tài chính của Biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh
 • Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu báo cáo tài chính và các hệ số tài chính, bao gồm: hiệu suất hoạt động, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời của doanh nghiệp gắn liền với thực tế tại Công ty Ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh.

Phạm vi nghiên cứu: Tình hình Tài chính của Công ty Ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh trong 3 năm 2015,2016,2017.

4. Phương pháp nghiên cứu

Qua quá trình nghiên cứu thông tin số liệu từ bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh…Em sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tỷ lệ suy luận.

Kết cấu của khóa luận

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp

Chương II: Thực trạng cải thiện tình hình tài chính của Công ty Ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh.

Chương III: Biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh.

CHƯƠNG 1.NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẢI THIỆM TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Khóa luận: Cải thiện tình hình tài chính tại Cty Quang Doanh

1.1.1. Khái niệm và mục tiêu của cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp

1.1.1.1. Khái niệm cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp

Cải thiện tình hình tài chính là một hệ thống hành động của nhà quản lý tài chính doanh nghiệp với mục tiêu phục vụ cho hoạt động quản lý tài chính của doanh nghiệp có hiệu quả. Bao gồm: sử dụng các công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra các quyết định về hoạt động tài chính của doanh nghiệp nhằm cải thiện năng lực tài chính phù hợp với kế hoạch tài chính của doanh nghiệp. Mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý tài chính, các đối tác kinh doanh là đánh giá rủi ro phá sản tác động tới các doanh nghiệp mà biểu hiện của nó là khả năng thanh toán, đánh giá khả năng cân đối vốn, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các nhà quản lý tài chính tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những dự đoán về kết quả hoạt động nói chung và mức doanh lợi nói riêng của doanh nghiệp trong tương lai. Trên cơ cở đó quyết định mức đầu tư, quan hệ kinh doanh với doanh nghiệp. Vì vậy, chú trọng đến các biện pháp cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp là điều thiết yếu của mỗi doanh nghiệp.

1.1.1.2. Mục tiêu cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp Khóa luận: Cải thiện tình hình tài chính tại Cty Quang Doanh

Mục tiêu hoạt động chính của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận, an toàn vốn và tăng trưởng bền vững. Do đó, mục tiêu của cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp chính là cải thiện tình hình nguồn vốn, sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhất nhằm đạt được mục tiêu nói trên. Cụ thể như sau:

Phải đảm bảo đủ vốn kinh doanh với chi phí hợp lý: Các doanh nghiệp muốn tiến hành kinh doanh thì trước hết phải có đủ vốn, hay đủ tiềm lực tài chính để duy trì và phát triển. Quy mô vốn sẽ quyết định quy mô hoạt động kinh doanh, năng lực thanh toán, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Cải thiện tình hình tài chính phải hướng đến việc xác định chính xác nhu cầu vốn cần thiết cho hoạt động kinh doanh, phát triển được hình thức huy động vốn phong phú, phù hợp để có thể tập trung vốn kịp thời, đủ thỏa mãn nhu cầu kinh doanh hiệu quả

Phải sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp hợp lý, hiệu quả và an toàn: Sử dụng vốn có hiệu quả tức là phải tạo ra lợi nhuận cao, doanh nghiệp phải tăng thu nhập, tiết giảm chi phí, do đó:

 • Cải thiện tình hình tài chính phải hướng đến giảm thấp chi phí sử dụng vốn cho doanh nghiệp, sử dụng được các nguồn có chi phí thấp, tiết kiệm các chi phí ngoài lãi, chi phí quản lý..
 • Cải thiện tình hình tài chính bao gồm các biện pháp tăng doanh thu, từ đó tăng lợi nhuận, bởi nếu thu xếp được nguồn vốn hợp lý nhưng không đưa được vốn vào kinh doanh, tạo ra doanh thu thì không tạo ra được lợi nhuận.
 • Cải thiện tình hình tài chính nhằm phòng ngừa và hạn chế khả năng xuất hiện các rủi ro, các khoản nợ khó đòi, tình trạng mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
 • An toàn vốn là vốn kinh doanh của doanh nghiệp được bảo toàn và ngày càng tăng trưởng. Vốn giúp doanh nghiệp chống đỡ rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh. Vốn lớn sẽ tạo được uy tín lớn cho doanh nghiệp trên thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường. Vì vậy, Cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp phải đặt vấn đề an toàn vốn là mục tiêu hàng đầu. Doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp để phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro, tổn thất.

1.1.2. Thông tin sử dụng để phân tích đánh giá cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp Khóa luận: Cải thiện tình hình tài chính tại Cty Quang Doanh

Để cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp hiệu quả, xác thực và có tính khả thi cao thì cần phải phân tích được hiện trạng, dự đoán xu hướng phát triển, nhu cầu vốn của doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu yêu cầu phải có một cơ sở dữ liệu cần thiết, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và phù hợp.

1.1.2.1. Hệ thống báo cáo tài chính Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và khả năng sinh lời trong kỳ của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính được sử dụng như nguồn dữ liệu chính khi phân tích tình hình tài chính Theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành (Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính), hệ thống Báo cáo tài chính áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước ở Việt Nam bao gồm 4 biểu mẫu báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01 – DN);
 • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 – DN);
 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DN);
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09 – DN)

1.1.2.2. Cơ sở dữ liệu khác

Cơ sở dữ liệu khác được sử dụng để phân tích nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng của môi trường kinh doanh cũng như các chính sách của doanh nghiệp tác động đến các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp như thế nào. Nguồn thông tin này giúp cho các kết luận trong việc cải thiện tình hình tài chính có tính thuyết phục cao. Các thông tin này được chia thành ba nhóm: Thông tin chung về tình hình kinh tế, thông tin về ngành kinh doanh của doanh nghiệp và thông tin về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

Thông tin chung về tình hình kinh tế

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chịu tác động bởi nhiều yếu tố thuộc môi trường vĩ mô nên cải thiện tình hình tài chính cần đặt trong bối cảnh chung của kinh tế trong nước và khu vực. Trên cơ sở kết hợp những thông tin này sẽ tạo điều kiện đánh giá đầy đủ hơn tình hình tài chính và đồng thời có thể dự báo những nguy cơ, cơ hội đối với họat động của doanh nghiệp. Những thông tin cần quan tâm thường bao gồm: Khóa luận: Cải thiện tình hình tài chính tại Cty Quang Doanh

 • Thông tin về tăng trưởng hay suy thoái kinh tế, đặc biệt với phạm vi trong nước và khu vực.
 • Các chính sách kinh tế lớn của Nhà nước, chính sách chính trị, ngoại giao, pháp luật, chế độ kế toán, tài chính…. có liên quan.
 • Thông tin về tỷ lệ lạm phát.
 • Thông tin về lãi suất ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ.
 • Thông tin về ngành kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong phạm vi ngành cần xem xét sự phát triển của doanh nghiệp trong mối liên hệ với các hoạt động và đặc điểm chung của ngành kinh doanh. Những thông tin liên quan đến ngành cần chú trọng quan tâm thường bao gồm:

 • Nhịp độ và xu hướng vận động của ngành.
 • Mức độ và yêu cầu công nghệ của ngành.
 • Quy mô của thị trường và triển vọng phát triển.
 • Tính chất cạnh tranh của thị trường, mối quan hệ với nhà cung cấp, khách hàng.
 • Nguy cơ xuất hiện những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng.
 • Thông tin về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm riêng trong chiến lược kinh doanh và tổ chức hoạt động nên để đánh giá chính xác hiệu quả của các biện pháp cải thiện tình hình tài chính, người phân tích cần nghiên cứu các đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, chủ yếu bao gồm các khía cạnh sau:

 • Mục tiêu, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chính sách tài chính, tín dụng của doanh nghiệp.
 • Đặc điểm công nghệ và chính sách đầu tư của doanh nghiệp.
 • Đặc điểm luân chuyển vốn trong quá trình kinh doanh.
 • Tính thời vụ, tính chu kỳ trong hoạt động kinh doanh.
 • Mối liên hệ giữa doanh nghiệp với ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng và các đối tượng khác.

1.1.3. Các nhóm chỉ tiêu đánh giá cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp Khóa luận: Cải thiện tình hình tài chính tại Cty Quang Doanh

1.1.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá chung

Cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp bao gồm các nội dung: Cải thiện tình hình tài sản; cải thiện nguồn vốn; cải thiện tình hình doanh thu và lợi nhuận; cải thiện khả năng tạo tiền.

Cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp phải cân nhắc giữa rủi ro và sinh lợi, thường xuyên phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp để thấy được thực trạng để từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục kịp thời và đúng đắn.

Cải thiện tinh hình tài sản và nguồn vốn

Cải thiện tình hình tài sản

Để cải thiện tình tình tài sản phù hợp thì việc đầu tiên phải làm là phân tích tình hình thực tế của tài sản, trên cơ sở đó đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra các biện pháp.

Phân tích khái quát tình hình tài sản là đánh giá tình hình tăng (giảm) và biến động kết cấu của tài sản của doanh nghiệp. Qua phân tích khái quát tình hình tài sản sẽ cho thấy tài sản của doanh nghiệp nói chung và của từng khoản mục tài sản thay đổi như thế nào giữa các năm? Doanh nghiệp có đang đầu tư mở rộng sản xuất hay không? Tình trạng thiết bị của doanh nghiệp như thế nào? Doanh nghiệp có ứ đọng tiền, hàng tồn kho hay không ?..

Khi phân tích tình hình tài sản, doanh nghiệp thực hiện phân tích biến động theo thời gian và biến động kết cấu của từng khoản mục tài sản.

Phân tích tài sản ngắn hạn gồm các khoản mục:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền
 • Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 • Các khoản phải thu ngắn hạn
 • Hàng tồn kho
 • Tài sản ngắn hạn khác

Phân tích tài sản dài hạn gồm các khoản mục:

 • Các khoản phải thu dài hạn
 • Tài sản cố định
 • Tài sản dài hạn khác

Cải thiện tình hình nguồn vốn

Để tiến hành hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải xác định nhu cầu đầu tư, tiến hành tạo lập, tìm kiếm, tổ chức và huy động vốn. Doanh nghiệp có thể huy động vốn cho nhu cầu kinh doanh từ nhiều nguồn khác nhau; trong đó, có thể qui về hai nguồn chính là vốn chủ sở hữu và nợ phải trả.

Vốn CSH là số vốn của các chủ sở hữu, các nhà đầu tư đóng góp ban đầu và bổ sung thêm trong quá trình kinh doanh (vốn đầu tư của CSH).

Ngoài ra, thuộc vốn chủ sở hữu còn bao gồm một số khoản khác phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh như: chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các quĩ doanh nghiệp…

Nợ phải trả phản ánh số vốn mà doanh nghiệp đi chiếm dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh; do vậy, doanh nghiệp phải cam kết thanh toán và có trách nhiệm thanh toán. Thuộc nợ phải trả cũng bao gồm nhiều loại khác nhau, được phân theo nhiều cách khác nhau; trong đó, phân theo thời hạn thanh toán được áp dụng phổ biến.

Theo cách này, toàn bộ nợ phải trả của doanh nghiệp được chia thành nợ phải trả ngắn hạn (là các khoản nợ mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thanh toán trong vòng một năm hay một chu kỳ kinh doanh) và nợ phải trả dài hạn (là các khoản nợ mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thanh toán ngoài một năm hay sau một chu kỳ kinh doanh).

Qua phân tích cơ cấu nguồn vốn, các nhà quản lý nắm được cơ cấu vốn huy động,biết được trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các nhà cho vay, nhà cung cấp, người lao động, ngân sách… về số tài sản tài trợ bằng nguồn vốn của họ. Cũng qua phân tích cơ cấu nguồn vốn, các nhà quản lý cũng nắm được mức độ độc lập về tài chính cũng như xu hướng biến động của cơ cấu nguồn vốn huy động.

Khi cải thiện tình hình nguồn vốn, doanh nghiệp cần thực hiện phân tích biến động theo thời gian và biến động kết cấu của từng khoản mục nguồn vốn và của tổng nguồn vốn.

Phân tích nợ phải trả gồm các khoản mục:

 • Nợ ngắn hạn: gồm các khoản vay, nợ ngắn hạn, phải trả người bán…
 • Nợ dài hạn: gồm vay dài hạn, nợ dài hạn…

Phân tích vốn chủ sở hữu gồm các khoản mục:

 • Nguồn vốn quỹ: gồm nguồn vốn, lợi nhuận chưa phân phối….
 • Nguồn kinh phí, quỹ khác

Cải thiện tình hình doanh thu và lợi nhuận

Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong một kì kế toán.

Thông qua các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có thể kiểm tra, phân tích, đánh giá tình hình doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, chi phí và lợi nhuận của Công ty sau một kì kế toán. Khóa luận: Cải thiện tình hình tài chính tại Cty Quang Doanh

Cải thiện tình hình doanh thu 

Doanh thu là một chỉ tiêu tài chính quan trọng của doanh nghiệp; qua chỉ tiêu doanh thu, người phân tích sẽ thấy được kết quả các hoạt động diễn ra trong kỳ của doanh nghiêp; so sánh với số liệu doanh thu của các kỳ trước đó hoặc với kế hoạch đặt ra sẽ giúp người phân tích biết được sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh ra sao? Bên cạnh đó, bằng cách xác định tỷ trọng của từng loại doanh thu đạt được trong tổng doanh thu của doanh nghiệp sẽ giúp người phân tích thấy rõ sự đóng góp doanh thu của từng hoạt động vào tổng doanh thu của doanh nghiệp; trên cơ sở đó đề ra các biện pháp nhằm tăng tổng doanh thu.

Khi cải thiện tình hình doanh thu thường tác động theo hai hướng vào hai loại doanh thu cơ bản:

 • Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là tiền bán sản phẩm, hàng hoá sau khi đã trừ các khoản tiền chiết khấu bán hàng, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại (có chứng từ hợp lệ); thu từ phần nợ giá của Nhà nước, nếu doanh nghiệp có cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước.
 • Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác là doanh thu từ hoạt động mua bán trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu, cho thuê tài sản, góp vốn liên doanh, thu lãi tiền gửi, lãi cho vay,…

Cải thiện tình hình lợi nhuận

Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh; là chỉ tiêu chất lượng để đánh giá hiệu quả kinh tế các hoạt động của doanh nghiệp. Qua chỉ tiêu này, người phân tích sẽ nhận thấy rõ về mặt số lượng và chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, thấy rõ kết quả sử dụng các yếu tố sản xuất về tiền vốn, vật tư, lao động… vào quá trình sản xuất.

Để cải thiện tình hình lợi nhuận trong các doanh nghiệp, thông thường người ta phải tiến hành thực hiện các công việc sau:

 • Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận của từng bộ phận và của toàn doanh nghiệp.
 • Phân tích những nguyên nhân, xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tình hình biến động lợi nhuận.
 • Đề ra các biện pháp khai thác các khả năng tiềm tàng để không ngừng nâng cao lợi nhuận.

Cải thiện khả năng tạo tiền

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thực chất là một báo cáo cung cấp thông tin về những sự kiện và nghiệp vụ kinh tế có ảnh hưởng đến tình hình tiền tệ của một Công ty trong kì báo cáo. Qua Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các đối tượng quan tâm sẽ biết được doanh nghiệp đã tạo tiền bằng cách nào, hoạt động nào là hoạt động chủ yếu tạo ra tiền, doanh nghiệp đã sử dụng tiền vào mục đích gì và việc sử dụng đó có hợp lý hay không?

Để cải thiện khả năng tạo tiền cần tiến hành đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp qua Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, ta tiến hành như sau:

Trước hết tiến hành so sánh lưu chuyển tiền thuần (là chênh lệch giữa số tiền thu vào và chi ra) từ HĐKD với các hoạt động khác, đồng thời so sánh từng khoản tiền thu vào và chi ra của các hoạt động để thấy được: tiền tạo ra chủ yếu từ hoạt động nào, hoạt động nào thu được nhiều tiền nhất, hoạt động nào sử dụng tiền tệ ít nhất. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá khả năng tạo tiền cũng như sức mạnh tài chính của Công ty.

Sức mạnh tài chính của Công ty thể hiện ở khả năng tạo tiền từ hoạt động kinh doanh chứ không phải tiền tạo từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Bởi vì:

 • Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương (thu > chi) thể hiện quy mô đầu tư của doanh nghiệp bị thu hẹp, vì đây là kết quả của số tiền thu do bán tài sản cố định nhiều hơn số tiền chi ra để mở rộng đầu tư (mua sắm tài sản cố định và tăng đầu tư tài chính).
 • Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương thể hiện lượng vốn cung ứng từ bên ngoài tăng, điều đó cho thấy: tiền tạo ra từ hoạt động tài chính là do sự tài trợ từ bên ngoài và như vậy Công ty có thể bị phụ thuộc vào người cung ứng tiền ở bên ngoài.

Sau đó, tiến hành so sánh (cả số tuyệt đối và tương đối) giữa kì này với kì trước (năm nay với năm trước) của từng khoản mục, từng chỉ tiêu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ để thấy sự biến động về khả năng tạo tiền của từng hoạt động, sự biến động của từng khoản thu, chi. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định xu hướng tạo tiền của các hoạt động trong doanh nghiệp làm tiền để cho việc dự đoán khả năng tạo tiền của doanh nghiệp trong tương lai.

1.1.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá cụ thể Khóa luận: Cải thiện tình hình tài chính tại Cty Quang Doanh

Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp

Nhóm chỉ tiêu này được sử dụng để đo lường hiệu quả cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp trong mục tiêu tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Phân tích khả năng hoạt động của doanh nghiệp là việc phân tích quá trình sử dụng tài sản, quá trình huy động và sử dụng các nguồn vốn của doanh nghiệp; đánh giá ưu nhược điểm của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; trên cơ sở đó đề ra biện pháp khắc phục những nhược điểm và phát huy những ưu điểm trong kỳ kế hoạch. Có rất nhiều cách khác nhau để xác định, nhưng thường được sử dụng nhất là so sánh giữa kết quả hoạt động với các loại vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Số vòng quay hàng tồn kho (Vòng quay của vốn vật tư hàng hóa)

Số vòng quay hàng tốn kho là số lần mà hàng hoá tồn kho bình quân luân chuyển trong kỳ. Nó được xác định theo công thức sau:

Số vòng quay hàng tồn kho cao hơn so với doanh nghiệp trong ngành chỉ ra rằng: Việc tổ chức và quản lý dự trữ của doanh nghiệp là tốt, doanh nghiệp có thể rút ngắn được chu kỳ kinh doanh và giảm được lượng vốn bỏ vào hàng tồn kho.

Nếu số vòng quay hàng tồn kho thấp thường gợi lên cho doanh nghiệp có thể dự trữ vật tư quá mức dẫn đến tình trạng ứ đọng hoặc sản phẩm được tiêu thụ chậm. Nhưng nếu số vòng quay hàng tồn kho lại trở nên quá cao thì nó báo hiệu việc doanh nghiệp không dự trữ đủ vật tư hàng hoá theo định mức cho kỳ sau hoặc không đảm bảo dự trữ đủ hàng tồn kho để bán.

Số ngày một vòng quay hàng tồn kho (kỳ luân chuyển HTK)

Số ngày một vòng quay hàng tồn kho phản ánh số ngày trung bình của một vòng quay hàng tồn kho.

Vòng quay các khoản phải thu

Đó là quan hệ tỷ lệ giữa doanh thu với số dư bình quân các khoản phải thu của khách hàng trong kỳ.

Số dư bình quân các khoản

Số dư bình quân các khoản phải thu được tính bằng phương pháp bình quân các khoản phải thu trên bảng cân đối kế toán. Nó còn bao gồm các khoản trả trước cho người bán, các khoản phải thu nội bộ và các khoản phải thu khác.

Vòng quay các khoản phải thu của doanh nghiệp càng lớn chứng tỏ tốc độ thu hồi các khoản phải thu là nhanh. Đây là biểu hiện tốt vì doanh nghiệp không phải đầu tư nhiều vào các khoản phải thu (không cấp tín dụng cho khách hàng). Tuy nhiên vòng quay các khoản phải thu thấp thì chưa chắc đã là biểu hiện xấu. Bởi vì, nó còn liên quan đến chính sách bán hàng của doanh nghiệp, tốc độ tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.

Kỳ thu tiền bình quân

Kỳ thu tiền bình quân phản ánh số ngày cần thiết để thu được các khoản phải thu (số ngày của một vòng quay các khoản phải thu). Vòng quay các khoản phải thu càng lớn thì kỳ thu tiền trung bình càng nhỏ và ngược lại. Kỳ thu tiền bình quân được xác định theo công thức sau:

Kỳ thu tiền bình quân thấp chứng tỏ doanh nghiệp không bị ứ đọng vốn trong khâu thanh toán, không gặp phải những khoản nợ “khó đòi”. Ngược lại, nếu hệ số này cao, doanh nghiệp cần phải tiến hành phân tích chính sách bán hàng để tìm ra nguyên nhân tồn đọng nợ.

Trong nhiều trường hợp, do doanh nghiệp muốn chiếm lĩnh thị trường thông qua bán hàng trả chậm, tài trợ cho các chi nhánh đại lý nên dẫn tới kỳ thu tiền bình quân cao. Khi phân tích chỉ tiêu này, kết quả được phân tích có thể được đánh giá là tốt, nhưng do kỹ thuật tính toán có thể che lấp đi những khuyết điểm trong việc quản trị các khoản phải thu. Nên cần có sự phân tích định kỳ các khoản phải thu để sớm phát hiện những khoản nợ “khó đòi” và các biện pháp xử lý kịp thời.

Vòng quay vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động phản ánh trong kỳ vốn lưu động quay được mấy vòng. Công thức xác định:

Chỉ tiêu này được sử dụng để đánh giá chất lượng công tác sử dụng vốn lưu động trong từng giai đoạn và trong cả quá trình sản xuất kinh doanh; tốc độ luân chuyển vốn lưu động nhanh hay chậm phản ánh tình hình tổ chức công tác cung ứng vật tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có hợp lý hay không, các khoản vật tư được sử dụng trong từng khâu của quá trình sản xuất tốt hay không tốt. Khóa luận: Cải thiện tình hình tài chính tại Cty Quang Doanh

Số ngày một vòng quay vốn lưu động

Số ngày một vòng quay vốn lưu động phải ánh trung bình một vòng quay vốn lưu động hết bao nhiêu ngày.

Chỉ tiêu này càng cao thể hiện vốn cố định được sử dụng một cách có hiệu quả vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, sản phẩm được tạo ra nhiều, đồng thời phản ánh một bộ phận của vốn cố định đã dịch chuyển nhanh vào giá trị sản phẩm và sớm hoàn thành kỳ luân chuyển của vốn. Chỉ tiêu này thấp phản ánh có thể doanh nghiệp đã đầu tư vốn cố định đáp ứng nhu cầu trang bị máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh nhưng đầu tư không cân đối khối lượng sản xuất ra chưa nhiều; hoặc là hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị chưa cao; ngoài ra chỉ số thấp còn có thể là do doanh thu trong kỳ thấp làm cho đồng vốn bị ứ đọng. Số vòng quay vốn cố định càng cao càng tốt

Vòng quay vốn kinh doanh

Chỉ tiêu này phản ánh vốn của doanh nghiệp trong 1 kỳ quay được bao nhiêu vòng. Qua chỉ tiêu này cho thấy hiệu quả sử dụng toàn bộ các loại tài sản của doanh nghiệp hoặc thể hiện bình quân một đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp đã đem lại bao nhiêu đồng doanh thu thuần.

Nói chung vòng quay càng lớn thì hiệu quả càng cao. Số vòng quay toàn bộ vốn tùy thuộc vào cơ cấu tài sản kinh doanh sản phẩm, chu kỳ kinh doanh, chu kỳ kinh tế, chu kỳ sống của sản phẩm, các điều kiện môi trường sản xuất kinh doanh.

Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Để thấy rõ hiệu quả của việc cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp hiện tại và tương lai, cần xác định các chỉ tiêu phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp được biểu hiện bằng số tiền và tài sản mà doanh nghiệp hiện có, có thể dùng để trang trải các khoản công nợ.

Tỷ số khả năng thanh toán hiện thời

Tỷ số này phản ánh mối quan hệ tỷ lệ giữa tổng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn so với các khoản nợ ngắn hạn.

Tỷ số khả năng thanh toán hiện thời thể hiện mức độ đảm bảo của tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn với các khoản nợ ngắn hạn. Các khoản nợ ngắn hạn là những khoản nợ phải trả trong một khoảng thời gian ngắn (thường lớn hoặc bằng 1 năm).

Trong tổng số tài sản mà doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng thì chỉ có TSLĐ trong kỳ là có khả năng chuyển đổi thành tiền một cách dễ dàng hơn. Tỷ số này phản ánh một đồng nợ ngắn hạn được che chở bởi bao nhiêu đồng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn. Tỷ số này càng lớn thể hiện khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng cao và ngược lại. Tỷ số này thể hiện tính tự chủ của doanh nghiệp trong việc trang trải các khoản nợ ngắn hạn vì chúng ảnh hưởng đến cân đối tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp.

Hệ số khả năng thanh toán nhanh

Hệ số này cho biết khả năng thanh khoản thực sự của doanh nghiệp và được tính toán dựa trên các tài sản lưu động có thể chuyển đổi nhanh thành tiền để đáp ứng những yêu cầu thanh toán cần thiết. Tuỳ theo mức độ kịp thời của việc thanh toán nợ, hệ số khả năng thanh toán nhanh có thể được xác định theo 2 công thức:

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, các loại hàng hoá tồn kho có tính thanh khoản thấp bởi việc biến chúng thành tiền có thể mất khá nhiều thời gian nên không được tính vào hệ số này.

Cũng cần thấy rằng tài sản dùng để thanh toán nhanh còn được xác định là tiền cộng với tương đương tiền. Tương đương tiền là các khoản có thể chuyển đổi nhanh, bất kỳ lúc nào thành một lượng tiền biết trước (các loại chứng khoán ngắn hạn, thương phiếu, nợ phải thu ngắn hạn … có khả năng thanh khoản cao). Vì vậy, hệ số khả năng thanh toán nhanh còn được xác định như sau:

Hệ số thanh toán lãi vay

Lãi vay phải trả là một khoản chi phí tương đối ổn định và có thể tính toán trước. Nguồn để trả lãi vay là lợi nhuận kinh doanh (lợi nhuận trước thuế và lãi vay). So sánh giữa nguồn để trả lãi vay với lãi vay phải trả sẽ cho chúng ta biết doanh nghiệp sẵn sàng trả tiền đi vay tới mức độ nào, hay nói các khác nó cho biết mức độ lợi nhuận đảm bảo khả năng trả lãi hàng năm như thế nào?

Hệ số này dùng để đo lường mức độ lợi nhuận có được do sử dụng vốn để đảm bảo trả lãi cho chủ nợ.

Phân tích các khoản phải thu và các khoản phải trả

Để đánh giá mối quan hệ giữa các khoản phải thu và các khoản phải trả, cần xem xét tổng số tiền phải thu so với số tiền phải trả.

Nếu các khoản phải thu lớn hơn các khoản phải trả có nghĩa doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn, nếu ngược lại, thì có nghĩa là doanh nghiệp đang chiếm dụng vốn của người khác. Hiện tượng chiếm dụng và bị chiếm dụng vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh là điều bình thường, tuy nhiên cần phải xem xét tính hợp lý để có biện pháp quản lý công nợ.

Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Các chỉ tiêu sinh lời đo lường mối quan hệ giữa lợi nhuận ròng đối với doanh thu thuần, giá trị tài sản bình quân và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Chúng là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh trong một kỳ nhất định, là luận cứ để các nhà hoạch định đưa ra các quyết định tài chính trong tương lai nói chung. Và để đánh giá tình hình cải thiện tài chính doanh mà doanh nghiệp áp dụng trong kỳ nói riêng.

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (Doanh lợi doanh thu)

Tỷ suất này phản ánh cứ tạo ra một đồng doanh thu (hoặc DTT) thì có bao nhiêu đồng lợi nhuận. Lợi nhuận trước thuế hoặc sau thuế có thể cao hay thấp là do giá bán sản phẩm có thể cao hoặc doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí. Về lợi nhuận có hai chỉ tiêu mà nhà quản trị tài chính doanh nghiệp rất quan tâm là lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế. Do vậy, tương ứng cũng có hai chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế và sau thuế trên doanh thu.

Tỷ suất sinh lời của tài sản

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng giá trị tài sản mà doanh nghiệp đã huy động vào sản xuất kinh doanh có khả năng tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận; tỷ số này được các chủ thể có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như Nhà nước, các cổ đông, chủ nợ…quan tâm. Chỉ tiêu này càng cao, hiệu suất sử dụng vốn của Công ty ngày càng lớn. Để nâng cao chỉ tiêu này, một mặt phải nâng cao quy mô về kết quả đầu ra, mặt khác phải sử dụng tiết kiệm và hợp lý về cơ cấu tài sản. Khóa luận: Cải thiện tình hình tài chính tại Cty Quang Doanh

Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh (doanh lợi tổng vốn)

Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh là chỉ tiêu đo lường mức sinh lợi của đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Tỷ suất này được tính như sau:

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn kinh doanh của doanh nghiệp tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng. Chỉ tiêu này khi phân tích cần được so sánh với số liệu bình quân của ngành để thấy được hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào? Nếu mức doanh lợi tổng vốn kinh doanh của doanh nghiệp đạt thấp hơn so với mức trung bình của ngành thì cần xem xét lại việc tổ chức sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VCSH (Doanh lợi VCSH)

Tính được bằng cách lấy lợi nhuận ròng chia cho nguồn vốn CSH BQ

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu phản ánh khả năng sinh lời và mức thu nhập của các chủ sở hữu. Trong kỳ cứ đầu tư 1 đồng vốn chủ sở hữu thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Tăng doanh lợi vốn chủ sở hữu là một mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp.

Chỉ tiêu này càng cao thì sẽ thu hút được các nhà đầu tư và duy trì được mức giá cao về các loại cổ phiếu của doanh nghiệp cũng như cho phép doanh nghiệp mở rộng vốn và đảm bảo lợi ích cho các chủ sở hữu của doanh nghiêp.

1.2. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Cải thiện tình hình tài chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong hoạt động quản trị tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ có thể hoạt động tốt, tăng trưởng và phát triển bền vững khi doanh nghiệp đó được quản trị tốt về mặt tài chính, cải thiện tình hình tài chính tối ưu. Chất lượng của cải thiện tình hình tài chính có tính chất quyết định rất lớn đối với sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp, bởi vì:

 • Biện pháp cải thiện tình hình tài chính sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập, chi phí hợp lý, sử dụng an toàn và hiệu quả các nguồn vốn, từ đó là tăng lợi nhuận.
 • Môi trường kinh doanh không ngừng thay đổi, cạnh tranh ngày càng gay gắt nên để tồn tại, đứng vững và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải thường xuyên đổi mới các biện pháp cải thiện tình hình tài chính, tìm mọi biện pháp nâng cao hiệu quả cải thiện tình hình tài chính để tăng cường tiềm lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh trên thương trường.

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Khóa luận: Cải thiện tình hình tài chính tại Cty Quang Doanh

Cải thiện tình hình tài chính là một hệ thống các hoạt động trong những điều kiện cụ thể nhằm đạt được những mục tiêu nhất định, nó chịu tác động của những nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan khác nhau.

1.3.1. Nhân tố khách quan

Nhân tố khách quan như môi trường kinh tế – xã hội; môi trường pháp lý, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà Nước; tâm lý, tập quán sử dụng hàng hóa của dân cư,…luôn ảnh hưởng đến hiệu quả cải thiện tình hình tài chính tại doanh nghiệp.

 • Tình hình kinh tế xã hội: khi điều kiện nền kinh tế tăng trưởng, xã hội ổn định sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các cá nhân, các thành phần kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhu cầu về sản phẩm của nền kinh tế cao, đồng thời tăng trưởng kinh tế đi liền với hiệu quả sẽ tạo ra doanh thu cao, thuận lợi cho việc phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngược lại, khi tình hình xã hội không ổn định, kinh tế khủng hoảng, suy thoái thì các doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả, doanh thu giảm sút ảnh hưởng xấu đến việc phát triển sản xuất kinh doanh, cũng như rất khó khăn trong việc phát huy hiệu quả cải thiện tài chính doanh nghiệp.
 • Cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước cùng với môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ, phù hợp sẽ kích thích sản xuất, kinh doanh phát triển, mở rộng đầu tư tạo điều kiện thuận lợi nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng.
 • Tâm lý, tập quán sử dụng hàng hóa của dân cư là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp

1.3.2. Nhân tố chủ quan Khóa luận: Cải thiện tình hình tài chính tại Cty Quang Doanh

Cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp không thể tách rời các đặc điểm, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của doanh nghiệp, như nhân sự, trình độ năng lực quản lý, trình độ hiểu biết và cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp, kỹ năng và khả năng đánh giá hiệu quả cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp, vai trò người lãnh đạo; mạng lưới; cơ sở vật chất; công nghệ; chính sách khách hàng; uy tín, thương hiệu.

 • Người lãnh đạo nếu nhận thức được vai trò và đủ năng lực để đánh giá hiệu quả của các biện pháp cải thiện tình hình tài chính đem lại thì sẽ thường xuyên quan tâm, đào tạo, bố trí nhân lực, chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện tốt việc tìm ra các biện pháp cải thiện tài chính phù hợp tại từng thời kỳ, đánh giá hiệu quả của các biện pháp cải thiện, đồng thời dựa trên cơ sở đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp làm tăng lợi nhuận.
 • Ngược lại, người lãnh đạo không có hiểu biết hoặc trình độ quản trị tài chính không tốt thì sẽ không có các quyết định quản lý đúng đắn dẫn đến hiệu quả các biện pháp cải thiện tình hình tài chính bị hạn chế.
 • Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và được bố trí công việc phù hợp với năng lực luôn luôn là nền tảng của mọi sự thành công. Khách hàng đều mong muốn giao dịch kinh doanh với những nhà cung cấp có uy tín với các nhân viên hiểu biết, tôn trọng khách hàng, thấu cảm, thân thiện trong giao tiếp.
 • Công nghệ, cơ sở vật chất, mạng lưới là những yếu tố quyết định sự đa dạng của danh mục sản phẩm và các kênh phênh phối sản phẩm đến khách hàng. Chính sách bán hàng, chính sách sau bán hàng, uy tín, thương hiệu, chất lượng hàng hóa, dịch vụ là những yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường. Tất cả các nhân tố đó đều ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc sử dụng và hiệu quả của các biện pháp cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương 1 bài khóa luận đã nghiên cứu những vấn đề lý luận về cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp, nội dung của cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp, các nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp, tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến biện pháp cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp. Đồng thời còn đưa ra nhân tố ảnh hưởng tới việc cải thiện tình hình tài chính của các doanh nghiêp. Từ kết quả nghiên cứu chương 1 là cơ sở để tiến hành nghiên cứu chương 2. Khóa luận: Cải thiện tình hình tài chính tại Cty Quang Doanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Khóa luận: Thực trạng tình hình tài chính tại Cty Quang Doanh

One thought on “Khóa luận: Cải thiện tình hình tài chính tại Cty Quang Doanh

 1. Pingback: Khóa luận: Giải pháp cải thiện tài chính tại Cty Quang Doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464